Вы находитесь на странице: 1из 11

CENTRAL LIST OF OBCs FOR THE STATE OF MAHARASHTRA

Entry
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Caste/ Community

Resolution No. & Date

Alitkar
Bagdi
Badia
Bajania
Bajigar
Buttal
Bhand
Bhavaiya
Targala
Bhavin
Bhisti or Pakhali
Bari or Barai
Baria, Koli Baria
Basdewa/Vasudeva
Bhadbhunja, Bhurjawa, Bhurji, Bharadbhunga,
Bhuranji, Bhunj
Bhanta
Bhaat
Chamtha
Chandalgada/Chandalagade
Charan or Gadhavi
Charodi
Chippa
Das or Dangdidas
Dabgar
Depala
Devli
Devdig, Dewadiga

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

Dholi
Dhangar, Dhangari, Dange, Dongari

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Devanga
Gandharap
Gujrath Baori
Gadaria
Gadri
Gadhavi
Garpagri,
Garpagari
Gochaki
Gurou/Gurav
Gawli,
Muslim Gawli
1

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

Gavandi, Gujar Kadiya


Halepaik
Hatkar/Hatker
Jagiasi
Jajak
Jatiya
Jatigar
Javeri
Jogi
Jogin
Johari
Julaha,
Momin,
Julaha-Ansari,
Momin-Ansari
Jangam
Jingar
Jhadi
Kammi
Kapdi
Entry has been adjusted in the new entry No.
65
Khati
Entry has been adjusted in the new entry No.
65
Kongadi
Korchar
Kachora
Kadera
Kamati
Kasbi
Koli
Christian Koli
Chumble,
Gabit,
Kharwa or Kharwi,
Machimar Koli,
Mangela/Mangala,
Panbhare (Panbhari)
Son Koli,
Koli Suryavamshi
Vaiti,
Ahir Koli,
Pan Koli,
Bari,
Khandeshi Koli,
Kharva or Kharvi,
Koli (other than included in ST)

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

66.

67.
68.
69.
70.

71.

Koshti,
Halba Koshti,
Ladkoshti,
Gadhewal Koshti,
Jainkoshti, Salewar, Padmashali,
Chanewar/Channewar/Chenewar
Kuchbandh
Kuchhria
Kumbhar/Kumhar
Kunbi, Lewa Kunbi,
Lewa Patil, Lewa Patidar, Kurmi
Kurmar,
Kurba,
Kurubar
Kachi, Kachhi, Kachhia

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Kathi
Kasar,
Kasera,
Kanchar,
Kachari
Labha
Ladia
Ladhia
Lari/Laria
Ladaff
Laddaf
Lakhera
Lohar,
Lohar- Gada,
Dodi,
Khatawali,
Panchal
Machhi,
Machimmar (Daldi)
Manbhav
Entry has been adjusted in the new entry No.
65
Marwar Baori
Me
Mina
Mahli
Medar
Mahali
Mitha
Mathura
Namdhari
3

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/9/2004-BCC dt. 16/01/2006
12011/16/2007-BCC dt. 12/03/2007
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12015/9/2000-BCC dt. 06/09/2001
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

92.
93.

94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Namdhari Paik

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt. 15/05/1995
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

Nirshikari
Navi, Nhavi/Nai/Nabhik,
Hajam,
Kalseru,
Navliga,
Kanshi,
Valand
Nethura
Nonia,
Lonia,
Luniya,
Nuniya
Naqashi/Naqqashi
Neeli
Neelkanti
Nekar Jada

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12015/9/2000-BCC dt. 06/09/2001

Padharia
Padiar
Patradavaru/Patradaveru
Phasechari
Phudgi
Pakhali
Panchal
Panka
Perki/Perkewad
Putligar
Pareet, or Dhobi including Gujarati Dhobi
Patkar,
Somwanshiy Sahasrarjun Kshatriya,
Patwokari,
Patewegar,
Pategar,
Pattegar,
Patwi,
Kshtriya Patkar
Phulari
Rachevar
Raikari
Bandi
Rachbandhia

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC,dt.15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995

Rangari
Rangrez
Raot, Rawt, Rautia

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Rangrej (Bhawsar or Rangari)


Sangar
Sanjogi
Sarania
Suppalig,
Sappaliga
Sutharia(from Sindh)
Sahis
Sais
Shis
Sapera
Nath
Shilavat
Singiwala
Swakul Sali
Sali,
Padamshali,
Saali,
Deshkar,
Salewar,
Devang,
Kachi Bandhe,
Patwis,
Satsale,
Sade
Shimpi, Bhavgar, Shiv Shimpi, Namdev, JainShimpi, Shravak- Shimpi, Shetwal, Shaitwal,
Saisutar
Sonar
Tandel
Targala
Thetwar
Thoria
Tambat,
Twashta Kasar,
Kansar,
Kasar
Thogti/Thogati
Wadi
Entry has been adjusted in the new entry No.
65
Wansfoda
Wadhai(Sutar)/Wadai/Bhadai
Warthi
Vanjari/Wanjari
Vanjara/Wanjara
Vanjar
Yerkula
Agri
Agale or Kalan
5

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/21/95-BCC dt. 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/9/2004-BCCdt. 16/01/2006
12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

149.
150.

