Вы находитесь на странице: 1из 9

BORANG PERMOHONAN Dana NIAGA PENIAGA / PENJAJA KECIL 2013

Borang juga boleh diperolehi dari website www.sedekahonline.org secara percuma.

Sila Lengkapkan Borang Permohonan ini dengan teliti. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengikut peraturan tidak akan dipertimbangkan.
Kategori Permohonan Dana : RM 500 RM 1,500

Gambar saiz pasport yang terbaru

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PERIBADI


Nama Penuh : ( Seperti dalam kad pengenalan / Passport) No Kad Pengenalan/: Passport Tarikh Lahir : Taraf Perkahwinan : B Bujang K-Kahwin J- Janda L Lain-lain Alamat Tetap : Umur : Agama : I Islam K-Kristian B-Budha H- Hindhu L- Lain-Lain Umur : Kerakyatan : Jantina : Kaum : M-Melayu I-India L-Lain C- Cina

Alamat Surat Menyurat : (Jika berbeza dari alamat tetap)

Poskod No. Telefon Rumah: No. Telefon Bimbit :

Negeri

Poskod

Negeri

Emel

BAHAGIAN B : MAKLUMAT TANGGUNGAN


Nama Suami/Isteri : No Kad Pengenalan : Passport Pekerjaan Pendapatan No Telefon : : :

Butir-Butir Tanggungan Bil Nama Tangggungan No KP/Surat beranak/Passport Umur Hubungan dengan Pemohon Tahap Sekolah Kesihatan (Tandakan) Sihat Sakit OKU

*Gunakan ceraian berasingan jika ruang tidak mencukupi.

BAHAGIAN C : MAKLUMAT PENDAPATAN/PERNIAGAAN


Nama Syarikat ( Jika Ada) No. Pendaftaran Syarikat Alamat Berdaftar Syarikat : : :

Pengalaman Berniaga (Tahun) : 2

Jumlah Pendapatan ( Sebulan) : Ada Pendapatan Lain

RM YA Nyatakan pekerjaan :________________________ Jumlah Pendapatan : RM____________________

RM TIDAK

Pernah Mendapat Bantuan / Pinjaman Perniagaan Jika YA nyatakan : Agensi :

TIDAK

YA

Baki Pinjaman : RM Jenis Perniagaan Dijalankan @ Perniagaan Yang Dirancang, Sila Terangkan Secara Ringkas :

BAHAGIAN D : MAKLUMAT PERMOHONAN DANA Nyatakan Keperluan Dana A) Bahan Mentah Bil Bahan Mentah RM

Jumlah

B) Peralatan / Kelengkapan Bil ` Peralatan / Kelengkapan RM

Jumlah

C) Modal Pusingan : RM Jumlah Keseluruhan : Bahan mentah RM Jumlah Modal Sedia Ada/Dimiliki : + Peralatan RM + Modal Pusingan RM = RM

RM

Mengapakah SEDEKAH ONLINE patut memberikan Dana Niaga SedekahOnline Penjaja / Peniaga Kecil 2013 kepada anda? Adakah anda mempunyai kelebihan, keistimewaan atau kelainan yang tidak dimiliki oleh pemohon yang lain? NYATAKAN ( Tidak Melebihi 50 Patah Perkataan ). *WAJIB dijawab kerana jawapan anda menyokong kuat permohonan ini.

KERANA
_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

BAHAGIAN E : PENGAKUAN PEMOHON

PENGAKUAN : Saya mengaku bahawa segala kenyataan di atas adalah benar. Saya faham pihak SEDEKAHONLINE berhak menolak permohonan / menarik balik bantuan sekiranya maklumat diatas didapati salah atau tidak lengkap. Saya memahami dan bersetuju dengan rela hati terhadap semua syarat dan terma permohonan yang dinyatakan dalam dokumen SYARAT DAN TERMA PERMOHONAN DANA NIAGA SEDEKAHONLINE PENJAJA / PENIAGA KECIL 2013.

Tarikh : ...............................

Tandatangan Pemohon : ...........................................................

SENARAI SEMAK PERMOHONAN DANA NIAGA SEDEKAHONLINE PENJAJA / PENIAGA KECIL 2013

NAMA :________________________________________________________ NO. K/P :_______________________________________________________

Butiran Peribadi: 1. Salinan Kad Pengenalan/Passport Pemohon 2. Salinan Bil Elektrik Terkini Butiran Tanggungan: 1. Salinan Kad Pengenalan/ Passport Pasangan 2. Salinan kad pengenalan/Surat Beranak/Passport Tangungan 3. Salinan Kad OKU (Jika Berkaitan) 4. Salinan Surat Pengesahan Doktor ( Jika Berkaitan) Butiran Pendapatan/Perniagaan: 1. Penyata Bank Terkini 2. Salinan Muka Hadapan & Terakhir Buku Simpanan 3. Slip Gaji ( Jika Ada) 4. Salinan Sijil Daftar Perniagaan ( SSM/ROB/ROC) 5. Salinan Resit Bayaran Tapak Berniaga (Jika Berkaitan) 6. Salinan Perjanjian Pinjaman Bank / Agensi (Jika Ada Membuat Pinjaman) Bayaran Pemprosesan (pilih salah satu sahaja): 1. Resit Bank-In Berjumlah RM25 / RM50 (Mengikut Permohonan) 2. Wang Pos Atas Nama SEDEKAH ONLINE PLT Berjumlah RM25 / RM50 (Mengikut Permohonan)
SILA PASTIKAN SEMUA SALINAN DOKUMEN TELAH DISAHKAN OLEH KETUA KAMPUNG / PENGHULU / ADUN / AHLI PARLIMEN / PEGAWAI KERAJAAN KELAS A / PESURUHJAYA SUMPAH.

