You are on page 1of 2

Qu s la contaminaci?

1) Explica qu s la contaminaci.

2) Quan t lloc la contaminaci?

3) Qu passa si llences cid o restes de pintura al riu? I si cremes una bossa de plstic o un pneumtic?

4) Busca en el diccionari el que volen dir les segents paraules i ordena-les alfabticament. Fum:

Plom:

cid:

Txic:

5) El plom que cont la gasolina sacumula als marges de les carreteres. Explica per qu aix pot ser perills per a les persones.

6) Digues coses que poden contaminar laire i laigua. Contaminen laire Contaminen laigua

7) Pensa quines coses podem fer nosaltres, per a no contaminar el planeta on vivim.