Вы находитесь на странице: 1из 79

ROLL_NO

1600101
1600102
1600103
1600104
1600105
1600106
1600107
1600108
1600109
1600110
1600111
1600112
1600113
1600114
1600115
1600116
1600117
1600118
1600119
1600120
1600121
1600122
1600123
1600124
1600125
1600126
1600127
1600128
1600129
1600130
1600131
1600132
1600133
1600134
1600135
1600501
1600502
1600503
1600504
1600505
1600506

REGN_NO
11-DE-16234
10-PCD-183
09-DNH-1574
11-PCD-851
08-SET-10
11-PCD-891
11-PCD-4307
11-DE-16407
10-DE-19955
11-DE-15863
11-DE-16054
11-DE-14613
11-DE-13540
11-PCD-885
11-DE-13118
11-PCD-858
10-PCD-110
11-DE-14594
11-DE-14627
11-DE-17251
11-PCD-936
11-DE-16920
08-DNH-617
11-DE-15785
09-PCD-5602
11-DE-16737
08-DE-14076
11-DE-16532
11-DE-15455
08-PCD-65144
09-ME-472
11-PCD-873
11-DE-15997
09-DNH-1586
11-DE-14612
11-PCD-206
11-PCD-88
11-PCD-81
11-PCD-174
11-PCD-70
11-PCD-338

NAME
ANKIT SIHAG
SACHIN
SANDEEP KUMAR
SARWAN KUMAR
RAJ PAL
SUNIL KUMAR
RAKESH KUMAR
PARGAT SINGH
AMIT GILL
SURAJ JAIN
PARAMJIT SINGH
ASHOK KUMAR
NITESH
SHIVA NAGAR
SANDEEP KUMAR
OM PRAKASH LAMBA
DEEPAK KUMAR
MANISH
SADHU RAM
VIKAS SHARMA
PARDEEP
DHARMENDRA KUMAR
PRINCE
SUKHBIR SINGH
SUBHASH
MUKESH KUMAR
SUNIL KUMAR
VIKRAM
MANGAL SINGH
VIKAS SINGH
VINOD KUMAR
ROOP KUMAR
VISHAL
VIKAS BHUKAL
MAHENDER KUMAR
NEELAM
KAWALJEET KAUR
SANDHYA DEVI
KAVITA DEVI
SONIA RANI
POOJA RANI

F_NAME
BALWAN SINGH
BIRBAL
RAMESHWAR
ROHTASH SHARMA
RAMESHWAR
SATBIR SINGH
DAYANAND
ANGREJ SINGH
RAJNEESH
JINENDER KUMAR
D S CHILLAR
RANJEET SINGH
ANIL JAISWAL
BALBIR SINGH
RAM KUMAR
JAI KARAN LAMBA
JEET LAL
PREM SINGH
THANDU RAM
V L SHARMA
DINESH KUMAR
MOHAN SINGH
MAHAVER PARSAD
RAMESH KUMAR
RADHE SHYAM
VINOD KUMAR
JOGENDER SINGH
VIJAY SINGH
MANGE RAM
SUBE SINGH
KRISHAN CHANDER
RAM KISHAN
MANMOHAN
RAJINDER BHUKAL
SURJEET SINGH
CHANDI RAM
BHUPENDER SINGH
DALBIR SINGH
DHARAM SINGH
VINOD KUMAR
SATBIR SINGH

SUB1_MKS_R
EN51 050
EN51 042
EN51 035
EN51 048
EN51 032F
EN51 037
EN51 057
EN51 042
EN51 035
EN51 053
EN51 046
EN51 057
EN51 050
EN51 041

SUB2_MKS_R
HI53 036
HI53 036
HI53 040
HI53 040
HI53 041
HI53 039
HI53 052
HI53 037
HI53 047
HI53 059
HI53 036
HI53 051
HI53 036
HI53 037

SUB3_MKS_R
SO65 053
HR63 043
HR63 036
PS64 047
PH73 047
ES68 067
ES68 070
PS64 050
HR63 052
SO65 037
HR63 048
HR63 036
SO65 038
EC66 033F

SUB4_MKS_4
PA82 042
PA82 036
PS64 067
PA82 040
PE88 054
HR63 037
PS64 040
PA82 ABS
PS64 040
PA82 042
SO65 057
PA82 036
PA82 038
SO65 036

SUB5_MKS_R
EVS 078
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
057
045
049
055
035
ABSF
060
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 035
EN51 023F
EN51 039
EN51 046
EN51 024F
EN51 031F
EN51 038
EN51 038
EN51 035
EN51 044

HI53 038
HI53 038
HI53 047
HI53 046
HI53 052
HI53 042
HI53 051
HI53 039
HI53 059
HI53 038

SO65 042
ES68 039
SO65 036
SO65 051
PS64 036
HR63 044
HR63 039
HR63 037
HR63 042
HR63 004F

PA82 056
SO65 044
PA82 026F
PA82 047
SO65 057
PS64 059
SO65 046
PA82 035
PS64 043
SO65 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
045
ABSF
065
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
063
ABSF

EN51 038
EN51 035

HI53 046
HI53 035

PS64 007F
HR63 046

PE88 057
PA82 043

EVS 037
EVS ABSF

EN51 036
EN51 021F
EN51 052
EN51 044
EN51 035

HI53 038
HI53 057
HI53 048
HI53 047
HI53 050

PS64 046
SO65 047
ES68 060
EP95 071
SO65 064

SO65 036
PA82 036
HR63 046
PA82 038
PA82 050

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 040
EN51 047

HI53 042
HI53 027F

HR63 036
SO65 040

PS64 048
PA82 036

EVS ABSF
EVS 047

ABSF
056
ABSF
ABSF
ABSF

RESULT
0181
0157 RPFD
0178
0175
FAIL
0180
0219
RPFD
0174 RPFD
0191
0187
0180
0162
FAIL
ABSENT
ABSENT
ABSENT
0171
FAIL
FAIL
0190
FAIL
FAIL
0174
0149
0179
FAIL
ABSENT
ABSENT
CANCEL
FAIL
0159
ABSENT
0156
FAIL
0206
0200
0199
P-R-S
0166
FAIL

1600507
1600508
1600509
1600510
1600511
1600513
1600514
1600515
1600516
1600517
1600518
1600701
1600702
1600703
1600704
1600705
1600706
1600707
1600708
1600709
1600710
1601001
1601002
1601003
1601004
1601005
1601006
1601007
1601008
1601009
1601010
1601011
1601012
1601013
1601014
1601015
1601016
1601017
1601018
1601019
1601020
1601021

11-PCD-139
11-PCD-36
11-PCD-308
11-PCD-21540
10-PCD-825
11-PCD-182
10-PCD-549
11-PCD-139
11-PCD-42
11-PCD-11
11-PCD-3
11-PCD-523
11-DE-14787
11-PCD-507
10-DE-19986
08-AS-410
11-PCD-501
11-DE-14093
11-PCD-516
11-DE-15695
09-AS-233
10-PCD-14360
11-PCD-4119
11-PCD-3539
11-PCD-3542
11-PCD-9924
11-PCD-3708
11-PCD-3591
11-PCD-3732
11-PCD-3657
11-PCD-3587
11-PCD-3837
11-PCD-4081
11-PCD-3773
11-PCD-3609
11-PCD-52001
11-PCD-4098
11-PCD-3547
11-PCD-3856
11-PCD-4078
11-PCD-3606
11-PCD-3647

PARAMJEET KAUR
MAYA DEVI
ANJALI DEVI
MITHLESH KUMARI
RAMANDEEP
NEERAJ RANI
SAKSHI
PARAMJEET KAUR
KHUSBU
POONAM DEVI
RITU DEVI
SONU
PARDEEP SINGH
SONU KUMAR
VINOD KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
MOTILAL
SOHAN LAL
MAHESH KUMAR
AMIT KUMAR
SUMAN DEVI
NITU
MANJU
KUSHAM
PREM PYARI
RAJBALA
MADHU
JYOTI RANI
RAMBHTERI
RENU
BHARTI
REENA
POONAM SHARMA
SONU DEVI
KAMLA DEVI
BABITA
MONIKA
MAMTA
NEELAM
NEELAM RANI
REENA

RAM KUMAR
BALU RAM
KULBIR SINGH
LAL SINGH
JASPAL SINGH
SATBIR SINGH
KULDEEP SINGH
RAM KUMAR
JAI KUMAR
SHIV NARAYAN
JAGDISH CHANDER
SURAJ BHAN
ROUNAK SINGH
RAM SINGH
KRISHAN CHAND
BALWAN SINGH
KARAMVEER SINGH
RAJBIR
BHAJAN SINGH
RAJENDER SINGH
MEHAR SINGH
RAMPHAL
PREM KUMAR
BHAG CHAND
RAMCHANDER
PRATAP SINGH
SADHU RAM
RAJKUMAR
RAJINDER SINGH
RAMESH KUMAR
RAMESHWAR
ROHTASH
JAGJEET SINGH
ROHITASHAV
KHUSHI RAM
MOJI RAM
KRISHAN KUMAR
SATYAWAN
SURESH KUMAR
BALBIR SINGH
BANI SINGH
RAMMAHER

EN51 044
EN51 064
EN51 039
EN51 060
EN51 030F
EN51 038
EN51 033F

HI53 049
HI53 052
HI53 064
HI53 048
HI53 044
HI53 043
HI53 050

PS64 047
PS64 038
HR63 056
HR63 050
HR63 036
HR63 040
SO65 050

PA82 051
SO65 046
PA82 038
PS64 040
PA82 035
PS64 036
PA82 057

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

043
056
048
058
048
036
042

EN51 027F
EN51 032F
EN51 040
EN51 040
EN51 024F
EN51 035
EN51 ABS
EN51 038

HI53 056
HI53 043
HI53 056
HI53 051
HI53 049
HI53 036
HI53 036
HI53 041

EC66 036
EC66 038
EC66 042
HR63 040
PS64 036
ES68 069
SO65 042
ES68 047

PA82 039
PS64 042
PS64 049
PA82 047
PA82 048
PS64 040
PA82 036
PS64 013F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

043
ABSF
ABSF
ABSF
046
053

EN51 041
EN51 043
EN51 032F
EN51 043
EN51 042
EN51 027F
EN51 029F
EN51 047
EN51 040
EN51 ABS

HI53 052
HI53 059
HI53 046
HI53 068
HI53 049
HI53 048
HI53 056
HI53 059
HI53 066
HI53 039

ES68 076
HR63 042
PS64 039
HR63 053
HR63 053
HR63 041
HR63 041
HR63 042
PA82 ABS
HR63 035

PA82 053
PA82 050
GE72 042
PA82 036
PA82 059
PS64 043
PS64 049
PA82 058
GE72 076
SO65 046

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS ABSF
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
046
078
052

EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 048
EN51 035
EN51 051
EN51 037
EN51 048
EN51 046
EN51 038
EN51 050
EN51 046
EN51 047
EN51 040

HI53 036
HI53 049
HI53 038
HI53 061
HI53 052
HI53 049
HI53 043
HI53 036
HI53 038
HI53 042
HI53 046
HI53 057
HI53 036

HR63 047
HR63 051
HR63 042
HR63 040
HR63 043
ES68 057
SO65 037
ES68 054
SO65 042
HR63 041
HR63 030F
ES68 049
HR63 040

SO65 036
SO65 061
PS64 060
PA82 060
SO65 064
SO65 053
PA82 028F
HR63 038
PA82 038
SO65 036
PS64 035
HR63 035
GE72 059

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

049
ABS
058
ABSF
ABSF
066
067
ABSF
084
ABSF
065
ABSF
ABSF

EVS ABSF

0191
0200
0197
0198
FAIL RPFD
0157
FAIL RPFD
ABSENT
FAIL
FAIL RPFD
0187
0178
FAIL
0180 RPFD
RPFD
FAIL
ABSENT
ABSENT
0222
0194
FAIL
0200
0203
FAIL
FAIL
0206
RPFD
RPFD
P-R-S
RPFD
RPFD
0188
0196
0210
0196
FAIL
0174
0156
0169
FAIL
0188
0175

1601022
1601023
1601024
1601025
1601026
1601027
1601028
1601029
1601030
1601031
1601032
1601033
1601034
1601035
1601036
1601037
1601038
1601039
1601040
1601041
1601042
1601043
1601044
1601045
1601046
1601047
1601048
1601049
1601050
1601051
1601052
1601053
1601054
1601055
1601056
1601057
1601058
1601059
1601060
1601061
1601062
1601063

11-PCD-7260
11-PCD-3897
11-PCD-3780
11-PCD-4645
11-PCD-4271
11-PCD-3858
11-PCD-3744
10-PCD-3767
11-PCD-3667
11-PCD-14546
11-PCD-3525
11-PCD-3531
11-PCD-4152
11-PCD-4163
11-PCD-3534
11-PCD-4158
11-PCD-3583
11-PCD-4161
11-PCD-3535
11-PCD-4159
11-PCD-3661
11-PCD-3905
11-PCD-3691
11-PCD-3861
11-PCD-3571
10-PCD-3806
11-PCD-3736
11-PCD-4274
11-PCD-4381
10-PCD-4381
11-PCD-4290
11-DE-17303
11-PCD-3666
11-PCD-4148
11-PCD-3747
10-PCD-7729
11-PCD-21006
09-PCD-8309
11-PCD-3829
11-PCD-3674
10-PCD-56044
11-PCD-3863

JAGWANTI
KAMLESH
SEENA DEVI
MUNNI RANI
POONAM DEVI
MUNNI
ASHA BAI
SONIA
JYOTI
REENA DEVI
DURGA
USHA
SUNITA
KAVITA KUMARI
POONAM
KAVITA
SHARMILA
MANJEET
URMILA
KAMLESH
JYOTI
MAMTA
REENA DEVI
ARCHANA
MEENU RANI
DINESH KUMARI
NEERU RANI
PARDEEP KUMAR
SATISH KUMAR
UDAIVEER
NAVEEN
BALJEET
SUSHILA DEVI
SUMAN RANI
PARVEENA
TARUNA RANI
DEEPA KATHURIYA
NUTAN KUMARI
MEGHA
RITU ARYA
RITU
REKHA RANI

RAM CHANDER
OM PARKASH
KARAMBIR
RAJBIR SINGH
SUBE SINGH
MAHENDER SINGH
SHISH RAM
BIJENDER KUMAR
JILA SINGH
RAMMEHAR SINGH
RAJKUMAR
RAM CHANDER
MAHA SINGH
PIRURAM
RANBIR SINGH
JAGAT
RAMESH CHANDER
MADAN
BHAL SINGH
RAJENDER
RAM DHARI
BALWAN
RAMEHAR
RADHEYSHYAM
AJMER SINGH
JANGBIR SINGH
AJIT SINGH
RAN SINGH
SURAJ MAL
CHANDI RAM
DHARAMPAL
RAN SINGH
NAFE SINGH
BALBIR SINGH
RAMESH
MURLI MANOHAR
JUGAL KISHOR KATHURIYA
BARAT SINGH
MANOJ KUMAR
RAMESH KUMAR
ISHWAR SINGH
DALBIR SINGH

EN51 035
EN51 036
EN51 039

HI53 054
HI53 036
HI53 050

HR63 049
ES68 044
HR63 052

PS64 036
HR63 035
PA82 032F

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS 064

EN51 049
EN51 037
EN51 022F
EN51 052

HI53 067
HI53 050
HI53 043
HI53 062

HR63 036
HR63 038
HR63 035
HR63 036

PS64 040
SO65 036
SO65 057
PS64 048

EVS
EVS
EVS
EVS

065
ABSF
ABSF
063

EN51 054
EN51 035
EN51 061
EN51 043
EN51 047
EN51 040
EN51 023F
EN51 030F
EN51 040
EN51 028F
EN51 026F
EN51 036
EN51 033F
EN51 ABS

HI53 060
HI53 043
HI53 056
HI53 040
HI53 036
HI53 058
HI53 037
HI53 050
HI53 035
HI53 054
HI53 042
HI53 035
HI53 047
HI53 051

EC66 046
ES68 039
EP95 063
HR63 048
HR63 037
HR63 044
HR63 037
HR63 039
HR63 044
HR63 046
HR63 058
ES68 038
HR63 039
HR63 042

MA54 009F
HR63 038
HR63 036
PA82 043
PA82 042
PA82 036
PA82 038
PA82 042
PA82 036
PA82 039
PA82 042
HR63 036
PA82 038
PS64 038

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
062
080
070
064
068
059
074
060
082
051
056
ABSF
056

EN51 053
EN51 048
EN51 052

HI53 066
HI53 049
HI53 046

HR63 040
HR63 041
SO65 067

SO65 049
PS64 049
PA82 035

EVS 076
EVS 067
EVS 048

EN51 050
EN51 037
EN51 046

HI53 038
HI53 038
HI53 047

HR63 043
ES68 038
HR63 056

PS64 047
HR63 036
PS64 036

EVS ABSF

EN51 035
EN51 013F
EN51 040
EN51 047

HI53 037
HI53 049
HI53 058
HI53 048

HR63 036
HR63 043
PS64 051
PS64 036

PS64 042
SO65 064
SO65 047
SO65 048

EVS
EVS
EVS
EVS

058
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 038
EN51 052
EN51 048
EN51 029F

HI53 051
HI53 036
HI53 054
HI53 035

HR63 019F
EC66 020F
HR63 039
ES68 047

PS64 039
PA82 041
PS64 061
PS64 041

EVS
EVS
EVS
EVS

064
076
054
073

EVS ABSF

0174
0151
FAIL
ABSENT
0192
0161
FAIL
0198
ABSENT
FAIL
0155
0216
0174
0162
0178
FAIL
FAIL
0155
FAIL
FAIL
0145 RPFD
FAIL
RPFD
ABSENT
0208
0187 RPFD
0200
ABSENT
0178
0149
0185
ABSENT
ABSENT
0150
FAIL
0196
0179
ABSENT
FAIL
FAIL
0202 RPFD
FAIL

1601064
1601065
1601066
1601067
1601068
1601069
1601070
1601071
1601072
1601073
1601074
1601075
1601076
1601077
1601078
1601079
1601080
1601081
1601082
1601083
1601084
1601085
1601086
1601087
1601088
1601089
1601090
1601091
1601092
1601093
1601094
1601095
1601301
1601302
1601303
1601304
1601305
1601306
1601307
1601308
1601309
1601310

10-PCD-3631
11-PCD-3716
11-PCD-3849
11-PCD-3650
11-PCD-4137
11-PCD-4115
10-PCD-8901
11-PCD-3610
11-PCD-3559
10-PCD-15278
11-PCD-3838
11-PCD-4111
11-PCD-3712
09-DE-16349
11-PCD-3654
09-PCD-8805
11-PCD-3877
11-PCD-4094
11-PCD-3935
11-DE-14872
11-PCD-4283
11-PCD-4273
10-PCD-4315
11-PCD-3753
09-SDH-337
10-PCD-3934
11-PCD-3595
10-PCD-4217
10-PCD-4874
10-PCD-3910
11-PCD-3549
11-PCD-3956
11-PCD-4399
11-PCD-4398
11-PCD-4508
11-PCD-4400
10-PCD-4437
11-PCD-4451
11-PCD-4495
11-PCD-4656
11-PCD-4549
11-PCD-4528

SUMAN RANI
SWATI YADAV
POONAM RANI
SUSHILA
MANISHA BAI
MANJU BAI
PINKI
POOJA
ASHA RANI
MINU
MUKESH RANI
MONIKA
SAVITA
SONU
POONAM RANI
LALITA RANI
SUKANYA
REKHA RANI
RAJAL DEVI
JYOTISHEEL
FOUJI
MANGAL SINGH
ASHOK
SUNITA DEVI
CHANDNI
LUXMI
SEEMA
MONIKA SHARMA
KAVITA
POONAM RANI
PREETI RANI
SUNITA RANI
SUDESH DEVI
RAJNI BALA
SOBHNA
KANTA
SUNITA
KAVITA DEVI
SARASWATI
SUMAN
MAYA DEVI
KAVITA

PARMOD KUMAR
PREM KUMAR
RAMPHAL
KRISHAN KUMAR
OM PARKASH
OM PARKASH
NARESH
JAGMENDER
RANBIR SINGH
RAJENDER SINGH
VIJAY SINGH
BALWAN SINGH
SATYAVEER
BALWAN SINGH
RAMESH KUMAR
NIRANJAN
SATYAWAN
OM PARKASH
BIJDENDER SINGH
MOHAN LAL
MAHENDER SINGH
RAMDHARI
MANGE RAM
VED PAL
DINESH SHARMA
MAHABIR SINGH
MURARI
VED PRAKASH
RAMCHANDER
ISHWAR SINGH
DHARAMBIR SINGH
RAJENDRA SINGH
PHOOL KUMAR
SALAMUDEEN
PRITAM SINGH
RAMNIWAS
CHANDER BHAN
KRISHAN KUMAR
SHAMSHER SINGH
HAWA SINGH
KRISHAN KUMAR
LILU RAM

EN51 035
EN51 071
EN51 030F

HI53 063
HI53 043
HI53 044

ES68 057
EC66 044
ES68 050

HR63 044
PS64 035
PS64 042

EVS 065
EVS ABSF
EVS 059

EN51 041
EN51 035
EN51 013F
EN51 048
EN51 028F
EN51 039
EN51 049
EN51 037

HI53 047
HI53 043
HI53 038
HI53 054
HI53 053
HI53 046
HI53 054
HI53 040

HR63 037
HR63 047
HR63 035
HR63 047
SO65 067
GE72 053
HR63 044
ES68 068

PS64 036
PS64 036
PE88 060
PS64 047
PA82 042
MA54 028F
PS64 054
PS64 027F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
064
039
079
080
063
064
ABSF

EN51 038
EN51 041
EN51 032F
EN51 046
EN51 046
EN51 053
EN51 032F

HI53 036
HI53 036
HI53 039
HI53 052
HI53 062
HI53 057
HI53 036

HR63 052
HR63 036
HR63 035
HR63 028F
HR63 035
PS64 026F
HR63 041

PS64 035
PS64 037
PS64 040
SO65 035
PS64 029F
PA82 064
PS64 053

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

059
072
065
ABSF
064
069
070

EN51 035
EN51 032F
EN51 047
EN51 042
EN51 031F
EN51 049
EN51 048
EN51 035
EN51 044
EN51 043
EN51 050
EN51 050
EN51 ABS
EN51 049
EN51 053
EN51 057
EN51 044
EN51 047
EN51 041
EN51 050

HI53 040
HI53 039
SA52 053
HI53 036
HI53 043
HI53 066
HI53 037
HI53 050
HI53 053
HI53 062
HI53 048
HI53 047
HI53 053
HI53 047
HI53 043
HI53 048
HI53 040
HI53 057
HI53 051
HI53 054

HR63 047
ES68 054
EH67 047
HR63 037
HR63 035
HR63 036
ES68 079
HR63 023F
HR63 039
HR63 044
SO65 048
SO65 047
EC66 039
SO65 044
HR63 043
ES68 040
ES68 051
HR63 049
EC66 036
SO65 060

PS64 038
HR63 036
MA54 021F
PS64 056
SO65 054
PS64 036
PA82 042
PS64 037
PS64 036
PS64 043
PA82 036
PA82 039
PA82 041
PA82 041
PA82 048
SO65 037
HR63 038
PA82 038
PA82 042
PA82 071

EVS 060
EVS 054
EVS 047
EVS 050
EVS ABSF
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

065
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABS
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

064
ABSF
070
058
076

0199
0193
FAIL
ABSENT
0161
0161
FAIL RPFD
0196 RPFD
FAIL
FAIL
0201
FAIL
CANCEL
ABSENT
0161
0150
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0160 RPFD
FAIL
FAIL
0171 RPFD
FAIL
0187
0206
FAIL
0172
0192
0182
0183
RPFD
0181
0187
0182
0173
0191
0170
0235

1601311
1601312
1601313
1601314
1601315
1601316
1601317
1601318
1601319
1601320
1601321
1601322
1601323
1601324
1601325
1601326
1601327
1601328
1601329
1601330
1601331
1601332
1601333
1601334
1601335
1601336
1601337
1601401
1601402
1601403
1601404
1601405
1601406
1601407
1601408
1601409
1601410
1602001
1602002
1602003
1602004
1602005

11-PCD-4568
11-PCD-4668
11-PCD-4513
11-PCD-4410
11-PCD-4615
11-PCD-4484
11-PCD-4684
11-DE-16556
11-PCD-4477
10-PCD-4508
11-PCD-4578
11-PCD-4418
11-PCD-8686
11-PCD-4501
11-PCD-4492
11-PCD-7380
11-PCD-4559
11-PCD-4560
11-PCD-4428
11-PCD-4580
11-PCD-4700
11-PCD-4640
11-PCD-4707
09-GCA-297
11-PCD-4485
11-PCD-4535
08-GCA-120
11-PCD-4760
11-PCD-9912
11-PCD-4777
11-PCD-10004
11-PCD-10989
11-PCD-4885
11-PCD-4776
10-PCD-4676
11-PCD-8726
11-PCD-4924
11-PCD-7941
11-PCD-4663
11-PCD-7497
10-PCD-8194
11-PCD-8026

SANTOSH
SANITA RANI
SUDESH
RAJBALA
MAMTA
SUMAN
VIKARM SINGH
RAMESH
EASKORI
KUMARI POOJA
ANJU BALA
MONIKA KUMARI
NAVINA RANI
SAKILA RANI
MANJU BALA
KAVITA
ANJU RANI
SUNITA
POOJA DEVI
ANJU
DEEPAWALI
POONAM RANI
SUMAN
SUSHILA
GEETA RANI
SUMITRA
MUKESH KUMAR
BHATERI
NIRMALA DEVI
BABITA
ANITA DEVI
MANJU BALA
POONAM RANI
VISHAKHA RANI
MAMTA
SONU
SUMAN BALA
SHARMILA
RAJBALA
SUMAN
SHARMILA RANI
SANEHLATA

ATMA RAM
MAHABIR SINGH
JAIBIR SINGH
RAMESHWAR DASS
ZILE SINGH
OMPARKASH
CHHOTU RAM
JAGDISH
RAMSWAROOP
SHISH PAL
SARJEET SINGH
ANIL KUMAR
ROHTASH KUMAR
RAJIDNER PARSAD
MANI RAM
KOHAR SINGH
RAJ KUMAR
RAMSINGH
MANOHAR LAL
ATMA RAM
MANGE RAM
RAJENDER
MAHABIR
RAMESH KUMAR
SAHDEV
BHOOP SINGH
MAHENDER
BALWANT SINGH
BHAGIRATH
MADAN LAL
SUMER SINGH
OM PARKASH
BANWARI LAL
RANVIR SINGH
KURDA RAM
BHOOP SINGH
OM PRAKASH
SHEODHAN SINGH
HARI SINGH
RAMPARTAP
BANWARI LAL
RAMNIWAS

EN51 048

HI53 040

HR63 051

PA82 039

EVS 077

EN51 059

HI53 048

HR63 049

PS64 047

EVS ABSF

EN51 050
EN51 050
EN51 050
EN51 052
EN51 051
EN51 041
EN51 050

HI53 039
HI53 043
HI53 063
HI53 067
HI53 039
HI53 056
HI53 061

HR63 035
HR63 048
HR63 037
ES68 043
HR63 035
PS64 046
SO65 066

PA82 043
PA82 041
PS64 053
SO65 070
SO65 057
PA82 058
PA82 041

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 035
EN51 057
EN51 054
EN51 056
EN51 035
EN51 038
EN51 044
EN51 052
EN51 050
EN51 035
EN51 050
EN51 050
EN51 048
EN51 050
EN51 043
EN51 047
EN51 037
EN51 ABS
EN51 040
EN51 043
EN51 038
EN51 030F
EN51 036

HI53 043
HI53 056
HI53 050
HI53 053
HI53 038
HI53 047
HI53 037
HI53 037
HI53 047
HI53 048
HI53 043
HI53 063
HI53 051
HI53 054
HI53 048
HI53 049
HI53 041
HI53 049
HI53 049
HI53 038
HI53 050
HI53 053
HI53 049

SO65 058
HR63 044
EP95 046
HR63 036
HR63 041
HR63 050
SO65 036
HR63 052
SO65 036
PS64 020F
HR63 039
ES68 072
ES68 059
HR63 052
PS64 038
HR63 035
HR63 037
ES68 057
SO65 058
ES68 044
HR63 044
ES68 048
ES68 038

PA82 016F
PA82 060
PS64 057
PA82 040
PS64 039
PS64 037
PA82 043
SO65 040
PA82 046
PA82 036
PA82 043
PA82 048
PA82 039
SO65 063
PA82 051
PA82 ABS
PS64 046
PA82 044
PA82 048
HR63 049
PS64 050
PS64 052
PS64 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 040
EN51 027F
EN51 027F

HI53 053
HI53 049
HI53 044

ES68 069
SO65 046
HR63 040

HR63 038
PA82 049
SO65 040

EVS 057
EVS 067

EN51 031F

HI53 051

ES68 047

HR63 035

EVS ABSF

ABSF
ABSF
ABSF
066
049

EVS 056
ABSF
055
055
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
035
065
037
ABSF
054
ABSF
ABSF
060
ABSF
045
ABSF
067
061
ABSF
ABSF

0178
ABSENT
0203
ABSENT
0167
0182
0203
0232 RPFD
0182
0201 RPFD
0218 RPFD
ABSENT
FAIL
0217
0207 RPFD
0185
0153
0172
0160 RPFD
0181
0179
FAIL
0175
0233
0197
0219 RPFD
0180
RPFD
0161
RPFD
0195
0174
0182
FAIL RPFD
0167
CANCEL
0200
FAIL RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
FAIL
ABSENT

1602006
1602007
1602008
1602009
1602010
1602011
1602012
1602013
1602014
1602015
1602016
1602017
1602018
1602019
1602020
1602021
1602022
1602023
1602024
1602025
1602026
1602027
1602028
1602029
1602030
1602031
1602032
1602033
1602034
1602035
1602036
1602037
1602038
1602039
1602040
1602041
1602042
1602043
1602044
1602045
1602046
1602047

11-PCD-8029
11-PCD-7606
11-PCD-8601
11-PCD-7482
11-PCD-7826
11-PCD-7927
11-PCD-7280
11-PCD-7352
11-PCD-3751
11-PCD-8230
11-PCD-8313
11-PCD-7138
11-PCD-7543
11-PCD-7374
11-PCD-8602
10-PCD-8033
11-PCD-4578
11-PCD-4437
11-PCD-4707
11-PCD-7667
10-PCD-7567
11-PCD-9297
11-PCD-8896
11-PCD-9081
11-PCD-7171
09-PCD-11417
11-PCD-7751
11-PCD-7494
11-PCD-10521
11-PCD-7510
11-PCD-7089
11-PCD-8167
11-PCD-8528
09-PCD-12608
11-PCD-7470
11-PCD-7287
11-PCD-8449
11-PCD-4526
11-PCD-7126
10-PCD-10677
11-PCD-8746
11-PCD-10870

KANCHAN RANI
SEEMA
SUMAN
PRIYANKA
GEETA RANI
SITA DEVI
SAVITA
POOJA RANI
MAMTA RANI
RANI
PUSHPA
ARJU
RAMRATI
SARITA
KAMLESH
REKHA RANI
ANJU BALA
JYOTI YADAV
SUMAN
POONAM RANI
KIRAN
RENUKA
GEETA DEVI
RITU DEVI
MANJU DEVI
RAJ LAXMI
KAVITA DEVI
LEECHHO DEVI
SUMAN BALA
MANOJ KUMARI
SAVITA
MOSAM
KAVITA
PINKI
REKHA RANI
MONIKA
SEEMA
ARTI DEVI
POOJA
SUMAN RANI
SONIYA
SHILOCHANA DEVI

RAJENDER SINGH
JAIBIR
PRATAP SINGH
MANGE RAM BISU
GANPAT RAI
BALRAJ
VED PARKASH
DALBIR SINGH
BALRAJ SINGH
RAMESHWAR
ISHWAR SINGH
ASHWINI KUMAR
KALU RAM
SAMSHER SINGH
CHANDI RAM
SHIV KUMAR
SARJEET SINGH
MAHANDER YADAV
MAHABIR
MAHAVIR SINGH
BALWAN SINGH
TEK RAM
JAGDISH
RAJBIR SINGH
RAN SINGH
RAVINDER NATH
RAMPHAL SINGH
HOSHIYAR SINGH
KRISHAN KUMAR
DALIP SINGH
LAKHI RAM
HIRA SINGH
JAIPAL
OM PRAKASH
SOHAN LAL
DHARMPAL
RAMDHARI
MAKKHAN LAL
BALBIR SINGH
JAI SINGH
MANGEJ SINGH
SUBE SINGH

EN51 018F
EN51 023F
EN51 050
EN51 049
EN51 038
EN51 035

HI53 037
HI53 038
HI53 039
HI53 048
HI53 067
HI53 053

HR63 036
HR63 038
PS64 035
SO65 057
EC66 043
HR63 036

PA82 036
PA82 036
SO65 067
PA82 056
PS64 035
PA82 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
042
ABSF
042
058
059

EN51 044
EN51 059
EN51 023F
EN51 021F
EN51 030F
EN51 040
EN51 031F
EN51 027F
EN51 032F
EN51 ABS
EN51 040
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 006F
EN51 037
EN51 038
EN51 029F
EN51 030F
EN51 036
EN51 027F
EN51 042

HI53 066
HI53 052
HI53 048
HI53 063
HI53 035
HI53 054
HI53 059
HI53 036
HI53 060
HI53 061
HI53 040
HI53 043
HI53 038
HI53 046
HI53 041
HI53 048
HI53 050
HI53 035
HI53 054
HI53 046
HI53 051

HR63 049
HR63 043
SO65 036
HR63 036
ES68 035
SO65 050
HR63 053
ES68 035
HR63 041
SO65 066
EC66 035
HR63 039
ES68 035
ES68 038
HR63 036
HR63 036
PS64 056
HR63 042
HR63 042
ES68 036
SO65 061

PA82 047
PA82 035
PA82 035
PS64 044
PA82 038
PA82 038
PA82 040
SO65 050
PS64 059
PA82 041
PA82 067
PA82 043
PA82 039
EC66 035
PS64 036
PS64 043
SO65 048
PA82 051
SO65 036
SO65 035
PA82 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

050
ABSF
ABSF
049
ABSF
042
040
064
044
056
058
037
ABS
073
058
055
048
043
057
073
043

EN51 ABS
EN51 036
EN51 036
EN51 043
EN51 031F
EN51 040
EN51 038
EN51 035
EN51 038
EN51 030F
EN51 036
EN51 041

HI53 064
HI53 044
HI53 050
HI53 053
HI53 041
HI53 036
HI53 041
HI53 052
HI53 049
HI53 073
HI53 049
HI53 049

ES68 069
HR63 041
HR63 036
HR63 060
HR63 036
HR63 046
SO65 059
HR63 059
HR63 038
HR63 040
SO65 071
HR63 042

PA82 038
SO65 042
PA82 046
PA82 036
SO65 036
PA82 054
PA82 037
PA82 067
SO65 038
PA82 066
PA82 036
PS64 054

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

042
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
042
058
056
059

FAIL
FAIL
0191
0210
0183
0159
ABSENT
0206
0189
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0182
FAIL
FAIL
FAIL
RPFD
0182
RPFD
RPFD
FAIL RPFD
0150
0165
FAIL
FAIL
0168 RPFD
FAIL
0191
ABSENT
ABSENT
RPFD
0163
0168
0192
FAIL
0176
0175
0213 RPFD
0163
FAIL
0192
0186

1602048
1602049
1602050
1602051
1602052
1602053
1602054
1602055
1602056
1602057
1602058
1602059
1602060
1602061
1602062
1602063
1602064
1602065
1602066
1602067
1602068
1602069
1602070
1602071
1602072
1602073
1602074
1602075
1602076
1602077
1602078
1602079
1602080
1602081
1602082
1602083
1602084
1602085
1602086
1602087
1602088
1602089

11-PCD-8269
11-PCD-8597
11-PCD-12292
11-PCD-4403
11-PCD-4532
11-PCD-37269
11-PCD-8327
11-PCD-8438
11-PCD-7812
11-PCD-8522
11-PCD-9188
10-PCD-9123
11-PCD-7652
11-PCD-8104
11-PCD-8244
11-PCD-8152
11-PCD-7539
11-PCD-8383
11-PCD-7660
11-PCD-9017
11-PCD-4474
11-PCD-8117
11-PCD-7446
11-PCD-8182
11-PCD-8095
11-PCD-7616
11-PCD-4961
10-PCD-8516
11-PCD-4714
11-PCD-4533
11-PCD-8148
11-PCD-8371
11-PCD-4475
11-PCD-7415
11-PCD-7920
11-PCD-8241
11-PCD-8489
11-PCD-7981
11-PCD-7987
11-PCD-7647
10-PCD-12269
11-PCD-8138

BABITA
LALITA
RINKI RANI
POONAM
MANJU BALA
SARITA SHARMA
GARIMA
REKHA
DARSHNA
KIRAN
SHEELA DEVI
KAVITA DEVI
KUSUM
MUKESH DEVI
GEETA
REENA
PRIYANKA
SANJU
PUSHPA RANI
KAVITA
MONU
KAVITA RANI
SAVITA RANI
JYOTI RANI
POONAM RANI
ANJU KUMARI
RENU
MANISHA DEVI
AMAN KUMARI
SEEMA DEVI
NEHA
POONAM RANI
KAMLESH
MONIKA
SONU
MAINA DEVI
POOJA
CHANDER PRABHA
BALA DEVI
LAJWANTI
ALKA SHARMA
REETU

MOHAR SINGH
VIJAY KUMAR
MANGE RAM
HARI SINGH
MAHENDER SINGH
HANSRAJ
BANI SINGH
BALBIR SINGH
RAM JI LAL
DEVI LAL
ISHWAR
MAHENDER SINGH
KRISHAN KUMAR
SATBIR SINGH
BHOOP SINGH
MAHENDER SINGH
NARESH KUMAR
BALWAN SINGH
HANUMAN SINGH
DHARAMBIR
STRUGHAN SHARMA
DHARAM PAL
DEEP CHAND
SATBIR SINGH
KRISHAN KUMAR
KARTAR SINGH
SEVA RAM
SHAMSHER SINGH
RAJINDER SINGH
OM PRAKASH
ANIL KUMAR
KRISHAN KUMAR
ATMA RAM
DALBIR
SARJEET SINGH
KAPOOR SINGH
KRISHAN
SHRI RAM
BHAGTU RAM
INDARAM
NIRMAL SHARMA
SEWA SINGH

EN51 033F
EN51 024F
EN51 028F
EN51 057
EN51 047
EN51 052

HI53 052
HI53 041
HI53 035
HI53 061
HI53 042
HI53 046

HR63 056
PS64 043
ES68 051
EC66 043
HR63 038
HR63 036

PS64 047
SO65 070
PS64 036
PA82 069
PS64 047
PS64 038

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
067
055
ABSF
056
ABSF

EN51 035
EN51 032F
EN51 029F
EN51 039

HI53 044
HI53 056
HI53 036
HI53 054

HR63 037
EC66 041
SO65 048
ES68 048

PS64 047
PA82 037
PA82 036
HR63 035

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
073

EN51 032F

HI53 043

ES68 061

PA82 035

EVS ABSF

EN51 041
EN51 028F
EN51 050
EN51 029F

HI53 042
HI53 036
HI53 052
HI53 046

SO65 044
HR63 035
SO65 051
HR63 036

PA82 038
SO65 039
PA82 040
PS64 042

EVS
EVS
EVS
EVS

055
ABSF
ABSF
056

EN51 051
EN51 044
EN51 031F
EN51 035
EN51 037

HI53 040
HI53 047
HI53 047
HI53 043
HI53 049

EC66 035
HR63 035
HR63 036
ES68 048
HR63 049

SO65 069
PS64 044
SO65 049
PA82 035
PA82 043

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

046
ABSF
052
040
068

EN51 040

HI53 048

HR63 036

SO65 036

EVS ABSF

EN51 020F

HI53 047

HR63 036

PA82 037

EVS ABSF

EN51 030F
EN51 046

HI53 043
HI53 051

HR63 036
HR63 036

SO65 039
PA82 036

EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 052
EN51 020F
EN51 042

HI53 043
HI53 057
HI53 048

HR63 037
HR63 047
SO65 035

SO65 036
PA82 049
PA82 039

EVS ABSF
EVS 062
EVS ABSF

EN51 044
EN51 042
EN51 040
EN51 053

HI53 054
HI53 044
HI53 058
HI53 038

HR63 041
HR63 049
ES68 068
HR63 044

PS64 038
PS64 051
PA82 035
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS

062
061
045
048

FAIL
FAIL
FAIL
0230 RPFD
0174 RPFD
0172
ABSENT
0163
FAIL
FAIL
0176
ABSENT
FAIL
ABSENT
0165 RPFD
FAIL
0193
FAIL
P-R-S
ABSENT
0195
0170
FAIL
0161
0178
ABSENT
0160
ABSENT
FAIL
ABSENT
FAIL
0169
ABSENT
0168
FAIL
0164
ABSENT
0177
0186
0201
0171 RPFD
ABSENT

1602090
1602091
1602092
1602093
1602094
1602095
1602096
1602097
1602098
1602099
1602100
1602101
1602102
1602103
1602104
1602105
1602106
1602107
1602108
1602109
1602110
1602111
1602112
1602113
1602114
1602115
1602116
1602117
1602118
1602119
1602120
1602121
1602122
1602123
1602124
1602125
1602126
1602127
1602128
1602129
1602130
1602131

11-PCD-8560
11-PCD-8195
11-PCD-8501
11-PCD-7254
11-PCD-7661
11-PCD-9112
11-PCD-15332
10-PCD-7892
11-PCD-8563
10-PCD-8228
09-PCD-13593
11-PCD-7641
11-PCD-8265
11-PCD-8417
11-PCD-7762
11-PCD-8625
10-PCD-8984
11-PCD-8329
11-PCD-7736
11-PCD-8654
11-PCD-7692
11-PCD-8262
11-PCD-7501
11-PCD-8720
11-PCD-7731
11-PCD-8729
11-PCD-7859
10-PCD-8692
11-PCD-7178
11-PCD-7870
11-PCD-10223
11-PCD-7535
98-PC-2713
11-PCD-7228
06-FH-616
11-PCD-7398
11-PCD-7970
11-PCD-8532
11-PCD-8380
11-PCD-8220
11-PCD-8949
11-PCD-9317

ANITA DEVI
MANISHA
KAVITA BHATIA
LAKSHAMI
RATNI DEVI
ANITA RANI
SONIKA
KIRAN
INDU BALA
MANJU BALA
ARTI DEVI
SABEENA
JYOTI
ANNU BALA
SAROJ
SELOCHANA
MAMTA DEVI
BABITA
RITU SAINI
SUMAN RANI
MANISHA
MUKESH KUMARI
POOJA RANI
JYOTI
REETA SONI
SUMAN SHARMA
MANNU BAI
PARTIBHA
KAVITA DEVI
MUKESH
KAMLA
NEELAM
RITU RANI
SEEMA
KANIKA MATTA
POONAM DEVI
SUMAN
RANJU RANI
MITHLESH
KAVITA
REENA
ANJU RANI

PARTAP SINGH
RAM CHANDER
MAHESH CHANDER
KRISHAN KUMAR
SADHU RAM
RAMESH KUMAR
SATBIR
RAGBIR SINGH
BHAL SINGH
RAJENDER SINGH
SATYA NARAYAN
MALLA RAM
DEV KUMAR
PRABHU RAM
MAHAVIR SINGH
SATBIR SINGH
DARIYA SINGH
KARAMVIR
MAHABIR PARSHAD
KRISHAN KUMAR
PREM SINGH
JAI SINGH
RAMBILASH
JAI KUMAR
HARPAL SINGH SONI
VIJAY SHARMA
DULI CHAND
SHRIKESH TRIPATHI
SATBIR SINGH
KULBIR
MAN SINGH
VIRENDER SINGH
KAMLESH KUMAR
KANWAR SINGH
HARBANS MATTA
VISHNU DUTT
BALJIT SINGH
JASWANT SINGH
HANUMAN PRASHAD
RAJBIR
RANBIR
SATBIR SINGH

EN51 035
EN51 051
EN51 043
EN51 046
EN51 038
EN51 029F
EN51 038
EN51 035
EN51 036
EN51 036
EN51 042
EN51 035
EN51 049
EN51 035
EN51 044
EN51 036
EN51 035
EN51 060
EN51 042
EN51 040
EN51 040
EN51 035
EN51 035
EN51 035

HI53 039
HI53 069
HI53 040
HI53 058
HI53 044
HI53 038
HI53 036
HI53 036
HI53 039
HI53 041
HI53 064
HI53 042
HI53 056
HI53 044
HI53 050
HI53 043
HI53 044
HI53 071
HI53 058
HI53 044
HI53 040
HI53 052
HI53 043
HI53 036

ES68 060
PS64 053
SO65 036
HR63 042
ES68 076
PS64 040
PA82 037
HR63 057
ES68 047
ES68 052
SO65 036
ES68 053
SO65 043
EC66 036
EC66 039
HR63 044
HR63 038
SO65 072
SO65 035
PA82 047
HR63 049
SO65 036
SO65 049
SO65 064

PA82 035
SO65 038
PA82 043
PS64 049
PA82 037
SO65 036
GE72 044
PA82 062
PA82 046
PA82 ABS
PA82 058
PA82 013F
PA82 051
PA82 035
PA82 056
PA82 037
PA82 052
PA82 073
PA82 060
PH73 040
PA82 053
PA82 060
PA82 047
PA82 019F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

062
064
053
ABSF
ABSF
051
065

EN51 043
EN51 037

SA52 081
HI53 048

EH67 050
PS64 021F

PS64 013F
SO65 035

EVS ABSF
EVS 062

EN51 037

HI53 040

PS64 016F

SO65 035

EVS 051

EN51 035

HI53 058

SO65 072

PA82 052

EVS 043

EN51 047
EN51 047

HI53 051
HI53 039

ES68 067
ES68 035

PS64 036
PS64 039

EVS ABSF
EVS 051

EN51 035

HI53 056

HR63 049

SO65 051

EVS ABSF

EN51 035
EN51 049
EN51 042
EN51 053

HI53 057
HI53 041
HI53 047
HI53 046

HR63 036
ES68 035
HR63 043
HR63 042

PS64 044
HR63 046
PS64 073
SO65 073

EVS
EVS
EVS
EVS

EVS 063
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
048
047
ABSF
040
055
ABSF
057
ABSF
058
ABSF
048

054
ABSF
056
ABSF

0169
0211
0162
0195
0195
FAIL
0155
0190
0168
RPFD
0200
FAIL
0199
0150
0189
0160
0169 RPFD
0276
0195
0171
0182
0183
0174
FAIL
ABSENT
FAIL RPFD
FAIL
ABSENT
ABSENT
FAIL
P-R-S
0217
ABSENT
0201
0160
ABSENT
0191 RPFD
ABSENT
0172 RPFD
0171
0205
0214

1602132
1602133
1602134
1602135
1602136
1602137
1602138
1602139
1602140
1602141
1602142
1602143
1602144
1602145
1602146
1602147
1602148
1602149
1602150
1602151
1602152
1602153
1602154
1602155
1602156
1602157
1602158
1602159
1602160
1602161
1602162
1602163
1602164
1602165
1602166
1602167
1602168
1602169
1602170
1602171
1602172
1602173

10-PCD-7600
11-PCD-8156
11-PCD-8154
11-PCD-8572
11-PCD-8671
10-PCD-8213
11-PCD-8680
11-PCD-7430
11-PCD-7667
11-PCD-8469
11-PCD-7355
11-PCD-7440
11-PCD-7041
11-PCD-10984
11-PCD-7441
11-PCD-8889
11-PCD-8958
08-NS-2128
11-PCD-7811
11-PCD-4621
10-PCD-8869
10-PCD-8872
11-PCD-8040
11-PCD-8245
10-PCD-7726
11-PCD-7881
11-PCD-8166
11-PCD-7760
10-PCD-8928
10-PCD-7872
11-PCD-9016
11-PCD-8677
11-PCD-8888
11-PCD-9049
11-PCD-8188
11-PCD-8407
11-PCD-9196
11-PCD-8656
11-PCD-9329
11-PCD-45646
11-PCD-8490
11-PCD-7779

POONAM
JYOTI
SONU
REENA
KIRAN
PRIYANKA NAGAR
NARESH DEVI
DEEPA
POONAM RANI
NEELAM
SWEETY SHARMA
JYOTI
DARSHANA
POOJA RANI
SONIA
SANGITA
RINA
MANJU
URMILA DEVI
PINKI RANI
JYOTI
DIKSHA
KAVITA
POONAM KUMARI
ANJU BALA
MAMTA RANI
SUMAN KUMARI
POONAM DEVI
MANITA
MANJU BALA
SONIA
RAJPATI
USHA
REENU
GUDDU
SUSHILA
MAMTA RANI
SHIKHA
GUDDI DEVI
USHA RANI
RITU DEVI
JINAT

DHARAM PAL
KALAM SINGH
MOHAN LAL
DALBIR SINGH POONIA
MADAN LAL
SUBE SINGH
AJMER SINGH
BALBIR PRASHAD
MAHAVIR SINGH
RAMESH
CHANDER SHEKHAR
BIRPAL SINGH
DALBIR SINGH
MANN SINGH
KRISHAN KUMAR
DALBIR SINGH
SURAJ MAL
KRISHAN LAL
VINOD KUMAR
DHARAMBIR
SUBHASH LOURA
KRISHAN KUMAR
RAMPARSAD
PARAS RAM
RAMESH
KAILASH SINGH
BHART SINGH
MANPHOOL SINGH
RAJBIR SINGH
LILU RAM
SUMER SINGH
RAJENDER
SURESH
DILBAG
KRISHAN KUMAR
BALRAJ SINGH
KRISHAN KUMAR
RAJESH SINGH
RAMESH KUMAR
ARJUN DASS
KRISHAN KUMAR
ISHMAILA DEEN

EN51 042
EN51 048
EN51 035
EN51 039
EN51 054
EN51 046
EN51 048
EN51 035
EN51 026F
EN51 035

HI53 050
HI53 057
HI53 044
HI53 050
HI53 050
HI53 051
HI53 052
HI53 046
HI53 038
HI53 056

HR63 039
HR63 047
HR63 036
HR63 036
HR63 036
HR63 036
SO65 067
HR63 041
ES68 035
ES68 054

PA82 042
SO65 059
SO65 040
EC66 035
MA54 035
PA82 035
PA82 035
SO65 047
PA82 039
HR63 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

051
ABSF
ABSF
ABSF
052
056
ABSF
056
ABSF
060

EN51 046
EN51 035
EN51 046
EN51 035
EN51 041
EN51 042
EN51 066
EN51 043
EN51 056
EN51 041
EN51 037

HI53 043
HI53 038
HI53 039
HI53 048
HI53 051
HI53 062
HI53 057
HI53 050
HI53 052
HI53 062
HI53 052

HR63 036
HR63 013F
ES68 048
HR63 036
HR63 047
EC66 038
EC66 031F
ES68 036
HR63 047
ES68 071
ES68 063

SO65 036
PA82 038
HR63 036
SO65 040
PS64 059
SO65 042
SO65 050
EC66 028F
EC66 029F
MA54 031F
MA54 ABS

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

050
043
050
041
056
052
ABSF
060
059
047
040

EN51 035
EN51 035
EN51 051
EN51 035
EN51 044

HI53 036
HI53 044
HI53 058
HI53 038
HI53 043

SO65 036
PS64 039
PS64 035
HR63 049
ES68 063

PA82 038
SO65 040
SO65 046
SO65 046
SO65 042

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

055
046
069
ABSF
ABSF

EN51 035
EN51 038
EN51 035
EN51 042
EN51 035
EN51 036

HI53 041
HI53 036
HI53 039
HI53 043
HI53 044
HI53 043

HR63 050
PS64 053
ES68 039
HR63 036
ES68 057
ES68 036

PA82 053
SO65 037
SO65 057
PS64 040
HR63 036
SO65 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

083
050
052
065
052
041

EN51 044
EN51 048

HI53 051
HI53 035

HR63 036
PS64 016F

MA54 ABS
SO65 066

EVS 075
EVS ABSF

EN51 044
EN51 044
EN51 037

HI53 047
HI53 052
HI53 064

HR63 046
PS64 041
ES68 047

PS64 039
SO65 038
PS64 021F

EVS 051
EVS 051
EVS 058

0173 RPFD
0211
0155
0160
0175
0168
0202
0169
FAIL
0189
ABSENT
0161
FAIL RPFD
0169
0159
0198 RPFD
0184
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
RPFD
ABSENT
0145
0158
0190
0168
0192
ABSENT
0179
0164
0170
0161
0172
0150
UMC
RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
0176
0175
FAIL

1602174
1602175
1602176
1602177
1602178
1602179
1602180
1602181
1602182
1602183
1602184
1602185
1602186
1602187
1602188
1602189
1602190
1602191
1602192
1602193
1602194
1602195
1602196
1602197
1602198
1602199
1602200
1602201
1602202
1602203
1602204
1602205
1602206
1602207
1602208
1602209
1602210
1602211
1602212
1602213
1602214
1602215

10-PCD-7453
11-PCD-8981
11-PCD-9088
11-PCD-10733
11-PCD-9147
10-PCD-7599
11-PCD-8890
11-PCD-7923
11-PCD-10836
11-PCD-7102
11-PCD-10595
11-PCD-8323
11-PCD-10581
11-PCD-9346
11-PCD-4610
11-PCD-4815
11-PCD-7889
11-PCD-10585
11-PCD-10633
11-PCD-10831
11-PCD-7181
11-PCD-8300
11-PCD-8319
11-PCD-7317
11-PCD-8732
11-PCD-9149
11-PCD-9136
11-PCD-9135
11-PCD-9158
11-PCD-9164
11-PCD-9144
11-PCD-9154
11-PCD-3967
11-PCD-9162
11-PCD-7734
11-PCD-9161
11-PCD-12504
11-PCD-4649
11-PCD-8113
11-PCD-8799
11-PCD-10622
11-PCD-3591

SAROJ
POONAM
NEELAM
KAVITA RANI
RITU RANI
GEETA RANI
MANJU
SUDESH
JYOTI
MINAKSHI
POOJA RANI
RENU
SUNITA RANI
SUMAN DEVI
NITU
MONIKA
RITU
RENU BALA
NIRMLA
NEELAM RANI
PUSHPA
PRIYANKA
POONAM KUMARI
BASANTI DEVI
PRIYANKA PAHWA
SUSHMA RANI
MAMTA RANI
RENU RANI
KOSHLYA
SUNITA RANI
ANJU
ANNU RANI
MANISHA
POOJA
MEENU
NEHA
DURGA RANI
ANITA
SUSHMA DEVI
BHATERI
SHAKUNTLA
MADHU

SUBHASH CHANDER
CHHABIL DASS
RAJBIR SINGH
PARTAP
KASHI RAM
KANSHI RAM
SATPAL
MAHABIR
SUBHASH CHANDER
BALWANT SINGH
BHAG CHAND
NARENDER SINGH
HANSRAJ
SUBHASH CHANDER
GHANSHAYAM
ROHTASH
TARA CHAND
RAMMEHAR
CHANDER BHAN
RAMPAL
DHARAM PAL
MAHABIR
MAHENDER SINGH
SHRI NIWAS
NAND KISHOR PAHWA
SATBIR SINGH
MANPHOOL SINGH
JAIPAL SINGH
DHARAMPAL
CHANDI RAM
SATBIR
SATYAWAN SINGH
RATIRAM
VIJAY
RAMESH KUMAR
VIRBHAN
GULAB SINGH
BALWANT SINGH
MAHABIR
MANDRUP SINGH
ISHWAR
RAJKUMAR

EN51 037
EN51 038
EN51 052
EN51 028F
EN51 027F
EN51 047
EN51 029F
EN51 037
EN51 036
EN51 040
EN51 032F
EN51 050
EN51 035
EN51 035

HI53 046
HI53 039
SA52 079
HI53 046
HI53 049
HI53 051
HI53 056
HI53 061
HI53 036
HI53 054
HI53 049
HI53 067
HI53 044
HI53 047

HR63 036
HR63 027F
EH67 046
HR63 057
EC66 039
EC66 042
HR63 035
HR63 063
HR63 035
HR63 035
EC66 036
HR63 056
HR63 036
HR63 037

SO65 056
PA82 041
HR63 028F
SO65 036
PA82 061
PA82 051
PS64 052
PA82 051
EC66 048
SO65 037
SO65 060
PS64 060
SO65 036
PA82 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
062
071
085
070
055
069
ABSF
072
ABSF
ABSF
064

EN51 044
EN51 035
EN51 032F
EN51 035
EN51 020F
EN51 032F
EN51 032F
EN51 038
EN51 052
EN51 051
EN51 032F
EN51 028F

HI53 046
HI53 059
HI53 044
HI53 056
HI53 046
HI53 037
HI53 063
HI53 053
HI53 051
HI53 044
HI53 037
HI53 042

HR63 042
HR63 049
PS64 037
HR63 036
HR63 037
HR63 036
HR63 057
HR63 037
HR63 050
ES68 048
ES68 046
ES68 052

PA82 035
PA82 035
SO65 036
PS64 048
PA82 036
PA82 035
PS64 042
PS64 036
PA82 052
SO65 048
PA82 039
PA82 048

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

067
062
ABSF
051
066
ABSF
ABSF
ABSF
055
ABSF
ABSF
068

EN51 060
EN51 027F
EN51 037
EN51 030F
EN51 038
EN51 035
EN51 042
EN51 039
EN51 043
EN51 031F
EN51 035
EN51 011F
EN51 044
EN51 033F

HI53 041
HI53 051
HI53 049
HI53 053
HI53 046
HI53 047
HI53 058
HI53 052
HI53 038
HI53 042
HI53 044
HI53 035
HI53 080
HI53 039

HR63 046
HR63 038
EC66 038
ES68 064
HR63 036
PA82 062
SO65 046
ES68 078
EP95 047
ES68 052
ES68 058
HR63 051
HR63 049
HR63 035

PA82 058
PA82 043
PA82 043
HR63 049
PA82 036
MA54 004F
PA82 043
MA54 008F
HR63 038
HR63 047
PS64 040
GE72 058
PA82 067
SO65 046

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

067
ABSF
068
067
ABSF
065
072
068
057
064
ABSF
ABSF
075
052

0175
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0191
FAIL
0212
0155
0166
FAIL
0233
0151
0156
P-R-S
0167
0178
FAIL
0175
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
0164
0205
0191
FAIL RPFD
FAIL RPFD
UMC
0205 RPFD
FAIL RPFD
0167 RPFD
FAIL RPFD
0156 RPFD
FAIL RPFD
0189
FAIL RPFD
0166
FAIL
0177
FAIL
0240
FAIL

