You are on page 1of 1

BM-06-10

bin bn bn giao thit b


Hm nay ngy
thng
nm 200 Ti :
Chng ti gm c :
Bn giao :
1. ng, B :.........
Chc v :

2. ng, B :
Chc v :

Bn nhn :
1. ng, B :
Chc v :

2. ng, B :
Chc v :

Cng nhau tin hnh bn giao thit b nh sau :

M
hiu

Tn thit b

Nc
SX

Nm
SX

Ngy a
vo s
dng

Nguyn gi
(ng)

Tnh trng thit


b ti thi im
bn giao
(m t chi tit cc
c im
chnh)

Ch s cng
t mt ti
thi im
bn giao
(Km)

Gi tr cn li ti
thi im bn
giao (ng)

Ghi ch

- Trang thit b km theo :


- H s ti liu km theo :

Bn giao
- kt

bn nhn

phng kt - c

phng tc