You are on page 1of 30

Sesalnik za prah Sesalnik za prah Usisiva praine Usisiva praine Usisiva za prainu Usisiva za prainu Vacuum cleaner Vacuum

um cleaner Odkurzacz Odkurzacz Dulki siurblys Dulki siurblys Vysva Vysva Aspirator Aspirator

VC 1800 WD-MINI

Navodila za uporabo Uputstva za uporabu Uputstva za upotrebu Instruction manual Instrukcja obsugi Naudojimo instrukcija Nvod na obsluhu Manual de instruciuni

SI BIH HR BIH SRB, MNE MK EN PL LT SK RO

SL HR SRB MNE MK EN PL LT SK RO

Navodila za uporabo .............................................. 4 Upute za uporabu .................................................. 7 Uputstvo za upotrebu ......................................... 10 ........................................ 13 Instruction manual .............................................. 16 Instrukcja obsugi ................................................ 19 Naudojimo instrukcija .......................................... 22 Nvod na obsluhu ............................................... 25 Manual de utilizare ............................................... 28

NAVODILA ZA UPORABO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f Ohije motorja Nastavek za odklepanje/zaklepanje bobna Boben Stikalo za vklop/izklop Prikljuek za cev Ohije Roaj za prenaanje Izhodni filter Prikljuna vrvica Sesalna cev Talna krtaa Nastavek za sesanje manjih odprtin Talni nastavek za sesanje Cev Platnena vreka

SI

Pred prvo uporabo


Predno prinete z uporabo vaega aparata, prosimo pozorno preberite navodila za uporabo. Navodila shranite! Iz katle vzemite aparat in vse dodatne nastavke. Nekateri nastavki se nahajajo v bobnu aparata, vzemite jih ven. Nastavke razporedite na mesta v spodnjem zunanjem delu ohija aparata. SAMO ZA OSEBNO UPORABO!

Splone informacije
Aparat je skladen z ustreznimi Evropskimi standardi. Aparata ne uporabljajte e ima pokodovano prikljuno vrvico, motor ali sesalno cev. Preverite, da so vsi filtri pravilno nastavljeni na svojem mestu. NIKOLI NE SESAJTE BREZ FILTROV! Aparat istite z brisanjem z vlano ali suho krpo. Servisne posege naj opravlja pooblaeni strokovnjak. Nepooblaeni posegi v aparat lahko dodatno pokodujejo aparat, ogrozijo vae zdravje in okolico ter prekinejo vao garancijo za aparat. Ta oprema je oznaena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni elektrini in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno elektrino in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

e jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Pred vsakim odpiranjem, ienjem, izpraznjevanjem bobna, popravilom, menjavo filtrov, ipd aparat vedno izklopite iz elektrinega omreja. Ne prekrivajte re za izpuh zraka. Da bi prepreili morebitne pokodbe, med delovanjem aparata ne pribliujte sesalne cevi in nastavkov Vai glavi. Ne uporabljajte aparata z neustreznim podaljkom. Ne zapuajte sesalnika dokler je vklopljen v elektrino omreje. Izvlecite vti iz omreja po uporabi ali med vzdrevalnimi deli. Nikoli ne izklapljajte aparata tako, da ga vleete za prikljuno vrvico. Ne premikajte sesalnika po sobi tako, da ga vleete za vrvico ali sesalno cev. Zaitite prikljuno vrvico pred vroimi povrinami in drugimi pokodbami, in ne pregibajte vrvice. Nikoli ne uporabljajte sesalnika za ienje goreih delcev ali opilkov, cigaretnih ogorkov, vigalic, tekoih snovi (npr. pene za preproge), ostrih, koniastih predmetov (razbitin stekla, ipd...). Aparat uporabljajte le v zaprtih in suhih prostorih. Aparat hranite v suhih zaprtih prostorih. Aparat uporabljajte le z deli, ki jih priporoa proizvajalec. Ne uporabljajte aparata, ki je padel na tla, ki je pokodovan, ki je bil hranjen na odprtem, ali ki je padel v vodo. Raven hrupa:Lc < 82 dB (A)

Varnostna opozorila
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjanimi fizinimi ali psihinimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkunjami in znanjem, razen 4

Sesanje
Vstavite cev v sesalno odprtino in jo rahlo zavrtite v smeri puice. Roaj sesalne cevi vstavite v dodatno cev. Nataknite talno krtao.

Sesanje vlane umazanije in tekoin:


Opomba: Preverite, da platnene ali papirnate vreke ni v bobnu, ter da je drsnik za mehansko uravnavanje sesalne moi v poloaju, da zapira reo. Priklopite prikljuno vrvico na elektrino omreje ter vklopite sesalnik. Slika 9: Sesalnik je opremljen z varnostnim ventilom, ki zapre dovod zraka, e je boben napolnjen s tekoino. Glasnost motorja se dodatno povea. e opazite, da je sesalnik poslat glasen med sesanjem tekoin, ga izklopite, odklopite ga iz elektrinega omreja, odprite boben, ter izpraznite tekoino iz njega. e se sesalnik med uporabo prevrne, bo varnostni ventil prekinil dovod zraka v boben. Sesalnik izklopite, ter postavite nazaj na kolesa. Pred ponovnim vklopom poakajte nekaj minut.

Sesanje suhe umazanije


OPOMBA: Preverite, da je boben suh in da je platnena vreka vstavljena v boben.

Vstavljanje platnene vreke


Slika 1: Odklenite nastavke za pritrditev bobna. Dvignite pokrov z motorjem, ter ga odloite na bok. Postavljen v stojeem poloaju ni stabilen, ter se lahko prevrne in trajno pokoduje! NIKOLI NE ODLAGAJTE NA MOTOR IN FILTRE! Slika 2: Vstavite platneno vreko v boben. Slika 3: Motor postavite nazaj na boben. Gumb za vklop/izklop mora biti nad sesalno odprtino! Zaklenite nastavke za odklepanje/zaklepanje bobna. Slika 5: Potegnite prikljuni kabel do eljene doline, ter ga priklopite na elektrino omreje. Slika 6: Sesalnik vklopite/izklopite s pritiskom na gumb. Slika 7: Sesalno mo lahko mehansko nastavljate z odpiranjem in zapiranjem reice na roaju sesalne cevi. Z drsnikom odprete reo za zmanjanje sesalne moi, z zaprto reo pa jo poveate. Na talni krtai lahko aktivirate krtao z dodatnimi nastavki za ienje: preprog trdih povrin

ienje platnene vreke


Platnena vreka je vstavljena samo ob sesanju suhe umazanije! Ko vam sesalna mo pade, ne da bi jo kaj blokiralo v cevi oz. varnostni ventil ni aktiviran, je to indikator, da je potrebno zamenjati platneno vreko. Vreko manjujte ne glede na to e e ni polna, temve glede na to, koliko je umazanije nabrane na njej. Izklopite sesalnik iz elektrinega omreja. Odprite boben in odstranite motor del. Previdno odstranite platneno vreko. Lahko jo izpraznete, ter umijete z vodo. Ne uporabljajte agresivnih istilnih sredstev. Pred ponovno uporabo iste vreke, poskrbite, da bo ta popolnoma suha. Vreko postavite nazaj v boben. Motor postavite nazaj na boben, ter ga zaklenite nanj. Odprite boben in izvzamite motor. Odstranite papirnato vreko.. Novo vreko vstavite po navodilu iz rubrike

ienje motornega filtra


Obasno preglejte motorni filter, ter ga oistite morebitne umazanije. Slika 15: Izklopite sesalnik iz elektrine omreja. Odstranite motor iz bobna. Odvijte pokrov na filtru, ter osdtranite filter motorja. Slika 12: Z rahlimi udarci po filtru odstranite morebitno umazanijo. 5

Slika 8: Za sesanje z dodatnimi nastavki, le te pritrdite na cev kot kae slika.

Slika 13: Filter lahko operete z vodo. Ne uporabljajte agresivnih istilnih sredstev. Pred ponovno uporabo istega filtra, poskrbite, da bo ta popolnoma suh. Slika 14: Filter pritrdite nazaj na svoje mesto. Nikoli ne uporabljajte sesalnika brez montiranega motornega filtra! Redno preglejujte filter, ter ga v primeru pokodbe ali izrabe menjujte! FUNKCIJA IZPIHOVANJA Ta funkcija se uporablja za pihanje, uporabljamo pa jo z dodatki, ki se uporabljajo pri sesanju (prone sesalne cevi, podaljek cevi). Z izpihovanjem lahko enostavno odpihnemo smeti ali listje iz zakotnih predelov v stanovanju ali zunaj. Za pripravo izpihovanja: Odstranite pokrov filtra, kot je razvidno na sliki (slika 15). Odstranite filter pene (slika 16.) Pritrdite sesalno cev v izpihovalno odprtino (slika.17). Tako je aparat pripravljen za izpihovanje. V primeru, da je sesalna cel prekratka, lahko uporabimo priloeni kovinski podalek, kot tudi dodatke. Vklopimo stikalo za vklop (slika 6). OPOZORILA Po konanem izpihovanju namestimo filter in pokrov nazaj, na svoje mesto (Slika 16.) Redno je potrebno tudi ienje filtra. e ugotovimo da je filter pokodovan ali raztrgan, ga je treba nadomestiti z novim. Rezervni filtri in oprema so na volju pri vaem prodajalcu. e opazite padec sesalne moi je potrebno najprej preveriti e so filtri in izhodna pot zraka prosta. Pri shranjevanju naprave, preverite, e so vsi kosi, oieni in suhi.

lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo !

OKOLJE
Aparata po preteku ivljenjske dobe ne zavrzite skupaj z obiajnimi gospodinjskimi odpadki, temve ga odloite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru teav se obrnite na Gorenjev center za pomo uporabnikom v vai dravi (telefonsko tevilko najdete v mednarodnem garancijskem listu). e v vai dravi taknega centra ni, se obrnite na

GORENJE VAM ELI VELIKO UITKOV PRI UPORABI VAEGA SESALNIKA

UPUTE ZA UPORABU
1 2 3 4 5 6 8 9 a b c d e f Kuite motora Nastavak za odbravljivanje/ zabravljivanje bubnja Bubanj Sklopka za uklj./isklj. Prikljuak za cijev Kuite Izlazni filter Prikljuni kabel Usisna cijev Podna etka Nastavak za usisavanje iz manjih udubina Podni nastavak za usisavanje Cijev Platnena vreica

HR

Prije prve uporabe


Prije nego li zaponete rabiti svoj aparat, paljivo proitate upute za njegovu uporabu. Upute spremite! Izvadite iz kutije aparat i sve dodatne nastavke. Neki se nastavci nalaze u bubnju aparata, izvadite ih. Nastavke rasporedite na mjesta u donjem vanjskom dijelu kuita aparata. NIJE ZA PROFESIONALNU UPORABU!

Ope informacije
Aparat je sukladan vaeim europskim standardima. Aparat nemojte rabiti ako mu je oteen prikljuni kabel, motor ili usisna cijev. Provjerite jesu li svi filteri pravilno namjeteni na svojem mjestu. NIKADA NE USISAVAJTE BEZ FILTERA! Aparat istite brisanjem vlanom ili suhom krpom. Servisne zahvate neka obavlja ovlateni strunjak. Neovlatene intervencije mogu dodatno otetiti aparat, ugroziti vae zdravlje i okoli te raskinuti vau garanciju za aparat.

slino, aparat uvijek iskljuite iz elektrine mree. Ne prekrivajte otvore za ispuhivanje zraka. U svrhu sprjeavanja mogueg oteenja, tijekom rada aparata ne pribliavajte usisnu cijev i nastavke svojoj glavi. Ne rabite aparat s neprikladnim produnim dijelom. Ne ostavljajte usisava ukljuen u elektrinu mreu. Izvucite utika iz mree nakon uporabe ili tijekom rada na odravanju. Nikada ne iskljuujte aparata povlaenjem prikljunog kabela. Ne premjetajte usisava po sobi tako da ga povlaite za kabel ili usisnu cijev. Zatitite prikljuni kabel od vruih povrina i drugih oteenja i ne savijajte ga. Nikada ne rabite usisava za ienje goreih komadia ili strugotina, ikova, ibica, tekuih tvari (npr. pjene za ienje tepiha), otrih, iljatih predmeta (razbijenog stakla, i sl.). Aparat rabite samo u zatvorenim i suhim prostorima. Aparat uvajte u suhim zatvorenim prostorima. Aparat rabite samo s dijelovima koje preporua proizvoa. Ne rabite aparat koji je pao na pod, koji je oteen, koji je bio uvan na otvorenom ili koji je pao u vodu. Razina buke:Lc < 82 dB (A)

Sigurnosna upozorenja
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (ukljuujui djecu) sa smanjenim fizikim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala doputenje ili ih uputila u koritenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom. Prije svakog otvaranja, ienja, pranjenja bubnja, popravljanja, mijenjanja filtera i 7

Usisavanje
Umetnite cijev u usisni otvor i njeno ju zavijajte u smjeru strjelice. Ruku usisne cijevi umetnite u dodatnu cijev. Nataknite podnu etku.

Usisavanje vlane prljavtine i tekuina:


OPOMBA: Provjerite je li platnena vreica u bubnju te pokriva li kliza za mehaniko reguliranje snage usisavanja svoj otvor. Utaknite prikljuni kabel u elektrinu mreu i ukljuite usisava. Slika 9: Usisava ima sigurnosni ventil koji zatvara dovod zraka ako je bubanj pun tekuine. Dodatno se poveava glasnoa motora. Ako opazite da je usisava za vrijeme sisanja tekuina postao glasan, iskljuite ga, odspojite iz elektrine mree, otvorite bubanj te iz njega ispraznite tekuinu. Ako se usisava za vrijeme uporabe prevrne, sigurnosni e ventil prekinuti dovod zraka u bubanj. Usisava iskljuite i postavite ga natrag na kotae. Prije ponovnog ukljuivanja priekajte nekoliko minuta.

Usisavanje suhe prljavtine


POZOR: Provjerite je li bubanj suh i je li platnena vreica umetnuta u bubanj.

Umetanje platnene vreice


Slika 1: Odspojite od usisavaa cijev za tekuine. Odbravite nastavke za privrenje bubnja. Podignite poklopac s motorom i poloite ga na bok. NIKADA NE ODLOITE NA MOTOR I FILTERE! Postavljen u stojeem poloaju nije stabilan i moe se prevrnuti i trajno otetiti! Slika 2: Umetnite platnenu vreicu u bubanj. Slika 3: Motor postavite natrag na bubanj. Gumb za uklj./isklj. mora biti iznad usisnog otvora! Zabravite nastavke za odbravljivanje/zabravljivanje bubnja. Slika 5: Potegnite prikljuni kabel do eljene duine i spojite ga na elektrinu mreu. Slika 6: Usisava ukljuite/iskljuite pritiskom na gumb. Slika 7: Snagu usisavanja moete mehaniki namjestiti otvaranjem i zatvaranjem otvora na ruki usisne cijevi. Za smanjenje snage usisavanja klizaem otvor otvarate a za njeno poveanje otvor zatvarate. Na podnoj etki moete aktivirati etku s dodatnim nastavcima za ienje: tepiha tvrdih povrina

Pranje povrina
Prije nego li povrine dodatno operete svojim usisavaem, usiite ih na suho kako biste uklonili tvrde estice. POZOR: Pogledajte je li povrina podesna za mokro pranje. Provjerite na manjem, nevidljivom dijelu jesu li staze ili tepisi postojane boje. Zatvorite otvor na mehanikom regulatoru snage i uvjerite se da u bubnju nema ni platnene vreice! POZOR: Neprijatne mirise, koji bi se mogli iriti kod sljedee uporabe usisavaa, izbjei ete tako to ete potpuno oistiti cijevi, nastavke i bubanj te pustiti da se posue. Usisava nemojte spremiti na otvorenom ili pri preniskim temperaturama.

ienje platnene vreice


Platnena vreica je umetnuta samo kod usisavanju suhe prljavtine! Kada se smanji snaga usisavanja, a ako ne postoji blokada u cijevi, odnosno ako sigurnosni ventil nije aktiviran, to je indikator da treba zamijeniti platnenu vreicu. Vreicu mijenjajte bez obzira na to to jo nije puna ve uzimajui u obzir koliinu preljavtine nakupljene na njoj. Iskljuite usisava iz elektrine mree. Otvorite bubanj i izvadite motor. Paljivo uklonite platnenu vreicu. Moete ju isprazniti i oprati u vodi. Nemojte rabiti agresivna sredstva za ienje. Prije ponovne uporabe iste vreice uvjerite se da je ista potpuno suha. 8

Slika 8: Za usisavanje s dodatnim nastavcima samo ih privrstite na cijev kako je to prikazano na slici.

Vreicu umetnite natrag u bubanj. Motor postavite natrag na bubanj i zabravite ga. uputama iz rubrike

UPOZORENJA Nakon zavretka ispuhavanja, filtar i poklopac namjestimo nazad na svoje mjesto (slika 16). Filtar je takoer potrebno redovito istiti. Ako utvrdimo da je filtar oteen ili rastrgan, potrebno ga je zamijeniti novim. Rezervni filtri i oprema mogu se dobiti kod vaeg prodavaa. Ako opazite pad usisne snage, najprije provjerite dali su filtri isti i izlazni put zraka slobodan. Prije no to napravu odloite, provjerite dali su svi dijelovi oieni i suhi. .

ienje filtera motora


Povremeno pregledajte filter motora i oistite s njega moguu prljavtinu. Slika 15: Odspojite usisava iz elektrine mree. Izvadite motor iz bubnja. Odvijajte poklopac na filteru i uklonite filter motora. Slika 12: Njenim udarcima po filteru uklonite moguu prljavtinu. Slika 13: Filter moete oprati u vodi. Nemojte rabiti agresivna sredstva za ienje. Prije ponovne uporabe istog filtera uvjerite se da je isti potpuno suh. Slika 14: Filter privrstite natrag na njegovo mjesto. Nikada nemojte rabiti usisava bez ugraenog filtera motora! Redovito pregledavajte filter i mijenjajte ga u sluaju oteenja ili istroenosti! FUNKCIJA ISPUHAVANJA Ova se funkcija koristi za puhanje, i to pomou dodataka koji se koriste za usisavanje (savitljive usisne cijevi, produetak cijevi). Ispuhavanjem moemo jednostavno otpuhnuti smee ili lie iz tee dostupnih predjela u stanovanju ili na otvorenom. Za pripremu ispuhavanja: Odstranite poklopac filtra, kao to prikazuje slika 15. Skinite spuvasti filtar (slika 16). Usisnu cijev privrstite u otvor za ispuhavanje (slika 17). Aparat je time spreman za ispuhavanje. Ako je usisna cijev prekratka, moete koristiti priloen metalni produetak, kao i ostale dodatke. Aparat ukljuimo prekidaem za ukljuenje (slika 6).

Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznauje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domainstva. Umjesto toga treba biti uruen prikladnim sabirnim tokama za recikliranje elektronikih i elektrikih aparata. Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda sprijeit ete potencijalne negativne posljedice na okoli i zdravlje ljudi, koje bi inae mogli ugroziti neodgovarajuim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Va lokalni gradski ured, uslugu za odvoenje otpada iz domainstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Garancija i servis
Za informacije ili u sluaju problema obratite se Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj dravi (telefonski broj nai ete u meunarodnom garancijskom listu). Ako u vaoj dravi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kuanske aparate. Nije za profesionalnu uporabu!

GORENJE VAM ELI PUNO UITAKA PRI UPORABI VAEG USISAVAA


9

UPUTSTVA ZA UPOTREBU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f Kuite motora Dodatak za odkljuavanje/zakljuavanje bubnja Bubanj Prekida za ukljuivanje/iskljuivanje Prikljuak za cev Kuite Ruka za prenoenje Izlazni filter Prikljuni kabal Usisna cev Podna etka Nastavak za usisavanje manjih otvora Podni nastavak za usisavanje Cev Platnena kesa

SRB, MNE

Bezbednosna upozorenja
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (ukljuujui i decu) sa smanjenim fizikim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom. Pre svakog otvaranja, ienja, pranjenja bubnja, popravke, zamene filtera isl. aparat uvek prvo iskljuite iz elektrine mree. Ne prekrivajte proreze za izduvavanje vazduha. Da biste spreili eventualne povrede, u toku rada aparata nemojte da pribliavate usisnu cev i nastavke Vaoj glavi. Ne upotrebljavajte aparat sa neodgovarajuim nastavkom. Ne naputajte usisiva dok je ukljuen u elektrinu mreu. Izvucite utika iz mree posle upotrebe ili u toku radova na odravanju. Nikada ne iskljuujte aparat tako to ete ga vui za prikljuni kabal. Ne pomerajte usisiva po sobi tako to ete ga vui za kabal ili usisnu cev. Zatitite prikljuni kabal od vruih povrina i od drugih oteenja i ne presavijajte kabal. Nikada ne upotrebljavajte usisiva za ienje goruih estica ili opiljaka, opuaka, ibica, tenih materija (npr. pene za tepihe), otrih, iljatih predmeta (komadia razbijenog stakla, isl...). Aparat upotrebljavajte samo u zatvorenim i suvim prostorijama. Aparat uvajte u suvim zatvorenim prostorima. Aparat upotrebljavajte samo sa delovima koje preporuuje proizvoa. Ne upotrebljavajte aparat koji je pao na pod, koji je oteen, koji se uvao na otvorenom ili koji je pao u vodu. Jaina buke:Lc < 82 dB (A)

Pre prve upotrebe


Pred poetak korienja vaeg aparata, molimo vas da paljivo proitate uputstvo za upotrebu. Uputstvo sauvajte! Iz kutije izvadite aparat i sve dodatne nastavke. Neki od nastavaka se nalaze u bubnju aparata, izvadite ih. Nastavke rasporedite na mesta u donjem spoljnom delu kuita aparata. NIJE ZA KOMERCIALNU UPOTREBU!

Opte informacije
Aparat je usaglaen sa odgovarajuim Evropskimi standardima. Aparat nemojte da upotrebljavate ako su oteeni njegov prikljuni kabal, motor ili usisna cev. Proverite da li su svi filteri pravilno podeeni na svom mestu. NIKADA NE USISAVAJTE BEZ FILTERA! Aparat istite brisanjem vlanom ili suvom krpom. Servisne zahvate treba da vri ovlaeni strunjak. Neovlaeni zahvati na aparatu mogu dodatno da otete aparat, ugroze vae zdravlje i ivotnu sredinu i dovedu do prekida vae garancije za aparat.

10

Usisavanje
Namestite cev u usisni otvor i lagano je okrenite u pravcu strelice. Ruku usisne cevi namestite u dodatnu cev. Nataknite podnu etku.

Slika 8: Za usisavanje sa dodatnim nastavcima potrebno je da ih namestite na cev kao to je prikazano na slici.

Usisavanje vlane neistoe i tenosti:


NAPOMENA: Proverite da platnena kesa nije u bubnju, kao i da se kliza za mehaniko podeavanje snage usisavanja nalazi u poloaju koji zatvara prorez. Prikljuite prikljuni kabal na elektrinu mreu i ukljuite usisiva. Slika 9: Usisiva je opremljen sigurnosnim ventilom, koji zatvara dovod vazduha ako je bubanj napunjen tenou. Glasnost motora se dodatno poveava. Ako primetite da je usisiva u toku usisavanja tenosti postao glasniji, iskljuite ga, iskljuite iz elektrine mree, otvorite bubanj i ispraznite tenost iz njega. Ako se usisiva u toku upotrebe prevrne, sigurnosni ventil e prekinuti dovod vazduha u bubanj. Usisiva iskljuite i vratite na tokie. Pre ponovnog ukljuivanja saekajte nekoliko minuta. NAPOMENA: Kako biste izbegli neprijatne mirise koji bi mogli da se iri kod sledee upotrebe usisivaa, potpuno oistite cevi i creva, nastavke i bubanj i ostavite ih da se osue. Usisiva nemojte da uvajte na otvorenom prostoru ili na suvie niskim temperaturama.

Usisavanje suve neistoe NAPOMENA: Proverite da li je bubanj suv i da li je platnena kesa stavljena u bubanj.

Stavljanje platnene kese


Slika 1: Odkaite crevo za tenosti od usisivaa. Odkljuajte nastavke za privrivanje bubnja. Podignite poklopac sa motorom i ostavite ga na boku. NIKADA NE ODLAITE NA MOTOR I FILTERE! Postavljen u uspravnomm poloaju nije stabilan i moe veoma lako da se prevrne i trajno oteti! Slika 2: Stavite platnenu kesu u bubanj. Slika 3: Motor namestite nazad na bubanj. Dugme za ukljuivanje/iskljuivanje mora da bude iznad usisnog otvora! Zakljuajte nastavke za odkljuavanje/zakljuavanje bubnja. Prikaite cevicu za dodavanje tenosti iz rezervoara. Slika 5: Izvucite prikljuni kabal do eljene duine i prikljuite ga na na elektrinu mreu. Slika 6: Usisiva ukljuite/iskljuite pritiskom na dugme. Slika 7: Snagu usisavanja moete mehaniki da podeavate otvaranjem i zatvaranjem proreza na ruki usisne cevi. Pomou klizaa otvarate prorez ako elite da smanjite snagu usisavanja, a sa zatvorenim prorezom poveate. Na podnoj etki moete da aktivirate etku sa dodatnim nastavcima za ienje: tepiha vrstih povrina

ienje platnene kese


Platnena kesa se stavlja samo prilikom usisavanja suve neistoe! Kada vam opadne snaga usisavanja a da je nita ne blokira u cevi, odnosno da nije aktiviran sigurnosni ventil, to je indikator da je potrebno da zamenite platnenu kesu. Kesu menjate bez obzira na to to nije sasvim puna, ve prema tome koliko se neistoe nakupilo u njoj. Iskljuite usisiva iz elektrine mree. Otvorite bubanj i izvadite motor. Oprezno odstranite platnenu kesu. Moete je isprazniti i oprati vodom. Nemojte da upotrebljavate agresivna sredstva za ienje. Pre ponovne upotrebe iste kese pobrinite se da ona bude potpuno suva. Kesu stavite nazad u bubanj. Motor stavite nazad na bubanj i zakljuajte na njega.

11

ienje filtera motora


Povremeno pregledajte filter motora i oistite ga od eventualne neistoe. Slika 11: Iskljuite usisiva iz elektrine mree. Odstranite motor iz bubnja. Odvijte poklopac na filteru i odstranite filter motora. Slika 12: Laganim udarcima po filteru odstranite eventualne neistoe. Slika 13: Filter moete da operete vodom. Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za ienje. Pre ponovne upotrebe istog filtera pobrinite se da on bude potpuno suv. Slika 14: Filter ponovo privrstite na svoje mesto. Nikada ne upotrebljavajte usisiva bez montiranog motornog filtera! Redovno pregledajte filter i u sluaju oteenja ili istroenosti zamenite!

Zaita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznaava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domainstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajuim sabirnim centrima za reciklau elektronskih I elektrinih aparata. Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda spreiete potencijalne negativne posledice na ivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inae mogli biti ugroeni neodgovarajuim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom korienju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, slubom za sakupljanje kunog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

Garancija i servis
Za informacije ili u sluaju problema obratite se Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj dravi (telefonski broj nai ete u meunarodnom garantnom listu). Ako u vaoj dravi nema takvog centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kuanske aparate. Nije za komercialnu upotrebu!

