Вы находитесь на странице: 1из 12

AMVS 1

1 Lgoi Amvw, o

gnonto n nakkarim k Yekoue, ow

basilvw Iouda ka n mraiw Ieroboam to

2 Ka epen

pr Ierousalhm n mraiw Oziou

[] .

Kriow k Sivn fygjato ka j Ierousalhm dvken fvnn ato, ka pnyhsan afl


tn poimnvn, ka jhrnyh

koruf to Karmlou. 3 Ka epen kriow Ep taw trisn

sebeaiw Damasko ka p taw tssarsin ok postrafsomai atn, ny n

Ivaw basilvw Israhl pr do tn to seismo.

[]

noma

eden

sidhrow tw n gastr xosaw tn

katafgetai yemlia

prizon prosin

[, ]

n Galaad: 4 ka japostel pr efiw tn okon Azahl, ka

[]

uflo Ader: 5 ka suntrcv moxlow Damasko ka joleyresv katoikontaw k

pedou Vn ka katakcv fuln j ndrn Xarran, ka afixmalvteuysetai law Suraw pklhtow,


""

lgei

kriow. 6 Tde lgei

kriow Ep taw trisn sebeaiw Gzhw ka p taw tssarsin ok

postrafsomai atow, neken to afixmalvtesai atow afixmalvsan to Salvmvn to

[]

sugklesai efiw tn Idoumaan: 7 ka japostel pr p t texh Gzhw, ka katafgetai yemlia

atw: 8 ka joleyresv katoikontaw j Aztou, ka jarysetai


;

ful j Askalnow, ka pjv

tn xer mou p Akkarvn, ka polontai ofl katloipoi tn lloflvn,

lgei

[]

lgei

kriow. 9 Tde

, .

kriow Ep taw trisn sebeaiw Trou ka p taw tssarsin ok postrafsomai atn, ny

sunkleisan afixmalvsan to Salvmvn efiw tn Idoumaan ka ok mnsyhsan diaykhw delfn:

[]

10 ka japostel pr p t texh Trou, ka katafgetai yemlia atw. 11 Tde lgei kriow Ep

taw trisn sebeaiw tw Idoumaaw ka p taw tssarsin ok postrafsomai atow, neka to

dijai

rpasen efiw martrion

www.bible.in.ua 21.06.2009

frkhn ato ka t rmhma

pr efiw Yaiman, ka katafgetai yemlia


atow n =omfa& tn delfn ato ka lumnato

mtran

p gw

ka

ato flajen efiw nekow: 12 ka japostel

teixvn atw. 13 Tde lgei

kriow Ep taw trisn

sebeaiw ufln

Ammvn ka p taw tssarsin ok postrafsomai atn, ny n

n gastr xosaw tn Galaaditn, pvw mplatnvsin t ria

[]

nsxizon tw

atn: 14 ka ncv pr p t

texh Rabba, ka katafgetai yemlia atw met kraugw n mr& polmou, ka seisysetai n mr&
,

sunteleaw atw: 15 ka poresontai ofl basilew atw n afixmalvs&, ofl flerew

atn ka ofl

rxontew atn p t at, lgei kriow.


AMVS 2

1 Tde lgei

kriow Ep taw trisn sebeaiw Mvab ka p taw tssarsin ok postrafsomai

atn, ny n
,

katkausan t st basilvw tw Idoumaaw efiw konan: 2 ka japostel pr p

- [, ] []

Mvab, ka katafgetai yemlia tn plevn atw, ka poyanetai n dunam& Mvab met kraugw
,

ka met fvnw slpiggow: 3 ka joleyresv kritn j atw, ka pntaw tow rxontaw atw

pokten met ato, lgei kriow. 4 Tde lgei kriow Ep taw trisn sebeaiw ufln

Iouda ka p

taw tssarsin ok postrafsomai atn, neka to psasyai atow tn nmon kurou ka t

prostgmata ato ok fuljanto ka plnhsen atow t mtaia atn,

pohsan, ow

jhkoloyhsan ofl patrew atn psv atn: 5 ka japostel pr p Ioudan, ka katafgetai

yemlia

Ierousalhm. 6 Tde lgei

ka pnhta

[]

patonta p tn xon tw gw

kriow Ep taw trisn sebeaiw Israhl ka p taw tssarsin ok

postrafsomai atn, ny n pdonto rgurou dkaion

neken podhmtvn, 7

ka kondlizon efiw kefalw ptvxn ka dn tapeinn

jklinan, ka uflw ka patr ato efiseporeonto prw tn atn paidskhn, pvw bebhlsvsin t
,

