SECTIUNEA

-

II
strlzi)
crucii - Gr[dina Botanica)
Valour.u de deviz, lei

CAIET DE SARCINI

Lucrlri
lri

de reParafie (10

cu str' valea de reparafie bd. Dacia (intersecfia

Cantitate

Lucrdri gi cheltuieli

couform datelor din proiect

incl. salariu
incl. salariu

1. Reabilitarea

DI8I B

imbracamintei rutiere Pe rtea carosabila Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avind adincimea de 10 cn 'imbracamintei din beton
Decaparea rnecaorzala a 12,00

TsH92A TsI50H

Iucarcar.a in auto gunoi
Transportarea incarcaturilor cu autocatnione la distanta 20 km zudi"uteu la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezale pe Placi prefabricate din beton

AcE07C

Fundatii monolite dtn beton B20 la edificiile artificiale Montalea caPacelor din fonta sau fonta-bcton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale ilrstalatiilor de alinrentare cu aPa si canalizare, carosabil tiP III
Montarea gratarelor cll

-/'t
2
a

J

A a

5

6

'l

rama din fonta la gurile de scurgere
DBOIC

Curat stratu

a

I

I

Dll07

Dll33

veder imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fi xata Pr!q919IAmorsarea suPrafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Amenaj area stratului de egalizare din beton asfaltic
cu utilizarea

m2

11 900,0
0

I

7,r4

+

L

|

677,90

distribuitorului de mixturi
qcfalfice

Dll07

DBl6H k:l.25

Amorsarea suPrafetelor straturilor debazain vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu astemere mecanlca

t

?57

m2

l1

900,0
0

Total Reabilitarea
imbracamintei rutiere pe Partea carosabila 2. Reabilitarea bordurei Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezale oe beton Spargerea si desfacerea betonului de ciment Pe suprafete limitate Pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri Incarcarea in auto gunoi Transportarea incarcaturilor cu

.{

DGO4B

m

300,00

RpDB38
B

m3

i 6,50

6

TsH92A TsI50H

t
t

69,60 69,60 20

n

aufiami#C

distanta 2o

B-orduriPrefabricatedin beton, Pentru trotuare de 30x18 int, P. fundatie beton 35x!i9m Strat de fundatie sau

i, ct't
executat fara imPanare fara innorotre i-mbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald' in groosime de 4,0 cm' cu
asternere
si

qe*49

Lucriri

Mare 9i Sfint de reparafie bd' $tefan cel
Cantitate

Fulo*.u

de deviz. lei

Lucrdri gi cheltuieli

conform datelor din proiect

Total

incl. salariu

1. Reabilitarea

DI8lB

imbracamintei rutiere Pe rtea carosabila tui--t.u..t freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avind adincimea de 10 cm Decaparea mecanrzataa imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunol
TransPortarea

incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 Ridi"area la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate Pe Placi refabricate dirl beton

21

Fundatii monolite din beton B20 la edifrciile artificiale M""t"t*aaPacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suPort' la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu aPa si canal\zare, carosabil tiP III
Montarea grataretor cu rama din fonta la gurile de Curatirea macanlca a straturilor suPort, rn vederea aPlicarii imbracamintilor sau. tratamentelor bituminoase' suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fix44ieg39!9I A.no.sur"u suPrafetelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Arnenajarea stratului de egalizue din beton asfaltic
cu utilizarea

59,28

85 700,0
0

distribuitorului de mixturi
D1107

Amorsarea suPrafetelor

straturilor debazatn vederea aPlicarii unui strat
de beton asfaltic DB16H
k=1.25

imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in srosime de 5,0 cm, cu
asternere mecaruca

Total Reabilitarea
imbracamintei rutiere Pe Partea
Z.

