Вы находитесь на странице: 1из 5

EPISTOLH IEREMIOU 1

1 Antgrafon pistolw, w

psteilen Ieremiaw prw tow xyhsomnouw afixmaltouw efiw Babulna

p to basilvw tn Babulvnvn naggelai

tw martaw, w
,

atow kayti petgh

[]

at p to yeo. Di

martkate nanton to yeo, xysesye

. -

efiw Babulna afixmlvtoi p

Nabouxodonosor basilvw tn Babulvnvn. 2 efiselyntew on efiw Babulna sesye ke th pleona ka

xrnon makrn vw genen

ynesin.

mw lb

d cesye n

p moiw afiromnouw deiknntaw fbon tow

4 elabyhte on m ka mew fomoivyntew

pt, met toto d jjv mw keyen met efirnhw. 3 nun

Babulni yeow rgurow ka xrusow ka julnouw

tow llofloiw

fomoivyte ka fbow

p atow 5 fidntaw xlon mprosyen ka pisyen atn proskunontaw at, epate d t

diano& So de

proskunen, dspota. 6 gr ggelw mou mey mn stin, atw te kzhtn

: ,

tw cuxw mn. 7 Glssa gr atn stin katejusmnh p tktonow, at te perxrusa

perirgura,

ceud

stn ka o dnantai lalen.

ka

8 ka sper paryn filoksm

lambnontew xruson kataskeuzousin stefnouw p tw kefalw tn yen atn: 9 sti d ka te

fairomenoi ofl flerew

dsousin d p atn ka taw p to tgouw


katanalsousin,

prnaiw. 10 kosmos te atow w nyrpouw tow

ndmasin, yeow rgurow ka xrusow ka julnouw:


,

p tn yen atn xruson ka rgrion efiw autow

otoi d o diaszontai

p fio

ka

brvmtvn. 11 peribeblhmnvn atn flmatismn porfuron, kmssontai t prsvpon atn di tn


.

k tw ofikaw koniortn, w

xraw, w
,

plekun, autn
,

d k polmou ka lstn

p atow. 12 ka skptron xei

atn martnonta ok nele.

on fobhyte

stin plevn

tn efiw

[] .

13 xei

w nyrvpow kritw

d gxeirdion n deji

ok jeletai. 14 yen

ka

[]

gnrimo efisin ok ntew yeo: m

atow. 15 Vsper gr skeow nyrpou suntribn xreon gnetai, toiotoi

www.bible.in.ua 21.06.2009

, []

prxousin ofl yeo atn, kayidrumnvn atn n tow okoiw. 16 ofl fyalmo atn plreiw efisn

koniorto p tn podn tn efisporeuomnvn. 17 ka sper tin

dikhkti

basila

peripefragmnai efisn afl ala w p yant phgmn,

tow okouw atn xurosin ofl flerew

yurmasn te ka kleyroiw ka moxlow, pvw p tn lstn

kaousin ka pleouw

autow, n

19 stin mn sper dokw tn k tw

18 lxnouw

[] .

ofikaw, tw d kardaw atn fasin klexesyai, tn p tw gw rpetn


,

m sulhysi.

odna dnantai fiden.

katesyntvn atow

te ka tn flmatismn atn ok afisynontai. 20 memelanvmnoi t prsvpon atn p to kapno

to k tw ofikaw. 21 p t sma atn ka p tn kefaln fptantai nukterdew,

rnea,

o m stlcvsin:

22 yen

[ ] .

fobesye at. 23 T gr xruson,

perkeintai efiw kllow, n m tiw

, ,

xelidnew ka t

gnsesye ti ok efisin

yeo: m on

[] ,

24 k pshw timw gorasmna stn, n

ok stin pnema. 25 neu podn p moiw frontai ndeiknmenoi tn autn timan

nyrpoiw, afisxnonta te ka ofl yerapeontew at di


,

atn nstasyai: 26 mte n tiw

kliy,

o m ryvy,

t mpote

at ryn

sts, di

tow

p tn gn

ps, di

auto

kinhysetai, mte n

ll sper nekrow t dra atow paratyetai. 27 tw d yusaw atn

, ,

podmenoi ofl flerew

kmj tn fin,

od gr, te xvneonto, synonto.

ow

satvw d ka ofl alouroi.

[] ,

atn kataxrntai: satvw d ka afl gunakew atn p atn

tarixeousai ote ptvx ote dunt metadidasin: tn yusin atn pokayhmnh ka lex

ptontai. 28 gnntew on p totvn ti ok efisin


.

klhyehsan yeo

ti

yeo, m fobhyte

atow. 29 Pyen gr

gunakew paratiyasin yeow rgurow ka xrusow ka julnoiw:

30 ka n

tow okoiw atn ofl flerew difreousin xontew tow xitnaw dierrvgtaw ka tw kefalw ka tow

pgvnaw jurhmnouw, n

atn sper tinw

afl kefala klupto efisin, 31 rontai d bontew nanton tn yen

n peridepn nekro. 32 p to flmatismo atn felmenoi ofl flerew

www.bible.in.ua 21.06.2009

ndousin tw gunakaw atn ka t paida. 33 ote n kakn pyvsin p tinow ote n gayn,

dunsontai ntapodonai: ote katastsai basila dnantai ote felsyai.

ploton ote xalkn


o m dnvntai didnai: n tiw

34 satvw ote

[].

atow exn

jlvntai. 36 nyrvpon tufln efiw


.