[]

noma to yeo atn, 8 ka t flmtia atn desmeontew sxoinoiw

xmena

d jra

www.bible.in.ua 21.06.2009

parapetsmata pooun

pinon n t ok to yeo atn. 9 g

tn Amorraon k prospou atn, o

to yusiasthrou ka onon k sukofantin

kayw cow kdrou t cow ato ka

fisxurw n

w drw, ka jra

g ngagon mw k gw

tn karpn ato pnvyen ka tw =zaw ato poktvyen: 10 ka

kataklhronomsai tn gn

tn Amorravn: 11 ka labon k tn ufln

tn neanskvn mn efiw giasmn: m

Afigptou ka perigagon mw n t rm tessarkonta th to

[]

[]

mn efiw proftaw ka k

ok stin tata, uflo

Israhl lgei

kriow. 12 ka potzete

tow giasmnouw onon ka tow proftaiw netllesye lgontew O m profhteshte. 13 di toto fido

g kulv poktv mn, n

trpon kuletai maja gmousa kalmhw: 14 ka poletai fug

k dromvw, ka krataiw o m krats tw fisxow ato, ka maxhtw o m ss tn cuxn


,

ato, 15 ka tojthw o m post, ka jw


,

tow posn ato o m diasvy, od flppew o

m ss tn cuxn ato, 16 ka ersei tn kardan ato n dunasteaiw, gumnw dijetai


ken t mr&, lgei kriow.

AMVS 3

1 Akosate tn lgon toton, n

ngagon k gw

[]

yran ok xvn

efi
5 efi

-?

diti

k pasn fuln tw gw:

di

poresontai do p t

[]

rejetai lvn k to drumo ato

[]

pesetai rneon p tn gn
neu to

efi

fvnsei slpigj n

[]

stai kaka n plei n

[]

? []

6 efi

-?

neu fijeuto

sullaben ti

[]

plei ka law o ptohysetai efi


[]

dsei skmnow fvnn ato k tw mndraw ato kaylou n m

sxasysetai pagw p tw gw

[]

4 efi

[] ?

? []

rps ti

mw psaw tw martaw mn. 3 efi

at kaylou n m gnvrsvsin autow

Afigptou, lgvn 2 Pln mw gnvn

toto kdiksv f

llhsen kriow f mw, okow Israhl, ka kat pshw fulw,

kriow ok pohsen 7

o m pois kriow yew prgma, n m pokalc paidean ato prw tow dolouw

ato tow proftaw. 8 lvn rejetai, ka tw o fobhysetai kriow yew llhsen, ka tw o

www.bible.in.ua 21.06.2009

profhtesei

9 Apaggelate xraiw n Assuroiw ka p tw xraw tw Afigptou ka epate

Sunxyhte

p t row Samareaw ka dete

yaumast

poll n ms

atw ka tn

katadunastean tn

n at: 10 ka ok gnv

stai nanton atw, lgei

kriow, ofl

yhsaurzontew dikan

yew Trow, kuklyen g

ka talaipvran n taw xraiw atn. 11 di toto tde lgei

: ,

sou rhmvysetai, ka katjei

k so fisxn

kriow

sou, ka diarpagsontai

afl xra sou. 12 tde lgei kriow On trpon tan ksps poimn k stmatow to lontow do
.

sklh

lobn tou, otvw kspasysontai ofl uflo

fulw

ka n Damask flerew.

p tn gn:

t ok Iakvb, lgei

kriow

n t mr&, tan kdik sebeaw to Israhl p

kdiksv p t yusiastria Baiyhl,

13 kosate ka pimartrasye

Israhl ofl katoikontew n Samare& katnanti

yew pantokrtvr, 14 diti

atn, ka

ka kataskafsetai t krata to yusiasthrou ka pesontai

[] ,

15 sugxe ka patjv tn okon tn perpteron p tn okon tn yerinn, ka

polontai

okoi

lefntinoi,

ka

prosteysontai

okoi

teroi

pollo,

lgei

kriow.