n""fniturea bordurei
163,00

Desfacerea de borduri de

piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate

4 2

5

6

'l

RpDB38
B

ipat ger )eto nu
supl 'afe poz ari con dut

det icu inz ilei
n

TsH92A TsI50G

luull4 Incarcarea lrl autu

ts'

t

348,48

TransPortarea incarcaturilorcu 15 uuto.u^ione la distanta

t

348,48

I

)EO9A

l
DI81B

km ]ordurt de Ptarra Yvr :rotuare, avind cm' I )e dimensiunile 30x25 nrnauti. de beton 35x15 cm (borduri de ia
desfaceri)

m

163,00

_L_

ffiitare

t9

20

Dll09

Taierea cu rreza w W 1000L" a stratului de a beton asfaitic uzat.si denivelarilor Parttt carosabile, dvind ^.ri-nimpc de 10 cm DecaParea mecanlzz imbracamintei din beton
rr LBU
^

ffo I I loo'oo
m3
f L

9,60

2l
22

TSH9ZA

ffi*dE_*t"

-f^lti

n

gunoi

18,24

TsI50G

TransPortarea incarcaturilorcu l5 u.rto.untione la distanta
1,m

t

18,24

LJ

DBOlC

luratirea filacanlca e ;traturilor suPort, in vederea aPlicarii imbracamintilor sau

tratamentel
suprafete b beton de

)

m2

J

i60,00

ci

e

din piatra bitumate, executate cu matura
24

Dll07

t

1^)

'[/'

-

strarutilot de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic
e_--rn.nu:ut.astratuluide egal\zare din beton asfaltic
cu utilizarPa 473,76

distribuitorului de mixturi
asfaltice

Atnottut.^ suPrafetelor straturilor debazain
vederea aPlicarii unui strat
de beton asfaltic Imbracaminte de beton

DBl6H
k:1.25

asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in erosime de 5,0 cm' cu
asternere mecanrca

3 360,00

Lucrlri
Lucr[ri

de repara{ie

str' Gr' Vieru
Faloar.a d. deviz, lei
Total

gi cheltuieli

incl. salariu
incl. salariu

1. Reabilitarea

DI81B

imbracamintei rutiere Pe rtea carosabila Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat st a denivelarilor Partii carosabile, avind adincimea de 10 cm Decaparea mecanlzata a irnbracamintei din beton
Incarcarea in auto gunol

TsI50G

Transportarea incarcaturilorctt autocamione Ia distanta 15 Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana,
asezate Pe Placi prefabricate din beton

a
A

5

6

2

Dll

19

Funde

beton ^*iftr
-AcE07C

m3

15,84

buc
de alimentare cu apa
s1

12,00

carosabil tiP

III
buc
20,00

"unutirut", AsiB
AcE06A

DBOIC

Montarea gratarclur iu*u ain fonta Ia gurile de scurgere luratirea macanlsa a itraturilor suPort' tn
rederea aPlicarii

m2

2l

000,0
0

din Piatra bitumate' executate cu matufa -.''""anica fixata Pe tractor
E

Dl107

Amorsarea supraret( straturilor de baza in strat vederea aPlicarii unui
i t .^-^ OE U9IUI ^-f^l+in

+
L

t2,60

Dl133

area Amenaj '"gutirur" din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi ".faltice

stratutur os

t

2 96i,00

DIl07
f

6,30

!

DB16H
k=1.25

Imbracamtnte oe osLU' asfaltic cu cald' marunte, executata la in grosime de 5,0 cm, cu asternere

agregate

I
I

metgllleq--

I
m
m3

21 000,0
0
I

Total Reabilitarea

<,.-^,
t4
DGO4B

imbracamintei rutiere Pe Partea carosabila

--t <

ttl

|
300,00
16,50

t I

lte
RpDB38

15

spargerea rl99$399l99

z B

3 be1 on ului de ciment Pe sul )ra fete limitate Pentru po zal i de . gurl sau rcte, Podete co ndr executate de 5\/ urgere, etc'