nta

[]

ejmenow m pod, o

[]

poisousin. 38 tow

prosenegkmenoi tn Blon jiosin

ka t perxrusa ka t perirgura, ofl

klhton atow prxein yeow

Eti d ka atn tn Xaldavn timazntvn at, o,


p fisxuro o m

ote rfann e

yerapeontew at kataisxunysontai. 39 pw on nomiston

p to rouw lyoiw moivmnoi efisn t jlina

rasin o m peristsvsin, n ngk nyrvpon

o m jlvntai. 37 xran o m lesvsin

[]

m pizhtsvsin. 35 k yantou nyrvpon o m =svntai ote ttona

40

tan dvsin nen o dunmenon lalsai,

fvnsai, w dunato ntow ato afisysyai, 41 ka o

dnantai ato nosantew katalipen at, asyhsin gr ok xousin. 42 afl d gunakew periymenai

sxoina n taw dow gkyhntai yumisai t ptura: 43 tan d tiw


tinow

atn felkusyesa

[]

- []

tn paraporeuomnvn koimhy, tn plhson neidzei, ti

- []

ok jvtai

sper ka

at ote t sxoinon atw dierrgh. 44 pnta t ginmena atow stin ceud: pw on nomiston

klhton ste yeow atow prxein 45 Up tektnvn ka xrusoxvn


kateskeuasmna efisn:

oyn llo m gnvntai

bolontai ofl texntai

at gensyai. 46 ato te ofl

kataskeuzontew at o

m gnvntai poluxrnioi: pw te d

mllei

kataskeuasynta enai yeo

47 katlipon gr cedh ka neidow

k kakn 50 prxonta gr jlina


?

ote szousin autow k polmou ote

psi tow te basilesi fanern stai ti ok efisi yeo ll rga xeirn

www.bible.in.ua 21.06.2009

ka perxrusa ka perirgura gnvsysetai met tata ti

stn ceud: tow ynesi

t p atn

ofl flerew po sunapokrubsi met

atn. 49 pw on ok stin afisysyai ti ok efisin yeo, o

tow piginomnoiw. 48 tan gr

ply p at plemow ka kak, bouleontai prw autow

nyrpvn, ka odn yeo rgon n atow stin. 51 tni


,

on gnvston stn ti ok efisin yeo 52

Basila gr xraw o m nastsvsin ote etn nyrpoiw o m dsin 53 krsin te o m

diakrnvsin atn od m =svntai dikomenon dnatoi ntew: sper gr kornai n

mson

to orano ka tw gw.

[]

perixrsvn

54 ka gr tan mps efiw ofikan yen julnvn

periargrvn pr, ofl mn flerew

atn fejontai ka diasvysontai, ato d

sper doko msoi katakauysontai. 55 basile d ka polemoiw o m ntistsin. 56 pw on

kdekton

nomiston ti efisn

yeo jlinoi

ofl fisxontew

, []

rgrion ka tn flmatismn tn perikemenon

yeo 57 Ote p kleptn ote p lstn

ka perirguroi ka perxrusoi, n

o m diasvysin

perielontai t xruson ka t

xrsimon, f
,

xrsetai kekthmnow,

at nta

o m

skeow n ofik&

ka yra n ofik& diaszousa t n

stlow n basileoiw

liow mn gr ka selnh ka stra nta


ofl ceudew yeo:

ofl ceudew yeo, ka jlinow

atow pelesontai xontew, ote autow

bohysvsin: 58 ste kresson enai basila pideiknmenon tn auto ndrean


;

ofl ceudew yeo.

[]

59

lampr ka postellmena p xreaw eko

efisin: 60 satvw ka strap, tan pifan, eoptw stin: t d at ka pnema n ps xr& pne:
;

61 ka neflaiw tan pitag

taxyn:
;

prxein

p to yeo piporeesyai f lhn tn ofikoumnhn,

suntelosi t

[],

t te pr japostaln nvyen janalsai rh ka drumow poie t suntaxyn. 62 tata d

ote taw fidaiw ote taw dunmesin atn fvmoivmna stn. 63 yen

ote nomiston ote klhton

atow yeow, o dunatn ntvn atn ote krsin krnai ote e

poien nyrpoiw. 64

gnntew on ti ok efisin yeo, m fobhyte atow. 65 Ote gr basilesin o m katarsvntai ote


, .

m elogsvsi. 66 shme
.

aut

www.bible.in.ua 21.06.2009

dnantai kfugnta efiw skphn

felsai. 68 kat odna on trpon stn mn fanern ti efisn

te n ynesin n oran o m dejvsin od w liow lmcousin od

fvtsousin w selnh. 67 t yhra stn krettv atn,

yeo: di

m fobhyte

atow. 69 Vsper gr n sikuhrt probasknion odn fulsson, otvw ofl yeo atn efisin
.

jlinoi

ka perxrusoi ka perirguroi. 70 tn atn trpon ka t n kp =mn, f w

pn

rneon pikyhtai, satvw d ka nekr rrimmn n sktei fvmovntai ofl yeo atn jlinoi

ka

perxrusoi ka perirguroi. 71 p te tw porfraw ka tw marmrou tw p atow shpomnhw


gnsesye ti ok efisin yeo: at te j strou brvysontai,

ka stai neidow

[ ] ,

n t xr&. 72

kressvn

on

nyrvpow

dkaiow

ok

xvn

edvla,

stai

gr

makrn

neidismo.

www.bible.in.ua 21.06.2009

Вам также может понравиться