Funkcija izduvanja
Ova se funkcija koristi za duvanje, i to pomou dodataka koji se koriste za usisavanje (savitljive usisne cevi, produetak cevi). Izduvavanjem moemo jednostavno da oduvamo ubre ili lie iz tee dostupnih delova stanovanja ili na otvorenom. Za pripremu izduvavanja: Odstranite poklopac filtera, kao to prikazuje slika 15. Skinite filter iz sunera (slika 16). Usisnu cev privrstite u otvor za izduvavanje (slika 17). Aparat je sada spreman za izduvavanje. Ako je usisna cev prekratka, moete koristiti priloen metalni produetak, kao i ostale dodatke. Aparat ukljuite prekidaem za paljenje (slika 6).

UPOZORENJA Nakon zavretka izduvavanja, filter i poklopac namestimo nazad na svoje mesto (slika 16). Filter je takoer potrebno redovito istiti. Ako utvrdimo da je filter oteen ili pocepan, potrebno ga je zameniti novim. Rezervni filteri i oprema mogu se dobiti kod vaeg prodavca. Ako opazite pad usisne snage, najpre proverite dali su filteri isti i izlazni put vazduha slobodan. Pre no to napravu spremite, proverite dali su svi delovi oieni i suvi. 12

GORENJE VAM ELI PUNO UITAKA PRILIKOM UPOTREBE VAEG USISIVAA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c / () /

MK

. d e f


, . ! . , . . !


. , . . ! . . , .

, . , . , , , , , . . , . . . . . . . j , , , (. ) ( ). . . . , , : Lc<58 dB (A)

, . .


( ) 13


. : . 1. . . . ! , ! 3. / ! / . 5. . 6. / . 7. . , . . ()

9. , , . . , , (), . , . , . . : , , . .


! , , , . , . . . . , . . , . . .

8. , .

.
: .


. 15. . . . 14

12. . 13. . . , . 14. . . , , !


, , Gorenje ( ). , Gorenje, Gorenje . !


, ( , ). . : , ( 15). ( 16). ( 17). . , , . ( 6). ( 16). . , . . , . , .

15

OPERATING INSTRUCTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f Motor housing Latch Drum On/off switch Fluid hose connector Base Carrying handle Outlet filter Power cord Hose Adjustable floor tool Crevice nozzle Upholstery nozzle Suction pipes Cloth bag

EN

Safety Hints
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Always switch the appliance off before cleaning, maintenance, emptying, changing filters etc. Do not cover the air outlet and air inlets. When switched on, do not bring nozzles and tubes near your head - Danger to eyes and ears. Extension cords may only be used if they are in perfect condition. Always switch the appliance off immediately after use. Do not unplug the appliance from the mains supply by tugging on the electric cord. Do not allow the cord to become trapped under furniture, or pull it over sharp edges. Do not use to vacuum hot or smouldering substances; large pieces of glass, solvents or corrosive liquids; acidic liquids; inflammable or explosive substances. Do not use and store the appliance out of doors. Use only original or special accessories. Do not allow the electrical parts of the appliance e.g. electrical cord, plug, motor, suction hose, switch etc. to come into contact with water. Noise level: Lc < 82 dB(A)

Before Use
Before using your appliance, read this instruction manual carefully and keep this manual for future reference. Take out the appliance from its package. Take all accessories out of the drum. HOUSEHOLD USE ONLY!

General Information
Conti electric appliances complies with international standards. Disconnect the appliance from the mains if: The motor house is damaged. The electric cord or flexible hose is damaged. Check that all the filters correctly in place before using the appliance first time. Never vacuum without a filter. Clean the appliance by wiping it with a damp or dry cloth. Repairs should be carried out by qualified technicians. Incorrect repairs and damages resulting from improper use of the appliance will affect the validity of your guarantee. This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

16

Vacuuming
Insert the suction adapter into the suction opening and turn it clockwise to lock. Insert the end of the hose in the suction adapter. Connect the hand grip and the suction pipe. Fit the floor tool to the suction pipe.

Vacuuming up moist dirt and liquids


Please note: You must ensure that there is no cloth bag in the drum and that the suction regulator slide on the hand grip is closed. Holding the power cord by the plug, pull out the required length and plug it into the mains socket. (see Figure 5) Switch the vacuum cleaner on using the on/off switch. (see Figure 6) Close the suction regulator slide to prevent the liquid from escaping. (see Figure 7)

Vacuuming up dry dirt


Please note: You must ensure that the drum is dry and that a cloth bag is fitted.

Inserting the cloth bag


Disconnect the fluid hose from the connector on the vacuum cleaner. Release the locking latches. Lift the motor housing from the drum by carrying handle and lay it on its side. The motor housing should never be placed on the filter cone. Standing the motor housing on the filter cone may cause to topple over and be damaged. Place the cloth bag into the drum.

Figure 9 A safety valve that breaks the air flow prevents the drum filling with too much liquid. Increased noise from the motor indicates that the valve is closed. If this occurs, switch off the vacuum cleaner and empty the drum. If the vacuum cleaner falls over while in use, the safety valve will break the air flow. If this occurs, stand the vacuum cleaner on and switch it off for a short while. Please note: To prevent an unpleasant odour from developing, all components of the vacuum cleaner must be clean and dry before being stored away. Do not keep the vacuum cleaner outside or at a temperature below freezing.

Figure 3 Place the motor housing back on the drum. The on/off switch must be located above the suction opening. Fasten the latches. Figure 5 Holding the power cord by the plug, pull out the required length and plug it into the mains socket. Figure 6 Switch on the vacuum cleaner at on/off switch. Figure 7 Adjust the level of suction by sliding the mechanical suction regulator slide on the hand grip in the direction of the arrow: Slide open: Reduced suction Slide closed: Maximum suction Adjusting the floor tool: Rugs, carpets Hard floors

Cleaning the cloth bag


The cloth bag should only be used when vacuuming dry dirt. If suction diminished perceptibly and there is no blockage in the hose, suction pipe and/or nozzle, the cloth bag should be changed. It is essential to change the bag due to the type of dirt it contains, even if the bag is not yet completely full. Switch off the vacuum cleaner and unplug the cord from the mains. Remove the motor housing. (see Figure 1) Remove the dirty cloth bag and empty it carefully. If desired, the cloth bag can be washed under warm running water and dried. Place the cloth bag in to the drum. (see Figure 2) Refit the motor housing and lock into place.

Figure 8 Vacuuming using the accessories (If required, connect them to the hand grip or the suction pipe).

17

Cleaning the motor protection filter


The motor protection filter should be cleaned occasionally or after vacuuming very dirty surfaces. Figure 11 Switch off the vacuum cleaner and unplug the cord from the mains. Remove the motor housing (see Figure 1). Unscrew the cap from the filter cone and remove the motor protection filter. Figure 12 Tap the filter out if it is only slightly clogged (after cleaning any dirt). Figure 13 In the case of greater clogging (after vacuuming fluids or moist dirt), wash out the filter with a mild cleaning solution under running water and allow to dry before replacing it. Figure 14 Put the motor protection filter onto the cone. Screw the cap on tight. Refit the motor housing. Replace damaged or torn filters. Never use the vacuum cleaner without a motor protection filter.

Guarantee & service


If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

For personal use only!

BLOWING FUNCTION This function is used for blowing, instead of vacuuming by the help of the outlet air pressure, by the same accessories used in vacuuming operation (flexible hose, extension tubes). For preparing the appliance for blowing function: Detach the main air outlet frame by pressing the latch on it (fig.15). Remove the foam filter (I) as seen on figure 16. Attach the wide end of the flexible hose to the hole in the middle of the outlet opening (fig.17), if necessary attach an extension tube to the other end of flexible hose . The appliance is now ready for blowing function. Switch the appliance on (fig.8). WARNING Check all the pieces and filters regularly. Replace damaged or torn filters immediately. The spare filters are available from your dealer. When there is a notable drop in the suction power, check if there is a blockage in the air flowing path. For storing the appliance, check if all the pieces, drum and accessories is clean and dry.

GORENJE WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE

18

INSTRUKCJA OBSUGI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f Obudowa silnika Nastawka do wczenia/wyczenia bbna Bben Klawisz -przecznik wczenie/wyczenie Przycze rury Obudowa Uchwyt do atwego przenoszenia Pokrywa Kabel zasilajcy Rura ssca gitka Szczotka podogowa Kocwka do odkurzania mniejszych szczelin Kocwka do odkurzania podogi Rura ssca Worek pcienny

PL

Urzdzenie to oznaczono zgodnie z europejsk wytyczn 2002/96/EG o zuytych urzdzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment WEEE). Wytyczna ta okrela ramy obowizujcego w caej Unii Europejskiej odbioru i wtrnego wykorzystania starych urzdze.