151.

152.
153.
154.
155.
156.
157.

158.

159.

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Bhawasar
Kurhinshetty
Nilgar,
Neeli,
Nirali,
Nili,
Nirhali
Koskanti Devanga
Sutar,
Suthar
Futgudi
Pinjara/Pinjari,
Mansoori,
Nadaff
Billala
Davari/Devari

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993
12015/15/2008- BCC dt.16/06/2011
12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

Teli
Teli-Lingayat
Teli Sahu
Teli Rathod
Ganiga
Mali (Sub-castes: Phul Mali, Phule, Halade,
Kacha, Kadu, Bawane, Ad Prabhu, Ad Shethi,
Jire, Unde, Lingayat Mali, Banka Mali, Gase
Mali, Kosare Mali, Marar, Maral, Savta Mali,
Van Mali, Bagban/Rayeen), Sutars, Malis,
Vadvals, Chaukalshis
Lonari
Talwar Kanade
Raghavi (in Vidarbha Districts)
Bhandari
Ganali or Gandali
Kathar
Kathar Wani
Kanthahar Wani
(Lingayat Wani or Ladwani excluded)
Momin
Fakir Bhandarwala,
Fakir
Ghadshi
Tamboli, Dhakad, Mitkari-Wani, Wani, Boral,
Boraal, Borul, Borad
Christians converted from Scheduled Castes
Lanzad
Yadav
Ahir
Entry has been adjusted in the new entry No.
65

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993
12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999

174.

175.

176.

177.

178.
179.

180.

Berad/Bedar
Naikwadi
Talwar
Walmiki
Bester,
Besta,
Besti,
Bestallu,
Sanchaluwaddar
Bhamta
Bhamti
Girni Waddar
Kamati
Pathrut
Takari
Uchale
Kaikadi
(Mumbai, Thana, Kolaba, Ratnagiri, Nashik,
Dhule, Jalgaon, Pune, Ahmednagar, Satara,
Sangli, Kolhapur, Sholapur, Aurangabad,
Beed, Parbhani, Osmanabad, Nanded districts
and Rajura Tehsil of Chandrapur District)
Dhontle,
Korva,
Makadwale or
Kochi Korva,
Pamlor,
Korvi
(throughout the State)
Chhara
Kanjar/Kanjar Bhat
Nat
Katabu
Banjara, Banjari
Goar Banjara
Lambada/Lambara/
Lambade
Lambhani
Charan Banjara
Labhan
Mathura Labhani/
Mathura Banjara
Kachikiwale Banjara
Laman Banjara
Laman/Lamani
Laban
Dhali/Dhalia,
Dhalia Banjara,
Dhadi/Dhari
Singari
Navi Banjara
7

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993


12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12015/15/2008- BCc dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995

181.
182.

183.
184.

185.

186.
187.

188.

189.

190.

191.
192.
193.
194.

Pal Pardhi
Raj Pardhi
Gaon Pardhi
Haran Shikari
Rajput Bhamta
Pardeshi Bhamta
Pardeshi Bhamti
Ramoshi
Vaddar/Vadder,
Gadi Vaddar,
Jati Vaddar,
Mati Vaddar,
Patharvat/Patharod,
Wadder,
Kalawader
Vaghari
Salat,
Salat Vaghri
Chhapparband (including Muslim)

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC( C)dt.10 /09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

Gosavi,
Bava,
Bairagi,
Bharati,
Girigosavi,
Bharati Gosavi,
Saraswati Parbat,
Sagar,
Ban or Van,
Teerth Ashram,
Gosavi-Puri, Gusai/ Gosai, Nathpanthi Gosavi
Beldar,
Muslim Beldar,
Od
Bharadi
Balasantoshi,
Kinggriwale,
Nath Bava,
Nath Jogi,
Nath Pandhi,
Davari Gosavi
Bhute
Bhope
Chitrakathi
Garudi/Gavadi
Ghisadi
Ghisadi Lohar, Gadi Lohar, Ghitodi Lohar,
Rajput Lohar, Chitodiya-Lohar

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

195.
196.
197.
198.