1602216
1602217
1602218
1602219
1602220
1602222
1602223
1602224
1602225
1602226
1602227
1602228
1602229
1602230
1602231
1602232
1602233
1602234
1602235
1602236
1602237
1602238
1602239
1602240
1602241
1602242
1602243
1602244
1602245
1602246
1602247
1602248
1602249
1602250
1602251
1602252
1602253
1602254
1602255
1602256
1602257
1602258

11-PCD-7507
11-PCD-7622
11-PCD-8548
11-PCD-8663
11-PCD-8106
11-PCD-7064
11-PCD-12171
11-PCD-7797
11-PCD-10861
11-PCD-8913
11-PCD-8866
11-PCD-8232
10-PCD-4518
11-PCD-4695
11-PCD-10625
11-PCD-9242
11-PCD-9247
11-PCD-8948
11-PCD-7954
11-PCD-7420
10-PCD-7609
11-PCD-9809
11-PCD-9156
11-PCD-8592
11-PCD-7888
10-PCD-4510
11-PCD-12164
11-PCD-8607
10-PCD-10573
11-PCD-9259
11-PCD-8310
11-PCD-4604
11-PCD-4672
11-PCD-8672
11-PCD-7003
11-PCD-8058
11-PCD-8229
11-PCD-8473
11-PCD-9254
11-PCD-8443
10-PCD-8276
11-PCD-9264

ANUPAMA
SARITA RANI
POONAM
KANIKA PAL
MONIKA
NEELAM DEVI
AMITA RANI
NEELAM DEVI
POOJA DEVI
SEEMA DEVI
NEELAM RANI
DEEVYA
RITU
KAVITA
KAVITA DEVI
MAYA DEVI
PINKI RANI
PARMITA
MAMTA
MAYAPATI
MANJU DEVI
DARSHNA DEVI
ANITA RANI
SWETA KAPOOR
PUSHPA RANI
KALI
POOJA DEVI
BHATERI
SIKKA
KAVITA DEVI
DIVYA
MINAXI DEVI
SAROJ
NISHU
LAKSHMI DEVI
KAVITA RANI
SUNAINA
POONAM DEVI
KAVITA RANI
BHAWANA
SANDEEP KAUR
SUMAN

SURYA NARAYAN
LAL BABU
JIRAJ SINGH
DINESH KUMAR PAL
RAM BILAS
MAHENDER VERMA
SADHU RAM
MAHA SINGH
RAMESH SINGH
SUBE SINGH
KRISHAN KUMAR
RAJ KUMAR
MANI RAM
KISHORI LAL
SATYAWAN SINGH
BALDEV SINGH
DHARAM BIR
JILE SINGH
BALBIR SINGH
MAHABIR SINGH
SATBIR SINGH
DALIP
LAXMAN SINGH
SUNIL KAPOOR
DEVI LAL
MAHABIR SINGH
RAJENDER SINGH
MANGE RAM
PAWAN KUMAR
HIMMAT SINGH
RAVINDER SHARMA
BHOOP SINGH
AHAMAN
VINOD KUMAR
JAGDISH CHANDER
RAM KUMAR
SATISH KUMAR
SHAMSHER SINGH
RAJBIR
KRISHAN KUMAR
AJIT SINGH
RAJ KUMAR

EN51 035
EN51 044
EN51 043
EN51 051
EN51 046
EN51 038
EN51 039
EN51 036
EN51 048
EN51 038
EN51 038
EN51 053
EN51 035
EN51 042
EN51 037
EN51 046
EN51 044
EN51 044
EN51 035
EN51 035
EN51 037
EN51 042
EN51 041
EN51 035

HI53 044
HI53 036
HI53 053
HI53 056
HI53 047
HI53 052
HI53 037
HI53 048
HI53 041
HI53 035
HI53 036
HI53 051
HI53 038
HI53 046
HI53 064
HI53 040
HI53 047
HI53 042
HI53 047
HI53 037
HI53 049
HI53 036
HI53 043
HI53 038

SO65 044
PS64 042
HR63 048
EC66 035
HR63 041
SO65 046
PA82 027F
PS64 035
HR63 039
SO65 046
HR63 037
SO65 037
ES68 037
HR63 040
HR63 036
ES68 048
ES68 056
HR63 041
SO65 039
HR63 026F
HR63 050
SO65 051
ES68 049
HR63 036

PA82 051
SO65 056
PS64 056
PS64 018F
PA82 036
PA82 044
GE72 050
PA82 036
PS64 051
PA82 049
PS64 036
PA82 039
MA54 000F
PA82 029F
PA82 054
PA82 036
SO65 044
PS64 053
PA82 036
SO65 049
PS64 046
PA82 042
HR63 039
PA82 051

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

055
042
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
060
052
052
ABSF
050
048
058
036
058
ABSF
ABSF
050
050
ABSF

EN51 043
EN51 049
EN51 038
EN51 039
EN51 028F

HI53 052
HI53 053
HI53 060
HI53 041
HI53 058

PA82 047
HR63 039
GE72 060
SO65 057
PS64 058

GE72 048
PS64 037
MA54 001F
PA82 035
SO65 040

EVS 062
EVS ABSF

EN51 023F

HI53 043

PS64 040

SO65 042

EVS 044

EN51 047
EN51 047
EN51 048
EN51 043
EN51 039
EN51 051
EN51 076
EN51 035

HI53 053
HI53 052
HI53 048
HI53 042
HI53 052
HI53 037
HI53 038
HI53 043

HR63 042
ES68 066
SO65 036
HR63 048
HR63 038
EC66 036
EC66 063
SO65 042

PS64 036
SO65 036
PA82 046
SO65 043
SO65 053
SO65 039
PS64 040
PA82 047

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EVS ABSF
EVS 072
EVS ABSF

EVS 058
EVS ABSF

048
075
054
ABSF
046
ABSF
047
054

0174
0178
0200
FAIL
0170
0180
FAIL
0155
0179
0168
0147
0180
FAIL
FAIL
0191
0170
0191
0180
0157
FAIL
0182
0171
0172 RPFD
0160
CANCEL
CANCEL
0190
0178
FAIL
0172 RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL
ABSENT
0178
0201
0178
0176
0182 RPFD
0163
0217
0167

1602259
1602260
1602261
1602262
1602263
1602264
1602265
1602266
1602267
1602268
1602269
1602270
1602271
1602272
1602273
1602274
1602501
1602502
1602503
1602504
1602505
1602506
1602507
1602509
1602510
1602511
1602512
1602513
1602514
1602515
1602516
1602517
1602518
1602519
1602520
1602521
1602522
1602523
1602524
1602525
1602526
1602527

11-PCD-8362
11-PCD-7825
11-PCD-9261
11-PCD-4665
11-PCD-9323
11-PCD-12295
10-PCD-8746
11-PCD-8762
11-PCD-7625
11-PCD-8755
10-PCD-8010
11-PCD-4407
11-PCD-8704
11-PCD-4521
10-PCD-10668
11-PCD-4475
10-PCD-7244
11-PCD-9812
11-PCD-9383
11-PCD-12376
11-PCD-4902
11-PCD-9414
11-PCD-10159
10-PCD-9341
11-PCD-9869
11-PCD-12411
11-PCD-4867
11-PCD-9513
11-PCD-12374
11-PCD-9553
11-PCD-9602
11-PCD-9552
11-PCD-9375
11-PCD-9377
11-PCD-9489
11-PCD-9795
10-DE-19981
11-DE-16138
11-PCD-9462
11-PCD-4840
11-PCD-4826
11-PCD-4855

MAMTA
POOJA RANI
POONAM
VERSHA RANI
RAM MURTI
MUKKI RANI
RENUKA
MANITA
BABLI
SUMAN DEVI
TEENA SONI
SANTOSH
MUKESH RANI
POONAM RANI
NEETU RANI
KAMLESH
AMRIT PAL
POOJA RANI
SANDEEP KAUR
KAVITA
SUKHBIRI
REKHA RANI
SARINA RANI
PRIYANKA DEVI
SUNITA DEVI
RITU RANI
MONIKA RANI
PIRYANKA RANI
RAM BHATERI
MAMTA RANI
KARAMJIT KAUR
RAJNI
KARAMJEET KAUR
BHARTI RANI
SAPNA RANI
PARMINDAR KOUR
RAVI KUMAR
NAND LAL
SHAILJA RANI
DARSHANA
RITU DEVI
POONAM

RAMPHAL
RAM SINGH
HOSHIYAR SINGH
OM PARKASH
CHANDI RAM
RAM BAKHASH
ASHOK KUMAR
SATENDER KUMAR
RANBIR SINGH
MAHABIR
NUNIAMAL SONI
JAIBIR SINGH
RAMBHAJ
BHAGA RAM
BISHAMBER
ATMA RAM
GURMEET SINGH
RAM KUMAR
GURBAJ SINGH
RONAK RAM
MAHENDER SINGH
LABH CHAND
HANUMAN DASS
JAI NARAYAN
RAM LAL
BALINDER
BRIJ LAL
DIWAN CHAND
ISHWAR SINGH
OM PARKASH
JASWINDER SINGH
PALA RAM
MAJOR CHAND
HARISH KUMAR
SUBHASH CHAND
SUKHVINDAR SINGH
HANS RAJ
SATPAL
GHAMANDI LAL
MANGE RAM
MANI RAM
SUBHASH CHANDER

EN51 052
EN51 038
EN51 039
EN51 039
EN51 038
EN51 042
EN51 035
EN51 035
EN51 038
EN51 038
EN51 022F
EN51 039
EN51 039
EN51 046
EN51 035
EN51 033F
EN51 053
EN51 047
EN51 051
EN51 062
EN51 048

HI53 046
HI53 070
HI53 038
HI53 047
HI53 044
HI53 048
HI53 044
HI53 040
HI53 036
HI53 038
HI53 046
HI53 044
HI53 039
HI53 052
HI53 050
HI53 043
HI53 056
HI53 049
HI53 053
HI53 046
HI53 054

ES68 043
EC66 039
SO65 058
SO65 044
HR63 052
EP95 069
ES68 036
HR63 042
ES68 077
HR63 022F
HR63 040
ES68 038
SO65 069
HR63 056
HR63 057
PS64 038
EP95 082
EP95 056
EP95 081
HR63 035
HR63 047

SO65 036
PS64 026F
PA82 048
PA82 042
SO65 073
EC66 041
PA82 032F
PS64 039
HR63 036
PS64 042
PS64 036
PS64 044
PA82 037
PA82 056
PA82 059
SO65 052
HR63 036
PS64 041
HR63 035
PS64 038
PA82 051

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

048
ABSF
063
075
ABSF
049
057
ABSF
ABSF
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
073
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
057

EN51 031F
EN51 040

HI53 037
HI53 047

EP95 036
EC66 035

SO65 044
PA82 049

EVS 053
EVS 071

EN51 035

HI53 050

ES68 047

PA82 054

EVS 058

EN51 036
EN51 042
EN51 029F

HI53 037
HI53 042
HI53 038

EP95 053
ES68 080
EP95 041

PS64 036
HR63 053
PS64 038

EVS ABSF
EVS 053
EVS ABSF

EN51 039
EN51 042

HI53 049
HI53 063

HR63 047
EP95 056

PS64 048
PS64 049

EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 046
EN51 041
EN51 031F
EN51 040
EN51 035
EN51 046
EN51 039
EN51 037

HI53 044
HI53 048
HI53 049
HI53 043
HI53 039
HI53 060
HI53 036
HI53 053

EC66 059
EC66 036
PS64 060
HR63 039
EC66 043
ES68 038
PS64 041
ES68 051

PA82 043
PA82 046
PA82 049
PA82 040
PS64 051
PA82 049
SO65 039
PA82 040

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
047

0177
FAIL
0183 RPFD
0172
0207 RPFD
0200
FAIL
0156
0187
FAIL
FAIL
0165
0184
0210
0201
FAIL
0227 RPFD
0193
0220
0181
0200
ABSENT
FAIL RPFD
0171 RPFD
CANCEL
0186
ABSENT
0162
0217
FAIL RPFD
ABSENT
0183 RPFD
0210
ABSENT
0192 RPFD
0171
FAIL
0162
0168
0193
0155
0181

1602528
1602529
1602530
1602531
1602532
1602533
1602534
1602535
1602536
1602537
1602538
1602539
1602540
1602541
1602542
1602543
1602544
1602545
1602546
1602547
1602548
1602549
1602550
1602551
1602552
1602553
1602554
1602555
1602556
1602557
1602558
1602559
1602560
1602561
1602562
1602563
1602564
1602565
1602566
1602567
1602568
1602569

11-PCD-4852
11-PCD-9925
11-PCD-4789
09-MF-808
11-PCD-9499
10-PCD-9207
11-PCD-9493
11-PCD-9505
11-PCD-9593
11-DE-15149
11-PCD-9889
11-PCD-12510
11-DE-16094
11-PCD-9470
11-DE-14045
11-PCD-12307
11-DE-13183
11-DE-15239
11-PCD-9469
11-PCD-9666
10-PCD-9300
11-PCD-9412
11-PCD-4721
11-DE-16508
11-PCD-4723
10-PCD-4755
11-PCD-9412
11-PCD-9674
11-PCD-9668
11-PCD-9969
11-PCD-4411
11-PCD-10117
11-PCD-9608
10-PCD-11984
10-PCD-12052
11-PCD-12435
09-KR-202
11-PCD-9779
11-DE-15142
11-PCD-8706
11-PCD-9788
11-PCD-9958

ANITA
SONIA
SUMAN BALA
RUPINDER SHARMA
KARAMJEET KAUR
SUMAN DEVI
NIRMALA DEVI
LEELA DEVI
JAGSEER
PARVEEN KUMAR
SHARDA
AMANDEEP
BHUPENDER KUMAR
POOJA RANI
DEENDAYAL
SUMAN DEVI
DHEERAJ KUMAR
BHADUR SINGH
MAMTA RANI
RUKMANI RANI
ANITA DEVI
VEENA RANI
PRIYANKA
VINKAL TUTEJA
ANJU KANWAR
BALA DEVI
VEENA RANI
MINAXI
JYOTI DEVI
BHATERI RANI
POONAM
RENU BALA
AMANDEEP KAUR
KULDEEP KAMAR
RAJNI RANI
SUMAN RANI
LEELA KRISHAN
SALOCHANA RANI
KRISHAN KUMAR
BIMLA
PRINKA RANI
PRINCI

KULBIR SINGH
GURDAYAL SINGH
RAJENDER SINGH
VIJENDER KUMAR
GIAN CHAND
KRISHAN KUMAR
NANAK CHAND
MAHENDER PAL
DIWAN SINGH
KRISHAN CHANDER
KIRU RAM
MANGAT RAM
LALBHADUR
DHARAM PAL
KRISHAN KUMAR
NACHHATTER SINGH
DEVI LAL
BHIM SINGH
BHAGWAN DASS
RAMESH KUMAR
HANUMAN
DAYAL SINGH
MAHIPAL
ASHOK KUMAR
TIRBHUVAN SINGH
MAHENDER SINGH
DAYAL SINGH
MAHANDER SINGH
NATHU RAM
PARTAP SINGH
OM PARKASH
JAI SINGH
MANGTU SINGH
DESH RAJ
MAHINDER SINGH
BALBIR SINGH
FAKIR CHAND
RAMKESH
ROHTASH KUMAR
RUPI THAPA
MAHINDER SINGH
RAGHUBIR SINGH

EN51 031F
EN51 044
EN51 039
EN51 041
EN51 039
EN51 ABS
EN51 038

HI53 037
HI53 050
HI53 059
HI53 054
HI53 035
HI53 048
HI53 038

PS64 047
HR63 036
HR63 036
PS64 054
HR63 062
HR63 062
EP95 064

SO65 049
PA82 038
PA82 058
PA82 038
PS64 051
PS64 036
HR63 039

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
060
ABSF
ABSF
059
ABSF

EN51 042
EN51 043
EN51 037
EN51 033F
EN51 038

HI53 049
HI53 050
HI53 041
HI53 046
HI53 039

HR63 043
EC66 035
EP95 059
HR63 035
HR63 039

PA82 042
PS64 050
HR63 036
PS64 046
PS64 047

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
053
ABSF
061
ABSF

EN51 035
EN51 040
EN51 036
EN51 043
EN51 042
EN51 039
EN51 035
EN51 035
EN51 035

HI53 036
HI53 044
HI53 046
HI53 037
HI53 050
HI53 051
HI53 050
HI53 040
HI53 036

EP95 046
PS64 035
HR63 037
HR63 041
HR63 036
HR63 041
HR63 036
ES68 052
PS64 039

HR63 040
PA82 036
PS64 036
PS64 044
PA82 048
PA82 043
PA82 059
PA82 ABS
PA82 030F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

054
052
ABSF
ABSF
058
049
ABSF
059
ABSF

EN51 051
EN51 035
EN51 043

HI53 051
HI53 050
HI53 046

EC66 042
HR63 036
HR63 042

PA82 056
PA82 ABS
PA82 049

EVS 067
EVS ABS
EVS 046

EN51 038
EN51 039
EN51 039
EN51 035
EN51 035
EN51 036
EN51 038
EN51 035
EN51 035
EN51 039
EN51 035
EN51 039
EN51 040

HI53 042
HI53 036
HI53 048
HI53 046
HI53 041
HI53 066
HI53 054
HI53 046
HI53 036
HI53 043
HI53 049
HI53 053
HI53 061

PS64 043
SO65 029F
PS64 042
EP95 066
HR63 061
HR63 011F
HR63 022F
HR63 037
HR63 026F
HR63 043
HR63 040
HR63 036
HR63 037

PA82 048
PA82 035
PA82 038
HR63 038
PA82 036
PS64 041
PS64 043
PS64 044
PA82 051
PA82 041
SO65 072
PA82 042
PS64 040

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
064

EVS 062
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

FAIL
0168 RPFD
0192 RPFD
0187
0187
RPFD
0179
ABSENT
ABSENT
0176 RPFD
0178
0173
FAIL
0163
P-R-S
0157
0155 RPFD
0155
0165
0176
0174
0180
RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
0200
RPFD
0180 RPFD
ABSENT
0171
FAIL
0167
0185
0173 RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0162 RPFD
FAIL
0166
0196
0170 RPFD
0178

1602570
1602571
1602572
1602573
1602574
1602575
1602576
1602577
1602578
1602579
1602580
1602581
1602582
1602583
1602584
1602585
1602586
1602587
1602588
1602589
1602590
1602591
1602592
1602593
1602594
1602595
1602596
1602597
1602598
1602599
1602600
1602601
1602602
1602603
1602604
1602605
1602606
1602607
1602608
1602609
1602610
1602611

11-PCD-9971
11-PCD-9684
10-PCD-4860
11-PCD-10090
11-DE-14027
11-PCD-4816
11-PCD-10024
10-PCD-9224
11-PCD-9988
11-PCD-9984
10-PCD-9720
11-PCD-10034
11-PCD-7999
10-PCD-7194
11-PCD-9646
11-PCD-4721
11-PCD-9857
10-PCD-12466
11-PCD-9604
11-PCD-9582
11-PCD-9376
11-PCD-9521
11-PCD-9597
11-PCD-9419
11-PCD-9529
11-PCD-9384
11-PCD-12127
11-PCD-12074
11-PCD-9624
10-PCD-7023
11-PCD-9977
11-PCD-9413
11-PCD-10709
11-PCD-9643
11-PCD-9537
11-PCD-9550
10-PCD-9608
11-PCD-12135
11-PCD-10039
11-PCD-9576
11-PCD-9467
11-PCD-9523

MANNU DEVI
POOJA
SUNITA
VEENA RANI
PRINCE
LUXMI
SUMAN RANI
SUMAN JANGRA
AMARJEET KAUR
GURPREET KAUR
SHALINA RANI
POOJA RANI
SUNITA DEVI
KAMLESH
PUNAM RANI
PRIYANKA
SUKHDEEP KAUR
SUNITA RANI
POOJA RANI
SARPREET KAUR
KHUSHPREET KAUR
JASPREET KAUR
SAPNA MEHTA
SUNITA RANI
SHALLU RANI
SUKHVINDER KAUR
MONIKA
NARMALA RANI
ROMA
JAGDISH KAUR
MAMTA RANI
JANKA RANI
MONIKA DEVI
PARDEEP KAUR
GEETA DEVI
SAVITA RANI
AMANDEEP KAUR
KAVITA DEVI
SHIVANI THAKUR
POOJA RANI
BEANT KAUR
SHARMILA

TEK CHAND
SAHAB RAM
KRISHAN KUMAR
MOHAR SINGH
SUNIL KUMAR
SOHAN LAL
RAM SINGH
OM PARKASH JANGRA
BAG RAM
MAJOR SINGH
ANIL KUMAR
VINOD KUMAR
KARMBIR
BHIM SINGH
JAGDISH CHAND
MAHIPAL
BALKAR SINGH
PALA RAM
HANS RAJ
SATNAM SINGH
SUKHVINDER SINGH
KASHMIR SINGH
ASHOK MEHTA
HARI KRISHAN
SUKHDEV SINGH
ARJUN SINGH
SURESH KUMAR
RAJ KUMAR
MITHU SINGH
PRITTAM SINGH
MADAN LAL
JAI GOPAL
JAGDISH CHANDER
DARSHAN SINGH
BALBIR SINGHH
BUDH RAM
MANGTU SINGH
CHANDER BHAN
RAJENDER SINGH
RAJA RAM
DHANNA SINGH
LEELU RAM

EN51 058
EN51 057
EN51 053
EN51 035
EN51 041
EN51 041
EN51 052
EN51 056
EN51 042
EN51 036

HI53 060
HI53 036
HI53 054
HI53 044
HI53 052
HI53 052
HI53 052
HI53 047
HI53 041
HI53 057

ES68 077
EC66 029F
EC66 026F
ES68 052
HR63 035
HR63 040
EP95 051
EP95 048
HR63 047
HR63 044

PE88 RLA
SO65 062
PA82 041
EC66 022F
PS64 049
PS64 039
PA82 063
PA82 068
PS64 038
PA82 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 029F
EN51 036
EN51 035
EN51 040
EN51 035
EN51 040
EN51 036
EN51 042
EN51 043
EN51 035
EN51 037
EN51 033F
EN51 035
EN51 038
EN51 035
EN51 046
EN51 030F
EN51 031F
EN51 031F
EN51 029F
EN51 027F
EN51 040
EN51 029F
EN51 035
EN51 038
EN51 050
EN51 047
EN51 043
EN51 035

HI53 046
HI53 036
HI53 040
HI53 036
HI53 036
HI53 056
HI53 036
HI53 061
HI53 035
HI53 041
HI53 052
HI53 042
HI53 048
HI53 050
HI53 037
HI53 049
HI53 041
HI53 039
HI53 049
HI53 043
HI53 043
HI53 046
HI53 035
HI53 ABS
HI53 036
HI53 053
HI53 042
HI53 041
HI53 052

HR63 036
EP95 052
ES68 052
EP95 058
HR63 026F
EP95 052
EP95 048
EP95 053
EP95 061
EP95 058
HR63 051
EC66 052
EP95 064
HR63 044
HR63 037
HR63 035
EP95 051
SO65 051
EP95 058
EC66 040
EP95 058
HR63 036
HR63 037
EP95 066
ES68 040
HR63 041
EP95 053
HR63 041
EP95 049

PS64 044
PS64 035
PA82 062
HR63 036
PA82 042
HR63 049
HR63 035
PS64 049
HR63 041
PS64 018F
PS64 057
PS64 049
HR63 038
SO65 047
PA82 046
PS64 040
PS64 037
PA82 037
EC66 042
PS64 060
HR63 044
PS64 059
PS64 050
HR63 038
PA82 030F
PA82 048
EC66 047
PS64 049
HR63 049

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

063
ABSF
ABSF
059
041
060
ABSF
ABSF

EVS 069
ABSF
ABSF
059
045
050
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
060
056
ABSF
ABSF
035
ABSF
084
ABSF
ABSF
ABSF
ABS
075
056
ABSF
ABSF
ABSF

UMC
ABSENT
RLA
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0177
0172 RPFD
0218 RPFD
0219 RPFD
0168 RPFD
0174
CANCEL
FAIL
0159
0189
0170
FAIL
0197
0155
0205
0180
FAIL
0197
FAIL
0185
0179
0155
0170
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0181
FAIL
RPFD
FAIL
0192
0189
0174
0185

1602612
1602613
1602614
1602615
1602616
1602617
1602618
1602619
1602620
1602621
1602622
1602623
1602624
1602625
1602626
1602627
1602629
1602630
1602631
1602632
1602633
1602634
1602635
1602636
1602637
1602638
1602639
1602640
1602641
1602642
1602643
1602644
1602645
1602646
1602647
1602648
1603001
1603002
1603003
1603004
1603005
1603006

11-PCD-9874
10-PCD-9324
11-PCD-9915
11-PCD-4829
11-PCD-4892
11-PCD-12060
09-PCD-11214
10-PCD-12137
11-PCD-9379
11-PCD-9547
11-PCD-9524
11-DE-16419
11-PCD-12476
11-PCD-9811
11-PCD-12680
11-PCD-12674
11-PCD-12539
11-PCD-12079
11-PCD-12088
11-PCD-9406
11-PCD-10740
11-PCD-12076
11-PCD-12150
10-DE-17136
11-PCD-12049
11-PCD-9644
11-PCD-12051
11-PCD-12550
10-PCD-11841
11-PCD-9654
11-PCD-9677
11-PCD-9882
11-PCD-9880
11-PCD-4824
11-PCD-8726
11-PCD-9732
11-PCD-11862
11-PCD-12014
10-PCD-11456
11-PCD-11759
11-PCD-10878
09-PCD-17913

ANJU BALA
NEETU
ANITA RANI
SUMAN
MAMTA
REENU
LAKHWINDER KAUR
BALJEET KAUR
RAJVINDER KAUR
PARVEEN KUMARI
VEERJEET KAUR
SUNITA DEVI
SHARMILA
SONU BALA
GURDIT SINGH
SONU
GEETA RANI
REKHA DEVI
KOMAL RANI
AMANJOT
RENU
SUSHMA
SUSHILA
KULDEEP KUMAR
EKTA RANI
RAJWANT KAUR
KOMAL BISHNOI
SUMAN RANI
KRISHNA
ANJU RANI
KIRAN BALA
RAVITA RANI
BINDU RANI
MANJU BALA
SONU
RITU BALA
POONAM RANI
REKHA RANI
ANJU
SONIA DEVI
KARUNA KUMARI
PERMILA DEVI

PYARE LAL
PRITHAVI SINGH
KRISHAN LAL
BHAGMAL
MOHAN PAL
MADAN PAL
AMARJEET SINGH
GURNEET SINGH
KULBIR SINGH
HARMESH KUMAR
RAGHUVEER SINGH
SITA RAM
MAHABIR SINGH
BHOOP SINGH
HARI CHAND
DC
KRISHAN KUMAR
SATPAL
SATISH KUMAR
LACHHMAN DASS
SADHU RAM
LILU RAM
SHER SINGH
DEEP CHAND
OM PARKASH
RATAN SINGH
MAKHAN LAL
RAM PHAL
DHARAMPAL
KRISHAN KUMAR
MAKHAN LAL
DALBIR SINGH
RAM KUMAR
RAM SINGH
BHOOP SINGH
MAAN SINGH
RAMPHAL PURI
DHARAM SINGH
MANGAT RAM
RAGHBIR SINGH
DALBIR SINGH
SHAMSHER SINGH

EN51 036
EN51 036
EN51 044
EN51 021F
EN51 028F
EN51 028F
EN51 040

HI53 040
HI53 041
HI53 056
HI53 044
HI53 037
HI53 044
HI53 043

HR63 017F
HR63 047
HR63 036
HR63 035
HR63 039
HR63 038
EP95 057

PS64 035
PA82 050
PS64 047
SO65 036
PA82 056
PA82 037
HR63 043

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
050
067
060
057
066
ABSF

EN51 030F
EN51 038
EN51 048
EN51 040
EN51 028F
EN51 043
EN51 042
EN51 035
EN51 039

HI53 052
HI53 042
HI53 043
HI53 041
HI53 050
HI53 046
HI53 037
HI53 054
HI53 049

EP95 048
HR63 053
EP95 056
EP95 051
HR63 046
SO65 041
EP95 073
HR63 040
ES68 072

PS64 042
PS64 048
HR63 044
HR63 048
PA82 056
PA82 048
EC66 024F
MA54 001F
HR63 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
050
040
052
082
ABSF

EN51 038
EN51 032F
EN51 027F
EN51 035
EN51 032F
EN51 038
EN51 041
EN51 052
EN51 035
EN51 035
EN51 053
EN51 056
EN51 051
EN51 048
EN51 041
EN51 039
EN51 042
EN51 033F
EN51 028F
EN51 026F
EN51 042
EN51 043
EN51 036

HI53 052
HI53 036
HI53 039
HI53 043
HI53 039
HI53 042
HI53 040
HI53 042
HI53 036
HI53 039
HI53 041
HI53 057
HI53 041
HI53 044
HI53 036
HI53 036
HI53 053
HI53 042
HI53 039
HI53 040
HI53 062
HI53 042
HI53 049

HR63 041
ES68 058
HR63 035
HR63 037
HR63 039
HR63 036
EP95 062
HR63 028F
HR63 017F
HR63 066
ES68 062
HR63 050
PS64 023F
PS64 024F
ES68 049
HR63 048
ES68 054
PS64 036
ES68 048
HR63 035
HR63 041
HR63 036
ES68 052

PS64 044
SO65 039
PA82 036
GE72 056
PS64 043
PA82 057
HR63 036
PA82 040
PS64 051
GE72 053
HR63 036
PA82 067
PA82 036
PA82 047
PS64 038
PS64 052
PS64 048
PA82 036
HR63 039
PA82 041
PA82 036
PS64 051
PA82 062

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
058
067
064
047
080
ABSF
072
063
051
057
060
048
050
042
ABSF
049
ABSF
ABSF
ABSF
048
052
ABSF

FAIL
0174
0183 RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0183 RPFD
ABSENT
FAIL
0181
0191
0180
FAIL
0178 RPFD
FAIL
FAIL
0195
CANCEL
CANCEL
0175
FAIL
FAIL RPFD
0171
FAIL RPFD
0173
0179
FAIL RPFD
FAIL
0193 RPFD
0192
0230 RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0164
0175
0197
FAIL
FAIL
FAIL
0181
0172
0199

1603007
1603008
1603009
1603010
1603011
1603012
1603013
1603014
1603015
1603016
1603017
1603018
1603019
1603020
1603021
1603022
1603023
1603024
1603025
1603026
1603027
1603028
1603029
1603030
1603031
1603032
1603033
1603034
1603035
1603036
1603037
1603038
1603039
1603040
1603041
1603042
1603043
1603044
1603045
1603046
1603047
1603048

11-PCD-11642
11-PCD-11431
11-PCD-11556
11-PCD-12365
11-PCD-11537
11-PCD-11639
11-PCD-11812
11-PCD-31008
11-PCD-11881
11-PCD-10908
10-PCD-11284
11-PCD-11769
11-PCD-11519
09-PCD-15616
11-PCD-11826
10-PCD-11247
11-PCD-11993
11-PCD-11599
11-PCD-11805
11-PCD-11680
11-PCD-11820
11-PCD-11561
11-PCD-11016
11-PCD-11776
11-PCD-11391
11-PCD-11507
11-PCD-11396
10-PCD-11749
11-PCD-11560
11-PCD-11397
11-PCD-11967
11-PCD-11817
11-PCD-14944
11-PCD-11685
11-PCD-30992
11-PCD-11856
11-PCD-11411
11-PCD-11412
11-PCD-11660
11-PCD-11848
11-PCD-11766
11-PCD-14944

SUNITA
POONAM
PINKI
MANJEET DEVI
SUMAN RANI
SONIA
SARVJEET KAUR
SURESH KUMARI
PARVEEN
SUDESH
GEETA
POONAM DEVI
SEEMA RANI
REENA DEVI
SEEMA
JAYOTI
GEETA RANI
PRIYANKA
POONAM
MEENA DEVI
ANU RANI
KAVITA
ANAND
DARSHANA DEVI
SUKHVINDER KAUR
SUMAN
RASHMI
POONAM
NEELAM
ANSHUL
SHARDA DEVI
BABLI RANI
GEETA
KAVITA RANI
SONIA
REENA
NIKU DEVI
SUDESH
SUMAN MALIK
KIRAN DEVI
SONIA
GEETA

BALJIT SINGH
DILBAG SINGH
JAGDISH
RAMPHAL
RAM KUMAR
JOGI RAM
CHHINDER SINGH
RAJENDER SINGH
RAJPAL
ISHWER SINGH
MADAN LAL
RAMPAL
PRAHALAD
JAPAN SINGH
ISHWAR
RAMESH
VED PRAKASH
RAJBIR SINGH
KITAB SINGH
RAMESH KUMAR
DILBAG SINGH
DHOOP SINGH
VEDPARKASH
BADLU RAM
JAGDEV SINGH
RAJ KUMAR
SATNARAYAN
RAJ KUMAR
AABAY RAM
BRIJBHUSHAN
OM PARKASH
MANOHAR LAL
KRISHAN LAL
SATPAL
MEWA RAM
MAHENDER
SATYWAN
RAMPAL
RAJ KUMAR MALIK
RALDU SINGH
GURUDYAL
KRISHAN LAL

EN51 048
EN51 032F
EN51 ABS
EN51 044
EN51 047
EN51 039
EN51 043
EN51 024F

HI53 053
HI53 056
HI53 044
HI53 046
HI53 059
HI53 056
HI53 064
HI53 036

HR63 036
HR63 036
EP95 067
HR63 060
HR63 035
ES68 070
HR63 054
HR63 048

PA82 071
PA82 049
PA82 044
PA82 038
SO65 059
PS64 035
PA82 038
PA82 042

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

055
ABSF
ABS
054
ABSF
054
ABSF
ABSF

EN51 042
EN51 056
EN51 020F

HI53 059
HI53 049
HI53 043

HR63 041
EC66 049
HR63 048

PA82 037
PA82 042
PS64 044

EVS ABSF
EVS 081
EVS ABSF

EN51 036
EN51 030F
EN51 039
EN51 060
EN51 049
EN51 030F
EN51 057

HI53 056
HI53 060
HI53 038
HI53 057
HI53 061
HI53 035
HI53 049

HR63 037
HR63 051
HR63 053
HR63 054
HR63 037
HR63 044
ES68 073

PA82 067
PA82 037
PA82 047
PA82 047
PA82 036
PS64 037
PA82 050

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
050
ABSF
ABSF
ABSF
060
ABSF

EN51 060
EN51 036
EN51 024F
EN51 052
EN51 040
EN51 ABS
EN51 048
EN51 044
EN51 ABS
EN51 026F
EN51 028F
EN51 040
EN51 026F
EN51 047
EN51 041

HI53 043
HI53 036
HI53 049
HI53 054
HI53 066
HI53 049
HI53 064
HI53 040
HI53 052
HI53 054
HI53 048
HI53 048
HI53 051
HI53 063
HI53 049

ES68 039
HR63 035
HR63 050
HR63 037
HR63 036
HR63 036
HR63 038
HR63 052
EP95 058
HR63 050
HR63 049
SO65 036
EC66 041
HR63 038
HR63 036

HR63 040
PS64 048
PS64 048
PA82 044
PA82 046
PA82 042
PS64 036
PS64 048
PS64 054
PA82 038
PA82 035
PA82 053
SO65 040
PA82 038
PA82 042

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

079
ABSF
ABSF
072
072
061
ABSF
058
062
060
ABSF
ABSF
ABSF
072

0208
FAIL RPFD
RPFD
0188
0200 RPFD
0200
0199
FAIL
ABSENT
ABSENT
CANCEL
0179
0196
FAIL
ABSENT
ABSENT
UMC
ABSENT
ABSENT
0196
FAIL
0177
0218
0183
FAIL
0229 RPFD
ABSENT
0182 RPFD
0155
FAIL RPFD
0187
0188
RPFD
0186
0184 RPFD
RPFD
FAIL
FAIL
0177 RPFD
FAIL RPFD
0186
0168

1603049
1603050
1603051
1603052
1603053
1603054
1603055
1603056
1603057
1603058
1603059
1603060
1603061
1603062
1603063
1603064
1603065
1603066
1603067
1603068
1603069
1603070
1603071
1603072
1603073
1603074
1603075
1603076
1603077
1603078
1603079
1603080
1603081
1603082
1603083
1603084
1603085
1603086
1603087
1603088
1603089
1603090

11-PCD-11229
11-PCD-11335
10-PCD-11680
11-PCD-57180
11-PCD-11416
11-PCD-11958
11-PCD-11442
11-PCD-12436
11-PCD-12700
09-PCD-15629
11-DE-15696
11-PCD-14930
11-PCD-11292
11-PCD-11037
10-PCD-10978
11-PCD-11257
11-PCD-11303
11-PCD-11315
10-PCD-11082
11-PCD-11329
10-PCD-11151
11-PCD-9268
11-PCD-11763
11-PCD-11120
11-PCD-11123
11-PCD-11104
11-PCD-11146
11-PCD-11062
11-PCD-11322
11-PCD-11139
11-PCD-11436
11-PCD-11063
11-PCD-14132
11-PCD-11522
11-PCD-11471
11-PCD-11841
11-PCD-11042
11-PCD-11800
10-PCD-10977
11-PCD-11960
10-PCD-10841
11-PCD-10923

KAUSHALYA
REKHA DEVI
KOMAL
ANJU
SEEMA
MEENU
REENA MALIK
SHARDA
MEENA
SONIA
ASHOK
SAMTA DEVI
ANU
RITU DEVI
PINKY
SANJU
SEEMA RANI
REENA
NANHI DEVI
POONAM DEVI
REENA
SUMAN
ANNU RANI
VIJETA DEVI
RAMDAI
ROOMAN
SEEMA DEVI
MEENA
POOJA RANI
SARIKA
MANISHA
PREETI JAIN
INDU BALA
SHARDA RANI
NEELAM DEVI
MEENU KUMARI
ANJU RANI
NITU DEVI
VIJETA
BARKHA
RITU
ANJU

TEK CHAND
AJMER
PYARE LAL
BARU RAM
KITAB SINGH
MOHINDER SINGH
CHANDI RAM
RAM MEHAR
SURAJMAL
SANT RAM
BHIRA RAM
SATYAWAN
RAMKUMAR
RAMKUMAR
CHANDER BEDI
BALRAJ
SANT RAM
RAJENDER
BALBIR SINGH
KRISHAN CHANDER
DALBIR
PALA RAM
RAJENDER
RUP CHAND
CHANDI RAM
BALBIR
SHAMSHER SINGH
JAI PRAKASH
BALJEET SINGH
SURESH KUMAR
RAM SAWROOP
SURENDAR JAIN
BALBIR SINGH
SHISHU PAL
KARAMBIR SINGH
BALBIR SINGH
KRISHAN KUMAR
KRISHAN KUMAR
BALRAJ
RAJENDER
RAMESH KUMAR
RAGUBIR

EN51 037

HI53 050

HR63 036

PS64 022F

EVS 043

EN51 037
EN51 042
EN51 041
EN51 052

HI53 053
HI53 046
HI53 057
HI53 044

PS64 046
HR63 059
HR63 052
HR63 044

PA82 036
PS64 047
PA82 058
PA82 056

EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 035
EN51 038

HI53 053
HI53 036

HR63 039
ES68 043

PS64 043
HR63 047

EVS ABSF

EN51 047
EN51 035
EN51 022F
EN51 036
EN51 023F
EN51 020F
EN51 031F
EN51 041
EN51 029F
EN51 046
EN51 016F
EN51 035

HI53 044
HI53 054
HI53 050
HI53 036
HI53 041
HI53 061
HI53 058
HI53 037
HI53 047
HI53 029F
HI53 036
HI53 046

HR63 047
ES68 087
HR63 041
HR63 036
HR63 051
HR63 050
SO65 067
HR63 057
HR63 039
HR63 036
PA82 035
ES68 052

PA82 035
HR63 047
PA82 043
PS64 028F
PA82 039
EC66 050
PA82 037
PA82 036
PA82 035
PA82 036
PE88 048
PA82 054

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 039
EN51 023F
EN51 016F
EN51 032F
EN51 038
EN51 014F
EN51 048
EN51 021F
EN51 039
EN51 038

HI53 066
HI53 041
HI53 035
HI53 052
HI53 056
HI53 036
HI53 048
HI53 052
HI53 046
HI53 040

PS64 050
ES68 036
HR63 036
HR63 043
SO65 040
HR63 036
HR63 043
HR63 037
SO65 042
HR63 039

PA82 058
PA82 035
PA82 036
PA82 036
PA82 036
PA82 041
PA82 040
PA82 038
PA82 035
SO65 063

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 028F

HI53 057

HR63 037

EC66 049

EVS ABSF

EN51 033F
EN51 031F
EN51 059
EN51 022F
EN51 ABS

HI53 066
HI53 058
HI53 047
HI53 049
HI53 059

HR63 054
HR63 062
EC66 041
HR63 037
HR63 042

PA82 056
PA82 054
PA82 039
PS64 072
PA82 063

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

058
070
ABSF
ABSF

ABSF
ABSF
042
074
045
047
049
050
047
051

EVS 057
066
069
067
071
ABSF
051
069
ABSF
067
ABSF

056
050
ABSF
067
ABS

FAIL RPFD
ABSENT
0172 RPFD
0194
0208
0196
ABSENT
0170
0164
ABSENT
0173
0223
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
0171 RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0187
ABSENT
0213
FAIL
FAIL
FAIL
0170
FAIL
0179 RPFD
FAIL RPFD
0162 RPFD
0180 RPFD
P-R-S
ABSENT
FAIL
CANCEL
FAIL
FAIL RPFD
0186 RPFD
FAIL RPFD
RPFD

1603091
1603092
1603093
1603094
1603095
1603096
1603097
1603098
1603099
1603100
1603101
1603102
1603103
1603104
1603105
1603106
1603107
1603108
1603109
1603110
1603111
1603112
1603113
1603114
1603115
1603116
1603117
1603118
1603119
1603120
1603121
1603122
1603123
1603124
1603125
1603126
1603201
1603202
1603203
1603204
1603205
1603206

11-PCD-11400
11-PCD-11530
11-PCD-11236
11-PCD-11353
11-PCD-11212
11-PCD-11287
11-PCD-10899
10-PCD-34214
09-SDN-147
11-PCD-10907
11-PCD-10912
11-PCD-11727
11-PCD-10913
11-PCD-11496
11-PCD-30954
11-PCD-10911
11-PCD-10863
11-PCD-11109
11-PCD-11603
11-PCD-11801
11-PCD-11600
11-PCD-11203
11-PCD-12465
11-PCD-10966
11-PCD-10876
11-PCD-10871
11-PCD-11564
11-PCD-11253
11-PCD-11365
11-PCD-10999
10-PCD-10828
10-PCD-10825
11-PCD-11379
11-PCD-11354
10-PCD-12091
10-PCD-11070
11-PCD-10602
11-PCD-10600
11-PCD-10569
11-PCD-10601
11-PCD-10623
11-PCD-10643

SUDESH RANI
MEENA DEVI
ASHA
SARITA
LAJJAWATI
SONIA
MAMTA RANI
INDIRA RANI
GEETA RANI
REETU
USHA
MOHINI DEVI
KIRAN
RAJWINDER KAUR
NEELAM
PINKI
ROJI
JYOTI
SAVITA RANI
REETU
KAVITA DEVI
SUSHILA KUMARI
RITTU
HARDEEP KAUR
PRAVESH KUMARI
PINKI
SUNITA
SUNITA
PINKI DEVI
MEENA
MEENA DEVI
SEEMA RANI
MANJU RANI
SUDESH DEVI
NEELAM
BINDU
POOJA DEVI
PARMILA DEVI
MENKA RANI
SUDESH KUMARI
POONAM DEVI
SHARMILA DEVI

NAFE SINGH
RAMESH KUMAR
SATAL
RAMESH SHARMA
DARSHAN
SATBIR
SANTRAJ
BALBIR
RAMPHAL SINGH
RAMCHANDER
HUKAM CHAND
KARNAIL SINGH
DHOOP SINGH
BALKAR SINGH
BALBIR
OM PRAKASH
RAJENDER SINGH
MOHAN DAS
KULDEEP SINGH
GURNAM SINGH
BALBIR
RAMPHAL
MADAN LAL
MAHIPAL SINGH
RAGHUBIR SINGH
RAMESH KUMAR
BARTHU
BALWAN SINGH
SUBER SINGH
TELU RAM
DILBAG SINGH
SATBIR SINGH
SITA RAM
ABHE RAM
KRISHAN SINGH
CHURDIA
RAJENDER
SATYAWAN
GULAB SINGH
WAZIR SINGH
SANTLAL
DHOLU RAM

EN51 020F
EN51 016F
EN51 ABS
EN51 032F
EN51 ABS
EN51 013F

HI53 035
HI53 048
HI53 054
HI53 047
HI53 046
HI53 044

HR63 036
HR63 043
HR63 044
HR63 051
HR63 039
HR63 040

PS64 046
SO65 046
PS64 050
PS64 046
PA82 049
PA82 050

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

062
066
051
ABSF
041
042

EN51 044
EN51 ABS
EN51 027F
EN51 026F
EN51 019F
EN51 019F
EN51 029F
EN51 023F
EN51 033F

HI53 058
HI53 056
HI53 046
HI53 061
HI53 048
HI53 044
HI53 049
HI53 042
HI53 054

HR63 042
HR63 038
HR63 036
HR63 036
EP95 057
HR63 036
EP95 066
HR63 036
HR63 041

PA82 035
PA82 044
PA82 054
PA82 069
PA82 038
PA82 037
HR63 037
PS64 046
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

035
070
048
051
ABSF
053
ABSF
047
047

EN51 040
EN51 036
EN51 027F
EN51 026F
EN51 031F
EN51 035

HI53 046
HI53 035
HI53 064
HI53 041
HI53 063
HI53 051

HR63 052
HR63 056
HR63 043
HR63 054
HR63 035
HR63 010F

PS64 040
PS64 060
PA82 046
PS64 054
PA82 040
PA82 039

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

077
085
062
ABSF
042
063

EN51 021F
EN51 014F
EN51 033F
EN51 024F
EN51 037
EN51 059
EN51 026F
EN51 031F
EN51 029F
EN51 024F
EN51 022F
EN51 028F
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 039
EN51 047
EN51 039
EN51 042

HI53 035
HI53 040
HI53 051
HI53 061
HI53 037
HI53 043
HI53 048
HI53 042
HI53 036
HI53 044
HI53 067
HI53 057
HI53 054
HI53 068
HI53 039
HI53 057
HI53 069
HI53 035

HR63 046
HR63 040
HR63 057
HR63 037
HR63 047
ES68 062
HR63 036
HR63 036
HR63 039
HR63 042
HR63 042
HR63 037
ES68 064
ES68 060
SO65 036
ES68 067
HR63 036
HR63 026F

PS64 052
PS64 048
PA82 057
PS64 038
PS64 046
MA54 006F
PS64 066
PS64 052
PS64 037
PS64 048
PA82 049
PA82 035
EC66 035
EC66 042
PA82 ABS
EC66 035
PA82 051
EC66 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

061
059
071
044
ABSF
053
057
068
069
ABSF
047
061
082
081
060
080
063
ABSF

FAIL
FAIL RPFD
RPFD
FAIL RPFD
RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
0179
RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
ABSENT
0178 RPFD
0187 RPFD
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
P-R-S
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
0167
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
RPFD
RPFD
RPFD
0206 RPFD
0195
FAIL

1603207
1603208
1603209
1603210
1603211
1603212
1603213
1603214
1603215
1603216
1603217
1603218
1603219
1603220
1603221
1603222
1603223
1603224
1603225
1603226
1603227
1603301
1603302
1603303
1603304
1603305
1603306
1603307
1603308
1603309
1603310
1603311
1603312
1603313
1603314
1603315
1603316
1603317
1603318
1603319
1603320
1603321

11-PCD-10810
11-PCD-4173
11-PCD-10516
11-PCD-8657
11-PCD-10560
11-PCD-10562
10-PCD-10670
10-PCD-10663
11-PCD-12438
11-PCD-10741
11-PCD-10719
11-PCD-10729
11-PCD-10606
11-PCD-10761
11-PCD-10598
11-PCD-10838
11-PCD-10624
11-PCD-10626
11-PCD-10728
11-PCD-10833
11-PCD-8766
11-PCD-12494
10-PCD-12253
11-PCD-9883
10-PCD-12030
11-PCD-12507
11-PCD-10152
11-PCD-14419
11-PCD-12318
11-PCD-12195
11-PCD-12228
10-PCD-12037
11-PCD-12309
11-PCD-12505
11-PCD-12305
11-PCD-12509
11-PCD-12518
11-PCD-12300
11-PCD-12255
11-PCD-9858
11-PCD-10210
11-PCD-9414

MEENA
SHILOCHANA
SARITA
KOMAL RANI
SAROJ DEVI
KAJAL
SONIA RANI
POONAM RANI
JEETU RANI
PRIYANKA DEVI
GEETA
MUKESH RANI
KUSUM KUMARI
SUMAN
PRIYANKA
REETU RANI
GEETA DEVI
MUKESH RANI
SONIA RANI
BOHTI DEVI
SHALU
KIRAN DEVI
SUNITA
REETU RANI
ALKA DEVI
BALJEET KAUR
ANITA
SUNITA SHARMA
PREETI
MAYA RANI
SUNITA DEVI
MANISHA KUMARI
LAKHBIR KAUR
BABLI RANI
RAJNI
BITTU KAUR
RUPINDER KAUR
MONIKA DEVI
URMILA RANI
KAMLA RANI
RAMESH KUMAR
REKHA RANI

BADLU RAM
RAN SINGH
RAMESH SHARMA
DESHRAJ
MAHAVIR
SATBIR
SHAMSHER SINGH
JAGDISH CHANDER
RAMPHAL
SATBIR SINGH
DARYA SINGH
RAMPHAL SINGH
RICHIPAL SINGH
JAI PARKASH
BALBIR SINGH
JAIVIR SINGH
DESHRAJ
TEK RAM
DHARAMBIR
DAYANAND
SHARVAN KUMAR
RAMESH KUMAR
TARA CHAND
DHARAM CHAND
SWARN SINGH
GULAB SINGH
DHANRAJ
SATPAL SHARMA
BHIM SAIN
SADHU RAM
SATBIR SINGH
AVTAR SINGH
KASHMEER SINGH
SATPAL SINGH
BHAGWAN DASS
RANJHA SINGH
SUKHJEET SINGH
ISHWAR SINGH
RAM SAWROOP
SHIV DIAL
ROOP SINGH
LABH CHAND

EN51 030F
EN51 064
EN51 035
EN51 048

HI53 037
HI53 039
HI53 066
HI53 049

HR63 035
HR63 041
HR63 064
HR63 049

PA82 042
PS64 056
SO65 066
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS

057
062
ABSF
ABSF

EN51 046
EN51 044
EN51 043
EN51 043
EN51 037
EN51 042
EN51 036

HI53 051
HI53 036
HI53 053
HI53 058
HI53 050
HI53 050
HI53 042

HR63 044
SO65 036
HR63 063
HR63 039
ES68 066
HR63 047
HR63 048

PS64 052
PA82 035
PA82 038
PS64 037
SO65 037
SO65 035
SO65 038

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

062
074
077
069
059
067
053

EN51 035
EN51 039
EN51 036
EN51 042
EN51 047
EN51 033F
EN51 035
EN51 036
EN51 043
EN51 026F
EN51 035
EN51 035
EN51 037

HI53 043
HI53 043
HI53 037
HI53 072
HI53 073
HI53 058
HI53 044
HI53 044
HI53 040
HI53 060
HI53 041
HI53 049
HI53 048

ES68 036
EC66 042
HR63 036
HR63 042
HR63 042
HR63 060
HR63 050
HR63 048
EP95 046
EP95 058
PS64 039
HR63 024F
EP95 051

HR63 041
SO65 053
PA82 054
PA82 060
PA82 060
SO65 056
PA82 043
PS64 062
EC66 036
EC66 050
PA82 041
PS64 039
HR63 043

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

064
070
070
072
057
064
061
ABSF
060

EN51 041
EN51 051
EN51 038
EN51 056
EN51 042
EN51 042
EN51 043
EN51 047
EN51 037
EN51 041
EN51 ABS
EN51 048
EN51 043
EN51 050
EN51 044

HI53 064
HI53 046
HI53 046
HI53 052
HI53 049
HI53 040
HI53 038
HI53 036
HI53 044
HI53 050
HI53 047
HI53 056
HI53 042
HI53 036
HI53 062

HR63 040
EP95 062
ES68 046
HR63 047
HR63 026F
EP95 057
EP95 059
EP95 073
EP95 054
EP95 050
EP95 051
HR63 039
EP95 051
HR63 039
EP95 069

SO65 043
HR63 046
HR63 035
PS64 046
PS64 036
HR63 042
HR63 040
HR63 044
HR63 042
HR63 053
PA82 036
PS64 037
HR63 040
PS64 044
HR63 053

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EVS 048
EVS ABSF
EVS 056
058
ABSF
ABSF
049
ABSF
ABSF
075
ABSF
ABSF
050
ABS
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

FAIL
0200
0231
0182
ABSENT
0193 RPFD
0151 RPFD
0197
0177
0190
0174
0164
ABSENT
0155
0177
0163
0216
0222
FAIL
0172
0190
0165
FAIL RPFD
0156
FAIL
0179
ABSENT
0188
0205
0165
0201
FAIL
0181
0180
0200 RPFD
0177
0194
RPFD
0180
0176
0169 RPFD
0228 RPFD

1603322
1603323
1603324
1603325
1603326
1603327
1603328
1603329
1603330
1603331
1603332
1603333
1603334
1603335
1603336
1603337
1603338
1603339
1603340
1603341
1603342
1604001
1604002
1604003
1604004
1604005
1604006
1604007
1604008
1604009
1604010
1604011
1604012
1604013
1604014
1604015
1604016
1604017
1604018
1604019
1604020
1604021

11-PCD-10027
10-PCD-10882
10-DE-18367
11-PCD-9656
09-PCD-42471
11-PCD-9866
10-PCD-11083
11-PCD-10060
11-PCD-12247
10-PCD-7085
11-PCD-9412
11-PCD-12407
10-PCD-12266
11-PCD-10197
11-PCD-12474
11-DE-14156
11-PCD-12396
10-PCD-12226
10-PCD-11863
11-PCD-12320
11-PCD-12462
11-PCD-15350
11-PCD-14681
11-PCD-15369
11-PCD-15074
11-PCD-15116
11-PCD-14990
11-PCD-14279
11-PCD-14779
11-PCD-29130
10-PCD-14394
11-PCD-15604
11-PCD-14616
11-PCD-14271
11-PCD-15501
11-PCD-15232
10-PCD-14084
11-PCD-15242
11-PCD-15376
11-PCD-14256
11-PCD-3871
11-PCD-14079

MAMTA RANI
RITU RANI
RAJESH KUMAR
MAMTA DEVI
RAJNI DEVI
LUXMI DEVI
SEEMA DEVI
SUMAN
RINKAL
ANITA RANI
VEENA RANI
RITU RANI
TANU
DEEPAK KUMAR
PINKI RANI
VIRENDER KUMAR
BIMLA RANI
KARAMJEET KAUR
NASEEB CHAND
SEEMA RANI
REETU RANI
ANJU
SONIA
NEETU
INDU
SUMAN
POONAM
REENA RANI
NEELAM
NEELAM
JARINA
SUNIL
MONIKA
RITU
SONIA
POOJA DEVI
KIRAN
MUKESH RANI
REETU
SONIA
MONIKA RANI
NIRMLA DEVI

PRABHU DAYAL
RAMCHANDER
NIKU RAM
RAM KUMAR
BRIJ PAL
NARESH KUMAR
DHARMBIR
BALWANT SINGH
SURAJMAL
BAGGA RAM
DAYAL SINGH
SAJJAN SINGH
BALBIR SINGH
SUSHIL KUMAR
DALBARA SINGH
INDER SINGH
KALA RAM
ZANDA SINGH
GULAB SINGH
MANGAT RAM
DEVENDER SINGH
SUDHA RAM
INDER SINGH
SATBIR
KRISHAN
SATBIR
RANBIR SINGH
DALBIR SINGH
RAJBIR
RAJENDER SINGH
ABDUL AKABAR
DILBAGH
RAMKUMAR
CHANDRAM
TEK RAM
DHARAM CHAND
RAMNIWAS
RAM DIYA
JAI BHAN
KAMAL SINGH
GOPI RAM
JAGBIR SINGH

EN51 038

HI53 062

HR63 052

SO65 060

EVS ABSF

EN51 009F
EN51 033F
EN51 026F
EN51 044
EN51 ABS
EN51 036
EN51 036
EN51 035
EN51 035
EN51 036
EN51 051
EN51 040
EN51 033F

HI53 040
HI53 041
HI53 058
HI53 041
HI53 056
HI53 053
HI53 056
HI53 046
HI53 050
HI53 057
HI53 052
HI53 041
HI53 042

HR63 057
ES68 038
HR63 050
HR63 035
HR63 036
PS64 026F
HR63 035
EP95 061
HR63 036
HR63 041
HR63 036
HR63 ABS
HR63 036

PS64 042
HR63 044
PS64 050
PA82 036
PA82 044
SO65 060
PS64 036
EC66 029F
PA82 ABS
SO65 050
SO65 ABS
PS64 046
PA82 056

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 035

HI53 046

EP95 057

HR63 036

EVS 060

EN51 029F
EN51 033F
EN51 014F
EN51 051
EN51 028F
EN51 038
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 042
EN51 037

HI53 040
HI53 036
HI53 064
HI53 063
HI53 052
HI53 049
HI53 043
HI53 042
HI53 058
HI53 048
HI53 051

HR63 038
EP95 035
HR63 043
PS64 061
ES68 086
HR63 035
SO65 044
SO65 042
HR63 041
HR63 038
PS64 040

PS64 035
HR63 039
PA82 056
MA54 041
PS64 041
PE88 053
PA82 067
PA82 059
PS64 039
PS64 042
PA82 047

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 030F

HI53 044

PS64 047

PA82 044

EVS 043

EN51 036
EN51 043
EN51 044
EN51 036
EN51 044
EN51 067
EN51 035
EN51 ABS
EN51 022F
EN51 024F

HI53 054
HI53 064
HI53 046
HI53 049
HI53 068
HI53 046
HI53 047
HI53 043
HI53 042
HI53 038

HR63 037
HR63 059
HR63 061
SO65 044
SO65 070
HR63 035
PA82 043
SO65 050
PS64 035
HR63 036

PA82 036
PS64 063
PA82 064
PA82 044
PA82 036
SO65 058
GE72 046
PA82 036
PA82 037
PA82 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

