Вы находитесь на странице: 1из 1

`````

‫ש בערים∫ ירושלים¨ בני ברק¨ צפת¨ מודיעין עילית¨ בית שמש¨ ביתר¨ עמנואל¨ אשדוד¨ אלעד¨ פקיעין¨ טלז≠סטון¨ נתיבות¨ ראש העין‬¢‫מתפרסם מידי שבוע בעשרות בתי כנסת של אנ‬

‫הלוח של ברסלב‬
‫כל המוריד גליון זה עובר על גזל‬ ‫אין לעיין בפרסומות בשבת‬ „¢Ò·

∞∑∑≠µµ¥¥∞∞≤ ∫‫פקס‬ ∞µ∑≠≥±µµ∑ππ ∫‫נייד‬


‫אירוסוויט‬
‫החברה המובילה בנסיעות לאומן‬ ��������������������
‫ט‬¢‫ תשס‬È˙˜ÂÁ· ¯‰· ‫פרשת‬
��������������������������
‫חברת אירוסוויט החברה שמעניקה לך את‬ �������������������������������� � ������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����
‫השירות הטוב ביותר בכל ימות השנה‬

����
�������������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������
∫‫ובהתחשבות מירבית בצרכיך‬ ������
‫מטוסי בואינג חדישים ומרווחים‬ ‫טיסות ללא סרטים‬
������������������������ ���� ‘��
����������������������������������������
������
����������
‫קשובים תמיד לרחשי הציבור‬ ‫מגוון שעות וזמני טיסות במשך השבוע‬
���� ‘��
���������������������������������������

���� ‘��
������
�������������������
����������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������
‫מחירים מיוחדים‬ �������������������������������������� ����������������������������������������
����������������������������
�������������������������� ������������������������
������“� ������“�
‫טורונטו‬ ‫ניו≠יורק‬ �������� ������������������������������

���������
����������������������
����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������

∂∂≤ µπ∑
��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������
‫כולל‬
‫מיסים‬ § ≠‫החל מ‬
‫כולל‬
‫מיסים‬ § ≠‫החל מ‬ �������� �
����������������������������
������������������������
‫מחירים טובים ˇ שרות אדיב ˇ ויחס אישי‬ ¢ÔÂȈ ˙ÓÁ ≠ ÌÈ· ·¢¢ ���������������������������������������

‫ארועי השבוע‬ ‫כל שירותי הנסיעות והלינה‬


ÌÈÏ˘Â¯È ·ÏÒ¯· ˙„ÒÂÓ
‡¢ËÈÏ˘ „ϯ· ¯ÊÚÈχ ·¯‰ ˆ¢‰‚‰ ˙Â‡È˘· ������������������������ �����������
‫בכל אוקראינה בטלפון אחד‬
¯Â„Ó‰ ˙‡ Ô΄Ú Í˙ÁÓ˘· ˘¢‡ ˙‡ Û˙˘ ‡ ¨‰ÁÓ˘ ÏÚ·
¯˘·Ó Ϙ· ‡ ˙ίÚÓ‰ ÔÂÙ‡ÏÙ·
∞≤≠µ¥∞∞∏∂∏ ∞∞∞±¥∏
∞ µ ∞ ∂≠ ∏‫שלוחה‬ ‫שוד ושבר בגבולנו‬ ‫במה ציבורית‬ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ
‡¢ËÈÏ˘ Ô¯„ ‰˘Ó ʯ‡ ·¯‰

¯Èȇ ‚¢ÎÏ ¯Â‡ ˘¢ˆÂÓ ‫עלה המוות בחלוננו‬ ‰¯‰ ¯·„ÓÏ ˙‡ˆÏ ̘ӷ ˘„Á‰ Ì„ÓÚÓÓ ‰˙‰˙‰Ï ‰Ή ‰ÏÈÁ˙ ¯˜ÈÚ·Â Ì‚ ‰˙ȉ ¯Â¯Á˘ ˙‡¯˜Ï
È¢Ú˘ Ìχ ≠ ˙ˆӉ ÏÂÚÏ Â· ÒÎ‰Ï ≠ ˙Ùˆ ≠ ÈÓÚ Ô· ‰˘Ó ¯¢¯‰
˙Ùˆ ≠ ı·˜Ï‡ ˙¢˙

¯Èȇ „¢Î È˘ ÌÂÈ


‫ סידור‬ø‫נוסע לחג השבועות לאומן‬
‫לינה בדירות יהודיות בהזמנה מראש‬ ‫בכייה בציון ומספד בירושלים‬ Ò¯Â˙„Ï‚
Æ˙‡„ ¯ÒÂÁ ˙ÂÎÒ
Ì˙‡ ¨Âχ‚ ≠ ¯·„ÓÏ Â‡ˆÈ˘ Âχ ÌÓ‡
ÆÆÆ„·‡ ≠ ¯ÂÁ‡Ó ¯˙Â˘
˙¯ÈˆÈ ≠ ÌÈÈÓ˘‰ ˙Á˙ ‰˘„Á ¢‰¯ÈˆÈ¢ Ï˘
‚‰È ˙ȘÂχ ‰¯Â˙ ÂÈÏÚ Ï·˜È˘ ¨‰ÏÂ‚Ò ÌÚ
ƉÈÙ ÏÚ
¨ÁÒÙ Ï˘ Ô¢‡¯‰ ‚Á‰ ȇˆÂÓ· „ÈÓ
˙¯ÈÈÚ‰ È· ÌȇˆÂÈ Âȉ ¨ÔÒÈ· Ê¢Ë ÏÈÏ·