SYARAT DAN TERMA PERMOHONAN DANA NIAGA SEDEKAHONLINE PENJAJA / PENIAGA KECIL 2013
Para pemohon adalah dinasihatkan agar membaca dan memahami syarat dan terma permohonan yang disenaraikan di bawah ini dengan teliti. 1. Dana Niaga SedekahOnline Penjaja / Peniaga Kecil 2013 adalah satu tawaran kepada masyarakat umum. 2. Dana Niaga SedekahOnline di tawarkan oleh SEDEKAH ONLINE PLT yang beralamat di Pejabat Operasi, 34-2B, Blok 2, Jalan Pahat G 15/G, Dataran Otomobil Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. No yang boleh dihubungi ialah 03-5523 9285 (pejabat) atau emel ke sedekahonline.org@gmail.com. Rujukan juga boleh berhubung melalui laman web rasmi iaitu www.sedekahonline.org . 3. Masyarakat umum adalah dipelawa dengan sukarela dan suci hati untuk membuat permohonan ke atas tawaran yang dibuat. 4. Pemohon mestilah berumur tidak kurang 16 tahun dan tidak melebihi 66 tahun semasa menghantar permohonan. 5. Pemohon yang disenarai hitam oleh mana-mana institusi kewangan atau kredit layak memohon. 6. Pemohon yang telah diisytiharkan bankrap juga layak untuk memohon. 7. Dana yang ditawarkan adalah diberi secara percuma, tanpa perlu pemohon yang berjaya untuk membuat bayaran balik atas jumlah yang diberikan. 8. Jumlah dana yang diberikan dibahagikan kepada dua kategori iaitu Dana RM500 dan Dana RM1500. 9. Pemohon dibenarkan untuk memohon bagi kedua-dua kategori. Walau bagaimanapun, borang permohonan perlu dilengkapkan bagi setiap kategori yang dipohon. 10. Semua permohonan perlu dibuat dengan melengkapkan borang permohonan yang disediakan dengan syarat-syarat yang dinyatakan dengan lengkap. Permohonan yang tidak lengkap secara automatik akan ditolak. 11. Setiap permohonan perlu disertakan dengan Bayaran Pemprosesan mengikut kategori modal yang dipilih. Bayaran Pemprosesan bagi kategori Dana RM500 ialah RM25 dan Dana RM1,500 ialah RM50. 12. Pemohon boleh mendepositkan Bayaran Pemprosesan tersebut terus ke dalam akaun semasa CIMB 1222-0000856-10-8 SEDEKAH ONLINE PLT dan menghantar salinan resit deposit bersama dengan Borang Permohonan. 13. Pemohon juga boleh membeli Wang Pos atas nama SEDEKAH ONLINE PLT berharga mengikut kategori modal dana yang ingin dipohon dan dihantar bersama dengan Borang Permohonan. 14. Borang permohonan yang diterima awal akan terus diproses tanpa menunggu tarikh tutup tawaran. 15. Pemohon yang berminat disaran agar tidak menunggu hingga tarikh tutup tawaran hampir berakhir untuk menghantar borang permohonan. Tawaran pemberian dana niaga ini adalah berdasarkan permohonan yang mempunyai merit dan siapa cepat dia dapat. 16. Borang permohon yang diterima selepas dana habis diagihkan akan secara automatik diletakkan sebagai calon simpanan dan akan hanya diproses jika ada calon yang berjaya menolak tawaran yang ditawarkan. 17. Semua permohonan akan diproses oleh SEDEKAH ONLINE PLT atau mana-mana syarikat lain yang dilantik oleh SEDEKAH ONLINE PLT. 18. Semua pemohon secara automatik bersetuju membenarkan SEDEKAH ONLINE PLT untuk membuat semakan kredit atau latar belakang dengan mana-mana pihak yang berkenaan. 19. Tempoh masa pemprosesan adalah sekurang-kurangnya 15 hari, bergantung kepada jumlah keseluruhan permohonan yang diterima. SEDEKAH ONLINE PLT jika perlu, adalah berhak untuk memanjangkan tempoh pemprosesan permohonan. 20. Kriteria pemilihan pemohon yang berjaya adalah tertakluk kepada borang permohonan yang lengkap, kriteria, kelayakan dan kesungguhan pemohon untuk mendapatkan dana tersebut. SEDEKAH
7

21. 22. 23. 24.

25. 26. 27.

28.

29.

30.

31.

32.

33. 34. 35.