067
046
050
053
051
040
062
ABSF
ABS
ABSF
ABS
ABS
058

046
ABSF
050
074
ABSF
068
ABS
039
ABS
ABSF
078

ABSF
052
065
ABSF
ABSF
ABSF
062
ABS
ABSF
ABSF

0212 RPFD
RL-D
FAIL RPFD
FAIL
FAIL RPFD
0156 RPFD
RPFD
FAIL RPFD
0163 RPFD
FAIL RPFD
RPFD
0184 RPFD
RPFD
RPFD
FAIL
ABSENT
0174
ABSENT
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
0216 RPFD
FAIL
0175 RPFD
RPFD
RPFD
RPFD
0170
0175
ABSENT
FAIL RPFD
ABSENT
0163 RPFD
0229 RPFD
0215
0173 RPFD
0218
0206
0171
RPFD
FAIL
FAIL

1604022
1604023
1604024
1604025
1604026
1604027
1604028
1604029
1604030
1604031
1604032
1604033
1604034
1604035
1604036
1604037
1604038
1604039
1604040
1604041
1604042
1604043
1604044
1604045
1604046
1604047
1604048
1604049
1604050
1604051
1604052
1604053
1604054
1604055
1604056
1604057
1604058
1604059
1604060
1604061
1604062
1604063

11-PCD-15178
11-PCD-15509
11-PCD-8103
11-PCD-129
11-PCD-15202
11-PCD-14100
11-PCD-14263
11-PCD-11302
11-PCD-14375
11-PCD-15252
11-PCD-8019
11-PCD-15581
11-PCD-26187
11-PCD-15045
11-PCD-15195
11-PCD-15721
11-PCD-11259
11-PCD-14315
11-PCD-157
11-PCD-29978
11-PCD-14044
11-PCD-14350
11-PCD-15382
11-PCD-138
11-PCD-14139
11-PCD-15189
11-PCD-14734
09-PCD-14905
11-PCD-15000
11-PCD-15011
11-PCD-14849
11-PCD-14840
10-PCD-14003
11-PCD-14847
11-PCD-15069
11-PCD-14610
11-PCD-15149
11-PCD-14696
11-PCD-14129
11-PCD-14333
11-PCD-15436
11-PCD-14553

KAVITA
SUDESH KUMARI
SONIA
KOMAL DEVI
POOJA RANI
PRIYANKA
ANJU
NISHU
AARTI DEVI
SEEMA
SARITA RANI
MANJEET
SONIA
POONAM
DEEPAK
GUDDI DEVI
MEENA RANI
DEEPIKA
PINKI RANI
SEEMA RANI
POONAM KUMARI
SUMAN RANI
RESHAM
GEETA RANI
SUSHMA
SONIA RANI
MANISHA DEVI
JYOTI
PRIYANKA RANI
MANJU
PARMILA DEVI
JYOTI
SANTOSH
SUSHMA
SAVITA
ANJU DUHAN
JYOTI SINGHROHA
SUNITA DEVI
KUSUM
ANTIM DEVI
SAVITA SIWACH
ANJU

DHARMBIR
RAJBIR
AZAD SINGH
SATYAWAN
MIYAN SINGH
RAMNIWAS
MUKHTYAR SINGH
RAMDIYA
ANIL KUMAR
SATYAWAN
RAM RATTAN
DAYA SINGH
RAMPHAL
JAI BHAGWAN
ISHWAR
ROHTASH
RAMESH KUMAR
SATNARAYAN
SURESH KUMAR
AJMER SINGH
RAM MEHAR
RAMESH KUMAR
RAKESH MADAAN
SITA RAM
RAMNARAIN
SHRI KRISHAN
RAMEHAR
DALIP SINGH
JAIPARKASH
PARDEEP KUMAR
BIRBHAN
SATYAWAN SHARMA
RAMRUP
DHAN MALI
KRISHAN KUMAR
SURESH SINGH DUHAN
BIJENDER SINGH
AMARJEET
RAJENDER
DALBIR SINGH
AJMER SINGH
DHARAMVEER

EN51 037
EN51 ABS
EN51 023F
EN51 030F
EN51 059
EN51 050

HI53 051
HI53 048
HI53 047
HI53 061
HI53 044
HI53 036

SO65 044
HR63 067
HR63 035
SO65 046
HR63 036
HR63 039

PA82 047
PA82 063
PA82 037
PA82 039
PA82 046
PA82 038

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
050
ABSF
ABSF
040
ABSF

EN51 032F
EN51 037
EN51 043
EN51 017F
EN51 012F
EN51 023F
EN51 037
EN51 030F
EN51 014F
EN51 029F

HI53 047
HI53 047
HI53 049
HI53 052
HI53 039
HI53 042
HI53 062
HI53 044
HI53 039
HI53 067

ES68 046
HR63 036
HR63 036
HR63 060
HR63 035
ES68 043
HR63 052
HR63 038
PA82 049
HR63 047

PA82 035
PS64 035
PS64 036
PA82 039
PA82 047
HR63 038
PA82 035
PS64 036
GE72 062
EC66 047

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

040
ABSF
ABSF
049
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
050
043

EN51 035
EN51 040
EN51 035
EN51 038

HI53 050
HI53 046
HI53 057
HI53 047

HR63 014F
HR63 044
HR63 037
HR63 022F

PS64 036
EC66 040
PA82 036
PA82 038

EVS
EVS
EVS
EVS

046
ABSF
ABSF
058

EN51 041
EN51 035
EN51 042
EN51 035

HI53 062
HI53 066
HI53 037
HI53 044

HR63 053
HR63 ABS
HR63 026F
PS64 038

PA82 044
PA82 040
SO65 038
PA82 043

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
067
043
ABSF

EN51 035
EN51 035
EN51 059
EN51 050
EN51 039
EN51 058
EN51 040

HI53 047
HI53 060
HI53 068
HI53 051
HI53 047
HI53 053
HI53 036

HR63 036
PS64 042
SO65 040
SO65 060
SO65 039
SO65 058
SO65 053

PS64 013F
PA82 053
PA82 063
PA82 036
PA82 058
PA82 058
PA82 057

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 035
EN51 035
EN51 038
EN51 040
EN51 048

HI53 052
HI53 039
HI53 043
HI53 042
HI53 058

ES68 062
HR63 037
PS64 052
HR63 052
EC66 042

PA82 062
PA82 062
PA82 051
EC66 031F
MA54 002F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
053
068

0179
RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0185 RPFD
0163 RPFD
P-R-S
FAIL
0155
0164
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0186
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL
0170
0165 RPFD
FAIL
ABSENT
0200
RPFD
FAIL RPFD
0160
ABSENT
FAIL RPFD
0190
0230
0197 RPFD
0183
0227
0186 RPFD
UMC
P-R-S
0211
0173
0184
FAIL RPFD
FAIL

1604064
1604065
1604066
1604067
1604068
1604069
1604070
1604071
1604072
1604073
1604074
1604075
1604076
1604077
1604078
1604079
1604080
1604081
1604082
1604083
1604084
1604085
1604086
1604087
1604088
1604089
1604090
1604091
1604092
1604093
1604094
1604095
1604096
1604097
1604098
1604099
1604100
1604101
1604102
1604103
1604104
1604105

11-PCD-14537
09-PCD-14901
11-PCD-14013
11-PCD-15224
11-PCD-14714
11-PCD-14545
11-PCD-14059
11-PCD-14094
11-PCD-14487
11-PCD-14794
11-PCD-15019
11-PCD-15030
11-PCD-15044
11-PCD-15177
11-PCD-15384
11-PCD-15395
11-PCD-15498
11-PCD-15027
11-PCD-15298
11-PCD-3550
11-PCD-15016
11-PCD-14239
11-PCD-29130
11-PCD-14937
11-PCD-14972
11-PCD-11119
11-PCD-14752
11-PCD-15470
11-PCD-3551
11-PCD-3590
11-PCD-14820
11-PCD-15415
11-PCD-286
11-PCD-14267
11-PCD-14266
11-PCD-15758
11-PCD-14687
11-PCD-15499
11-PCD-14783
11-PCD-15217
11-PCD-14295
11-PCD-14049

NITU
SEEMA RANI
SUNITA
POONAM
REETU DEVI
SONIA
POONAM
JYOTI RANI
SUMAN RANI
RAMAVTARI
KAVITA DEVI
MEENU
JYOTI DEVI
SUNITA RANI
POOJA
ANNU
MEENU
GEETA RANI
SUMAN DEVI
SUNITA DEVI
MEENU RANI
MENKA
NEELAM
SONIA RANI
POOJA DEVI
SONIA
SOMA DEVI
SUMAN DEVI
RITU
SONIA
REENA
GAYATRI
MANISHA DEVI
BABITA
ANJU
RUPALI
SUMAN DEVI
SUMAN DEVI
JYOTI
SONIA
KIRAN DEVI
MANJEET RANI

VIRBHAN
RANBIR SINGH
KRISHAN CHANDER
SATBIR
KARAMBIR
ISHWAR SINGH
DHARAM RAJ
DHARM PAL
BALJEET SINGH
JIYA RAM
RAJMAL
VISHNU DUTT
SANT RAM
RAM KUMAR
RAMNIWAS
JILE SINGH
SHILAK
KRISHAN
SATYAWAN
SURENDER KUMAR
KUMBH KARAN
DALBARA SINGH
RAJENDER SINGH
BIJENDER SINGH
PALE RAM
RAMPHAL
PIRU RAM
SAMUNDER SINGH
SURENDER
BARU RAM
RANDHIR SINGH
BHAGWAN DASS
RAJINDER SINGH
SUMER
RAJ BIR
RAJ KUMAR
TARA CHAND
RAMKUWAR
MOHINDER
SATBIR
JAIBIR SINGH
DAYACHAND

EN51 068
EN51 049
EN51 035
EN51 064
EN51 062
EN51 050

HI53 054
HI53 046
HI53 042
HI53 066
HI53 059
HI53 061

ES68 073
PA82 067
HR63 026F
HR63 049
SO65 053
PA82 048

MA54 043
MA54 018F
PA82 036
PS64 ABS
PA82 058
MA54 026F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
049
ABSF
ABS
082
050

EN51 ABS
EN51 032F
EN51 036
EN51 023F
EN51 035

HI53 044
HI53 048
HI53 062
HI53 063
HI53 067

EC66 044
EC66 039
HR63 035
HR63 040
HR63 039

PA82 035
PA82 036
PA82 038
PA82 043
PA82 043

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABS
054
ABSF
052
064

EN51 017F
EN51 ABS
EN51 ABS

HI53 047
HI53 051
HI53 044

PE88 060
PS64 054
HR63 046

GE72 042
PE88 063
PA82 060

EVS 052
EVS 066
EVS 060

EN51 021F
EN51 048

HI53 035
HI53 042

PA82 041
HR63 ABSF

GE72 060
SO65 056

EVS 066
EVS 072

EN51 043
EN51 046
EN51 029F
EN51 044
EN51 027F
EN51 ABS
EN51 032F
EN51 013F
EN51 ABS
EN51 035

HI53 044
HI53 051
HI53 058
HI53 051
HI53 043
HI53 037
HI53 047
HI53 040
HI53 041
HI53 052

HR63 041
HR63 036
SO65 051
SO65 038
EC66 040
ES68 080
HR63 036
HR63 038
HR63 047
PA82 072

PA82 035
PS64 039
PA82 035
PA82 044
PA82 047
HR63 060
SO65 054
SO65 060
PA82 047
PH73 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
048
058
076
ABSF
068
ABSF
ABSF
062
071

EN51 029F
EN51 036
EN51 ABS
EN51 012F
EN51 ABS
EN51 041
EN51 035
EN51 036
EN51 040

HI53 060
HI53 056
HI53 056
HI53 062
HI53 038
HI53 051
HI53 060
HI53 039
HI53 054

HR63 040
HR63 044
HR63 036
ES68 054
HR63 036
HR63 041
HR63 026F
HR63 ABS
HR63 ABS

PS64 051
PS64 046
PA82 053
HR63 041
PA82 059
PS64 035
PA82 042
PS64 036
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

057
050
ABS
091
051
083
ABSF
ABS
ABS

0238
FAIL
FAIL RPFD
RPFD
0232 RPFD
FAIL
CANCEL
ABSENT
RPFD
FAIL
0171 RPFD
FAIL
0184 RPFD
UMC
FAIL
RPFD
RPFD
ABSENT
FAIL
FAIL
UMC
ABSENT
0163
0172
FAIL
0177 RPFD
FAIL RPFD
RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
RPFD
0195 RPFD
ABSENT
FAIL RPFD
0182 RPFD
RPFD
FAIL
RPFD
0168
FAIL RPFD
RPFD
RPFD

1604106
1604107
1604108
1604109
1604110
1604111
1604112
1604113
1604114
1604115
1604116
1604117
1604118
1604119
1604120
1604121
1604122
1604123
1604124
1604125
1604126
1604127
1604128
1604129
1604130
1604131
1604132
1604133
1604134
1604135
1604136
1604137
1604138
1604139
1604140
1604141
1604142
1604143
1604144
1604145
1604146
1604147

11-PCD-10855
11-PCD-14049
11-PCD-14741
11-PCD-15564
11-PCD-14703
11-DE-14448
11-PCD-11469
11-PCD-14150
11-PCD-14836
11-PCD-14538
11-PCD-241
11-PCD-276
09-PCD-18675
10-PCD-15329
11-PCD-15551
11-PCD-27008
11-PCD-14791
11-PCD-15093
11-PCD-15660
09-PIJ-112
11-PCD-11423
11-PCD-11447
11-PCD-11867
11-PCD-11358
11-PCD-11208
11-PCD-11595
11-PCD-11639
11-PCD-15569
11-PCD-304
11-PCD-14217
11-PCD-15128
11-PCD-15118
11-PCD-15388
11-PCD-14428
11-PCD-14143
11-PCD-14142
11-PCD-14166
11-PCD-204
11-PCD-11960
11-PCD-11794
11-PCD-11653
11-PCD-11551

SUNITA DEVI
MANJEET RANI
LAXMI DEVI
OMWATI
JYOTI
AMRINDER
SAROJ BALA
NEELAM DEVI
MEENU MALIK
GEETA
JYOTI
USHA RANI
RAVI KUMARI
MENKA
POOJA DEVI
DIKSHA
NEELAM
MONIKA
SEEMA RANI
ARCHANA
KUSUM
SEEMA RANI
NEELAM DEVI
REKHA RANI
MEENU
SALMA
SONIA
MANJU BALA
REENA
RITU RANI
REMAN
KUSHUM
SUNITA DEVI
ANJU RANI
KAVITA RANI
DEEPAK
SEEMA RANI
RINKU DEVI
BARKHA
SEEMA RANI
PINKI DEVI
MEENU

DHARAMBIR
DAYACHAND
OM PRAKASH
LAKHI RAM
HOSIYAR SINGH
RANBIR SINGH
GOPIRAM
SHAM SUNDER
RANBIR SINGH
RANDHIR SINGH
ISHWAR SINGH KUNDU
INDER SINGH
DES RAJ
SUBE SINGH
UDAYVIR SINGH
ROSHAN LAL
NANU RAM
KRISHAN KUMAR
RANBIR SINGH
VINOD KUMAR
SURESH KUMAR
RAGHBIR SINGH
SUKHBIR SINGH
LICHHMAN
SUBHASH
SURESH
JOGI RAM
RAMMEHAR
INDER SINGH
JAIBIR SINGH
DALBIR SINGH
BADAN SINGH
DARSHAN SINGH
RAJPAL
BALWAN
WAZIR SINGH
DILBAG SINGH
DAYA NAND
RAJENDER
SAKANDI RAM
VED PARKASH
PREM LAL

EN51 040
EN51 040
EN51 035

HI53 049
HI53 054
HI53 041

HR63 059
HR63 036
PS64 ABS

PS64 058
PA82 036
PA82 044

EVS 059
EVS ABSF
EVS ABS

EN51 035
EN51 072
EN51 035
EN51 042
EN51 043

HI53 053
HI53 047
HI53 059
HI53 061
HI53 036

ES68 068
EC66 028F
HR63 046
HR63 038
SO65 038

EC66 ABS
PA82 035
PA82 061
PA82 062
PA82 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 035

HI53 047

HR63 ABS

PA82 038

EVS 045

EN51 ABS
EN51 016F
EN51 060

HI53 036
HI53 050
HI53 056

SO65 044
HR63 039
PA82 064

PE88 055
PA82 051
MA54 035

EVS ABS

EN51 029F
EN51 020F
EN51 020F
EN51 039
EN51 013F
EN51 009F
EN51 016F
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 ABS

HI53 068
HI53 048
HI53 054
HI53 046
HI53 057
HI53 061
HI53 036
HI53 036
HI53 047
HI53 038

EC66 037
HR63 040
HR63 037
HR63 044
HR63 047
HR63 037
PA82 037
HR63 036
HR63 036
HR63 042

PA82 042
EC66 043
PA82 047
PS64 ABS
PA82 035
PA82 040
PE88 069
PS64 046
PA82 036
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
053
091
072
ABSF
069
ABSF
068
042
ABS

EN51 019F
EN51 014F
EN51 026F
EN51 024F
EN51 026F

HI53 042
HI53 046
HI53 042
HI53 043
HI53 050

HR63 040
HR63 049
SO65 049
ES68 070
EC66 046

PA82 059
PA82 042
PA82 035
PA82 041
SO65 041

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
052
ABSF
063
057

EN51 028F
EN51 028F
EN51 026F
EN51 044

HI53 057
HI53 070
HI53 062
HI53 053

HR63 048
HR63 044
HR63 037
ES68 082

PA82 040
PA82 049
PA82 038
PS64 059

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
043

EN51 035

HI53 067

HR63 049

PA82 067

EVS ABSF

EN51 ABS

HI53 053

HR63 041

EC66 056

EVS ABS

068
060
ABSF
ABSF
ABSF

EVS ABSF

0206
0166
RPFD
CANCEL
RPFD
FAIL
0201 RPFD
0203 RPFD
0152
ABSENT
RPFD
ABSENT
RPFD
FAIL RPFD
0215 RPFD
RL-D
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
RPFD
RPFD
RPFD
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
UMC
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
0238 RPFD
ABSENT
0218
ABSENT
RPFD

1604148
1604149
1604150
1604151
1604152
1604153
1604154
1604155
1604156
1604157
1604158
1604159
1604160
1604161
1604162
1604163
1604164
1604165
1604166
1604167
1604168
1604169
1604170
1604171
1604172
1604173
1604174
1604175
1604176
1604177
1604178
1604179
1604180
1604181
1604182
1604183
1604184
1604185
1604186
1604187
1604188
1604189

11-PCD-11971
11-PCD-11637
08-PCD-73895
11-PCD-14765
11-PCD-26141
11-PCD-14925
11-PCD-11170
11-PCD-15436
11-PCD-15620
11-PCD-15632
11-PCD-15670
11-PCD-15685
11-PCD-15656
11-PCD-15624
11-PCD-15767
11-PCD-11979
11-PCD-15509
11-PCD-15495
11-PCD-14016
10-PCD-14504
11-PCD-14247
11-PCD-15350
11-PCD-15121
11-PCD-26086
11-PCD-15546
11-PCD-15470
11-PCD-15465
11-PCD-3587
11-PCD-3657
11-PCD-15502
11-PCD-15499
11-PCD-15483
11-PCD-15500
11-PCD-15496
11-PCD-15479
11-PCD-7089
11-PCD-301
11-PCD-15432
11-PCD-15468
10-PCD-15404
11-PCD-15723
11-PCD-15505

USHA
SUMITA
MEENA
SWETA SHARMA
KAVITA RANI
SONIYA DEVI
RITU
SAVITA SIWACH
RENU RANI
REKHA
JYOTI DEVI
REKHA
KAVITA
AWANI
RENU
MAMTA DEVI
SUDESH KUMARI
VINTI
RENNU RANI
SUMAN RANI
ANSHU RANI
ANJU
RITU DEVI
SITAL DEVI
PRITI
SUMAN DEVI
MEERA DEVI
RENU
RAMBHTERI
SEEMA DEVI
SUMAN DEVI
SONIA
MUNNI DEVI
KAVITA
JYOTI
SAVITA
MANDEEP KAUR
MEENA
JYOTI RANI
ANJU
PINKI
RENU

RAMBILASH
RAJBIR
ARJUN
SATISH SHARMA
ROSHAN LAL
JAINARAYAN
PREM SINGH
AJMER SINGH
SATPAL SINGH
JAIPAL
DHARAMBIR
BHIM SINGH
INDER SINGH
ASHOK
DALBIR
LABH SINGH
RAJBIR
SATYAWAN
BALBIR SINGH
RAM CHANDER
RAMMEHAR
SUDHA RAM
SUBHASH
RAMKARAN
AJMER
SAMUNDER SINGH
RAGHBIR SHARMA
RAMESHWAR
RAMESH KUMAR
RAMESH KUMAR
RAMKUWAR
PURAN SINGH
INDER SINGH
SATYAWAN
JOGINDER SINGH
LAKHI RAM
MOHAR SINGH
RAMKALA
MEHTAB
RANBIR SINGH
AJIT
SURAJBHAN

EN51 ABS
EN51 ABS

HI53 040
HI53 059

ES68 080
ES68 058

PA82 050
PA82 063

EVS ABS
EVS ABS

EN51 022F
EN51 031F
EN51 041
EN51 039
EN51 040
EN51 018F
EN51 021F
EN51 024F
EN51 029F
EN51 028F
EN51 021F
EN51 030F
EN51 021F
EN51 ABS
EN51 028F
EN51 038
EN51 021F
EN51 024F

HI53 068
HI53 053
HI53 044
HI53 046
HI53 042
HI53 042
HI53 051
HI53 044
HI53 042
HI53 038
HI53 050
HI53 046
HI53 041
HI53 048
HI53 041
HI53 035
HI53 046
HI53 036

HR63 036
HR63 047
PS64 038
HR63 ABS
HR63 052
HR63 038
ES68 067
HR63 051
HR63 040
ES68 035
HR63 040
PS64 061
ES68 050
HR63 067
HR63 047
HR63 040
HR63 040
SO65 044

EC66 044
PA82 043
SO65 044
PA82 052
EC66 ABS
PS64 051
HR63 035
PA82 044
PA82 037
PA82 035
PS64 052
GE72 062
HS71 051
PA82 063
PA82 049
PA82 036
PS64 044
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

074
ABSF
ABSF
044
053
087
091
087
090
088
087
081
053
050
064
051
058
042

EN51 018F
EN51 027F
EN51 017F
EN51 029F
EN51 016F
EN51 031F
EN51 032F
EN51 024F
EN51 021F
EN51 016F
EN51 018F
EN51 028F
EN51 029F
EN51 016F
EN51 036

HI53 041
HI53 063
HI53 041
HI53 037
HI53 036
HI53 049
HI53 036
HI53 041
HI53 038
HI53 039
HI53 036
HI53 042
HI53 036
HI53 064
HI53 044

EC66 040
HR63 044
SO65 043
ES68 080
ES68 072
HR63 051
HR63 047
HR63 062
HR63 036
HR63 053
HR63 044
HR63 057
HR63 050
ES68 069
EP95 067

PA82 077
PA82 058
PA82 035
HR63 060
HR63 050
SO65 061
SO65 036
PA82 062
PA82 059
PA82 061
PA82 062
PA82 057
PA82 056
PA82 038
PS64 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

043
ABSF
ABSF
068
066
ABSF
049
053
051
052
060
055
066
042
048

EN51 024F
EN51 064
EN51 019F
EN51 033F

HI53 037
HI53 041
HI53 040
HI53 043

ES68 072
PA82 051
PA82 054
HR63 061

HR63 057
GE72 058
GE72 064
PA82 060

EVS
EVS
EVS
EVS

066
054
054
055

RPFD
RPFD
CANCEL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0167
RPFD
RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
RPFD
FAIL RPFD
0149 RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0184
P-R-S
FAIL RPFD
0214 RPFD
FAIL RPFD
FAIL

1604190
1604191
1604192
1604193
1604194
1604195
1604196
1604197
1604198
1604199
1604200
1604201
1604202
1604203
1604204
1604205
1604206
1604207
1604208
1604209
1604210
1604211
1604212
1604213
1604214
1604215
1604216
1604217
1604218
1604219
1604220
1604221
1604222
1604223
1604224
1604225
1604226
1604227
1604228
1604229
1604230
1604231

11-PCD-14056
11-PCD-14002
11-PCD-14453
11-PCD-12003
11-PCD-15491
11-PCD-15487
11-PCD-15776
11-PCD-15498
11-PCD-157
11-PCD-15590
11-PCD-15790
11-PCD-15847
11-DE-13195
11-PCD-15861
11-DE-15833
11-PCD-15827
11-PCD-848
11-PCD-14311
11-DE-15623
11-DE-16501
11-PCD-12606
11-DE-15748
11-DE-16712
11-PCD-15849
11-DE-16699
11-PCD-15787
11-PCD-15912
11-PCD-30792
11-DE-14535
11-DE-13305
11-PCD-15909
11-PCD-15832
11-DE-14402
11-PCD-15938
11-PCD-15958
11-DE-16137
11-PCD-15786
11-DE-14987
11-PCD-522
09-GJ-496
11-DE-15907

POONAM DEVI
PRITI
SAKSHI
MEENA KUMARI
MUKESH
RENU
KIRAN
MEENU
PINKI RANI
ANITA
POONAM
SUNNY
VIKAS
KRISHAN KUMAR
SANDEEP KUMAR
SANDEEP
SANJEEV
NARENDER KUMAR
DINESH SINGH
ASHOK
RAVI KUMAR
AMIT KUMAR
PAVITAR SINGH
ANKUSH SHARMA
DEVENDER
AJAY
RAJESH KUMAR
SONU KUMAR
KAPIL
NITESH
KARAMJIT
PARDEEP GOYAT
RAMBIR
KARAMVIR
SATRUP SINGH
VIKRAM
RAM NIWAS
PARDEEP KUMAR
SONU
SHAM SUNDER
PARVEEN KUMAR
DEEPAK KUMAR

SANDEEP KUMAR
SHAMSHER
GOBIND RAM
HARIKESH
VED PARKASH
RANBIR SINGH
JAPAN
SHILAK
SURESH KUMAR
SUJAN SINGH
SATBIR
RAJBIR
RAM PHAL
ZILE SINGH
RAM PHAL
BHIM SINGH
OMPARKASH
RAJ KUMAR
RAMPHAL
RAJENDER
DHARM PAL SINGH
ROSHAN LAL
SURJEET SINGH
SATBIR SHARMA
SATBIR SINGH
KARTAR SINGH
ISHWAR SINGH
PALA RAM
OM PARKASH
DILBAG SINGH
RAM CHANDER
ISHWAR SINGH
RAM NIWAS
KHAJAN SINGH
NANU RAM NAIN
MAHENDER SINGH
OM PARKASH
OMPARKASH
RAM MEHAR SINGH
RAM MEHAR
SATYAWAN
RAJENDER SINGH

EN51 019F
EN51 030F
EN51 032F
EN51 026F
EN51 022F
EN51 020F
EN51 040
EN51 018F
EN51 035

HI53 052
HI53 046
HI53 047
HI53 036
HI53 046
HI53 035
HI53 042
HI53 044
HI53 050

HR63 040
HR63 039
PS64 035
HR63 050
HR63 046
HR63 039
PA82 047
HR63 046
HR63 ABS

PA82 046
PA82 036
PA82 041
SO65 039
PA82 053
PA82 037
GE72 057
PA82 060
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

052
056
044
ABSF
058
057
052
060
046

EN51 024F

HI53 050

HR63 043

PA82 060

EVS ABSF

EN51 033F
EN51 019F
EN51 022F
EN51 035
EN51 024F
EN51 059
EN51 047
EN51 041
EN51 060
EN51 046
EN51 059

HI53 043
HI53 066
HI53 051
HI53 050
HI53 035
HI53 046
HI53 050
HI53 061
HI53 042
HI53 043
HI53 049

EC66 040
HR63 035
HR63 038
HR63 040
HR63 036
SO65 036
HR63 039
PA82 037
HR63 016F
HR63 ABS
HR63 053

PA82 047
PA82 053
PS64 046
PA82 036
PS64 037
PA82 040
EC66 042
MA54 ABS
PA82 036
PS64 056
PA82 054

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 035
EN51 037
EN51 039

HI53 053
HI53 036
HI53 049

HR63 036
PS64 039
HR63 041

PA82 051
PA82 041
PA82 054

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 070
EN51 036
EN51 022F
EN51 024F
EN51 020F

HI53 057
HI53 042
HI53 062
HI53 046
HI53 048

HR63 043
EP95 086
HR63 062
HR63 048
EC66 036

PA82 051
HR63 036
PA82 064
PS64 048
PS64 042

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

066
ABSF
ABSF
062
059

EN51 041
EN51 037
EN51 048
EN51 058
EN51 012F

HI53 037
HI53 041
HI53 056
HI53 047
HI53 038

HR63 057
PS64 046
PS64 052
HR63 061
PY70 049

EC66 035
PA82 053
PA82 058
PS64 056
MA54 047

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
055
ABSF
ABSF

057
048
ABSF
064
048
ABSF
045
055
ABSF
ABS
ABSF

FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0186
FAIL RPFD
RPFD
RLA
FAIL RPFD
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
0161
FAIL RPFD
0181
0178 RPFD
RPFD
FAIL RPFD
RPFD
0215 RPFD
ABSENT
ABSENT
0175 RPFD
0153
0183
ABSENT
0221
0200
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
ABSENT
0170 RPFD
0177
0214
0222
FAIL
ABSENT

1604232
1604233
1604234
1604235
1604236
1604237
1604238
1604239
1604301
1604302
1604303
1604304
1604305
1604306
1604307
1604308
1604309
1604310
1604311
1604312
1604313
1604501
1604502
1604503
1604504
1604505
1604506
1604507
1604508
1604509
1604510
1604511
1604512
1604513
1604514
1604515
1604516
1604517
1604518
1604519
1604520
1604521

11-PCD-15923
11-PCD-15909
11-DE-14956
11-PCD-15781
11-DE-13745
11-PCD-15886
11-DE-15800
11-PCD-15952
11-PCD-15755
11-PCD-15714
11-PCD-3586
07-KN-526
11-PCD-11896
11-PCD-11880
11-PCD-11537
11-PCD-10930
11-PCD-14712
11-PCD-15157
11-PCD-15268
11-PCD-14853
11-PCD-57194
10-PCD-15367
10-PCD-14895
10-PCD-15013
10-PCD-14829
10-PCD-15394
10-PCD-14068
10-PCD-21922
10-PCD-14281
10-DE-17541
10-DE-18947
09-PCD-19423
10-PCD-14437
10-PCD-15329
10-PCD-14216
09-PCD-19053
10-PCD-15435
10-PCD-820
10-PCD-14613
10-PCD-14336
10-PCD-14611

RAVINDER
PARDEEP GOYAT
MANOJ KUMAR
SATISH KUMAR
VIKRAM SINGH
SANJIV KUMAR
ANOOP SINGH
GURDEEP SINGH
ASHA DEVI
SUMAN
SANGEETA
SUMAN
SONIA
BEENA KUMARI
SUMAN RANI
SUMAN RANI
ASHU
NIDHI
POONAM RANI
JYOTI RANI
SANTOSH
SONIYA
KUSUM
KAVITA
RITU SHARMA
REKHA
POOJA
SUNITA
SARITA
ASALAM
GAGANDEEP
JASVIR SINGH
MONI
MENKA
PINKI DEVI
SUMAN
PRIYANKA
PRITI
JEENA
POONAM
SUSHILA KUMARI
SONIA

ARJUN SINGH
ISHWAR SINGH
INDER SINGH
KRISHAN KUMAR
RAGHUVIR
RAMESH KUMAR
DHARMVIR SINGH
BALBIR SINGH
DHARMBIR
GULAB SINGH
RADHE SHYAM
MAHA SINGH
PURAN SINGH
KRISHAN KUMAR
RAM KUMAR
RAJE RAM
ANIL KUMAR
MAHAVIR SINGH
RAGHBIR
NAPHE SINGH
RAJ KUMAR
RAMPHAL
SATBIR
SATBIR SINGH
RAJ KUMAR
CHHAJU RAM
SATNARAIN
SHAMSHER
SATYPAL
PHOOLDEEN
KRISHAN KUMAR
PALA RAM
SATBIR SINGH
SUBE SINGH
SADHURAM
RAVINDER PRAKASH
KRISHAN
DEVENDER KUMAR
SHAMSHER
SUBHASH
JIYA LAL
DHARAM PAL

EN51 049
EN51 ABS
EN51 022F

HI53 039
HI53 062
HI53 051

ES68 056
HR63 062
HR63 035

PA82 041
PA82 064
PA82 046

EVS 042
EVS ABS
EVS ABSF

EN51 014F
EN51 048

HI53 043
HI53 042

HR63 036
HR63 052

PA82 036
PA82 054

EVS 058
EVS 060

EN51 043
EN51 030F
EN51 026F
EN51 017F
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 042
EN51 047
EN51 053
EN51 035
EN51 021F
EN51 033F
EN51 040
EN51 046
EN51 ABS
EN51 019F
EN51 020F
EN51 ABS
EN51 031F
EN51 035
EN51 ABS
EN51 040
EN51 032F

HI53 063
HI53 039
HI53 039
HI53 059
HI53 046
HI53 037
HI53 058
HI53 059
HI53 059
HI53 051
HI53 043
HI53 035
HI53 043
HI53 041
HI53 046
HI53 053
HI53 051
HI53 060
HI53 049
HI53 057
HI53 046
HI53 051
HI53 053
HI53 059
HI53 040

HR63 053
PA82 038
PA82 059
HR63 043
PA82 039
HR63 036
HR63 046
HR63 035
HR63 037
SO65 044
EC66 048
EC66 039
HR63 036
HR63 046
PA82 057
HR63 063
HR63 035
PS64 051
PA82 056
SO65 062
HR63 037
HR63 046
HR63 064
HR63 036
HR63 050

PA82 043
GE72 049
GE72 067
SO65 062
GE72 072
SO65 072
SO65 064
SO65 059
EC66 039
PA82 056
PA82 051
GE72 069
PA82 035
SO65 035
GE72 044
PS64 040
SO65 038
SO65 054
GE72 053
PA82 035
PA82 036
PA82 ABS
PA82 035
PA82 035
PS64 063

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 027F
EN51 069
EN51 039
EN51 009F
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 ABS

HI53 052
HI53 062
HI53 036
HI53 051
HI53 049
HI53 071
HI53 053

HR63 067
EC66 050
GE72 059
HR63 050
HR63 037
HR63 051
HR63 041

PA82 038
MA54 023F
MA54 006F
PA82 036
SO65 041
PA82 035
SO65 041

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
050
ABSF
062
ABS
ABS
ABS
046
072
062
068
049
ABSF
054

EVS 068

EVS 058
EVS ABSF

058
071
054
040

0185 RPFD
RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL
0196 RPFD
ABSENT
0202 RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
RPFD
RPFD
RPFD
RPFD
0177 RPFD
0198 RPFD
0195 RPFD
0178 RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0187
0202 RPFD
RPFD
FAIL RPFD
FAIL
RPFD
FAIL RPFD
RPFD
RPFD
0170 RPFD
FAIL RPFD
CANCEL
CANCEL
CANCEL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
RPFD
RPFD
RPFD

1604522
1604523
1604524
1604525
1605001
1605002
1605003
1605004
1605005
1605006
1605007
1605008
1605009
1605010
1605011
1605012
1605013
1605014
1605015
1605016
1605017
1605018
1605019
1605020
1605021
1605022
1605023
1605024
1605025
1605026
1605027
1605028
1605029
1605030
1605031
1605032
1605033
1605034
1605035
1605036
1605037
1605038

10-PCD-14494
10-PCD-11483
09-GJ-98
10-PCD-15420
11-PCD-57581
11-PCD-36820
11-PCD-56681
11-PCD-57638
11-PCD-57665
11-PCD-33439
11-DE-14161
11-PCD-57198
11-PCD-56941
09-PCD-23314
11-PCD-57649
11-PCD-58079
10-PCD-21462
11-PCD-57828
11-PCD-58057
11-PCD-58132
11-PCD-58052
11-PCD-58073
10-PCD-20340
10-PCD-20170
10-PCD-21495
11-PCD-58009
11-PCD-29479
09-PCD-37548
11-PCD-56872
11-PCD-57888
11-PCD-53893
08-PCD-83688
11-PCD-57482
11-PCD-57481
11-PCD-24443
11-PCD-57258
11-PCD-53239
10-PCD-21039
11-PCD-32988
11-PCD-57892
11-PCD-29406

ANNU
SUNITA
JYOTI
REKHA
USHA SHARMA
MEENAKSHI DEVI
NEELAM
SUMAN BALA
AMAN KUMARI
MANIDER KAUR
REKHA RANI
NEHA SHARMA
DIMPLE DEVI
MEENU
HARJEET KAUR
PARVEEN KAUR
RINKI RANI
SHILPA
GURMEET KAUR
MANPREET KAUR
SEEMA RANI
RENU BALA
SANJEEV KUMAR
MEENA KUMARI
RUPA
BABY RANI
SUNITA RANI
MEENU RANI
PARVEEN BALA
MANISHA DEVI
POOJA DEVI
GURMEET KAUR
SEEMA RANI
MONIKA
SARITA DEVI
ANURADHA
LOVEJEET KAUR
SHASHI BALA
MEENA DEVI
KOMAL RANI
SHEHNAZ
RAJNI DEVI

SATYAWAN
OMPRAKASH
MAHABIR SINGH
MOHAN LAL
SATPAL SHARMA
RAJNISH
PURAN SINGH
ANGREJ SINGH
KRISHAN LAL
GURMAIL SINGH
PREM SINGH
MUKHINDER PAL
RAMPHAL
KULWANT SINGH
GURMEJ SINGH
NAWAB SINGH
PREETAM SINGH
GULSHAN KUMAR
KASHMIR SINGH
AMARJEET SINGH
MANOHAR LAL
JAGDISH CHAND
GIANI RAM
JAI PAL
RAM KUMAR
JAI PAL
RAGHUBIR CHAND
GIAN CHAND
HANS RAJ
MEHAR SINGH
SHIV CHARAN
CHARAN DASS
BABU RAM
RAJ SINGH
RAJ SINGH
BRAHMJEET SINGH
GURMEET SINGH
RAM SINGH
NEER KUMAR
RAJINDER KUMAR
RAM RAJ
RAI SINGH

EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 041
EN51 021F
EN51 064
EN51 021F
EN51 060
EN51 019F
EN51 022F
EN51 031F
EN51 042
EN51 040
EN51 038
EN51 044
EN51 035
EN51 031F
EN51 016F
EN51 049
EN51 011F
EN51 041
EN51 028F
EN51 021F
EN51 012F
EN51 023F
EN51 ABS
EN51 023F
EN51 018F
EN51 028F
EN51 036
EN51 048
EN51 017F

HI53 050
HI53 046
HI53 054
HI53 046
HI53 054
HI53 053
HI53 058
HI53 035
HI53 036
HI53 044
HI53 050
HI53 042
HI53 048
HI53 038
HI53 036
HI53 046
HI53 036
HI53 042
HI53 035
HI53 043
HI53 035
HI53 054
HI53 040
HI53 039
HI53 038
HI53 036
HI53 036
HI53 051
HI53 061
HI53 073
HI53 054

HR63 068
HR63 041
HR63 036
PA82 056
EC66 028F
HR63 036
HR63 036
EC66 036
EP95 047
EP95 054
EC66 026F
EP95 059
EP95 071
EP95 064
HR63 ABS
HR63 043
EP95 037
ES68 060
EP95 049
HR63 036
EP95 048
HR63 036
PS64 035
HR63 044
HR63 037
HR63 035
HR63 042
HR63 044
HR63 038
HR63 039
HR63 035

PS64 043
PA82 042
PA82 044
GE72 046
PS64 050
PA82 035
PE88 078
PE88 060
PA82 035
HR63 056
GE72 043
HR63 019F
PA82 058
PS64 029F
PE88 058
PS64 048
PS64 043
PA82 051
PS64 047
PS64 038
HR63 046
PS64 060
GE72 065
PS64 044
PH73 036
PS64 056
PS64 035
PS64 049
PS64 037
PS64 016F
PS64 039

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

050
086
066
050
050
048
ABSF
ABSF
043
074
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABS
055
035
ABSF
060
060
ABSF
ABSF

EN51 030F
EN51 035
EN51 051

HI53 042
HI53 054
HI53 070

HR63 041
HR63 052
HR63 062

PS64 039
PS64 044
PS64 064

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 035
EN51 030F
EN51 038
EN51 026F
EN51 035
EN51 043

HI53 039
HI53 039
HI53 038
HI53 061
HI53 042
HI53 053

EP95 064
HR63 039
HR63 044
HR63 068
EP95 072
HR63 048

HR63 027F
PS64 042
PS64 046
PS64 058
PE88 061
PS64 046

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EVS ABSF
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

057
050
ABSF
066
ABSF
ABSF

035
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

RPFD
RPFD
0175
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0232
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0215
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
FAIL
0202
FAIL
0158
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPR
FAIL RPFD
RPFD
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
0172 RPFD
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0185
0247
ABSENT
FAIL
FAIL RPFD
0166
FAIL RPFD
0210 RPFD
0190

1605039
1605040
1605041
1605042
1605043
1605044
1605045
1605046
1605047
1605048
1605049
1605050
1605051
1605052
1605053
1605054
1605055
1605056
1605057
1605058
1605059
1605060
1605061
1605062
1605063
1605064
1605065
1605066
1605067
1605068
1605069
1605070
1605071
1605072
1605073
1605074
1605075
1605076
1605077
1605078
1605079
1605080

11-PCD-56706
10-PCD-20629
10-PCD-20581
11-DE-16326
11-PCD-57792
10-PCD-21004
11-PCD-56863
11-PCD-57224
11-PCD-56490
11-PCD-57840
11-PCD-32983
11-PCD-33000
11-PCD-32990
11-PCD-56808
11-PCD-57146
11-PCD-56916
11-PCD-56867
11-PCD-57829
11-PCD-56317
11-PCD-57383
11-PCD-56785
10-PCD-20042
11-PCD-57343
11-PCD-56678
11-PCD-25610
11-PCD-36802
11-PCD-28234
11-PCD-7001
11-PCD-33060
10-PCD-21554
11-PCD-56828
11-PCD-56936
11-PCD-56674
11-PCD-57596
11-PCD-56406
11-PCD-58195
11-PCD-57862
10-PCD-21483
10-PCD-20506
11-PCD-56778
11-PCD-58109
11-PCD-58106

NAVNEET KAUR
MEENA RAMNI
SHIWANI
NAWAB SINGH
NEERU SAINI
PRIYANKA
POOJA DEVI
RAMANDEEP KAUR
ANJANA
DALJEET KAUR
PAYAL SAINI
POONAM RANI
POOJA RANI
MAMTA DEVI
DAVINDER KAUR
SONIA
SEEMA
GURPREET KOUR
PREETI DEVI
BABY
NEETU RANI
INDERJEET KAUR
PINKI
SUNIL RANI
KAMALJEET KAUR
AARTI DEVI
NISHA RANI
DARSHANA RANI
SWEETI DEVI
SARVJEET KAUR
EKTA RANI
SABNAM BEGAM
SONIA DEVI
MANDIP KAUR
PRIYANKA SHARMA
POONAM RANI
NEELAM KUMARI
POOJA RANI
EKTA
KAVITA DEVI
POMI DEVI
KULBIR KAUR

PURAN SINGH
HARBANS SINGH
NATHURAM
NARATA SINGH
JASMER SINGH
SHYAM LAL
RAJBIR
JASBIR SINGH
SUBHASH CHAND
SURENDER
ISHAM SINGH
RAMESH KUMAR
SATPAL SINGH
SUKHBIR SINGH
CHHWEJ SINGH
TILAKRAJ
INDER
SURENDER
RAJIV KUMAR
SATPAL SINGH
KRISHAN LAL
SATINDER SINGH
DALBIR SINGH
JAGDISH CHANDER
LAKHVINDER SINGH
SAMAY SINGH
SURESH KUMAR
RAM KUMAR
ZELA RAM
FATEH SINGH
AFSAR SINGH
YASIN ALI
MEWA SINGH
MAHINDER SINGH
SHIV KUMAR
MAHINDER SINGH
CHAMAN LAL
SURJIT SINGH
INDERKANT CHOUDHARY
NANDLAL
MOHINDER SINGH
GULAB SINGH

EN51 037
EN51 031F
EN51 059
EN51 023F
EN51 052
EN51 034F

HI53 037
HI53 046
HI53 036
HI53 037
HI53 053
HI53 038

HR63 036
EP95 071
PA82 041
EP95 036
HR63 036
HR63 ABSF

HS71 049
SO65 038
PE88 059
HR63 038
PS64 041
PS64 052

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
044
ABSF
ABSF
ABSF
050

EN51 036
EN51 038
EN51 048
EN51 030F
EN51 019F
EN51 029F
EN51 019F
EN51 040
EN51 035
EN51 035
EN51 051
EN51 046
EN51 056
EN51 046
EN51 049
EN51 030F

HI53 039
HI53 060
HI53 052
HI53 056
HI53 052
HI53 056
HI53 049
HI53 042
HI53 046
HI53 043
HI53 036
HI53 066
HI53 040
HI53 044
HI53 047
HI53 036

HR63 047
HR63 046
HR63 037
HR63 058
HR63 051
HR63 039
EP95 038
PS64 061
HR63 036
HR63 035
HR63 042
HR63 046
HR63 041
HR63 ABS
EP95 067
HR63 047

PA82 036
PS64 035
PA82 ABS
PA82 038
PS64 049
PS64 048
PS64 035
PA82 046
PS64 063
PS64 036
PA82 ABS
PS64 053
PA82 064
PS64 048
PA82 044
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABS
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABS
047
ABSF
ABS
ABSF
ABSF

EN51 036
EN51 029F
EN51 018F
EN51 035
EN51 054
EN51 039
EN51 035
EN51 024F
EN51 023F
EN51 027F
EN51 047
EN51 038
EN51 046
EN51 044
EN51 049
EN51 035
EN51 ABS
EN51 033F

HI53 047
HI53 043
HI53 ABSF
HI53 022F
HI53 041
HI53 037
HI53 057
HI53 042
HI53 057
HI53 056
HI53 051
HI53 049
HI53 040
HI53 040
HI53 043
HI53 063
HI53 044
HI53 049

HR63 033F
HR63 043
ES68 074
HR63 038
HR63 035
HR63 009F
HR63 037
EC66 036
ES68 074
EP95 060
EP95 071
HR63 048
EP95 071
EP95 053
PS64 036
EP95 067
HR63 041
HR63 053

PA82 038
PS64 044
PA82 036
PS64 040
PS64 051
PS64 037
PA82 058
PS64 037
PE88 059
PE88 073
PE88 059
PS64 046
HR63 036
HR63 038
SO65 039
HR63 029F
PA82 036
PS64 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
046
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EVS ABSF
EVS ABS
EVS ABSF

0159
FAIL
0195
FAIL
0182
FAIL RPFD
ABSENT
0158 RPFD
0179
RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0189
0180
0149
RPFD
0211 RPFD
0201 RPFD
RPFD
0207
FAIL
ABSENT
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0181
FAIL RPFD
0187
FAIL
FAIL
FAIL
0228
0181 RPFD
0193
0175
0167
FAIL
RPFD
FAIL

1605081
1605082
1605083
1605084
1605085
1605086
1605087
1605088
1605089
1605090
1605091
1605092
1605093
1605094
1605095
1605096
1605097
1605098
1605099
1605100
1605101
1605102
1605103
1605104
1605105
1605106
1605107
1605108
1605109
1605110
1605111
1605112
1605113
1605114
1605115
1605116
1605117
1605118
1605119
1605120
1605121
1605122

11-PCD-58138
11-PCD-58094
11-PCD-57400
11-PCD-58270
11-PCD-58082
11-PCD-57657
11-PCD-57251
11-PCD-57216
11-PCD-57594
10-PCD-20146
11-PCD-56347
11-PCD-32991
11-PCD-32982
11-PCD-56591
11-PCD-33408
09-PCD-24191
11-PCD-58084
07-8-KU-2340
06-8-KU-2348
11-PCD-57553
11-PCD-33389
10-PCD-36304
11-PCD-56869
11-PCD-56771
11-PCD-56610
11-PCD-56884
11-PCD-57562
11-PCD-28658
11-PCD-56914
11-PCD-57218
11-PCD-56773
11-PCD-57364
07-8-KA-0001
11-PCD-56744
11-KT-4J-2345
11-PCD-56693
11-PCD-58062
11-PCD-58041
10-PCD-20671
11-PCD-58065
11-PCD-56927
11-PCD-57645

KULWINDER KAUR
KULBEER KAUR
PINKI
SUMAN SAINI
REKHA DEVI
SANGEETA DEVI
AMANDEEP KAUR
SATINDER KAUR
MANJU
REENA RANI
PUSHPA DEVI
SAVITA
PRIYANKA
AMANDEEP KAUR
RAMNEEK KAUR
MANJEET KAUR
NEELAM DEVI
ARTI RANI
JYOTI RANI
NISHA RANI
BIMLA DEVI
GAGAN DEEP KAUR
SANTOSH DEVI
ANU DEVI
POONAM RANI
SUMAN LATA
MANJEET DEVI
REENA DEVI
NEELAM DEVI
KUSUM LATA
KULWANT KAUR
SONIA DEVI
RINA DEVI
REKHA DEVI
GIRMA
RATNA NAGPAL
MANPREET KAUR
NISHA RANI
SUMAN DEVI
NARINDER KAUR
SHALVI MALHOTRA
NEERU KAPOOR

GURDEEP SINGH
JASBIR SINGH
YASHPAL
BALJEET SINGH
MAHINDER SINGH
HARPAL SINGH
SUCHCHA SINGH
DALBIR SINGH
SUBHASH VERMA
SOHAN SINGH
LALCHAND
MAHENDER PAL
MAI CHAND
SHYAM LAL
JASBIR SINGH
SURJEET SINGH
HISAM SINGH
RAJ KAPOOR
BALWINDER SINGH
KHATRATI LAL
HARBANS
KANWAL JEET SINGH
PAWAN KUMAR
RAMPHAL
LAKHMI CHAND
MANGEY RAM
AMIR CHAND
JEET SINGH
BALKAR SINGH
RAMESH KUMAR
ATMA SINGH
ROSHAN LAL
OM PARKASH
SINGH RAM
SHER SINGH
MADAN LAL NAGPAL
LAL CHAND
RULDA RAM
KARTARA RAM
SUCHA SINGH
SURENDER SINGH
RAMESH KUMAR

EN51 037
EN51 048
EN51 028F
EN51 023F
EN51 030F
EN51 040
EN51 053
EN51 049
EN51 039
EN51 ABS
EN51 035
EN51 035
EN51 030F

HI53 061
HI53 046
HI53 039
HI53 048
HI53 040
HI53 052
HI53 049
HI53 067
HI53 037
HI53 049
HI53 056
HI53 062
HI53 046

HR63 067
HR63 043
HR63 036
HR63 043
HR63 036
EP95 072
EP95 070
PS64 036
HR63 044
HR63 036
HR63 056
HR63 066
PA82 036

PS64 062
PS64 043
PS64 051
PS64 052
PS64 043
HR63 038
PA82 038
PA82 050
PS64 047
PE88 060
EC66 023F
PS64 061
PE88 057

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

063
ABSF
ABSF
063
047
042
ABSF
059

EVS
EVS
EVS
EVS

ABS
ABSF
ABSF
036

EN51 033F
EN51 030F
EN51 041
EN51 043
EN51 049

HI53 038
HI53 041
HI53 056
HI53 041
HI53 053

PA82 036
HR63 036
PS64 042
HR63 046
HR63 041

PE88 061
PS64 036
SO65 040
PS64 064
PS64 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
063
052
ABSF
ABSF

EN51 051
EN51 035
EN51 037
EN51 042
EN51 043
EN51 035
EN51 035
EN51 037
EN51 029F
EN51 022F
EN51 027F
EN51 039
EN51 040
EN51 059
EN51 037
EN51 040
EN51 033F
EN51 ABS
EN51 047
EN51 037

HI53 052
HI53 040
HI53 063
HI53 041
HI53 058
HI53 041
HI53 058
HI53 066
HI53 047
HI53 043
HI53 036
HI53 051
HI53 054
HI53 039
HI53 039
HI53 036
HI53 043
HI53 042
HI53 052
HI53 042

EP95 056
HR63 036
EP95 071
PS64 012F
HR63 035
EC66 040
HR63 041
HR63 029F
EP95 054
PS64 041
HR63 037
ES68 073
HR63 039
ES68 066
HR63 043
HR63 058
HR63 036
EP95 053
EP95 074
HR63 053

PA82 037
PS64 036
HR63 036
PE88 056
PS64 043
PS64 054
HS71 058
PS64 038
HR63 044
PE88 057
PE88 056
HR63 041
PS64 039
HR63 036
PS64 051
PS64 059
PS64 051
PS64 043
HR63 033F
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
043
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
067

EVS ABS
EVS ABSF
EVS ABSF

ABSENT
0227
0180 RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
0202
0210
0202
0167
RPFD
FAIL
0224 RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0179
0194 RPFD
0180
ABSENT
ABSENT
0196
0147
0207
FAIL
0179 RPFD
0170
0192
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0204
0172
0200
0170
0193
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
0168

1605123
1605124
1605125
1605126
1605127
1605128
1605129
1605130
1605131
1605132
1605133
1605134
1605135
1605136
1605137
1605138
1605139
1605140
1605141
1605142
1605143
1605144
1605145
1605146
1605147
1605148
1605149
1605150
1605151
1605152
1605153
1605154
1605155
1605156
1605157
1605158
1605159
1605160
1605161
1605162
1605163
1605164

06-DE-21417
11-PCD-57059
11-PCD-57266
11-PCD-57282
09-UD-452
11-PCD-33542
10-PCD-21717
11-DE-14563
11-DE-16720
11-DE-17231
08-DE-11202
11-PCD-57288
10-PCD-21343
11-DE-14992
11-PCD-57269
11-PCD-57308
11-DE-12790
11-DE-14026
11-PCD-56988
11-PCD-57110
11-DE-17258
10-PCD-21212
11-DE-114051
11-DE-16130
10-PCD-21355
10-DE-5342
11-DE-13880
09-DSK-243
10-PCD-21378
11-DE-16208
11-DE-16896
10-PCD-33221
10-DE-5056
11-DE-15962
09-DAP-303
11-DE-13662
10-PCD-21327
11-DE-17332
11-PCD-57293
11-DE-16674
11-DE-16955
11-DE-15018

SARAVJIT SINGH
BALJEET SINGH
VINOD KUMAR
RAJ KUMAR
DEVENDER SINGH
RAJIV KUMAR
VINAY KUMAR
PARVEEN KUMAR
PANKAJ SHARMA
PAWAN KUAMR
LAKHVINDER SINGH
ROHTASH
SATNAM
RAJAN MORYA
SUKHRAM
SANJAY KUMAR
GAUTAM
NITIN ARORA
GULSHAN
NITISH KUMAR
SANJAY SINGH
JASBIR SINGH
ASHOK KUMAR
SANJAY
DINESH KUMAR
RAKESH CHAHAL
PIYUSH MARWHA
PARAMJEET
KAMAL KUMAR
SUNIL KUMAR
SAHIL GOYAL
VIJAY KUMAR
SACHIN
PRITAM SINGH
SATNAM SINGH
KAMAL MALIK
SUKHWINDER KUMAR
RAHUL
SANJEEV KUMAR
SUNNY
SHAKTI PARAS
KULDEEP SINGH

JAGIR SINGH
OM PRAKASH
BALDEV SINGH
KRISHAN CHAND
RANDHIR SINGH
RAM KUMAR
BABU RAM
RAMESH CHAND
RAMESH CHAND
SATPAL SAINI
DHARAM PAL
RAM KUMAR
CHARANJEET SINGH
BABURAM
PANNA LAL
RAMESH
RAMESH KUMAR
DHARAMPAL ARORA
ATTAR SINGH
NIRMAL SINGH
RAJPAL
RANJEET SINGH
JAGINDRO DEVI
RAJENDSER
HARI RAM
RAMESH KUMAR
MADAN MOHAN MARWHA
KARAMBIR
KRISHAN LAL
NARESH KUMAR
RAJ GOYAL
BALWAN SINGH
SATBIR SINGH
SATPAL SINGH
BALVINDER SINGH
BALKAR MALIK
RAGHUBIR SINGH
GURDEV SINGH
RAMSARUP
BACBIR SINGH
TARA CHAND
JAGTAR SINGH

EN51 033F
EN51 035
EN51 036

HI53 042
HI53 049
HI53 042

PS64 039
HR63 050
HR63 035

PE88 055
PS64 041
PA82 037

EN51 069
EN51 050
EN51 ABS
EN51 017F
EN51 073
EN51 049
EN51 035
EN51 029F
EN51 033F
EN51 036
EN51 030F
EN51 027F

HI53 059
HI53 051
HI53 039
HI53 036
HI53 035
HI53 050
HI53 039
HI53 051
HI53 041
HI53 059
HI53 043
HI53 053

PA82 048
HR63 061
HR63 035
HR63 039
EP95 050
HR63 043
EP95 043
HR63 041
EP95 042
HR63 ABSF
HR63 046
HR63 035

MA54 038
PS64 032F
PS64 059
PS64 044
HR63 047
PS64 044
PS64 017F
PS64 049
PE88 058
SO65 044
PA82 035
PA82 054

EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 038
EN51 035
EN51 041
EN51 035
EN51 035