AMVS 4

1 Akosate tn lgon toton, damleiw tw Basantidow afl

n t rei tw Samareaw afl

katadunasteousai ptvxow ka katapatosai pnhtaw afl

mn pvw pvmen:

loimo,

ka ngkate efiw t prv

gumna katnanti lllvn ka porrifsesye efiw t row t

Remman, lgei kriow yew. 4 Efislyate efiw Baiyhl ka nomsate


sebsai

mey mn efiw lbhtaw pokaiomnouw mbalosin mpuroi

3 ka jenexysesye

lgousai tow kuroiw atn Epdote

lmcontai mw n ploiw, ka tow

2 mnei kriow kat tn gvn ato Diti fido mrai rxontai f mw, ka

ka efiw Galgala plhynate to

[]

yusaw mn, efiw tn trihmeran t pidkata mn: 5 ka

ngnvsan jv nmon ka pekalsanto mologaw: paggelate ti tata gphsan ofl uflo

www.bible.in.ua 21.06.2009

Israhl, lgei
,

ka ndeian

kriow yew. 6 ka g dsv mn gomfiasmn dntvn n psaiw taw plesin mn


.

rtvn n psi tow tpoiw mn: ka ok pestrcate prw me, lgei

man o brjv:

merw ma

braxsetai,

mplhsysin: ka ok pestrcate prw me, lgei


;

o brjv

p atn,

jhranysetai: 8 ka sunayroisysontai do ka trew pleiw efiw plin man to


;

p plin man, p d plin

ka merw, f n

kriow. 7 ka g

, .

nsxon j mn tn etn pr trin mhnn to trugtou: ka brjv

pien dvr ka o m

[]

kriow. 9 ptaja mw n pursei ka n fiktr:

, .

plhynate kpouw mn, mpelnaw mn ka suknaw mn ka lainaw mn katfagen kmph:


ka od

w pestrcate prw me, lgei

kriow. 10 japsteila efiw mw ynaton n d Afigptou

, .

[]

ka pkteina n =omfa& tow neanskouw mn met afixmalvsaw ppvn sou ka ngagon n pur

tw parembolw mn n t rg mou:

ka od

w pestrcate prw me,

lgei

kriow. 11

, .

katstreca mw, kayw katstrecen yew Sodoma ka Gomorra, ka gnesye

w dalw

jespasmnow k purw: ka od

w pestrcate prw me, lgei kriow. 12 di toto otvw poisv

, .

soi, Israhl: pln ti otvw poisv soi, toimzou to pikalesyai tn yen sou,
, ;

diti

xristn

fido g steren

brontn ka ktzvn

ato, poin

Israhl. 13

, .

pnema ka paggllvn efiw nyrpouw tn

ryron ka mxlhn ka pibanvn p t ch

tw gw:

kriow yew

pantokrtvr noma at.

AMVS 5

1 Akosate tn lgon kurou toton, n

g lambnv f mw yrnon, okow Israhl 2 Epesen

[]

okti m prosy to nastnai parynow to Israhl: sfalen p tw gw


nastsvn atn. 3 diti

tde lgei

kriow

poleifysontai katn, ka j w
[]

www.bible.in.ua 21.06.2009

[]

jeporeonto xlioi,

jeporeonto katn, poleifysontai dka

atw, ok stin

H pliw, j w
,

t ok Israhl. 4

diti

tde lgei

kriow prw tn okon Israhl Ekzhtsat me

ka zsesye:

Baiyhl ka efiw Galgala m efisporeesye ka p t frar to rkou


5 ka m kzhtete

m diabanete, ti

[] ,

Galgala

afixmalvteuomnh afixmalvteuysetai, ka Baiyhl stai w ox prxousa: 6 kzhtsate tn krion ka

zsate, pvw m nalmc w pr okow Ivshf, ka katafgetai atn, ka ok stai sbsvn t


,

ok Israhl. 7 kriow poin

pantokrtvr noma at: 9

atn. 12 ti
.

kriow yew

bdeljanto. 11 di toto ny
-

par atn, okouw justow kodomsate


,

tn onon j

lambnontew llgmata ka pnhtaw n plaiw kklnontew.

t kair ken sivpsetai,

ti

13 di toto sunvn

epate

15 Memiskamen

t ponhr ka gapkamen t kal:

krma, pvw les


,

ka m t

dow kopetw, diti


,

kurou: na t

dielesomai di msou

www.bible.in.ua 21.06.2009

efidtaw yrnon, 17 ka n psaiw


,

sou, epen kriow. 18 Oa ofl piyumontew tn mran

fg nyrvpow k prospou to lontow ka mps


[]

, .