4

5

6

'l

cabluri,

TsH92A TsI50G

in alt :i, trotuare sau. 4, rrii de drumurt gurtu Incarcarea llt duro
Trar rsportarea inca rcaturilorcu 15 autc ournion. la distanta

t

39,60

+

L

39,60

lkm
DElOE

1

Bordun PreraDrreate beton', Pentru trotuare de g Jo><r .nt' Pt fundatie beton 35x15 cm Pentru Ia utilizarea bordurei de
'loofaneri
I

m

330,00

DAI iC

ri,

cu

I

m3

3

3,00

asternere manuala' st executat fara imPanare
F

DB16D

fara innoroire Imbracamtnte oc utr asfaltic cu agregate

ilurun ., .*tt"tutu la cald'
cu in groosime de 4'0 cm'
t"aff ttala ^^*-^^oro JL!r rrvr ! "_-_-

330,00

I'otal Keaottr

,=1
II

DI8lB

r
*
6

Dll09

Taierea cu lreza YY W 1000L" a stratului a beton asfaltic uzat sl deniveiarilor Partii carosabile, avind adincimea de 10 cm DecaParea mecamzt imbracamintei din beton asfaltic lncarcarea ln auro gLrlrur
TransPortarea

tBs'

de

I I

n2

950,00

m3

a')n
4,18

t

TsH92,{
TsI50G

t

incarcaturilorcu uJo.u*ione la distanta 15

t

4,18

km

DBOlC

I Curatirea macanlca

a

rn2

950,00

u
:

stlaturilor suPort, tn vederea aPlicarii imbracarnintilor sau
tratamentelor bitumino ase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau PavaJe din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata Pe tractor F^ot, ut. u sup r afete I or

straturilor debazarn vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic
t33,95

cu utilizarea

distribuitorului de mixturi
asfaltice
DI107

[motsut.u suPrafetelor
straturilor debaza rn vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in srosime de 5,0 crn, cu astetnere mecailca

DBl6H
k=1.25

950,00

ri

str'.uzinelor' intersec{ia str' de reparatie str. Ismail (str. Albigoara - str. Calea Mogilor)
Cantitate

varni{a

Lucrdri 9i cheltuieli

conform datelor din proiect

Vatoa..a de deviz, lej Total

incl. salariu
incl. salarirt

DI8IB

1. Reabilitarea imbracamintei rutiere Pe rtea carosabila Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avind adincimea de 10 cm

Decaparea mecamzata a

I

2

a

J

a

A

5

6

1

TsH92A
TsI50G

imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunol
Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe Placi prefabricate din beton armat Fundatii monolite din beton B20 la edificiile

t

r42,50

t

142,50

RpDB34

A

buc

32,00

F

Dll l9

m3

7,68

artificiale
AcE07C

Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu aPa si canahzare, carosabil tiP III

buc

8,00

AsiB
AcE06A

DBOlC

IO

Dll07

1l

Dn33

I2

Dll07

l3

DBl6H
k=1.25

Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Curatirea macanica a straturilor suPort, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamente I or bitumino as e, suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egahzare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate

buc

6,00

m2

27 500,0
0

+

16,50

t

3 877,50

t

8,25

m2

27 500,0
0

28

Ia cald' m-arrrnte, "xtct'ttata

in grosime de 5,0 cm' cu
asternere

q99941c1-

TotaI Reabilitarea imbracamintei rutiere Pe Partea
carosabila z. n.unititutea bordurei D.tf"."t." de borduri de

n*-.

piatra sau de beton de trice dimensiune, asezale
ut g.t. u i de sface rea S-p
s

504,00

RpDB38
B

betonului de ciment Pe suorafete limitate Pentru
conducte, Podete sau gurl de scurgere, etc' executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri 1".*."t* in auto gunol
TransPortarea

pizaride cabluri,

101,70

incarcaturilolcu autocamione la distanta 15

101,70

e--otdntipt"fubricatedin
beton, Pentru trotuare 30x18..n, P. fundatie de beton 35x15 cm g-oralrripref abricatedin beton, Pentru trotuare 30x18 im, P. fundatie de beton 35x15 cm Pentru utilizarea bordurei de la 352,00

DElOE

152,00

Lucriridereparafiestr.Muncegti(bd.Decebal-Gr5dinaBotanica)
Lucrdri 9i cheltuieli
Vat-oa-r.a de deviz, lei Total Pe unitate de

mdsurd

incl. salariu
incl. salariu

1.