˙„˘‰ χ ̉ÈÂÓ‰· ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÍÂÓÒ·˘
ÌÈÈÁ Â· ÒÎ‰Ï ≠ ˙Ùˆ ≠ ‚ÈÚ˜ ®ÆÓ ¯ÊÚχ ߯ Á¢‰¯‰·© ÔÓÁ ¯¢¯‰ ˙‡ ÌȘÂχ‰ ¢ÚÈÓ˘Ó¢ ‰˙Ú ÔΠʇΠÛÂÒ· ‰ÏÈ·ÂÓ‰ ¨‡ˆÂÓ‰ ˙„˜ ‡Â‰ ÁÒÙ ¯ÓÂÚ ˙¯Èˆ˜Ï ÌÈ˘‡ ‰˘ÂÏ˘ ÌÈÓÓ Ì˘Â
‫שבורים ורצוצים אנו עד דכדוכה של נפש על השבר האיום אשר השברנו‬ ‫ ירושלים‬π≥ ‫רחוב מאה שערים‬
˙Ùˆ ≠ ·ÏÒ¯· Ï„‚‰ „¢Ó‰È· È¢Ú˘ Ìχ ≠ ˙ˆӉ ÏÂÚÏ ÌÂÏ˘
∞∞∞±¥∏
∞ µ ∞ ∂≠ ∏‫שלוחה‬ ‫שבר על שבר בהסתלקותם הפתאומית באופן מזעזע וטראגי של טובי ומובחרי בני‬ ∞≤≠∂≥≥∑∏∞≤ ∫‫טל‬
ÔÓ ¯¯Á˙˘‰Ï ¨¢ÌȯˆÓÓ ˙‡ˆÏ¢ Â˙‡È¯˜
ÛÒÎÏ ≠ ÌÈÈ¯„ÂÓ‰ ÌÈÏÈÏ‡Ï „·ڢ‰
≠ ˙È˙ÈÓ‡‰ ˙ÈÏÎ˙‰ χ ÌÂÈ Ú˘˙ ÌÈÚ·¯‡
˙È˯ى Â˙χ‚· ¯·„‰ ‡Â‰ ÔΠƉ¯Â˙ Ô˙Ó
ÆÌȯÂÚ˘‰ ®Ï˜˘Ó ˙„ÈÓ©

Æ‫כנפי נשרים סיטונאות תעופה‬


ÌÚ ˘‡· ÂϘ ¨ÂÁË ¨Â¯¯· Âχ ÌȯÂÚ˘
˙· ‚¢·Ú ÔÓÁ Ô˙Á‰ Â· È‡Â˘ÈÏ ≠ ÌÈÏ˘Â¯È ≠ È„È·‡ ‰ÈÁ˙Ù ¯¢¯‰
‫קהילתנו הקדושה חסידים וצדיקים תלמידי חכמים ובני עליה שנתייגעו ללמוד תורה‬ 02-5322690:‫פקס‬ ˙Â˘È„‡Ï ˙ÂÈ¯ÓÂÁ‰ ˙ÂÒÈÙ˙Ï ¨·‰ÊÏ ÆÌ„‡Â Ì„‡ ÏÎ Ï˘ Ô·¯Â˜Î ˘„˜Ó‰ ˙È·· ·¯˜Â‰ ÌÂȉ ¯Â‡
ÌÈÏ˘Â¯È ≠ χȄÂÓ ÈÓχ ≠ ‰ÂÓ˘ ˙ȯ˜ ≠ ÔÊÁ ‰ÓÏ˘ χÈ„ ¯¢¯‰
‫מתוך הדחק במסירות נפש יחד עם עוללים ילדי החמד תינוקות של בית רבן שלא‬ ‡Ï‰ χ ˙‡ˆÏ ÌÓ¯Ó ‰ÏÚ Í¯Ú ÏÎ ÈÙÏÎ ÌÈ¢ ÌȯˆÓ ÌÈ„Â·Ú˘Ó ˙¯Á‰Â ‰Ï‡‚‰ Æ®¯Â·ˆ Ô·¯Â˜© χ¯˘È ÏÏÎ ¯Â·Ú ‰ÁÓ
‫טעמו טעם חטא טהורים ואהובים בחייהם ובמותם לא נפרדו‬ ‫טיסות‬ Æ˙¯Á‡ ‰Ó¯· ˙Â¯È˘
Ɖ¯Â˙‰ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ÚÂ„È ˙„¯ËÓ ®˜Á„ ¯ˆÈÓ Ô¢ÏÓ ≠ ÌȯˆÓ©
ƉӈÚÏ˘Î ‰¯ËÓ ‰ȇ ≠ ˙˜ˆÓÂ
Ì˙¯ÙÒ¢ ∫‰¯Â˙‰ ˙·˙ÂÎ ¨ÂÊ ‰ÂˆÓÏ ¯˘˜‰·
¯ÓÂÚ ˙‡ Ì·ȷ‰ ÌÂÈÓ ˙·˘‰ ˙¯ÁÓÓ ÌÎÏ

‫שהשמחה‬ ‫נפתלי הרץ ועקנין‬ ‫לשבועות‬ ÚÈÓ ÁÎÎ ‰Â˜˙‰


ÌÈÙÂÒÎÏ ÈÂÏ‚ ‡È‰ ¨ÔΠ̇ ¨‰¯ÈÙÒ‰
ÌÈÈÁ ˙¯Â˙ Ï‚ÒÏ ‡È‰ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰¯ËÓ‰
‡˘˙‰Ï ¨˙ÓÓÂ¯Ó ˙ÈÏÎ˙Ï ·¯˜˙‰Ï ¨‰ÏÚ
„Ú ¨‰Èȉ˙ ˙ÂÓÈÓ˙ ˙Â˙·˘ Ú·˘ ‰ÙÂ˙‰
ÌÈ˘ÈÓÁ ¯ÙÒ˙ ˙ÈÚÈ·˘‰ ˙·˘‰ ˙¯ÁÓÓ

‫באומן‬
‫שבועות‬
‫ל‬¢‫זצ‬ ß‫ח ר‬¢‫הרה‬
≤∑Ø∞µ ‫רביעי‬
Ɖ˜˙Ï ÆÌÂÈ ÌÂȉ ˙Â˘ ÏÚÓ ®Â¢Ë ‚¢Î ‡¯˜È© Æ¢ÌÂÈ
¢ˆÈ Ìȯ˜È‰ ˘¢‡Ï ˙È··Ï ‰ÓÁ ·ÂË ÏÊÓ ˙ί· ‫ושני ילדיו הטהורים‬ ÈÊÈÙ „Â·Ú˘Ó ¯Â¯Á˘‰ Ï˘ ·Ï˘‰ ÔÈ·˘ ‡Ï‡ ÌÈÂÂˆÓ Â‡ ¨˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ÌÂÈ ÏÎ
‫במעונם‬ ¯ÙÂÒ¢ ‡Â‰ ‰Ó ¯·„Ï ÛÒÎ ‰ÙˆÓ Ì„‡˘Î

ÌÈÏ˘Â¯È ≠ „ÏÙʯ ®Ï¢Ê ÆÓ ¯ÊÚχ ¯¢·© ÔÓÁ ¯¢¯‰ ✦


‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ÔÈÈˢȷ¯ ·„ Ú˘Â‰È ¯¢¯‰
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ≠ ÏȇτÓ Ìȯه χ˜ÊÁÈ ¯¢¯‰ ✦
„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ·¢· ≠ ÏȇτÓ ˜ÁˆÈ ‰Èχ ¯¢¯‰
ÌÈ·‰ ˙„ÏÂ‰Ï ‫נחמן נתן‬ ‫ל‬¢‫ז‬ ‫ל ואחיו‬¢‫ז‬ TK ≠ ± ‫מסלול‬
‫קייב דרך טורקיה‬
≥±Ø∞µ ‫ראשון‬
‫מקומות אחרונים‬
¨¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ· ¨Â‡ Û‡ ÍΠƢÌÈÓȉ ˙‡
˙‡ Ï·˜ È˙Ó ≠ ÂÈÚ‚ڂ ˙‡ ÌÈÚÈ·Ó
ø‰ÏÈÎ‰Ï È˜ ÈÏÎ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÊ È˙Ó ø‰¯Â˙‰
ÔÂÈÒ ·ˆÈ ¨È˙ÈÓ‡‰ ¨ÈÁ¯‰ ¯Â¯Á˘Ï „ÚÂ
˙Ó ÏÚ È‡¯Î ÂÈ·‰Ï ÂÓÈÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˘È˘
Æ˘ÓÓ Ï˘ ‰Ï‡‚ χ‚‰Ï
ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ¯ÂÙÒÏ ®·¯Á ˙È·‰˘ ÔÓÊ· Ì‚©
‰¯ÈÙÒ ÆÌȯÂÚ˘‰ ¯ÓÂÚ ˙Ù‰ Ê‡Ó Â¯·Ú
„Ú ÌÂÈ Ú˘˙ ÌÈÚ·¯‡ ͢ӷ ˙Úˆ·˙Ó ÂÊ
Æ˙ÂÚ·˘‰ ‚Á ‡Â‰ ¨ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ÌÂȉ
˘Ó˘ ˙È· ≠ ȘˆÏ˜ È΄¯Ó ¯ÊÚχ ¯¢¯‰ ✦
„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ Û˜ÈÈÓ ‰˘Ó ¯¢¯‰
ÔÈ‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ÏȇτÓ Ô˙ ¯¢¯‰
ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ¯·ÏÈÊ ˜ÁˆÈ ¯¢¯‰ ✦
„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ·¢· ≠ ¯·ÏÈÊ Â‰ÈÓ¯È ¯¢¯‰ ‫ל‬¢‫זצ‬ ‫נתן שלמה אוזפרסקו‬ ß‫ח ר‬¢‫הרה‬
‫חזרה‬ ‫יציאה‬
˙ȘÂχ‰ ˙ÂÏ‚˙‰Ï Â‡ Ì‚ ‰ÎÊ È˙Ó
‰¯Â˙ ÌÈÓÏÂÚ ‡¯Â· Ô˙ ‰·˘ ‰‡ÏÙÂÓ‰
˙ÂÎÓ‰ ÂÏÁ‰ Ê‡Ó ‰ÙÏÁ ‰ÓÈÓ˙ ‰˘
È· ˙‡ÈˆÈÏ „Ú ÌȯˆÓ‰ ˘‡¯ ÏÚ ˙ÂÁÏ Æ‡Ï Â˙ ¯ÂÙÒÏ Æ‰¯ÊÂÓ ‰ÂÂˆÓ ¨‰¯Â‡ÎÏ

§µ±∞
‫יום ראשון‬ ‫יום שלישי‬ ‫כרטיס בלבד‬ „ÂÚ ‡Ï ¨ÂÊ ‰˘· ÆÌȯˆÓ ı¯‡Ó χ¯˘È øÂÊ ‰¯ÈÙÒ Ï˘ ‰¯˘Ù ‰Ó

‫מבצע‬
‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ȘˆÏ˜ ÔÓÁ ¯¢¯‰ øÂÓÚÏ
„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ „ÏÙÊÈ ÛÒÂÈ ÔÂÚÓ˘ ¯¢¯‰ ‫ סיון‬ß‫ח‬ ‫ סיון‬ß‫ג‬
‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ˘Ó¯·ÈÏ ÌÈÈÁ ¯¢¯‰ ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ≠ „ÏÙʯ ·„ ‰˘Ó ¯¢¯‰ ✦ ‡Â‰ ÈÓ ÈΠ¨ÂÈ˙·‡ Âȉ ÌÈÏÙ˘ ÌÈ„·Ú ˙¯Á Æ˙¯Á‰ ‚Á ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁ Â‡ ÁÒÙ·
˙˜˜Â˙˘‰ ˙ÈÁ· ‡Â‰ ‰¯ÈÙÒ‰ ¯˜ÈÚ È΢
‫נפתלי וידבסקי‬
ÔÈ‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ·¢· ≠ ÔÂÊÈÂÏ „„ Ô˙Â‰È ¯¢¯‰ ∞±Ø∞∂Ø≤∞∞π ≤∂Ø∞µØ≤∞∞π
‰È‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ˘Ó¯·ÈÏ Ô˙ ߯ Á¢‰¯‰ „Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ®˙ÂÓ¯© „ÏÙʯ ®„„ ¯¢·© ÔÓÁ ¯¢¯‰ ̉ȘÂχ˘ ÌÈ˘‡· ‰Ú¯Ï ˙Ú‚Ï ÊÚÈ˘ ‰Ê
„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ˙Ùˆ ≠ Ï‚È˘Ë ˜ÁˆÈ ¯¢¯‰ ˜˜Â˙˘Ó ÛÒÎ „Á‡ Ï΢ Ɖ˘Â„˜„ ÔÈÙÂÒΠ̉È˙ÂÚ„Ó ¨ÌÈÂÈÚÓ ÆÌȯˆÓ „·ڢÓ
ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ¯ÙÂÒ È¯Â‡ „„ ÔÓÁ ¯¢¯‰ ✦ ‫ל‬¢‫ז‬ ‫הילד הטהור‬ øı¯‡· ÌÈËÙ˘ ‰˘ÂÚ ¨˙ÚÎ ÆÈÏÈχ‰ ̉ÈÈÁ Á¯Â‡Ó ¨˙ÂÏÂÒÙ‰
˙ˆӉ ÏÂÚÏ ÌÒÎ‰Ï „Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ˙Ùˆ ≠ ¯ÙÂÒ Ô¢¯‚ ÛÒÂÈ ¯¢¯‰ TK ≠ ≤ ‫מסלול‬ Æ˙ÂÚ·˘· ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÎÊÏ Ú‚Ú‚˙ÓÂ
‰‡È¯˜Ï ÚÓ˘‰Ï ‰È‰ ‰˘˜ ¨ÍÎ ÌÂ˘Ó ˙ˆӷ ‰¯Â˙‰ ÂÏ ‰¯ÂÓ ¯Â¯Á˘‰ ¯Á‡Ï
˙ÈÁ· ‡Â‰˘ ¨‰¯ÈÙÒ‰ ˙ÈÁ· ‰ÊÂ
„„˘‡ ≠ ıÈ·¯Â‰ χ¯˘È Á¢‰·‰ ✦
ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ÔÂӯΠ¯ÓÂ˙ ¯¢¯‰ ✦

˘Ó˘ ˙È· ≠ ÏÙ‡ χÂÈ ¯¢¯‰ ✦


‫א‬¢‫שליט‬ Șҷ„È „„ ß‫ח ר‬¢‫א הרה‬¢‫בן יבלחט‬ ‫אודסה דרך טורקיה‬
∞±Ø∞∂ ‫∂≤ שני‬Ø∞µ ‫שלישי‬ ÌÈÓȉ ¯ÙÂÒ˘ ÈÓ ÂÓÎ ¨ÌÈÚ‚ڂ ˙˜˜Â˙˘‰ ¯·„Ó‰ χ ˙‡ˆÏ ≠ ‰˘Î ¯Á‡Ï ‰‡·˘ ¯Â¯Á˘· È„ Ôȇ ∫˙È„ÂÒÈ ‰‡¯Â‰ ‰¯ÈÙÒ‰
˙χ‚ Æ·Âˉ ÔÈ˜ ‡È‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ¨Ú¯‰ ÔÓ
ıÈ·¯Â‰ ‰È¯‡ È΄¯Ó ¯¢¯‰ ÂÈ·‡Ï ‫חזרה‬ ‫יציאה‬ È˘ÈÏ© ¢¯·„‰ Â˙Â‡Ï ‡Â·Ï ‰ÎÊÈ È˙Ó ‡Ï ÌÈ·¯ ¨Ô· Æ˙ȘÂχ ‰¯Â˙ Ì˘ Ï·˜ÏÂ