toto tde

ath mn mra to kurou ka at stin sktow ka o fw, 19 n

ka n psaiw dow =hysetai

trpon

Oa oa: klhysetai gevrgw efiw pnyow ka kopetn ka efiw

ka pokatastsate n plaiw

lgei kriow yew pantokrtvr En psaiw plateaiw kopetw,


kriow yew pantokrtvr tow perilopouw to Ivshf. 16 di

kairw ponhrw stin. 14 kzhtsate t kaln

ponhrn, pvw zshte: ka stai otvw mey mn kriow yew pantokrtvr, n


,

gnvn pollw sebeaw mn, ka fisxura afl martai mn, katapatontew

ka talaipvran p xrvma

[]

dkaion,

diairn suntrimmn p fisxn

katekondulzete ptvxow ka dra klekt djasye

pnta ka

ka o m katoikshte n atow, mpelnaw piyumhtow futesate ka o m phte

n plaiw lgxonta ka lgon sion

[, ] []

at p prospou tw gw,

pgvn. 10 mshsan

proskalomenow t dvr tw yalsshw ka kxvn

efiw t prv skin yantou ka mran efiw nkta suskotzvn,

efiw cow krma ka dikaiosnhn efiw gn yhken, 8 poin

metaskeuzvn ka ktrpvn

trpon tan

at rkow, ka efisphds efiw tn okon

[]

ato ka pereshtai tw xeraw ato p tn toxon ka dk atn fiw. 20 ox

[]

mra to kurou ka o fw ka gnfow ok xvn fggow at. 21 memshka psmai

ka o m sfrany n taw panhgresin mn: 22 diti

ka n ngkht moi lokautmata ka

sou ok kosomai: 24 ka

kulisysetai w dvr krma ka dikaiosnh w xeimrrouw batow.

pifaneaw mn ok piblcomai. 23

metsthson p mo xon dn sou, ka calmn rgnvn

ortw mn

[]

yusaw mn, o prosdjomai at, ka svthrou

sktow

25 m

sfgia

ka

yusaw proshngkat moi n t rm tessarkonta th, okow Israhl 26 ka nelbete tn skhnn


to Molox ka t stron to yeo mn Raifan, tow tpouw


Damasko, lgei

kriow,

atn, ow

ka metoiki mw pkeina

poisate autow. 27

yew pantokrtvr noma at.

AMVS 6

1 Oa tow jouyenosin Sivn ka tow pepoiysin

ynn,

p t row Samareaw: petrghsan rxw

ka efislyon ato. okow to Israhl, 2 dibhte pntew ka dete

Emay Rabba ka katbhte keyen efiw Gey lloflvn, tw


totvn, efi
,

lefantnvn

kratstaw

ka dilyate keyen efiw


ka faptmenoi

k pasn tn basilein

atn stin tn metrvn rvn.

plona t ria

[]

mran kakn, ofl ggzontew

3 ofl rxmenoi efiw

sabbtvn ceudn, 4 ofl kayedontew p klinn

ka kataspatalntew p taw strvmnaw atn ka syontew rfouw k poimnvn ka

mosxria k msou boukolvn galayhn, 5 ofl pikrotontew prw tn fvnn tn rgnvn


w stta

mra xrimenoi

ka ok pasxon

afixmlvtoi sontai p rxw


ti

auto

Diti

j Efraim. 8
.

bdelssomai g psan tn brin

toto nn

dunastn, ka jarysetai xremetismw ppvn

[ ] :

www.bible.in.ua 21.06.2009

odn p t suntrib Ivshf. 7 di

mosen kriow kay

6 ofl pnontew tn diulismnon onon ka t

[]

logsanto ka ox w fegonta:

prta

Iakvb

ka tw xraw ato memshka, ka jar plin sn psin tow katoikosin atn: 9 ka stai n

poleifysin dka ndrew n ofik& mi,

lmcontai ofl ofikeoi

proesthksi tw ofikaw

atn ka parabintai to

ppoi efi

parasivpsontai n

t fisxi

Okti: ka re
:

dijontai n ptraiw

[]

yhleaiw ti

mew jestrcate efiw yumn krma ka

oden

lg, ofl lgontew Ok

mn sxomen

: ;

karpn dikaiosnhw efiw pikran, 13 ofl efrainmenoi p

fido kriow ntlletai ka patjei tn

[]

ti prxei par so ka re

m nomsai t noma kurou. 11 diti

okon tn mgan ylsmasin ka tn okon tn mikrn =gmasin. 12 efi

jengkai t st atn k to okou: ka re

[]

Efi

[]

[] : []

Sga, neka to
, -

ka poyanontai, ka poleifysontai ofl katloipoi, 10 ka

tow

: []

krata 14 diti fido g pegerv f mw, okow to Israhl, ynow, ka

kylcousin

mw

to

efiselyen

efiw

Emay

ka

vw

[]

[]

to

, ,

xeimrrou

tn

dusmn.
[] .