ONLINE PLT berhak untuk menambah atau mengurangkan mana-mana kriteria pemilihan calon mengikut budibicaranya pada bila-bila masa. Semua borang permohonan, dokumen yang disertakan dan wang pemprosesan adalah menjadi milik SEDEKAH ONLINE PLT dan tidak akan dipulangkan kembali setelah diterima. Jumlah dana yang diberikan kepada mana-mana pemohon yang berjaya adalah tertakluk kepada budibicara SEDEKAH ONLINE PLT. Jumlah minimum dana yang akan diberikan kepada pemohonan yang berjaya ialah RM150 dan jumlah maksimum ialah RM1500. Keputusan yang dibuat oleh SEDEKAH ONLINE PLT adalah muktamad. Walau bagaimanapun jika mana-mana pemohon ingin mengemukakan rayuan, perlu menulis surat rasmi dan dihantar ke alamat yang tertera di atas dengan bayaran pemprosesan semula sebanyak RM50 dalam bentuk wang pos atas nama SEDEKAH ONLINE PLT. Tempoh rayuan adalah dalam tempoh lima (5) hari selepas tarikh pengumuman dibuat. Sebarang rayuan jika ada, akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas diterima. Keputusan rayuan adalah muktamad. Keputusan permohonan hanya akan dimaklumkan kepada calon yang berjaya sahaja. SEDEKAH ONLINE PLT akan memaklumkan keputusan kepada calon yang berjaya melalui hebahan sama ada di akhbar-akhbar utama, website www.sedekahonline.org atau secara panggilan telefon. Pemohon yang mendapati namanya tersenarai sebagai calon yang berjaya sama ada di akhbar-akhbar utama mahupun laman web www.sedekahonline.org adalah dikehendaki untuk menghubungi SEDEKAH ONLINE PLT dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh penyiaran melalui talian tetap 035523 9285 atau talian mudah alih 019-310 3788 untuk tujuan pengesahan identiti. Calon yang namanya tersenarai sebagai calon yang berjaya sama ada di akhbar-akhbar utama mahupun laman web www.sedekahonline.org tetapi tidak menghubungi SEDEKAH ONLINE PLT untuk tujuan pengesahan identiti dalam tempoh yang di tetapkan adalah dianggap secara rasmi & sukarela menolak tawaran dana niaga percuma ini. Sebarang rayuan jika ada perlu dibuat mengikut syarat seperti di para 21. Jika keputusan diumumkan melalui panggilan telefon, pemohon yang berjaya hendaklah menjawab panggilan yang dibuat oleh SEDEKAH ONLINE PLT. Panggilan yang tidak berjawab selepas tiga kali percubaan adalah dianggap dengan rasmi dan sukarela sebagai tanda penolakan ke atas tawaran dana niaga percuma ini. Sebarang rayuan jika ada perlu dibuat mengikut syarat seperti di para 21. Pemohon yang telah disahkan identitti diri oleh SEDEKAH ONLINE PLT perlu mendaftar sebagai Sukarelawan & Ahli berbayar dengan bayaran keahlian minima RM10. Bukti pembayaran mesti ditunjukkan sebelum dana niaga dimasukkan ke dalam akaun simpanan pemohon yang berjaya. Semua pemohonan yang berjaya dan menerima dana niaga melalui akaun simpanan mereka adalah secara automatik membuat akujanji untuk menjadi SUKARELAWAN kepada SEDEKAH ONLINE PLT bagi tempoh minimum 2 tahun dari tarikh dana niaga disalurkan kepada akaun pemohon. SEDEKAH ONLINE PLT adalah berhak untuk memanggil mana-mana pemohon yang berjaya untuk terlibat bersama menjayakan aktiviti kerja-kerja amal seperti menjadi mentor kepada bakal usahawan micro yang dibimbing oleh SEDEKAH ONLINE PLT. Dana akan dimasukkan terus ke dalam akaun simpanan calon yang berjaya dalam tempoh 15 hari bekerja setelah keputusan permohonan diumumkan. Semua permohonan mestilah sampai ke alamat yang dinyatakan di atas pada atau sebelum 31 Julai 2013. Permohonan yang lewat sampai adalah secara automatik diletakkan sebagai calon simpanan. SEDEKAH ONLINE PLT adalah berhak untuk menukar mana-mana syarat pada bila-bila masa tanpa memberikan sebarang notis kepada para pemohon.

Penafian : SEDEKAH ONLINE PLT tidak pernah melantik mana-mana pihak sama ada individu mahupun syarikat sebagai wakil atau agen kami untuk memasarkan / mempromosikan tawaran ini kepada masyarakat umum. Pihak kami juga tidak pernah melantik mana-mana pihak sama ada individu mahupun syarikat sebagai wakil atau agen kami untuk mengutip sebarang bayaran / derma / komisyen daripada masyarakat umum berhubung dengan tawaran ini. Masyarakat umum adalah dinasihatkan melaporkan kepada pihak kami secara terus menggunakan nombor perhubungan yang dinyatakan di atas jika didatangi oleh mereka-mereka yang disyaki cuba menggunakan nama SEDEKAH ONLINE PLT untuk kepentingan peribadi mereka.