HI53 048
HI53 053
HI53 042
HI53 039
HI53 047

GE72 050
HR63 ABS
HR63 016F
HR63 ABS
HR63 012F

MA54 009F
PE88 057
PS64 043
PA82 043
PS64 050

EVS ABSF
EVS ABS
EVS ABSF

EN51 035
EN51 049
EN51 036
EN51 035
EN51 029F
EN51 040

HI53 036
HI53 040
HI53 064
HI53 038
HI53 036
HI53 042

SO65 036
HR63 037
EP95 047
PS64 040
EP95 050
PA82 029F

PA82 013F
PA82 ABS
HR63 026F
GE72 RLA
PA82 039
PE88 072

EN51 062
EN51 039

HI53 048
HI53 052

EC66 046
PS64 ABS

MA54 037
PE88 058

EN51 035
EN51 035
EN51 033F
EN51 043
EN51 039
EN51 041
EN51 044
EN51 039

HI53 054
HI53 038
HI53 047
HI53 038
HI53 036
HI53 044
HI53 041
HI53 050

HR63 ABS
HR63 047
HR63 043
HR63 023F
HR63 018F
HR63 035
HR63 021F
EP95 041

PS64 043
PS64 049
EC66 041
PS64 035
PE88 055
PS64 036
PA82 046
PS64 040

EVS ABSF
EVS 038

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

062
047
ABSF
043
ABSF
ABSF
ABSF
038
ABSF

EVS ABSF

EVS ABSF
EVS ABS
EVS ABSF

EVS 077
EVS 063
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

FAIL RPFD
0175
0150
ABSENT
0214
FAIL
RPFD
FAIL
0205
0186
FAIL RPFD
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
ABSENT
ABSENT
FAIL
RPFD
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
RPFD
FAIL RPFD
FAIL
ABSENT
0193
RPFD
ABSENT
RPFD
0169
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
0156
FAIL RPFD
0170

1605165
1605166
1605167
1605168
1605169
1605170
1605171
1605172
1605173
1605174
1605175
1605176
1605177
1605178
1605179
1605180
1605181
1605182
1605183
1605184
1605185
1605186
1605187
1605188
1605189
1605190
1605191
1605192
1605193
1605194
1605195
1605196
1605197
1605198
1605199
1605200
1605201
1605202
1605203
1605204
1605205
1605206

11-DE-14458
11-DE-16616
11-DE-14377
10-DE-20705
11-DE-14377
11-DE-12626
11-DE-13931
11-PCD-56997
11-PCD-58208
11-DE-17318
11-PCD-56352
11-PCD-57633
11-DE-16486
10-PCD-20238
11-DE-16036
11-PCD-56345
11-PCD-58020
11-PCD-56579
10-PCD-20697
11-PCD-57947
11-PCD-57563
11-DE-13515
11-PCD-56526
09-UC-131
11-PCD-58091
11-PCD-57845
11-DE-16544
11-DE-17105
11-DE-16454
11-PCD-57214
11-PCD-58067
11-PCD-28572
11-DE-12784
11-PCD-33279
11-DE-17224
11-DE-14530
10-DE-20520
11-PCD-56676
11-DE-14172
11-PCD-57470
11-PCD-36786
11-PCD-33300

MAYANK BHARGAYE
GURPREET SINGH
SHIVANSHU MOUDGIL
MOHAN LAL
SHIVANSHU MUDGIL
RANJODH SINGH
VIKAS
RAHUL SAINI
PAYAL
PIYUSH ARORA
PRIYANKA DEVI
ARTI DEVI
SANJU
SOHNI DEVI
KULDEEP SINGH
BEENA DEVI
POONAM DEVI
ANJU DEVI
BABITA RANI
SAROJ BALA
NITU DEVI
SUNIL KUMAR
ANJU RANI
GURCHARAN SINGH
VARSHA RANI
SONIA
GOURAV SAGWAL
MOHIT KUMAR
KAPIL SHARMA
RAJNI RANI
SUKHRAJWINDER KAUR
MANU KUMAR
MAHIPAL
REENA
YADWENDER SAINI
DALJEET SINGH
AMANPREET KAUR
RENU GULIA
AMIT BAJAJ
KANCHAN
SONIA
MEENAKSHI DEVI

RAM KUMAR
MALKEET SINGH
ALKESH MOUDGIL
RAM PAL
ALKESH MOUDGIL
KIKAR SINGH
BALWANT SINGH
RAMSAWRUP
NARENDER PAL
DARSHAN ARORA
RAGHBIR SINGH
JAI CHAND
KARNAIL SINGH
RULDU RAM
MOHINDER SINGH
RAM KUAMR
JOGINDER SINGH
KRISHAN CHAND
RAJINDER KUMAR
SURJEET
JAI SINGH
RAMLOT
RAMESH KUMAR
RAM PHAL
PRITAM SINGH
JAIMAL SINGH
RAJKUMAR
SURJEET SINGH
ASHOK SHARMA
DEV RAJ
PRITAM SINGH
GHEESA RAM
BHURA RAM
JAGIR SINGH
RAKESH SAINI
RAVINDER SINGH
RAVINDER SINGH
RAJESH GULIA
OM PARKASH BAJAJ
RAJNARAYAN
ANGREJ SINGH
RAM NATH

EN51 061
EN51 035
EN51 035
EN51 060
EN51 035

HI53 054
HI53 036
HI53 036
HI53 049
HI53 036

EC66 046
HR63 020F
HR63 048
PA82 038
HR63 048

MA54 004F
PS64 036
PS64 ABS
MA54 037
PS64 042

EVS 071
EVS ABSF
EVS ABS

EN51 051
EN51 035

HI53 056
HI53 066

HR63 ABS
HR63 067

PA82 036
PS64 ABS

EVS ABS
EVS ABS

EN51 036
EN51 035
EN51 040

HI53 052
HI53 052
HI53 051

HR63 043
EP95 050
HR63 043

PA82 058
HR63 026F
PS64 040

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 027F
EN51 029F
EN51 033F
EN51 035
EN51 028F
EN51 039
EN51 052
EN51 029F
EN51 038
EN51 045
EN51 020F
EN51 035
EN51 048
EN51 042
EN51 042
EN51 016F

HI53 036
HI53 043
HI53 036
HI53 035
HI53 047
HI53 053
HI53 058
HI53 035
HI53 062
HI53 053
HI53 038
HI53 051
HI53 047
HI53 056
HI53 038
HI53 037

HR63 035
HR63 035
HR63 063
SO65 036
PS64 044
HR63 041
PS64 039
PA82 038
HR63 039
GE72 062
HR63 040
HR63 030F
PA82 044
HR63 036
SO65 036
HR63 037

PS64 044
PS64 041
PS64 061
PE88 057
SO65 036
PS64 052
SO65 063
PE88 067
PA82 036
MA54 012F
PS64 057
PS64 039
MA54 001F
PS64 036
PA82 020F
SO65 036

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
068
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
045
ABSF
035
044
062
ABSF
046
ABSF
038
ABSF

EN51 035
EN51 022F
EN51 043
EN51 067
EN51 033F
EN51 068
EN51 046
EN51 040
EN51 037
EN51 035
EN51 036

HI53 040
HI53 056
HI53 056
HI53 042
HI53 044
PU61 057
HI53 047
HI53 056
HI53 047
HI53 044
HI53 054

EC66 038
EC66 037
PS64 052
PS64 038
EP95 054
EH67 036
EC66 029F
HR63 018F
PS64 049
HR63 040
HR63 014F

PE88 056
PS64 059
PA82 029F
PE88 071
SO65 051
EC66 028F
PS64 046
PA82 037
PA82 049
PA82 046
PS64 040

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

072
070
ABSF
055
039

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
064
ABSF

EVS ABSF

FAIL
FAIL RPFD
RPFD
0184
0161
ABSENT
RPFD
RPFD
ABSENT
ABSENT
0189
FAIL
0174 RPFD
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
0163
FAIL RPFD
0185
0212
FAIL
0175
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0170 RPFD
FAIL RPFD
FAIL
ABSENT
0169 RPFD
FAIL
FAIL RPFD
0218
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL RPFD
0182 RPFD
0165
FAIL

1605207
1605208
1605209
1605210
1605211
1605212
1605213
1605214
1605215
1605216
1605217
1605218
1605219
1605220
1605221
1605222
1605223
1605224
1605225
1605226
1605227
1605228
1605229
1605230
1605231
1605232
1605233
1605234
1605235
1605236
1605237
1605238
1605239
1605240
1605241
1605242
1605243
1605244
1605245
1605246
1605247
1605248

10-PCD-24920
11-PCD-58317
11-DE-14990
11-PCD-58300
11-DE-12797
09-DE-3838
11-DE-14432
10-PCD-30335
11-DE-16269
11-PCD-57534
11-PCD-58368
09-PCD-23109
11-DE-14491
11-DE-14091
11-PCD-57301
11-PCD-57414
11-PCD-24189
11-PCD-57817
11-PCD-58078
11-PCD-56563
11-PCD-58074
11-PCD-40497
10-PCD-20088
10-PCD-37537
11-DE-17334
11-PCD-56887
11-DE-13925
11-DE-17394
11-DE-17395
11-PCD-56843
11-PCD-58109
11-PCD-52568
11-PCD-30671
10-PCD-20659
11-PCD-32766
10-DE-19801
10-PCD-36182
10-PCD-20527
11-PCD-57357
05-PCD-16054
11-PCD-58118
11-PCD-32984

ANURADHA RANI
RADHA RANI
VISHAL KUMAR
RAMANDEEP KAUR
SARVJEET SINGH
RAJBIR SHARMA
KAMALJEET SINGH
ARSHDEEP KAUR
BALRAM
KHUSHBOO
SHALU RANI
SUMAN LATA
RAM MEHAR
RINKU
VIJAY KUMAR
REENA RANI
POONAM DEVI
NIDHI
MANJEET KUAMRI
KAVITA RANI
POONAM RANI
NISHA DEVI
AARTI WALIA
SANGEETA DEVI
SUMIT CHAUHAN
SHILPA BHATT
SURENDER SHARMA
PURUSHOTTAM KAUSHIK
CHAMKAR SINGH
RAJVINDER KAUR
POMI DEVI
MONIKA RANI
JYOTI DEVI
RAVITA SAINI
DIMPLE
SOHAN SINGH
NEELAM RANI
DIMPLE RANI
RAMANDEEP KAUR
SOMNATH
ANJU RANI
NEERU RANI

SUBHASH SINGH
RAJ KUMAR
BALJEET SINGH
SURENDER SINGH
GURMEJ SINGH
BALBIR SHARMA
PREM CHAND
MOHAR SINGH
BALJEET SINGH
SAHIB SINGH
ANIL KUMAR
LALA RAM
SUBHASH CHAND
RAN SINGH
JARNAIL SINGH
YASH PAL
KULWANT SINGH
HARI CHAND DHIMAN
DHANPAT RAI
PREM SINGH
SURJEET SINGH
KANWAR SINGH
JASBIR SINGH
LUDDUR SINGH
DHARAMPAL
CHANDER VAROZ
ROOP CHAND
DHARAM CHAND
JAGTAR SINGH
NASIB SINGH
MOHINDER SINGH
RANBIR SINGH
BALBIR SINGH
NAIB SINGH
KARAM SINGH
KARMA RAM
KEHAR SINGH
RATTAN LAL
VIRINDER SINGH
HARI SINGH
NIRMAL SINGH
RAMESH KUMAR

EN51 033F
EN51 035
EN51 046
EN51 037
EN51 021F
EN51 027F
EN51 027F
EN51 037

HI53 040
HI53 035
HI53 042
HI53 037
HI53 036
HI53 039
HI53 039
HI53 046

HR63 050
PS64 020F
EP95 069
EP95 038
EP95 037
SO65 059
HR63 050
HR63 043

PS64 058
PA82 036
PA82 039
PS64 007F
SO65 036
PA82 044
PS64 044
SO65 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 007F
EN51 038
EN51 021F
EN51 052
EN51 038
EN51 023F
EN51 035
EN51 038
EN51 016F

HI53 039
HI53 047
HI53 035
HI53 037
HI53 044
HI53 050
HI53 046
HI53 051
HI53 038

PS64 038
EP95 060
HR63 048
PS64 038
HR63 014F
PS64 037
SO65 056
ES68 039
HR63 035

SO65 040
HR63 035
PS64 044
PE88 066
PS64 057
PA82 044
PE88 059
HR63 042
PE88 067

EVS 046
EVS 053

EN51 035

HI53 048

PE88 058

MA54 041

EVS ABSF

EN51 023F
EN51 022F
EN51 023F
EN51 028F
EN51 035
EN51 038
EN51 057
EN51 057
EN51 046
EN51 042

HI53 057
HI53 048
HI53 038
HI53 036
HI53 037
HI53 051
HI53 046
HI53 056
HI53 061
HI53 044

PS64 046
EP95 039
HR63 036
PA82 044
PA82 033F
HR63 047
HR63 046
EP95 052
HR63 029F
HR63 041

PA82 048
PS64 041
PE88 071
PE88 062
PE88 061
PA82 043
PS64 067
HR63 039
EC66 044
PA82 036

EVS 059

EN51 040
EN51 040
EN51 053
EN51 033F
EN51 043
EN51 032F

HI53 054
HI53 048
HI53 044
HI53 047
HI53 056
HI53 053

ES68 037
HR63 039
HR63 058
EP95 044
HR63 036
HR63 036

HR63 035
PS64 052
PE88 061
PS64 037
PS64 040
PS64 054

EVS 061
EVS 039
EVS ABSF

EN51 024F
EN51 042
EN51 023F

HI53 035
HI53 039
HI53 051

SO65 046
HR63 022F
HR63 050

PE88 058
PS64 043
PS64 054

EVS ABSF
EVS 058
EVS ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EVS
EVS
EVS
EVS

045
061
ABSF
044
ABSF
ABSF
064
078

ABSF
ABSF
037
039
054
ABSF

043
ABSF
064
033F

EVS ABSF
EVS ABSF

EVS ABSF
EVS ABSF

FAIL
FAIL
0196
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0162 RPFD
ABSENT
FAIL
0180
FAIL
0193
FAIL
FAIL
0196
0170
FAIL
ABSENT
0182 RPFD
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
0179 RPFD
0216 RPFD
0204
FAIL
0163
ABSENT
0166 RPFD
0179 RPFD
0216
FAIL RPFD
0175 RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL RPFD

1605249
1605250
1605251
1605252
1605253
1605254
1605255
1605256
1605257
1605258
1605259
1605260
1605261
1605262
1605263
1605264
1605265
1605266
1605267
1605268
1605269
1605270
1605271
1605272
1605273
1605274
1605275
1605276
1605277
1605278
1605279
1605280
1605281
1605282
1605283
1605284
1605285
1605286
1605287
1605288
1605289
1605290

11-PCD-57352
11-PCD-58090
11-DE-14991
11-PCD-57407
10-PCD-15227
11-PCD-57584
07-PCD-21958
11-PCD-53639
09-CPB-22
11-DE-16755
08-DE-16559
09-DSK-60
09-MR-116
07-DAP-143
09-IL-181
11-PCD-56429
11-PCD-56600
09-PCD-33999
11-PCD-28128
07-MY-250
10-PCD-36125
11-PCD-57634
09-GCN-446
11-PCD-40119
09-DN-108
08-DSK-55
10-PCD-52665
10-PCD-20583
11-PCD-33387
10-PCD-20528
11-PCD-56521
11-PCD-56700
11-DE-16883
10-PCD-28689
11-DE-14192
10-PCD-52050
11-DE-14150
09-PCD-49120
11-PCD-57532
11-PCD-36819
11-PCD-53209
11-PCD-57605

ANNU DEVI
SEEMA DEVI
VIKRAM SINGH
BHIM SEN
SONU DEVI
AMRIT PAL KAUR
SUMAN
SURESH KUMAR
KAMALJEET SINGH
KULWINDER PANJETA
GURDYAL SANGWAN
ARUN KUMAR
ANSHUL KAMBOJ
ARCHANA SHARMA
SHRUTI ARORA
BABITA
SONIA
NEHA DHIMAN
SONIA DEVI
VIKRAM SINGH
MAMTA RANI
KOUSHAL
NIRMAL SINGH
ANUP KUMAR
JASANJEET SINGH
NAVEEN KUMAR
RAJNI SHARMA
ANJU SHARMA
POOJA RANI
JASWINDER KAUR
PINKI
RAJWANT KAUR
NITI
USHA DEVI
ASHWANI KUMAR
NEHA RANI
PRABHJOT SINGH
MAMTA RANI
SIMPAL
NEHA DEVI
NEELAM KUMAR
PARVINDER KAUR

JASWANT SINGH
RAM KUMAR
PHOOL SINGH
ROSHAN LAL
BHARAT SINGH
SWARAN SINGH
KALI RAM
SUGAN CHAND
BHAGH SINGH
PIYARA SINGH
GURMUKH SANGWAN
RAM KARAN LATHER
ROSHAN LAL
PURAN CHAND SHARMA
HARISH KUMAR
RAMPAL
RAM NIWAS
GURDEV DHIMAN
JANARDHAN
RAM KUMAR
RAM RATTAN
SATNARYAN
MEHAR CHAND
SOHAN LAL
SHER SINGH
TARA CHAND
VIDYA SAGAR
DEVI CHAND
SINGH RAM
OM PARKASH
SUBHASH CHAND
HARBANS SINGH
OM PARKASH YADAV
JAGDISH
SUBHASH CHAND
NAWAB SINGH
KULWANT SINGH
ISHWAR SINGH
MANJIT SINGH
JASWINDER SINGH
REMESH CHAND
JAGTAR SINGH

EN51 026F
EN51 031F
EN51 022F
EN51 041
EN51 026F
EN51 033F
EN51 053
EN51 035
EN51 050

HI53 042
HI53 036
HI53 043
HI53 062
HI53 054
HI53 047
HI53 063
HI53 047
HI53 041

HR63 041
EP95 042
ES68 035
HR63 014F
HR63 036
HR63 041
ES68 076
HR63 039
PS64 042

PA82 040
HR63 035
HR63 057
PA82 036
PA82 051
PS64 054
MA54 041
PS64 048
PE88 067

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
048
ABSF
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS

046
048
ABSF
ABSF

EN51 035
EN51 043
EN51 058
EN51 046
EN51 054
EN51 037
EN51 068
EN51 027F
EN51 030F
EN51 026F
EN51 038
EN51 029F
EN51 046
EN51 045
EN51 047
EN51 035
EN51 038
EN51 035
EN51 038
EN51 030F
EN51 042
EN51 054
EN51 039
EN51 039
EN51 050
EN51 023F
EN51 056
EN51 046
EN51 029F

HI53 035
HI53 043
HI53 038
HI53 045
HI53 043
HI53 047
HI53 059
HI53 047
HI53 044
HI53 050
HI53 039
HI53 051
HI53 042
HI53 ABS
HI53 035
HI53 036
HI53 038
HI53 040
HI53 039
HI53 050
HI53 042
HI53 035
HI53 040
HI53 040
HI53 046
HI53 064
HI53 043
HI53 038
HI53 049

HR63 035
HR63 035
HR63 042
MA54 ABSF
PS64 037
EP95 052
PS64 048
HR63 064
HR63 059
EP95 046
HR63 028F
HR63 042
PS64 043
EP95 067
HR63 039
SO65 060
PE88 055
HR63 026F
EP95 060
HR63 ABSF
EP95 060
SO65 048
ES68 035
HR63 044
EP95 064
EP95 046
HR63 051
PS64 038
HR63 036

PS64 039
PS64 040
PS64 038
CS47 044
PE88 066
SO65 059
HS71 RLA
PA82 039
PS64 052
PS64 047
PS64 037
GE72 052
PA82 ABS
HR63 042
PS64 042
PA82 036
MA54 023F
PS64 060
PS64 042
PE88 ABSF
HS71 RLA
PA82 049
HR63 050
PS64 048
MA54 055
PS64 036
PS64 035
PE88 064
PA82 049

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
035
047
ABSF
ABSF
ABSF
066
ABSF
038
059
049
064
ABS
067
ABSF
ABSF

EN51 036

HI53 059

HR63 036

PA82 046

EVS ABSF

EVS ABSF
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABS
ABSF
060

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

059
ABSF
038
ABSF
056

FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
0233 RPFD
0169 RPFD
0200 RPFD
ABSENT
P-R-S
0144 RPFD
0161 RPFD
0176 RPFD
FAIL RPFD
0200
0195
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
RPFD
RPFD
0163 RPFD
0167 RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0179 RPFD
FAIL
RLA
0186 RPFD
0164 RPFD
0171
0215 RPFD
FAIL RPFD
0185 RPFD
0186
FAIL
ABSENT
0177 RPFD

1605291
1605292
1605293
1605294
1605295
1605296
1606001
1606002
1606003
1606004
1606005
1606006
1606007
1606008
1606009
1606010
1606011
1606012
1606013
1606014
1606015
1606016
1606017
1606018
1606019
1606020
1606021
1606022
1606023
1606024
1606025
1606026
1606027
1606028
1606029
1606030
1606031
1606032
1606033
1606034
1606035
1606036

08-GC-816
09-GP-502
10-DE-5898
11-DE-14801
09-DCK-55
11-PCD-20708
11-PCD-20639
11-PCD-32168
11-PCD-21425
11-PCD-20873
11-PCD-21208
09-PCD-27809
11-PCD-20234
11-PCD-2719
11-PCD-20870
11-PCD-21169
11-PCD-32301
11-PCD-20517
11-PCD-21562
11-PCD-26214
11-PCD-20612
11-PCD-21856
11-PCD-20092
11-PCD-13
11-PCD-21658
11-PCD-21191
11-PCD-21201
11-PCD-21160
11-PCD-20929
11-PCD-20100
11-PCD-20919
11-PCD-21005
11-PCD-20373
11-PCD-32087
11-PCD-20912
11-PCD-21109
11-PCD-20365
11-PCD-21580
11-PCD-20067
11-PCD-32306

NISHU GOUR
MOHAN LAL
PRABHJOT SINGH
NISHA RANI
SUNIL KUMAR
ANKIT
REENA DEVI
MINI
ARTI DEVI
PRIYANKA RANI
SUSHMA RANI
POOJA RANI
NAVDEEP KAUR
PREETI
DARSHANA DEVI
MANISHA DEVI
NISHA SHARMA
POOJA RANI
SANTOSH
LICHAMI
TARUNA
RAKHI DEVI
RAVITA
MANJU
SHALLU
ANNU RANI
ANURADHA DEVI
ALKA
SONIA SAINI
SHASHI
PRIYANKA
MONIKA
KIRAN SHARMA
POONAM
RITU
PINKI DEVI
SEEMA RANI
KANCHAN RANI
SWETA
PREETI
ANJU
KRITI

DAVINDER SHARMA
FAQUIR CHAND
JASWANT SINGH
KRISHAN LAL
RAMESHWAR
LEHRI SINGH
BALWAN SINGH
RATAN SINGH
BRIJLAL
ASHOK KUMAR
CHAND SINGH
JAGAT SINGH
SUKHVINDER SINGH
RAMESH CHAND
PARTAP SINGH
HARKESH
OM PARKASH
SURESH KUMAR
SURENDER KUMAR
CHARAN SINGH
RAMESH WAR
RAM MEHAR
JAGDISH
RAM NIWASH
NIRDOSH KUMAR
JAGMAL
RAM KUMAR
VIRENDER SINGH
NARESH SAINI
SUGAN CHAND
RAJENDER PARSAD
BALJIT
PARDEEP SHARMA
MAHAVIR
RAJENDER SINGH
BHOOP SINGH
PREM SINGH
JANARDHAN SINGH
JAGDISH
RAM SINGH
RAMBIR
KARAMBIR

EN51 062
EN51 025F
EN51 039
EN51 035
EN51 029F
EN51 ABS
EN51 047
EN51 041
EN51 036
EN51 051
EN51 036
EN51 044
EN51 039
EN51 041

HI53 047
HI53 038
HI53 042
HI53 050
HI53 041
HI53 ABS
HI53 052
HI53 038
HI53 056
HI53 058
HI53 053
HI53 040
HI53 039
HI53 040

EC66 069
PH73 069
HR63 065
HR63 038
HR63 002F
PS64 054
HR63 041
HR63 038
HR63 036
HR63 057
ES68 078
EC66 024F
HR63 ABSF
HR63 041

MA54 013F
MV78 046
PS64 061
PS64 036
PS64 050
RU08 057
PA82 019F
PA82 044
PS64 044
PS64 048
HR63 022F
PA82 035
PS64 036
PS64 049

EVS 068

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
042
ABS
053
036
056
ABSF
ABSF
050
ABSF
053

EN51 039
EN51 035
EN51 039
EN51 037
EN51 049
EN51 049
EN51 039
EN51 054
EN51 040
EN51 037
EN51 ABS

HI53 047
HI53 042
HI53 033F
HI53 037
HI53 057
HI53 038
HI53 041
HI53 038
HI53 059
HI53 049
HI53 060

ES68 081
EC66 046
HR63 041
HR63 035
HR63 047
HR63 049
HR63 039
HR63 036
HR63 044
HR63 040
HR63 051

HR63 046
PS64 036
PS64 035
PS64 039
PS64 042
PS64 036
SO65 038
PA82 036
PA82 058
PS64 027F
SO65 051

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
050
ABSF
040
057
064
ABSF
ABSF
ABSF
043
052

EN51 049
EN51 044
EN51 035

HI53 050
HI53 056
HI53 042

EC66 036
EC66 039
EC66 041

PS64 040
PS64 042
PA82 041

EVS 062
EVS ABSF
EVS 046

EN51 031F
EN51 035
EN51 031F
EN51 035
EN51 042
EN51 019F
EN51 035
EN51 052
EN51 041
EN51 044

HI53 049
HI53 064
HI53 038
HI53 051
HI53 049
HI53 048
HI53 053
HI53 049
HI53 041
HI53 038

HR63 037
ES68 ABS
PS64 049
EC66 042
HR63 037
ES68 052
EC66 016F
HR63 040
HR63 037
HR63 042

PS64 036
EC66 040
SO65 036
PS64 023F
PS64 037
PS64 036
PS64 035
PS64 054
PS64 036
PS64 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
055
046
042
067
ABSF
044
ABSF
ABSF
ABSF

FAIL RPFD
FAIL RPFD
0207 RPFD
0159 RPR
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
0161 RPFD
0172 RPFD
0214 RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
0171
RPFD
0213
0159 RPFD
FAIL RPFD
0148 RPR
0195 RPFD
0172
0157
0164
0201 RPFD
FAIL
RPFD
ABSENT
0175
0181
0159
ABSENT
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
FAIL
0165
FAIL
FAIL RPFD
0195
0155
0168 RPFD
ABSENT

1606037
1606038
1606039
1606040
1606041
1606042
1606043
1606044
1606045
1606046
1606047
1606048
1606049
1606050
1606051
1606052
1606053
1606054
1606055
1606056
1606057
1606058
1606059
1606060
1606061
1606062
1606063
1606064
1606065
1606066
1606067
1606068
1606069
1606070
1606071
1606072
1606073
1606074
1606075
1606076
1606077
1606078

11-PCD-32072
11-PCD-20632
11-PCD-20863
11-PCD-20980
11-PCD-20048
11-PCD-20190
11-PCD-20004
11-PCD-32277
11-PCD-20717
11-PCD-20491
11-PCD-21589
11-PCD-20686
11-PCD-21055
11-PCD-20894
11-PCD-20342
11-PCD-21173
11-PCD-20539
11-PCD-21548
11-PCD-53
11-PCD-21212
11-PCD-21110
11-PCD-32559
11-PCD-20489
11-PCD-20903
11-PCD-20913
10-PCD-24972
09-PCD-27195
11-PCD-20781
11-PCD-21862
11-PCD-20197
11-PCD-20220
11-PCD-20180
11-PCD-32221
11-PCD-32404
11-PCD-32178
11-PCD-32338
11-PCD-20844
11-PCD-20890
11-PCD-21190
11-PCD-21189
11-PCD-20770
11-PCD-20965

ANJU
REENA RANI
BABITA DEVI
REKHA RANI
NISHA DEVI
RIMPI DEVI
PREETI RANI
AMANA
JYOTI DEVI
MAMTA
KAJOL KUMARI
SUMAN DEVI
SUSHMA BHANOT
MEENU
LALITA
SAPNA SINGH
MANI TYAGI
USHA
SONIA RANI
MINAKSHI
PRIYANKA DEVI
URMILA
USHA RANI
SUSHIL NARWAL
SONU KUMARI
SHISHANI DEVI
REKHA DEVI
SUSHMITA ROHILA
MANJU RANI
NITA DEVI
PRIYANKA
SUMAN SHIWAL
NEELAM
MONIKA
SONIA RANI
POOJA RANI
SAVITA DEVI
MEENA DEVI
ISHA
JOLLY
SUMAN SHARMA
KAVITA

RAJBIR
PALE RAM
KARAMVIR
MANI RANI
RAJ KUMAR
RAJENDER SINGH
JAI BHAGWAN
ISLAM
RAMRATAN
MAHABIR SINGH
RAJAN SINGH
SATPAL SINGH
RAJESH BHANOT
GANESH
BHAJAN LAL
CHEN SINGH
SATISH TYAGI
SURAJBHAN
RAMESH CHANDER
DEVI SINGH
SUNDAR SINGH
RANBIR SINGH
KRISHAN LAL
SUKHBIR SINGH
RAJENDER SINGH
CHATTER SINGH
UMED SINGH
RAM NIWAS SINGH
BALINDER
TEJPAL
MEHAR SINGH
SAIBIR SINGH
BHOPAL
RAM CHANDER
BALBIR SINGH
GULAB SINGH
BALRAJ
BALBIR SINGH
KISHORE KUMAR
GOBIND LAL
HEM CHAND
PREMCHAND

EN51 041
EN51 ABS
EN51 054
EN51 038
EN51 054
EN51 032F
EN51 026F
EN51 035
EN51 030F
EN51 037
EN51 035
EN51 026F
EN51 054
EN51 035
EN51 035
EN51 035
EN51 041

HI53 053
HI53 040
HI53 042
HI53 061
HI53 049
HI53 059
HI53 035
HI53 040
HI53 056
HI53 036
HI53 057
HI53 037
HI53 050
HI53 038
HI53 047
HI53 043
HI53 053

HR63 054
HR63 036
PS64 038
HR63 048
HR63 059
HR63 035
HR63 044
HR63 043
HR63 042
HR63 036
HR63 038
HR63 038
EP95 050
ES68 039
HR63 028F
EC66 035
HR63 051

PS64 038
PA82 041
PA82 036
SO65 039
PS64 041
PS64 043
PS64 040
PS64 037
PA82 036
PS64 052
PS64 019F
PA82 035
HR63 042
PS64 037
PS64 043
PS64 016F
PS64 039

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 035

HI53 058

PS64 040

PA82 056

EVS ABSF

EN51 041
EN51 030F
EN51 047

HI53 059
HI53 035
HI53 059

EC66 036
HR63 046
HR63 046

PS64 059
PS64 038
PS64 047

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS 048

EN51 039
EN51 048
EN51 032F
EN51 039
EN51 035
EN51 046
EN51 041
EN51 037
EN51 013F

HI53 058
HI53 047
HI53 043
HI53 047
HI53 043
HI53 056
HI53 049
HI53 053
HI53 046

ES68 069
SO65 048
HR63 049
PS64 036
HR63 058
HR63 036
HR63 043
HR63 035
HR63 037

PS64 041
PA82 054
PA82 035
PA82 046
PA82 061
PS64 053
PS64 049
PS64 043
PS64 044

EVS 050
EVS 047

EN51 042

HI53 057

HR63 038

PS64 060

EVS ABSF

EN51 035
EN51 038
EN51 056
EN51 041
EN51 039

HI53 046
HI53 043
HI53 040
HI53 040
HI53 053

PS64 048
ES68 057
HR63 036
HR63 035
HR63 048

PA82 059
HR63 036
EC66 036
EC66 041
PA82 057

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

072
049
048
ABSF
046
043
ABSF
048
050
ABSF
068
ABSF
053
062
052
044
ABSF

056
ABSF
046
047
054
ABSF

053
ABSF
047
040
048

0186
RPFD
0170
0186
0203 RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0155
FAIL
0161 RPFD
FAIL
FAIL
0196
0149
FAIL
FAIL
0184
ABSENT
0189
ABSENT
0195
FAIL
0199
ABSENT
0207
0197
FAIL
0168
0197
0191
0182
0168 RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
0197
ABSENT
0188
0174
0168
0157
0197
ABSENT

1606079
1606080
1606081
1606082
1606083
1606084
1606085
1606086
1606087
1606088
1606089
1606090
1606091
1606092
1606093
1606094
1606095
1606096
1606097
1606098
1606099
1606100
1606101
1606102
1606103
1606104
1606105
1606106
1606107
1606108
1606109
1606110
1606111
1606112
1606113
1606114
1606115
1606116
1606117
1606118
1606119
1606120

11-PCD-21366
11-PCD-21195
11-PCD-20637
11-PCD-21088
11-PCD-32038
11-PCD-21532
11-PCD-21132
11-PCD-20923
11-PCD-32297
11-PCD-21795
11-PCD-20080
11-PCD-20754
11-PCD-21406
11-PCD-21462
11-PCD-21492
11-PCD-20074
11-PCD-20692
11-PCD-20552
11-PCD-32561
11-PCD-20273
11-PCD-21728
11-PCD-20737
11-PCD-20997
11-PCD-21680
11-PCD-21556
11-PCD-20272
11-PCD-20920
11-PCD-21061
11-PCD-21927
11-PCD-21397
11-PCD-20984
11-PCD-20511
11-PCD-21574
11-PCD-20762
11-PCD-21024
11-PCD-32112
11-PCD-20722
11-PCD-20878
11-PCD-20588
11-PCD-21865
11-PCD-21581
11-PCD-21063

HEM LATA
PRIYANKA
SUMITRA DEVI
KIRAN DEVI
RITU
REENA DEVI
POOJA DEVI
JYOTI
VARSHA DEVI
SONIA DEVI
ANURADHA
ANJU RANI
PINKI RANI
MEENU RANI
SONIA
SHILPA
POOJA DEVI
JYOTI DEVI
PINKI DEVI
MANJU
PREETI
MONIKA
DIVYA
MAMTA DEVI
REKHA RANI
PRITI
SUMAN DEVI
SONIA SAIFI
MAMTA
NISHA
PRIYANKA
BABITA RANI
ARBINA
SANTOSH
USHA
ARTI BHARDWAJ
SONIYA DEVI
MAMTA
PREETI SHARMA
RINA
SUMAN
SONIA SHARMA

NARESH KUMAR
DALBIR
HAWA SINGH
PREM PARKASH
NITYANAND
RAJBIR SINGH
NARESH KUMAR
JAINARIAN
BHOPAL SINGH
OM PARKASH
BHULAN
GULAR SINGH
JIYA LAL
INDER PAL KAPOOR
RAKAM SINGH
ASHOK KUMAR
MAHABIR SINGH
MAHENDER SINGH
RAJKUMAR
SATPAL
BALWAN SINGH
JAGHBIR
SOMNATH
HARI OM
MOHAN LAL
RAJENDER
KRISHAN KUMAR
MOH HAKMULLA
RAJPAL
SUMER SINGH
RAMESH KR GANDHI
RAM KANWAR
MOH MEHBOOB
KARAN SINGH
RAM SUMER
RAM LAL
KRISHAN DUTT
KAMAL
VED PARKASH SHARMA
SATVIR
ZILE SINGH
RAGHBIR SHARMA

EN51 052
EN51 042
EN51 038
EN51 035
EN51 046
EN51 031F
EN51 041
EN51 036
EN51 050
EN51 036
EN51 031F
EN51 046
EN51 033F
EN51 035
EN51 035
EN51 021F
EN51 040
EN51 032F
EN51 038
EN51 047
EN51 ABS
EN51 032F

HI53 058
HI53 049
HI53 052
HI53 061
HI53 043
HI53 050
HI53 066
HI53 067
HI53 039
HI53 053
HI53 036
HI53 062
HI53 059
HI53 046
HI53 042
HI53 039
HI53 051
HI53 036
HI53 039
HI53 050
HI53 037
HI53 050

HR63 039
EC66 026F
HR63 042
EC66 058
HR63 036
HR63 035
EC66 029F
ES68 035
HR63 037
HR63 048
HR63 036
HR63 063
HR63 039
HR63 043
HR63 038
HR63 038
HR63 029F
HR63 041
HR63 040
HR63 036
HR63 047
HR63 038

PS64 054
PS64 039
PS64 056
PS64 037
PS64 038
PS64 050
PS64 054
PS64 049
PS64 037
PS64 050
PS64 036
PA82 070
PS64 042
PS64 038
PS64 040
PS64 035
PA82 037
PS64 035
PS64 048
PS64 036
GE72 RLA
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

050
054
ABSF
057
076
053
051
049
ABSF
048
052
061
045
040
ABSF
ABSF
035
052
ABSF
046
ABS
ABSF

EN51 041
EN51 038
EN51 042
EN51 038
EN51 035
EN51 039
EN51 029F
EN51 038
EN51 043
EN51 058
EN51 042
EN51 039
EN51 046
EN51 ABS
EN51 047
EN51 046
EN51 046
EN51 033F
EN51 035

HI53 058
HI53 046
HI53 050
HI53 050
HI53 063
HI53 046
HI53 063
HI53 058
HI53 053
HI53 046
HI53 064
HI53 049
HI53 043
HI53 046
HI53 042
HI53 040
HI53 040
HI53 036
HI53 050

HR63 042
HR63 042
HR63 040
ES68 052
HR63 044
HR63 036
HR63 035
HR63 024F
HR63 050
HR63 039
HR63 044
PS64 032F
HR63 037
HR63 039
ES68 044
SO65 042
HR63 042
HR63 056
HR63 036

PA82 040
PS64 036
PS64 048
PA82 026F
EC66 051
PS64 040
PS64 048
SO65 042
PS64 054
PS64 026F
PA82 037
SO65 056
PS64 044
PA82 035
HR63 046
PA82 053
PA82 036
PS64 038
EC66 041

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

065
070
ABSF
053
053
057
054
035
058
059
060
062
070
ABS
040
ABSF
ABSF
060
ABSF

0203
FAIL
0188
0191
0163
FAIL
FAIL
0187
0163
0187
FAIL
0241
FAIL
0162
0155
FAIL
FAIL
FAIL
0165
0169
RLA
FAIL
ABSENT
0181
0162
0180 RPFD
FAIL
0193
0161
FAIL
FAIL
0200 RPFD
FAIL
0187
FAIL
0170
RPFD
0179
0181
0164
FAIL
0162

1606121
1606122
1606123
1606124
1606125
1606126
1606127
1606128
1606129
1606130
1606131
1606132
1606133
1606134
1606135
1606136
1606137
1606138
1606139
1606140
1606141
1606142
1606143
1606144
1606145
1606146
1606147
1606148
1606149
1606150
1606151
1606152
1606153
1606154
1606155
1606156
1606157
1606158
1606159
1606160
1606161
1606162

11-PCD-32206
11-PCD-20206
11-PCD-32583
11-PCD-32603
11-PCD-20948
11-PCD-20690
11-PCD-20306
11-PCD-21786
11-PCD-21733
11-PCD-32576
11-PCD-20432
11-PCD-20566
11-PCD-32592
11-PCD-21411
11-PCD-32549
11-PCD-20899
11-PCD-21446
11-PCD-32335
11-PCD-20518
11-PCD-25277
11-PCD-20137
11-PCD-20608
11-PCD-21498
11-PCD-21844
11-PCD-20885
11-PCD-20259
11-PCD-20118
11-PCD-20519
11-PCD-21260
11-PCD-21180
09-PCD-26823
10-PCD-36905
10-PCD-24141
10-PCD-24147
10-PCD-24860
10-PCD-24865
10-PCD-36844
11-PCD-21714
10-PCD-24482
09-PCD-27027
10-PCD-640
09-PCD-26632

PREETI RANI
REKHA RANI
POOJA
AMANPREET KAUR
SARITA
NEERU RANI
SAKSHI
MOHINI
SONIA SHARMA
RITU DEVI
RENU
SUMAN DEVI
RAMBHATERI
SAROJ
SUSHILA
REKHA DEVI
POOJA RANI
DEEPA
LALITA
MEENU RANI
SONIA VERMA
SUMAN LATA
MUKESH KUMARI
MONIKA
GOEHRI DEVI
REENA RANI
ANURAJ
PREETI
KUSUM
POOJA RAVAT
RUBY
RISHU
POOJA RANI
MONIKA
REENA RANI
KOMAL RANI
RITU
KIRAN SHARMA
BALVINDER KAUR
SAVITA
MANJU RANI
SONIA

PARMAL SINGH
KRISHAN
RANBIR SINGH
VEDPAL SINGH
RAM KISHAN
SATBIR SINGH
ASHOK KUMAR
SATPAL
VED PARKASH
MAHABIR SINGH
DALBIR SINGH DANGI
HAWA SINGH
ANGREJ SINGH
JAI BHAGWAN
SURENDER
KRISHAN DITT
RAJ KUMAR
SATISH
RAM KUMAR
DHARMENDER
SURENDER
RAGHUBIR SINGH
VEDPARKASH
RAJBIR
KRISHAN
DHARMPAL
ANANG PAL GUPTA
JOGINDER KUMAR
JAGDISH
RAJENDER SINGH
YAMIN MIRZA
RAM VIKAS GARG
RAVINDER KUMAR
JABBAR SINGH
RAM KUMAR
RAM DASS
SATBIR SINGH
SHIV CHARAN
SURINDER SINGH
OM PARKASH
JAIMAL SINGH
RAJENDER SINGH

EN51 049
EN51 056
EN51 035
EN51 043
EN51 035
EN51 035
EN51 049
EN51 017F
EN51 007F
EN51 018F
EN51 020F
EN51 017F
EN51 009F
EN51 019F

HI53 070
HI53 037
HI53 038
HI53 038
HI53 058
HI53 043
HI53 036
HI53 047
HI53 035
HI53 049
HI53 037
HI53 051
HI53 039
HI53 050

HR63 050
HR63 036
PS64 044
EP95 063
ES68 041
HR63 037
HR63 036
HR63 038
ES68 041
PS64 057
HR63 036
SO65 053
HR63 042
HR63 042

PS64 064
PS64 037
PE88 063
HR63 037
HR63 021F
PA82 058
PS64 ABS
PS64 047
PS64 039
PA82 036
PS64 039
PA82 046
PS64 035
PS64 042

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

088
046
067
ABSF
042
035
ABS
057
047
069
045
048
067
ABSF

EN51 040
EN51 046
EN51 037
EN51 035
EN51 049
EN51 046
EN51 018F
EN51 039
EN51 040
EN51 035
EN51 038
EN51 042
EN51 049
EN51 040
EN51 035
EN51 019F

HI53 063
HI53 057
HI53 035
HI53 062
HI53 053
HI53 048
HI53 046
HI53 049
HI53 042
HI53 041
HI53 060
HI53 043
HI53 050
HI53 036
HI53 039
HI53 039

ES68 074
HR63 049
HR63 ABS
HR63 046
HR63 036
HR63 039
HR63 041
HR63 046
HR63 042
ES68 067
HR63 038
HR63 046
HR63 038
HR63 053
EC66 051
HR63 036

MA54 021F
PS64 058
PA82 050
PS64 042
PS64 044
PS64 041
PA82 053
PS64 046
PA82 040
PA82 040
PS64 039
PS64 030F
PS64 042
MA54 003F
PS64 036
PS64 043

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
060
ABS
050
ABSF
035
ABSF
062
ABSF
043
049
ABSF
050
059
052
051

EN51 036
EN51 044
EN51 026F
EN51 041

HI53 042
HI53 052
HI53 049
HI53 049

HR63 047
SO65 039
HR63 046
HR63 036

PS64 035
PA82 037
PA82 ABSF
EC66 037

EVS
EVS
EVS
EVS

052
ABSF
043
054

EN51 035
EN51 039
EN51 016F
EN51 027F
EN51 040

HI53 039
HI53 038
HI53 056
HI53 043
HI53 058

HR63 044
HR63 028F
HR63 049
SO65 048
HR63 038

PA82 039
PS64 040
PA82 068
PA82 047
PS64 069

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

036
055
049
ABSF
041

0233
0166
0180
0181
FAIL RPFD
0173
RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL
0210
RPFD
0185 RPFD
0182 RPFD
0174
FAIL
0180 RPFD
0164
0183 RPFD
0175 RPFD
FAIL
0179
FAIL
0161 RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
0160
0172
FAIL
0163
ABSENT
0157
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0205

1606163
1606164
1606165
1606166
1606167
1606168
1606169
1606170
1606171
1606172
1606173
1606174
1606175
1606176
1606177
1606178
1606179
1606180
1606181
1606182
1606183
1606184
1606185
1606186
1606187
1606188
1606189
1606190
1606191
1606192
1606193
1606194
1606195
1606196
1606197
1606198
1606501
1606502
1606503
1606504
1606505
1606506

06-PCD-22752
06-PCD-22752
11-PCD-21029
11-PCD-32424
11-PCD-20063
11-PCD-32153
11-PCD-32447
11-PCD-32550
11-PCD-32241
11-PCD-20021
11-PCD-20275
11-PCD-20424
11-PCD-20410
11-PCD-20487
11-PCD-20232
11-PCD-21785
11-PCD-21021
11-PCD-32160
11-PCD-20441
11-PCD-21420
11-PCD-21661
10-PCD-25469
11-PCD-21504
11-PCD-20276
11-PCD-20940
11-PCD-21561
11-PCD-48747
10-PCD-24136
11-PCD-21967
11-PCD-20716
11-PCD-21970
09-PCD-27728
11-PCD-28320
11-PCD-20834
11-PCD-25940
11-PCD-21952
10-PCD-25479
10-PCD-24568
10-PCD-36903
10-PCD-27069
10-PCD-24309
10-PCD-24527

SONIA
SONIA
KAJAL
DEEPIKA
ANITA KUMARI
PINKY KHASA
JYOTI
SEEMA
SUMAN
RASHMI
SUSHMA RANI
ANNU DEVI
MAMTA RANI
ARTI
PRIYANKA RANI
SUMAN
PRIYANKA
MEENU DEVI
PREETI DEVI
SONIA
POONAM
SEERAT
GEETA
SAVITA
SHIVANI BAKSHI
SHARUTI ARORA
MONU
RUMA RANI
SONU KUMARI
SARITA
POOJA DEVI
UMA RANI
SEEMA RANI
LALITA KUMARI
PRIYANKA RANI
NISHA
MINAKSHI
RANU SAINI
RIYA
REENA
REKHA
REETU

OM PARKASH
OM PARKASH
GULSHAN GROVER
UMED SINGH
PRYAG YADAV
HOSHIYAR SINGH
VISHNU LAL
RAMPHAL
OMPARKASH
SHRI NIWAS SHARMA
KARTAR SINGH
RAJ BIR
DHARAM CHAND
RAJENDER
SURENDER RAWAL
RAJENDER
BARHAM PAL
MOKHAM SINGH
SURESH KUMAR
RAJBIR
PARLAD SINGH
BIJENDER
KARAMVIR
RAJPAL
RAMESH BAKSHI
RAM LAL
DAYANAND
ROSHAN LAL
BHAGAT SINGH
ROSHAN LAL
SUBE SINGH
KARMA SINGH
KEHAR SINGH
SWALIK RAM
FATEH SINGH
SATISH
JIYA RAM
RAM KUMAR
NARINDER BHATIYA
KARMBEER SINGH
DHARAM PAL
SATPAL RAWAL

EN51 035

HI53 046

HR63 038

PS64 048

EVS 037

EN51 036
EN51 031F
EN51 035
EN51 020F
EN51 003F
EN51 ABS
EN51 040
EN51 052
EN51 036
EN51 039
EN51 023F
EN51 ABSF
EN51 033F

HI53 039
HI53 070
HI53 041
HI53 061
HI53 060
HI53 038
HI53 044
HI53 041
HI53 042
HI53 051
HI53 048
HI53 053
HI53 058

PS64 020F
HR63 035
HR63 038
HR63 ABSF
HR63 023F
ES68 056
HR63 036
HR63 044
HR63 037
HR63 036
HR63 046
HR63 041
HR63 035

SO65 052
PS64 038
PS64 038
PS64 037
PS64 036
HR63 035
PS64 052
PS64 036
PS64 020F
PS64 058
PS64 058
PS64 023F
PS64 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

055
ABSF
043
ABSF
ABSF
ABS
055
042
046
ABSF
061
049
041

EN51 042
EN51 037
EN51 024F
EN51 027F
EN51 028F
EN51 042
EN51 042
EN51 047
EN51 054
EN51 041

HI53 046
HI53 061
HI53 049
HI53 049
HI53 036
HI53 053
HI53 036
HI53 049
HI53 063
HI53 036

PS64 064
HR63 039
HR63 038
HR63 040
HR63 058
PS64 000F
HR63 036
HR63 037
ES68 048
HR63 035

SO65 061
PS64 043
PS64 042
PS64 060
PA82 036
SO65 054
PS64 017F
PS64 033F
PS64 037
PS64 011F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
058
ABSF
ABSF
ABSF
060
049
056
047
070

EN51 032F
EN51 ABS
EN51 035
EN51 041
EN51 030F
EN51 040
EN51 042
EN51 035
EN51 018F
EN51 013F
EN51 035
EN51 035
EN51 038
EN51 041
EN51 024F

HI53 ABSF
HI53 050
HI53 061
HI53 052
HI53 037
HI53 059
HI53 047
HI53 042
HI53 052
HI53 042
HI53 053
HI53 035
HI53 048
HI53 039
HI53 041

HR63 039
HR63 039
HR63 043
ES68 ABS
ES68 051
ES68 042
PS64 036
HR63 036
HR63 037
HR63 036
ES68 054
ES68 039
HR63 039
HR63 040
HR63 040

PA82 ABSF
PS64 052
PA82 049
HR63 036
PS64 039
HR63 036
PA82 046
PS64 035
PS64 041
PS64 042
HR63 036
PS64 028F
PA82 058
PS64 048
PS64 053

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABS
050
ABS
048
054
053
049
ABSF

EVS 053
EVS 045

0167 RPFD
ABSENT
FAIL
FAIL
0152
FAIL RPFD
FAIL
RPFD
0172
0173
FAIL
0184
FAIL
FAIL
FAIL
UMC
0213
0180
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0202
FAIL
ABSENT
FAIL
RPFD
0188
RPFD
FAIL
0177 RPFD
0171
0148
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0178
FAIL RPFD
0183 RPFD
0168
FAIL

1606507
1606508
1606509
1606510
1606511
1606512
1606513
1606514
1606515
1606516
1606517
1606518
1607001
1607002
1607003
1607004
1607005
1607006
1607007
1607008
1607009
1607010
1607011
1607012
1607013
1607014
1607015
1607016
1607017
1607018
1607019
1607020
1607021
1607022
1607023
1607024
1607025
1607026
1607027
1607028
1607029
1607030

10-PCD-24534
09-PCD-27320
10-PCD-25358
10-PCD-25556
10-PCD-24782
10-PCD-24288
10-PCD-25613
10-PCD-24699
10-PCD-24065
10-PCD-24261
09-AP-225
10-PCD-25259
11-PCD-26407
11-PCD-26972
11-PCD-24595
11-PCD-25406
11-PCD-25542
11-PCD-25757
11-PCD-24109
11-PCD-26138
11-PCD-24723
11-PCD-25605
11-PCD-25531
11-PCD-24674
11-PCD-26152
11-PCD-24484
11-PCD-25673
11-PCD-24766
11-PCD-25976
11-PCD-24959
11-PCD-24464
10-PCD-29359
11-PCD-24270
11-PCD-24558
11-PCD-24263
11-PCD-24166
11-PCD-24818
11-PCD-25601
11-PCD-25312
11-PCD-25581
11-PCD-26606
11-PCD-25616

KAVITA DEVI
NEELAM
POONAM DEVI
SARITA
SAVITA
PRIYANKA
ANITA RANI
PRIYANKA
MANMEET KAUR
ANU DEVI
UPMA JAIN
RITU SHARMA
POOJA ROHILLA
MANISHA DEVI
NEHA
MANISHA
REKHA DEVI
KAVITA
MANJU
GURWANT KAUR
ANU RANI
MANJEET KAUR
NEERAJ SHARMA
MAMTA RANI
GEETA
AMANDEEP KAUR
BHUPINDER KAUR
SEEMA
PRIYANKA
PRIYANKA DEVI
SUDESH
GEETA RANI
UMA
MUKESH
ANJU RANI
JYOTI
RUBI
NEHA DEVI
RUBI RANI
RUBI BILAM
GURUMEET DEVI
NEHA SHARMA

BHIM SINGH
RAMEHAR
ISHWAR SINGH
AZAD SINGH
BALJEET SINGH
SAT NARAYAN
DARSHAN LAL
VIJAY PAL
MANMOHAN SINGH
BALJEET
PREM CHAND
RAJINDER SINGH
PARKASH CHAND
PALE RAM
PRITHVI CHAUHAN
RAMPAL
CHET RAM
RANDHIR SINGH
JAI BHAGWAN PANCHAL
TAKHA SINGH
ISHWAR DAYAL BHARDWAJ
RAM KUMAR
SURAJ BHAN
MADAN LAL
RAMESH KUMAR
JASSA SINGH
AJIAB SINGH
PARSH RAM
ISHWAR SINGH
RAMPHAL SINGH
KRISHAN KUMAR
DARSHAN LAL
ASHOK KUMAR
RAJ PAL
SATBIR SINGH
KRISHAN
MADAN LAL
SURESH KUMAR
RANDHIR SINGH
MEM SINGH
BALWANT SINGH
SOHAN LAL

EN51 039
EN51 037
EN51 044
EN51 020F
EN51 073
EN51 038
EN51 ABS
EN51 035
EN51 048

HI53 048
HI53 036
HI53 066
HI53 043
HI53 037
HI53 060
HI53 ABS
HI53 044
HI53 040

PS64 043
HR63 041
HR63 035
ES68 041
ES68 079
EC66 037
PS64 044
PS64 047
HR63 042

PA82 044
PS64 036
PS64 046
HR63 036
MA54 037
PS64 040
PA82 ABS
PA82 ABS
PS64 035

EVS 054
EVS 042

EN51 041
EN51 058
EN51 042
EN51 044

HI53 039
HI53 061
HI53 043
HI53 056

EC66 036
EC66 037
HR63 053
HR63 023F

PS64 039
MA54 023F
EC66 047
PS64 044

EVS 045
EVS 057
EVS ABSF

EN51 035
EN51 056
EN51 053
EN51 035
EN51 033F
EN51 035
EN51 017F
EN51 029F
EN51 031F
EN51 024F

HI53 053
HI53 035
HI53 041
HI53 050
HI53 039
HI53 054
HI53 035
HI53 044
HI53 037
HI53 037

HR63 036
ES68 059
HR63 036
SO65 062
EP95 070
HR63 036
PS64 043
HR63 050
HR63 051
HR63 051

PS64 024F
HR63 050
PS64 036
PA82 054
HR63 042
PS64 036
SO65 063
PS64 036
PS64 047
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
070
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
052
ABSF
047
ABSF

EN51 037
EN51 043
EN51 035
EN51 041
EN51 035
EN51 043
EN51 028F
EN51 039

HI53 039
HI53 064
HI53 049
HI53 035
HI53 051
HI53 036
HI53 036
HI53 044

HR63 023F
HR63 038
HR63 043
HR63 039
ES68 036
PS64 036
HR63 040
HR63 051

PS64 036
PS64 047
PA82 037
PA82 036
HR63 024F
SO65 057
PS64 037
SO65 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

062
063
074
ABSF
ABSF
049
041
ABSF

EN51 057
EN51 020F
EN51 035
EN51 026F

HI53 048
HI53 048
HI53 036
HI53 038

HR63 059
HR63 035
PS64 048
HR63 048

EC66 058
PS64 036
SO65 057
PS64 051

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
053
ABSF
ABSF

EN51 050
EN51 041

HI53 064
HI53 051

HR63 057
HR63 035

PS64 049
PS64 057

EVS ABSF
EVS 063

EVS
EVS
EVS
EVS

044
040
039
066

0174
0150
0191 RPFD
FAIL RPFD
0226
0175
RPFD
RPFD
0165 RPFD
ABSENT
0155 RPFD
FAIL RPFD
0185 RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL
0200
0166
0201
FAIL
0161
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL RPFD
ABSENT
FAIL
0192
0164
0151
FAIL RPFD
0172
FAIL
0178
ABSENT
0222 RPFD
FAIL
0176
FAIL
ABSENT
0220 RPFD
0184

1607031
1607032
1607033
1607034
1607035
1607036
1607037
1607038
1607039
1607040
1607041
1607042
1607043
1607044
1607045
1607046
1607047
1607048
1607049
1607050
1607051
1607052
1607053
1607054
1607055
1607056
1607057
1607058
1607059
1607060
1607061
1607062
1607063
1607064
1607065
1607066
1607067
1607068
1607069
1607070
1607071
1607072

11-PCD-26577
11-PCD-24962
11-PCD-24918
10-PCD-29821
11-PCD-24366
11-PCD-24544
11-PCD-28147
11-PCD-26265
11-PCD-58147
11-PCD-24293
11-PCD-24151
11-PCD-25765
11-PCD-25278
11-PCD-25977
10-PCD-28160
11-PCD-24325
11-PCD-24827
11-PCD-25579
11-PCD-25608
09-DWK-185
11-PCD-26510
11-PCD-24258
11-PCD-25606
06-PCD-4382
11-PCD-26032
11-PCD-26278
11-PCD-26562
11-PCD-26137
10-PCD-24101
11-PCD-26545
11-PCD-26514
10-PCD-28861
11-PCD-26026
11-PCD-26148
11-PCD-25877
11-PCD-24281
11-PCD-24199
11-PCD-25346
10-PCD-30177
11-PCD-25144
11-PCD-25862
11-PCD-25041

MEENAKSHI DEVI
POOJA
POOJA
SARAVJEET KAUR
SUSHMA
PINKI DEVI
REENA RANI
MANJEET KAUR
GURJEET KAUR
KANTA DEVI
SHAKUN
JYOTI DEVI
NISHA RANI
BANTO RANI
SONIA DEVI
POONAM
SONIA DEVI
NEHA DEVI
MANISHA RANI
NITU KUMARI
SHALU RANI
PRIYANKA
MANJU
RAJVINDER KAUR
SEEMA RANI
MAMTA RANI
REKHA RANI
SEEMA DEVI
REETU RANI
NEELAM
KUSHAM
SEEMA
PRIYANKA DEVI
NEETU
TARANDEEP KAUR
POOJA RANI
PARVEEN RANI
SUDESH KUMARI
ANU SHARMA
INDU
SEEMA RANI
SMIRDHI