˙Â·‰ ˙„ÏÂ‰Ï „Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ıȷ·ÈÏ È΄¯Ó ¯¢¯‰ ‫ג בעומר בתאונה מחרידה בעת חזרתם‬¢‫אשר עלו בסערה השמימה ביום ל‬ ‫יום שני‬ ‫יום רביעי‬ ƮߠÛÈÚÒ ß‡ ßω Ì„ ‰Ú„ ‰¯ÂÈ ˙ÂÎω ˙Â‰Ï ÌȯˆÓ· ¯‡˘‰Ï ¯Á·Â ÔÂÈÒ· „ÓÚ ‡È‰ ¨„·ڢ‰ ÛÂÒ ˜¯ ‰˙ȉ ‡Ï ÌȯˆÓ
¯˙È· ≠ ÔÓ„ÏÙ ÔÓÁ Á¢‰·‰ ✦ ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ¯‰· ‰„Â‰È Ï‡ÂÈ ¯¢¯‰ ✦ ‫ סיון‬ß‫ט‬ ‫ סיון‬ß‫ד‬
‫ באתרא קדישא מירון בואכה ירושלים‬ß‫י הק‬¢‫מהילולת התנא האלוקי רשב‬
ÔÓ„Ï٠χÂÓ˘ ¯¢¯‰ ÂÈ·‡ÏÂ

̉ÈÒ¯ȇÏ
‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ˘Ó˘ ˙È· ≠ ¯‰· ÌÈÈÁ ‰Èχ ¯¢¯‰
‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ¯‰ÂÊ ÌÂÏ˘ ¯¢¯‰
ÌÈÏ˘Â¯È ≠ Ô¯Ë˘ χ¯˘È È΄¯Ó ¯¢¯‰ ✦
„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ Ô¯Ë˘ χÂÓ˘ ¯¢¯‰
„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ÔÈÈˢȷ¯ ·„ Ú˘Â‰È ¯¢¯‰ ¢‫וירב בבת יהודה תאניה ואניה‬¢
∞±Ø∞∂Ø≤∞∞π ≤∑Ø∞µØ≤∞∞π
∞≥≠∂µ∂µ∂µ± ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ · Û˙˘Ï ÔÈÈÂÚÓ ·Â˘Á Ú„ÈÓ Â„È· ˘È˘ ÈÓ ÏÎ ‫ברסלב‬
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ≠ ¯Ó¯˜ ‰˘Ó ¯¢¯‰ ✦ ı¯‡Â¢ Ƈ ∫˙‡Ó
Ô„ÂÏ ≠ ¯·ÏÈÊ Í¯· ¯¢¯‰· Ô˙ Á¢‰·‰ ✦ ‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ¯Ó¯˜ „„ χ¯˘È ¯¢¯‰ ˘Ó˘ ˙È· ≠ ÙÈÏÈÙ ‰„Â‰È ¯¢¯‰ ✦ ‫תורה תורה חגרי שק והתפלשי בעפר אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים‬ ‫מוסדות ברסלב‬ ∫¯ÙÒÓ˘ ˙ίÚÓÏ ‡È¯˜Â ¯Â¯· ·˙η Ò˜Ù ÁÂÏ˘Ï ÔÓÊÂÓ
∞∑∑≠µµ¥¥≠∞∞≤
Ô„ÂÏ ≠ ԉΠÁÒÙ ¯¢¯‰ ˙· ‚¢·Ú

ÈÒÂÓ ≠ ı¯È‚ ÔÁχ ̉¯·‡ È΄¯Ó Á¢‰·‰ ✦


‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ˘ËÈÈ„ ‰ÓÏ˘ ¯È‡Ó ¯¢¯‰

ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ˙ȯËÈ˘ ¯·‡ ¯¢¯‰ ✦


˘Ó˘ ˙È· ≠ ÔÈÈˢ¯Â· ‰ÈÏ„‚ ˜ÁˆÈ ¯¢¯‰ ✦
„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ÔÈÈˢ¯Â· ÔÂÚÓ˘ ̉¯·‡ ¯¢¯‰
‫על תופשי משוטייך מלאכיך וחובלייך מתוך הדחק במסירות נפש וצעקי‬
‫ על נפש הולליך עד ישקיף השם וירא בעני עמו‬ß‫לפני ה‬ ‫ש‬ ¢‫סלב ב‬
‫כז מוסדות בר‬
‫מר‬ ‫אהבת משה‬
‫תלמוד תורה ™ ישיבה לצעירים ™ ישיבה גדולה ™ כוללי אברכים‬
˙‡ ¯Ù˘Ï ˙Ó ÏÚ ‰Î¯·· ÂÏ·˜˙È ˙¯‡‰Â ˙¯ډ ΢ÂÓÎ
‫חדשות ברסלב‬
ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ¯‚¯·„Ï‚ È΄¯Ó ¯¢¯‰ ˙· ‚¢·Ú „Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ˘Ó˘ ˙È· ≠ ÒÈȯ· ÔÓÁ ¯¢¯‰ ‫מוסדות נחלת חן‬ ÆÚÈ‚È˘ Ú„ÈÓ ÏÎ ÌÒ¯ÙÏ Â„ˆÓ ˙·ÈÈÁ˙‰ ‰Ê· Ôȇ ͇ Ư„Ӊ
ß‫נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל ה‬ ‫א‬¢‫ זיע‬ß‫ש רבינו הק‬¢‫ע‬

‫עלה המוות בחלונינו‬


‰„Î‰ ÈÒÂ¯È‡Ï ≠ ¯Ë΢ ¯È‡Ó ·˜ÚÈ ß¯ Á¢‰¯‰ ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ıÈ·ÂÈ·¯ ‰È¯‡ ¯¢¯‰ ✦ ÌÈÈ‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ÔÈÈˢ¯Â· χ¯˘È ÔÓÁ ¯¢¯‰
ÔÈ‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ¯Ó¯˜ ‰˘Ó χÂÓ˘ ߯ Á¢‰¯‰
Ô¯ÈÓ· ¯ÓÂÚ· ‚¢Ï Ô¯ÈÓÓ ¯ÂÊÁ· ‰È„‚¯Ë
Ì‰È‡Â˘ÈÏ ÌÈÏ˘Â¯È ≠ ÈÏÊ· ‰ÓÏ˘ ¯¢¯‰ ✦
‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ÈÏÊ· ÛÒÂÈ ¯¢¯‰
ÔÈ‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ˜¯‡Ù ¯· ≠ ÒÈȯ· ·„ χÂÓ˘ ¯¢¯‰
ÌÈÈ‰ È· ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ÔÈÈˢ¯Â· ‰˘Ó ߯ Á¢‰¯‰
˙¯·˘‰ ˙ÂÓÏ‡Ï ÌÈÓÂÁ˙ ÁÏ˘È Ȅ ÂÈ˙¯ˆÏ ¯Ó‡È È„ ÂÓÏÂÚÏ ¯Ó‡˘ ÈÓ ‰ ‡È ‡È„‚ ‡·Ë ‡ÏÊÓ ‰˜Ï„‰‰ È„ÓÚÓ ‰¢‡¯Ï ÂÓÈȘ˙‰ Ë¢Ò˘˙ ¯ÓÂÚ· ‚¢Ï· ‰˘‰ ‰Ú¯‡˘ ‰„ȯÁÓ ˙ÈÏ˘ ÌÈί„ ˙‡˙· ≠ ˙ÒÙ˙ È˙Ï· ‰È„‚¯Ë
¯˜È‰ ÂÈ„È„ÈÏ ˙‡Ê· ‰ÁÂÏ˘ ˙È··Ï ‰ÓÁ ·ÂË ÏÊÓ ˙ί· ‫בלב קרוע מורתח וכואב עד דכדוכה של נפש¨ המומים‬
Â· È‡Â˘ÈÏ ≠ ˙Ùˆ ≠ ¯Ó ̉¯·‡ ¯¢¯‰ ‰„Î‰ ˙„ÏÂ‰Ï ≠ ÔÂ¯Â˘È ÌÁÓ ¯¢¯‰ ÌÁÂ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÂȈ ˙ÓÁ·Â ˙ÂÏ·‡‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÌÈί‰ ÌÈÓÂ˙ÈÏ ‰‡ÏÙ ˘Ù ˙¯ÈÒÓ· ÂÈ˘¯„Ó ˙È· ÈÈÚ ÏÎÏ ÌÈÏÚÙ ·¯ ÈÁ ˘È‡ ‫ומזועזעים אנו מהסתלקותם הטראגית של תלמידינו‬ ¨‡¢ËÈÏ˘ ·ÏÒ¯· ȂȉÓ ˙¢‡¯· ·ÏÒ¯· ˙„ÈÒÁ Ï˘ ÌÈÈÊίӉ ‰˘ÓÁ ‚¯‰ ‰Ú˜·‰ ˘È·Î· ÌÈȯ‰ˆ‰ ˙ÂÚ˘· ¯ÓÂÚ· ‚¢Ï ÌÂÈ·
ÂÈÓÈ· ·Â¯˜· ¯ÙÚ È΢ Â¯ÈÂ ÂˆÈ˜È È„Ú ÆÔ¯ÈÓ· È¢·˘¯‰ ÔÂÈˆÏ ˙ÂÎÈÓÒ·
‡¢ËÈÏ˘ ÙÈÏÈÙ ‡„Â‰È ß¯ Á¢‰¯‰ ‰¢‰ ‫היקרים והנעימים¨ שתילים רכים שנקטפו באיבם בשיא‬
‫פריחתם במעלות התורה והיראה‬ ΢Á‡ ˙ÂÏÚÏ ‰Ó˜ӷ ‰Ïȉ˜ ÏÎ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â Âȉ ¨ÂÊ ‰˘Ï „Ú
„Ú ÈÂÈ· Á¯Â‡· ·Î¯‰ ‚‰ ÚˆÙ Û‡ ‰‡˙· ¨˘¢‡Ó ÌÈÚÒÂ
ÌÈÚÒÂ Âȉ ·˘ È˯ى ·Î¯‰ ¯˘‡Î ‰˘Á¯˙‰ ‰‡˙‰ Ɖ˘˜
̯ÈÎÊ‰Ï ‡ Ï¢Ê ˘¢‡ ËÈȈ¯‡È ‫מפניני עמוד היומי‬ ‰¯Ó ÌÈÏ·‡˙Ó‰
È¢
ÂÂÚÓ· ‰È¯˘‰ ‰ÁÓ˘‰ Ï‚¯Ï
˜ÁˆÈ ˘¢ÈÂ˙· ÔȈӉ Ô˙Á‰ Â· ÈÒ¯ȇ·
‫תלמידינו המצויינים והיקרים‬ ‰˘‰ ¯ÂӇΠÌχ ¨È·˘¯‰ ÔÂȈ· ˘¢‡ ‚‰ÓÎ ÌȄ˜ȯ ‰ÏÈÙ˙Ï
ÌÈÓÁ˙Ó· ̉ Û‡ ÌÈÈÊίӉ ‰˜Ï„‰‰ È„ÓÚÓ ÂÓÈȘ˙‰ ‰¢‡¯Ï
Ò·Âˇ· ˘‚˙‰Â ¨ÂÏÂÏÒÓÓ ‰ËÒ È¢·˘¯‰ ˙ÏÂÏÈ‰Ó Â·˘˘
‰ÏÈÙ˙‰Â „ÂÓÈω ˙Ú· (‫✦ אתה יודע למה ברא אותך הש"י? למה אתה קיים? כי השם יתברך מתפאר איתך! )יז‬
Ô‰ȄÓÏ˙ Ô·¯ ˙„ÒÂÓ‰ ˙ω‰ ßÈÁÈ˘ Â· ˙„ω·Â
Á¢Ó‰ Èί„· ˘¢ÈÂ˙‰ È„‡ ÏÚ Ï‡¯˘È· ÔÓ‡ ˙È· ˙Â·Ï ÂÎÊÈ˘ ߉ Ô˙È
‫הילד נחמן ועקנין‬
‫ל‬¢‫ז‬ ÂÓÈȘ˙‰ ÔΠ¨È¢·˘¯‰ ÔÂÈˆÏ ˙ÂÎÈÓÒ· ¨ÍÎÏ Â¯˘Î‰˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ
È¢·˘¯‰ ÔÂÈˆÏ ÌÈÏÂÚ‰ ˙‡ ÚÈÒ‰ ¯˘‡ È„‚‰ ÔÂÂÈÎ‰Ó ÚÈ‚‰˘
Ʒί‰ ÈÚÒÂÓ ‰˘ÓÁ ‚¯‰ ˙¢‚˙‰‰ ˙ÓˆÂÚÓ ¨Ô¯ÈÓ·
‫ל‬¢‫ נפתלי זצ‬ß‫ח ר‬¢‫בן הרה‬
˙Ó„˜Ó ˘¢‡ ‚‰ÓÎ ‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡Ï ÌȄ˜ȯ‰ ÌÈÓÁ˙Ó Ì˙‡·
˘ÂÓÈ˘· ˙·¯‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï Á¢ˆÂÈ ÏÎÓÂ Ì‰Ó ˙Á ·Â¯ ˙ÂÂ¯Ï ‰ÎÊÈ ‡¢ÚÈÊ Æ‡„ ʯΉ ¨Ô¯ÈÓ· ˙¯ÂÓÊ˙‰ ‰˜ÒÙ‰ ¨‰˘˜‰ ‰¯Â˘·‰ Ú„ÂÂȉ ÌÚ
∫¯Èȇ ‚¢Î ‫ לאט לאט יגלה לך רביה"ק עד כמה הש"י מתפאר איתך‬,‫✦ תשקוד הרבה בספרי רבינו‬ ˜È„ˆ‰ Ì˘ ˙¯‡Ù˙Ï ˙Ú„‰ ˙·Á¯‰Â ˙‡ȯ· ÍÂ˙Ó ˘¢„ÓÈ· ‫הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו‬ ÆÌÈÚˆى ˙‡ÂÙ¯Ï ‰ÏÈÙ˙ ÏÚ
˙ÙˆÓ ¯È„ÚÒ ¯¢· ¯ÊÚÈχ ̉¯·‡ ߯ ≠ ¢ү˙
‫ ולאהוב אותו‬,'‫ ואז תתחיל לפחד באמת מה‬...‫ובכל תנועה קלה שאתה עושה למענו‬
‫ל‬¢‫הילד נפתלי וידבסקי ז‬
·Ï Ïη ͯ·Ó‰ Ï¢Ê Ô‡ÓÎÈȯ ˜ÈÊÈȇ ˜ÁˆÈ ߯ Á¢‰¯‰ ÔÓÁ ÂÈ„ÏÈ È˘Â ÔÈ˜Ú ÈÏ˙Ù ·¯‰ ͯ·‡‰ ̉ ÌȂ¯‰‰ ˙˘ÓÁ
