You are on page 1of 2

MY TONER DOO Adresa:_________ 77000 BIHA

Na osnovu Zakona o radu (Sl.Novine FBiH br. 43/99, 32/00, 29/03) i Pravilnika o radu, dana_____________ donosim:

RJEENJE
o otkazu ugovora o radu

Zaposlenom_________na poslovima ___________otkazuje se ugovor o radu zakljuen dana_______godine, zbog neostvarivanja rezultata rada, odnosno zbog toga to nema potrebna znanja i sposobnosti za rad na poslovima koje obavlja. Radni odnos zaposlenom otkaznog roka od___________dana. prestaje dana___________godine, po isteku

Zarada, naknada zarada i druga primanja koja je zaposleni ostvario od dana prestanka radnog odnosa a koja mu nisu isplaena zakljuno sa danom prestanka radnog odnosa, bie isplaeni najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. O b r a z l o e nj e Odredbama Zakona o radu predvieno je da poslodavac moe zaposlenom otkazati ugovor o radu ukoliko zaposleni ne ostvaruje odgovarajue rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za rad na odreenim poslovima. Zaposlenik_____________radi na poslovima___________poev od________godine. Na osnovu dnevnog praenja izvrenih poslova u periodu od___do___od strane direktora, utvreno je da i pored potrebnih znanja i vjetina zaposlenik nije izvravao postavljene zadatke, jer nije uloio dovoljno truda i potrebnih zalaganja za ispunjavanje postavljenih zadataka. Zaposlenom je dana______dostavljeno pismeno upozorenjeo razlozima za otkaz ugovora o radu i dokazi koji ukazuju da su se stekli uslovi za otkaz. Zaposleni se u ostavljenom roku izjasnio na upozorenje. U izjanjenju je navedeno da zaposleni izraava spremnost da u narednom periodu uini dodatne napore radi ostvarivanja odgovarajuih rezultata rada. S obzirom na to da je na osnovu prethodno navedenih injenica koje su bitne za donoenje rjeenja o otkazu ugovora o radu ocjenjeno da zaposleni ne moe da ostane u radnom odnosu, donjeto je rjeenje kao u dispozitivu. Zaposleni ima pravo da se u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rjeenja prijavi Zavodu za zapoljavanje F BiH, radi ostvarivanja prava za sluaj nezaposlenosti. Zaposleni ima pravo da protiv ovog rjeenja pokrene spor pred nadlenim sudom.

DIREKTOR: ___________________