Informacje dotyczce ezpieczestwa


Urzdzenie nie jest przeznaczone do uytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnociami fizycznymi, sensorycznymi lub umysowymi, a take nieposiadajce wiedzy lub dowiadczenia w uytkowaniu tego typu urzdze, chyba e bd one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat korzystania z tego urzdzenia przez opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom bawi si urzdzeniem. Zawsze naley wyczy odkurzacz przed: otwarciem wyprnianiem bbna napraw wymian filtrw itd Nie wolno pokrywa szczelin sucych do wydmuchiwania powietrza. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, podczas dziaania urzdzenia nie naley zblia rury sscej i kocwek do gowy. Nie wolno uywa odkurzacza z nieodpowiednim przeduaczem. Odkurzacza nie naley pozostawi jeli kabel jest podczony do prdu. Wtyczk naley wycign z gniazdka po zakoczeniu odkurzania lub podczas czynnoci pielgnacyjnych urzdzenia. Nigdy nie naley wycza urzdzenia, pocigajc za kabel przyczeniowy. Odkurzacza nie naley przesuwa, cign za sob, trzymajc go za kabel lub rur ssc. Kabel przyczeniowy naley zabezpieczy przed kontaktem z gorcymi powierzchniami i innymi uszkodzeniami, nie naley go zagina. Nigdy nie naley uywa odkurzacza do czyszczenia arzcych si czci lub odkurzania opikw, niedopakw, zapaek, cieczy (np. piana do prania dywanw), ostrych, szpiczastych przedmiotw np. kawakw rozbitego szka itp. ...). Urzdzenie naley uywa oraz przechowywa tylko w zamknitych i suchych pomieszczeniach.

Przed uytkowaniem
Przed uytkowaniem urzdzenia prosimy dokadnie zapozna si z ponisz instrukcj. Prosimy o zachowanie instrukcji! Odkurzacz naley rozpakowa, z pudeka wyj urzdzenie i wszystkie kocwki. Niektre z nich znajduj si w bbnie odkurzacza. Naley je wyj. Kocwki naley umieci w dolnej zewntrznej czci obudowy. TYLKO DO UYTKU DOMOWEGO!

Informacje oglne
Urzdzenie spenia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej. Nie wolno uywa tego sprztu jeli jest uszkodzony kabel zasilajcy, slinik lub rura. Naley sprawdzi czy wszystkie filtry s prawidowo rozmieszczone i znajduj si na swoim miejscu. NIGDY NIE NALEY ODKURZA BEZ FILTRW! Odkurzacz czycimy wycierajc go za pomoc wilgotnej lub suchej ciereczki. Wszelkiego rodzaju napraw powinna dokona osoba do tego upowaniona. Niefachowe naprawy mog doprowadzi do jeszcze wikszych uszkodze urzadzenia oraz narazi Pastwa na niebezpieczestwo. W takich przypadkach producent nie przyznaje gwarancji.

19

Urzdzenia mona uywa jedynie wraz z czciami i akcesoriami zalecanymi przez producenta. Urzdzenia nie naley uywa, jeeli upado ono na podog, jest uszkodzone, byo przechowywane na zewntrz lub te wpado do wody Poziom haasu:Lc < 82 dB (A)

Dywany Twarda posadzka

Rysunek 8. Do odkurzania z zastosowaniem rnych kocwek, naley je zaoy na rur ssc, patrz rysunek.

Odkurzanie
Wepchnij rur ssc do otworu i delikatnie przekr j w kierunku strzaki. Uchwyt rury sscej w do rury dodatkowej. Za szczotk podogow.

Odkurzanie mokrych zanieczyszcze oraz zbieranie pynw:


Uwaga: Naley sprawdzi czy w bbnie nie znajduje si worek papierowy lub pcienny, oraz czy suwak do rcznej regulacji siy ssania znajduje si w pozycji zamykajcej otwr. Kabel zasilajcy podcz do gniazdka i wcz odkurzacz. Rysunek 9. Odkurzacz posiada wentyl zabezpieczajcy, ktry zamyka doprowadzenie powietrza gdy bben jest napeniony pynem. Haas silnika dodatkowo si zwiksza. W przypadku zwikszenia haasu, gdy odkurzacz uywamy do zbierania pynu, naley go odczy od rda zasilania, otworzy bben i usun z niego pyn. Jeli podczas odkurzania odkurzacz wywrci si, wentyl zabezpieczajcy zablokuje dopyw powietrza do bbna. Odkurzacz naley odczy od rda zasilania i postawi go spowrotem na kkach. Przed powtrnym podczeniem do sieci elektrycznej naley odczeka kilka minut.

Odkurzanie na sucho
UWAGA: Naley sprawdzi czy bben jest suchy i zaoony do niego pcienny worek.

Zakadanie pciennego worka


Rysunek 1. Odcz od odkurzacza rur doprowadzajc pyny. Otwrz nastawk przymocowujc bben. Podnie i odstaw na bok pokryw z silnikiem. NIGDY NIE ODSTAWIJAJ GO NA SILNIK LUB FILTRY! Ustawiony w pozycji pionowej nie jest stabilny, moe wywrci si i ulec cakowitemu zniszczeniu! Rysunek 2. W worek pcienny do bbna. Rysunek 3. Silnik w spowrotem do bbna. Pokrto wczenie/wyczenie musi si znajdowa nad otworem sscym! Zamknij dwigni do otwarcia/zamknicia bbna. Rysunek 5. Wycignij kabel zasilajcy na dan dugo i podcz go do gniazdka. Rysunek 6. Odkurzacz wczysz/wyczysz przez nacinicie klawisza. Rysunek 7. Si ssc nastawisz rcznie przez otwarcie lub zamknicie otworu znajdujcego si na uchwycie rury sscej. Suwakiem otworzysz otwr by zmniejszy si ssc, gdy otwr jest zamknity sia ssca jest wiksza. Na szczotce podogowej mona zmieni pooenie gowicy zalenie od rodzaju odkurzanej podogi: 20

Mycie powierzchni
Przed dodakowym myciem powierzchni naley zadba aby zostay one odkurzone na sucho i aby z nich zostay usunite twarde zanieczyszczenia. Uwaga: Naley sprawdzi czy powierzchnia ktr zamierzamy oczyci nadaje si do czyszczenia na mokro. Test czy kolory s trwae naley przeprowadzi na maym kawaku wykadziny dywanowej. Zamknij otwr do rcznej regulacji siy sscej oraz sprawd czy w bbnie nie znajduje si worek papierowy lub pcienny!

UWAGA: By zapobiec niemiym zapachom szerzcym si podczas nastpnego czyszczenia, naley

oczyci i cakowicie osuszy: rury, kocwki oraz bben. Odkurzacza nie wolno przechowywa na zewntrz oraz przy bardzo niskich temperaturach.

Czyszczenie worka pciennego


Worek pcienny jest stosowany wycznie podczas odkurzania na sucho! Jeli sia ssca odkurzacza maleje a przyczyn nie jest przedmiot znajdujcy si w rurze sscej lub gdy wentyl zabezpieczajcy nie wczy si, wiadczy to o tym, e naley wymieni worek pcienny. Worek naley wymieni nawet wtedy gdy nie jest on cakowicie napeniony. Wymiana worka jest zalena od tego ile zanieszyszce znajduje si w nim. Odkurzacz odcz od rda zasilania prdu. Otwrz bben i wyjmij silnik. Uwanie usu worek pcienny. Leko go wytrzep i umyj wod. Nie naley stosowa mocnych rodkw czyszczcych. Przed ponownym zastosowaniem tego samego worka naley zadba by by on cakowicie suchy. Worek naley umieci spowrotem do bbna. Silnik naley rwnie umieci spowrotem do bbna i zamkn go.

ktw, zarwno w mieszkaniu jak i na zewntrz. W celu uruchomienia funkcji wydmuchiwania, naley: Usun pokryw filtra, jak to jest ukazane na rysunku (rysunek 15). Usun filtr piany (rysunek 16.) Zamocowa rur ssc gitk do otworu wydmuchiwanego powietrza (rysunek.17). W ten sposb urzdzenie jest przygotowane do wydmuchiwania. W przypadku, gdy rura ssca okae si zbyt krtka, naley zastosowa zaczon metalow rur dodatkow oraz inne akcesoria. Wczy naley przecznik na pozycj wczenie (rysunek 6). OSTRZEENIA Po zakoczeniu wydmuchiwania, filtr i jego pokryw naley umieci na ich pierwotnym miejscu (rysunek 16.). Filtr naley rwnie regularnie czyci. Po stwierdzeniu uszkodzenia bd rozerwania, filtr naley wymieni na nowy. Dodatkowe filtry oraz wyposaenie dostpne s u Pastwa sprzedawcy. Gdy zauway si spadek mocy ssania, naley napierw sprawdzi, czy filtry i otwr wydmuchiwanego powietrza s wolne od zanieczyszcze. Urzdzenie naley przechowywa, sprawdzajc uprzednio, czy wszystkie czci s wyczyszczone i suche.

Czyszczenie filtru silnika


Od czasu do czasu naley skontrolowa filtr silnika i oczyci go z ewentualnych zanieczyszcze. Rysunek 11: Odcz odkurzacz od rda zasilania prdu . Wyjmij silnik z bbna Odkr pokryw filtra, po czym wyjmij filtr silnika. Rysunek 12: Lekko uderzajc o filtr oczy go z ewentualnych zanieczyszcze. Rysunek 13: Filtr mona my wod. Nie naley uywa do mycia filtru mocnych rodkw czyszczcych. Przed ponownym uyciem tego samego filtru, naley zadba aby by on zupenie suchy. Rysunek 14: Filter zamocuj spowrotem na swoje miejsce. Nigdy nie uywaj odkurzacza bez zamontowanego filtru. Filtr naley systematycznie kontrolowa i w przypadku usterki lub zuycia naley go wymieni!