Reabilitarea imbracamintei rutiere

Pe

Tai.t.i.u freza Wi
29

2

@

4

5

f\

I

0

a beton asfaltic uzat.si denivelarilor Partll carosabiie' avind I 4Ltlr - -r:.^^l*oa de 10 cm

Dl109

Decaparea mecalrrz(
^

imbracamintei din beton
^f^l
+i

m3

80,00

n

TsH92A TsI50H

in auto gunol Incar-carea

t

152,00

t

152,00

RpDB3a

A
buc

151,00

Dll

19

) Fundattt monolrts u beton B20laedificiile ^*ifi^iolc

m3

36,24

AcE07C

buc

33,00

AcE06A

Montarea gratarcrur de rama din fonta la gurile scurgere

buc

I

sg'oo

^ I so 8oo,o mzlo
a

fixata

De

tfactol'
t 34,08

i$

Dt107

Amorsarea supraret( straturilor de baza in strat vederea aPlicarii unui r^ L^+^n o"feltic
A

tl :.

I

t

8 008,80

30

a

G_-ot.*.u suPrafetelor

straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic i-mbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald' in grosime de 5,0 cm, cu
asternere mecaruca

Total Reabilitarea
imbracamintei rutiere Pe Partea
z-

n. u-ui n tu rea b o r d u re i Fsf"..t"" d. borduri de piatra sau de beton de
orice dimensiune, asezate

5 200,00

838

Sp*g.t"a si desfacerea
betonului de ciment Pe suprafete limitate Pentru oozari de cabluri, conducte, Podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri Incarcarea in auto gunoi
TransPortarea

s

286,00

incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 gooduti Prefabricate din beton, Pentru trotuare 30x18'cm, Pe fundatie de beton 35x15 cm Botdurt Prefabricate din beton, Pentru trotuare 30x18 cm, Pe fundatie de beton 35xi 5 cm Pentru utilizarea bordurei de la
Strat de fundatie sau reprofilare din Piatra sparta, Pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara imPanare si fara innoroire Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald'

DBI6D

7 050,00

in sroosime de 4,0 cm, cu
asternere manuala

Total Reabilitarea
3. Reabilitarea

imbracamintei rutiere la
Taietea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avind adincimea de 10 cm Decaparea mecurzataa imbracamintei din beton Incarcarea in auto gunol
TsI50H

2 800,00

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 Curatirea macanlca a straturilor suPort, in vederea aPlicarii imbracamintilor sau tratamentelor bitumino ase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata Pe tI4q19I

DBOlC

2 800,00

Dll07

Amotsar.a suPrafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat
de beton asfaltic

Amenajarea stratului de egabzare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi Amorsarea suPrafetelor

394,80

straturilor debazarn vederea aplicarii unui strat
DBI6H
k=1.25 de beton asfaltic Imbracaminte de beton

asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu
astemere mecaruca

2 800,00

Lucriri
Simbol norme gi

de rePara{ie str'

V'Vod[
Valoa.ea 6. 6syiz. lei Total

Lucrdri qi cheltuieli

incl. salariu
incl. salariu

Reabilitarea imbracamintei rutiere
1.

