You are on page 1of 4

Tujuan Pelaporan

Mengikut Ellis dan Hopkin(1985):


Laporan sebagai doukumen untuk

menyampaikan maklumat kepada pembaca yang khusus. Mengikut Nuraini(1991:69): Laporan dikategorikan berdasarkan tujuan seperti:
Makluman Pemujukan Penerangan Sejarah

Menulis laporan juga merupakan aktiviti

menyatakan sesuatu maklumat secara logikal dan tersusun. Untuk memberikan maklumat dan fakta mengenai sesuatu perkara. Membantu pembaca untuk mengenal pasti masalah dan mencadangkan penyelesaian bagi sesuatu isu. Satu persembahan atau penyampaian maklumat. Sebagai komunikasi bertulis atau tidak bertulis bagi menyampaikan sesuatu maksud kepada pihak yang disarankan.

Memberi maklumat,melaporkan penemuan,

mengemukakan idea dan membuat cadangan mengenai sesuatu perkara.