AMVS 7

1 Otvw deijn moi kriow ka fido pigon krdvn rxomnh vyin, ka fido broxow ew

basilew. 2 ka stai n suntels

Krie

krie,

levw

to katafagen tn xrton tw gw,

[]

geno: tw nastsei tn Iakvb ti

, ;

Gvg

ka epa

[] :

ligostw stin: 3 metanhson, krie,

p tot. Ka toto ok stai, lgei kriow. 4 Otvw deijn moi kriow ka fido klesen tn dkhn
.

, .

n pur kriow, ka katfage tn busson tn polln ka katfagen tn merda.

Krie

krie,

p tot. Ka toto o m gnhtai, lgei

kpason d: tw nastsei tn Iakvb ti

ka epa

Israhl, okti m prosy


www.bible.in.ua 21.06.2009

[] :

kriow. 7 Otvw deijn moi kriow ka fido nr sthkw

Admanta. ka epen kriow prw me

[] .

ligostw stin: 6 metanhson, krie,

, .

5 ka epa

[].

p texouw damantnou, ka n t xeir ato dmaw. 8 ka epen kriow prw me

T s rw, Amvw

: , ?

Ido g ntssv dmanta n ms lao mou

to parelyen atn: 9 ka fanisysontai bvmo to glvtow, ka afl

teleta

to Israhl jerhmvysontai, ka nastsomai p tn okon Ieroboam n =omfa&. 10 Ka

japsteilen Amasiaw flerew

diti

Baiyhl prw Ieroboam basila Israhl lgvn

kat so Amvw n ms okou Israhl: o m dnhtai g


Sustrofw poietai

penegken pantaw tow lgouw ato: 11

tde lgei Amvw En =omfa& teleutsei Ieroboam, d Israhl afixmlvtow xysetai

tw gw

ato. 12 ka epen Amasiaw prw Amvw O rn,

bdize kxrhson efiw gn

Iouda ka ke

katabou ka ke profhteseiw: 13 efiw d Baiyhl okti m prosyw to profhtesai, ti

gasma

basilvw stn ka okow basileaw stn. 14 ka pekryh Amvw ka epen prw Amasian Ok mhn

profthw g od uflw proftou, ll

ka nn

koue lgon kurou S lgeiw

M profteue p tn Israhl ka o m xlagvgsw p


sou ka afl yugatrew sou n =omfa& pesontai, ka g


kayrt

teleutseiw,

Bdize profteuson p tn lan mou Israhl. 16

: :

tn okon Iakvb: 17 di toto tde lgei kriow H gun sou n t plei pornesei,

afiplow mhn ka knzvn sukmina: 15 ka nlabn me

kriow k tn probtvn, ka epen kriow prw me


ka ofl uflo

sou n sxoin katametrhysetai, ka s n

Israhl

afixmlvtow

xysetai

tw

gw

ato.

AMVS 8

1 Otvw deijn moi kriow ka fido ggow fijeuto.

Aggow fijeuto. ka epen kriow prw me


.

2 ka epen

Hkei

polw peptvkw n pant tp, pirrcv

t prv

pnhta

dielesetai mn

mtron ka to

sivpn.

4 Akosate d

www.bible.in.ua 21.06.2009

5 ofl lgontew Pte

zugn dikon

6 to

[]

kriow,

tata, ofl ktrbontew efiw

megalnai stymia ka poisai

[]

[]

n ken t mr&, lgei

: -

ka mpolsomen ka t sbbata ka nojomen yhsaurow to

ka katadunasteontew ptvxow p tw gw,

t praw p tn lan mou Israhl, okti m prosy

to parelyen atn: 3 ka loljei t fatnmata to nao:

T s blpeiw, Amvw ka epa

: ,

poisai mikrn

[]

ktsyai

[]

n rgur

ptvxow ka tapeinn nt podhmtvn ka p pantw genmatow mporeusmeya 7 mnei

kay

perhfanaw Iakvb Efi

[ ]

pilhsysetai efiw nekow pnta t rga mn. 8 ka

: []

p totoiw o

kriow

taraxysetai g,

[]

ka penysei pw

katoikn n at, ka nabsetai w

potamw suntleia ka katabsetai w potamw Afigptou. 9 ka stai n ken t mr&, lgei kriow

yew, ka dsetai liow meshmbraw, ka suskotsei p tw gw n mr& t fw: 10 ka metastrcv


,

tw ortw mn efiw pnyow ka psaw tw dw mn efiw yrnon ka nabib p psan sfn skkon

ka p psan kefaln falkrvma ka ysomai atn w pnyow gaphto ka tow

[]

met ato

[]

w mran dnhw. 11 fido mrai rxontai, lgei kriow, ka japostel limn p tn gn,

rtou od dcan datow, ll limn to

o limn

kosai lgon kurou: 12 ka saleuysontai data vw

[]

yalsshw, ka p borr vw natoln peridramontai zhtontew tn lgon kurou ka o m


,

ervsin. 13 n t mr& ken klecousin afl parynoi afl kala


.

mnontew kat

to fllasmo

Samareaw ka ofl lgontew Z

ka ofl neanskoi n dcei 14 ofl

yew sou, Dan, ka z

, ,

yew

sou,

Bhrsabee:

ka

pesontai

ka

nastsin

ti.

AMVS 9

1 Edon

tn krion festta p to yusiasthrou, ka epen

Ptajon p t fllastrion

[]

ka seisysetai t prpula ka dikocon efiw kefalw pntvn: ka tow katalopouw atn n =omfa&

pokten, o m diafg j atn fegvn, ka o m diasvy j atn naszmenow. 2 n


,

katorugsin efiw dou, keyen xer mou naspsei atow: ka n nabsin efiw tn orann, keyen

katjv atow: 3 n gkrubsin efiw tn korufn to Karmlou, keyen jereunsv ka lmcomai

atow: ka n katadsvsin j fyalmn mou efiw t byh


;

tw yalsshw, ke ntelomai t drkonti


,

ka djetai atow: 4 ka n poreuysin n afixmalvs& pr prospou tn xyrn atn, ke

www.bible.in.ua 21.06.2009

10

ntelomai t =omfa& ka poktene atow: ka sthri tow fyalmow mou p atow efiw kak ka ok

efiw gay. 5 ka kriow kriow yew pantokrtvr, faptmenow tw gw


.

ka salevn atn, ka

penysousin pntew ofl katoikontew atn, ka nabsetai w potamw suntleia atw ka katabsetai

w potamw Afigptou: 6 ofikodomn efiw tn orann nbasin ato ka tn paggelan ato p


tw gw yemelin, proskalomenow t dvr tw yalsshw ka kxvn at p prsvpon tw gw:


,

kriow yew pantokrtvr noma at. 7 ox w

lgei

kriow. o

uflo

Afiyipvn mew ste mo, uflo

[]

tn Israhl ngagon k gw

. []

Israhl

, ?

Afigptou ka tow lloflouw k Kappadokaw

ka tow Srouw k byrou 8 Ido ofl fyalmo kurou to yeo p tn basilean tn martvln ka

jar atn p prospou tw gw: pln ti ok efiw tlow jar tn okon Iakvb, lgei kriow. 9

diti

fido g ntllomai ka likmi n

martvlo lao mou

, .

p tn gn.

[]

ofl lgontew O m ggs

psi tow ynesin tn okon to Israhl, n

likmtai n t likm ka o m ps sntrimma

trpon

10 n =omfa& teleutsousi pntew

od o m gnhtai f

mw t kak. 11

n t mr& ken nastsv tn skhnn Dauid tn peptvkuan ka noikodomsv t peptvkta atw

ka t kateskammna atw nastsv ka noikodomsv atn kayw afl mrai to afinow, 12 pvw

kzhtsvsin ofl katloipoi tn nyrpvn ka pnta t ynh,

[]

atow, lgei kriow yew poin


,

f ow

pikklhtai t nom mou p

tata. 13 fido mrai rxontai, lgei kriow, ka katalmcetai

lohtw tn trghton, ka perksei

[]

staful

n t spr, ka postaljei t rh

glukasmn, ka pntew ofl bouno smfutoi sontai: 14 ka pistrcv tn afixmalvsan lao mou Israhl,
,

[]

ka ofikodomsousin pleiw tw fanismnaw ka katoiksousin ka katafutesousin mpelnaw ka

pontai tn onon atn ka futesousin kpouw ka fgontai tn karpn atn: 15 ka katafutesv


atow p tw gw

atn, ka o m kspasysin okti p tw gw

atn, w

dvka atow,

lgei kriow yew pantokrtvr.


www.bible.in.ua 21.06.2009

11

www.bible.in.ua 21.06.2009

12

Вам также может понравиться