Pe

Taieteu cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a deniveladlor Partii carosabile, avind adincimea de 10 cm Decaparea mecanlzata a imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunor Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15
79,80

Ridi.at.u la nivelul
strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate Pe Placi prefabricate din beton Fundatii monolite din beton B20 la edificiile
AcE07C

M-ontateucapacelordin fonta sau fonta-beton fara piesa-suPort, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu aPa si canahzare, carosabil tiP III
Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de Curatirea macanica a straturilor suPort, in vederea aPlicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, rafete bituminoase drn

A T

6

'l

2

beton de ciment sau PavaJe din piatra bitumate, executate cu matura f,vqtq ne tractof --II ^^^-:^^
Dl107

Amorsarea supraretelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat
r^ L^+^- ^.foltic u

t

15,r2

Dll33

Amenajarea stratulul ce egalizare din beton asfaltic cu utilizarea

t

3 553,20

distribuitorului de mixturi
^.fo I ti ne
DI107

ilmorsut.usupraf etelor straturilor debazain
r ^ L^+^* ^"foltic ug

+

t

7,56

vederea aPlicarii unui strat

DBl6H
k=\.25

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald' in grosime de 5,0 cm' cu asternere mecanlca

m2

25 200,0
0

Total Reabilitarea
imbracamintei rutiere Pe Partea
c:ll uJ4 urr4 '
I

Z. I(eaottrtar-c DGO4B

Desfacerea de borourt oe

piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate
np hefnn
I I

m

4 200,00

RpDB38
B

erea
rpe

I

suDrafete limitate Pentru pozarr de caDlun, conducte, Podete sau gurl de scurgere, etc. executate
I in alei, trotuare sau

m3

231,00

I flrndatii de drumuri TsH92A Tsl50G

Incarcarea in auto gunol
TransPortarea

t

974,40

incarcaturiloictt autocamione la distanta i 5
DEIOE

t

974.40

Borduri Pretabncate otn
beton, Pentru trotuare 30x18 cm, Pe fundatie de beton 35x15 cm Strat de fturdatie sau reprofilare din Piatra
m 5 600,00

/

I

DAT

IC

m3

560,00

(tlutuj

34

4

5

6

asternere manuala, executat fara imPanare si

foro inrrnrnire

l6D

lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala

m2

5 600,00

Total Reabilitarea
l^-.1r.

_T

roi

3.

imbracamintei rutiere
:-r^..^^^+ii

Reabilitarea

-----------T

la

I I I

DISIB

Taierea cu fi'eza " Wlrtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a

m2

I

800,00

denivelarilor Partii carosabile, avind
^li-^i*oa .le 1O cm

Dll09

Decaparea mecanrzala a

imbracamintei din beton
^^f^
l+:

ln3 f

J)rv

{ \tl

^

TsH92A TsI50G

Incarcarea m auto gunol Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km

6,65

t

6,65

F

m/

1 800,00

s

Dll07

:7

Dll33

:8

DI107

Amorsarea suprat'etelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Arnenaj ar"a stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Amorsarea suPraf-etelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat

t

1,08

t

253,00

t

0,54

dfr)

35

de beton asfaltic

DBI6H k=\.25

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate maruttte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm' cu asternere mecanica

Lucriri

de repara{ie str. Alba

Iulia
Vuloarea de deviz, lei de unitate Pe mdsurd

imbol norme i Cod resurse

Lucriri

gi cheltuieli

incl. salariu

incl. salariu

ilui"*a.,f*za "Wirtigen
DI SIB

W

1000L" a stratLllui de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Parlii
carosabile, avindh - l0 cm Decaparea mecanlzata a imbracamintei din beton asfaltic incar"ateu in auto gunoi Transportarea incarcaturi lor cu

TsI50F

RpDB344

autocamione la distanta l0 km Ridi.ut"u la nivelul strazilor sau drurnurilor a cutiilor cu caPac de vana, asezate pe placi prefabricate