∫¯Èȇ „¢Î (‫ )יז‬...‫באמת‬ ¯Ï„‰ˆÈ ÔÈÓÈ· Í„È„È ¨ÈÁ≠Șҷ„È ÈÏ˙Ù „Ïȉ ≥∞ Ô· ˜ү٠Ô˙ ߯ ͯ·‡‰ ÔΠ¨Ô˙Â
˜ÈÏÙÚËÓ Ï‡ÂÓ˘ ߯ ≠ ‡¢ˆ˜˙ ˙„ÒÂÓ‰ ¯¢ÂÈ ‫אשר ניספו יחדיו בתאונה המחרידה על אם הדרך‬ Ì˘„ ˘¢‡ ȯȘÈÓ ß‡ Ï˘ ˙Ú Ì¯Ë· Â˙¯ÈËÙ ÏÚ ÂÚÓ˘ ·¢‰¯‡Ó Ʒί‰ ‚‰ Ï˘ Â·
∫¯Èȇ Á¢Î ‫✦ חבל להפסיד את הרגשת האור העצום של ליקוטי מוהר"ן בשביל צורת או כמות‬ ‫א‬¢‫שליט‬ ‫יצחק רוזנבלט‬ ß‫ג ר‬¢‫הרה‬
‫הלכה מנהגי חג השבועות‬ ‫ממירון ירושלימה¨ עלו בסערה השמימה ואיתקטירא‬ Æ·ÈÏ· Ú·˘‰ ¯·Ú˘ Í·ÂÒÓ ÁÂ˙È ¯Á‡Ï ÆÔ‡ÓÎÈȯ ˜ÈÊÈȇ ˜ÁˆÈ ߯
‰ÈÂÂÏ· ÂÙ˙˙˘‰ ·ÏÒ¯· È„ÈÒÁÓ ÌÈÏ˘Â¯È ¯ÈÚ‰ È·˘Â˙Ó ÌÈÙχ
‫צ העדה החרדית ירושלים‬¢‫מו‬ ¯·· ·ÏÒ¯· ˙ÒΉ ˙È· Ï˘ „Ú‰ ȯ·ÁÓ ß‡ ‰È‰Â ¯ËÙ‰ ‰ÎÊ
®Ë¢Î· ‡¢È© ‡È·‰ χÂÓ˘ ˙ÏÂÏȉ (‫ )יז‬...‫אכילה לא ראויה‬ ‫בהאי קטירא מתוך הזדככות והיטהרות בהילולת התנא‬ ÌÂ˙· ¨·¯Ú‰ Â˙‡· ‰Î¯Ú˘ ÌȂ¯‰‰ ˙˘ÓÁ Ï˘ ·Ï‰ ˙گ˜
Æß‫ע¨ על ציונו הק‬¢‫י זי‬¢‫האלוקי רשב‬ ÆÂ˙ÂÓ· ‰È‰ ¥µ Ô· Æ ˜¯‡Ù
ÆÌÈ˙Èʉ ¯‰ ¯·ÚÏ ‰ÈÂÂω ‰‡ˆÈ ÌÈ„ÙÒ‰ Ï˘ ‰Î¯‡ ‰Ú˘
Æ‫אוי מי ייתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה‬ ‰‚‰ ÂÈÓÈ ÏΠ߉ ˙È·· ·˘ÂÓÏ ‰ÂÂȇ ¢ÔÂÓÓ‰ ˙È„Ó¢ ·¢‰¯‡· Ì‚

˙ÈÓÂÈ ‰Îω ÌȘÒÂÙ


˜ÏÁ ·¢˘Ó Ú¢Â˘
‰˘Ó
˙ÈÓÂÈ
ÈËÂ˜Ï È˘Ï
ÈÓÂȉ Û„ È·ÎÂÎ ˙ÂÏÈÙ˙ ˙ÂÎω
È˘Ï
Ô¢¯‰ÂÓ ˙¯ÈÙÒ ˘„ÂÁ ÌÂÈ
ÈÙÏ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‚Á· Ï·ËÏ Ï„‚ ÔÈÚ ˘È ˛±±
ÍÂÓÒ˘ ˙ÂÓ˜ӷ ¨Ï¢Ê È¢·¯ ß΢ ÂÓÎ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ
ÔÙ‡· Ï·ËÏ ¯ÂÒȇ ˘È ¨˙ÂÙÈÙˆ ‰˘È ˘¢‰ÂÏÚÏ
¯·ÂÚ È˯٠̄‡Ï ÌÈÎÈÈ˘‰ ¨ÌÈÁ¯Ù ¨ÌÈÙÚÂ
Ì‚Â ¨‰¯È·Ú· ‰‡·‰ ‰ÂˆÓ ȉ ¨ÏÊ‚ ¯ÂÒȇ· ‰Ê·
‰¢·˜‰ ¯È˜Ù‰ ‡Ï ‰ËÈÓ˘ ˙˘ ‡È‰˘ ÂÊ ‰˘·
ȯÁ‡ „Ú ÔÂÈÒ Á¢¯Ó ÔÂÁ˙ ÌȯÓ‡ Ôȇ ˛±
ÌȯÓ‡ Ôȇ˘ Ìȯ·ÂÒ ÌȘÒÂÙ ‰·¯‰Â ¨1‚Á ¯҇
‫ק מרבינו‬¢‫ספה‬ Æ‫על אלה אני בוכיה¨ על עוללי טיפוחים חללי בת עמי‬
Æ‫גדול הוא הכאב והשבר עד למאד‬
¨‫נאלמה שפתינו מלל¨ ושפתינו דומיה‬
Ï„‚ Á¢˙Î ÚÂ„È ‰È‰Â Ƙ¯ÂÈ ÂÈ· ÔÈÏÂËÒ ÔÈϯ˜ ÏÏÂη ߘ‰ ‰¯Â˙·
ƉÎω· Ș·Â
ÔÓʉ ÏÎ ¯·È„ ÁÂ˙È‰ ÈÙÏ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰È‰˘Î ÌÈ¯Á‡‰ ÂÈÓÈ·
·˘ ¢‰˘Ó ˙·‰‡¢ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ È˘‡¯Ó ‡¯ÈÙ˘ ‰„Â‰È ·¯‰
∫„ÙÒ‰· ¯ÙÈÒ È˜Ò·„È ÈÏ˙Ù ÔÈ˜Ú ÔÓÁ ÌÈ„Ïȉ ÂÎÁ˙‰
‰¢·˜‰ ÆÆÆ„Á‡ ÏÎÏ ÍÈÈÁÏ Á΢ ‡Ï ‡Â‰Â ÔÓÁ ˙‡ ÏÂÓ˙‡ Â˘‚Ù¢
‚ Ô·‡
¯ÊÚ‰ ÌÈÏÎ Ó¢· ¯Â‡ ·¢Á Ê¢Á ‡Ó˜ ¯ÓÂÚ‰ ¯Èȇ Ôȇ˘Î ˙¯ÂÓ˘‡· Ï·ËÏ ÌÈ„˜‰Ï ˘È ÔÎÏ ¨‰Ê
¨˙ÂÙÈÙˆ
¨ÌÈÙډ ÌÈ·˘Ú‰ ˙‡ ‡Ï ˙¯ÈÙ‰ ˙‡ ‡Ï‡
˙·˘· ˙ÂÏȇ ÈÙÚ ÌÈÁ¯Ù Ô˙ÈÏ È·‚Ï ˛µ
ÌÏ˘Â¯È ˜¢‰ÈÚ· ‚‰Ó‰ ÍΠÔÂÈÒ ‚¢È „Ú ÔÂÁ˙
2
Æ˙ÂÓ˜Ӊ ·Â¯·Â ¢˙
¯ÒÈ‡Ó ¯˙ÂÈ ·Â˘Á ˙ÂÚ·˘ ȯÁ‡˘ ‚Á ¯҇Â
‫דפוס ראשון ודפוסים קדומים‬ Æ‫ לקח יהי שמו מבורך‬ß‫ נתן וה‬ß‫ה‬
Æß‫וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה‬
ÆÏÏÂη ÏÒÙÒÏ ¯ÂÊÁÏ ‡Â‰ Âˆ¯ Ï΢
ۇ Ư·„ Ì˘Ï Âȉ Â˙ÁӢ ÂÈÙ ˙¯‡‰ ÈÎ ÌȯÙÒÓ Â˙ÁÙ˘Ó È·
ÆÂÈÙÓ ˘Ó ‡Ï ÂÎÂÈÁ ≠¯ËÙ Ì˘≠ ÁÂ˙È‰ ¯„ÁÏ ÂÒΉ ̯˷
„ÂÚ ¯ÙÈÒ ‡¯ÈÙ˘ ‰„Â‰È ·¯‰ Æ¢¯˙ÂÈ· ÌÈÙȉ ÌÈ˘Â˘‰ ˙‡ ˘ÈÏ
·¯ÈÒ ¨Ï¢Ê ÔÓÁ Ï˘ ÂÈ·‡ ÒÈΉ˘ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙ÒΉ ÔÓÊ· ÈÎ
Ɖ¯Â˙‰ Ï˘ ‰˙ÁÓ˘· ÁÂÓ˘Ï ÛȄډ ÏÂÎ‡Ï „Ïȉ
Á˘ ·Ú˜ ·Î ˜¯Ù ‡È¯ ˙·˘
∞µ¥≠∏¥≥±≥¥∏
9
