You are on page 1of 26

SECTIUNEA

-

II
strlzi)
crucii - Gr[dina Botanica)
Valour.u de deviz, lei

CAIET DE SARCINI

Lucrlri
lri

de reParafie (10

cu str' valea de reparafie bd. Dacia (intersecfia

Cantitate

Lucrdri gi cheltuieli

couform datelor din proiect

incl. salariu
incl. salariu

1. Reabilitarea

DI8I B

imbracamintei rutiere Pe rtea carosabila Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile, avind adincimea de 10 cn 'imbracamintei din beton
Decaparea rnecaorzala a 12,00

TsH92A TsI50H

Iucarcar.a in auto gunoi
Transportarea incarcaturilor cu autocatnione la distanta 20 km zudi"uteu la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezale pe Placi prefabricate din beton

AcE07C

Fundatii monolite dtn beton B20 la edificiile artificiale Montalea caPacelor din fonta sau fonta-bcton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale ilrstalatiilor de alinrentare cu aPa si canalizare, carosabil tiP III
Montarea gratarelor cll

-/'t
2
a

J

A a

5

6

'l

rama din fonta la gurile de scurgere
DBOIC

Curat stratu

a

I

I

Dll07

Dll33

veder imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fi xata Pr!q919IAmorsarea suPrafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Amenaj area stratului de egalizare din beton asfaltic
cu utilizarea

m2

11 900,0
0

I

7,r4

+

L

|

677,90

distribuitorului de mixturi
qcfalfice

Dll07

DBl6H k:l.25

Amorsarea suPrafetelor straturilor debazain vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu astemere mecanlca

t

?57

m2

l1

900,0
0

Total Reabilitarea
imbracamintei rutiere pe Partea carosabila 2. Reabilitarea bordurei Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezale oe beton Spargerea si desfacerea betonului de ciment Pe suprafete limitate Pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri Incarcarea in auto gunoi Transportarea incarcaturilor cu

.{

DGO4B

m

300,00

RpDB38
B

m3

i 6,50

6

TsH92A TsI50H

t
t

69,60 69,60 20

n

aufiami#C distanta 2o B-orduriPrefabricatedin beton.u. fundatie beton 35x!i9m Strat de fundatie sau i.0 cm' cu asternere si qe*49 Lucriri Mare 9i Sfint de reparafie bd' $tefan cel Cantitate Fulo*.. Pentru trotuare de 30x18 int. executata la cald' in groosime de 4. salariu 1. Reabilitarea DI8lB imbracamintei rutiere Pe rtea carosabila tui--t.t freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile. asezate Pe Placi refabricate dirl beton 21 . lei Lucrdri gi cheltuieli conform datelor din proiect Total incl. P. avind adincimea de 10 cm Decaparea mecanrzataa imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunol TransPortarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 Ridi"area la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana. ct't executat fara imPanare fara innorotre i-mbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte.u de deviz.

n""fniturea bordurei 163.Fundatii monolite din beton B20 la edifrciile artificiale M""t"t*aaPacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suPort' la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu aPa si canal\zare. carosabil tiP III Montarea grataretor cu rama din fonta la gurile de Curatirea macanlca a straturilor suPort. tratamentelor bituminoase' suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate. asezate . executate cu matura mecanica fix44ieg39!9I A.0 0 distribuitorului de mixturi D1107 Amorsarea suPrafetelor straturilor debazatn vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic DB16H k=1.no.sur"u suPrafetelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Arnenajarea stratului de egalizue din beton asfaltic cu utilizarea 59. executata la cald.25 imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. in srosime de 5.28 85 700.00 Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune.0 cm. rn vederea aPlicarii imbracamintilor sau. cu asternere mecaruca Total Reabilitarea imbracamintei rutiere Pe Partea Z.

00 ci e din piatra bitumate.48 I )EO9A l DI81B km ]ordurt de Ptarra Yvr :rotuare.traturilor suPort. dvind ^.m t 18.u^ione la distanta t 348. executate cu matura 24 Dll07 t 1^) '[/' - .60 2l 22 TSH9ZA ffi*dE_*t" -f^lti n gunoi 18.48 TransPortarea incarcaturilorcu 15 uuto.si denivelarilor Parttt carosabile. de beton 35x15 cm (borduri de ia desfaceri) m 163.ri-nimpc de 10 cm DecaParea mecanlzz imbracamintei din beton rr LBU ^ ffo I I loo'oo m3 f L 9.24 TsI50G TransPortarea incarcaturilorcu l5 u.00 _L_ ffiitare t9 20 Dll09 Taierea cu rreza w W 1000L" a stratului de a beton asfaitic uzat.24 LJ DBOlC luratirea filacanlca e .rto.4 2 5 6 'l RpDB38 B ipat ger )eto nu supl 'afe poz ari con dut det icu inz ilei n TsH92A TsI50G luull4 Incarcarea lrl autu ts' t 348.untione la distanta 1. avind cm' I )e dimensiunile 30x25 nrnauti. in vederea aPlicarii imbracamintilor sau tratamentel suprafete b beton de ) m2 J i60.