DI119

din beton armat pr.,'.tautii monolite din beton B20 la

edificiile artificiale
Morltarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara Piesa-suPort, la caminele de vizitare ale instalatiilor
de alimentare cu aPa si canalizare,

carosabil tip III A si B Montarea gratarelor cu rama din

fonta la gurile de scurggre Curatirea tnacatrica a straturilor suport, in vederea aPlicarii irnbracantintilor sau tratatneutelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra biturnate, executate ctl lnatura mecanica fixata Pe tractor
Amorsarea suprafetelor stratu ri or debaza in vederea aPlicarii unut strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribLritonrlui de mixturi asfaltice
I

Dll07

H-A---AcmS-59008m2 telor straturilor aPlicarii unui asfaltic strat de beton asfaltic cu I*--_----u.ucumitlt" ae betotr
K-

DBl6H
r.25

tu t-1ld' agregate marunte, executata de 5,0 cm' cu asternere

in'grosirne

ffiParteacarosabila
Tai,",

D18IB

"Wirti "^ "^; iOOOI" a stratului de betor, asfaltic
ft

gen W

uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avindh - 10 cm Decaparea lnecanlzata a irnbracamintei din beton asfaltic CAr.*." i" auto gunoi

TsI50F

ilra"sportar"aincarcaturilorcu
autocarnione la distanta
i

' Curatirea lnacalllca a straturilor
suport, in vederea aPlicarii i*bru.u.inti lor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase
I

l0 krn

884,00

din din b",on de ciment sau Pavaje matura cu piatra bitumate, executate mecanica fixata Pe tractor
e-_.-=-r'.o,rur"us,tptafetelorstraturilor debazain vederea aPlicarii unui

Dll07

strat de beton asfaltic
nrn.n---nt."ujut"utttutuluideegalizare

din beton asfaltic cu utilizarea

Ji.rribuitotului

de

mixturi asfaltice
telor straturilor aPlicarii unui

H-6crnS-1884m2
strat de beton asfaltic de beton asfaltic cu il*b.aca.ir,te la cald' agregate tnarutlte, executata cu asternere cfil' 5,0 de in grosirne

1

884,00

partea carosabila la

ramifrcatii
lnclusiv salariu

D"sfa""."a de borduri de piatra de beton de orice dimenstune'

sau

si d"sfacerea betonului So-eer"a ---ourger"a

de

RpDB388

pe suprafete limitate pelltru "i*.-nt pozari de cabluri, conducte, Po{t:: sau suri de scurgere, etc' executate ln ai-ei. trotuare sau ftrndatii de

I *:

42.40

drumuri

TsH92A Tsl50F

In*.carea in auto gunoi
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta l0 km

85.00 85,00

DEI0E

nondttri pr.fabricate din betou, 24x25:I'P' t Pentru trotuare iundatie de beton 35xl 5 cm b eto n' r d,.r ri p re fab r i c ate d i n

n-o

pentru trotuare 24x25 cm, Pe iundatie de beton 35x15 cm Pentru

DAI lC

utiliyarea bordurei de la desfacere d. f""d"ti" s"" reprofilare din piatra sParta, Pentru drumuri, cu
asternere manuala, executat lara

impanare si fara innoroire hb.acatttiltde beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, -t""t in groosime de 4,0 cm, cu asternere

ri

Munce$ti de reparatie str. Burebista (tronson str.

- str' Sarmizegetusa)
Valoarea de deviz, Iei
Pe unitate de

Simbol norme

mdsurd

giCod

Lucrdri gi cheltuieli incl. salariu

resurse

L R."btttt"rea imbracamintei rutiere faiet* cu freza "Wirtigen W 1000L" a stratului de beton asfaltic DISIB uzat si a derrivelarilor Parlii carosabile, avindh - 10 cm
Decaparea mecanizata a

12719.00

TsH92A

imbracamintei din beton asfaltic ln.atcur.a in auto gunoi Transporlarea in carcaturilor cu autocamione la distanta 5 km