Gwarancja i serwis naprawczy


W celu uzyskania informacji lub w razie problemw z urzdzeniem, zwrci si do centrum pomocy uytkownikom Gorenja w danym pastwie (numer telefonu znajduje si na midzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeeli w danym kraju nie ma takiego centrum, naley zwrci si do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Dziau maych urzdze AGD. Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

Funkcja wydmuchiwania
Funkcj t stosuje si do dmuchania, uywajc do tego celu akcesoriw, ktre stosuje si do odkurzania (rura ssca gitka, rura ssca). Za pomoc wydmuchiwania mona atwo wydmuchiwa mieci bd licie z niedostpnych 21

GORENJE YCZY PASTWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS UYTKOWANIA WYBRANEGO ODKURZACZA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f Variklio karkasas Bgno jungimo / ijungimo reguliatorius Bgnas Perjungimo mygtukas jungimas / ijungimas Vamzdio vadai Karkasas Rankenl patogiai neti Dangtis Maitinimo kabelis Lankstus siurbimo vamzdis epetys grindims Antgalis skirtas maesniems plyiams (tarpams) siurbti Antgalis grindims siurbti Siurbimo vamzdis Drobinis maias

LT

Kita su sauga susijusi informacija


is prietaisas nepritaikytas naudotis monms su protine ar fizine negalia, neturintiems pakankamai patirties ir gdi bei vaikams. Iskyrus tuos atvejus, kai jie priirimi asmens, atsakingo u j saugum, arba jei jie buvo atitinkamai informuoti kaip naudotis prietaisu. Vakai turi bti priirimi, kad neaist su prietaisu. Dulki siurbl reikia ijungti: - atidarant - ivalant bgn - taisant - keiiant filtrus ir pan. Negalima udengti plyi (tarp), skirt orui ipsti. Norint ivengti sualojim, negalima laikyti nevarumus siurbianio vamzdio ir antgali arti galvos, kai renginys yra jungtas. Negalima naudoti dulki siurblio su netinkamu ilgintuvu. Negalima palikti dulki siurblio be prieiros, jeigu kabelis yra jungtas elektros tinkl. Baigus siurbti arba atliekant renginio prieiros darbus, kitukas turi bti itrauktas i lizdo. Negalima ijungti renginio, traukiant j u laido. Negalima dulki siurblio stumti ir tempti, laikant j u laido arba siurbimo vamzdio. Laid reikia saugoti nuo slyio su kartais paviriais ir kitokio pobdio paeidim, negalima lankstyti. Negalima naudoti dulki siurblio kaitinamoms dalims arba pjuvenoms, nuorkoms, degtukams, skysiams (pvz., kilim valymo put) atriems, smailiems daiktams, pavyzdiui, stiklo ukms ir pan., valyti. rengin reikia naudoti ir laikyti tik udarose ir sausose patalpose. renginius galima naudoti tik kartu su gamintojo silomomis dalimis ir priedais. renginio negalima naudoti, jeigu jis nukrito ant grind, yra paeistas, buvo laikomas lauke arba krito vanden. Triukmo lygis: Lc < 82 dB (A)

Prie pradedant naudoti


Prie praddami naudoti rengin, dmiai perskaitykite toliau pateikiam instrukcij. Praome laikytis instrukcijos! Dulki siurbl reikia ipakuoti, iimti i ds rengin ir visus antgalius. Kai kurie j yra siurblio bgne. Juos reikia iimti. Antgalius reikia laikyti apatinje iorinje karkaso dalyje.

Bendra informacija
renginys atitinka Europos Sjungos direktyv reikalavimus. renginio negalima naudoti, jeigu yra paeistas maitinimo kabelis, variklis arba vamzdis. Reikia patikrinti, ar visi filtrai yra tinkamai sudti ir ar yra savo vietose. DRAUDIAMA SIURBTI BE FILTR! Pirmiausia dulki siurbl reikia nuvalyti drgnu, o vliau sausu skudurliu. Bet kok remont turi atlikti tam pareigotas asmuo. Netinkamas remontas gali dar labiau sugadinti rengin ir sukelti pavoj. Tokiais atvejais gamintojais nesuteikia garantijos. is renginys yra paymtas remiantis 2002/96/EB Europos direktyva dl sunaudot elektros ir elektronini rengini (angl. waste electrical and electronic equipment WEEE). i direktyva nustato visoje Europos Sjungoje galiojani sen rengini primimo ir antrinio panaudojimo apimt.

22

Siurbimas
stumkite siurbimo vamzd ang ir velniai pasukite rodykls kryptimi. Siurbimo vamzdio laikikl kikite papildom vamzd.kikite grind epet.

Maitinimo laid reikia jungti lizd ir tik tuomet jungti dulki siurbl. 9 pieinys Dulki siurblys turi apsaugin ventil, kuris, kai bgnas yra pilnas skysio, sustabdo oro patekim. Be to, variklio keliamas triukmas padidja. Tuo atveju, jei triukmas padidja, kai dulki siurblys yra naudojamas skysiui surinkti, j reikia ijungti i maitinimo tinklo, atidaryti bgn ir ipilti i jo skyst. Jeigu siurbimo metu dulki siurblys apsivers, apsauginis ventilis ublokuos oro patekim bgn. Tuomet dulki siurbl reikia ijungti i maitinimo tinklo ir vl j pastatyti ant ratuk. Norint dar kart jungti elektros tinkl, reikia palaukti kelet minui. DMESIO: Norint ivengti nemalonaus kvapo, kuris atsiranda kit kart atliekant valymo darbus, reikia ivalyti ir gerai idiovinti vamzdius, antgalius ir bgn. Negalima laikyti siurblio lauke ir esant labai emoms temperatroms.

Sausas siurbimas
DMESIO: Reikia patikrinti, ar bgnas yra sausas ir ar yra dtas drobinis maias.

Kaip dti drobin mai?


1 pieinys Nuo dulki siurblio reikia nuimti vamzd, kuriuo yra tiekiamas skystis. Atidarykite bgn pritvirtinant reguliatori. Varikl su dangiu pakelkite ir pastatykite al. DRAUDIAMA STATYTI ANT VARIKLIO ARBA FILTR! Vertikalioje padtyje jis nra stabilus, gali apvirsti ir sugesti! 2 pieinys dkite drobin mai bgn. 3 pieinys dkite varikl atgal bgn. jungimo / ijungimo taiso galvut turi bti vir siurbimo angos! Nuleiskite svirt, skirt bgnui atidaryti / udaryti. 5 pieinys Itraukite norimo ilgio maitinimo laid ir junkite lizd. 6 pieinys Dulki siurblys jungiamas / ijungiamas paspaudiant mygtuk. 7 pieinys Siurbimo gali galima nustatyti rankiniu bdu, atidarant arba udarant ang, esani ant siurbimo vamzdio laikiklio. Norint sumainti siurbimo gali, reikia slankikliu atidaryti ang. Kai anga udaryta, siurbimo galia yra didesn. Grind epeio galvuts padt galima keisti priklausomai nuo siurbiam grind ries: Kilimai Kietos grindys 8 pieinys Siurbimo metu naudojant vairius antgalius, juos reikia udti ant siurbimo vamzdio, r. piein.

Drobinio maio valymas Drobinis maias yra naudojamas tik sausam siurbimui!
Jeigu dulki siurblio siurbimo galia sumaja ne dl vamzdyje strigusio daikto arba kai nesijungia apsauginis ventilis, tai reikia, kad btina pakeisti drobin mai. Mai reikia pakeisti net ir tuomet, kai jis nra visikai pilnas. Maio pakeitimas priklauso nuo to, kiek jame yra purvo. Dulki siurbl reikia ijungti i maitinimo tinklo. Atidarykite bgn ir iimkite varikl. Atsargiai iimkite drobin mai. Lengvai j ikratykite ir iplaukite vandeniu. Negalima naudoti sdinani valymo priemoni. Naudojant t pat mai dar kart, reikia stengtis, kad maias bgt visikai sausas. Mai reikia dti atgal bgn. Taip pat bgn reikia dti varikl ir j udaryti.

lapio purvo siurbimas ir skysi surinkimas:


Dmesio: Reikia patikrinti, ar bgne nra popierinio arba drobinio maio ir ar slankiklis, skirtas siurbimo galiai reguliuoti rankiniu bdu, yra ang udaranioje pozicijoje. 23

Variklio filtro valymas


Variklio filtr reikia reguliariai tikrinti ir valyti. Ivalyti nevarumus. 11 pieinys Ijunkite dulki siurbl i elektros tinklo. Iimkite i bgno varikl. Atsukite filtro dangtel, o po to iimkite variklio filtr. 12 pieinys Lengvai kratydami filtr, ivalykite susikaupus purv. 13 pieinys Filtr galima plauti vandeniu. Nenaudokite sdinani valymo priemoni. Naudojant t pat filtr dar kart, reikia stengtis, kad filtras bt visikai sausas. 14 pieinys dkite filtr atgal savo viet. Negalima naudoti dulki siurblio be filtro. Filtr reikia reguliariai tikrinti, o pastebjus paeidimus arba jam susidvjus, pakeisti! ORO IPTIMO FUNKCIJA Naudojant i funkcij, oro srautas yra ipuiamas, naudojant tuos paius priedus (arn, prailginam vamzd). Prietaiso paruoimas iptimo funkcijai: Nuimkite pagrindin oro ileidimo rm, paspausdami jo sklend (15 pav.). Nuimkite put filtr (I), kaip parodyta 16 pav. kikite platj arnos antgal ertm, esani oro srauto iptimo angos viduryje (fig.17), jei reikia, umaukite prailginam vamzd prie kito arnos galo. Prietaisui iptimo funkcij reikia nustatyti. junkite prietais (6 pav.). SPJIMAS Reguliariai tikrinkite prietaiso dalis ir filtrus. Paeistus filtrus nedelsiant pakeiskite. Dl nauj filtr sigyjimo teiraukits prietaiso pardavimo vietoje. Jei pastebjote, jog siurbimo galia netiktai sumajo, patikrinkite, ar niekas neblokuoja oro srauto. Prietaisas turi bti laikomas sausoje patalpoje, jo dalys ir priedai turi bti vars.