·¢˘Ó‰ ‡È·‰ ¨ÌÈÓ ÌÚ ıÈˆÚ ÍÂ˙· Ë¢ÂÈ·Â
‚≠‡ ·‡ Ê ‡Î ·È¯ Ș ˘ Ëȯ ∫‚Î ÊÏ ·Î ߉ ˜¯Ù ˙·‡ ‰ÏÈω ÏÎ ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÂʉ Ï¢Ê È¢¯‡‰ ßÎ ˛±≤ Ì˙ÈÏ ‰ÏÁ˙· ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ÌȘÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓ
„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ Ôȇ˘ ÌÂ˘Ó Ë¢ÂÈ ¯‡˘ Ï˘ ‚Á ‫המבכים מרה יחד עם כל בית ישראל‬
ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ¯˜·Ï ÒÎ˘Î˘ ∫‚¯·ʯ ‰ÈÏ„‚ ¯¢¯‰ ÂÈÈÁ‡ ¯ÙÒÓ Ï¢Ê ÈÏ˙Ù ÈÎ ÌÈί‰ ÌÈ„Ïȉ ÏÚ Â„ÙÒ‰· ¯ÙÈÒ ˙¢˙· „ÓÏÓ‰
ÁË·ÂÓ ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ ÏÏÎ Ô˘È ‡Ï ˙ÂÚ·˘ ÏÈÏ· ÌÂÈ ‰È‰ ˙·˘· ˙ÂÚ·˘‰ ‚Á ÏÁ˘Î ˙ÂÚ·˘· ‫ת‬¢‫תלמידי הת‬ ‫המלמדים‬ ‫ההנהלה‬ Û‡Ï Ô˙ ‡Ï Ìȇ·‰ ÏÎ ˙‡ ÁÓ˘Ó ˜ÁˆÈ ߯ ‰È‰ ¨ÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ·
¨10˘¢¯ÚÓ ÔÎÂÓ‰ ÌÈÓ ıÈˆÚ ÍÂ˙Ï ˙·˘· ‡Â‰Â ˙ÂÚ·˘ ȯÁ‡˘ ÌÂÈ· ˙Â·¯˜‰ ˙ÁÈ·Ê
‰ÏÈÙ˙· ˜ÊÁ Â˙‡ Â˘È‚¯‰¢ ÆÌÈÏΉ χ ‡·Á ÈÈÁ „ÏÈ ‰È‰
Á˘ ·Ú˜ ·Î ˜¯Ù ·Î ‚ȯ ·È˜ ‡È˜ ί Æ„Î ÁÏ ‚Î Ô¢‡¯ ¨14˜Ê Ì¢ ÂÏ Ú¯‡È ‡Ï Â˙˘ ÌÈÏ˘È˘ ÂÏ
˙·˘ ˙ÏÈÁ˙Ó ÌÈÁ¯Ù‰ ‡ ÌÈÙÚ‰ Âȉ ¯·Î ̇ Ɖ¯ÂÁ˘ ‰¯ÓÏ Â‡ ˙·ˆÚÏ ÏÂÙÈÏ ß‡ ‰‡¯΢ ÛÈÒ‰ Èη· „ÓÏÓ‰ ¯Ó‡ ¢ÌȘÁ˘Ó· ËÚÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ·Â
Â≠„ „‚ ËÁ „ȯ ‰È˙˘Â ‰ÏÈ·· ‰·¯Ó‰ ÏΠ¨3·ÂË ÌÂÈ ÔÈÚÎ
¯˙ÂÓÂ Ì‡ÈˆÂ‰Ï ¯˙ÂÓ ÌÈÓ‰ ÍÂ˙· Ë¢ÂÈ Â‡ ı¯‡Ï Ô¯‡‰ ˙‡ ÂÒÈˉ Ì˘Ó ˜¯ÂÈ ÂÈ· Â˙ÂÂÏÏ ‡· Ï„‚ ¯Â·Èˆ Æ¢¯ˆ˜ ‰„ȘÙ˙˘ ‰˘È‚¯‰ ‰Ó˘‰˘
Á·ÊÓ ‰· ÂÏȇΠ·Â˙Ή ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ ‚Á ¯҇·
Á˘ ·Ú˜ ≠·Î ˜¯Ù Â˯
¨ß· ßÈÚÒ ‡¢Ó¯ „¢ˆ˙ ßÈÒ 1 ‰Ê ıȈډ ÍÂ˙· Ë¢ÂÈ ˙·˘· ̯ÈÊÁ‰Ï ·Â˘Ï ¨4ß‰Ï Ô·¯˜ ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Â ˘„˜Ó‰ ˙È··
Æχ¯˘È Ï¢Ê ÌȂ¯‰‰ ˙Ó˘ ÈÂÏÈÚÏ ˙ÂÈ˘Ó „ÂÓÏÏ ˘˜·˙Ó ¯Â·Èˆ‰
‚Î ‚Î „Ș ‚Ș ‡Î¯ ∫„Î ËÏ „Î È˘
‫הודעה ובקשה‬
ß΢ ÂÓΠÔÂÈÒ ‚¢È ÌÂÈ „Ú ÔÂÁ˙ ¯ÓÂÏ ‡Ï˘ χ¯˘È ÏÏÎ ·Â¯ ‚‰Ó 2 ¯ËÙ ·ÈÏÓ Ï·Ò Ì‚˘ Ï¢Ê ÂÈ·‡Â Â· È¢Ú ˜¢‰ÈÚ ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÓËÈ
Ë≠Ê Â‰ Ê˯ ˙ÈÁÂÏÁÏÓ ÌÈÁ˙Ù‰ ÌÈÁ¯Ù Ì˘ Ôȇ ̇ ‡˜Â„ „Ú ÔÂÈÒ Á¢¯Ó˘ Âχ ÌÈÓÈ· ˙ÂÚ˙‰Ï Ôȇ ΢ÂÓÎ ˙ÒΉ ˙È· ¯·˘Â „¢ „ÂÚ ÚÓ˘È ‡Ï˘ Ôˆ¯ ȉÈ Æ˙·ÂË ˙ÂÏ·˜ Ú¢Ú Ï·˜ÏÂ
‡≠È ÍΠ‚¢Óى ‡¢‚Ó‰ Ì˘· Â¢Ï ˜¢Ò ‡¢Ï˜ ßÈÒ ÔÂÁ˙ ˙ÂÎω· ·¢˘Ó‰
¨Â¢˙ ÌÏ˘Â¯È ˜¢‰ÈÚ· ÌÈ‚‰Â ¨11ÌÈÓ‰ ¢‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯¢ ˘„˜ ≠ ˙Ïȉ˜ È¢Ú˘ Ƈ¢Ó˘˙ ˙˘· ˙Ú Ì¯Ë·
¨5‚Á ¯҇ ȯÁ‡ ÆÂÏ·‚·
Á˘ ·Ú˜ ‚Î ˜¯Ù Êȯ ¢ ¨ß ˜¢Ò „¢ˆ˙ ßÈÒ ·¢˘Ó 3
·È≠È ÁÊ ‚· „Î Áȯ Ê˘ ·Î¯ Æ‰Î Ó ‰Î È˘ÈÏ˘ ¨Ì˘ È¢˘¯·Â ∫‰Ó Û„ ‰ÎÂÒ ßÒÓ 4
¨ÌȘÒÂÙ „ÂÚ ‡¢‚Ó Ì˘· ßÊ ˜¢Ò „¢ˆ˙ ßÈÒ ·¢˘Ó 5
˙ÂÚ·˘ ·¯Ú· ˙¢ÚÏ ‡Ï˘ Ï„˙˘‰Ï ˘È ˛∂
¨Ì„ ˙‡ˆÂ‰ ‡ ‰ÎÒ Â· ˘È˘ ȇÂÙ¯ ÏÂÙÈË Ì¢
È˙·· ˙ÂÚ·˘ „·ÎÏ ÌÈ·˘Ú ÁÂË˘Ï ÌÈ‚‰Â ˛≤
˙ÂÏȇ ˙ÂÏ˙Ï ÌÈ‚‰Â ÔΠ¨6ÌÈ˙··Â ˙ÒΉ
‫לכל דיירי הבנין של קרית ברסלב אומן‬ ¢ˆÈ „Úχ ¥ Ì¢·˘¯ ßÁ¯ ‡¢ÚÈÊ ·ÏÒ¯·Ó ÔÓÁ È·¯ ˘¢Ú
Ï¢Ê ÌȂ¯‰‰ ˙ÂÓ˘
Á˘ ·Ú˜ ‚Î ˜¯Ù Ëȯ ¨ß‚ ßÈÚÒ „ˆ˙ ßÈÒ ‡¢Ó¯ 6 ‡ˆÈ ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ ˙Ú˘·˘ ÌÂ˘Ó ¯ÂÒȇ‰ ÌÚËÂ
‚‰Ó ÏËÈ· ‡¢¯‚‰˘ ‡È·‰Â ¨·¢˘Ó 7˙ÂÚ·˘·