RpDB34A

Dl1i9

nidi"'ateu la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu caPac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat FLrndatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Monta.eu capacelor din fonta sar-r fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor
de alimentare cu apa si canalizare'

carosabil tip III A si B Montarea gratarelor cu rama din

DBOIC

fonta la gurile de scurgere Curatirea macauica a straturilor in vederea aplicarii

it"bt.*mit ti lor sau tratamentelor
bituminoase, suprafete b itumi noase din beton de cirnent sau pavaje din piatra bitumate' executate cu matura mecanica fixata Pe tractor

ilmorrur.u*p*fetelorstraturilor
Dll07
debaza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic

Dlr33

ilmenaja."astrutuluideegalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Antorvrea srprafetelor straturi lor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic i-mbra"ant"tede beton asfaltic cu agregate ntarunte, executata la cald' in grosime de 5,0 cm' cu asternere

l

8

18.90

m2 |

12900,00

ere Pe Partea carosabila

ilaiereu.u freza "Wirtigen W Dl81B

1000L" a stratului de betor-r asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avindh - 10 cm
Decaparea mecanlzata a

lFr"t

imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunot r p o ttu.e a i n c arc atu r i I o r c u
autocamiotle la distanta 5 ktn
a straturilor

*ucanica ilurutir.u

suport, in vederea aPlicartt imbracam inti lor sau tratamentelor biturninoase, suprafete bitumi noase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata Pe tractor

[tnort*.u
D1107

DI133

tuprafetelor straturilor debaza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Arnenaiarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea

Dll07

distribuitorului de mixturi asfaltice Atootsur.a suprafetelor straturi lor debaza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate lrlarunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere
mecanica
lei

-'--r

879,00

Cyuna no pa3JIenY

la Totat Reabilitarea imbracamintei rutiere pe partea carosabila ramificatii
Inclusiv salariu

nT..fu""reade borduri de piatra sau de beton de orice ditnensiune,
asezate Pe beton

I m I

258'00

rea betonului de

lirnitate Pentru RpDB38B

It-tca.carea in auto gunoi

Trutlspotturea incarcaturilor cu
autocamione la distanta 5 km Borduri prefabricate din betorr, oentru trotuare 24Y25 cm, Pe iundatie de beton 35x15 cm

DAl IC

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cln' Pe fundatie de beton 35x15 cm Pentru utiliyarea botdu.", !t-!g i.tfutg9 Strat d. ft"datie sau reprofilare din piatra sParta, Pentru drumuri, cu
asternere manuala, executat fara

impanare si fara innoroire

t,"Urut"tittte

de betorr asfaltic cu

agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, ctl asternere

de reparafie str. T. striqca (tronson str. Ungureanu

- str' Independentii)
Valoarea de deviz, let Pe unitate de mdsurd

Simbol non:ne gi Cod
,IESUTSC

Lucrdri gi cheltuieli

Cantitate conform datelor

din proiect

incl. salariu

incl. salariu

rtea carosabila L n."nititurea imb rac4lq14lgLlglglg W Taierea cu freza "Wirtigen

DI8lB

1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avindh - l0 crn
Decaparea mecanizata a

t285,00

imbracamintei din beton asfaltic
lncarcarea in auto gunot Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 krn

m3 i

1,50

TsI50E

Curatirea ntacatt ica a straturilor

a aPlicarii

sau tratamentelor

bituminoase, suprafete bituminoase din din beton de ciment sau Pavaje matura cu piatra bitumate, executate mecanica fixata Pe tractor
Ail*-*."*-***."*upraf etelorstraturilor debazain vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic

DI133

ffimenajureasttatuluideegalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de rnixturi asfaltice
telor straturilor aPlicarii unui strat de beton asfaltic
de beton asfaltic cu executata la cald' marunte, agregate cu asternere cln, in grosime de 5,0

183,30

Dll07

mecanica -.br."t"-tte

otal Reabilitarea

ffipe

partea carosabila

Ctfd;t." DG04B i d" b.ton
I asezate

de borduri de Piatra sau de orice dimensiune'