Garantija ir aptarnavimas
Jei jums reikia informacijos arba jei turite problem, praome susisiekti su Gorenje klient aptarnavimo centru Js alyje (viso pasaulio atstovybi telefon numerius rasite garantinje knygelje). Jei Js alyje nra klient aptarnavimo centro, kreipkits vietin Gorenje atstov arba susisiekite su Gorenje buitins technikos departamentu. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje! Mes pasiliekame teis keisti i instrukcij!

Aplinka
Neimeskite prietaiso kartu su prastomis buitinmis atliekomis. Nunekite j oficial surinkimo punkt. Tokiu bdu prisidsite prie aplinkosaugos. LINKI SKMINGAI NAUDOTI PRIETAIS

24

NVOD NA OBSLUHU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f Kryt motora Zstrka Bubon Vypna Prpojka na hadicu Podstavec Driak na nesenie Mrieka na odvod pary Elektrick kbel Hadica Nastaviten podlahov nadstavec Nsadec na trbiny Nsadec na trbiny Sacie rry Ltkov vrecko

SK

Bezpenostn pokyny
Zariadenie nepouvajte, ak s zstrka, sieov kbel alebo in siastky pokoden. Toto zariadenie nesm pouva osoby (vrtane det), ktor maj obmedzen telesn, zmyslov alebo mentlne schopnosti alebo ktor nemaj dostatok sksenost a znalost, pokia nie s pod dozoromalebo im nebolo vysvetlen pouvanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpenos. Deti musia by pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenm. Spotrebi vdy vypnite pred istenm, udrovanm, vyprzdovanm, vymieanm filtrov, at. Neprikrvajte prvod a vvod vzduchu. Po zapnut nedvajte nsadce a rry blzko k hlave- nebezpeenstvo pre oi a ui. Vsuvn kble sa mu pouva len ak s v perfektnom stave. Vdy vypnite spotrebi hne po pouit. Neodpjajte spotrebi zo siete ahanm elektrickho kbla. Nedovote, aby sa kbel zachytil pod nbytkom, alebo aby prechdzal cez ostr okraje. Nepouvajte na vysvanie horcich alebo tlejcich ltok; vekch kusov, rozpadiel alebo leptavch tekutn; horavch alebo vbunch ltok. Nepouvajte ani neuskladujte spotrebi vonku. Pouvajte iba originlne a pecilne doplnky. Nedovote, aby sa elektrick asti spotrebia ako elektrick kbel, prpojka, motor, vysvacia hadica, vypna at. dostali do kontaktu s vodou. Vlote vysvaciu prpojku do sacieho otvoru a otote ju v smere hodinovch ruiiek na uzatvorenie. Vlote koniec hadice do nasvacej prpojky. Spojte run dradlo a nasvaciu rru. Dosate podlahov nstavec na nasvaciu hadicu. Deklarovan hodnota emisie Hluku: Lc< 82 dB(A)

Pred pouitm
Pred pouitm vho prstroja, pretajte si pozorne tento manul s intrukciami a dodrujte ho pre budce pouitie. Vyberte prstroj z obalu. Vyberte vetky doplnky von z bubna. POUITIE IBA V DOMCNOSTI!

Veobecn informcie
Conti elektrick spotrebie s prispsoben medzinrodnm tandardom. Odpojte vodi z elektrickho vedenia ak: Motor je znien. Elektrick kbel alebo hadica s znien. Skontrolujte i s vetky filtre na sprvnom mieste pred prvm pouitm. Nikdy nevysvajte bez filtra. Umvajte spotrebi utieranm suchou alebo navlhenou ltkou. Opravy by mali by vykonvan kvalifikovanmi technikmi. Nesprvne opravy a pokodenia vyplvajce z nesprvneho pouitia prstroja ovplyvnia trvanlivos vaej zruky.

Tento spotrebi je oznaen v slade s Eurpskou smernicou 2002/96/EC o elektrickch a elektronickch zariadeniach (WEEE). Tto smernica stanov eurpsky rmec pre sptn odber a recyklovanie pouitch spotrebiov.

25

Vysvanie Vysvanie suchch neistt


Prosme dvajte pozor: Muste zabezpei, aby bol bubon such a e je vloen ltkov vrecko. Schma 1 Odpojte hadicu na tekutiny od prpojky na vysvai. Odblokujte uzamykacie zpadky. Zdvihnite kryt motora z bubna za dradlo a polote ho na jeho stranu bokom. Kryt motora by nikdy nemal by umiestnen na filtranom lieviku. Umiestnenie krytu motora na filtranom lieviku me spsobi rozkvanie sa a znienie. Schma 2 Umiestnite ltkov vrecko do bubna. Schma 3 Polote kryt motora sp na bubon. Vypna mus by umiestnen nad nasvacm otvorom. Upevnite chytky. Schma 5 Chyte elektrick kbel na pripojenie, vytiahnite poadovan dku a zapojte ho do zstrky. Schma 6 Vypnaom zapnite vysva. Schma 9 Prispsobte rove satia posunutm mechanickho regultora satia na runom dradle v smere ukazovatea: Klzk otvoren: Redukovan satie Klzk zatvoren: Maximlne satie Prispsobte si podlahov nstavec: Koberce Tvrd podlahy

Zatvorte regultor satia, aby ste zabrnili niku tekutn. (pozrite Schmu 9)

Schma 7 Bezpenostn zklopka, ktor lme prdenie vzduchu, zabrauje zaplneniu bubna prli vekm mnostvom tekutiny. Zvyujci sa hluk motora naznauje, e zklopka je zatvoren. Ak sa to udeje, vypnite vysva a vyprzdnite bubon. Ak sa poas pouvania vysva preval, bezpenostn zklopka bude lma prdenie vzduchu. Ak sa to stane, na krtku chvu vypnite vysva.

istenie filtra na ochranu motora


Filter na ochranu motora by sa mal isti prleitostne alebo po vysvan vemi pinavch povrchov. Schma 11 Vypnite vysva a odpojte kbel zo siete. Odstrte kryt motora (pozrite Schmu 1). Odskrutkujte vrchnk na filtranom lieviku a odstrte filter na ochranu motora. Schma 12 Naklepte filter ak je iba nepatrne upchat (po isten akchkovek neistt) Schma 13 V prpade vieho upchania sa (po vysvan tekutn alebo vlhkch neistt), vyistite filter s jemnm istiacim roztokom pod tecou vodou a nechajte ho usui pred vmenou. Schma 14 Vlote filter na ochranu motora do lievika. Pevne zaskrutkujte vrchnk. Opravte kryt motora. Pripojte hadicu na tekutiny no prpojky na vysvai. Vymete znien alebo roztrhan filtre. Nikdy nepouvajte vysva bez filtra na ochranu motora.

FUNKCIA FKANIA
Tto funkcia sa pouva pre ofukovanie, namiesto vysvania pomocou zsuvky tlakovho vvodu vzduchu s tm istm prsluenstvom, ak sa pouva pri vysvan (hadica, predlovacie rrky). Pre prpravu spotrebia na fkanie: Odpojte hlavn vzduchov zsuvku stlaenm zpadky (obr. 15). Vyberte penov filter (I) poda znzornenia na obr 16.

Schma 8 Vysvajte za pouitia doplnkov (Ak sa to vyaduje, pripojte ich na run dradlo alebo saciu rru.). Chyte elektrick kbel na pripojenie, vytiahnite poadovan dku a zapojte ho do zstrky(pozrite Schmu 7) Vypnaom zapnite vysva(pozrite Schmu 8)

26

UPOZORNENIE NIKDY NEVYBERAJTE PENOV FILTER (II) ZNZORNEN NA OBRZKU 16. Pripojte irok koniec hadice do otvoru v strede zsuvky (obr.17), ak je potrebn, pripojte predlovaciu rrku na druh koniec hadice. Spotrebi je teraz pripraven na fkanie. Zapnite spotrebi (fig.6). UPOZORNENIE Pravidelne kontrolujte vetky asti a filtre. Pokoden, alebo roztrhnut filtre ihne vymete. Nhradn filtre s dostupn u vho predajcu. Ke zaznamente citen pokles sacej sily, skontrolujte, i nie je zablokovan prdenie vzuchu. Pri uskladnen spotrebia skontrolujte, i s vetky asti, bubon a prsluenstvo ist a such.

ivotn prostredie
Nevyhadzujte spotrebi po ukonen ivotnosti s benm domcim odpadom, ale odovzdajte ho v oficilnej miestnej zberni na recyklciu. Tmto konanm pomete chrni ivotn prostredie.