‫שעדיין לא שילמו דמי ועד הבית¨ הננו להודיע‬ ‡˙ÈÈ¯Â‡Ï ‡·¯ ‰Ú„ÂÓ
ÂË≠‚È ÈË ‰„ ‰Î ί ÁȘ ÊȘ ‚ί ∫‰Î ‡Ó ÂÎ ÈÚÈ·¯ ¨ßÈ ˜¢Ò „¢ˆ˙ ßÈÒ ·¢˘Ó 7 ÂϷȘ ‡Ï ÂÏȇ˘ ÌÈÓ„ ÍÙ¢ „˘ ˙ÂÚ·˘ ·¯Ú· ‫ר ועד הבית ≠ נא להזדרז עם‬¢‫מטעם יו‬ ·¯‰ ÂȯÂÓ ˙‡Ó ÂÈ˘¯„Ó ˙È·· ¯ÂÚÈ˘ ÌÈȘ˙È ‰¢ÊÚ· ߘ‰ ω˜Ï ÚÈ„Â‰Ï Â‰
ßË ˜¢Ò „¢ˆ˙ ßÈÒ ·¢˘Ó 8
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈÓÚ‰ ˜ÂÁ ÌÂÈ΢ ÌÂ˘Ó ˙ÂÏȇ‰
Âȇ ‰Ê ÔÓÊ ÔÎÏ ¨Ì‰· Á·ÂË ‰È‰ ‰¯Â˙‰ ˙‡
Ì‚‰Ó˘ ÂÈÓÊ· Ê¢ÙÏ ¨Ì‰Ï˘ ‚Á· ˙ÂÏȇ Æ‫ט‬¢‫ח סיון תשס‬¢‫התשלום ≠ עד ר‬ ȯ‰ χψ·

ÈÈß‚ Ø ÔÏÙ˘ ÒË ∫˙·Ȅ‡· ˙ÂÂÓ˙‰


Á˘ ·Ú˜ „Î ˜¯Ù ÂÎ ‡Î¯ Θ ËȘ „ί ÆÂÎ ·Ó ÊÎ ≠ È˘ÈÓÁ ¨„¢ ßÈÚÒ Â¢Ï˘ ßÈÒ 9 ¯˙ÂÓ ÛÂÁ„ ͯˆ ˘È˘Î ¨Âχ Ìȯ·„Ï Ï‚ÂÒÓ
ȇ„ ˛Á¢‡ ıÚ ‡¯˜‰¸ ÌÈÈÂÒÓ Ê¯‡ ıÚ· ‡˜Â„
‡¢ËÈÏ˘ È·¯ Ô‡‚‰ ·¯‰ ߘ‰ ÂÈ˙Ïȉ˜ ˆ¢ÂÓÂ
ÁÈ≠ÊË ·È ‡È ·‡ ·Î¯ ˜¢ÎÂÈ Á¢¯Ú ȇ„ ˙·˘· ÌÈÓ ÛÈÒÂ‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ‡ ˘¢¯ÚÓ ÔÎÂÓ ‰È‰ ‡Ï ̇ 10
¨¯ÂÒ‡
¨12߉ Ìȇ˙Ù ¯Ó¢ ¨‰Ê Ïη
¨ÚÓ‰Ï Ôȇ ˙ÂÏȇ ¯‡˘·˘ ‡Â‰
‫ל איננו לוקחים אחריות על הפסקת‬¢‫לאחר התאריך הנ‬ ¢‰˘Ó ˙·‰‡¢ ˙·È˘È ˘‡¯
¨‡¢È ßÈÚÒ Â¢Ï˘ ßÈÒ ‡¢Ó¯ 11 ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ¯Á‡Ï ȇ¯ ˛±∞
‫ כדאי להזדרז עם התשלום‬Æß‫מים¨ חשמל וכדו‬ ÒÈÎ Ô¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜ÂÓ ∫‡˘Â· ‰ˆ˜ÂÓ ˙ÂÎω
Á˘ ·Ú˜ „Î ˜¯Ù ÊÎ ‚ί ‡Î˜ ‰Î¯ ∫ÂÎ ‚Ó ÁÎ È˘È˘ ¨Á¢Ï ˜¢Ò Ì˘ ·¢˘Ó ßÈ ßÈÚÒ Á¢Ò˙ ßÈÒ ‡¢Ó¯ 12 ‚Á· ÏÂËÏË· Ìȯ˙ÂÓ Âχ ˙ÂÏȇ ÌÈ·˘Ú ˛≥ Æ‫מ למנוע עגמת נפש מיותרת‬¢‫ע‬
‡Î≠ËÈ „È ‚È „‚ „ί ·Î˜ ¨ß‡ ˜¢Ò „¢ˆ˙ ßÈÒ ·¢˘Ó 13
˙ÂÓÈÓ˙ ˙ÂˆÓ ÌÈȘ˙È˘ È„Î ˙ÂÚ·˘ ÏÈÏ Ï˘
ÏÂÎÈ ÂÏÙ ̇ ÔÎÏ ¨8‰ˆ˜ÂÓ Ìȇ ˙ÂÚ·˘‰
˙·˘ ÚˆÓ‡· ‰„Ù˜‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡ ‰„Ù˜‰ ˙¯Ò‰ ˙ÏÚÂÓ Ì‡ Æ¥ ÒÈÎ Ô¯ÒÁ„ ‰ˆ˜ÂÓ ˙¯„‚‰ Ʊ
‰¢Ï˘‰ ßÈ˘ ÂÏȇ ¨Ê¢Ë‰ ßÈ˘Î 13·¢˘Ó ‰Èȉ˙ ¯˙È‰Ï Â˙·ÏÓ˘ ÈÏη ÒÈÎ Ô¯ÒÁ„ ‰ˆ˜ÂÓ Æµ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ó ˜ÏÁ ˜¯ ÏÚ „ÈÙ˜Ó˘ ÈÏÎ Æ≤
¨‡ ˜¢Ò „¢ˆ˙ ßÈÒ ·¢˘Ó 14 ‡ ‰¯È˘˜ Ì¢ ÈÏ· Ô·ÂÓÎ ¨Ì˙ÂÏ˙Ï ¯ÂÊÁÏ ∫‫לסידור התשלום נא לפנות ליצחק קנלסקי‬ ÔÈÏ·· ÒÈÎ Ô¯ÒÁ„ ‰ˆ˜ÂÓ Æ∂ „Á‡Â „Á‡ Ïη ‰ÈÂÏ˙ ‰„Ù˜‰‰ ̇ Æ≥
˜¯ ‡Â‰ ‡„ÈÙ˜‰ ¯˜ÈÚ˘ ‡¢‚Ó‰ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ÍÎÂ
‰¯ÂÙˆ Ô· ·Â„ ̉¯·‡ ͯ· ‰¯Â·„ ÚËχ Ô· Ìȯه ˜ÁˆÈ χ¯˘È ✦ Ô¯ÂË Ô· Ô˙ÂÈ „„ ✦ ‰·‰Ê ˙· Ô¯ÂÓ ✦ ˙‡ÂÙ¯Ï ÏÏÙ˙‰Ï ‡ ¨‰˜·„‰

‡·ÈÏ ‰¯˘ Ô· ·˜ÚÈ ÌÈÈÁ ✦ ˙ÈÓÏ¢ Ô· ʯ‡ ‰ÁÓ˘ ✦ ·¯Ï ˙ÂÙÏ ¯˘Ù‡ ˙ÂÈ˙Îω ˙Âχ˘Ï
∞µ∑≠≥±∂∞∞∂∞ ßÒÓ ß‡ÏÙ·
Ï·‡ ÌÈ·ÎÂΉ ˙‡ˆ „Ú Ï·Ϡ˘„˜Ï ‡Ï˘
¨‰Ê· „ÈÙ˜‰Ï Ôȇ ˙È·¯Ú ˙ÏÙ˙ ¨ÌÈ·˘Ú ÛÂË˜È ‡Ï˘ ¯‰Ê‰Ï „Â‡Ó ˘È ˛¥ ∞µ≤≥≠∏¥∞µ∑π ˆ¢‰Á‡ ¥∫¥µ ‰Ú˘· ¯Èȇ ß‚Î Ô¢‡¯ ÌÂÈ·
Ì΢Ù ÈÁ˙ ÂÚÓ˘
˙¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎʉ ÏÎ © ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÔÎÂ˙Ï ˙ȇ¯Á‡ ˙ίÚÓ‰ Ôȇ ‰ÁÈÏÒ‰ ÌÎ˙‡ „¢Ó‰È· ˙ω‰ ‰¯Â˙‰ ˙ί··
È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ÌÈÏ˘Â¯È· Ì‚ ÌÈȘ˙È Ï¢‰ Ìȇ˘Â· ¯ÂÚÈ˘‰ Æ·Æ
¥± χ˜ÊÁÈ ßÁ¯ ¢‰˘Ó ˙·‰‡¢ ‰‡¯Â‰ ÏÏÂÎ ÏÎȉ· ¯Èȇ ßÊÎ Ï¢Ê Â˜Ò¯Ù Ô˙ Ï¢Ê ÔÈ˜Ú Ô˙ Ï¢Ê ÔÈ˜Ú ÔÓÁ Ï¢Ê ÔÈ˜Ú ÈÏ˙Ù