Pe beton

si d"sf..erea betonului So_.----purerr.u

de

.i*.-nt
RpDB3SB

pe suprafete lirnitate pentru

lncarcarea in auto gunoi Transportarea lncarca turilor cu autocamione la distanta 5 krn

'

TsI50E

go.duti prefabricate din beton,
pentru trotuare 24x25 cm, Pe fundatie de beton 35x15 cm prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cln, Pe I Fr"Juti" de beton 35x15 cm pentru utiliyarea bordurei de la desfacere

B*drti

DEIoE

34,00

ilt*t o" rundatie sau reprofilare din

i

DAl

lc

piatra sparta, Pentru drumuri, cu
astenrere mauuala, executat fara

impanare si fara innoroire

lmbracaminte de beton asfaltic cu

DBI6D
t.25

K-

agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 clrl' cu asternere

manuala

ri de reparafie str. V.Lupu (tronson str. Coca Simbol norme
ei Cod resurse

Str. V.Lupu, 87)
Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de

Lucrrri ei clieltuieli

mrsurf
incl. salariu

1.

rtea carosabila Reabilitarea imbracamintei rutiere Taierea cu freza "Wirtigen W 1000L" a stratuluide beton asfaltic D1818 uzat si a denivelarilor Parlii carosabile, avindh - l0 cm
Decaparea mecanizata a

imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunot Transpoftarea incarcaturi lor cu autocamione la distanta 10 km Ridicarea la nivelul strazilor sau

Dll19

drumurilor a cutiilor cu caPac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Montarea capacelor din fonta sau
fonta-beton fara Piesa-suPort, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alirnentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Montarea gratarelor cu rama din

AcE07C

AcE06A

fonta la gurile de scurgere Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aPlicarrt
imbracaminti lor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata Pe tractor Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aPlicartt unut strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de rnixturi asfaltice Arnorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu
l3241.00

Dll33

DBI6H

K-

r

324 r ,00

ag.egat" marLlnte, executata la cald, in grosirne de 5,0 cm, cll asternere
mecanica

iere Pe Partea carosabila

D1818

Taierea cu freza "Wirtigen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avindh - l0 cm Decaparea mecanrzata a imbracamintei din beton asfaltic lncarcarea in auto gunoi Transportarea incarcaturi lor cu autocamione la distanta 10 km Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aPlicarrt imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata Pe tractor Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
A

Dll07

D1133

r stratur i I o r de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic i--*bta"aminte de beton asfaltic cu
ts
s

*-o ut" u

up

rafete

I

o

agregate marunte, executata la cald, in grosirne de 5,0 cm' cu asternere

mecanica
Cwtva no Pa3aeny

tiere Pe Partea carosabila la

ramificatii
Inclusiv salariu

3. Reabilitarea

bordurei
Desfacerea de borduri de piatra sau

de beton de orice dimensiune,
asezate pe beton

RpDB388 !." g"ti de scurgere, I
drurnuri

Spurg"r.u si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, Podete
etc. executate de fundatii sau in alei, trotuare Incarcarea in auto gutrot Transpoftarea incarcaturilor cu autocamione la distanta l0 krn

TsI50F

Borduri prefabricate din betort, pontru trotuare 24Y'25 cm' Pe fundatie de beton 35x15 crn

ricate din betott' 24x25 cm' Pe
cm Pentru fundatie de beton 35xi5 desfacere la de utiiivut.u bordurei

laredin tnduti"r^rr.profi di1:lt;:":
piatra I Pentru r'*---sParta,
ecutat fara asternere manuala' ex impanare si fara innorotre- - a. ueton asfaltic cu trnu.,---.--.---.-------.-----racami'-tt. cald' ugr"g*. marunte, executata la asternere cu de 4,0 cm'

in'er;osim.

Investitorul @eneficiarul)