199.

200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

207.

208.
209.
210.

211.

212.
213.

214.

Golla
Gollewar, Goler, Golkar
Gondhali
Gopal
Gopal Bhorpi
Khelkari
Helve
Hilav
Joshi,
Budbudki,
Damruwale,
Sahedev Joshi,
Sarvade,
Saroda,
Kudmude
Kasikapadi
Kolhati
Dombari
Mairal
Dangat,
Vir
Masanjogi, Sudgadsiddha, Mapanjogi,
Sharadakar, Shardakar, Shardakal, Balasantu
Nandiwale
Tirmal
Pangul
Raval
Raul or Raval-Yogi
Sikkalgar,
Katari,
Kathari/ Sekkalgar (Muslim)/ Shikaligar/
Shikalgar/ Shikilgar/ Shiklikar/ Sikalkar/
Siklikar/ Sikilgar/ Siklighar/ Sikligar/
Sikalgar/ Sikkaligar/ Cyclegar/ Saikalgar
Thakkar (in Ratnagiri District only)
Vaidu
Vasudeo
Bhoi/Boi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj
Bhoi, Kahar, Gadia Kahare, Dhuria Kahar,
Kirat, Machwa, Manzi, Jatia, Kewat, Dhiwar,
Dhiwar Bhoi, Dheewar, Dhimar, Palewar
Machhendra, Navadi,, Malhar, Madhav,
Gadhav Bhoi, Khadi Bhoi, Khare Bhoi,
Dhevra, Bhoi-Navadi, Taru-Navadi, Dheewar
Bhoi
Bahurupi
Thelari(in Dhulia, Nasik, Jalgaon and
Aurangabad District)
Otari, Otankar,
Otkar, Vatari, Ojhari,
Vatkar, Vatkari, Votankar, Vatokar, Otkari,
Otokar, Vatokaar
9

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/68/93-BCC( C)dt.10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011

215.

216.

217.

218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

Dhangar/Dhanwar, Ahir, Telwar, Hatkar,


Hatker, Tellari, Kanade, Kurmar, Sangar,
Kokni-Dhangar, Varahade-Dhangar, Sagar,
Segar
Powar, Bhoyar Pawar, Bhoyar
(Note: Entry No. 216 does not include persons
having their surnames as Pawar or Powar but
not belonging to aforesaid caste/community)
Khatik, Khatik (Muslim) (other than those who
are included in the list of Scheduled Castes for
Maharashtra),
Kasai,
Kasai-Qureshi,
Qureshi, Kasab,
Pahad, Pahadi
Kalal, Kalar, Sav Kalar, Jain Kalar
Dode Gujar, Dore Gujar
Kohli (This does not cover members of the
Khatri caste/community who originally belong
to the Punjab and use Kohli as a title/surname)
Yellam/Yelam,
Yalam/ Yallam
Odevar
Nalband
Govari, Gawari
Kumbara/ Kumbhara/ Kulala/ Mulya
Muslim Madari, Gaarudi, Saapwale, Jadoogar
Sakka
Bawarchi, Bhatiara (Muslim)
Attar
Bhoyar
Darji
Dommara
Lakhari
Bhaldar
Mahat, Mahoot, Mahawat
Darwesi, Vaghwale-Shah (Muslim Religion),
Aashwalwale
Udasi
Muslim Manyar (Bangadeewala),
Maniyaar or Maneri
Kunkuwale
Savkalar
Hanbar
Pahad/ Pahadi
Gadariya
Pendhari
Kulekdagi, Kullekadgi, Kullakadagi, Kuladagi

10

12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993


12011/21/95-BCC dt 15/05/1995
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/96/94-BCC dt. 09/03/1996
12011/12/96-BCC dt. 03/08/1998

12015/9/2000-BCC dt. 06/09/2001


12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000


12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000

12011/9/2004-BCC dt. 16/01/2006


12015/15/2008-BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Munnewar, Munnurwar, Munnur,


Telgu Munnur, Munnurwar Telgu,
Telgu Kapewar, Munnarwad, Telgu Phulmali
Lad-Shakhiy Wani
Mulana, Mulani, Mulane
Pancal
Mujawar
Sangtrash, Dagadphodu
Muslim Religion Bhangi/ Mehtar/ Lalbeg/
Halalkhor/ Khakrob, the members of which are
actually in the Safai Karamchari profession
Audhiya/ Audheliya
Bhampta or Ghantichore or Pardeshi
Dhawad
Jaatgaar
Manyaar (Hindu)
Panchama
Vedu (Waaghari)
Lazad

11

12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011

12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011


12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/15/2008- BCC dt. 16/06/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011

12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011


12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011