Вы находитесь на странице: 1из 4

Soalan Kuiz Matematik Tahun 5 Soalan Pusingan 1 1. 305.6 100 = A 0.3056 0.673 x 1000 = A 6.

73

3.056

30.56

2.

67.3

673

3.

25.798 + 980.42 = A 1006.218 B 934.21 - 45.608 = A 478.13

1238.40

123.84

4.

4781.38

888.602

5.

578 + 9999 - 898 = A 11475 B

9679

10319

Soalan Pusingan 2 1. Write sixty-two thousand eight hundred and fortyin numerals. Tuliskan enam puluh dua ribu lapan ratus empat puluhdalam nombor. A 62 840 B 26 840 C 62 040 (Read the numerals) What is the place value of digit 4 in the number 35.47? Apakah nilai tempat digit 4 dalam nombor 35.47? A 3. tens B ones C tenth

2.

Round off 309 615 to the nearest ten thousands. Bundarkan 309 615 kepada puluh ribu yang terdekat. A 310 000 B 320 000 C 309 000 Convert 25 600g to kg Tukarkan 25 600g kepada kg. A 2.56 kg B

4.

25.6 kg

256.00 kg

5.

24 days = ...............weeks ..............days 24 hari = ...............minggu ............hari A 3 minggu 3 hari B 3 minggu C 4 minggu 1 day

Soalan Kuiz Matematik Tahun 6 Pusingan 1 1. 3+4x5= A 2. 35 B 23 C 60

26 6 2 = A 10 B 20 C 23

3.

(5 + 5) x 6 = A 60 B 35 C 30

4.

7 x 4 + 3= A 31 B 42 C 49

5.

25 5 x 4 = A 5 B 20 C 45

Pusingan 2 1. 10 % of 200 = 10 % daripada 200 = A 2. 20 of 300 kg = daripada 300 kg A 3. 60 kg B 120 kg C 600 kg B 200 C 2000

0.75 x 30 km = A 22.5 km

225 km

2.25 km

4.

days = .............. hours hari = .............. jam A 3 hours/jam B 9 hours/jam C 12 hours/jam

5.

Find the average of 20, 27, 32, 54 and 62. Cari purata 20, 27, 32, 54 dan 62. A 195 B 39 C

Soalan Kuiz Matematik Tahun 4 Pusingan 1 1. 700 + 5 + 8000 + 20 = A 7582 B

8725

8752

2.

Round off 3952 to the nearest hundreds. Bundarkan 3952 kepada ratus yang terdekat. A 3000 B 4000 C 2852 + 148 + 1000 = A 4000 B 8016 - 988 = A 7208 47 x 0.6 = A 28.2

5000

3.

5852

3000

4.

7028

7802

5.

2.82

282

Pusingan 2 1. Convert the mixed number below to improper fraction. Tukarkan nombor bercampur di bawah kepada pecahan tak wajar. 2 A 2. Add and dan B C = ........ B C

Tambahkan A 3.

Find the total of RM2.75 and 365 sen. Cari jumlah RM2.75 dan 365 sen. A RM5.30 B RM6.45

RM6.40

4.

What is the place value of digit 3 in the number 40305. Apakah nilai tempat digit 3 dalam nombor 40305. A hundred B hundreds C hundredth What is the total value of digit 2 in the number 4298 and value of digit 5 in the number 4577. Berapakah jumlah nilai digit 2 dalam nombor 4298 dan nilai digit 5 dalam nombor 4577. A 7 B 70 C 700

5.

Senarai nama peserta Kuiz Matematik 1. Rumah Merah - Kim Lysandra - Bestran - Kevin - Hazel - Flemizia - Christella - Kellynia - Hassyanna - Vincent - Vanisha - Sherleen - Felicia

2.

Rumah Biru

3.

Rumah Kuning

4.

Rumah Hijau