SURENDER SINGH
SATISH KUMAR
RATTAN SINGH
RAJVANT SINGH
LAXMAN DASS
DARA SINGH
GIAN CHAND
JASMER SINGH
LASHKAR SINGH
SURAJ BHAN
GULSHAN KUMAR
RAM SINGH
HARKESH KUMAR
PALE RAM
RAGHBIR SINGH
TEJA RAM
GULAB SINGH
BAL DEV RAJ
JASWANT SINGH
OMBAL SINGH
RAM LAKHAN
PARDEEP
GULAB SINGH
BALWANT SINGH
SATPAL
AGAR SINGH
SUBHASH
KRISHAN SINGH
SAHAB SINGH
DHARMPAL
KARAN SINGH
VIRENDER RANA
DARBARA
RAMPHAL
DHARAM PAL
RANJIT SINGH
NAND LAL AHUJA
MONINDER PAL
TILAK RAJ
PREET PAL
SURESH KUMAR
OM PARKASH

EN51 042
EN51 057
EN51 033F
EN51 043
EN51 027F
EN51 043
EN51 ABS
EN51 032F
EN51 038

HI53 051
HI53 046
HI53 039
HI53 035
HI53 042
HI53 044
HI53 059
HI53 056
HI53 041

HR63 044
HR63 049
HR63 036
EP95 063
EC66 040
EC66 037
HR63 037
PS64 041
HR63 036

PS64 019F
PS64 046
SO65 035
HR63 041
PS64 036
PS64 049
PE88 060
SO65 051
PS64 061

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
053
055
ABSF
ABSF
056
ABS
059
ABSF

EN51 023F
EN51 039
EN51 022F
EN51 030F
EN51 041
EN51 020F

HI53 049
HI53 052
HI53 040
HI53 041
HI53 051
HI53 051

HR63 052
HR63 035
HR63 036
EP95 044
HR63 041
HR63 036

EC66 038
PS64 026F
PS64 037
SO65 036
PS64 039
PS64 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
082
ABSF
056
059
ABSF

EN51 038
EN51 035
EN51 046
EN51 046
EN51 038
EN51 048
EN51 031F
EN51 016F

HI53 029F
HI53 043
HI53 035
HI53 048
HI53 036
HI53 043
HI53 046
HI53 036

EP95 070
HR63 042
PS64 040
HR63 047
HR63 028F
HR63 039
EP95 068
HR63 036

PS64 056
PS64 056
SO65 038
PS64 041
PS64 053
PS64 050
HR63 040
PS64 042

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
069
ABSF
ABSF
ABSF
057

EN51 029F
EN51 041
EN51 046
EN51 036
EN51 033F
EN51 035
EN51 036
EN51 035
EN51 035
EN51 040
EN51 046
EN51 035
EN51 040
EN51 044
EN51 035
EN51 035

HI53 039
HI53 044
HI53 049
HI53 046
HI53 056
HI53 047
HI53 060
HI53 042
HI53 036
HI53 046
HI53 052
HI53 043
HI53 043
HI53 046
HI53 050
HI53 048

SO65 051
HR63 046
HR63 036
HR63 058
SO65 056
HR63 039
HR63 038
PS64 036
EP95 082
HR63 031F
PS64 036
HR63 037
HR63 040
HR63 041
EP95 071
SO65 037

PA82 035
PA82 041
PS64 049
PS64 036
PA82 073
PS64 021F
PA82 060
SO65 037
HR63 036
PS64 051
PA82 039
PS64 036
PS64 038
PA82 036
HR63 036
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
051
070
066
067
054
070
050
063
046
044
055
ABSF
ABSF
064
ABSF

FAIL
0198
FAIL
0182
FAIL
0173
RPFD
FAIL
0176
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0172
FAIL
ABSENT
FAIL
0176
0159
0182
FAIL
0180
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0172
0180
0176
FAIL
FAIL
0194
0150
0189
FAIL
0173
0151
0161
0167
0192
0156

1607073
1607074
1607075
1607076
1607077
1607078
1607079
1607080
1607081
1607082
1607083
1607084
1607085
1607086
1607087
1607088
1607089
1607090
1607091
1607092
1607093
1607094
1607095
1607096
1607097
1607098
1607099
1607100
1607101
1607102
1607103
1607104
1607105
1607106
1607107
1607108
1607109
1607110
1607111
1607112
1607113
1607114

11-PCD-25194
11-PCD-26304
11-PCD-25703
11-PCD-24825
11-PCD-25140
11-PCD-25620
11-PCD-26529
11-PCD-26532
11-PCD-28301
11-PCD-24633
11-PCD-25651
11-PCD-26080
11-PCD-26590
11-PCD-26571
11-PCD-26531
10-PCD-29057
11-PCD-24592
11-PCD-25306
11-PCD-24048
11-PCD-24497
11-PCD-24488
11-PCD-24261
10-PCD-29058
11-PCD-25383
11-PCD-25030
11-PCD-25252
11-PCD-25321
11-PCD-26189
11-PCD-26184
11-PCD-25701
11-PCD-24277
11-PCD-26594
11-PCD-24525
11-PCD-25650
11-PCD-26222
11-PCD-25986
11-PCD-25740
11-PCD-28146
11-PCD-26001
11-PCD-26106
11-PCD-26093
11-PCD-26041

SONIYA
MONIKA DEVI
SARITA
SONIA
SEEMA DEVI
POOJA DEVI
DEEPA RANI
GEETA RANI
PINKI RANI
PRIYANKA
RAMAN KAUR
ANNU BASHKAR
POOJA RANI
PARVESH DEVI
KOHIMA RANA
MANPREET KAUR
DAVINDER KAUR
NEELAM
MEENA
PRIYANKA RANI
MANPREET KAUR
NEHA SHARMA
UMA DEVI
RUBI BATTAN
SUNITA
ASHIMA SAINI
RANJIT KAUR
PRIYANKA DEVI
SUMAN
ANJU
KOMAL
SONIA
SUMAN
MANISHA DEVI
PINKI
SURAKASHA
MEENU KUMARI
KAVITA RANI
SONIA DEVI
MAMTA DEVI
REENA
RAJNI DEVI

RAM SINGH
MAHINDER SINGH
TEJBIR SINGH
JAI KISHAN
BALBIR SINGH
OM PARKASH
JASBIR SINGH
JASBIR SINGH
ROSHAN LAL
SATISH
GURNAM SINGH
HARDEEP BHASKAR
PARMOD KUMAR
INDER SINGH
RAMPAL SINGH
JOGINDER SINGH
KULDEEP SINGH
SATPAL SINGH
RAM PHAL
JARNAIL SINGH
AJIT SINGH
PAWAN KUMAR SHARMA
RAM LAKHAN SAINI
ISHAM SINGH
SUMER SINGH
HEMRAJ SAINI
NATHA SINGH
CHANDER PAL
JAGMAL
SAMAY SINGH
RAJINDER KUMAR
GAZZA SINGH
ASHOK KUMAR
KALAM SINGH
TEJBIR
SURESH
RAGHUBIR SINGH
KARTARA RAM
BABU RAM
OMPARKASH
RAMMEHAR
RAMESHWER

EN51 019F
EN51 035
EN51 041
EN51 042
EN51 037
EN51 029F
EN51 023F
EN51 044
EN51 047
EN51 046
EN51 042
EN51 037
EN51 072
EN51 033F
EN51 037
EN51 035
EN51 047
EN51 035
EN51 035
EN51 056
EN51 043
EN51 035
EN51 043

HI53 042
HI53 048
HI53 051
HI53 046
HI53 054
HI53 042
HI53 052
HI53 044
HI53 064
HI53 050
HI53 037
HI53 071
HI53 070
HI53 050
HI53 052
HI53 048
HI53 044
HI53 048
HI53 054
HI53 061
HI53 061
HI53 036
HI53 058

PS64 058
HR63 061
ES68 060
ES68 061
HR63 037
SO65 057
HR63 049
HR63 052
HR63 035
HR63 047
EP95 052
HR63 051
HR63 060
SO65 060
EC66 044
EP95 058
EP95 056
PS64 044
HR63 046
EP95 056
EP95 063
HR63 040
HR63 042

PA82 035
SO65 069
SO65 035
PS64 048
PS64 052
PA82 036
SO65 053
PS64 036
PA82 051
PA82 060
HR63 037
PS64 051
PS64 041
PA82 052
PS64 020F
PS64 038
PS64 022F
PA82 049
PS64 039
HR63 039
EC66 041
PS64 051
PS64 022F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
061
055
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
060
041
ABSF
ABSF
ABSF
072
071
059
ABSF
051
053
ABSF
042
072
ABSF
053

EN51 035
EN51 028F
EN51 037
EN51 039
EN51 041
EN51 007F
EN51 040
EN51 047
EN51 042
EN51 036

HI53 043
HI53 044
HI53 041
HI53 042
HI53 049
HI53 047
HI53 048
HI53 062
HI53 044
HI53 029F

SO65 041
PS64 035
EP95 076
ES68 053
HR63 059
HR63 036
HR63 039
HR63 047
HR63 050
PS64 051

PA82 047
PA82 039
HR63 043
HR63 052
PS64 056
PA82 038
PS64 051
PS64 044
SO65 035
PA82 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

047
ABSF
059
ABSF
ABSF
049
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 035
EN51 026F
EN51 048
EN51 044
EN51 033F

HI53 046
HI53 042
HI53 048
HI53 057
HI53 040

HR63 035
HR63 050
HR63 038
HR63 ABS
HR63 049

PA82 035
PS64 036
PA82 035
PA82 040
PS64 049

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
065
046

EN51 020F

HI53 039

HR63 036

PS64 053

EVS 040

FAIL
0213
0187
0197
0180
FAIL
FAIL
0176
0197
0203
0168
0210 RPFD
0243
FAIL
FAIL
0179
FAIL
0176
0174
0212
0208
0162
FAIL
ABSENT
0166 RPFD
FAIL
0197
0186
0205
FAIL
0178
0200
0171
FAIL
ABSENT
0151
FAIL
0169
RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL

1607115
1607116
1607117
1607118
1607119
1607120
1607121
1607122
1607123
1607124
1607125
1607126
1607127
1607128
1607129
1607130
1607131
1607132
1607133
1607134
1607135
1607136
1607137
1607138
1607139
1607140
1607141
1607142
1607143
1607144
1607145
1607146
1607147
1607148
1607149
1607150
1607151
1607152
1607153
1607154
1607155
1607156

11-PCD-26292
11-PCD-25199
11-PCD-24667
11-PCD-26227
11-PCD-24023
11-PCD-25787
11-PCD-9614
11-PCD-24833
11-PCD-25759
11-PCD-26192
11-PCD-25508
11-PCD-24806
11-PCD-24320
11-PCD-24534
11-PCD-26480
10-PCD-59055
11-PCD-25340
11-PCD-28212
11-PCD-26010
11-PCD-25925
11-PCD-25100
11-PCD-26509
10-PCD-29356
11-PCD-25987
11-PCD-24968
11-PCD-26054
11-PCD-26230
11-PCD-24442
10-PCD-29909
11-PCD-25284
11-PCD-25493
11-PCD-24498
11-PCD-25189
11-PCD-25314
11-PCD-24501
11-PCD-25766
10-PCD-28178
11-PCD-24251
11-DE-17276
11-PCD-24612
11-PCD-26493
11-PCD-25163

NEELAM RANI
PREETI
ANU
DOLLI
ROOP KAMAL
SUKHVINDER SONI
NISHA RANI
SAPNA
REETU
USHA RANI
ARJOO RANI
RUCHI RANI
POOJA DEVI
AMRITA RANI
POOJA CHOUDHARY
CHANDNI RANI
MONIKA DEVI
RITU BALA
PRIYANKA BAWA
GURPREET KAUR
PREETI
SHEELA DEVI
REKHA RANI
NARINDER KAUR
REETA DEVI
PRIYANKA RANI
SONIA RANI
SUSHMA
JYOTI
KAVITA
SONIA DEVI
SANGEETA RANI
KAVITA
TAVINKAL
NEHA
REKHA
JYOTI RANI
SONIYA
NISHA RANI
PRIYANKA
SHEETAL
SEEMA

JAI PARKASH
VINOD KUMAR
RANDHIR SINGH
RAJ KUMAR
PREET PAL
SAWARN SINGH
NARENDER KUMAR
RAM KUMAR
RAJBIR SINGH
ZILE SINGH
SAWAN SINGH
RISHI PAL
SOMPAL
SATPAL
MANGAT RAM
RAM CHAND
RAVINDER SINGH
MAMAN RAM
NISHAN DASS
DILER SINGH
ROSHAN LAL
BALWAN SINGH
RAMESH KUMAR
SUKHA SINGH
BABU RAM
SUBHASH
SUDAMA
RAM RAJ NARWAL
PAWAN KUMAR
HARPAL SINGH
SUBHASH CHAND
RAM NATH
BIRBHAN
RAJENDER KUMAR
SATISH KUMAR
BUDH RAM
RAJ KUMAR
SURENDER SINGH
SANTAN SINGH
SURESH KUMAR
MALKEET SINGH
RAMROOP

EN51 035
EN51 030F
EN51 035
EN51 035
EN51 046
EN51 070
EN51 037
EN51 032F
EN51 037
EN51 042
EN51 035
EN51 011F
EN51 042
EN51 042
EN51 028F
EN51 048
EN51 039
EN51 033F
EN51 035
EN51 009F
EN51 023F
EN51 035
EN51 038
EN51 031F
EN51 036
EN51 020F
EN51 035
EN51 035
EN51 054

HI53 051
HI53 050
HI53 037
HI53 047
HI53 036
HI53 047
HI53 039
HI53 053
HI53 036
HI53 046
HI53 044
HI53 052
HI53 051
HI53 044
HI53 052
HI53 061
HI53 038
HI53 051
HI53 048
HI53 039
HI53 036
HI53 044
HI53 042
HI53 041
HI53 038
HI53 056
HI53 040
HI53 043
HI53 053

HR63 051
PS64 058
HR63 036
HR63 052
HR63 036
EP95 058
HR63 018F
HR63 038
HR63 042
HR63 052
HR63 039
HR63 043
HR63 050
EP95 048
HR63 037
EP95 062
HR63 036
EP95 046
PS64 057
EP95 041
SO65 035
SO65 066
HR63 044
EP95 069
HR63 036
HR63 036
HR63 037
EP95 050
PS64 038

PS64 044
SO65 035
PS64 038
PA82 037
PS64 039
PS64 019F
PS64 036
PS64 035
PS64 019F
PA82 056
PS64 022F
PS64 043
PS64 037
HR63 037
PS64 039
PA82 038
PA82 036
HR63 036
SO65 047
PS64 035
PA82 036
PA82 038
PS64 028F
HR63 035
PS64 041
PS64 043
PS64 018F
PS64 053
MA54 014F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

048
ABSF
ABSF
ABSF
041
058
ABSF
ABSF
072
056
ABSF
ABSF
049
038
048
ABSF
ABSF
048
059
047
038
ABSF
072
ABSF
ABSF
040
055
056
ABSF

EN51 041
EN51 042
EN51 035

HI53 038
HI53 051
HI53 043

HR63 042
ES68 047
HR63 036

PS64 036
HR63 037
PS64 058

EVS ABSF
EVS 057
EVS 051

EN51 037
EN51 035
EN51 026F
EN51 040
EN51 029F
EN51 039
EN51 036
EN51 022F

HI53 049
HI53 041
HI53 040
HI53 044
HI53 038
HI53 042
HI53 037
HI53 061

PS64 048
SO65 056
PS64 046
HR63 028F
SO65 060
PS64 042
HR63 044
PS64 061

PA82 029F
PA82 049
PA82 036
PS64 043
PA82 039
PA82 026F
PS64 052
SO65 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
057
ABSF
074
067
055
ABSF

0181
FAIL
0146
0171 RPFD
0157
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0196 RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0180
0171
FAIL
0209
0149
FAIL RPFD
0187
FAIL
FAIL
0183
FAIL
FAIL
0151
FAIL
FAIL RPFD
0181
FAIL
ABSENT
0157
0177 RPFD
0172
ABSENT
FAIL
0181
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0169
FAIL

1607157
1607158
1607159
1607160
1607161
1607162
1607163
1607164
1607165
1607166
1607167
1607168
1607169
1607170
1607171
1607172
1607173
1607174
1607175
1607176
1607177
1607178
1607179
1607180
1607181
1607182
1607183
1607184
1607185
1607186
1607187
1607188
1607189
1607190
1607191
1607192
1607193
1607194
1607195
1607196
1607197
1607198

11-PCD-24793
11-PCD-25743
11-PCD-25082
11-PCD-25745
11-PCD-25128
11-PCD-25120
10-PCD-29269
11-PCD-26433
11-PCD-26401
11-PCD-28153
11-PCD-26432
11-PCD-26328
11-PCD-26378
11-PCD-25856
11-PCD-24976
09-DSK-1103
11-PCD-25649
11-PCD-25538
11-PCD-26971
11-PCD-24763
11-PCD-25573
11-PCD-24149
11-PCD-24974
11-PCD-25551
11-PCD-26278
11-PCD-26471
11-PCD-25245
11-PCD-25279
11-PCD-25705
11-PCD-24037
11-PCD-25384
11-PCD-24609
11-PCD-26322
11-PCD-26136
11-PCD-24008
11-PCD-25002
11-PCD-27988
11-PCD-26483
11-PCD-25782
11-PCD-25245
09-PCD-32175

RITU DEVI
VANDANA
JYOTI DEVI
ANU
SUMAN RANI
NISHA RANI
MANISHA RANI
MANPREET KAUR
SONI DEVI
GURPREET KAUR
PRIYANKA RANI
JYOTI
AMARJEET KAUR
POOJA DEVI
MANJEET KUMARI
DIVYA
RENU DEVI
POOJA RANI
SHASHI
REENA DEVI
AARTI DEVI
PINKI
SUKHJEET KAUR
SATTO DEVI
MAMTA RANI
NISHA RANI
RITU DEVI
MONIKA
ANJU RANI
PINKI RANI
SAROJ DEVI
SAKSHI
SUMAN RANI
RAMANDEEP KAUR
REKHA RANI
MEENAKSHI
SAMARJEET
MONIKA
HARPREET KAUR
NANITA RANI
RITU DEVI
MAMTESH RANI

BALKISHAN
JAI BHAGWAN
RANBIR SINGH
RAKAM SINGH
RAM KISHAN
CHANDER SHARMA
JAGDISH CHAND
RAJWANT SINGH
RAMNIWAS
SUKHVINDER SINGH
RAJBIR SINGH
ISHAM SINGH
JARNAIL SINGH
RAJA RAM
MADAN SHARMA
HARISH GHAWARI
HAKAM SINGH
SATPAL SINGH
SUBHASH
JEET SINGH
JASBIR
JASBIR SINGH
GULJAR SINGH
MAHI LAL
AGAR SINGH
DALIP SINGH
SUBHASH RANA
BANARSHI LAL
RAM PAL SINGH
JAIPAL
PRITAM SINGH
AJAY GARG
GURNAM SINGH
KASHMIR SINGH
KARAM SINGH
SATPAL DHIMAN
BALBIR SINGH
PREM SINGH
MALKEET SINGH
AMARJEET
SUBHASH RANA
SEWA SINGH

EN51 018F
EN51 009F
EN51 032F
EN51 039
EN51 051
EN51 038

HI53 043
HI53 039
HI53 036
HI53 050
HI53 056
HI53 046

HR63 036
HR63 035
HR63 036
HR63 046
HR63 029F
ES68 057

PS64 046
PS64 037
PS64 036
PS64 052
PS64 036
PS64 040

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

044
067
ABSF
073
038
ABSF

EN51 024F
EN51 036
EN51 046
EN51 035
EN51 037
EN51 026F
EN51 041
EN51 038
EN51 048
EN51 ABS
EN51 035
EN51 043

HI53 036
HI53 046
HI53 049
HI53 036
HI53 041
HI53 056
HI53 039
HI53 043
HI53 037
HI53 038
HI53 035
HI53 039

EP95 051
ES68 049
EP95 062
HR63 043
HR63 042
EP95 066
HR63 017F
HR63 043
SO65 056
HR63 036
HR63 036
PA82 063

HR63 048
HR63 040
HR63 ABS
PS64 029F
PS64 052
EC66 041
PS64 036
PS64 038
PA82 043
PA82 035
SO65 060
MA54 002F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

058
062
044
060
ABSF
042
064
048
042
053
070
050

EN51 035

HI53 044

HR63 036

PS64 058

EVS ABSF

EN51 038

HI53 043

EP95 071

HR63 036

EVS ABSF

EN51 038
EN51 ABS

HI53 046
HI53 037

ES68 ABS
HR63 047

PE88 059
PE88 042

EVS ABS
EVS ABS

EN51 019F
EN51 038

HI53 042
HI53 047

ES68 058
HR63 022F

SO65 037
PS64 052

EVS 058
EVS 041

EN51 053
EN51 ABS
EN51 ABS

HI53 047
HI53 042
HI53 041

EC66 043
HR63 049
EP95 068

PS64 039
PS64 035
HR63 052

EVS 055
EVS ABS
EVS 049

EC66 019
EN51 042

HI53 038

EP95 059

EC66 038

EVS 046

EN51 013F

HI53 041

EP95 057

PS64 036

EVS ABSF

EN51 029F
EN51 035

HI53 051
HI53 041

PS64 041
HR63 051

PA82 050
PS64 048

EVS ABSF
EVS ABSF

FAIL
FAIL
FAIL
0187
FAIL
0181
ABSENT
FAIL
0171
RPFD
FAIL
0172
FAIL
FAIL
0162
0184
RPFD
0166
FAIL
ABSENT
0173 RPFD
ABSENT
0188 RPFD
ABSENT
RPFD
RPFD
ABSENT
ABSENT
FAIL
FAIL RPFD
ABSENT
0182
RPFD
RPFD
ABSENT
RPFD
0177
ABSENT
FAIL
ABSENT
FAIL
0175

1607199
1607200
1607201
1607202
1607203
1607204
1607205
1607206
1607207
1607208
1607209
1607210
1607211
1607212
1607301
1607302
1607303
1607304
1607305
1607306
1607307
1607308
1607309
1607310
1607311
1607312
1607313
1607314
1607315
1607316
1607317
1607318
1607319
1607320
1607321
1607322
1607323
1607324
1607325
1607326
1607327
1607328

10-PCD-50021
11-DE-15340
11-PCD-30058
11-PCD-25649
11-PCD-29559
11-PCD-24004
11-PCD-24182
11-PCD-24013
11-DE-13881
11-PCD-25107
11-PCD-25581
11-PCD-24038
11-PCD-26778
11-PCD-25910
11-DE-13727
10-DE-18032
07-DCK-106
11-DE-16930
11-PCD-24962
11-DE-14883
11-PCD-26859
11-DE-16915
11-DE-13582
11-DE-16257
11-DE-17171
11-PCD-28251
11-DE-13134
11-PCD-26899
11-PCD-26728
11-PCD-26921
11-PCD-26901
11-DE-14737
11-DE-12643
11-PCD-26690
11-PCD-26881
11-DE-14793
11-PCD-26868
11-DE-16262
10-DE-16617
11-DE-14191
11-DE-14136
11-PCD-26968

POONAM RANI
GURJANT SINGH
NISHA RANI
RENU DEVI
ASHA DEVI
SONAM RANI
NAVNEET KAUR
SONIA
ANKIT
SAROJ BALA
RUBI BILAM
DIMPLE
SUMIT KUMAR
POOJA
JATINDER SINGH
DHARAMVEER SINGH
GOURAV
ANKIT
ATUL SHARMA
RAJ KUMAR
GURPREET SINGH
SURENDER SINGH
HARJEET SINGH
SUNIL KUMAR
BANTI
AJAY KUMAR
SUKHDEV
PARVEEN KUMAR
PARDEEP KUMAR
ARUN KUMAR
RANDHIR SINGH
JAS KARANDEEP SINGH
SUMIT
KRISHAN CHAND
NARESH KUMAR
RAHUL SHARMA
SOHAN LAL
RAGU RAJA
SANDEEP
SURINDER KUMAR
PARDEEP KUMAR
PANKAJ KUMAR

RAMPAL
BALDEV SINGH
KALADHARI
HAKAM SINGH
SHISHPAL TANWAR
MAHINDER SINGH
GIAN CHAND
KARM SINGH
ASHOK KUMAR
PALA RAM
MEM SINGH
RAM KUMAR
DHARAMBIR
MANOHAR LAL
NISHAN SINGH
NAR SINGH
GHAN SHYAM DASS
SURESH KUMAR
SATPAL SHARMA
BABU RAM
PREM SINGH
ILAM SINGH
KULJEET SINGH
SURENDER
GOPAL DASS
SHAMBHU RAM
SUMER SINGH
JAI KUMAR
KARAMVEER
JAGDISH CHANDER
NARANJAN SINGH
KULBIR SINGH
SULTAN SINGH
RAJ MAL
PHOOL SINGH
RAKESH SHARMA
SURJEET SINGH
SAHIB DYAL
RAJINDER
NARESH KUMAR
RATTAN LAL
VISHNU DEV

EN51 035
EN51 035
EN51 043
EN51 032F
EN51 037
EN51 030F
EN51 024F
EN51 035
EN51 027F
EN51 023F
EN51 035
EN51 040
EN51 035
EN51 035
EN51 042
EN51 030F

HI53 056
HI53 043
HI53 052
HI53 038
HI53 041
HI53 048
HI53 049
HI53 046
HI53 059
HI53 050
HI53 035
HI53 048
HI53 048
HI53 042
HI53 056
HI53 044

HR63 057
SO65 056
HR63 039
HR63 036
HR63 046
HR63 036
EP95 067
HR63 021F
HR63 043
ES68 057
HR63 046
HR63 022F
ES68 037
HR63 029F
HR63 059
HR63 035

PA82 069
PA82 023F
PS64 058
PA82 035
EC66 035
PS64 035
EC66 042
PS64 039
PS64 042
PS64 036
PS64 053
PS64 042
HR63 022F
PA82 039
PS64 040
PA82 038

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

050
ABSF
039
053
045
047
057
045
ABSF
ABSF
056
042
ABSF
049
ABSF
061

EN51 042
EN51 037
EN51 035
EN51 046
EN51 035
EN51 028F

HI53 049
HI53 043
HI53 040
HI53 041
HI53 044
HI53 036

HR63 042
HR63 036
HR63 046
PS64 049
HR63 038
EP95 068

PS64 028F
PS64 029F
PS64 036
PA82 046
PS64 022F
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
051
056
ABSF
ABSF
041

EN51 054
EN51 030F

HI53 023F
HI53 043

PS64 049
HR63 040

PA82 042
PS64 042

EVS ABSF
EVS 053

EN51 019F
EN51 047
EN51 035
EN51 047
EN51 042
EN51 024F
EN51 042
EN51 032F
EN51 035

HI53 040
HI53 036
HI53 039
HI53 038
HI53 046
HI53 039
HI53 044
HI53 040
HI53 036

HR63 041
HR63 040
HR63 046
HR63 037
EP95 048
HR63 052
HR63 019F
SO65 056
PS64 036

PE88 048
SO65 035
PS64 037
PS64 040
PS64 044
PS64 068
PS64 056
PA82 043
PA82 026F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
047
ABSF
050
ABSF
065

EN51 043
EN51 035
EN51 053
EN51 023F
EN51 035

HI53 041
HI53 039
HI53 048
HI53 062
HI53 039

PS64 023F
PA82 043
EP95 057
HR63 047
HR63 046

PA82 050
MA54 000F
MA54 022F
PS64 051
PS64 027F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
062
ABSF

0217
FAIL
0192 RPFD
FAIL
0159
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0169
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
0197
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0157
0182
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0158
0157 RPFD
0162
0180
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL

1607329
1607330
1607331
1607332
1607333
1607334
1607335
1607336
1607337
1607338
1607339
1607340
1607341
1607342
1607343
1607344
1607345
1607346
1607347
1607348
1607349
1607350
1607351
1607352
1607353
1607354
1607355
1607356
1607357
1607358
1607359
1607501
1607502
1607503
1607504
1607505
1607506
1607507
1607508
1607509
1607510
1607511

08-DE-13674
11-DE-14558
11-DE-13170
11-DE-15244
11-PCD-26716
11-DE-16148
07-GNK-133
11-PCD-26817
11-DE-17034
11-DE-16183
11-DE-13721
11-DE-13555
11-DE-13340
11-DE-16900
11-DE-14262
11-DE-13717
11-DE-14789
11-PCD-26659
11-DE-15840
10-DE-18883
10-PCD-30464
11-DE-13740
11-DE-17238
11-DE-15251
10-PCD-30491
11-DE-13725
11-DE-14719
11-PCD-26693
11-DE-15880
11-DE-14013
11-DE-15351
10-PCD-34045
10-PCD-24628
10-PCD-28934
10-PCD-30195
10-PCD-28165
10-PCD-29339
10-PCD-29086
10-PCD-40068
10-PCD-30542
10-PCD-29211
10-PCD-28992

KAMAL KANT
MUNISH CHAWLA
JEEVAN SINGH MAHRA
RAMESH KUMAR
RINKU KUMAR
MUKUL VERMA
NAVIN KUMAR
KULDEEP
JATINDER SINGH
MADAN KUMAR
RAVI KUMAR
AMIT KUMAR
NEERAJ PAL
GOURAV
SUNIL SHARMA
HARJEET
SWARAJ
BALVINDER SINGH
RINKU
NAVEEN KUMAR
GURUDYAL SINGH
DEEPAK KUMAR
ANKUSH PUNIA
DAVINDER SINGH
AMIT KUMAR
ANKIT
KULDEEP GOONCHHALA
DINESH KUMAR
KRISHAN KUMAR
NEELKANTH SHARMA
ROHAN SHARMA
BHARTI
NAVNEET KAUR
MANJU BALA
BINDU RANI
NEHA
KOMAL
POONAM
NEHA
SUMAN RANI
SONIA
POONAM DEVI

DHARAM PAL
MOHAN LAL
INDRA SINGH MAHRA
SADHU RAM
LAKHMI CHAND
ASHOK VERMA
PAL SINGH
SURESH KUMAR
BALDEV SINGH
JAI NARAYAN
VISAN DEV RAI
JAGDISH SINGH
BALBIR PAL
MOHAN SINGH
DURGA DASS
BHAGWAN SINGH
BALVINDER SINGH
RAGHBIR SINGH
ISHWAR SINGH
PAWAN KUMAR
ZILE SINGH
LAKHMI CHAND
RANBIR SINGH
KULWANT SINGH
BALBIR SINGH
KIMTI LAL
JAI PAL GOONCHHALA
PREM SINGH
JAGAN NATH
NARSY RAM
ANAND SHARMA
RAMBHAJ GILL
SURAJEET SINGH
SATPAL SINGH
NAND LAL
ROOP CHAND
AJAIB SINGH
VINOD KUMAR
SURESH KUMAR
BABU RAM
RAJ KUMAR
MAHAVIR SINAH

EN51 061
EN51 040
EN51 024F
EN51 035
EN51 039
EN51 039
EN51 037
EN51 041

HI53 044
HI53 036
HI53 058
HI53 037
HI53 046
HI53 038
HI53 043
HI53 036

HR63 042
PS64 041
SO65 043
SO65 064
HR63 050
HR63 039
HR63 036
SO65 047

PA82 044
PA82 040
MA54 035
PA82 029F
PA82 047
PS64 028F
PS64 038
PA82 041

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
043
041
ABSF
ABSF
050
ABSF
ABSF

EN51 035
EN51 026F
EN51 035
EN51 032F
EN51 043
EN51 027F
EN51 044
EN51 048
EN51 016F
EN51 038
EN51 030F

HI53 048
HI53 052
HI53 038
HI53 060
HI53 037
HI53 041
HI53 047
HI53 044
HI53 035
HI53 040
HI53 040

HR63 048
HR63 043
HR63 036
HR63 047
PS64 027F
HR63 035
PS64 037
HR63 037
HR63 036
HR63 036
SO65 064

EC66 037
PS64 053
PS64 041
PS64 036
SO65 064
PS64 048
GE72 048
PA82 046
PS64 039
PA82 013F
PA82 040

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

077
051
ABSF
045
066
ABSF
038
061
048
ABSF
ABSF

EN51 018F
EN51 049
EN51 044
EN51 035
EN51 033F

HI53 057
HI53 036
HI53 036
HI53 050
HI53 041

HR63 035
HR63 035
EP95 072
HR63 031F
SO65 041

PS64 041
PS64 037
PA82 042
SO65 058
PA82 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

041
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 042
EN51 046

HI53 050
HI53 041

ES68 043
PS64 029F

HR63 021F
PA82 036

EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 035
EN51 030F
EN51 019F

HI53 036
HI53 050
HI53 039

PS64 018F
HR63 052
EP95 059

SO65 056
PS64 049
MI79 068

EVS 048

EN51 049
EN51 041

HI53 048
HI53 035

EP95 050
HR63 036

HR63 ABS
PS64 038

EN51 035
EN51 043
EN51 033F
EN51 043
EN51 035

HI53 046
HI53 046
HI53 037
HI53 057
HI53 049

HR63 044
HR63 044
HR63 037
PS64 048
HR63 039

PS64 047
PA82 048
PS64 056
PA82 037
EC66 042

EVS 046

EVS 054
EVS 036

0191
0157
FAIL
FAIL
0182
FAIL
0154
0165
ABSENT
0168
FAIL
0150
FAIL
FAIL
FAIL
0176
0175
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL
0157
0194 RPFD
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
ABSENT
RPFD
0150 RPFD
ABSENT
0172
0181 RPFD
FAIL RPFD
0185
0165 RPFD

1607512
1607513
1607514
1607515
1607516
1607517
1607518
1607519
1607520
1607521
1607522
1607523
1607524
1607525
1607526
1607527
1607528
1607529
1607538
1607540
1607601
1607602
1607603
1607604
1608001
1608002
1608003
1608004
1608005
1608006
1608007
1608008
1608009
1608010
1608011
1608012
1608013
1608014
1608015
1608016
1608017
1608018

10-PCD-29212
10-PCD-29650
09-DSK-879
10-PCD-28068
10-PCD-29081
10-PCD-20011
11-PCD-29673
10-PCD-29801
10-PCD-28620
10-PCD-29304
10-PCD-29197
10-PCD-28580
09-DWK-262
09-DWK-103
10-PCD-28934
10-PCD-20886
10-DE-20444
11-PCD-24450
10-PCD-29514
10-PCD-25414
10-DE-17453
10-DE-5784
08-DE-14316
10-DE-5338
11-PCD-30986
11-PCD-31039
11-DE-14903
11-PCD-28043
11-PCD-29502
11-PCD-28831
09-DP-192
11-PCD-57123
11-PCD-28600
11-PCD-29732
10-PCD-33555
11-PCD-28739
11-PCD-29376
11-PCD-30258
11-PCD-31205
11-PCD-28688
11-PCD-30958

SARITA
PARUL
SANJANA GHAI
KIRAN DUNG
RITU
USHA RANI
RENU
AARTI CHAUHAN
SWEETY
SHANTA RANI
KIRAN BALA
RITU DEVI
LALITA DEVI
PREETI DEVI
MANJU BALA
DALJEET KAUR
DARSHAN SINGH
RANJEET KAUR
HARVINDER KAUR
MONIKA ARORA
TILAK RAJ
SURENDER SANGWAN
MUKESH KUMAR
SATISH KUMAR
POONAM RANI
SUNITA
BABITA DEVI
KULDEEP SINGH
SUDESH KUMARI
SONIA RANI
ANITA RANI
SHAMSHER SINGH
REETU DEVI
RITU
SUDESH RANI
MAMTA RANI
AJEET KAUR
RUPINDER KAUR
PARAMJEET KAUR
KUSUM RANI
SHYAMA RANI
MAMTA DEVI

VINOD KUMAR
LALIT KUMAR
SURJEET KUMAR GHAI
RAMESH KUMAR
MANDHAR LAL
ISHWAR SINGH
RAMESH CHAND
KRISHAN LAL CHAUHAN
OM PAL
DARSHAN LAL
JAI SINGH
BALWANT
SEWA RAM
SURJEET SINGH
SATPAL SINGH
PRITAM SINGH
RAGHUBIR SINGH
BHUPINDER SINGH
BUTA SINGH
A L ARORA
RAMESH KUMAR
SEWA SINGH SANGWAN
KARAM SINGH
SAT PAL
SHAMSHER SINGH
KARTAR
MAHABIR SNGH
HARBANS SINGH
PRITHVI SINGH
ISHWAR SINGH
HARKESH SINGH
KURA RAM
DEBI RAM
SEVA RAM
GAJE SINGH
DHARAM SINGH
RAM SINGH
DALBIR SINGH
HARIKESH SINGH
BALWAN SINGH
SURJIT KUMAR
RAMNIWAS

EN51 050
EN51 037
EN51 030F
EN51 053
EN51 037
EN51 028F
EN51 036
EN51 049
EN51 032F

HI53 064
HI53 037
HI53 035
HI53 038
HI53 046
HI53 044
HI53 036
HI53 050
HI53 052

HR63 020F
PS64 036
PS64 054
HR63 024F
ES68 054
HR63 046
PS64 044
HR63 035
HR63 056

PS64 035
PA82 061
GE72 057
PS64 050
HR63 042
PE88 055
PA82 035
PS64 053
MV78 047

EVS 049
EVS 048

EN51 035
EN51 ABS
EN51 041
EN51 035
EN51 017F
EN51 028F
EN51 041

HI53 037
HI53 052
HI53 067
HI53 042
HI53 059
HI53 046
HI53 042

HR63 024F
EP95 050
HR63 055
HR63 042
HR63 046
EP95 070
PS64 049

PS64 036
PS64 048
PY70 051
GE72 054
PS64 041
PS64 043
PA82 057

EN51 035
EN51 050
EN51 038
EN51 042
EN51 038

HI53 062
HI53 053
HI53 036
HI53 040
HI53 049

EP95 046
SO65 048
HR63 041
HR63 048
HR63 035

HR63 021F
PA82 058
PA82 051
PS64 007F
PS64 042

EVS 052

EN51 ABS

HI53 050

ES68 057

MA54 035

EVS 048

EN51 041
EN51 036
EN51 039
EN51 041
EN51 039
EN51 035
EN51 026F
EN51 021F
EN51 040
EN51 036
EN51 036
EN51 038
EN51 036
EN51 040
EN51 052
EN51 ABS

HI53 039
HI53 043
HI53 048
HI53 044
HI53 050
HI53 047
HI53 036
HI53 049
HI53 038
HI53 054
HI53 041
HI53 043
HI53 059
HI53 037
HI53 057
HI53 047

HR63 038
EP95 064
HR63 041
HR63 040
HR63 044
HR63 051
HR63 049
HR63 039
PS64 049
HR63 035
EP95 059
HR63 023F
EP95 068
HR63 037
EC66 046
EC66 036

PS64 053
PS64 051
PS64 043
PS64 040
PS64 063
PS64 018F
PS64 044
PS64 060
PA82 047
PS64 044
EC66 040
PS64 047
HR63 040
PS64 039
PS64 042
PA82 041

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EVS 047

EVS 043
EVS 051

EVS 056
EVS 050

EVS 069

ABSF
ABSF
ABSF
045
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
058
ABSF
ABSF
052

FAIL
0171 RPFD
FAIL
FAIL RPFD
0179 RPFD
FAIL RPFD
0151 RPFD
0187
FAIL
ABSENT
FAIL RPFD
RPFD
0214
0173
FAIL
FAIL
0189 RPFD
ABSENT
FAIL
0209
0166
FAIL
0164
ABSENT
RPFD
NE
0171 RPFD
0194 RPFD
0171 RPFD
0165
0196
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0174
0169
0176
FAIL RPFD
0203
0153
0197
RPFD

1608019
1608020
1608021
1608022
1608023
1608024
1608025
1608026
1608027
1608028
1608029
1608030
1608031
1608032
1608033
1608034
1608035
1608036
1608037
1608038
1608039
1608040
1608041
1608042
1608043
1608044
1608045
1608046
1608047
1608048
1608049
1608050
1608051
1608052
1608053
1608054
1608055
1608056
1608057
1608058
1608059
1608060

11-PCD-31000
11-DE-13225
11-DE-13601
11-DE-13579
10-PCD-28300
11-PCD-29948
11-PCD-30433
11-PCD-30092
11-PCD-38957
11-PCD-57826
11-PCD-29324
11-PCD-29720
11-PCD-29225
11-PCD-11888
11-PCD-29555
09-JC-36
11-PCD-29355
11-PCD-29635
11-PCD-30523
11-PCD-30616
11-PCD-30461
11-PCD-29228
11-PCD-28671
11-PCD-29495
11-PCD-28046
11-PCD-30447
11-PCD-30873
11-PCD-30552
11-PCD-30587
11-PCD-24494
11-PCD-30627
11-PCD-30540
11-PCD-29896
11-PCD-30248
11-PCD-30239
11-PCD-28692
11-PCD-28154
11-PCD-29860
11-PCD-29677
11-PCD-30601
11-PCD-30098
11-PCD-30768

SEEMA
SANJEEV KUMAR
DINESH KUMAR
KULDEEP SINGH
ANJU DEVI
ANITA RANI
NEETU
REKHA DEVI
REETA
RITU DEVI
NEETU RANI
KAVITA
RIMPI
SUMIT DEVI
REENA
VINOD KUMAR
SEEMA RANI
KULDEEP KAUR
POOJA RANI
POOJA RANI
BHAWNA
SONIA
KULBEER KAUR
REETA DEVI
HARJEET KAUR
SEEMA SHARMA
SANJEEV KUMAR
MANISHA DEVI
RENU DEVI
RAJNI CHAUHAN
SUNITA DEVI
SANDEEP KAUR
SHOBHA RANI
KULVINDER KAUR
MAMTA RANI
ROMA RANI
SAPNA RANI
REENA
MEENA
REKHA
PREETI
RAJU

RAJENDER
RAM PAL
SATPAL
RANJEET SINGH
SUBHASH CHAND
RAM DYAL SINGH
SHAMSHER SINGH
PANJAB SINGH
BALBIR
RAGHUBIR SINGH
RAMCHANDER
PREETA SINGH
DHARAMPAL
SUBE SINGH
JAIPAL
FATEH SINGH
ARJUN SINGH
HARIKESH
RAMPAL
LAL SINGH
SUBHASH SHARMA
SATBEER SINGH
BALDEV SINGH
JAGDISH SINGH
BALDEV
RAVIKANT SHARMA
SYAM LAL
LATOOR SINGH
RAMPAL
SURESH KUMAR
RAM PAL
KULBIR SINGH
ANGREJ SINGH
DALBIR SINGH
RAJ KUMAR
DARSHAN CHAND
KRISHAN LAL
BASHAU
RAM KARAN
NARSI MAL
KARNAIL SINGH
BHAGWAN DAS

EN51 ABS

HI53 049

ES68 046

PA82 060

EVS 057

EN51 043
EN51 035

HI53 056
HI53 052

HR63 042
EC66 024F

PS64 041
PS64 044

EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 031F
EN51 035
EN51 035
EN51 039
EN51 041
EN51 036
EN51 ABS
EN51 042
EN51 033F

HI53 041
HI53 046
HI53 047
HI53 054
HI53 048
HI53 038
HI53 036
HI53 038
HI53 054

HR63 035
HR63 010F
HR63 057
HR63 050
PS64 039
HR63 048
SO65 036
HR63 036
HR63 042

PS64 054
PS64 040
PA82 058
PS64 051
SO65 064
PA82 053
PA82 036
PS64 037
PS64 039

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
038
044
ABSF
063
ABSF
045
ABSF
040

EN51 029F
EN51 036
EN51 050
EN51 049
EN51 044
EN51 038
EN51 032F
EN51 039
EN51 027F
EN51 044
EN51 052
EN51 ABS

HI53 037
HI53 046
HI53 061
HI53 049
HI53 039
HI53 060
HI53 053
HI53 041
HI53 047
HI53 049
HI53 038
HI53 048

HR63 036
SO65 054
HR63 053
EP95 062
HR63 037
EP95 058
HR63 042
PS64 035
ES68 036
HR63 041
HR63 006F
HR63 038

PS64 042
PA82 029F
PS64 069
HR63 036
PS64 049
HR63 056
PS64 043
PE88 060
PS64 037
PS64 038
PE88 057
PA82 040

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
040
040
ABSF
044
057
045
ABSF
ABSF
ABSF
055
051

EN51 035
EN51 027F
EN51 026F
EN51 041
EN51 036
EN51 036
EN51 028F
EN51 022F
EN51 029F

HI53 040
HI53 047
HI53 040
HI53 054
HI53 054
HI53 044
HI53 051
HI53 035
HI53 053

HR63 036
EP95 070
HR63 047
HR63 037
HR63 036
ES68 047
ES68 048
HR63 049
HR63 039

PS64 044
PS64 035
PS64 039
PS64 060
PA82 040
HR63 036
HR63 042
PA82 041
PA82 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

040
048
043
049
ABSF
043
039
048
050

RPFD
ABSENT
ABSENT
UMC
ABSENT
ABSENT
0182
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0197
0194
0192
0175
RPFD
0153
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0233
0196 RPFD
0169
0212
FAIL
0175
FAIL RPFD
0172 RPFD
FAIL
RPFD
ABSENT
0155 RPFD
FAIL
FAIL
0192 RPFD
0166 RPFD
0163
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT

1608061
1608062
1608063
1608064
1608065
1608066
1608067
1608068
1608069
1608070
1608071
1608072
1608073
1608074
1608075
1608076
1608077
1608078
1608079
1608080
1608081
1608082
1608083
1608084
1608085
1608086
1608087
1608088
1608089
1608090
1608091
1608092
1608093
1608094
1608095
1608096
1608097
1608098
1608099
1608100
1608101
1608102

11-PCD-30974
11-PCD-29875
11-PCD-28094
11-PCD-30468
11-PCD-28200
11-PCD-29508
11-PCD-28135
11-DE-14068
11-PCD-28814
11-PCD-29603
11-PCD-28686
11-PCD-29641
11-PCD-30380
10-PCD-32463
11-PCD-29042
11-PCD-30425
11-PCD-30184
11-PCD-30200
11-PCD-30047
11-PCD-28830
11-PCD-29030
11-PCD-31019
11-PCD-30168
11-PCD-12030
11-PCD-28183
11-PCD-12584
11-DE-16549
11-PCD-30534
11-PCD-30976
11-PCD-28616
11-PCD-30662
11-PCD-30345
11-PCD-30121
11-PCD-30589
11-PCD-30097
11-PCD-29665
11-PCD-30880
11-PCD-29545
11-PCD-28745
11-PCD-30496
11-PCD-29382
11-PCD-28624

SONIA
POONAM RANI
REKHA RANI
REKHA DEVI
ARTI DEVI
MANPREET
POONAM DEVI
MANDEEP
VIRPAL KAUR
GEETA
POOJA RANI
PRIYANKA
RENU
SUNITA DEVI
JASWANT SINGH
PARVINDER KAUR
MEENA DEVI
MUKESH DEVI
SEEMA DEVI
SUMAN
RAVI KUMAR
MEENA DEVI
SONIA
SUSHMA RANI
PAYAL
RAJVINDER KAUR
ANIL
AMANDEEP KAUR
ANURADHA
KARAMJEET KAUR
PARVESH KUMAR
BHATERI DEVI
MEENA DEVI
SONIA
SUNITA DEVI
NISHA RANI
KULDEEP
SUNITA RANI
PARAMJEET KAUR
SUMAN RANI
SONIA DEVI
KIRAN BALA

SURESH SHARMA
MAHINDER SINGH
BALBIR SINGH
SHAMSHER SINGH
MAHENDER SHARMA
PALVINDER SINGH
BHULLA RAM
KARAMBIR
RULDU RAM
RANJIT SINGH
BALVIR SINGH
MAHENDER SINGH
RAJPAL
NATHU RAM
DARSHAN SINGH
FATEH SINGH
RAM BHAGAT
JAGIR SINGH
ISHWAR SINGH
BHAGWAN
SURAT SINGH
MANGE RAM
SATBIR
ANIL KUMAR
RAMESHWAR DAS
AVTAR SINGH
SATBIR
MAHINDER SINGH
SATPAL
SUCHA SINGH
DARSHAN SINGH
ROSHAN LAL
RAM PAL
SHREE NIWAS
PALA RAM
HAKAM SINGH
RAJ KUMAR
RANDHIR SINGH
CHIMAN RAM
PALA RAM
JIYA LAL
CHHOTU RAM

EN51 030F
EN51 037

HI53 051
HI53 061

HR63 042
HR63 039

PS64 059
PA82 035

EVS 035
EVS 051

EN51 044

HI53 047

HR63 036

PA82 037

EVS 053

EN51 054
EN51 044
EN51 050

HI53 042
HI53 069
HI53 040

HR63 037
HR63 048
EP95 074

PA82 053
PS64 058
PS64 050

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS 041

EN51 056
EN51 035
EN51 035
EN51 047
EN51 038
EN51 031F
EN51 021F
EN51 029F
EN51 047

HI53 038
HI53 038
HI53 062
HI53 062
HI53 051
HI53 058
HI53 036
HI53 054
HI53 041

EP95 048
HR63 043
HR63 038
HR63 036
HR63 024F
EP95 072
ES68 050
HR63 036
HR63 040

HR63 036
PA82 036
PS64 054
PA82 036
PS64 036
PS64 050
HR63 035
PS64 043
PS64 048

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
045
056
ABSF
ABSF
ABSF
042
047
ABSF

EN51 039
EN51 026F
EN51 036
EN51 036
EN51 060
EN51 047
EN51 ABS
EN51 040
EN51 036
EN51 038
EN51 035
EN51 031F
EN51 038
EN51 030F

HI53 053
HI53 044
HI53 054
HI53 044
HI53 054
HI53 050
HI53 036
HI53 064
HI53 040
HI53 036
HI53 047
HI53 071
HI53 053
HI53 041

PS64 035
PS64 038
PS64 054
HR63 036
HR63 059
EP95 059
ES68 041
EP95 069
EC66 036
HR63 043
PS64 047
HR63 042
HR63 053
HR63 036

PA82 033F
PE88 072
HS71 058
PS64 047
EC66 040
HR63 049
PS64 052
HR63 041
PS64 049
EC66 035
PA82 051
EC66 049
PS64 059
PS64 042

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

041
049
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABS
ABSF
068
ABSF
076
061
056
ABSF

EN51 056
EN51 038
EN51 039
EN51 038

HI53 060
HI53 047
HI53 056
HI53 043

HR63 050
HR63 060
HR63 046
HR63 036

PS64 054
PS64 053
PS64 047
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
053
ABSF

EN51 035
EN51 042

HI53 037
HI53 049

HR63 037
HR63 041

PA82 039
PS64 032F

EVS ABSF
EVS 043

ABSENT
FAIL
0172 RPFD
ABSENT
0164 RPFD
ABSENT
0186
0219
0214
ABSENT
0178
0152 RPFD
0189
0181
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0176
ABSENT
FAIL
FAIL RPFD
0202
0163
0213
0205
RPFD
0214
0161
0152
0180
FAIL
0203
FAIL
ABSENT
0220
0198
0188
0153
ABSENT
0148
FAIL RPFD

1608103
1608104
1608105
1608106
1608107
1608108
1608109
1608110
1608111
1608112
1608113
1608114
1608115
1608116
1608117
1608118
1608119
1608120
1608121
1608122
1608123
1608124
1608125
1608126
1608127
1608128
1608129
1608130
1608131
1608132
1608133
1608134
1608135
1608136
1608137
1608138
1608139
1608140
1608141
1608142
1608143
1608144

11-PCD-28623
11-PCD-29266
SO11-PCD-1061
11-DE-13057
11-PCD-29605
11-PCD-28326
11-PCD-28715
11-PCD-29493
11-PCD-30541
11-DE-17162
08-DE-21887
11-PCD-30331
11-PCD-30033
11-PCD-30186
11-PCD-29668
11-PCD-30146
11-PCD-29390
11-PCD-28555
11-DE-14426
11-PCD-30471
11-PCD-28186
11-PCD-28542
11-PCD-29549
11-PCD-29543
11-PCD-29421
11-PCD-29093
11-PCD-29887
11-PCD-29959
11-DE-15869
11-PCD-29893
11-PCD-28723
11-PCD-30607
11-PCD-29094
11-PCD-28753
04-PC-27541
11-DE-17403
11-DE-15790
11-DE-12908
11-PCD-30060
11-PCD-28435
11-PCD-29553
11-PCD-28467

HARJEENA DEVI
ANKITA
SONIKA
NARPAL NAIN
SONIA DEVI
SWEETY DEVI
BALJEET KAUR
REKHA DEVI
POONAM DEVI
DEV KUNDU
KRISHAN KUMAR
NISHA RANI
SEEMA
REKHA
SAPANA
POOJA DEVI
PINKI
SUKHBIR SINGH
GURPEJ SINGH
REENA DEVI
PRIYANKA DEVI
PINKI DEVI
MANJEET KAUR
MEENU SHARMA
RITU RANI
JAMNA DEVI
ANITA RANI
BATERI DEVI
VARINDER KAUR
JYOTI
RAMANDEEP KAUR
MANUPAM
ANU DEVI
GURPREET KAUR
SATYA DEVI
AMANPREET KAUR
SACHIN KUMAR
BALRAJ
ANGOORI DEVI
GEETA
JYOTI
BALJINDER KAUR

GANDHI RAM
RAJPAL MITTAL
RAM KUMAR
SURESH NAIN
JAGAN NATH
MEWA SINGH
RANVIR SINGH
RAMKUMAR
BALBIR
RAMPAL KUNDU
ASHBIR
KEROPARTAP
RAMDIA
JAI SINGH
PARMAL
BHARAT SINGH
RAM KUMAR
SEWA RAM
HARWINDER SINGH
SUBE SINGH
MADAN LAL
MAHINDER SINGH
JARNAIL SINGH
CHARANJEET
CHHANA RAM
RAGHBIR SINGH
MANGE RAM
SATPAL SINGH
KARAMJEET SINGH
SULTAN SINGH
GURBAKSH SINGH
RAGHUVIR SINGH
SUKHI RAM
DARSHAN SINGH
AJMER LAL
BALJINDER SINGH
HUKAM SINGH
BALBIR
SUBA SINGH
SATPAL
RAJENDER
SARBJEET SINGH

EN51 037
EN51 066
EN51 033F
EN51 032F
EN51 040
EN51 036
EN51 042
EN51 000F
EN51 047
EN51 046
EN51 035

HI53 046
HI53 048
HI53 039
HI53 070
HI53 046
HI53 040
HI53 051
HI53 041
HI53 050
HI53 017F
HI53 044

HR63 038
EC66 046
ES68 043
SO65 062
HR63 043
HR63 063
EP95 060
HR63 044
HR63 058
HR63 038
ES68 049

PS64 036
PS64 023F
SO65 038
PE88 066
PS64 057
PA82 050
PS64 061
PS64 042
PS64 038
PS64 041
MA54 004F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

046
ABSF
ABSF
064
ABSF
041
036
042
073
ABSF
ABSF

EN51 042
EN51 022F
EN51 046
EN51 035
EN51 042
EN51 069
EN51 041

HI53 056
HI53 036
HI53 048
HI53 040
HI53 053
HI53 043
HI53 041

EC66 041
HR63 036
HR63 041
ES68 038
HR63 040
ES68 069
EP95 067

PE88 063
PS64 056
PA82 036
HR63 038
PS64 046
MA54 011F
HR63 021F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
039
ABSF
073
040
ABSF
042

EN51 046
EN51 033F
EN51 035
EN51 038
EN51 033F
EN51 035
EN51 044
EN51 026F
EN51 038
EN51 035
EN51 026F
EN51 039
EN51 035
EN51 041
EN51 051
EN51 038
EN51 023F
EN51 035
EN51 028F
EN51 062
EN51 038
EN51 057

HI53 048
HI53 038
HI53 039
HI53 038
HI53 056
HI53 051
HI53 047
HI53 038
HI53 046
HI53 043
HI53 050
HI53 036
HI53 054
HI53 039
HI53 054
HI53 060
HI53 039
HI53 068
HI53 041
HI53 037
HI53 040
HI53 035

HR63 058
HR63 043
HR63 042
HR63 048
HR63 042
HR63 042
HR63 037
ES68 047
EP95 060
ES68 036
EP95 066
HR63 049
HR63 037
EP95 067
HR63 039
EP95 056
HR63 041
ES68 080
EP95 048
HR63 022F
HR63 048
HR63 044

PS64 052
PS64 049
PS64 050
PS64 036
PS64 036
PS64 058
PS64 059
HR63 036
HR63 044
EC66 016F
PS64 051
PS64 036
PS64 040
HR63 040
PS64 036
HR63 029F
PS64 049
EC66 036
PS64 035
EC66 044
PA82 048
PS64 058

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
043
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
044
052
ABSF
ABSF
ABSF
042
ABSF
066
057
059
ABSF
ABSF
047
ABSF
047

0157 RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
0186 RPFD
0189
0214
FAIL
0193
FAIL
FAIL
ABSENT
0202
FAIL
0171
0151
0181
FAIL RPFD
FAIL
ABSENT
0204
FAIL
0166 RPFD
0160 RPFD
FAIL
0186
0187
FAIL
0188
FAIL
FAIL
0160
0166
0187
0180
FAIL RPFD
FAIL
0219
FAIL
FAIL
0174
0194

1608145
1608146
1608147
1608148
1608149
1608150
1608151
1608152
1608153
1608154
1608155
1608156
1608157
1608158
1608159
1608160
1608161
1608162
1608163
1608164
1608165
1608166
1608167
1608168
1608169
1608170
1608171
1608172
1608173
1608174
1608175
1608176
1608177
1608178
1608179
1608180
1608181
1608182
1608183
1608184
1608185
1608186

11-PCD-30072
11-PCD-30071
11-PCD-29522
11-PCD-29520
11-PCD-29413
10-PCD-32131
10-PCD-32056
09-KT-4J-1343
11-PCD-29431
09-PCD-3635
11-PCD-30562
11-PCD-28031
11-PCD-30097
11-PCD-30695
11-PCD-30412
11-PCD-30210
11-PCD-30362
11-PCD-29375
11-PCD-31039
11-PCD-30437
11-PCD-30452
11-PCD-30628
11-DE-14345
11-PCD-30696
11-PCD-29931
11-PCD-30531
11-PCD-30949
11-PCD-30363
11-PCD-30958
11-DE-12852
11-PCD-29401
11-PCD-29629
11-PCD-29916
11-PCD-28669
11-PCD-30199
10-PCD-34219
11-DE-16968
11-PCD-29120
11-PCD-28661
11-DE-14521
11-PCD-30355
11-PCD-29468