Zruka & servis


Ak potrebujete informcie, alebo ak mte problm, sa spojte so strediskom pre starostlivos o zkaznkov Gorenje vo vaej krajine (slo telefnu njdete na zrunom liste). Ak sa vo vaej krajine nenachdza stredisko pre starostlivos o zkaznkov, navtvte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisn oddelenie spolonosti Gorenje domce spotrebie. Len pre pouitie v domcnosti!

GORENJE VM EL MNOHO PITKU PRI POUVAN VHO ZARIADENIA

27

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Carcasa motorului Dispozitiv de blocare Cilindru Buton de pornire/oprire (On/off) Racord furtun pentru lichid Baz Mner pentru deplasare aparat Grtar ieire aer Cablu de alimentare cu funcie de rulare automat Furtun Perie reglabil pentru podea Duz pentru fante nguste Duz pentru tapierii Conducte de aspiraie Sac din pnz

RO

Sugestii privind sigurana


Acest aparat nu trebuie utilizat de ctre persoane (inclusiv copii) care au capaciti fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experien i cunotine, cu excepia cazului n care sunt supravegheai sau instruii cu privire la utilizarea aparatului de ctre o persoan responsabil pentru sigurana lor. Copiii trebuie supravegheai pentru a nu se juca cu aparatul. Deconectai ntotdeauna aparatul de la sursa de alimentare naintea operaiilor de curare, ntreinere, golire, schimbare a filtrelor, etc. Nu obturai orificiile de absorbie i de evacuare a aerului. Atunci cnd aparatul este pornit, nu aducei duzele i tuburile aproape de cap pericol pentru ochi i urechi. Cordoanele de racord vor fi utilizate numai n cazul n care sunt n stare perfect de funcionare. nchidei ntotdeauna aparatul imediat dup utilizare. Atunci cnd deconectai aparatul de la sursa de alimentare, nu tragei de cablul electric. Cablul nu trebuie s fie blocat sub mobile i nu va fi tras peste margini ascuite. Nu utilizai aparatul pentru substane calde sau care ard nbuit; buci mari de sticl, solveni sau lichide corosive; lichide acide; substane inflamabile sau explozive. Nu utilizai i nu depozitai aparatul n aer liber. Utilizai numai accesorii originale sau speciale. Nu permitei prilor electrice ale aparatului, de exemplu cablu electric, techer, motor, furtun de aspirare, buton etc. s vin n contact cu apa. Introducei dispozitivul de cuplare n orificiul de aspirare i rotii-l n sensul acelor de ceasornic pentru blocare. Introducei captul furtunului n dispozitivul de cuplare. Ataai mnerul i conducta de aspirare. Ataai peria pentru podea la conducta de aspirare. Nivel de zgomot: Lc < 82 dB (A)

a b c d e f

nainte de utilizare
nainte de a utiliza aparatul, citii manualul tehnic cu atenie i pstrai-l pentru consultri ulterioare. Scoatei aparatul din ambalaj. Scoatei toate accesoriile din cilindru.

NUMAI PENTRU UZ CASNIC! Informaii generale


Aparatele Conti sunt n conformitate cu standardele internaionale. Deconectai aparatul de la sursa de alimentare n cazul n care: Carcasa motorului este deteriorat. Cablul electric sau furtunul flexibil este deteriorat. nainte de utilizarea pentru prima dat a aparatului, verificai dac filtrele sunt amplasate corect. Nu aspirai niciodat fr filtru. Curai aparatul cu ajutorul unei crpe uscate sau umede. Reparaiile vor fi efectuate de ctre tehnicieni calificai. Reparaiile incorecte i pagubele ca urmare a utilizrii necorespunztoare a aparatului vor afecta valabilitatea garaniei. Acest aparat este marcat n conformitate cu Directiva european 2002/96/CE privind deeurile de echipamente electrice i electronice. Aceste linii directoare reprezint cadrul unei validiti la nivel european cu privire la returnarea i reciclarea deeurilor de echipamente electrice i electronice.

28

Aspirare Aspirarea impuritilor uscate


Atenie: Trebuie s v asigurai c cilindrul este uscat i c are ataat un sac din pnz sau un sac din hrtie.

Aspirarea impuritilor umede i a lichidelor


Atenie: Trebuie s v asigurai c n cilindru nu exist nici un sac din hrtie sau din pnz i c butonul de reglare a aspirrii de pe mner este nchis. innd cablul de alimentare de techer, tragei lungimea necesar i conectai-l la sursa de alimentare. Pornii aspiratorul prin apsarea butonului de pornire/oprire. (vezi Figura 6) nchidei butonul de reglare a aspirrii pentru a preveni scurgerea lichidului. (vezi Figura 9)

Introducerea sacului din pnz


Figura 1 Deconectai furtunul pentru lichid de la racordul situat pe aspirator. Desprindei dispozitivele de blocare. Ridicai carcasa motorului din cilindru cu ajutorul mnerului deplasare aparat i aezai-o pe o parte. Carcasa motorului nu trebuie amplasat niciodat pe conul de filtru. Amplasarea carcasei motorului pe conul de filtru poate determina rsturnarea i deteriorarea. Figura 2 Montai sacul din pnz n cilindru. Figura 3 Punei carcasa motorului napoi pe cilindru. Butonul de pornire/oprire trebuie s fie situat deasupra orificiului de aspirare. Figura 5 innd cablul de alimentare de techer, tragei lungimea necesar i conectai-l la sursa de alimentare. Figura 6 Pornii aspiratorul prin apsarea butonului de pornire/oprire. Figura 7 Reglai nivelul de aspirare prin utilizarea butonului de reglare mecanic a aspirrii de pe mner n direcia indicat de sgei: Deschis: Aspirare redus nchis: Aspirare maxim Reglarea dispozitivului pentru podea: carpete, covoare pardoseli industriale

Figura 7 O supap de siguran care ntrerupe fluxul de aer previne umplerea cilindrului cu prea mult lichid. n cazul n care motorul scoate un zgomot puternic, supapa este nchis. n acest caz, oprii aspiratorul i golii cilindrul. n cazul n care aspiratorul se rstoarn n timpul utilizrii, supapa de siguran va ntrerupe fluxul de aer. n acest caz, ndreptai aspiratorul i nchidei-l pentru o perioad scurt de timp.

Curarea filtrului de protecie al motorului


Filtrul de protecie al motorului trebuie s fie curat ocazional sau dup aspirarea suprafeelor foarte murdare. Figura 11 Oprii aspiratorul i deconectai aparatul de la sursa de alimentare. Deconectai furtunul pentru lichid de pe racordul situat pe aspirator. Demontai carcasa motorului (vezi Figura 3). Deurubai capacul de pe conul de filtru i scoatei filtrul de protecie al motorului. Figura 12 Evacuai impuritile filtrului dac e doar puin nfundat (dup curarea tuturor tipurilor de impuriti). Figura 13 n cazul n care este foarte nfundat (dup aspirarea lichidelor sau a impuritilor umede), splai filtrul cu o soluie de curare delicat i cu ap i lsai-l s se usuce nainte de a l pune la loc.

Figura 8 Aspirarea cu ajutorul accesoriilor (la nevoie, conectai-le la mner sau la conducta de aspirare).

29

Figura 14 Amplasai filtrul de protecie al motorului pe con. nurubai strns capacul. Montai la loc carcasa motorului. Conectai furtunul pentru lichid pe racordul situat pe aspirator (vezi Figura 3). nlocuii filtrele deteriorate sau rupte. Nu utilizai niciodat aspiratorul fr filtru de protecie a motorului.

Mediul nconjurtor
Nu aruncai aparatul mpreun cu deeurile casnice atunci cnd nu mai este utilizabil, ci nmnai-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutai la conservarea mediului.

Garanie & service


Dac avei nevoie de informaii sau avei o problem, contactai Centrul Relaii Clieni Gorenje din ara dumneavoastr (vei gsi numrul de telefon n broura de garanie tradus n mai multe limbi). Dac nu exist niciun Centru de Relaii Clieni n ara dumneavoastr, mergei la dealer-ul local Gorenje sau contactai Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje. Numai pentru uz personal!

FUNCIA DE SUFLARE
Aceast funcie este folosit pentru suflare, n locul aspirrii, cu ajutorul presiunii de evacuare a aerului, de aceleai accesorii utilizate n funcionarea aspiratorului (furtunul flexibil, tuburi de extensie). Pentru pregtirea aparatului pentru funcia de suflare: Scoatei capacul orificiului principal de evacuare a aerului apsnd pe dispozitivul de blocare (fig. 15). ndeprtai filtrul cu spum (I) aa cum este indicat n figura 16. AVERTIZARE NU SCOATEI FILTRUL CU SPUM (II) INDICAT N FIGURA 16. Ataai captul larg al furtunului flexibil n gaura din mijlocul orificiului de evacuare (fig.17), dac este necesar ataai un tub de extensie la captul cellalt al furtunului flexibil. Acum aparatul este pregtit pentru funcia de suflare. Punei n funciune aparatul (fig.6). AVERTIZARE Verificai n mod regulat toate piesele i filtrele. nlocuii filtrele avariate sau rupte. Filtrele goale sunt disponibile la dealerul dvs. Atunci cnd puterea de aspirare scade semnificativ, verificai dac exist un blocaj n calea de circulaie a aerului. Pentru depozitarea aparatului, verificai dac toate piesele, tamburul i accesoriile sunt curate i uscate.

GORENJE V DORETE S FOLOSII CU PLCERE ACEST APARAT


1104001

30