Вы находитесь на странице: 1из 3
[ine ONO Man ey 7 cRApe tom ew wee Partido Popular Pontedeume MOCION Que presentan 6 pleno desta Corporacién os concelleiros do Partido Popular: A zona comprendida entre O Barro e O Cruceiro(Campolongo), da parroquia de Vilar, yen sendo dende fai ben anos moi perigosa, para o transito de viandantes, por carecer de beirarrdas e pasos peatondis e por riba ser unha estrada cun alto indice de circulacién. Ante esta situacién, 0 Partido Popular considera que 6 chegado 0 momento de acometer este proxecto coa maxima urxencia, involucrando dende agora 6s organismos 4q) n_ responsabilidades a fe peatonal, come sony M A ea Xefature de Trafico.Pensamos que dito proxecto, e maila sua financiacion, deben estar rematados ou cando menos, debidamente adiantados, para realizala obra no ano 1996, Pontedeume a 23 de Novembro de 1995. Santiago M.Campos Rodriguez Portavoz do P.P. Ses We, Fo Hf 09 ES cCONCELLO — ve PONTEDEUME VII.- PROPOSTA DO GRUPO DO PARTIDO POPULAR SOBRE SEGURIDADE VIAL NO TRAMO O BARRO - 0 CRUCEIRO.- Le a proposta o voceiro do grupo PP, Sr. Campos Rodriguez, que a defende indicando que nesa estrada xa houbo varias victimas, 0 que salienta a necesidade apremiante de dotala de beirarrtas. Pide que se aprobe a proposta para que os organismos competentes lle dean solucién definitiva 6 problema. © voceiro de EU-EG, Sr. Salorio Fraga, apoia a proposta e indica que no Plan Cuatrienal xa o seu grupo desexaba que se incluiran beirarria nesa € noutras zonas do concello. Estima, tamén, que © financiamento debe de ser extramunicipal. © voceiro do PSOE, D. Agustin Vilarifio Gomez, indica que a proposta ten un incoveniente: as Normas Subsidiarias en trémite plantean un bulevar con dous carris prevendose unha menor intensidede do trafico co funcionamento da autoestrada A-9. Parécelle que non entraria na léxica facer agora unha actuacién para derribala nun pequeno prazo. Anuncia que o seu grupo non apoira a proposta. © voceiro do BNG, Sr. Gonzdlez Grafia, abunda no dito polo voceiro do PSOE dado que non se debe varia-lo ordenamento urbanistico. As beirarrfas son necesarias nesa zona, igual que noutras comoo Esteiro, pero anuncia a sla abstencién, no sentido de que se debe conceder unha marxe de tempo para ver a incidencia da autoestrada e do novo planeamento. © Sr. Alcalde indica que o compromiso de confeceién dun Plan Cuatrienal continta e realizarase. A votacion dao seguinte resultado: votan en favor os sete compofientes do PP e de EU-EG, vota en contra o Sr. Rodeiro Fachal e abstéfense o resto dos compofientes. explica o seu voto en contra o Sr. Rodeiro Fachal indicando que non é este o momento de propofer esa solucién dado que se hai a eliminacion dun carril, as beirarrtias que se constrian quedarian sempre mal. Declara o Sr. Alcalde aprobada a proposta nos seguintes términos: Real, [3 — 15600 PONTEDEUME (A Cova) ~ N.LF.P- 1507000. F — Tesh 98143 3034-081 433096 — Fax981 433368, cONCELLO ve PONTEDEUME Acometer, coa m4xima urxencia, o proxecto de actuacién na zona comprendida entre 0 Barro e © cruceiro (Campolongo), _involucrando 65 organismos | que tefien responsabillidades sobre a seguridade peonil, como. son o MOPTIMA e¢ a Xefatura de Tréfico, procurando que tal proxecto eo seu finaciamento estean debidamente adiantados para realizala no ano 1996. Wy Rea, 13 > 15600 PONTEDEUME (A Corafa) ~ N,1/F P= ISONGD0-F ~ Tes 98143 5054-981 433006 — Fax 981435368