VIKAS SHARMA
RAJRANI
ANUJA DEVI
POOJA DEVI
SONIA
ARTI
KOMAL SHARMA
GITU SHARMA
NANHI DEVI
POOJA DEVI
MEENA RANI
SONIA RANI
SUNITA DEVI
DEEPAK KUMAR
REENA RANI
BINDU RANI
REKHA RANI
AARTI
BABITA DEVI
LAKSHMI RANI
SITA RANI
NISHA RANI
RAJESH
LAKHVINDER KUMAR
PINKI
ASHA RANI
SUDESH DEVI
PRIYANKA
MAMTA DEVI
BALJEET
MEENA
GEETA RANI
SUNITA
GISHU SHARMA
MANISHA DEVI
GURMEET KAUR
GURSEWAK SINGH
PINKI DEVI
MANJEET KAUR
YADWINDER SINGH
KARMJEET
SUMAN RANI

DHARAMPAL
DHARAMPAL
JODHA RAM
DHARAM PAL
BALDEV SINGH
CHANDAN LAL
SOMDUTT SHARMA
DARSHAN LAL
RAMDIYA
AMAR NATH
KAPOOR CHAND
RAM CHAND
PALA RAM
PALA RAM
JAGMINDER SINGH
CHANDI RAM
BALBIR SINGH
DHOOP SINGH
MAHABIR SNGH
BALWAN SINGH
RANDHIR SINGH
RAMESH CHAND
RAMESH KUMAR
GIAN CHAND
RATIYA RAM
JAGDISH KUMAR
RAMNIWAS
SUBHASH CHAND
RAMNIWAS
BHIM SINGH
DHARAMPAL
JAI KUMAR
MUKHITYAR SINGH
SURJIT KUMAR
PALA RAM
SUKHWANT SINGH
JARNAIL SINGH
KRISHAN LAL
DEV SINGH
RISHPAL SINGH
RAMKALA
SAMSHER SINGH

EN51 035
EN51 046
EN51 036
EN51 037
EN51 049
EN51 037
EN51 019F
EN51 014F

HI53 044
HI53 048
HI53 036
HI53 037
HI53 058
HI53 040
HI53 038
HI53 036

HR63 040
HR63 039
HR63 029F
HR63 051
HR63 038
HR63 048
HR63 036
HR63 046

PS64 040
PS64 042
PS64 051
PS64 042
SO65 062
PS64 048
PS64 036
PS64 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
040
040
ABSF
ABSF
060

EN51 014F
EN51 029F
EN51 024F
EN51 044
EN51 011F
EN51 031F
EN51 031F
EN51 024F
EN51 052

HI53 048
HI53 049
HI53 035
HI53 057
HI53 036
HI53 053
HI53 058
HI53 057
HI53 056

HR63 044
HR63 037
PS64 051
HR63 035
PS64 040
ES68 037
HR63 038
HR63 036
HR63 067

PS64 056
PA82 036
HS71 046
PS64 052
PA82 036
HR63 046
PS64 052
PS64 036
PS64 062

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

043
ABSF
067
068
ABSF
ABSF
052
052
ABSF

EN51 022F
EN51 035
EN51 041

HI53 051
HI53 061
HI53 063

ES68 044
ES68 047
EP95 072

HR63 036
EC66 042
PS64 040

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 052
EN51 032F
EN51 039
EN51 039
EN51 038
EN51 028F
EN51 049
EN51 049
EN51 046
EN51 040
EN51 043

HI53 047
HI53 035
HI53 067
HI53 038
HI53 035
HI53 047
HI53 043
HI53 047
HI53 049
HI53 038
HI53 036

HR63 036
HR63 036
ES68 068
ES68 053
ES68 038
EC66 036
HR63 037
SO65 060
HR63 049
ES68 048
EC66 041

PS64 039
PS64 041
HR63 036
PA82 047
PS64 037
PA82 041
PA82 038
PA82 059
PS64 035
PA82 058
PS64 041

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 043
EN51 ABS
EN51 050
EN51 035
EN51 042

HI53 039
HI53 050
HI53 048
HI53 038
HI53 036

EP95 069
PS64 046
HR63 069
EP95 060
ES68 046

PS64 035
PA82 035
PS64 039
HR63 022F
EC66 052

EVS ABSF
EVS ABS
EVS 037

054
041
071
ABSF
041
052
ABSF
040
044
ABSF
038

EVS ABSF

0159
0175
FAIL
0167
0207
0173
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL RPFD
FAIL
FAIL RPFD
0188
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0237
ABSENT
FAIL RPFD
0185
0216
ABSENT
0174
FAIL
0210
0177
0148
FAIL
0167
0215
0179
0184
0161
ABSENT
P-R-S
0186
RPFD
0206
FAIL
0176
ABSENT

1608187
1608188
1608189
1608190
1608191
1608192
1608193
1608194
1608195
1608196
1608197
1608198
1608199
1608200
1608201
1608202
1608203
1608204
1608205
1608206
1608207
1608208
1608209
1608210
1608211
1608212
1608213
1608214
1608215
1608216
1608217
1608218
1608219
1608220
1608221
1608222
1608223
1608224
1608225
1608226
1608227
1608228

11-PCD-28751
10-PCD-33873
11-PCD-30363
11-PCD-29917
11-PCD-30354
11-PCD-30137
11-PCD-30019
11-DE-15786
11-PCD-29848
11-PCD-30567
11-PCD-28465
11-PCD-29097
11-PCD-29118
11-DE-17307
11-PCD-29003
11-PCD-30584
08-KMD-192
11-PCD-28604
11-PCD-30977
11-PCD-29952
11-PCD-30419
11-PCD-29263
11-PCD-29244
11-PCD-31012
11-DE-14931
11-PCD-28043
11-PCD-30577
11-PCD-30600
11-DE-15266
11-DE-17187
11-DE-16189
11-PCD-29391
11-PCD-30205
10-PCD-32863
11-PCD-30421
11-PCD-30284
11-PCD-29290
11-PCD-30041
11-PCD-30240
11-PCD-28407
10-DE-18260
11-PCD-30701

MEENA KUMARI
KUSUM DEVI
PRIYANKA
NEELAM DEVI
ANU
BHAWNA
POONAM DEVI
ISH KUMAR
SONIA
MAMTA DEVI
NISHA
REETU DEVI
MANDEEP KAUR
DESH RAJ
GAGANDEEP KAUR
RIMPI DEVI
RAM BHATERI
RAMANDEEP KAUR
SHEENA DEVI
NEELAM
POONAM RANI
SHANTI DEVI
SEEMA RANI
SONIA DEVI
ATUL WALIA
SUDESH KUMARI
POOJA
MEENA KUMARI
VIKASH
PARVEEN
MANINDER SINGH
KAMLESH DEVI
SEEMA SAINI
SHEENU RANI
ANJU YADAV
SONIA DEVI
JONIA
KAVITA DEVI
SEEMA RANI
PRITI DEVI
ASHOK KUMAR
GURVINDER SINGH

FAKIR CHAND
RAJ KUMAR
SUBHASH CHAND
SHISHAN RAM
KARAN CHAND
AMAR SINGH
MAMU RAM
SUBHASH CHAND
SATISH KUMAR
RAJ KUMAR
MAHESH NARAIN
JAIBHAGWAN
JOGINDER SINGH
LABH SINGH
RAJWANT SINGH
SATPAL
PREM CHAND
HARBANS SINGH
DALBIR SINGH
BANTA RAM
SUSHIL
JAWAHAR SHARMA
GURDIAL SINGH
ARJUN
SUBASH WALIA
PRITHVI SINGH
SUBHASH
RAMDIYA
SHAMSHER
SINGHA RAM
GURMAJ SINGH
RAMESHWAR DASS
SOMA SAINI
SHAMSHER SINGH
KAKU RAM
KARAMVIR
RANBEER
GAJE SINGH
RAJ KUMAR
SOHAN LAL
RAM SINGH
MANGAT RAM

EN51 039
EN51 039

HI53 044
HI53 056

EP95 064
HR63 046

HR63 037
PS64 066

EVS ABSF
EVS 041

EN51 037
EN51 040
EN51 035
EN51 053
EN51 039
EN51 061

HI53 038
HI53 043
HI53 057
HI53 051
HI53 052
HI53 052

HR63 036
HR63 036
HR63 050
EP95 080
HR63 039
HR63 052

PA82 056
PS64 036
PS64 054
HR63 036
PA82 041
PS64 051

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
050
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 051
EN51 039
EN51 051
EN51 047
EN51 035
EN51 039
EN51 033F
EN51 035
EN51 035
EN51 043
EN51 054
EN51 038
EN51 010F
EN51 ABS
EN51 039
EN51 ABS
EN51 046
EN51 032F
EN51 035
EN51 032F
EN51 036
EN51 ABS
EN51 054
EN51 054
EN51 044
EN51 052
EN51 035
EN51 051
EN51 030F
EN51 043
EN51 037
EN51 027F

HI53 043
HI53 054
HI53 044
HI53 041
HI53 036
HI53 060
HI53 035
HI53 036
HI53 059
HI53 056
HI53 063
HI53 061
HI53 052
HI53 040
HI53 ABSF
HI53 048
HI53 050
HI53 036
HI53 056
HI53 049
HI53 022F
HI53 049
HI53 046
HI53 058
HI53 053
HI53 053
HI53 061
HI53 043
HI53 038
HI53 053
HI53 038
HI53 036

HR63 ABS
HR63 047
HR63 040
HR63 049
EP95 059
HR63 046
HR63 035
EP95 068
HR63 043
HR63 036
HR63 037
EC66 038
EP95 042
ES68 056
HR63 042
HR63 041
HR63 051
ES68 052
HR63 036
HR63 040
EP95 049
EP95 067
HR63 039
HR63 040
HR63 039
SO65 060
HR63 030F
EC66 035
HR63 036
ES68 049
HR63 056
HR63 039

PS64 060
PS64 040
PA82 042
PS64 036
HR63 042
PS64 039
PS64 044
HR63 020F
PA82 050
PS64 051
PA82 036
PS64 063
PS64 038
PS64 043
PS64 040
PS64 043
PS64 048
PA82 044
PA82 ABS
PS64 048
HR63 041
PS64 044
PS64 050
PA82 062
PS64 037
PA82 040
PS64 048
PE88 055
PS64 042
HR63 047
PS64 035
PA82 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABS
ABSF
046
059
036
065
056
ABSF
ABSF
047
049
ABSF
037
048
ABSF
ABS
ABSF
ABSF
066
ABSF
039
037
044
056
045
043
039
ABSF
044
ABSF
ABSF
ABSF

0184
0207
ABSENT
0167 RPFD
0155
0196
0220
0171
0216 RPFD
P-R-S
RPFD
0180
0177
0173 RPFD
0172
0184
FAIL
FAIL
0187
0186 RPFD
0190
0200 RPFD
FAIL
RPFD
FAIL
RPFD
0195 RPFD
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
FAIL
RPFD
0189 RPFD
0214
0173
0205
FAIL
0184
FAIL
0192
0166 RPFD
FAIL

1608229
1608230
1608231
1608232
1608233
1608234
1608235
1608236
1608237
1608238
1608239
1608240
1608241
1608242
1608243
1608244
1608245
1608246
1608247
1608248
1608249
1608250
1608251
1608252
1608253
1608254
1608255
1608256
1608257
1608258
1608259
1608260
1608261
1608262
1608263
1608265
1608266
1608267
1608268
1608269
1608270
1608271

11-PCD-30262
11-PCD-29150
11-PCD-30105
11-PCD-28085
11-PCD-28184
11-PCD-24518
11-PCD-30990
11-PCD-29457
11-PCD-31000
11-PCD-30396
11-DE-14393
11-PCD-28605
11-PCD-57035
11-PCD-29177
11-PCD-29527
11-DE-14394
11-PCD-30532
08-PCD-94851
11-PCD-30805
09-DE-21870
11-PCD-30825
11-PCD-28674
11-PCD-30649
11-PCD-30172
11-PCD-56364
11-PCD-28712
11-PCD-28290
11-DE-14101
10-PCD-32501
11-PCD-28561
11-PCD-30154
11-PCD-30469
11-PCD-29885
11-PCD-30539
11-PCD-28041
11-DE-16549
11-PCD-28829
11-PCD-29059
11-DE-13972
11-PCD-28735
11-DE-15021
11-PCD-29459

ANU RANI
MONIKA RANI
NITI RANI
KUSUM SHARMA
REETU DEVI
REETA
SONIA
MANJU
SEEMA
RUCHI SHARMA
SUSHIL KUMAR
DAYA KAUR
AJMER SINGH
SUMAN DEVI
POONAM DEVI
VIKKI
SONIA
ANGREJ RAM
SALINDER
SUSHIL SHARMA
AJAY
KULWINDER KAUR
NEERU BALA
SONIA
UMA RANI
CHARANJEET KAUR
SUSHMA DEVI
BALINDER
SANDEEP KAUR
RAJENDRA PARSAD BHARTI
MUKESH
SEEMA RANI
RENU BALA
SEEMA
SHASHI KIRAN
ANIL
KANNU BALA
ANNU RANI
SATISH KUMAR
GURMEET KAUR
DEEPAK KOMAR
NEERAJ

OMPRAKASH
SAT PAL
SURESH KUMAR
JAINARAIN SHARMA
DESRAJ
LILA RAM
DHARAMVIR SINGH
ISHWAR SINGH
RAJENDER
BHARAT KUMAR SHARMA
SATBIR SINGH
RAMDIYA
RAM DHARI
BARU RAM
SURENDER KUMAR
VEDPARKASH
RAJ PAL
MEHAR CHAND
DHARMPAL
SATPAL SHARMA
MAHENDER
SUCHA SINGH
SURESH KUMAR
JAI SINGH
SHISHPAL
AMRIK SINGH
RAMSAROOP
MAHAVIR
DARBARA
SAHDEV RAM
ISHWAR
DARSHAN SINGH
KRISHAN SINGH
CHANDI RAM
BALBIR SINGH
SATBIR
BALBIR CHAND
SUSHIL KUMAR
SATPAL
SURJIT SINGH
RAGHUBIR SINGH
RAM NARAYAN

EN51 035
EN51 041
EN51 039
EN51 039
EN51 037
EN51 046

HI53 053
HI53 049
HI53 047
HI53 044
HI53 059
HI53 036

EC66 028F
PS64 036
HR63 036
HR63 040
HR63 027F
EP95 060

PS64 039
SO65 036
PA82 036
PA82 026F
PS64 054
HR63 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
060
ABSF
049
ABSF

EN51 044
EN51 033F
EN51 047
EN51 062
EN51 053
EN51 041
EN51 040
EN51 035
EN51 046
EN51 043
EN51 048
EN51 043
EN51 051
EN51 037
EN51 035
EN51 044

HI53 052
HI53 049
HI53 058
HI53 053
HI53 051
HI53 037
HI53 046
HI53 051
HI53 037
HI53 062
HI53 035
HI53 042
HI53 036
HI53 056
HI53 052
HI53 064

HR63 042
ES68 046
HR63 040
EP95 057
HR63 059
HR63 057
HR63 030F
HR63 037
EP95 052
EC66 048
HR63 019F
EC66 042
ES68 056
HR63 036
HR63 038
EC66 048

PS64 044
PA82 060
PS64 042
EC66 049
PA82 037
PE88 058
PA82 060
PA82 ABS
HR63 052
PA82 054
PS64 064
PS64 040
PA82 026F
PS64 036
EC66 040
PS64 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
041
ABSF
039
ABS
ABSF
076
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
067
ABSF
ABSF

EN51 035
EN51 036
EN51 041

HI53 048
HI53 053
HI53 039

HR63 036
HR63 048
HR63 052

PS64 022F
PS64 068
PA82 060

EVS ABSF
EVS 043
EVS ABSF

EN51 043
EN51 042

HI53 037
HI53 035

HR63 041
HR63 047

PS64 036
PS64 048

EVS 064
EVS 044

EN51 036
EN51 050
EN51 047
EN51 019F
EN51 048
EN51 039
EN51 044
EN51 037

PU61 063
HI53 036
HI53 043
HI53 036
HI53 041
HI53 048
HI53 058
HI53 051

EH67 ABSF
ES68 040
HR63 051
ES68 041
HR63 050
HR63 036
ES68 074
EP95 048

HR63 044
PS64 036
PS64 050
PS64 052
PS64 036
PS64 041
HR63 061
HR63 048

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 039

HI53 050

PS64 046

PA82 031F

EVS ABSF

050
067
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
037

FAIL RPFD
0162
0158
FAIL
FAIL
0178
P-R-S
0182
FAIL RPFD
0187
0221
0200
0193 RPFD
FAIL
RPFD
0187
0207
FAIL
0167
FAIL
0165
0165
0193
ABSENT
P-R-S
FAIL
0205
0192
ABSENT
0157
0172
ABSENT
FAIL RPFD
0162
0191
FAIL
0175
0164 RPFD
0237 RPFD
0184
ABSENT
FAIL RPFD

1608272
1608273
1608274
1608275
1608276
1608277
1608278
1608279
1608280
1608281
1608282
1608283
1608284
1608285
1608286
1608287
1608288
1608289
1608290
1608291
1608292
1608293
1608294
1608295
1608296
1608297
1608298
1608299
1608300
1608301
1608302
1608303
1608304
1608305
1608306
1608307
1608308
1608309
1608310
1608311
1608312
1608313

11-PCD-29139
11-DE-12649
11-PCD-29682
11-PCD-29907
11-DE-13478
11-PCD-29173
11-PCD-29062
11-DE-13280
11-PCD-29170
11-PCD-30050
11-PCD-30521
10-PCD-32868
11-PCD-30223
10-DE-16787
11-PCD-29694
11-PCD-28073
11-PCD-31023
11-PCD-28995
11-PCD-29368
10-PCD-32351
11-PCD-29991
08-DSK-342
11-PCD-508
11-PCD-28597
11-PCD-30471
11-PCD-30529
11-PCD-28097
11-PCD-28755
11-PCD-28757
11-PCD-28758
11-PCD-29104
11-PCD-28031
11-PCD-30697
11-PCD-25316
11-PCD-31050
10-DE-21053
11-PCD-15245
11-PCD-30492
11-PCD-28836
11-PCD-30933
11-PCD-30972
11-PCD-31036

AMARJEET KAUR
JASBIR SINGH
SONAM RANI
SEEMA RANI
ANIL KUMAR
MEENAKSHI
POONAM RANI
GURPREET SINGH
MITTAL
SUDESH RANI
ANJALI
RENU RANI
SEENA DEVI
JASPAL KAUR
SIMARJEET KAUR
SEEMA DEVI
SAVITA
SARBJEET KAUR
USHA
SITA DEVI
MANISHA
SANDEEP KUMAR
SUSHIL KUMAR
BALJINDER KAUR
REENA DEVI
MANJEET KAUR
POOJA DEVI
GURJIT KAUR
RAJVINDER KAUR
MELO DEVI
MANISHA RANI
SONIA RANI
MAHAVIR SINGH
MAMTA
SUSHMA
SOM PAL
KAMIA DEVI
PINKI
SONU RANI
SANTOSH RANI
SONIA
SONIA

DALBARA
RAMESHWAR DASS
RAM BIR
JAI SINGH
RAMCHANDER
SATPAL
BIRBHAN
KULVINDER SINGH
RAMESH
RAMPAL
DHARAM PAL
RAJBIR SINGH
BALKAR SINGH
SISA SINGH
SURENDER SINGH
PREM SINGH
DALBIR SINGH
SUKHDEV SINGH
GURDEV SINGH
KAPOOR CHAND
DHARAMPAL
RAMESWAR DASS
RAMESH CHAND
RAMCHANDER
SUBE SINGH
SATPAL
JAI SINGH
PALA RAM
BALKARA RAM
PALARAM
ISHWER SINGH
RAM CHAND
SARVAN SINGH
DALJEET SINGH
RAGHBIR SINGH
RAGHBIR SINGH
JASBIR SINGH
RAMKUMAR
KAILASH
RATAN SINGH
DHARAMPAL
SHAMSHER SINGH

EN51 054
EN51 036
EN51 032F
EN51 041
EN51 019F
EN51 044

HI53 058
HI53 042
HI53 049
HI53 039
HI53 040
HI53 058

HR63 049
HR63 046
HR63 057
HR63 042
HR63 036
PS64 054

PA82 063
PS64 052
PS64 047
PS64 040
PA82 040
SO65 053

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

041
043
ABSF
052
040
ABSF

EN51 058
EN51 027F
EN51 029F

HI53 058
HI53 058
HI53 040

EP95 071
HR63 035
HR63 043

PA82 036
PA82 043
PA82 036

EVS ABSF
EVS 043
EVS 042

EN51 024F
EN51 035
EN51 024F
EN51 024F
EN51 064
EN51 041
EN51 036
EN51 029F
EN51 039
EN51 021F
EN51 030F
EN51 040
EN51 033F
EN51 038
EN51 036
EN51 031F
EN51 031F
EN51 036
EN51 033F
EN51 013F

HI53 039
HI53 054
HI53 046
HI53 035
HI53 053
HI53 039
HI53 036
HI53 044
HI53 052
HI53 038
HI53 036
HI53 061
HI53 050
HI53 047
HI53 046
HI53 056
HI53 036
HI53 041
HI53 046
HI53 048

PS64 035
HR63 046
EP95 066
EP95 063
SO65 051
PA82 039
EP95 068
PS64 039
ES68 060
SO65 042
PS64 035
HR63 048
HR63 041
HR63 039
HR63 036
HR63 036
HR63 036
HR63 036
HR63 041
HR63 036

PA82 038
PS64 047
SO65 036
HR63 041
PA82 044
PE88 060
EC66 037
SO65 052
HR63 036
PA82 039
PE88 055
PS64 051
PS64 035
PE88 061
PS64 036
PA82 038
PS64 044
PS64 053
PS64 053
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

047
054
ABSF
043
ABSF
051
ABSF
045

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

041
ABSF
059
035
ABSF
ABSF
057
036
041
041
050

EN51 038
EN51 030F
EN51 038
EN51 031F
EN51 053
EN51 040
EN51 037
EN51 040
EN51 021F

HI53 046
HI53 036
HI53 051
HI53 046
HI53 036
HI53 038
HI53 040
HI53 042
HI53 036

ES68 061
HR63 042
SO65 060
HR63 ABSF
HR63 040
HR63 061
PS64 046
ES68 049
PA82 040

HR63 036
PA82 040
PA82 049
SO65 044
PS64 022F
PS64 048
SO65 037
PS64 039
PE88 067

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
052
ABSF
ABSF
ABSF
036
049
054
063

0224
0176
FAIL
0162
FAIL
0209
ABSENT
0223
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0182
FAIL
FAIL
0212
0179
0177
FAIL
0187
FAIL
FAIL
0200
FAIL RPFD
0185
0154
FAIL
FAIL RPFD
0166 RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
ABSENT
0181
FAIL
0198
FAIL RPFD
FAIL
0187 RPFD
0160 RPFD
0170 RPFD
FAIL RPFD

1608314
1608315
1608316
1608317
1608318
1608319
1608320
1608321
1608322
1608323
1608324
1608325
1608326
1608327
1608328
1608329
1608330
1608331
1608332
1608333
1608334
1608501
1608502
1608503
1608504
1608505
1608506
1608507
1608508
1608509
1608510
1608511
1608512
1608513
1608514
1608515
1608516
1608517
1608518
1608519
1608520
1608521

11-DE-14089
11-PCD-29905
11-PCD-29426
09-PCD-19390
07-DE-18813
11-DE-17279
11-PCD-30055
11-PCD-29970
11-PCD-28051
11-PCD-29127
11-PCD-28299
11-PCD-31012
11-DE-16470
11-PCD-30207
10-PCD-10881
11-PCD-30527
10-PCD-59080
11-PCD-28328
11-PCD-30487
11-PCD-30278
11-PCD-29527
10-PCD-33127
10-PCD-34123
10-PCD-32601
10-PCD-32792
10-PCD-33872
09-PCD-36341
10-TCD-33284
10-PCD-32074
10-PCD-33394
10-PCD-32506
10-PCD-33922
10-PCD-33738
10-PCD-32854
10-PCD-33236
10-PCD-32728
10-PCD-33641
10-DE-20554
08-CPK-19
09-PCD-36398
09-DP-222
10-PCD-32850

GURCHARAN SINGH
REENA RANI
KAVITA DEVI
RAN NIWAS
SURESH KUMAR
ROHIT GARG
GURPREET KAUR
SUMAN DEVI
POONAM DEVI
USHA RANI
JYOTI RANI
SONIA DEVI
DAVINDER SINGH
PINKI
POONAM
DEEP KAUR
MANPREET KAUR
REENA DEVI
POONAM RANI
RAMANDEEP KUMARI
POONAM DEVI
PINKI
PARUL
POONAM DEVI
RITU DEVI
SARBEENA DEVI
SUNITA RANI
VIJAY KUMAR
SUMAN RANI
VIMLA DEVI
SEETA DEVI
RINKI DEVI
KARAMJEET KAUR
DEEPI RANI
TAPISH KUMAR
SUMAN
RAMANDEEP KAUR
SANDEEP KUMAR RANGA
PARVEEN KALIYA
TARSEM RAM
KARNAIL SINGH
KARAMJEET KAUR

SUCHA RAM SAINI


SURESH KUMAR
GULAB SINGH
NADAR SINGH
KASHI RAM
RALDHU RAM
INDERJEET SINGH
KARAN SINGH
KARAMBIR SINGH
JOGINDER SINGH
DAYAL SINGH
ARJUN
KULWANT SINGH
MAHIPAL
SURESH
AJAYB SINGH
SEVA SINGH
SURENDER KUMAR
RAM KUMAR
SURAJ BHAN
SUREDNER KUMAR
JAI SINGH
KANWAR PAL
RAM KUMAR
SURESH
JAI PAL SINGH
PALA RAM
JASWANT SINGH
BALWAN SINGH
SURJAN SINGH
TARA CHAND
JAI BHAGWAN
NARANJAN SINGH
RAJPAL
RAM DIYA
KALI RAM
LAKHBIR SINGH
BIJE SINGH
ISHWAR LAL
LAKSHMAN RAM
KRISHAN LAL
RAJ KUMAR

EN51 042
EN51 033F
EN51 029F

HI53 051
HI53 048
HI53 049

HR63 039
ES68 040
HR63 036

PS64 048
PS64 043
PS64 037

EVS 041
EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 030F
EN51 033F
EN51 031F
EN51 039
EN51 022F
EN51 046
EN51 032F
EN51 027F
EN51 ABS
EN51 043
EN51 059
EN51 044
EN51 043
EN51 029F
EN51 037
EN51 035

HI53 040
HI53 048
HI53 051
HI53 041
HI53 048
HI53 049
HI53 040
HI53 052
HI53 061
HI53 051
HI53 053
HI53 042
HI53 038
HI53 058
HI53 043
HI53 051

HR63 050
EP95 070
HR63 056
ES68 068
HR63 042
HR63 022F
ES68 056
EP95 051
HR63 056
ES68 035
ES68 074
EP95 064
HR63 066
HR63 046
EP95 060
HR63 037

SO65 054
HR63 047
PA82 051
PS64 072
PS64 035
PS64 064
PS64 043
HR63 041
PS64 061
HR63 047
HR63 050
HR63 036
PA82 036
PA82 049
PS64 022F
PA82 ABS

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 028F
EN51 022F
EN51 041
EN51 043
EN51 048
EN51 041
EN51 046
EN51 036
EN51 ABS
EN51 024F
EN51 044
EN51 040
EN51 056
EN51 043
EN51 043
EN51 038
EN51 048
EN51 046
EN51 037
EN51 ABS

HI53 059
HI53 049
HI53 043
HI53 050
HI53 042
HI53 042
HI53 054
HI53 036
HI53 044
HI53 042
HI53 038
HI53 060
HI53 036
HI53 049
HI53 038
HI53 051
HI53 041
HI53 040
HI53 064
HI53 062

HR63 038
HR63 035
HR63 049
HR63 035
HR63 048
HR63 035
HR63 041
HR63 041
HR63 035
HR63 038
EP95 061
HR63 040
EC66 036
HR63 039
HR63 042
HR63 062
HR63 051
EP95 048
HR63 061
HR63 058

PA82 047
PA82 044
PS64 059
PS64 043
PS64 054
PA82 039
PS64 024F
PA82 ABS
PS64 040
PS64 ABSF
HR63 046
PS64 072
PA82 050
PA82 049
PS64 048
SO65 036
PS64 036
HR63 036
PS64 023F
PA82 053

064
ABSF
040
071
039
041
048
058
055
069
070
ABSF
ABSF
ABSF
047
ABS

EVS 035
EVS 068

EVS 059

EVS 050
EVS ABSF

EVS 042

0180
FAIL
FAIL
NE
P-R-S
FAIL
FAIL
FAIL
0220 RPFD
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
RPFD
0176
0236 RPFD
0186
0183
FAIL
FAIL
RPFD
ABSENT
FAIL
FAIL
0192
0171 RPFD
0192 RPFD
0157 RPFD
FAIL RPFD
RPFD
RPFD
FAIL RPFD
0189 RPFD
0212 RPFD
0178
0180
0171
0187
0176
0170
FAIL RPFD
RPFD

1608522
1609001
1609002
1609003
1609004
1609005
1609006
1609007
1609008
1609009
1609010
1609011
1609012
1609013
1609014
1609015
1609016
1609017
1609018
1609019
1609020
1609021
1609022
1609023
1609024
1609025
1609026
1609027
1609028
1609029
1609030
1609031
1609032
1609033
1609034
1609035
1609036
1609037
1609038
1609039
1609040
1609041

10-PCD-32591
11-PCD-32710
11-PCD-32796
11-PCD-32120
11-PCD-33342
11-PCD-32823
10-PCD-37532
11-PCD-57544
11-PCD-32865
11-PCD-33055
11-PCD-56658
10-PCD-40885
10-PCD-36445
10-PCD-37521
10-PCD-365118
11-DE-14150
10-DE-47138
11-PCD-33223
11-PCD-21476
11-PCD-33520
11-PCD-33072
11-DE-13297
11-PCD-32975
11-PCD-33505
11-PCD-33466
11-PCD-32842
10-DE-17021
11-PCD-32921
11-PCD-32751
11-PCD-32899
11-PCD-33160
11-PCD-33526
11-PCD-57912
11-PCD-32897
11-PCD-56568
11-PCD-33295
11-PCD-33367
11-PCD-32652
11-PCD-33219
11-PCD-33125
11-PCD-32733

SEEMA DEVI
DEVEDNER KAUR
AANCHAL DEVI
PUSPA RANI
GULSHAN DEVI
SUMAN DEVI
KAVITA
SONIA RANI
BABY RANI
RASWIDNER KAUR
SHIWANI
RAJVINDER KAUR
HARDEEP KAUR
KAVITA RANI
SAPNA RANI
PRABHJOT SINGH
PARTAP SINGH
RIMPY
NISHA
PAWAN KUMAR
MONIKA SAINI
TEJINDER SINGH
RITU RANI
RAJESH KUMAR
POOJA RANI
RASHMI KAUR
GURTEJ SINGH
NEERU DEVI
SUDESH KUMARI
MEENU RANI
NEERU RANI
VIJAY KUMAR
NEHA DEVI
NEHA RANI
NIMBO DEVI
REETA RANI
MADHU BALA
DEEPA RANI
PUSHPA RANI
MUSKAN
MANISHA
NISHA RANI

FULU RAM
HARMIDNER SINGH
JILA SINGH
BRIJPAL
DESH RAJ
NATHI RAM
PAWAN KUMAR
RAMESH KUMAR
LACHHMAN DASS
RAI SINGH
SURAJ
RAMESHWAR DAS
MUKHTYAR SINGH
BIRBAL SHARMA
RAM KUMAR
KULWANT SINGH
OM PARKASH
RAJ KUMAR
RAM KARAN
SURESH PAL
JARNAIL SINGH
PARAMJIT SINGH
YASH PAL
RAM KARAN
SH MAYARAM
GURDIAL SINGH
RANJEET SINGH
NARESH KUMAR
BALBIR SINGH
JANGSHER SINGH
RAM CHANDER
JAGMAL SINGH
MAHINDER SINGH
MEHAR SINGH
NASEEB SINGH
GULZAR SINGH
RAVINDER KUMAR
JASMER SINGH
GIAN CHAND
JAI KUMAR
MOHAN LAL
KRISHAN LAL

EN51 036
EN51 018F
EN51 036
EN51 044
EN51 043
EN51 029F
EN51 032F
EN51 032F
EN51 031F
EN51 018F
EN51 035
EN51 035
EN51 ABS
EN51 046
EN51 046

HI53 048
HI53 059
HI53 036
HI53 061
HI53 ABS
HI53 043
HI53 036
HI53 058
HI53 041
HI53 036
HI53 048
HI53 057
HI53 035
HI53 060
HI53 046

PA82 039
EP95 048
PA82 035
HR63 037
SO65 044
EP95 039
EP95 053
EP95 059
ES68 050
EP95 051
HR63 008F
EP95 037
EP95 038
HR63 042
HR63 011F

PE88 067
PS64 043
PE88 057
PS64 039
PA82 040
HR63 037
PS64 042
PS64 036
HR63 052
HR63 042
PS64 039
MA54 014F
HR63 036
PA82 054
PE88 059

EN51 044
EN51 041
EN51 035

HI53 051
HI53 048
HI53 063

ES68 058
HR63 ABS
HR63 ABS

PS64 036
PS64 037
PS64 053

EVS ABSF
EVS ABS
EVS 062

EN51 044
EN51 035

HI53 073
HI53 052

HR63 036
HR63 030F

PE88 073
PS64 043

EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 042
EN51 043
EN51 026F

HI53 038
HI53 041
HI53 036

HR63 035
EP95 052
HR63 038

PS64 058
HR63 043
PE88 046

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 033F
EN51 050
EN51 040
EN51 041

HI53 043
HI53 053
HI53 061
HI53 043

HR63 047
EP95 061
HR63 049
PS64 036

PS64 061
HR63 044
PS64 060
PE88 068

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
038
ABSF
ABSF

EN51 039
EN51 035
EN51 035
EN51 046
EN51 051
EN51 053
EN51 035
EN51 051
EN51 035

HI53 052
HI53 052
HI53 059
HI53 062
HI53 051
HI53 064
HI53 042
HI53 056
HI53 050

HR63 048
HR63 040
PS64 050
EC66 037
HR63 052
EP95 047
HR63 028F
HR63 046
HR63 038

PS64 042
HS71 056
PA82 049
PS64 056
PS64 037
PS64 022F
PS64 049
PS64 059
PS64 ABS

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
056
ABSF
ABSF
ABSF
ABS

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
048
ABS
040
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EVS 044
EVS 081
EVS 039

0190 RPFD
FAIL
0164
0181
RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
RPFD
0202 RPFD
FAIL RPFD
ABSENT
0189
RPFD
RPFD
ABSENT
ABSENT
0226 RPFD
FAIL
ABSENT
0173
0179
FAIL
ABSENT
FAIL
0208
0210
0188
ABSENT
0181
0183
0193
0201
0191
FAIL
FAIL
0212
RPR

1609042
1609043
1609044
1609046
1609047
1609048
1609049
1609051
1609052
1609053
1609054
1609501
1609502
1609503
1609504
1609505
1609506
1609507
1609508
1609509
1609510
1609511
1609512
1609513
1609514
1609515
1609516
1609517
1609518
1609519
1609520
1609521
1609522
1609523
1609524
1609525
1609526
1609527
1609528
1609529
1609530
1609531

10-PCD-37631
11-PCD-32737
11-PCD-32888
11-PCD-33428
11-PCD-33157
11-DE-12844
11-PCD-33172
11-PCD-32827
11-DE-13514
11-DE-13659
10-PCD-36211
11-PCD-33615
10-DE-19848
11-DE-13456
11-DE-13790
11-DE-12814
10-PCD-21356
11-PCD-32081
11-DE-15325
11-PCD-32485
11-PCD-33744
11-DE-13155
11-PCD-20034
11-DE-16328
10-DE-17296
10-DE-5420
11-DE-16389
11-DE-13376
11-PCD-32326
10-DE-5145
11-PCD-20450
11-DE-13256
11-PCD-32041
11-PCD-32277
11-PCD-32146
11-DE-15497
11-DE-14920
11-DE-13458
11-DE-16989
11-DE-16566
11-DE-15974
11-DE-17107

HITESH RANI
SUNITA RANI
KAWALJEET KAUR
NEELAM KUMARI
ANJALI NEGI
VISHAL KUMAR
SUMAN DEVI
DIMPLE
LOVEKESH
BHARAT BHUSHAN
JASVINDER KAUR
SANJAY KUMAR
SONU
SONU
SUNIL SAINI
DINESH
AJAY KUMAR
REENA DEVI
RAJESH
SUNIL KUMAR
ANIL KUMAR
SUMER SINGH
MANOJ
SANDEEP KUMAR
RAJESH
ASHISH
ANKIT KUMAR
AJIT
PUNAM LAKRA
MAHIPAL TOOR
MONIKA DEVI
AMIT SINGH
MUKESH DEVI
AMANA
PREETI
KULDEEP CHHOKER
MOHIT BHATIA
AMIT KUMAR
SACHIN CHHOKER
VIKASH KUMAR
VIKAS SHARMA
MANJEET KUMAR

DARVESH KUMAR
SUDESH KUMAR
AJAIB SINGH
LEKH RAJ
RANJIT SINGH NEGI
ROHTASH
MAN SINGH
MOHKAM SINGH
RAMESH KUMAR
RAM KISHAN
MOHAN LAL
RAJENDER KUMAR
BALWAN SINGH
RAMESH
RAJBIR SAINI
MOHAN LAL
RAJ KUMAR
SADHU RAM
SATBIR SINGH
RAJPAL
MAHAVIR
SAHAB SINGH
RAM KUMAR
ISHWAR CHANDER
KRISHAN LAL
ISHWAR SINGH
RAJPAL SINGH
RAMSINGH
RANBIR
SURESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAJBIR SINGH
DALPAT SINGH
ISLAM
SHYAM SUNDER
SUBHASH CHHOKER
KAMAL BHATIA
RAM KARAN
MAHIPAL
JAI SINGH
RAM NARESH SHARMA
GANGA RAM

EN51 028F
EN51 036
EN51 050
EN51 056
EN51 039
EN51 019F
EN51 035
EN51 043
EN51 ABS
EN51 036

HI53 058
HI53 036
HI53 058
HI53 047
HI53 057
HI53 037
HI53 049
HI53 061
HI53 059
HI53 047

HR63 036
HR63 037
HR63 012F
HR63 053
EP95 053
HR63 036
HR63 036
HR63 047
EP95 063
HR63 046

EC66 036
PS64 057
PS64 049
PA82 061
HR63 028F
PE88 056
PS64 039
PS64 049
PS64 040
PS64 038

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
080
ABSF
056
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
073
ABSF

EN51 035

HI53 029F

HR63 036

PS64 036

EVS 037

EN51 041
EN51 036
EN51 035
EN51 035
EN51 036
EN51 062

HI53 048
HI53 043
HI53 050
HI53 052
HI53 038
HI53 051

HR63 036
HR63 036
HR63 000F
HR63 046
HR63 037
ES68 091

PS64 036
PS64 036
PS64 056
PS64 042
PA82 038
PS64 059

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 040
EN51 026F
EN51 029F
EN51 049
EN51 018F

HI53 036
HI53 042
HI53 060
HI53 037
HI53 036

HR63 040
HR63 036
HR63 051
EC66 019F
HR63 035

PS64 031F
PS64 041
PS64 051
PS64 038
PS64 036

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS 048

EN51 070
EN51 026F

HI53 042
HI53 051

PS64 038
HR63 037

MA54 ABS
PS64 048

EVS ABSF

EN51 035

HI53 040

HR63 ABS

PS64 037

EVS 048

EN51 060
EN51 061
EN51 013F
EN51 035

HI53 068
HI53 042
HI53 047
HI53 043

HR63 036
HR63 054
HR63 041
HR63 049

PS64 058
PS64 036
PS64 036
PA82 043

EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 023F

HI53 040

HR63 056

PS64 038

EVS ABSF

059
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
046

037
ABSF
ABSF
ABSF

ABSENT
ABSENT
FAIL
0166
FAIL
0217
FAIL
FAIL
0159
0200
RPFD
0167
ABSENT
FAIL
ABSENT
0161
0151
FAIL
0175
0149
0263
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
ABSENT
RPFD
FAIL
ABSENT
ABSENT
RPFD
ABSENT
0222
0193 RPFD
FAIL
0170 RPFD
ABSENT
ABSENT
FAIL

1609532
1609533
1609534
1609535
1609536
1609537
1609538
1609539
1609540
1609541
1609542
1609543
1609544
1609545
1609546
1609547
1609548
1609549
1609550
1609551
1609552
1609553
1609554
1609555
1609556
1609557
1609558
1609559
1609560
1609561
1609562
1609563
1609564
1609565
1609566
1609567
1609568
1609569
1609570
1609571
1609572
1609573

11-PCD-32164
11-DE-15207
11-DE-15323
11-DE-16509
08-DE-14469
11-DE-15227
11-PCD-32176
10-PCD-20043
04-UC-17822
09-SP-1028
11-DE-16536
11-DE-14005
11-DE-14842
11-PCD-36913
11-DE-16293
11-DE-15685
10-DE-20670
11-DE-17308
08-DE-11766
11-PCD-21137
11-PCD-32488
10-DE-19992
10-DE-5121
10-DE-17971
10-PCD-37094
11-DE-16902
11-DE-15292
10-PCD-36989
11-PCD-32501
10-DE-17606
10-DE-16268
11-PCD-20458
09-DE-14113
11-PCD-33449
11-DE-12807
11-PCD-33718
11-DE-13110
11-DE-16384
11-PCD-21666
11-PCD-33699

GEETA
SANDEEP KUMAR
SANJEEV KUMAR
ANAND SINGH
PARVEEN KUMAR
UJJWAL
POOJA RANI
JASWANT SINGH
RAJIV SAINI
RAVI KUMAR
PANKAJ KUMAR
PANKAJ KUMAR
RAMNISH
MEENU KUMARI
RAJAT BHATIA
SUMIT RATHI
ANKIT MANDHAN
ANIL KUMAR
RAVI KUMAR
PARVEEN KUMAR
PUNEET
SANDEEP KUMAR
BALJEET
RAJ KUMAR
SUNIL
DINESH KUMAR
TARUN KUMAR
NARENDER
SANDEEP KUMAR
MAINKA
SUMIT KUMAR
HIMANSHU ROHILLA
SONU JANGRA
SANDEEP KUMAR
BHARAT SINGH
VIRENDER
NARENDER KUMAR
SUNIL KUMAR
MANJEET
VINAY KUMAR
RITY DEVI
BHIM

SATPAL
RAJ KUMAR
RAMESHWAR
SATYA PAL
MAHENDER SINGH
RAKESH CHAWLA
SAT NARAIN
SURJEET SINGH
CHARAN SINGH
RAJ KUMAR
RAMESH KUMAR
OM PARKASH
RAJENDER
SUBHASH CHANDER
YASHPAL BHATIA
RAM KARAN
RATTAN SINGH
JAGBIR SINGH
RAM KARAN
BAL KISHAN
NIHAL CHAND
SARDAR SINGH
TEK CHAND
SWAD RAJ
MOHAN LAL
HUKAM CHANDER
ASHOK KUMAR
BALRAJ
SATNARAYAN
OM PARKASH
BHALE RAM
JOGINDER ROHILLA
LEHMA SINGH
RAM KISHAN
SHER SINGH
SATYWAN
VISHNU DUTT
SATBIR SINGH
RAJBIR
SURESH KUMAR
AZAD SINGH
SURESH KUMAR

EN51 043

HI53 058

HR63 036

PS64 022F

EVS ABSF

EN51 069
EN51 043
EN51 035
EN51 030F
EN51 ABS

HI53 054
HI53 046
HI53 043
HI53 049
HI53 043

EC66 058
PS64 048
HR63 038
HR63 037
EP95 054

PS64 082
PA82 042
PS64 017F
PS64 039
PS64 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 074

HI53 048

HR63 067

PA82 061

EVS ABSF

EN51 048

HI53 061

HR63 044

PA82 041

EVS ABSF

EN51 062
EN51 036
EN51 017F
EN51 037
EN51 ABS

HI53 042
HI53 039
HI53 035
HI53 041
HI53 059

HR63 046
PS64 036
PS64 044
HR63 037
PS64 037

PS64 035
SO65 059
PE88 046
PS64 040
GE72 RLA

EVS 056
EVS ABSF

EN51 051
EN51 035
EN51 035

HI53 076
HI53 041
HI53 048

EC66 041
PS64 037
HR63 042

PS64 041
PA82 052
PS64 036

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 044
EN51 057
EN51 043
EN51 032F
EN51 049
EN51 ABS
EN51 030F
EN51 046
EN51 029F
EN51 036
EN51 039
EN51 043
EN51 004F
EN51 035
EN51 039
EN51 042

HI53 054
HI53 041
HI53 054
HI53 052
HI53 037
HI53 043
HI53 040
HI53 050
HI53 040
HI53 049
HI53 044
HI53 053
HI53 037
HI53 058
HI53 035
HI53 047

HR63 036
HR63 036
HR63 050
HR63 040
HR63 049
HR63 035
HR63 043
HR63 066
HR63 038
ES68 062
HR63 056
HR63 036
HR63 040
HR63 046
HR63 052
HR63 ABSF

PA82 041
PS64 036
PS64 036
PS64 036
PS64 037
PS64 051
PS64 044
PS64 030F
PA82 040
HR63 036
EC66 041
PS64 018F
PS64 036
PS64 042
PA82 037
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

035
ABSF
ABSF
057
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

054
ABSF
046
053
044
ABSF
050
ABSF
ABSF
056

ABSF
052
041
066
ABS

EVS ABSF
EVS 043

ABSENT
FAIL
ABSENT
0263
0179
FAIL
FAIL
RPFD
RLA
P-R-S
0250
ABSENT
0194
ABSENT
0185 RPFD
0170
FAIL RPFD
0155
RLA
ABSENT
0209
0165
0161
ABSENT
ABSENT
P-R-S
0175 RPR
0170
0183
FAIL
0172
RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0183
0180
FAIL
FAIL
0181
0163
FAIL RPFD

1609574
1609575
1609576
1609577
1609578
1609579
1609580
1609581
1609582
1609583
1609584
1610001
1610002
1610003
1610004
1610005
1610006
1610007
1610008
1610009
1610010
1610011
1610012
1610013
1610014
1610015
1610016
1610017
1610018
1610019
1610020
1610021
1610022
1610023
1610024
1610025
1610026
1610027
1610028
1610029
1610030
1610031

11-DE-16832
08-DE-13350
10-DE-17332
10-PCD-37378
10-DE-19147
08-DE-12451
10-PCD-3763
11-PCD-32338
11-DE-13380
11-DE-17387
10-PCD-37355
11-PCD-52587
11-PCD-36830
11-PCD-36863
11-PCD-37010
11-PCD-36974
11-PCD-36049
10-PCD-40720
11-PCD-36796
11-PCD-36832
11-PCD-36746
11-PCD-36851
11-PCD-37325
11-DE-15589
10-PCD-40631
11-PCD-36384
11-PCD-36525
11-PCD-36578
11-DE-13674
08-MGA-106
11-PCD-53337
11-PCD-52439
11-DE-15589
11-PCD-36370
11-PCD-36509
11-PCD-36724
10-PCD-40192
11-PCD-36473
11-PCD-36110
11-PCD-36566
11-PCD-36653
11-DE-13268

SUMIT KUMAR
SUMIT KUMAR
PARVEEN
MANJEET KUMAR
BHARAT NANDWANI
ANIL
VINOD
POOJA RANI
MANOJ SINGH
AVINASH
PARAMJEET
RAJNI DEVI
SAPNA RANI
NEELAM DEVI
PARUL RANI
HARVIDNER KAUR
SAROJ KUMARI
PRIYANKA
RITU DEVI
POONAM RANI
REETU RANI
KIRAN BALA
AMARJEET KAUR
VIKRAM SINGH
RAVI KUMAR
DALJEET KAUR
SANDEEP KAUR
RITU RANI
HARKIRAT SINGH
ROZY DHIMAN
SUMAN DEVI
SATNAM KAUR
VIKRAM SINGH
SONIA RANI
REENA RANI
HARDEEP SINGH
ASHA RANI
SUKHWINDER KAUR
RAJNI
SAPNA
GURDEEP SINGH
SATVIR SINGH

RAJBIR SINGH
OM PARKASH
DHARM PAL
KARTAR SINGH
RAMESH KUMAR
RAJPAL SINGH
NAND KISHORE
GULAB SINGH
MOHAN SINGH
JAGDISH
PRITHVI SINGH
MAYA RAM
GANGA PARSHAD
JASWANT RAM
RAJ KUMAR
DALEL SINGH
MOHAN LAL
KULDIP SINGH
RAM SINGH
TIRAS PAL
NARESH KUMAR
JAI PARKASH
BALDEV SINGH
GULZAR SINGH
JAI KISHAN
BALDEV SINGH
HARNEK SINGH
SHIV KUMAR
JASWANT SINGH
MUKESH KUMAR
KAKA RAM
CHARANJIT SINGH
GULZAR SINGH
SATPAL
VIDHI CHAND
SUKHDEV SINGH
NETAR PAL
GURMEET SINGH
SHYAM LAL
DEVI DITTA
JANG SINGH
KARNAIL SINGH

EN51 051

HI53 038

HR63 049

PA82 013F

EVS 046

EN51 023F
EN51 030F
EN51 035

HI53 050
HI53 053
HI53 036

HR63 054
PS64 040
HR63 044

PS64 054
PE88 054
SO65 036

EVS 040
EVS 042
EVS 057

EN51 050
EN51 057
EN51 052
EN51 021F

HI53 047
HI53 056
HI53 036
HI53 038

HR63 040
HR63 041
HR63 038
HR63 042

PA82 054
PS64 052
PS64 029F
PS64 044

EVS ABSF
EVS 063
EVS ABSF

EN51 018F
EN51 044
EN51 050
EN51 040
EN51 039
EN51 041
EN51 048
EN51 030F
EN51 027F
EN51 040
EN51 037
EN51 036
EN51 029F
EN51 037
EN51 042
EN51 038
EN51 033F
EN51 038
EN51 037
EN51 035
EN51 ABS

HI53 036
HI53 053
HI53 039
HI53 042
HI53 036
HI53 057
HI53 054
HI53 036
HI53 053
HI53 054
HI53 046
HI53 039
HI53 046
HI53 046
HI53 040
HI53 046
HI53 052
HI53 036
HI53 036
HI53 040
HI53 038

HR63 040
EP95 059
HR63 036
HR63 040
EP95 069
EP95 050
HR63 050
HR63 043
HR63 036
EC66 043
HR63 044
EP95 060
EP95 053
HR63 040
EP95 076
EP95 056
PS64 037
EP95 067
ES68 040
HR63 036
EP95 044

PS64 040
PS64 037
PS64 036
PS64 038
HR63 035
PS64 036
PS64 060
PS64 038
PS64 035
PS64 059
PS64 036
PS64 035
PS64 041
PS64 048
PS64 039
PA82 041
PA82 042
HR63 039
PA82 036
PS64 035
HR63 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 040

HI53 044

EP95 035

PS64 036

EVS 055

EN51 047
EN51 037
EN51 017F
EN51 033F
EN51 038
EN51 026F

HI53 050
HI53 043
HI53 048
HI53 047
HI53 058
HI53 052

HR63 049
HR63 052
EP95 035
ES68 037
EP95 066
EP95 074

PS64 052
PS64 056
PS64 041
HR63 044
HR63 035
HR63 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
057
ABSF
ABSF
051
ABSF
062
ABSF
060
068
054
052
060
ABSF
045
060
044
070

071
058
060
ABSF
046
ABSF

FAIL
P-R-S
FAIL
FAIL RPFD
0151 RPFD
ABSENT
0191 RPFD
0206
FAIL
FAIL RPFD
RL-D
FAIL
0193
0161
0160
0179
0184
0212
FAIL
FAIL
0196
0163
0170 RPFD
FAIL
0171
0197
0181
FAIL
0180
0149
0146
RPFD
ABSENT
0155
ABSENT
0198
0188
FAIL
FAIL RPFD
0197
FAIL
ABSENT

1610032
1610033
1610034
1610035
1610036
1610037
1610038
1610039
1610040
1610041
1610042
1610043
1610044
1610045
1610046
1610047
1610048
1610049
1610050
1610051
1610052
1610053
1610054
1610055
1610056
1610057
1610058
1610059
1610060
1610061
1610062
1610063
1610064
1610065
1610066
1610067
1610068
1610069
1610070
1610071
1610072
1610073

11-PCD-36071
11-PCD-36702
11-PCD-36944
11-PCD-36920
11-PCD-37022
11-PCD-36771
11-PCD-36950
11-PCD-36909
11-PCD-36938
11-PCD-36921
11-PCD-36958
11-PCD-36774
11-PCD-36964
11-PCD-36906
11-PCD-36919
11-PCD-25680
11-PCD-36218
11-PCD-36219
11-DE-16789
10-PCD-21237
11-PCD-53123
11-PCD-36697
11-PCD-36039
11-PCD-36325
11-DE-16497
11-PCD-36495
11-PCD-36081
11-PCD-36022
11-PCD-36377
11-PCD-36201
11-PCD-36042
11-PCD-366056
11-PCD-33115
11-DE-13307
11-PCD-36607
11-PCD-36534
11-PCD-36336
11-PCD-52073
10-DE-13389
11-PCD-36963
11-PCD-36926
11-PCD-36953

MANJU RANI
RAHUL
NEHA RANI
KOMAL
AMAN SHARMA
SANGEETA RANI
POOJA DEVI
REKHA DEVI
JYOTI RANI
NEERU RANI
POOJA RANI
MEENA KUMARI
GEETA RANI
NAJMA
RAM BEHTERI
MONIKA RANI
AMANJEET KAUR
INDERJEET KAUR
RAHUL
RAVI KUMAR
RANJNA CHAUHAN
VIVEK
POOJA SAINI
JASWINDER KAUR
VEENA RANI
RAJNI
KULDEEP KAUR
MANISHA
POOJA
SARVJEET KAUR
POONAM RANI
RAJINDER KAUR
MANPREET KAUR
RAJINDER KUMAR
RENU
RAJWINDER KAUR
SWEETY
RITU BHARTI
HARSH SHARMA
SAPNA DEVI
PRIYANKA SHARMA
POONAM DEVI

PREM SAGAR
ASHOK KUMAR
PAWAN KUMAR
GHANSHYAM
HUKAM CHAND
PAWAN KUMAR
DEEP SINGH CHANDEL
HARI RAM
BARKHA RAM
PAWAN KUMAR
SURINDER KUMAR
RAM SWARUP
KIRPAL SINGH
MAHBOOB ALI
SHER SINGH
OM PARKASH
SURINDER SINGH
MANJEET SINGH
RAJ KUMAR
GIYAN SINGH
JAGDEEP CHAUHAN
KARAM CHAND
HARJINDER SINGH
MANGA RAM
PURAN SINGH
BACHA RAM
NAIB SINGH
GULJAR SINGH
KASTURI LAL
GURMEET SINGH
JAI BHAGWAN
SANTOSH SINGH
JAI CHAND
SAHIB SINGH
NIRMAL PARKASH
BALKAR SINGH
RAJ KUMAR
JAI SINGH
VIJAY SHARMA
SHYAM LAL
MOHAN LAL SHARMA
DHARAM PAL

EN51 037

HI53 043

EC66 036

PS64 039

EVS 056

EN51 049
EN51 042
EN51 035
EN51 037
EN51 038
EN51 035
EN51 042
EN51 035
EN51 040
EN51 035
EN51 035
EN51 040
EN51 042
EN51 071
EN51 056
EN51 041
EN51 046
EN51 035
EN51 035
EN51 035
EN51 039
EN51 046
EN51 038
EN51 036
EN51 035
EN51 057
EN51 038
EN51 037
EN51 035

HI53 046
HI53 050
HI53 051
HI53 039
HI53 047
HI53 063
HI53 050
HI53 050
HI53 036
HI53 041
HI53 042
HI53 059
HI53 044
HI53 048
HI53 047
HI53 039
HI53 035
HI53 057
HI53 051
HI53 058
HI53 061
HI53 058
HI53 043
HI53 047
HI53 046
HI53 063
HI53 054
HI53 036
HI53 048

HR63 047
HR63 039
HR63 036
HR63 039
HR63 048
HR63 051
HR63 046
HR63 019F
HR63 038
EP95 072
HR63 036
HR63 044
HR63 044
HR63 046
EP95 047
EP95 054
HR63 029F
HR63 056
HR63 036
HR63 056
HR63 039
HR63 040
EP95 072
EP95 049
EP95 036
HR63 048
HR63 050
EP95 039
HR63 036

PS64 036
PS64 041
PS64 039
PS64 059
PS64 039
PS64 041
PS64 042
PS64 037
PS64 039
HR63 024F
PS64 036
PS64 036
PS64 035
PS64 035
HR63 042
HR63 036
EC66 047
EC66 035
PS64 036
PS64 054
PA82 049
PS64 041
HR63 041
HR63 039
HR63 044
PS64 036
PA82 056
HR63 036
PS64 040

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

068
ABSF
053
ABSF
060
072
050
060
041
ABSF
058
061
042
052
055
067
054
065
044
ABSF
052
055
070
070
058
ABSF
054
040
041

EN51 049
EN51 035
EN51 038
EN51 050
EN51 036
EN51 039
EN51 035
EN51 036
EN51 049
EN51 038

HI53 059
HI53 037
HI53 048
HI53 057
HI53 043
HI53 048
HI53 049
HI53 038
HI53 053
HI53 041

HR63 046
HR63 027F
HR63 044
EP95 051
HR63 027F
EP95 066
HR63 046
HR63 037
EC66 044
HR63 039

PS64 060
PS64 041
PS64 050
HR63 048
PS64 035
HR63 000F
PS64 035
PS64 040
PS64 026F
PS64 027F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
060
035
065
046
061
ABSF
041
ABSF
ABSF

0155
ABSENT
0178
0172
0161
0174
0172
0190
0180
FAIL
0153
FAIL
0149
0179
0165
0200
0192
0170
FAIL
0183
0158 RPFD
0203
0188
0185
0194
0171
0161
0204
0198
0148
0159
ABSENT
0214
FAIL
0180
0206
FAIL
FAIL
0165
0151
FAIL
FAIL

1610074
1610075
1610076
1610077
1610078
1610079
1610080
1610081
1610082
1610083
1610084
1610085
1610086
1610087
1610088
1610089
1610090
1610091
1610092
1610093
1610094
1610095
1610096
1610097
1610098
1610099
1610100
1610101
1610102
1610103
1610104
1610105
1610106
1610107
1610108
1610109
1610110
1610111
1610112
1610113
1610114
1610115

11-PCD-36859
11-PCD-36945
11-PCD-36986
11-PCD-36897
11-PCD-36891
11-PCD-36998
11-PCD-36306
11-PCD-37221
11-PCD-36230
11-PCD-36016
08-PCD-101326
11-PCD-36190
11-PCD-37297
11-PCD-36168
11-PCD-16079
11-PCD-36315
11-PCD-36107
11-PCD-36335
11-PCD-44587
11-PCD-52088
11-PCD-36558
11-PCD-36224
11-PCD-36335
11-PCD-36047
10-DE-20803
11-PCD-36889
11-PCD-36870
11-PCD-36099
11-PCD-36114
10-DE-18911
10-PCD-40622
11-PCD-36259
11-PCD-36997
11-DE-17102
11-DE-16660
11-PCD-36078
11-PCD-36928
11-PCD-36866
10-PCD-40395
11-PCD-37019
11-PCD-37005
11-PCD-36252

HEENA
NEHA RANI
KAMALJEET KAUR
DEEPTI
PARVEEN KAUR
PARWINDER KAUR
POOJA SHARMA
MANDEEP KAUR
AMANDEEP KAUR
SONIA
EKTA RANI
HARVEET KAUR
AMANDEEP KAUR
JAGJEET KAUR
SAPNA RANI
NEELISHA PURI
POOJA RANI
RAJVINDER KAUR
SHAHNAJ
ANJU
SEEMA
ROMA RANI
RAJVINDER KAUR
NEERU
AASHISH BALI
JYOTI SHARMA
SUMAN LATA
LEENA
BALJINDER KAUR
SHAKTI PARTAP
RAJESH KUMAR
MANDEEP KAUR
REKHA DEVI
GURVINDER SINGH
RAKESH KUMAR
SAVITA
RAJNI RANI
MANU
SMRITI DATTA
RENU
MANI GOYAL
KARAMVEER KAUR

GIAN CHAND
PAWAN KUMAR
ARJUN SINGH
SEWA SINGH
GURBAKSH SINGH
RAGHUBIR SINGH
DWARIKA PRASAD
NAIB SINGH
GURMAIL SINGH
JAI SINGH
RAJINDER KUMAR
NACHHTAR SINGH
BALDEV RAJ
GURMEET SINGH
GOBIND RAM
DEV RAJ PURI
GURMEET SINGH
KESAR SINGH
BABU KHAN
SUKHDEV SINGH
JAGDISH KUMAR
LAL CHAND
KESAR SINGH
VARINDER KUMAR
DHEERAJ BALI
SUSHIL SHARMA
AMAR NATH
HARISH KUMAR
SURESH PAL
RAM CHAND
VIJAY KUMAR
AMRIK SINGH
KESAR SINGH
GURMAIL SINGH
LAXMAN RAM
BALJEET
PAWAN KUMAR
MOHAN LAL
TARUN DATTA
SOHAN LAL
NARENDER KUMAR
SAHAB SINGH

EN51 044
EN51 038
EN51 038
EN51 035
EN51 039
EN51 041
EN51 038
EN51 051
EN51 039
EN51 061
EN51 035
EN51 050
EN51 035
EN51 046
EN51 049
EN51 035
EN51 035
EN51 047
EN51 035
EN51 035
EN51 049
EN51 043

HI53 041
HI53 051
HI53 038
HI53 048
HI53 048
HI53 040
HI53 050
HI53 052
HI53 048
HI53 060
HI53 047
HI53 042
HI53 043
HI53 036
HI53 047
HI53 050
HI53 044
HI53 053
HI53 064
HI53 038
HI53 044
HI53 046

HR63 041
HR63 044
EP95 070
PS64 009F
HR63 037
EC66 035
HR63 046
HR63 ABSF
HR63 043
HR63 036
EP95 041
EP95 060
HR63 044
EP95 058
HR63 048
PS64 022F
EP95 052
EP95 061
HR63 041
EP95 054
EC66 035
HR63 040

PS64 038
PS64 039
PS64 033F
PE88 046
PS64 038
PS64 028F
PS64 037
PS64 031F
PS64 044
PS64 041
PS64 028F
PS64 029F
PS64 047
PS64 041
PS64 028F
PA82 038
PS64 048
PS64 061
PS64 044
PS64 039
PS64 036
PS64 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

074
ABSF
042
ABSF
044
047
ABSF
065
ABSF
043
046
063
057
045
070
047
ABSF
047
045
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 056
EN51 059
EN51 035
EN51 051
EN51 039
EN51 046
EN51 035
EN51 050
EN51 037
EN51 038
EN51 041
EN51 056
EN51 036

HI53 062
HI53 037
HI53 044
HI53 044
HI53 038
HI53 037
HI53 041
HI53 051
HI53 046
HI53 051
HI53 051
HI53 049
HI53 048

HR63 035
HR63 035
HR63 039
HR63 037
PS64 036
HR63 040
EC66 042
HR63 040
EP95 035
HR63 035
EP95 049
HR63 040
HR63 035

PS64 037
PS64 007F
PS64 009F
PA82 057
PA82 052
PA82 062
PA82 046
PA82 051
PA82 024F
PS64 036
PA82 036
PS64 036
PS64 036

EVS ABSF

EN51 036
EN51 058
EN51 060
EN51 069

HI53 037
HI53 057
HI53 048
HI53 054

EC66 035
EC66 020F
HR63 048
EP95 060

PS64 038
PS64 035
EC66 052
MA54 012F

EVS
EVS
EVS
EVS

050
064
053
052

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

048
ABSF
047
052
047

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
051
ABSF
055

0164
0172
FAIL
FAIL
0162
FAIL
0171
FAIL
0174
0198
FAIL RPFD
FAIL
0169
0181
FAIL
FAIL
0179
0222
0184
0166
0164
0166
ABSENT
0190
FAIL RPFD
FAIL
0189
0165
0185
0164 RPFD
0192
FAIL
0160
0177
0181 RPFD
0155
ABSENT
ABSENT
0146
FAIL
0208
FAIL

1610116
1610117
1610118
1610119
1610120
1610121
1610122
1610123
1610124
1610125
1610126
1610127
1610128
1610129
1610130
1610131
1610132
1610133
1610134
1610135
1610136
1610137
1610138
1610139
1610140
1610141
1610142
1610143
1610144
1610145
1610146
1610147
1610148
1610301
1610302
1610303
1610304
1610305
1610306
1610307
1610308
1610309

10-DE-20199
11-PCD-36158
11-PCD-36478
11-PCD-36118
11-PCD-36710
11-PCD-36788
11-DE-15634
11-PCD-36782
11-PCD-36338
11-PCD-36361
11-DE-12927
11-PCD-36072
10-PCD-40165
11-DE-13072
09-DE-19261
11-DE-15536
11-PCD-36584
11-PCD-36052
11-PCD-36248
11-PCD-36220
11-PCD-36197
11-PCD-36122
11-DE-15823
10-PCD-40587
11-PCD-36298
11-PCD-36533
11-PCD-36479
11-DE-14315
11-DE-15972
11-PCD-53523
11-PCD-53542
09-PCD-41222
11-DE-14686
11-PCD-37188
11-PCD-37306
11-PCD-37264
10-PCD-41126
10-PCD-52607
11-DE-16727
09-GB-177
11-PCD-37180
11-PCD-37185

SUNNY KUMAR
RUPI DEVI
NISHA RANI
NIDHI SWAMI
ASHU GORRY
REENA RANI
JASWINDER SINGH
MAMTA RANI
SHIKHA SHARMA
NEELAM RANI
KUSH KUMAR
MAMTA
RENU
SUKHJINDER SINGH
RISHAV MITTAL
NEELAM
BHAVNA
PARVEEN KUMARI
ANJALI
BHARTI
RAJANI BALA
JYOTI SHARMA
NAVDEEP SINGH
AMANDEEP SINGH
RUBY
GEETA RANI
SHILPY
DILBAGH SINGH
VARINDER SINGH
MEENAKSHI
SAPNA CHAUHAN
CHARANJIT KAUR
MOHIT MEHTA
SHIWANI VERMA
MADHU BALA
PRIYANKA
POOJA DEVI
MILAN KAUR
AASHIK ALI
EKTA
AMANDEEP KAUR
MEENA DEVI

MANOHAR LAL
RAM KUMAR
INDERJEET
ANIL SWAMI
ROSHAN LAL GORRY
JAGDISH LAL
GULZAR SINGH
RAMESHWAR DASS
GAURI SHANKAR
ROSHAN LAL
RAM CHAND
TARA CHAND
JEET RAM
DALBIR SINGH
ASHOK KUMAR MITTAL
HARBANS LAL
INDERJEET SODHI
HARI CHAND
SUNIL MEHTA
RAJENDER KUMAR
SUBHASH CHANDER
RAMESH CHAND SHARMA
TEJINDER SINGH
HARDYAL SINGH
HARISH CHAND
RAWINDER PAL
KISHAN LAL
GURLABH SINGH
JAGIR SINGH
NARDEV SINGH
RAMPAL SINGH
MAHINDER SINGH
NARESH MEHTA
TARSEM KUMAR
KANWARPAL
KAMAL KUMAR
PAWAN KUMAR
MOHAN LAL
GULE MOHMMED
JASMER SINGH
SURJEET SINGH
RAM KUMAR

EN51 049
EN51 038
EN51 035
EN51 056
EN51 035
EN51 035

HI53 041
HI53 036
HI53 056
HI53 044
HI53 041
HI53 049

EP95 080
HR63 036
PS64 036
SO65 058
HR63 053
EP95 066

MA54 006F
SO65 064
SO65 047
PA82 052
PA82 061
HR63 038

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

060
ABSF
047
040
046
ABSF

EN51 032F
EN51 033F
EN51 047
EN51 046
EN51 049
EN51 047
EN51 029F
EN51 035
EN51 035
EN51 042

HI53 036
HI53 043
HI53 042
HI53 041
HI53 053
HI53 040
HI53 036
HI53 036
HI53 037
HI53 046

HR63 035
HR63 036
EP95 037
EP95 072
EP95 067
EP95 051
EP95 082
SO65 044
EC66 037
HR63 036

PS64 050
PS64 039
PS64 038
PA82 037
HR63 036
PS64 043
HR63 ABSF
PA82 040
SO65 050
PA82 039

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

058
059
060
070
056
048
060

EN51 039
EN51 036
EN51 041
EN51 052
EN51 020F
EN51 046
EN51 042

HI53 038
HI53 042
HI53 043
HI53 043
HI53 039
HI53 049
HI53 043

PS64 036
HR63 042
HR63 036
HR63 041
EP95 074
HR63 048
HR63 050

PA82 057
PA82 053
PA82 041
PS64 039
HR63 036
PS64 050
PS64 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 030F
EN51 043
EN51 052
EN51 036
EN51 027F
EN51 038
EN51 041
EN51 040
EN51 030F
EN51 039
EN51 041
EN51 029F
EN51 051
EN51 059
EN51 036
EN51 051

HI53 061
HI53 035
HI53 035
HI53 049
HI53 046
HI53 040
HI53 040
HI53 059
HI53 039
HI53 041
HI53 054
HI53 043
HI53 048
HI53 039
HI53 060
HI53 036

SO65 036
EP95 064
EP95 074
HR63 043
EP95 035
EP95 049
PS64 042
HR63 041
HR63 062
HR63 040
HR63 044
HR63 036
PS64 035
HR63 048
HR63 049
HR63 041

PA82 067
PA82 037
PS64 021F
PS64 039
PS64 038
PA82 036
PA82 058
PS64 059
PE88 069
PE88 077
PS64 049
SO65 041
SO65 041
PS64 036
PS64 060
PS64 047

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EVS ABSF
EVS 036
044
ABSF
045
044
ABSF

EVS 052
053
053
062
056
ABSF
ABSF
ABSF
052
051
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
060
078
ABSF

FAIL RPFD
0174
0174
0210
0190
0188
P-R-S
FAIL
FAIL
0164
0196
0205
0181
FAIL
0155
0159
0163
ABSENT
0170
0173
0161
0175
FAIL
0193
0170
P-R-S
FAIL
0179
FAIL
0167 RPFD
FAIL RPFD
0163
0181
0199
FAIL RPFD
0197
0188 RPFD
FAIL RPFD
0175
0182
0205
0175

1610310
1610311
1610312
1610313
1610314
1610315
1610316
1610317
1610318
1610319
1610320
1610321
1610322
1610323
1610324
1610325
1610326
1610327
1610328
1610501
1610502
1610503
1610504
1610505
1610506
1610507
1610508
1610509
1610510
1610511
1610512
1610513
1610514
1610515
1610516
1610517
1610518
1611001
1611002
1611003
1611004
1611005

11-PCD-37141
11-PCD-37042
11-PCD-37062
11-PCD-37294
11-PCD-37064
11-PCD-48657
10-PCD-40949
11-PCD-37120
11-PCD-37102
08-GP-299
10-PCD-41022
11-PCD-37223
11-PCD-37242
09-PCD-42235
11-PCD-37125
11-PCD-37056
11-PCD-37108
11-DE-14396
11-PCD-37322
10-PCD-41279
11-PCD-46123
11-PCD-37399
11-PCD-37447
11-DE-16514
11-PCD-37364
11-PCD-46056
10-PCD-49357
11-PCD-37398
11-PCD-37467
11-PCD-37468
11-PCD-37469
11-PCD-37350
09-SS-7
11-PCD-37355
11-DE-17065
11-PCD-37329
09-PCD-42403
11-DE-14777
11-PCD-40019
11-PCD-40730
11-PCD-36887
11-PCD-36852

SHALLU SAINI
SUMIT
SUCHA SINGH
ANJNA RANI
NISHA RANI
MITHILA SHARMA
RAKSHA DEVI
ANURADHA DHIMAN
NEELAM RANI
RAJEEV KUMAR
ASHA DEVI
NEHA CHAUDHARY
MEENA DEVI
ANURADHA
MEERA DEVI
SNEH LATA
RAJNI
JASWINDER KAUR
POONAM DEVI
SHARMILA DEVI
INDU BALA
RITU BALA
KANTA DEVI
GURVINDER SINGH
NISHA RANI
MANGE RAM
ANIL KUMAR
RAMANDEEP KAUR
REKHA RANI
ROSHANI DEVI
MAMTA DEVI
SATVINDER KAUR
SUKHDEV SINGH
SANDEEP KAUR
GURCHARN SINGH
INDERJEET KAUR
SANDEEP KAUR
PAVNEET SINGH
NEELAM DEVI
GORELAL
MONIKA RANI
ANJLI DEVI

ASHOK KUMAR
SHRI RAM
SITA SINGH
RAGHUVEER SINGH
KHEM SINGH
HEMCHAND SHARMA
DURGA DUTT
RAJKUMAR DHIMAN
SHAMBHU DAYAL
ROSHAN LAL
SHIV DAYAL
VIRENDER KUMAR
SATISH KUMAR
CHUHAR SINGH
MUNI LAL
JAG RAM ANTWAL
SHER SINGH
SATPAL SINGH
RAM KUMAR
KALU RAM
HARPAL
TERSEM KUMAR
MANN SINGH
KAPOOR SINGH
OM PARKASH
KRISHAN LAL
BRIJLAL
GURTEJ SINGH
HARI RAM
NARESH KUMAR
MANGE RAM
NIRMAL SINGH
SAVINDER SINGH
JAGTAR SINGH
JASWINDER SINGH
JASWINDER SINGH
DILBAG SINGH
PRITAM SINGH
SARDARA RAM
RAN SINGH
HANS RAJ
SOHAN LAL

EN51 051

HI53 057

EP95 052

PA82 037

EVS 054

EN51 057
EN51 044
EN51 ABS
EN51 051
EN51 039
EN51 035
EN51 036

HI53 038
HI53 036
HI53 050
HI53 051
HI53 052
HI53 053
HI53 048

HR63 037
HR63 037
HR63 036
PS64 036
SO65 050
SO65 035
HR63 041

PS64 050
PS64 036
PS64 036
SO65 035
PA82 040
PA82 043
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
041
ABS
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 037
EN51 036
EN51 035
EN51 035
EN51 035
EN51 040
EN51 041
EN51 052

HI53 046
HI53 043
HI53 044
HI53 048
HI53 054
HI53 046
HI53 040
HI53 039

HR63 043
PS64 022F
HR63 043
HR63 044
SO65 041
EP95 050
PS64 037
EP95 083

PS64 048
SO65 050
PS64 039
PS64 040
PA82 052
PA82 044
PA82 041
HR63 060

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

047
063
063
052
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EN51 036
EN51 040
EN51 036
EN51 035
EN51 041
EN51 067

HI53 062
HI53 047
HI53 047
HI53 040
HI53 048
HI53 036

HR63 053
HR63 040
EP95 059
EC66 044
EP95 066
HR63 042

PS64 054
PS64 047
EC66 036
PA82 042
EC66 041
PS64 062

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

048
052
036
048
047
ABSF

EN51 ABS
EN51 036
EN51 035
EN51 039
EN51 035
EN51 040

HI53 040
HI53 042
HI53 048
HI53 053
HI53 044
HI53 044

PS64 036
EP95 070
HR63 036
HR63 039
HR63 042
HR63 036

PA82 036
PA82 036
PS64 038
PS64 047
PS64 049
PS64 049

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

036
ABSF
054
053
ABSF
056

EN51 040
EN51 041
EN51 039
EN51 043
EN51 052
EN51 041
EN51 035
EN51 038
EN51 022F

HI53 051
HI53 046
HI53 036
HI53 048
HI53 036
HI53 051
HI53 048
HI53 053
HI53 038

EP95 069
EP95 060
EP95 063
EP95 041
EP95 052
SO65 036
HR63 009F
HR63 033F
HR63 036

EC66 040
PS64 040
PS64 061
PS64 043
PS64 016F
PA82 035
PS64 046
PS64 046
PS64 035

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

054
048
052
042
047
049
ABSF
060
060

0197
ABSENT
0182
0153
RPFD
0173
0181
0166
0161 RPFD
ABSENT
0174 RPFD
FAIL RPFD
0161
0167
0182 RPFD
0180
0159 RPFD
0234
ABSENT
0205 RPFD
0174 RPFD
0178
0161
0196
0207
ABSENT
RPFD
0184
0157
0178
0170
0169
ABSENT
0200
0187 RPFD
0199
0175 RPFD
FAIL
0163
FAIL
FAIL
FAIL

1611006
1611007
1611201
1611202
1611203
1611204
1611205
1611206
1611207
1611208
1611209
1611210
1611211
1611212
1611213
1611214
1611401
1611402
1611403
1611404
1611405
1611406
1611407
1611408
1611409
1611410
1611411
1611412
1611413
1611414
1611415
1611416
1611417
1611418
1611419
1611601
1611602
1611603
1611604
1611605
1611606
1611608

11-DE-17210
11-DE-16667
11-PCD-40084
11-PCD-40184
11-PCD-40204
11-PCD-40271
10-DE-17055
11-PCD-40294
11-DE-15406
10-PCD-50109
11-PCD-40304
11-PCD-40268
09-GCP-80
11-PCD-40095
11-PCD-40123
09-IP-521
11-PCD-40538
11-PCD-40531
11-PCD-56976
11-PCD-40498
11-PCD-40382
11-PCD-40473
11-PCD-40513
11-PCD-40442
11-PCD-40402
11-PCD-40398
11-PCD-40505
11-PCD-44248
10-DE-5830
11-PCD-40386
11-DE-16018
11-DE-17245
11-PCD-40378
11-PCD-40358
11-PCD-40426
11-PCD-40552
11-PCD-40545
09-MY-299
11-DE-15432
11-DE-12701
11-DE-13714
1-PCD-40767

BALWINDER SINGH
BALKRISHAN
SANDEEP KAUR
GURMEET KAUR
SHYAMO DEVI
RUKSANA
PARVEEN KUMAR
ASHU RANI
GURJENT SINGH
ISHU
SUSHMA DEVI
MANPREET KAUR
BABY
NISHA RANI
MEENAKSHI
NARITA DEVI
RUBY DEVI
KOMAL
SEEMA
ANITA DEVI
KAPIL KUMAR
NEELAM RANI
RENU DEVI
SHALLU KAMBOJ
POOJA RANI
RAJNI DEVI
SAPNA DEVI
VAHIDA BANO
VIJAY RANA
NEERU DEVI
RESAM ALI
RAHUL GUPTA
POOJA RANI
NEHA
PAYAL SHARMA
RAVI KUMAR
KAMALJEET
SATVINDER SINGH
GAURAV SINGH
RAVINDER SINGH
KULDEEP
RAVI KANT

BARKHA RAM
KEWAL KUMAR
AMRIK SINGH
GURDEV SINGH
GIAN CHAND
NAZIM ALI
RAMESH CHAND
BARKHA RAM
BALDEV SINGH
SURJEET SINGH
PALA RAM
JARNAIL SINGH
AMAR SINGH
RAGHUBIR SINGH
RAMESHWAR
RAGHBIR SINGH
RAM KARAN
DEVI DYAL
RAJPAL
PURUSHOTAM DASS
BIHARI LAL
GULJAR SINGH
DHARAM PAL
ASHOK KUMAR
JARNAIL SINGH
RANPAT
RAJ KUMAR
ALI SHER
RISHI PAL
ARVIND SHARMA
LAL DEEN
RAJIV GUPTA
SULEKH CHAND
SATPAL
RAMESH SHARMA
CHAMAN LAL
SURESH PAL
AMRIK SINGH
LABH SINGH
HARMINDER SINGH
KRISHAN LAL
SEWA DASS

EN51 035

HI53 037

HR63 036

PS64 013F

EVS ABSF

EN51 043

HI53 038

HR63 040

PS64 036

EVS ABSF

EN51 035

HI53 051

HR63 020F

PS64 036

EVS 043

EN51 063

HI53 062

HR63 050

SO65 048

EVS 046

EN51 059

HI53 042

PS64 036

PA82 035

EVS ABSF

EN51 036
EN51 051
EN51 041
EN51 057
EN51 033F
EN51 028F
EN51 033F
EN51 047
EN51 029F
EN51 035
EN51 044

HI53 044
HI53 048
HI53 053
HI53 049
HI53 054
HI53 048
HI53 050
HI53 058
HI53 056
HI53 036
HI53 057

HR63 028F
HR63 ABS
EP95 051
HR63 042
PS64 054
HR63 038
HR63 035
HR63 035
HR63 035
HR63 039
HR63 039

PS64 036
PS64 038
HR63 038
PS64 036
HS71 064
PS64 049
PS64 036
PS64 048
PA82 052
PA82 036
PS64 050

EVS 042

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
037
062
ABSF
072

EN51 039
EN51 038
EN51 038
EN51 031F
EN51 039
EN51 046
EN51 038
EN51 030F
EN51 035
EN51 044
EN51 058
EN51 041
EN51 039
EN51 046
EN51 033F
EN51 040
EN51 035
EN51 035
EN51 051

HI53 048
HI53 038
HI53 048
HI53 050
HI53 051
HI53 052
HI53 041
HI53 047
HI53 038
HI53 040
HI53 061
HI53 037
HI53 037
HI53 035
HI53 044
HI53 036
HI53 042
HI53 051
HI53 056

HR63 036
HR63 041
HR63 037
EP95 076
HR63 039
HR63 035
HR63 040
HR63 041
HR63 011F
HR63 033F
EP95 074
EP95 074
HR63 038
HR63 020F
EP95 049
HR63 048
EP95 054
HR63 026F
HR63 038

PS64 035
PA82 051
EC66 048
SO65 036
PS64 050
PS64 013F
PA82 037
PS64 036
PS64 036
PS64 035
MA54 016F
PA82 038
PS64 039
PS64 041
EC66 042
PS64 009F
PS64 009F
PS64 041
PS64 043

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
060
065
ABSF
035
050
ABSF
ABSF
050
071
064
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
048
ABSF
041

EVS 070
EVS ABSF
EVS 047

ABSENT
FAIL
ABSENT
0157
P-R-S
FAIL
ABSENT
0223
ABSENT
0172 RPFD
P-R-S
FAIL
RPFD
0183
0184 RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0188
FAIL RPFD
0146
0190
ABSENT
0158
0168
0171
FAIL
0179 RPFD
FAIL RPFD
0156
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0190
0153
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
0188

1611609
1611610
1611611
1611612
1611613
1611614
1611615
1611616
1611617
1611618
1611619
1611620
1611621
1611622
1611623
1611624
1611625
1611626
1611627
1611628
1611629
1611630
1612001
1612002
1612003
1612004
1612005
1612006
1612007
1612008
1612009
1612010
1612011
1612012
1612013
1612014
1612015
1612016
1612017
1612018
1612019
1612020

11-DE-14760
11-DE-12700
11-DE-13713
11-PCD-40573
11-DE-17405
11-PCD-40714
11-DE-16165
10-DE-17944
11-PCD-40277
10-DE-5181
09-DE-15766
10-PCD-52374
11-DE-13024
09-DE-22314
10-DE-20891
11-DE-12706
11-DE-14729
10-DTK-357
10-DE-5613
11-DE-14754
11-PCD-40332
10-DE-16249
09-PCD-53778
11-PCD-44157
11-PCD-44380
09-DGY-391
11-PCD-44682
11-PCD-44673
11-PCD-44130
11-PCD-44818
11-PCD-44073
11-PCD-36973
11-PCD-44700
11-PCD-48316
11-PCD-44181
11-PCD-44030
11-PCD-40449
11-PCD-40348
11-PCD-44676
11-PCD-44773
11-PCD-44772
11-PCD-44511

DHARMENDER
VIPIN KUMAR
RAJNESH KUMAR
KARANDEEP SODHI
BALWINDER SINGH
RAJ KUMAR
KAMAL VASDEV
AKASH WALIA
SUMIT KUMAR
SAHIL SHARMA
MANOJ KUMAR
BALINDER SINGH
HARSHVEER
ANKUSH KOHLI
PARAS BANGA
VINEY
GAGAN
ANISH KUAMR
PARVESH KUMAR
RAHUL
PARPHOOL KUMAR
HARASH KUMAR GARG
MEENAKSHI
SHEFALI ANEJA
MANISHA RANI
ANJALI ROHILA
POOJA DEVI
POONAM RANI
MANPRIT KAUR
PARUL RANI
MANISHA
SUSHMA DEVI
ANU RANI
ARTI
RITU RANI
ANU DEVI
SHIWANI DEVI
SANGEETA RANI
JARNAILO DEVI
RITU RANI
SURINDER KAUR
FARHEEN

GULAB SINGH
SATPAL SHARMA
KASHMIR SINGH
DEEP CHAND
HARI SINGH
SURJA RAM
JAWAHAR LAL VASDEV
JAI KUMAR WALIA
KEHAR SINGH
DEVINDER JEET
SUMER CHAND
BALJIT SINGH
MAHINDER SHARMA
PRAHLAD BHAGAT
INDER JIT SINGH
JAGDISH SEHGAL
HARWINDER KHARBANDA
BALBIR SINGH
PARVEEN KUMAR
PAWAN KUMAR
GURNAM SINGH
NARESH KUMAR GARG
OM PRAKASH
ASHOK ANEJA
JASVIR SINGH
SATPAL
RAMESH KUMAR
SATPAL GILL
MAHAL SINGH
RAJESH KUMAR
DHARAMVIR
JAI PAL
ASHWANI KUMAR
RAMESH CHAND
KALI RAM
BALBIR SINGH
RAM KUMAR
SUKHBIR
RAM PAL
JARNAIL SINGH
OMI CHAND
MOHAMMED ISMAIL

EN51 043
EN51 028F
EN51 046
EN51 041
EN51 027F

HI53 052
HI53 040
HI53 050
HI53 036
HI53 035

HR63 036
PA82 038
HR63 033F
HR63 027F
EP95 049

PS64 037
PE88 048
EC66 048
PS64 057
PA82 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 037
EN51 038
EN51 039

HI53 038
HI53 054
HI53 060

HR63 036
SO65 043
HR63 036

PS64 036
PA82 027F
PS64 042

EVS 051
EVS 041
EVS 048

EN51 035
EN51 ABS
EN51 029F

HI53 042
HI53 054
HI53 049

PS64 056
HR63 042
HR63 064

SO65 044
EC66 036
PS64 036

EVS ABSF
EVS 042
EVS 060

EN51 049
EN51 022F
EN51 035
EN51 035
EN51 053
EN51 023F
EN51 041
EN51 035
EN51 042
EN51 029F

HI53 048
HI53 041
HI53 039
HI53 036
HI53 047
HI53 040
HI53 046
HI53 051
HI53 046
HI53 063

SO65 036
HR63 036
EP95 063
HR63 051
PS64 039
PS64 039
HR63 037
HR63 037
HR63 036
PS64 062

PA82 049
PA82 047
MA54 017F
PS64 013F
SO65 042
PA82 036
PS64 049
PS64 026F
PS64 071
SO65 036

EN51 021F
EN51 031F
EN51 030F

HI53 042
HI53 040
HI53 049

HR63 043
EP95 049
EP95 052

PS64 036
PS64 050
HR63 036

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS 042

EN51 031F
EN51 030F
EN51 044
EN51 030F

HI53 044
HI53 057
HI53 043
HI53 039

HR63 052
HR63 038
EP95 083
EC66 046

PS64 036
PS64 051
HR63 044
PS64 038

EVS ABSF
EVS 058
EVS 050

EN51 032F
EN51 027F

HI53 057
HI53 047

HR63 036
HR63 040

PA82 035
PS64 048

EVS ABSF
EVS ABSF

EN51 024F
EN51 037

HI53 062
HI53 059

HR63 047
HR63 038

PS64 037
PS64 058

EVS 060
EVS 042

EN51 035
EN51 026F

HI53 052
HI53 035

EC66 035
EC66 050

PS64 049
PA82 047

EVS ABSF
EVS 055

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

066
045
052
ABSF
ABSF

050
058
ABSF
050
ABSF
053

EVS 048
EVS ABSF

0168
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0147
FAIL
0177
P-R-S
0177
RPFD
FAIL
P-R-S
0182
FAIL
FAIL
FAIL RPFD
0181 RPFD
FAIL
0173
FAIL RPFD
0195
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0214
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL RPFD
0192
ABSENT
0171
FAIL

1612021
1612022
1612023
1612024
1612025
1612026
1612027
1612028
1612029
1612030
1612031
1612032
1612033
1612034
1612035
1612036
1612037
1612038
1612039
1612040
1612041
1612042
1612043
1612044
1612045
1612046
1612047
1612048
1612049
1612050
1612051
1612052
1612053
1612054
1612055
1612056
1612057
1612058
1612060
1612061
1612062
1612063

11-PCD-36972
11-PCD-48303
11-PCD-44164
11-PCD-44840
11-PCD-48155
11-PCD-44192
11-PCD-44702
11-PCD-44132
11-PCD-44634
10-PCD-50535
11-PCD-44407
11-PCD-40199
11-PCD-40259
11-PCD-40248
11-PCD-48452
11-PCD-40330
11-PCD-44612
11-PCD-40293
11-PCD-44392
11-PCD-48488
11-PCD-44340
11-PCD-40236
11-PCD-44420
10-PCD-44252
11-PCD-48346
11-PCD-44300
11-PCD-48456
11-PCD-44268
11-PCD-44887
11-PCD-44517
10-PCD-50764
11-PCD-44594
11-PCD-40334
11-PCD-44031
11-PCD-44865
10-PCD-50248
11-PCD-44314
11-PCD-44898
11-PCD-53894
11-PCD-44202
11-PCD-44771
11-PCD-44723

ANJU BALA
SARABJEET KAUR
KAMALJEET
RUBY
SONIA
RAJDEEP
SHALINI
GURJEET KAUR
RUBI
NAVJEET KAUR
POONAM RANI
ANJU DEVI
VANDANA DEVI
KAVITA DEVI
GEETA DEVI
NEETU SAINI
POOJA RANI
SHOBHA DEVI
SUSHEELA
SHALU
NISHA SAINI
KUSUM DEVI
RENU RANI
PRIYANKA
NEELAM
RITU RANI
SANDHYA
PRABHAVATI
PRIYANKA
GURPREET KAUR
SONAM
ANKUR RANI
SUNEHA RANI SAINI
POOJA
NAVEENA
LIBIYA GUPTA
KALAWATI
ANKITA
SONIA RANI
TAPSI RANI
MONIKA
PREETI BALA

RAJ PAL
PRITPAL SINGH
SINGH RAM
RAJPAL
PRITHVI SINGH
MEHA SINGH
TILAK RAJ
AMRIK SINGH
MAMCHAND
RAGHBEER SINGH
SOM LAL
SUNEHRA RAM
BALJEET SINGH
JAGMAL SINGH
BUCHHA RAM
KARAMVEER SAINI
NYORTI RAM
RAM PAL
GYAN CHAND
SURINDER KUMAR
RAJESH SAINI
RAM SARAN
RAGHUBIR SIGNH
TILAK RAJ
JASWANT
ASHOK KUMAR
RAMPAL
BAHADUR SINGH
JASMER SINGH
PREM SINGH
JEE RAM
ASHOK KUMAR
LAJJA RAM
AMI CHAND
PURAN CHAND
SHIV KUMAR GUPTA
GANGA RAM
KRISHAN LAL
ARJUN SINGH
MAHENDER KUMAR
SURENDER KUMAR
JASPAL SHARMA

EN51 018F

HI53 038

EP95 063

HR63 035

EVS 048

EN51 019F
EN51 031F
EN51 028F
EN51 030F
EN51 037
EN51 041

HI53 059
HI53 040
HI53 042
HI53 048
HI53 057
HI53 068

HR63 044
EP95 042
HR63 054
HR63 046
EC66 046
EP95 048

SO65 052
HR63 035
PS64 044
PA82 037
PS64 039
SO65 053

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 035

HI53 059

EP95 039

EC66 037

EVS ABSF

EN51 036

HI53 035

HR63 042

PS64 040

EVS ABSF

EN51 064
EN51 042
EN51 051
EN51 035
EN51 052
EN51 035
EN51 035
EN51 035
EN51 040
EN51 039
EN51 039
EN51 035
EN51 035
EN51 047
EN51 038
EN51 036

HI53 058
HI53 049
HI53 057
HI53 036
HI53 054
HI53 056
HI53 052
HI53 048
HI53 038
HI53 057
HI53 043
HI53 042
HI53 050
HI53 054
HI53 052
HI53 050

HR63 043
HR63 057
HR63 046
HR63 038
HR63 035
HR63 033F
HR63 029F
HR63 042
HR63 016F
HR63 026F
HR63 029F
HR63 044
PS64 032F
HR63 042
PS64 038
EP95 056

PS64 059
PS64 040
PS64 036
PS64 041
PS64 048
PS64 049
PA82 043
PA82 037
PS64 038
PS64 043
PS64 046
PS64 036
SO65 038
PS64 044
PA82 035
PS64 047

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
066
059
042
046
038
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
055
ABSF
ABSF
069
ABSF
042

EN51 035
EN51 035
EN51 035
EN51 036
EN51 035
EN51 041
EN51 035
EN51 035

HI53 050
HI53 043
HI53 044
HI53 051
HI53 062
HI53 063
HI53 050
HI53 066

EC66 042
HR63 036
HR63 050
HR63 047
PS64 037
EC66 040
PS64 036
EP95 046

PS64 056
PS64 041
PS64 044
PS64 027F
PA82 040
PA82 037
PA82 054
PA82 049

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

050
050
051
ABSF
039
ABSF
ABSF
040

EN51 054
EN51 050
EN51 046

HI53 049
HI53 053
HI53 060

PS64 047
EC66 029F
EP95 039

PA82 051
PS64 051
EC66 024F

EVS 040
EVS 050
EVS ABSF

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
058
ABSF

FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0179
0210
ABSENT
0170
ABSENT
0153
ABSENT
0224
0188
0190
0150
0189
FAIL
FAIL
0162
FAIL
FAIL
FAIL
0157
FAIL
0187
0163
0189
ABSENT
0183
0155 RPFD
0173
FAIL
0174
0181
0175
0196
ABSENT
0201
FAIL
FAIL

1612064
1612065
1612066
1612067
1612068
1612069
1612070
1612071
1612072
1612073
1612074
1612075
1612076
1612077
1612078
1612079
1612080
1612201
1612202
1612203
1612204
1612205
1612206
1612301
1612302
1612303
1612304
1612305
1612306
1612307
1612308
1612309
1612310
1612311
1612312
1612313
1612314
1612315
1612316
1612317
1612318
1612319

11-PCD-44281
11-PCD-44722
11-PCD-44474
11-PCD-44546
11-PCD-44246
11-PCD-40745
11-PCD-44110
11-PCD-44404
11-PCD-44714
11-PCD-44421
11-PCD-44895
11-PCD-36811
11-PCD-44229
09-PCD-48735
11-PCD-40284
11-PCD-40311
11-PCD-53926
10-PCD-49886
10-PCD-50445
10-PCD-44194
10-PCD-50246
10-PCD-52186
08-PCD-108819
11-PCD-46528
11-PCD-45514
11-PCD-45182
11-PCD-45118
10-PCD-49249
11-PCD-46529
11-PCD-45820
11-PCD-45723
11-PCD-45066
11-PCD-45105
11-PCD-45450
11-PCD-45487
11-PCD-45460
11-PCD-45164
11-PCD-45135
11-PCD-45187
11-PCD-45735
11-PCD-45696

SUSHMA DEVI
SARIKA
SONAM
KOMAN KAMBOJ
SAPNA RANI
MASOOM
JASWINDER KAUR
SUMAN BALA
SHANAJ
ROOMA DEVI
SARBJEET KAUR
RAMANDEEP KAUR
GURMEET KAUR
POOJA RANI
RUBI DEVI
REETA
ALKA RANI
BOHTI DEVI
NEHA VERMA
PARAJEET KAUR
DIMPY KALRA
KAVITA SHARMA
GUR DEVI
VEERPAL KAUR
MANJU RANI
SANTOSH RANI
PRATHVI DEVI
SONU DEVI
RAJBALA
POOJA
SANTOSH RANI
KIRAN DEVI
BHAWNA DEVI
SUKUNTLA
RAJVEER KAUR
SUMAN RANI
POONAM
KAUSHLYA
PARVEENA
RAJNI BALA
SAVITRI DEVI
KANCHAN RANI

SATPAL KAMAL
GOVERDHAN SINGH
KARAM SINGH
SURINDER KUMAR
RAM PAL
SANJAY CHOUDHRY
GURMUKH SINGH
GURDEV SINGH
AKHTAR ALI
TIRATH SINGH
RANJIT SINGH
BHAGWAN SINGH
MOHAN SINGH
BIRBAL
SUKHDEV SINGH
SHAMSHER SINGH
SURESH KUMAR
RAJ PAL
KULDEEP KUMAR
JOGINDER SINGH
ANIL KALRA
VINOD KUMAR
PALA RAM
MANMOHAN SINGH
AMRIT PAL
BIHARI LAL
OM PRAKASH
RAM KUMAR
SUBHASH CHANDER
JANGJIT SINGH
RANDHIR SINGH
NIHAL SINGH
GANGADHAR
BAGGA RAM
GURJANT SINGH
RAM CHANDER
RAGHUBIR SINGH
RANJEET SINGH
GOPI RAM
OMPARKASH
MOHAN LAL
ASHOK KUMAR

EN51 042
EN51 038
EN51 059
EN51 036
EN51 035
EN51 037
EN51 035
EN51 035
EN51 035

HI53 054
HI53 035
HI53 064
HI53 053
HI53 067
HI53 058
HI53 063
HI53 053
HI53 067

EC66 028F
SO65 051
EP95 087
HR63 037
HR63 041
EP95 042
HR63 051
HR63 046
HR63 037

PA82 036
PA82 039
MA54 035
PS64 041
PS64 045
HR63 026F
PS64 036
EC66 042
PS64 059

EVS
EVS
EVS
EVS

052
040
070
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
035

EN51 030F
EN51 035
EN51 044
EN51 037
EN51 035

HI53 035
PU61 040
HI53 051
HI53 046
HI53 057

EP95 062
EH67 046
HR63 029F
HR63 040
HR63 026F

PS64 047
PA82 050
EC66 037
PS64 039
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

048
035
ABSF
051
048

EN51 062
EN51 038
EN51 050
EN51 041
EN51 038

HI53 052
HI53 038
HI53 035
HI53 037
HI53 067

HR63 027F
HR63 037
EP95 036
EC66 042
HR63 059

PS64 048
PA82 036
PS64 011F
PA82 053
PS64 038

EVS 045

EN51 ABS
EN51 042
EN51 043

HI53 049
HI53 039
HI53 046

EP95 051
EP95 050
HR63 053

HR63 047
HR63 038
EC66 054

EVS ABS
EVS ABSF
EVS 035

EN51 042
EN51 ABS
EN51 050
EN51 029F

HI53 050
HI53 053
HI53 064
HI53 068

EP95 048
EC66 039
HR63 036
SO65 042

HR63 037
PS64 048
PA82 037
PA82 051

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABS
068
035

EN51 050
EN51 058
EN51 050
EN51 053
EN51 051
EN51 058
EN51 046
EN51 ABS

HI53 064
HI53 060
HI53 041
HI53 056
HI53 036
HI53 041
HI53 049
HI53 063

HR63 050
HR63 047
HR63 046
ES68 070
HR63 037
PS64 036
HR63 036
HR63 061

PS64 037
PA82 050
PA82 036
EC66 047
PS64 035
SO65 040
PA82 037
PS64 049

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
035
046
ABSF
ABSF
ABS

EVS 054
EVS 060

ABSENT
FAIL
0163
0245 RPFD
0167
0188
FAIL
0185
0176
0198
ABSENT
FAIL
0171
FAIL
0162
FAIL
P-R-S
FAIL RPFD
0149 RPFD
FAIL
0173
0202 RPFD
CANCEL
RPFD
0169
0196
CANCEL
ABSENT
ABSENT
0177
RPFD
0187
FAIL RPFD
ABSENT
0201
0215
0173
0226
0159
0175
0168
RPFD

1612320
1612321
1612322
1612323
1612324
1612325
1612326
1612327
1612328
1612329
1612330
1612331
1612332
1612333
1612334
1612335
1612336
1612337
1612338
1612339
1612340
1612341
1612342
1612343
1612344
1612345
1612346
1612347
1612348
1612349
1612350
1612351
1612352
1612353
1612354
1612355
1612356
1612358
1612359
1612360
1612361
1612362

10-PCD-48175
11-PCD-45078
11-PCD-45581
11-PCD-45626
11-PCD-45292
11-PCD-45756
11-PCD-45321
11-PCD-45710
11-PCD-45606
11-PCD-44905
11-DE-15717
11-PCD-45434
11-PCD-45182
11-PCD-45604
11-PCD-45998
11-PCD-45573
10-PCD-49256
11-PCD-45161
11-PCD-45039
11-DE-16160
11-PCD-45617
11-PCD-45916
11-PCD-4843
11-PCD-45177
11-PCD-46041
11-PCD-4807
11-PCD-45042
11-PCD-4779
11-PCD-46042
11-PCD-9697
11-PCD-46523
11-PCD-45067
11-PCD-45047
11-PCD-45696
11-PCD-45071
11-PCD-46022
11-PCD-44988
10-PCD-48564

11-PCD-45375
11-PCD-45134

SAROJ BALA
NEERU BALA
SANGEETA RANI
DARSHAN KAUR
VIRPAL KAUR
MANJU
SUNITA
SUMAN
JASPREET KAUR
KIRAN RANI
RAVINDER SINGH
AARTI
SANTOSH RANI
NIRMALA
SAROJ
SARABJIT KAUR
ANITA
SUMAN
SUMAN RANI
JAI PAL
NISHA RANI
SAROJ BALA
SHEELU DEVI
SUMAN RANI
REKHA VERMA
SUNITA
NIRMLA KUMARI
SILOCHANA
DHARAM SINGH
SHARMILA DEVI
EKATA SWAMI
NEERU BALA
KRISHANA DEVI
KANCHAN RANI
PREETY VERMA
INDRA RANI
VEERPAL
POONAM RANI
RAJ BALA
MANOJ THOMAS
TAMANNA
JYOTI RANI

KRISHAN KUMAR
PREM KUMAR
RAMESH CHAND
AMARPAL SINGH
PALA RAM
SUBE SINGH
PREM RAJ
BHAGAT RAM
SHIVCHARAN SINGH
DHARMVIR
GURTEJ SINGH
MAHINDER SINGH
BIHARI LAL
MANI RAM
SURAJ PAL
SURJEET SINGH
RAGHUVEER SINGH
SATPAL
BHAJAN LAL
KRISHAN LAL
SURINDER KUMAR
BAL RAM DEHERU
OM PRAKASH
KRISHAN KUMAR
RAM KUMAR
PARTAP SINGH
DHAN SINGH
MAHENDER SINGH
MOHAN LAL
SATYA NARAYAN
RAMSWROOP SWAMI
RAM PARTAP
DHARAM PAL
ASHOK KUMAR
RAJENDER KUMAR
OM PRAKASH
JAG RAM
JEEVAN RAM
DHARAM PAL
C A THOMAS
HARI SINGH
VAJIR SINGH

EN51 057

HI53 051

EP95 052

SO65 040

EVS ABSF

EN51 049
EN51 039
EN51 046
EN51 044
EN51 044
EN51 035

HI53 040
HI53 047
HI53 042
HI53 047
HI53 047
HI53 056

HR63 035
PS64 044
PS64 042
ES68 080
HR63 035
EP95 038

EC66 039
PA82 036
HS71 045
PS64 051
PS64 057
SO65 046

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
069
046
046
ABSF

EN51 ABS
EN51 050
EN51 ABS
EN51 040
EN51 051
EN51 030F
EN51 046

HI53 036
HI53 052
HI53 046
HI53 051
HI53 036
HI53 036
HI53 046

HR63 057
HR63 042
HR63 053
HR63 037
PS64 043
EP95 051
HR63 ABSF

SO65 046
PS64 036
EC66 054
SO65 049
SO65 068
PS64 044
SO65 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

045
054
035
055
072
052
ABSF

EN51 023F
EN51 052
EN51 047
EN51 044
EN51 039
EN51 056
EN51 059
EN51 050
EN51 031F
EN51 020F
EN51 041
EN51 027F
EN51 036
EN51 020F
EN51 021F
EN51 046
EN51 028F
EN51 041
EN51 033F
EN51 038
EN51 056
EN51 057
EN51 036
EN51 044

HI53 052
HI53 044
HI53 058
HI53 042
HI53 052
HI53 050
HI53 056
HI53 057
HI53 050
HI53 038
HI53 036
HI53 036
HI53 043
HI53 044
HI53 043
HI53 063
HI53 047
HI53 037
HI53 058
HI53 053
HI53 059
HI53 039
HI53 039
HI53 042

EP95 041
HR63 051
EP95 078
HR63 040
ES68 078
HR63 060
HR63 047
HR63 044
ES68 092
SO65 054
HR63 051
HR63 035
HR63 054
SO65 038
ES68 039
HR63 061
PS64 037
HR63 041
HR63 051
EP95 056
EP95 054
HR63 051
PS64 028F
HR63 041

HR63 049
PS64 063
EC66 041
PS64 039
HR63 059
EC66 057
PS64 054
PA82 047
HR63 036
PA82 041
PA82 062
PS64 042
PA82 041
PA82 050
PS64 036
PS64 049
SO65 036
PS64 057
PA82 066
PS64 035
PA82 037
PS64 059
PA82 040
PS64 027F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
058
038
066
062
038
054
ABSF
037
ABSF
035
035
ABSF
ABSF
064
ABSF
ABSF
038
ABSF
060
ABSF

ABSENT
0200
ABSENT
0163
0166
0175
0222
0183
0175 RPFD
ABSENT
RPFD
0180 RPFD
RPFD
0177
0198
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0210
0224
0165
0228
0223
0216 RPFD
0198
FAIL
FAIL
0190
FAIL
0174
FAIL RPFD
FAIL
0219 RPFD
FAIL
0176 RPFD
FAIL
0182
0206 RPR
0206 RPR
FAIL
FAIL

1612363
1612364
1612365
1612366
1612367
1612368
1612369
1612370
1612371
1612372
1612373
1612374
1612375
1612376
1612377
1612378
1612379
1612380
1612383
1612384
1612385
1612386
1612387
1612388
1612389
1612390
1612391
1612392
1612393
1612394
1612395
1612396
1612397
1612398
1612399
1612400
1612401
1612402
1612403
1612404
1612405
1612406

11-PCD-37458
11-PCD-45885
11-PCD-45444
11-PCD-45204
11-PCD-45978
11-PCD-45783
11-PCD-45037
11-PCD-45640
11-PCD-45010
11-PCD-45257
11-DS-17372
11-PCD-44959
11-PCD-45365
11-PCD-45683
11-PCD-45045
11-PCD-46058
11-PCD-45525
11-DE-16455
11-PCD-44950
11-PCD-45515
11-PCD-45019
11-PCD-45270
10-PCD-48343
11-PCD-45264
11-PCD-45625
11-PCD-45905
11-PCD-45976
11-DE-13698
11-DE-16988
11-PCD-46110
10-PCD-48428
11-DE-13705
11-PCD-45233
11-PCD-45656
11-PCD-45947
11-PCD-45623
11-PCD-45808
11-PCD-45634
11-PCD-45230
11-PCD-45234
11-PCD-45667

CHARANJEET KAUR
SUNITA
SONU BALA
MANJU BALA
SHOBHA RANI
NAVPREET KAUR
AMANDEEP KAUR
PREETI
GEETA RANI
GAGANDEEP KAUR
VIJAY KUMAR KHICHER
VIKRAMJEET KAUR
PALVINDER KAUR
AMANJEET KAUR
MANJU
RAKESH KUMAR
YOGITA RANI
PARKASH KAUR
BALJINDER RAM
RAJNI DEVI
RAMANDEEP KAUR
RAJPAL KAUR
POONAM RANI
SANTOSH
SHALU RANI
PARVEEN RANI
SARBHJEET KAUR
GURVINDER KAUR
MANPREET SINGH
GOURAV KUMAR
MANGAL SINGH
PRIYANKA RANI
SIDHARTH JOSAN
SHAKUNTLA
ANITA
RANI
AMANDEEP KAUR
NOMITA NADHA
SAROJ DEVI
SANDEEP KAUR
RAJ BALA
SEHMA RANI

SAWRN SINGH
GOPI RAM
KALU RAM
OM PARKASH
DES RAJ
VIRSA SINGH
MAHENDER SINGH
RAJ KUMAR
SOHAN LAL
MANDIR SINGH
JAGDISH CHANDER
MAHENDER SINGH
JAGRAJ SINGH
BHAJAN LAL
PARHLAD
SHER SINGH
RAVI KUMAR
BALBIR SINGH
GANGA RAM
JAI SINGH
PARMJIT SINGH
JASBEER SINGH
RAJ GOPAL
SITA RAM
AMRIT PAL
KISHAN LAL
ANGREJ SINGH
BALBIR SINGH
BIHARA SINGH
RAKESH KUMAR
SADHU SINGH
ISSAR DASS
PARMOD KUMAR
MAHABIR SINGH
OM PARKASH
KRISHAN KUMAR
HARBANS SINGH
KASHMIR CHAND
ROHTASH
JAGTAR SINGH
RAJEHDER SINGH
SOM PRAKASH

EN51 035
EN51 035
EN51 036
EN51 035
EN51 038
EN51 039

HI53 043
HI53 044
HI53 049
HI53 043
HI53 049
HI53 035

EP95 062
HR63 036
HR63 040
HR63 036
EP95 041
HR63 037

PS64 013F
PS64 026F
PS64 038
PS64 037
PS64 033F
PS64 014F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

049
069
053
ABSF
ABSF
046

EN51 036
EN51 043
EN51 039
EN51 039
EN51 044

HI53 046
HI53 051
HI53 043
HI53 043
HI53 042

HR63 036
EP95 054
HR63 039
HR63 038
HR63 039

PA82 036
HR63 039
PA82 038
PS64 040
PS64 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

068
ABSF
ABSF
061
050

EN51 035
EN51 042
EN51 035
EN51 035
EN51 035
EN51 050
EN51 037
EN51 035
EN51 035
EN51 036
EN51 035
EN51 043
EN51 035
EN51 035
EN51 040
EN51 049

HI53 062
HI53 041
HI53 038
HI53 036
HI53 038
HI53 044
HI53 036
HI53 056
HI53 048
HI53 036
HI53 038
HI53 043
HI53 044
HI53 048
HI53 047
HI53 050

ES68 068
HR63 039
EP95 048
EP95 036
EP95 051
HR63 038
EP95 053
EP95 059
EP95 063
HR63 020F
EP95 063
HR63 047
PS64 047
EP95 056
EP95 059
EC66 038

HR63 046
PS64 057
HR63 039
HR63 022F
HR63 026F
PS64 046
HR63 036
HR63 036
HR63 039
PA82 040
HR63 024F
EC66 041
PA82 027F
PA82 062
PA82 038
PA82 049

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
047
058
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
047
ABSF
ABSF
061
ABSF

EN51 035
EN51 037
EN51 040
EN51 041
EN51 042
EN51 039
EN51 063
EN51 036
EN51 037
EN51 035

HI53 038
HI53 042
HI53 041
HI53 059
HI53 049
HI53 051
HI53 060
HI53 038
HI53 048
HI53 048

HR63 044
HR63 048
EP95 050
HR63 047
EC66 036
EC66 035
ES68 044
EP95 067
HR63 058
EP95 042

PA82 ABS
PA82 047
PA82 059
PA82 047
PA82 044
PA82 047
PA82 044
PA82 050
PA82 064
PA82 058

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

051
ABSF
047
ABSF
047
ABSF
047
ABSF
ABSF
055

FAIL
FAIL
0163
0151
FAIL
FAIL
P-R-S
0154 RPFD
0187
0159
0160 RPFD
0169
P-R-S
P-R-S
0211
0179 RPFD
0160
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0178
0162
0186
0185
FAIL
FAIL
0174
FAIL
0201
0184
0186
ABSENT
ABSENT
RPFD
0174
0190
0194
0171
0172
0211
0191
0207
0183

1612408
1612409
1612410
1612411
1612412
1612413
1612414
1612415
1612416
1612417
1612418
1612419
1612420
1612421
1612422
1612423
1612424
1612425
1612426
1612427
1612428
1612429
1612430
1612431
1612432
1612433
1612434
1612435
1612436
1612437
1612438
1612439
1612440
1612441
1612442
1612443
1612444
1612445
1612446
1612447
1612448
1612449

11-PCD-45330
11-DE-16513
11-DE-14459
11-DE-13851
10-PCD-49249
11-PCD-46562
11-PCD-46250
11-PCD-45619
11-PCD-45368
11-PCD-45821
11-PCD-46061
09-NS-103
11-PCD-4760
11-PCD-45385
11-PCD-45759
11-PCD-45858
11-PCD-44958
11-PCD-45318
11-PCD-45075
11-PCD-46013
11-DE-15671
11-PCD-37440
11-PCD-45152
11-PCD-45826
11-PCD-44518
11-PCD-45423
11-PCD-45279
11-PCD-45979
11-PCD-45442
11-PCD-45779
11-PCD-45458
11-PCD-45796
11-PCD-45064
11-DE-12987
11-DE-16163
11-DE-16161
11-PCD-46211
11-PCD-45575
11-PCD-45040
11-PCD-44987
11-PCD-45176
11-PCD-45175

MANISHA RANI
MUKESH KUMAR
OM PARKASH
INDERJEET
RAJBALA
KARAMJIT KAUR
ARSHDEEP KAUR
SEEMA BAI
PARMILA
MANJU
SANDEEP KUMAR
NISHA RANI
BHATERI
MANJU BALA
UDITA SHARMA
PRIYANKA RANI
AMANDEEP KAUR
JYOTI RANI
SUMAN KUMARI
SHARMILA DEVI
SATPAL
SUNITA
PRIYANKA
USHA RANI
PUSHPA DEVI
SUDHA
GAGANDEEP KAUR
SONU RANI
POOJA RANI
SUKHWINDER KAUR
USHA RANI
NEERU BALA
KAVITA
HARDEEP SINGH
GURJEET SINGH
PREETAM SINGH
HARJEET KOUR
HARJEET KAUR
MANO DEVI
POONAM
MALWIKA
CHANDERKALA

HANS RAJ
ROOP LAL
RAJ KUMAR
SATPAL
SUBHASH CHANDER
MOHAN SINGH
BALWANT SINGH
DALIP SINGH
RAVI KUMAR
BHAGAT RAM
OM PARKASH
MAM CHAND
BALWANT SINGH
SHER SINGH
DAYANAND SHARMA
PRITHVI RAJ
SUKHMANDER SINGH
MAHENDER KUMAR
PALA RAM
KRISHAN KUMAR
LALCHAND
RAJENDER SINGH
ASHOK KUMAR
KASHMIR CHAND
KAUR SINGH
RAM SINGH
BHAJAN LAL
KRISHAN LAL
SUBHASH SAINI
RAJ KUMAR
JASPAL RAM
SHIV KUMAR
KRISHAN KUMAR
CHARANJIT SINGH
KASHMIR SINGH
MAL SINGH
OM PARKASH
GURDEV SINGH
MAHAVEER
YOGI RAJ
JAGDISH CHANDER
OM PARKASH

EN51 046
EN51 043
EN51 046

HI53 035
HI53 036
HI53 037

SO65 048
EP95 058
EC66 ABS

PA82 036
SO65 029F
PS64 035

EVS ABSF
EVS 043
EVS RLA

EN51 032F
EN51 ABS
EN51 019F
EN51 026F

HI53 036
HI53 036
HI53 043
HI53 039

ES68 054
EP95 054
HR63 036
EC66 048

HR63 037
SO65 037
PS64 051
PA82 041

EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 046
EN51 037

HI53 053
HI53 039

EP95 040
EC66 027F

EC66 035
PA82 036

EVS 077
EVS ABSF

EN51 047
EN51 031F
EN51 050
EN51 041
EN51 035
EN51 050
EN51 035
EN51 029F
EN51 030F
EN51 ABS
EN51 032F
EN51 036
EN51 040
EN51 033F
EN51 049
EN51 043
EN51 037
EN51 027F
EN51 035
EN51 049
EN51 027F
EN51 026F
EN51 ABS
EN51 023F
EN51 024F
EN51 032F
EN51 030F
EN51 032F
EN51 043
EN51 037

HI53 036
HI53 050
HI53 048
HI53 057
HI53 040
HI53 036
HI53 047
HI53 036
HI53 049
HI53 047
HI53 049
HI53 052
HI53 040
HI53 054
HI53 050
HI53 048
HI53 043
HI53 052
HI53 047
HI53 051
HI53 054
HI53 041
HI53 041
HI53 047
HI53 038
HI53 053
HI53 053
HI53 050
HI53 043
HI53 043

HR63 035
HR63 036
PS64 053
HR63 040
HR63 036
EC66 033F
HR63 037
HR63 037
HR63 037
PS64 049
EC66 049
EP95 037
EP95 039
HR63 036
EP95 061
EP95 056
HR63 040
EP95 046
HR63 042
HR63 040
SO65 054
EP95 051
EP95 060
EP95 051
HR63 037
EP95 062
ES68 037
HR63 042
HR63 051
HR63 039

PA82 048
PS64 035
PA82 036
PA82 059
PS64 037
PS64 056
SO65 049
PS64 042
PS64 036
PA82 058
PA82 040
PA82 064
PS64 ABS
PS64 035
PS64 047
HR63 036
PS64 044
PS64 040
PA82 037
SO65 036
PA82 048
HR63 036
HR63 035
HR63 040
PS64 037
PS64 036
HR63 046
PA82 043
EC66 066
EC66 059

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABS
061
ABSF

060
061
ABSF
058
047
ABSF
ABSF
056
048
051
ABSF
ABSF
ABS
ABSF
ABSF
054
052
077
ABSF
064
ABSF
045
062
048
061
047
047
046
039
037

0165 RPFD
FAIL RPFD
RPFD
ABSENT
FAIL
RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
P-R-S
0174
FAIL
P-R-S
0166 RPFD
FAIL RPFD
0187
0197
0148
FAIL
0168
FAIL
FAIL
RPFD
FAIL
0189
RPFD
FAIL RPFD
0207 RPFD
0183
0164 RPFD
FAIL
0161 RPFD
0176
FAIL
FAIL
RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
FAIL
0203
0178

1612450
1612451
1612701
1612703
1612704
1612705
1612706
1612707
1612708
1612709
1612710
1612711
1612712
1612713
1612714
1612716
1612717
1612718
1612719
1612720
1612801
1612802
1612803
1612804
1612805
1612806
1612807
1612808
1612809
1612810
1612811
1612812
1612813
1612814
1612815
1612816
1612817
1612818
1612819
1612820
1612821
1612822

11-PCD-37340
11-PCD-4850
10-PCD-41256
10-PCD-48042
10-PCD-48395
09-PCD-42499
10-PCD-4742
10-PCD-4737
10-DE-20003
10-PCD-48692
08-PCD-110389
10-PCD-48338
10-PCD-48686
10-PCD-9214
10-PCD-48527
10-PCD-49193
10-PCD-41322
10-PCD-48367
09-NS-822
10-PCD-49193
11-PCD-46167
11-PCD-46172
11-PCD-46199
11-PCD-46228
11-PCD-46252
11-PCD-46230
11-PCD-46153
11-PCD-46216
11-PCD-45780
11-PCD-46117
11-PCD-46178
11-PCD-46040
11-DE-17068
11-DE-17058
11-PCD-46190
11-PCD-46185
11-DE-15700
11-PCD-46268
11-DE-14140
11-PCD-46252

KOMAL
SUNITA
SAVITA RANI
KAILASH DEVI
RAJNI BALA
RAJ BALA
SAROJ BALA
ROSHNI
VINOD KUMAR
SHIPRA KHURANA
VIKAS CHAND
KAVITA RANI
MANISHA
SHEELA
MUKESH
JASPREET KAUR
AMRITAPAL KAUR
POONAM RANI
NARENDER KUMAR
JASPREET KAUR
MONIKA
DIMPLE KUMARI
SANJOGTA
KIRANJEET KAUR
SANJU
GAGANDEEP SHARMA
GAGANDEEP KAUR
SUMAN RANI
POOJA
HARPREET KAUR
SUNITA RANI
RAMANDEEP KAUR
VEENA KUMARI
POONAM SHARMA
AJAY KUMAR
DAVINDER SINGH
MAMTA DEVI
MANJU BALA
SUKHJIWAN SINGH
POONAM
GAGANDEEP SINGH
SANJU

BHAGI RAM
OM PRAKASH
RAJA RAM
AMI LAL
VIR BAHADUR
BIRBAL
DALIP SINGH
PAWAN KUMAR
RAMESH KUMAR
RAM PARKASH KHURANA
RAJBIR SINGH
MOHINDER SINGH
MANOJ KUMAR
SHRI CHAND
BHOOP SINGH
AJMER SINGH
JODH SINGH
KISHAN LAL
YOGESHWAR KUMAR
AJMER SINGH
RAJINDER PARSAD
JAWAHAR LAL
PRITHVI RAJ
JASVIR SINGH
RAMSAWROOP
VASUDEV SHARMA
JAGJEET SINGH
RAM KUMAR
KRISHAN LAL
LABH SINGH
RAMSAWROOP
MANDAR SINGH
RAM KUMAR
JAI PARKASH SHARMA
KAMLESH KUMAR
SOHAN SINGH
LAL CHAND
PAWAN KUMAR
IQBAL SINGH
ATMA RAM
SURJAN SINGH
RAMSAWROOP

EN51 018F
EN51 033F
EN51 ABS
EN51 024F
EN51 044
EN51 028F
EN51 019F
EN51 030F
EN51 ABS
EN51 043
EN51 044
EN51 013F
EN51 039
EN51 035

HI53 036
HI53 042
HI53 052
HI53 042
HI53 056
HI53 064
HI53 052
HI53 043
HI53 035
HI53 043
HI53 053
HI53 048
HI53 053
HI53 054

EP95 062
SO65 046
HR63 064
HR63 038
HR63 042
HR63 041
HR63 044
HR63 040
EP95 056
PS64 039
EC66 039
HR63 037
PS64 042
HR63 048

PS64 041
PA82 053
PS64 056
PS64 035
PA82 036
PA82 061
PS64 035
PS64 037
PS64 037
PA82 042
SO65 036
PA82 035
PA82 036
PS64 032F

EN51 050
EN51 040
EN51 044
EN51 043
EN51 050
EN51 036
EN51 023F
EN51 046
EN51 046
EN51 ABS
EN51 054
EN51 052
EN51 044
EN51 049
EN51 051
EN51 040
EN51 049
EN51 058
EN51 035
EN51 038
EN51 044
EN51 036
EN51 044
EN51 053
EN51 013F
EN51 038
EN51 033F

HI53 040
HI53 062
HI53 067
HI53 036
HI53 040
HI53 053
HI53 048
HI53 054
HI53 046
HI53 036
HI53 060
HI53 058
HI53 063
HI53 043
HI53 038
HI53 057
HI53 044
HI53 049
HI53 057
HI53 040
HI53 040
HI53 059
HI53 051
HI53 038
HI53 052
HI53 036
HI53 036

EP95 050
HR63 042
HR63 027F
HR63 036
EP95 050
EP95 048
EP95 049
ES68 052
EP95 037
HR63 038
EP95 052
EP95 048
HR63 051
EP95 040
HR63 038
HR63 050
PS64 036
HR63 052
HR63 044
EP95 060
EP95 081
EC66 033F
EC66 049
EP95 058
HR63 040
EP95 047
HR63 038

PA82 037
PA82 059
PA82 037
PA82 036
PA82 ABS
PS64 039
SO65 035
PS64 038
HR63 038
PS64 040
HR63 043
HR63 043
PS64 068
PS64 038
PS64 035
PS64 058
SO65 047
PS64 051
PS64 049
HR63 047
HR63 027F
SO65 064
PS64 052
HR63 044
PS64 049
HR63 027F
PS64 040

EVS ABSF
EVS ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS

052
055
063
062

EVS 050
EVS 060
EVS 058

EVS 068

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

066
ABSF
ABSF
ABSF
056
059
064
ABSF
ABSF
060
057
065
069
061
ABSF
046
067
062
ABSF
069
ABSF
056

FAIL RPFD
FAIL
RPFD
FAIL
0178 RPFD
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
RPFD
0167 RPFD
0172
FAIL
0170
FAIL
ABSENT
0177 RPFD
0203 RPFD
FAIL RPFD
0151
RPFD
0176 RPFD
FAIL RPFD
0190
0167
RPFD
0209
0201
0226
0170 RPFD
0162 RPR
0205 RPFD
0176 RPFD
0210
0185 RPR
0185
FAIL RPFD
FAIL
0196
0193
FAIL RPFD
FAIL
FAIL RPFD

1612823
1612824
1612825
1612826
1612876
1612901
1612902
1612903
1612904
1612905
1612906
1612907
1612909
1612910
1612911
1612912
1612913
1612914
1612915
1612941
1612942
1612943
1612951
1612952
1612953
1612954
1612955
1613001
1613002
1613003
1613101
1613102
1613103
1613104
1613105
1613106
1613107
1613108
1613109
1613110
1613111
1613112

11-PCD-46193
11-DE-15711
11-PCD-46225
07-PCD-41951
09-PCD-50596
11-PCD-37451
11-PCD-46519
11-PCD-46512
08-PCD-110349
11-PCD-45481
11-PCD-46500
11-PCD-46452
11-PCD-46418
11-PCD-46532
11-PCD-46444
11-PCD-46494
11-PCD-46517
11-PCD-46522
11-PCD-12181
10-PCD-49839
10-PCD-49784
10-PCD-49780
11-PCD-46588
11-PCD-46590
11-PCD-46593
11-PCD-46608
11-PCD-46549
11-DE-15383
11-PCD-36270
11-PCD-29483
11-PCD-48211
11-PCD-48334
09-PCD-48584
11-PCD-44620
11-PCD-48438
11-PCD-48289
11-PCD-40290
11-PCD-48478
10-PCD-52107
11-PCD-48205
11-PCD-48283
11-PCD-48178

MANPREET KAUR
KULDEEP SHARMA
SONA DEVI
GEETA RANI
KASHMIRO
REKHA RANI
SITA RANI
ANU SUIYA
RAKESH KUMAR
MANJU BALA
AMANDEEP KAUR
MISHAL ARORA
PREETPAL KAUR
AVIDESH KAUR
SONA DEVI
REKHA
PRITI
SUNITA RANI
POONAM RANI
POOJA RANI
SANTOSH
MAMTA
RAJVEER KAUR
SANDEEP KAUR
GAGANDEEP KAUR
MAMTA RANI
RAMANDEEP KAUR
VIKAS SHARMA
MANDEEP KAUR
PARVINDER KAUR
NEHA RANI
POOJA RANI
SUSHMA
MAMTA DEVI
DIMPLE
DEEPIKA RANI
PRIYA RANI
RIMPY DEVI
SONIA DEVI
PREETI
NISHCHAL KAMBOJ
MEENA KUMARI

HAKAM SINGH
BHARAT BHUSHAN
JAGDISH CHANDER
BASANT LAL
MANGAL CHAND
RAMANAND
JIYA RAM
SOHAN LAL
GUTTI RAM
AMI LAL
JAGSEER SINGH
ASHOK KUMAR
JAGDISH SINGH
SUKHDEV SINGH
RAMPARTAP
DAYA RAM
ISHER RAM
DAYA RAM
SUNDER SINGH
CHAYANAN RAM
JAGDISH
TEK CHAND
IQBAL SINGH
SUKHDEV SINGH
GURCHARAN SINGH
JAGDISH RAM
JAGTAR SINGH
SANT SHARMA
RAM LAL
KULBEER SINGH
SURESH KUMAR
MAM CHAND
PAWAN KUMAR
JAI PAL
HUKAM CHAND
ASHOK KUMAR
JASMER SINGH
SUNEEL KUMAR
UMESH KUMAR
VINOD KUMAR
SUKHDEV KAMBOJ
SURESH PAL

EN51 054
EN51 040
EN51 ABS
EN51 023F
EN51 039
EN51 032F
EN51 036
EN51 030F
EN51 030F
EN51 038
EN51 031F

HI53 047
HI53 039
HI53 048
HI53 038
HI53 051
HI53 053
HI53 059
HI53 043
HI53 044
HI53 040
HI53 040

EP95 043
EC66 019F
HR63 038
HR63 039
PS64 053
HR63 039
HR63 050
HR63 049
PS64 040
HR63 047
HR63 047

SO65 050
PS64 040
PS64 046
PS64 040
SO65 036
PS64 053
PS64 040
PS64 037
SO65 044
PA82 036
PS64 051

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
053
ABS
ABSF
082
050
ABSF
050
047
047
053

EN51 042
EN51 039
EN51 035
EN51 026F
EN51 041
EN51 012F
EN51 039
EN51 049
EN51 036
EN51 033F
EN51 046
EN51 043
EN51 051

HI53 036
HI53 060
HI53 052
HI53 052
HI53 056
HI53 038
HI53 058
HI53 054
HI53 054
HI53 036
HI53 041
HI53 049
HI53 062

EP95 061
EC66 039
HR63 036
HR63 046
HR63 036
HR63 035
HR63 047
HR63 056
EP95 053
EC66 042
EP95 058
EP95 060
EP95 058

HR63 041
MA54 010F
PS64 046
PS64 053
PS64 038
PA82 040
PA82 032F
PA82 036
HR63 057
PS64 049
PS64 046
PS64 039
PA82 051

EVS ABSF

EN51 035
EN51 040
EN51 046
EN51 039
EN51 ABS
EN51 018F

HI53 042
HI53 054
HI53 049
HI53 037
HI53 057
HI53 037

EP95 063
HR63 035
HR63 036
HR63 049
HR63 038
EP95 041

EN51 030F
EN51 037
EN51 031F
EN51 035
EN51 ABS
EN51 024F
EN51 040
EN51 050
EN51 041

HI53 039
HI53 037
HI53 051
HI53 058
HI53 056
HI53 048
HI53 038
HI53 070
HI53 047

HR63 036
EP95 041
HR63 040
HR63 ABS
ES68 070
HR63 035
HR63 036
PS64 049
HR63 048

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

052
ABSF
051
043
054
070

EVS
EVS
EVS
EVS

052
ABSF
ABSF
065

PS64 041
PS64 046
PA82 044
PS64 042
PS64 036
PS64 047

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
039
ABS
ABSF

PS64 035
HR63 033F
PS64 048
PS64 044
HR63 036
PS64 042
PA82 043
SO65 048
PA82 046

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

040
047
047
039
054
050
ABSF
053
ABSF

0194
FAIL RPFD
RPFD
FAIL
0179
FAIL
0185
FAIL
FAIL
0161
FAIL
P-R-S
0180
FAIL
0169
FAIL RPFD
0171
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0195 RPFD
0200 RPFD
FAIL RPFD
0191
0191
0222
P-R-S
0181
0175
0175
0167
RPFD
FAIL
CANCEL
FAIL
FAIL
FAIL
RPFD
RPFD
FAIL RPFD
0157
0217 RPFD
0182

1613113
1613114
1613115
1613116
1613117
1613118
1613119
1613120
1613121
1613122
1613123
1613124
1613125
1613126
1613127
1613128
1613129
1613130
1613131
1613132
1613133
1613401
1613402
1613403
1613404
1613405
1613406
1613407
1613408
1613409
1613410
1613411
1613412
1613413
1613414
1613415
1613416
1613417
1613418
1613419
1613420
1613421

11-PCD-48286
11-DE-12931
11-PCD-48089
11-PCD-53668
11-PCD-40311
11-PCD-48176
11-PCD-53677
11-PCD-44544
11-PCD-48382
11-PCD-48306
11-DE-12957
11-PCD-48327
11-DE-14679
11-DE-13132
11-PCD-40302
11-DE-12702
11-PCD-48496
11-PCD-48207
11-PCD-48261
11-PCD-48274
11-PCD-40272
11-PCD-48533
11-PCD-48597
11-PCD-37173
09-DE-20685
11-PCD-48655
11-PCD-28527
11-PCD-48567
11-PCD-37210
11-PCD-37283
11-DE-15564
11-DE-12995
11-PCD-48559
11-PCD-48560
10-PCD-52554
11-PCD-48643
11-DE-15279
11-PCD-37188
11-PCD-48807
11-DE-15410
11-DE-15417
08-GP-641

MANJU RANI
RAVINDER KUAMR
RISHI PAUL
RAJVINDER KAUR
REETA
MONIKA
ANITA RANI
PRIYANKA
HEM LATA
REETA RANI
ARUN KUMAR
RAJVINDER KAUR
ANAND MUNI
AJAY SHARMA
POONAM SAINI
ANKUSH
AANCHAL DHIMAN
NEHA RANI
RAJNI
SUMAN RANI
NEETU DEVI
MEENAKSHI
SARITA RANI
NEHA
MAMTA
GEETA CHAUDHARY
SONIA
PRIYANKA SHARMA
MEENU
DEEPIKA
JATIN BANGA
MANDEEP SINGH
ARTI
MAMTA DEVI
MEENU RANI
NEETU RANI
SATISH KUMAR
SHIWANI VERMA
DEEPAK KUMAR
MALKEET SINGH
OM PARKASH
ARUN KUMAR GARG

JAI RAM
LAXMI CHAND
PARAS RAM
RAMCHANDER
SHAMSHER SINGH
SHRI CHAND SHARMA
RAM CHANDER
NEM CHAND
MADAN LAL
TRILOCK CHAND
RAM KUMAR
NARIDNER SINGH
BUDH RAJ
RAJENDER SHARMA
RAVINDER SINGH
DHARAM PAL
MANGAL SINGH
JANAK RAJ
RAM PAL
DHARAM PAL
JANGSHER
MAHENDER PAL
AMARJEET SINGH
SHYAMLAL
RAM KUMAR
SUKHBIR SINGH
RAMPARSAD
RAMESHWAR SHARMA
RAI SINGH
JAI SINGH
MUKESH KUMAR BANGA
BACHITAR SINGH
RAJENDER
BALWANT RAM
ROMESH KUMAR
JAI SINGH
SURAJ MAL
TARSEM KUMAR
NAHNU RAM KATARIA
AMAR SINGH
RAMA SHANKAR
KRISHAN GARG

EN51 039
EN51 039
EN51 037
EN51 035
EN51 048
EN51 035
EN51 042
EN51 043
EN51 032F
EN51 062
EN51 043
EN51 037
EN51 050
EN51 041
EN51 032F
EN51 036
EN51 036
EN51 036
EN51 023F
EN51 052
EN51 035
EN51 046
EN51 044
EN51 049
EN51 036

HI53 053
HI53 040
HI53 040
HI53 057
HI53 053
HI53 050
HI53 058
HI53 043
HI53 049
HI53 035
HI53 057
HI53 047
HI53 051
HI53 053
HI53 038
HI53 038
HI53 048
HI53 057
HI53 052
HI53 053
HI53 041
HI53 048
HI53 050
HI53 043
HI53 047

HR63 054
HR63 033F
ES68 054
HR63 ABS
HR63 046
HR63 014F
PS64 048
ES68 061
ES68 060
HR63 038
HR63 038
EP95 069
HR63 044
HR63 023F
HR63 050
HR63 041
HR63 036
HR63 052
HR63 056
HR63 040
HR63 036
HR63 042
HR63 039
PS64 046
PS64 041

PS64 039
PS64 035
HR63 024F
PS64 036
PS64 061
PS64 048
MA54 013F
SO65 058
HR63 044
PS64 036
SO65 056
HR63 037
PS64 021F
PS64 035
PA82 036
PS64 035
PS64 036
PS64 063
PS64 043
PA82 035
PS64 042
PA82 067
PS64 062
SO65 050
SO65 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

063
ABSF
037
048
ABSF
038
042
ABSF
065
060
047
058
054
ABSF
051
051
ABSF
047
ABSF
039
ABSF
ABSF
072

EN51 040
EN51 038
EN51 038
EN51 035
EN51 040
EN51 ABS
EN51 046
EN51 050
EN51 038
EN51 032F
EN51 ABS
EN51 050

HI53 043
HI53 039
HI53 043
HI53 047
HI53 024F
HI53 036
HI53 039
HI53 046
HI53 056
HI53 039
HI53 059
HI53 040

HR63 049
HR63 036
HR63 042
EP95 036
EP95 073
EC66 047
ES68 070
SO65 037
HR63 036
EP95 044
HR63 041
SO65 049

PS64 036
PS64 036
PS64 022F
SO65 040
SO65 035
SO65 062
HR63 040
PA82 037
SO65 040
HR63 038
PS64 059
PA82 052

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 042

HI53 037

PS64 040

SO65 040

EVS 044

EVS ABSF
ABSF
055
045
ABSF
044
ABS
ABSF
051
054
ABSF
052
052

ABSENT
0185
FAIL
FAIL
RPFD
0208
FAIL
FAIL
0205
FAIL
0171
0194
0190
FAIL
FAIL
FAIL
0150
0156
0208
FAIL
0180 RPFD
0154
0203
0195
0188
0168
ABSENT
0168
0149 RPFD
FAIL RPFD
0158
FAIL
RPFD
0195
0170
0170
FAIL
RPFD
0191
ABSENT
ABSENT
0159

1613422
1613423
1613424
1613425
1613426
1613427
1613428
1613429
1613430
1613431
1613432
1613433
1613434
1613435
1613436
1613437
1613438
1613439
1613440
1613441
1613442
1613443
1613444
1613445
1613446
1613447
1613448
1614001
1614002
1614003
1614004
1614005
1614006
1614007
1614008
1614009
1614010
1614011
1614012
1614013
1614014
1614015

11-DE-15283
09-PCD-53395
11-DE-14413
11-DE-16479
10-PCD-52538
11-PCD-48591
11-PCD-48566
10-PCD-56978
11-DE-16475
11-DE-14381
11-PCD-48737
11-PCD-37205
11-PCD-48700
11-PCD-48630
10-PCD-41164
11-DE-12996
11-DE-13261
11-PCD-48542
11-PCD-48553
10-DE-19065
11-DE-14437
10-DE-19434
11-PCD-48739
11-DE-14474
10-PCD-52673
11-PCD-48765
11-PCD-48653
08-SMB-56
11-PCD-53533
11-PCD-53508
11-PCD-53473
11-PCD-40011
11-PCD-40043
11-PCD-52546
11-DE-13424
11-PCD-52567
11-PCD-52737
11-PCD-33576
11-PCD-36842
11-PCD-52676
11-PCD-53029
11-PCD-53137

RAJ SANDEEP
RAVI KANT
SANJAY SHARMA
BALJINDER SINGH
DIMPAL KUMARI
RANI
MANOJ KUMARI
NARESH DEVI
GURPREET KUMAR
NITISH SHARMA
NIRMLA DEVI
RAJNEESH KAUR
SUMAN RANI
DIPIKA ARYA
PARVEEN
MOHNISH MITTAL
AZAD
VARSHA DEVI
SEEMA
JITENDER KUMAR
RAVINDER KUMAR
ARCHANA VERMA
SAVITA KUMARI
SATYA NARAYAN MAHTO
MAMTA VERMA
VIJAY KUMARI
SARITA
NEHA CHAUHAN
KOMAL DEVI
SONAM
NEERAJ SAINI
MINAKSHI SHARMA
KAVITA SAINI
AVINAV
HEMANT KUMAR
PUSHPA
RANJANA DEVI
NAVEEN KUMAR
NISHA RANI
KOMAL RANI
DOLLY JAGDEO
SHALINI

SHIV OM PARKASH
BALWANT SINGH
SURAJ BHAN SHARMA
CHUHAR SINGH
KANWAR SINGH
POTI RAM PAUL
DALIP SINGH
DARSHAN LAL
KULWINDER PAL
BARURAM SHARMA
LAJJA RAM
RAM LAL
ROSHAN LAL
RAMPHAL ARYA
MOHAMMAD JAMEEL
VINOD KUMAR
KAPOOR CHAND
PARDEEP SINGH
SOM NATH
BABU RAM
KHUSHI RAM
NAND LAL VERMA
DHARAM PAL SINGH
TARA CHAND MAHTO
MAHESH C VERMA
JOGI RAM
SURAJ BHAN
BEER SINGH CHAUHAN
KRISHAN CHAND
HANS RAJ
JAI BHAGWAN
SURENDER MOHAN
KRISHAN LAL
GURDAS RAM
VIJAY KUMAR
TP SINGH
RANBIR SINGH
MAM CHAND
AJMER SINGH
NARESH KUMAR
RAJINDER JAGDEO
AVTAR SINGH

EN51 041
EN51 051
EN51 069
EN51 030F
EN51 035
EN51 020F
EN51 041
EN51 044

HI53 029F
HI53 041
HI53 059
HI53 046
HI53 064
HI53 036
HI53 036
HI53 063

EP95 050
HR63 044
HR63 047
EP95 070
PS64 046
ES68 046
HR63 046
HR63 035

HR63 036
SO65 046
PA82 041
HR63 039
PA82 047
SO65 042
SO65 053
PA82 036

EVS ABSF
EVS ABSF
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
056
041
042
ABSF

EN51 044
EN51 038
EN51 061
EN51 035
EN51 029F
EN51 058
EN51 043
EN51 064
EN51 035
EN51 035
EN51 037
EN51 035
EN51 035
EN51 047

HI53 028F
HI53 047
HI53 042
HI53 046
HI53 036
HI53 046
HI53 036
HI53 041
HI53 037
HI53 040
HI53 036
HI53 049
HI53 041
HI53 035

HR63 036
HR63 036
HR63 035
HR63 036
ES68 038
HR63 047
EP95 056
HR63 036
HR63 051
HR63 036
PS64 037
HR63 050
HR63 ABS
HR63 051

PA82 037
PS64 054
PS64 047
PA82 046
SO65 040
MA54 022F
SO65 036
SO65 044
PS64 037
PA82 046
SO65 048
PS64 046
SO65 052
SO65 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EVS
EVS
EVS
EVS

044
044
ABSF
060

EN51 056
EN51 043
EN51 032F
EN51 038

HI53 041
HI53 049
HI53 058
HI53 050

ES68 037
PS64 036
HR63 040
HR63 042

PS64 047
SO65 049
SO65 047
PE88 RLA

EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 050

HI53 051

HR63 ABS

PS64 042

EVS 053

EN51 030F
EN51 035
EN51 043
EN51 050

HI53 037
HI53 048
HI53 036
HI53 053

EC66 035
HR63 020F
PS64 046
EP95 068

PS64 036
PE88 069
OF07 029F
PS64 046

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
040
037
045

EN51 035
EN51 037
EN51 050
EN51 048

HI53 056
HI53 047
HI53 056
HI53 044

HR63 048
EP95 068
EC66 036
HR63 035

PS64 027F
HR63 016F
PS64 041
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
ABSF
ABSF

EVS 062
EVS 053
EVS ABSF
043
043
ABSF
060

FAIL
0182
0216
FAIL
0192
FAIL
0176 RPFD
0178 RPFD
ABSENT
FAIL
0175 RPFD
0185 RPFD
0163
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0171
0185
0160
0157
0158
0180
RPFD
0170
ABSENT
0181
0177
FAIL
RLA
ABSENT
P-R-S
ABSENT
RPFD
P-R-S
FAIL
FAIL
FAIL
0217
ABSENT
FAIL
FAIL
0183
0163

1614016
1614017
1614018
1614019
1614020
1614021
1614022
1614023
1614024
1614025
1614026
1614027
1614028
1614029
1614030
1614031
1614032
1614033
1614034
1614035
1614036
1614037
1614038
1614039
1614040
1614041
1614042
1614043
1614044
1614045
1614046
1614047
1614048
1614049
1614050
1614051
1614052
1614053
1614054
1614055
1614056
1614057

11-DE-14769
11-PCD-52656
11-PCD-52284
11-PCD-36892
10-PCD-56303
11-PCD-52831
11-PCD-52833
10-PCD-56076
11-PCD-52271
11-PCD-52378
11-PCD-52551
11-PCD-52149
11-PCD-53071
11-PCD-52496
11-PCD-52539
11-PCD-37006
11-PCD-52224
11-PCD-52203
11-PCD-52043
11-PCD-52612
11-DE-17370
11-DE-13962
11-DE-16013
11-PCD-52515
11-PCD-52299
10-DE-5684
11-DE-15716
11-PCD-40070
11-DE-15289
11-DE-12633
11-DE-15867
11-DE-13424
11-PCD-52425
11-PCD-52013
11-PCD-52511
11-PCD-52999
10-PCD-40833
11-PCD-52111
11-PCD-52575
11-PCD-52944
11-PCD-52061
11-PCD-52214

PANKAJ SAINI
PARUL
DIMPLE
BALWINDER KAUR
POOJA RANI
MONIKA
HARVINDER SINGH
NEELAM RANI
DEEPIKA
REENA CHAUHAN
AJAY
NAZMA
TIMSY
VIKRAM
BHARTI
NAVJOT KAUR
NEETU RANI
KULVINDER KAUR
ANJU BALA
GURJEET KAUR
ABHINAV CHHABRA
SUBEG SINGH
GURDEEP SINGH
CHHAJJU SINGH
NIDHI SHARMA
JORA BATTH
KIRTI SHARMA
RAVI KUMAR
ROHIT KUMAR
RAJAT KUMAR
GURMINDER SINGH
HEMANT KUMAR
DEEPAK
NEENA DEVI
ANIL KUMAR
MANPREET KAUR
MANISHA
TANNU NANDA
RAMBHOOL SINGH
LAXMI
SUKHVINDER KAUR
SUKHCHAIN KAUR

BUDH RAM
SURINDER AJMANI
BASANT RAM
BAKSHISH SINGH
ROSHAN LAL
SUMMERJIT SINGH
SEWA SINGH
BANARSI DASS
SANTOSH KUMAR
SUBHASH SINGH
SHRI RAM
RAHAMDEEN
JAGDEV SINGH
JAI PAUL
JEET KUMAR
KULBHUSHAN SINGH
TARSEM CHAND
NIRMAL SINGH
NANAK CHAND
UJAGAR SINGH
VINOD KUMAR
SURJEET SINGH
HARJEET SINGH
SANTOKH SINGH
ANANT SHARMA
GURDEV BATTH
BAL KRISHAN
MEHAR SINGH
DALJEET SINGH
RAMESH KUMAR
AMRIK SINGH
VIJAY KUMAR
RAMDAYAL
NAHIPAL
SHIV RAM
GURMEET SINGH
DHIR SINGH
OM PARKASH NANDA
SHRI MAHABIR
HARI KISHAN
BALKAR SINGH
KARAM SINGH

EN51 046
EN51 040
EN51 041
EN51 038
EN51 040
EN51 035
EN51 038
EN51 053
EN51 051
EN51 039
EN51 040
EN51 035
EN51 043
EN51 035
EN51 036
EN51 032F
EN51 046
EN51 039
EN51 031F
EN51 054
EN51 037
EN51 039

HI53 038
HI53 053
HI53 046
HI53 036
HI53 042
HI53 044
HI53 036
HI53 051
HI53 060
HI53 048
HI53 047
HI53 048
HI53 050
HI53 046
HI53 037
HI53 047
HI53 036
HI53 042
HI53 051
HI53 046
HI53 042
HI53 044

PS64 042
EP95 048
EP95 038
EP95 070
HR63 036
HR63 036
HR63 039
HR63 048
EP95 071
HR63 003F
EP95 062
HR63 024F
PS64 043
HR63 020F
EP95 064
HR63 037
EP95 060
HR63 036
EP95 071
PA82 048
EP95 063
EP95 051

PA82 047
PS64 046
PS64 009F
PS64 049
PS64 035
PS64 022F
PS64 044
PS64 041
HR63 033F
PS64 036
HR63 036
PS64 041
SO65 048
PS64 038
PS64 009F
PS64 041
HR63 050
PS64 040
PS64 041
PE88 053
HR63 035
PS64 017F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

022F
047
047
038
035
044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

050
049
036
ABSF
ABSF
ABSF
041
068
ABSF
046
065
ABSF
ABSF
053
040

EN51 057

HI53 066

EP95 081

PS64 027F

EVS 045

EN51 070
EN51 042
EN51 036
EN51 038
EN51 044
EN51 035
EN51 024F
EN51 027F
EN51 037
EN51 038
EN51 024F
EN51 037
EN51 074
EN51 016F
EN51 036
EN51 028F

HI53 051
HI53 050
HI53 052
HI53 038
HI53 059
HI53 048
HI53 036
HI53 040
HI53 053
HI53 062
HI53 046
HI53 049
HI53 046
HI53 051
HI53 038
HI53 051

EP95 047
HR63 035
HR63 028F
HR63 037
EP95 056
HR63 ABS
HR63 036
HR63 050
HR63 019F
HR63 039
HR63 036
HR63 023F
HR63 042
HR63 035
HR63 040
EP95 056

HR63 046
PS64 023F
SO65 049
EC66 042
PS64 023F
PE88 069
PS64 036
PS64 046
PS64 037
EC66 040
PS64 036
PS64 036
PS64 057
PS64 039
EC66 036
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
043
044
044
040
043
048
041
050
059
ABSF
ABSF
048
055
ABSF

UMC
0173
0187
FAIL
0193
0153
FAIL
0157
0193
FAIL
FAIL
0185
FAIL RPFD
0184
FAIL
FAIL
FAIL
0192
0157
FAIL
0201
0177
FAIL RPFD
ABSENT
FAIL
ABSENT
0214
FAIL
FAIL
0155
FAIL
RPFD
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
0179
FAIL
FAIL
0219
FAIL
0150
FAIL

1614058
1614059
1614060
1614061
1614062
1614063
1614064
1614065
1614066
1614067
1614068
1614069
1614070
1614071
1614072
1614073
1614074
1614075
1614076
1614077
1614078
1614079
1614080
1614081
1614082
1614083
1614084
1614085
1614086
1614087
1614088
1614089
1614090
1614091
1614092
1614093
1614094
1614095
1614096
1614097
1614098
1614099

11-PCD-36856
10-PCD-56789
11-PCD-52166
11-PCD-52856
11-PCD-53209
11-PCD-40025
10-PCD-56626
11-PCD-52391
11-DE-14054
11-PCD-52807
11-PCD-52799
11-PCD-52997
11-PCD-52279
11-PCD-36956
11-PCD-52668
11-PCD-52613
11-PCD-52353
11-PCD-52382
11-PCD-52023
10-PCD-56709
11-PCD-52645
11-PCD-53015
11-PCD-52190
11-PCD-52130
11-PCD-52068
11-PCD-52342
11-PCD-52277
11-DE-17340
11-PCD-52029
11-PCD-52534
11-PCD-52307
11-PCD-53203
11-DE-17007
11-PCD-52862
11-PCD-36905
10-PCD-44178
10-PCD-56326
11-DE-17130
08-PCD-116663
11-DE-15367
11-PCD-52329
11-PCD-52556

RANJEET KAUR
NISHA
MANJEET KAUR
RENU BALA
NEELAM KUMAR
NEERAJ KUMAR
BHARTI
SUSHIL KUMAR
SACHIN CHAUHAN
AMANDEEP KAUR
SANDEEP KAUR
POOJA DEVI
NAVNEET KAUR
DEEPA SAINI
RUBI RANI
DALJEET KAUR
KARANJEET KAUR
SANTOSH KUMARI
POONAM RANI
ANJU RANI
SARITA RANI
ANILA MALHOTRA
SONIA BANSWAL
ANJANA DEVI
HINA SAROJ
MANDEEP KAUR
DIKSHA
RAJNISH KUMAR
JAGJEET KAUR
MANISHA
PREETI
PARVEEN DEVI
RANJOT SINGH ANTTAL
RAVI KUMAR
RITU RANI
MONIKA RANI
ANKIT KUMAR
PRIYANKA
SUKHJEET SINGH
RAVI KAILEY
KAVITA
SONU KUMAR

LAKHWINDER SINGH
NANDA KISHORE
GULAB SINGH
JAI RAJ
REMESH CHAND
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
NIRMAIL SINGH
VINOD KUMAR
SARJAN SINGH
JASPAL SINGH
SURESH PAL
KULDEEP SINGH
MAN SINGH
SURINDER KUMAR
PRITPAL SINGH
DALJEET SINGH
KRISHAN LAL
BANARSI DASS
RAJ KUMAR
BALESHWAR
MOHAN VIR
BHUSHAN KUMAR
OM PARKASH
BRIJ LAL
SATWINDER SINGH
RAMESH KUMAR
JAGAR NATH
JASWINDER SINGH
BALJEET SINGH
DEEP CHAND
GURMAIL RAM
HARJEET SINGH ANTTAL
BALBIR SINGH
KARAN PAL
MAHENDER PAL
ASHWANI KUMAR
SUBHASH CHADDA
DHARAM SINGH
RAM CHANDER KAILEY
RADHIKA PARSAD
BACHNA RAM

EN51 035
EN51 037
EN51 036

HI53 043
HI53 058
HI53 066

HR63 036
HR63 060
EP95 057

PA82 041
PS64 037
PS64 062

EVS 055
EVS 036
EVS 039

EN51 021F
EN51 035
EN51 044
EN51 019F
EN51 052
EN51 037
EN51 039
EN51 036
EN51 033F
EN51 039
EN51 033F
EN51 043
EN51 035
EN51 036
EN51 035
EN51 032F
EN51 028F
EN51 030F
EN51 019F
EN51 035
EN51 029F

HI53 043
HI53 043
HI53 044
HI53 044
HI53 056
HI53 038
HI53 049
HI53 056
HI53 056
HI53 038
HI53 042
HI53 036
HI53 046
HI53 052
HI53 052
HI53 040
HI53 047
HI53 042
HI53 052
HI53 058
HI53 038

EP95 042
HR63 036
HR63 024F
EP95 053
HR63 044
HR63 038
HR63 036
EP95 035
HR63 037
HR63 035
PS64 036
HR63 029F
EP95 064
EP95 062
HR63 043
HR63 036
EP95 060
ES68 048
EP95 056
HR63 036
PS64 036

HR63 037
PS64 017F
PS64 041
PS64 036
PS64 016F
PS64 050
PS64 031F
PS64 046
PS64 035
PS64 035
PA82 035
PS64 049
PS64 013F
HR63 038
PS64 019F
PS64 041
HR63 040
PS64 049
HR63 039
PS64 038
SO65 057

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

EN51 060

HI53 042

HR63 018F

SO65 061

EVS ABSF

EN51 060
EN51 026F
EN51 032F
EN51 064

HI53 061
HI53 047
HI53 046
HI53 032F

HR63 054
PS64 048
HR63 040
EC66 053

PS64 057
SO65 051
PS64 047
PE88 065

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
049
051
ABSF

EN51 041
EN51 028F
EN51 050
EN51 059
EN51 032F
EN51 033F
EN51 035
EN51 039

HI53 042
HI53 043
HI53 058
HI53 052
HI53 054
HI53 039
HI53 046
HI53 037

HR63 036
HR63 051
HR63 056
PS64 051
HR63 038
PS64 037
HR63 022F
HR63 036

PS64 035
PS64 054
PE88 047
PE88 053
PS64 043
SO65 064
PS64 035
PS64 050

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

051
071
ABSF
045
044
064
ABSF
ABSF

ABSF
047
ABSF
ABSF
ABSF
036
059
ABSF
ABSF
053
ABSF
035
ABSF
ABSF
ABSF
035
035
ABSF
ABSF
039
048

0155
0192
0221
ABSENT
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0163
FAIL
0173
FAIL
0147
FAIL
FAIL
FAIL
0188
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0167
FAIL
ABSENT
ABSENT
FAIL
ABSENT
0232
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0154
FAIL
0211
0215
FAIL
FAIL
FAIL
0162

1614100
1614101
1614102
1614103
1614104
1614105
1614106
1614107
1614108
1614109
1614110
1614111
1614112
1614113
1614114
1614115
1614116
1614117
1614118
1614119
1614120
1614121
1614122
1614123
1614124
1614125
1614126
1614127
1614128
1614129
1614130
1614131
1614132
1614133
1614134
1614135
1614136
1614137
1614138
1614139
1614140
1614141

11-DE-15983
10-PCD-40831
11-PCD-24276
11-DE-16672
11-PCD-53734
11-DE-14427
11-PCD-36775
09-PCD-56370
11-PCD-36174
11-PCD-52553
11-DE-13422
11-PCD-52485
11-DE-13964
11-DE-17174
11-DE-16740
11-PCD-53653
09-SMB-167
11-DE-12620
10-DE-5621
10-PCD-56727
11-PCD-53505
11-PCD-52883
11-PCD-52078
11-PCD-52335
11-DE-17348
11-PCD-52494
11-PCD-52477
11-PCD-53597
11-PCD-52127
11-PCD-52380
11-DE-15877
11-PCD-53617
11-PCD-52333
11-PCD-52393
11-PCD-36894
11-PCD-53070
11-PCD-53007
11-PCD-52322
11-PCD-53051
11-DE-15949
11-PCD-36804
11-PCD-53354

KULBIR
BOHTI DEVI
SONU KUMARI
VINOD KUMAR
POOJA DEVI
DALER SINGH
SHIWANI AGGARWAL
KAVITA RANI
ANJU RANI
SEEMA RANI
PADAM SINGH KAUSHIK
ANOOP KAMAL
DARPREET SINGH
GAGAN SACHDEVA
MANJEET SINGH
PALAK SHARMA
ANJU
YUKESH VERMA
KAMAL JEET
RAVINDER KAUR
MANJU RANI
RENU BALA
GOURI
MANPREET KAUR
DIVANSHU MUKHIJA
KULJIT SINGH
GURDEEP SINGH
POONAM
JYOTI LUCKY
RAJNI
AMARJEET SINGH
RAJNI DEVI
SAPNA DEVI
VIKASH KUMAR
POOJA DEVI
POOJA RANI
GURPREET KAUR
POOJA
SHIFALI
GOURAV SAINI
MANJEET KAUR
SARITA DEVI

KARAM CHAND
BISHNA RAM
GULAB SINGH
RAJ BIR
RAJINDER KUMAR
KULDEEP SINGH
RAKESH KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
RAJ KUMAR
KAILASH CHAND
KRISHAN KUMAR
IQBAL SINGH
ASHWANI KUMAR
RANJEET SINGH
CHANDER PARKASH
AMAR SINGH
MUNIM VERMA
SAHIB SINGH
NIRMAL SINGH
SINGH RAM
HARSAWROOP
NARINDER KUMAR
HARJINDER SINGH
KIRAN KUMAR
BARKHA SINGH
RAJINDER PRASAD
TEJISHWAR
KAMAL KISHORE
FAQIR CHAND
KRISHAN KUMAR
SUBHASH CHAND
BALBIR KUMAR
KRISHAN KUMAR
SUKHPAL
SURINDER SINGH
HARIRAM
KRISHAN KUMAR
JAGDISH LAL
SURESH PAL
RAMESH CHAND
SURINDER SINGH

EN51 035
EN51 026F
EN51 029F
EN51 040
EN51 032F
EN51 028F
EN51 040

HI53 041
HI53 039
HI53 038
HI53 040
HI53 036
HI53 063
HI53 039

EC66 041
HR63 041
HR63 048
EP95 054
HR63 037
HR63 056
PS64 056

PS64 037
PS64 056
PS64 039
SO65 044
PA82 056
PS64 043
PA82 054

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

051
073
ABSF
077
ABSF
042
062

EN51 039
EN51 035
EN51 040
EN51 010F
EN51 048
EN51 035
EN51 035
EN51 008F
EN51 035
EN51 036
EN51 047
EN51 009F
EN51 012F
EN51 010F
EN51 035
EN51 047

HI53 043
HI53 037
HI53 050
HI53 036
HI53 039
HI53 050
HI53 048
HI53 049
HI53 040
HI53 042
HI53 046
HI53 048
HI53 076
HI53 043
HI53 042
HI53 039

EP95 054
HR63 012F
HR63 036
HR63 042
HR63 036
HR63 026F
EP95 041
EC66 036
HR63 039
EC66 023F
EP95 067
HR63 036
EP95 061
HR63 037
HR63 038
EP95 072

HR63 028F
PS64 041
PS64 048
PS64 043
PS64 041
PS64 043
PS64 026F
PS64 040
PS64 057
PS64 036
MA54 000F
PS64 039
HR63 037
PS64 035
PS64 051
HR63 009F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

044
ABSF
058
ABSF
049
047
ABSF
088
049
045
052
ABSF
ABSF
039
ABSF
040

EN51 058
EN51 036
EN51 031F
EN51 047
EN51 043
EN51 056
EN51 050
EN51 057
EN51 040
EN51 035
EN51 038
EN51 031F
EN51 035
EN51 047
EN51 030F
EN51 035
EN51 036

HI53 057
HI53 039
HI53 063
HI53 042
HI53 059
HI53 040
HI53 054
HI53 053
HI53 048
HI53 037
HI53 039
HI53 056
HI53 046
HI53 057
HI53 039
HI53 036
HI53 050

HR63 024F
HR63 036
HR63 046
HR63 026F
HR63 023F
HR63 036
HR63 038
HR63 036
EP95 041
EC66 033F
EP95 059
PS64 036
EP95 061
ES68 036
HR63 047
HR63 019F
EP95 070

PS64 035
PS64 058
PS64 057
PS64 040
PS64 038
PS64 018F
PS64 050
PS64 022F
HR63 016F
PS64 049
SO65 043
SO65 036
HR63 027F
HR63 039
PS64 050
PS64 056
SO65 044

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
041
077
ABSF
ABSF
042
ABSF
039
ABSF
ABSF
ABSF
056
044
ABSF
068
ABSF
040

0154
FAIL
FAIL RPFD
0178
FAIL
FAIL
0189
CANCEL
FAIL
FAIL
0174
FAIL
0164
FAIL
FAIL
FAIL
0171
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0166 RPFD
FAIL
ABSENT
FAIL RPFD
0169
FAIL RPFD
FAIL
FAIL
FAIL
0192
FAIL
FAIL
FAIL
0179
FAIL
FAIL
0179
FAIL
FAIL
0200

1614142
1614143
1614144
1614145
1614146
1614147
1614148
1614149
1614150
1614151
1614152
1614153
1614154
1614155
1614401
1614402
1614403
1614404
1614405
1614406
1614407
1614408
1614409
1614410
1614411
1614412
1614413
1614414
1614415
1614416
1614417
1614418
1614419
1614420
1614421
1614422
1614423
1614424
1614425
1614426
1614427
1614428

11-DE-14044
11-PCD-33523
11-PCD-53533
11-PCD-52208
11-PCD-53087
11-PCD-52732
10-PCD-56602
11-PCD-52294
10-PCD-56212
11-PCD-52409
09-AGA-164
11-DE-14298
10-DE-20792
11-PCD-52053
11-PCD-53319
11-PCD-53431
10-PCD-57292
11-PCD-53369
11-PCD-36244
11-PCD-53465
11-PCD-53231
11-PCD-53371
10-PCD-57376
11-PCD-53347
11-PCD-53399
11-PCD-53105
11-DE-15280
11-PCD-53331
11-PCD-53181
11-PCD-53422
11-PCD-53358
11-PCD-53120
11-PCD-53569
10-PCD-57221
11-PCD-53518
11-PCD-53331
11-PCD-53218
11-PCD-53454
11-PCD-53561
11-PCD-53237
11-PCD-53488
11-PCD-53243

NARENDER KUMAR
SUNIL KUMAR
KOMAL DEVI
RITIKA
MANISHA DEVI
MANDEEP KUMARI
REENA DEVI
ANITA
VANDANA RANI
HARBEER SINGH
POONAM RANI
AJAY SHARMA
RANDEEP SINGH
ROHINI
NARENDER KAUR
RAJNI DEVI
ASHU RANI
RITU RANI
REENA RANI
POOJA DEVI
NEHA SAINI
SUMAN DEVI
SAPNA DEVI
HEMA RANI
SURJEET KAUR
MONIKA RANI
AMAN KUMAR
ANU
DEEPA RANI
NEERU
NEHA
MAMTA RANI
NEHA
GURVINDER KAUR
POOJA RANI
ANU
REENA DEVI
ANJU SHARMA
INDU DEVI
GUMEET KAUR
JAHIDA
SHWETA SHRIVASTAV

OM PARKASH
NASIB SINGH
KRISHAN CHAND
KAMAL KUMAR
MOHINDER SINGH
RAM NIWAS
SOMNATH
MANJIT SINGH
BALAK RAM
RULDA RAM
JAI KUMAR
JAI KUMAR
KHUSHI RAM
ASHOK KUMAR
GURDEEP SINGH
NARESH KUMAR
BALWANT SINGH
GURMAIL SINGH
FAQUIR CHAND
JAGPAL SINGH
PAWAN KUMAR
SINGH RAM
ASHOK KUMAR
BALJIT SINGH
RAM GOPAL
MADAN LAL
DHARAM PAL
KARAM SINGH
RAMCHANDER
RAMPAL
KARAN SINGH
MOHINDER PAL
OMBIR SINGH
NASEEB SINGH
SURINDER SINGH
KARAM SINGH
RAM LAL
DHANI RAM SHARMA
MAHINDER SINGH
GURMUKH SINGH
LATIF MOHAMMED
MUNNALAL SHRIVASTAV

EN51 ABS
EN51 027F
EN51 035
EN51 035
EN51 020F
EN51 043

HI53 048
HI53 053
HI53 063
HI53 039
HI53 048
HI53 049

HR63 038
ES68 054
EC66 041
HR63 035
HR63 ABSF
HR63 ABSF

PE88 064
PS64 040
PS64 044
PS64 046
PS64 046
PS64 021F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABS
061
045
ABSF
043
050

EN51 031F
EN51 ABS
EN51 035
EN51 023F
EN51 068

HI53 035
HI53 040
HI53 049
HI53 049
HI53 048

EP95 053
HR63 036
EP95 051
PS64 046
PS64 049

PS64 044
PS64 042
HR63 022F
PA82 044
PA82 056

EVS 038
EVS ABS

EN51 048
EN51 049
EN51 053
EN51 053
EN51 049
EN51 036
EN51 039
EN51 058
EN51 ABS
EN51 035
EN51 036
EN51 053
EN51 043
EN51 035
EN51 059
EN51 051

HI53 038
HI53 046
HI53 039
HI53 041
HI53 040
HI53 060
HI53 046
HI53 036
HI53 037
HI53 043
HI53 044
HI53 039
HI53 047
HI53 044
HI53 038
HI53 048

EP95 047
EP95 058
HR63 046
HR63 039
EP95 051
EP95 059
HR63 038
HR63 046
HR63 039
HR63 037
HR63 059
EP95 036
EP95 057
EP95 060
HR63 037
EP95 049

PS64 053
HR63 035
PS64 050
PS64 036
PA82 051
HR63 039
PS64 036
PS64 036
PS64 036
PS64 059
PS64 011F
PS64 037
PS64 035
HR63 048
PS64 053
PS64 037

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
ABSF
055
054
052
064
051
ABSF
058
059
063
051
060
046
050
069

EN51 040
EN51 044
EN51 036
EN51 054

HI53 046
HI53 053
HI53 062
HI53 042

EP95 040
EP95 041
HR63 038
EP95 048

PS64 036
PS64 036
PS64 042
PS64 049

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
059
074
ABSF

EN51 ABS
EN51 039
EN51 043
EN51 037
EN51 038
EN51 060

HI53 038
HI53 047
HI53 040
HI53 036
HI53 072
HI53 058

ES68 063
HR63 ABS
EP95 035
HR63 035
HR63 056
HR63 058

HR63 042
PS64 043
PS64 036
PS64 044
PS64 056
PS64 033F

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

050
ABS
ABSF
060
074
056

EVS 053

UMC
RPFD
FAIL
0183
0155
FAIL
FAIL
RL-D
FAIL
RPFD
FAIL
FAIL RPFD
0221
ABSENT
0186
0188
0188
0169
0191
0194
0159
0176
RPFD
0174
FAIL
0165
0182
0187 RPFD
0187
0185
ABSENT
0162
0174 RPFD
0178 RPFD
0193
ABSENT
RPFD
RPFD
0154
0152
0222
FAIL

1614429
1614430
1614431
1614432
1614433
1614434
1614435
1614436
1614437
1614438
1614439
1614440
1614441
1614442
1614443
1614444
1614701
1614702
1614703
1614704
1614705
1614706
1614707
1614708
1614709
1614710
1614711
1614712
1614713
1614714
1614715
1614716
1614717
1614801
1614802
1614803
1614804
1614805
1614806
1614807
1614808
1618122

11-PCD-53241
11-PCD-53578
11-PCD-53653
10-DE-5613
11-PCD-53454
11-PCD-53517
11-PCD-53166
11-DE-16080
08-PCD-113240
10-PCD-57423
09-PCD-54525
11-DE-16195
11-PCD-53427
09-PCD-54763
11-PCD-36858
11-DE-17017
11-DE-14566
11-DE-16808
10-PCD-52808
11-PCD-48361
10-PCD-44180
11-PCD-53747
11-PCD-53703
11-PCD-53718
11-PCD-53744
11-PCD-33058
11-PCD-53802
11-PCD-53786
11-PCD-53787
11-PCD-53697
11-PCD-53717
11-PCD-53729
10-DE-16988
11-PCD-53953
11-PCD-53869
11-PCD-53868
10-PCD-57066
10-PCD-56926
11-PCD-53862
11-PCD-44677
11-PCD-53920
09-PCD-15502

SAPNA SAINI
SAPNA RANI
PALAK SHARMA
PARVESH KUMAR
ANJU SHARMA
MANPREET KAUR
RANJNA DEVI
RAM KUMAR
ROHIT KUMAR
RAJVINDER KAUR
RAJNI DEVI
RAJEEV SAINI
VINOD KUMAR
ANURADHA WALIA
USHA
KRISHAN KUMAR
VISHAL SINGH
ANKIT GUPTA
SIMRANJIT KAUR
PARDEEP KAUR
PROMILA DEVI
PRIYANKA DEVI
SUDHA KALIA
AMANJYOT KAUR
POOJA RANI
RUPA RANI
ANJANA
PRINYKA
MANJU BALA
KOMAL SHARMA
ANJU DEVI
RITU DEVI
AMIT SINGLA
ALKA SHARMA
RAJNI BEGUM
POOJA RANI
SUNITA RANI
PREETI RANI
PARAMJIT KAUR
PALVINDER KAUR
RITU RANI
MEENA

MAYA RAM
RAJBIR SINGH
CHANDER PARKASH
PARVEEN KUMAR
DHANI RAM SHARMA
LAKHMIR SINGH
BARKHA RAM
JAI PAL
HARKESH KUMAR
AVTAR
TARA CHAND
KRIPAL SINGH
MAM RAJ
CHAND WALIA
BABU RAM
LAL CHAND
RAM KUMAR
SULEKH CHAND
BALJIT SINGH
KULWANT SINGH
JAGIR SINGH
KARAM SINGH
DARSHAN KUMAR
RAJINDER SINGH
JAI PAL
KRISHAN KUMAR
RAMESH KUMAR
ISAM SINGH
RAMJI LAL
SURENDER SHARMA
RAMESH CHAND
SATPAL
RAMLAL
RAJBIR SHARMA
HOSHIYAR ALI
KARTA RAM
SOM SINGH
MOTI LAL
HUKAM CHAND
BALBIR SINGH
NARATA RAM
DHARAMBIR

EN51 035
EN51 061
EN51 ABS
EN51 ABS
EN51 039
EN51 040
EN51 048
EN51 046
EN51 043
EN51 049

HI53 043
HI53 056
HI53 049
HI53 047
HI53 047
HI53 036
HI53 036
HI53 039
HI53 051
HI53 061

HR63 036
EP95 048
EC66 036
PS64 039
HR63 024F
HR63 041
EP95 041
ES68 037
HR63 049
HR63 035

PS64 041
PS64 053
PS64 040
SO65 042
PS64 043
PS64 044
PS64 044
HR63 035
EC66 038
PS64 036

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

046
058
088
050
ABSF
ABSF
053
049
065
ABSF

EN51 036
EN51 ABS

HI53 039
HI53 036

HR63 037
HR63 046

PS64 040
PS64 036

EVS ABSF

EN51 044
EN51 032F
EN51 050
EN51 035

HI53 037
HI53 053
HI53 048
HI53 050

HR63 036
HR63 036
HR63 035
HR63 ABS

PS64 035
PS64 057
PA82 057
PS64 058

EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
052
ABSF
ABS

EN51 016F
EN51 027F
EN51 041
EN51 028F
EN51 035
EN51 039
EN51 042
EN51 037
EN51 026F
EN51 039
EN51 024F
EN51 023F
EN51 036
EN51 026F
EN51 046
EN51 042
EN51 023F
EN51 035
EN51 023F
EN51 ABS
EN51 009F
EN51 027F

HI53 038
HI53 036
HI53 053
HI53 039
HI53 038
HI53 054
HI53 053
HI53 044
HI53 051
HI53 058
HI53 048
HI53 036
HI53 038
HI53 036
HI53 058
HI53 066
HI53 061
HI53 057
HI53 038
HI53 040
HI53 036
HI53 062

HR63 035
HR63 042
HR63 033F
EP95 056
HR63 033F
HR63 040
HR63 037
HR63 040
EP95 041
ES68 067
HR63 ABSF
HR63 035
EP95 049
EC66 036
HR63 041
HR63 018F
EP95 047
SO65 058
EP95 054
SO65 038
EP95 062
HR63 044

PA82 048
PS64 039
PA82 070
SO65 048
PA82 039
PA82 047
PS64 044
PS64 060
HR63 036
HR63 035
PA82 046
PA82 050
PA82 047
PA82 040
PA82 048
PS64 038
PS64 037
PA82 040
PS64 040
PA82 036
HR63 041
PA82 046

EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS
EVS

ABSF
061
ABSF
ABSF
045
ABSF
ABSF
050
ABSF
ABSF
ABSF
044
038
ABSF
ABSF
064
066
072
072
064
ABSF
067

0155
0218
RPFD
RPFD
FAIL
0161
0169
0157 RPFD
0181
0181
CANCEL
0152
RPFD
P-R-S
0152
FAIL
0190 RPFD
RPFD
CANCEL
FAIL
FAIL RPFD
FAIL
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0180
0176
0181
FAIL
0199 RPFD
FAIL RPFD
FAIL RPFD
0170
FAIL
0193
FAIL
FAIL
0190
FAIL RPFD
RPFD
FAIL RPFD
FAIL
P-R-S

1618263
1618328
1618329
1618330
1618331
1619129
1732365
1732366

06-PCD-17453
08-DE-12307
08-DMT-37
02-PCD-74346
09-PCD-15860
11-DE-14483
11-DE-16755
06-NS-844

SURESH KUMAR
AMANDEEP SINGH
REKHA RANI
RAJNI GARG
ROSHANI DEVI
JASBEER
KULWINDER PANJETA
SHAM SUNDER

BALJIT SINGH
PAHALWAN SINGH
SAHIB SINGH
VIJAY KUMAR
DESH RAJ
RAM KUMAR
PIYARA SINGH
HANS RAJ

EC66 ABS

RLA
P-R-S
P-R-S
RLA
P-R-S
ABSENT
ABSENT
ABSENT

Похожие интересы