deviz. salariu 1. executata la cald.a d.00 Lucrlri Lucr[ri de repara{ie str' Gr' Vieru Faloar. avind adincimea de 10 cm Decaparea mecanlzata a irnbracamintei din beton Incarcarea in auto gunol TsI50G Transportarea incarcaturilorctt autocamione Ia distanta 15 Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana.astratuluide egal\zare din beton asfaltic cu utilizarPa 473. Reabilitarea DI81B imbracamintei rutiere Pe rtea carosabila Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat st a denivelarilor Partii carosabile.76 distribuitorului de mixturi asfaltice Atnottut.strarutilot de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic e_--rn.nu:ut. lei Total gi cheltuieli incl.0 cm' cu asternere mecanrca 3 360. in erosime de 5.^ suPrafetelor straturilor debazain vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton DBl6H k:1. salariu incl.25 asfaltic cu agregate marunte. asezate Pe Placi prefabricate din beton .

faltice stratutur os t 2 96i.50 t I lte RpDB38 15 spargerea rl99$399l99 .00 16.-^.0 0 I Total Reabilitarea <. cu asternere agregate I I metgllleq-- I m m3 21 000.60 Dl133 area Amenaj '"gutirur" din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi ". t4 DGO4B imbracamintei rutiere Pe Partea carosabila --t < ttl | 300.25 Imbracamtnte oe osLU' asfaltic cu cald' marunte..0 0 din Piatra bitumate' executate cu matufa -.0 cm.^-^ OE U9IUI ^-f^l+in + L t2.30 ! DB16H k=1.a A 5 6 2 Dll 19 Funde beton ^*iftr -AcE07C m3 15. executata la in grosime de 5.00 "unutirut".''""anica fixata Pe tractor E Dl107 Amorsarea supraret( straturilor de baza in strat vederea aPlicarii unui i t .00 carosabil tiP III buc 20.84 buc de alimentare cu apa s1 12. AsiB AcE06A DBOIC Montarea gratarclur iu*u ain fonta Ia gurile de scurgere luratirea macanlsa a itraturilor suPort' tn rederea aPlicarii m2 2l 000.00 DIl07 f 6.

{ TsI50G t incarcaturilorcu uJo.=1 II DI8lB r * 6 Dll09 Taierea cu lreza YY W 1000L" a stratului a beton asfaltic uzat sl deniveiarilor Partii carosabile..00 DAI iC ri.60 lkm DElOE 1 Bordun PreraDrreate beton'. TsH92A TsI50G in alt :i. 4.18 t TsH92.nt' Pt fundatie beton 35x15 cm Pentru Ia utilizarea bordurei de 'loofaneri I m 330. gurl sau rcte. cu I m3 3 3.u*ione la distanta 15 t 4.00 I'otal Keaottr .z B 3 be1 on ului de ciment Pe sul )ra fete limitate Pentru po zal i de .00 u : . Podete co ndr executate de 5\/ urgere.18 km DBOlC I Curatirea macanlca a rn2 950. Pentru trotuare de g Jo><r .00 m3 a')n 4.*tt"tutu la cald' cu in groosime de 4'0 cm' t"aff ttala ^^*-^^oro JL!r rrvr ! "_-_- 330. . etc' 4 5 6 'l cabluri. avind adincimea de 10 cm DecaParea mecamzt imbracamintei din beton asfaltic lncarcarea ln auro gLrlrur TransPortarea tBs' de I I n2 950. la distanta t 39. trotuare sau.60 + L 39.00 asternere manuala' st executat fara imPanare F DB16D fara innoroire Imbracamtnte oc utr asfaltic cu agregate ilurun . rrii de drumurt gurtu Incarcarea llt duro Trar rsportarea inca rcaturilorcu 15 autc ournion.

u sup r afete I or straturilor debazarn vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic t33. Reabilitarea imbracamintei rutiere Pe rtea carosabila Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile. salarirt DI8IB 1. in srosime de 5.uzinelor' intersec{ia str' de reparatie str. avind adincimea de 10 cm Decaparea mecamzata a . Ismail (str. tn vederea aPlicarii imbracarnintilor sau tratamentelor bitumino ase.u suPrafetelor straturilor debaza rn vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte.a de deviz.stlaturilor suPort.str.0 crn.95 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice DI107 [motsut. salariu incl.00 ri str'. suprafete bituminoase din beton de ciment sau PavaJe din piatra bitumate. ut. executate cu matura mecanica fixata Pe tractor F^ot. lej Total incl. cu astetnere mecailca DBl6H k=1. Albigoara ..25 950. executata la cald. Calea Mogilor) Cantitate varni{a Lucrdri 9i cheltuieli conform datelor din proiect Vatoa.

25 m2 27 500. in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamente I or bitumino as e. executate cu matura mecanica fixata pe tractor Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egahzare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate buc 6.0 0 + 16. asezate pe Placi prefabricate din beton armat Fundatii monolite din beton B20 la edificiile t r42.68 artificiale AcE07C Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport.00 m2 27 500.50 t 142.50 RpDB34 A buc 32.50 t 8.0 0 28 .00 F Dll l9 m3 7.I 2 a J a A 5 6 1 TsH92A TsI50G imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunol Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana.50 t 3 877.25 Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Curatirea macanica a straturilor suPort.00 AsiB AcE06A DBOlC IO Dll07 1l Dn33 I2 Dll07 l3 DBl6H k=1. suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate. carosabil tiP III buc 8. la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu aPa si canahzare.

"xtct'ttata in grosime de 5. fundatie de beton 35x15 cm Pentru utilizarea bordurei de la 352. lei Total Pe unitate de mdsurd incl. Pentru trotuare 30x18. salariu 1. P. Pentru trotuare 30x18 im.t. piatra sau de beton de trice dimensiune.t.70 incarcaturilolcu autocamione la distanta 15 101.00 RpDB38 B betonului de ciment Pe suorafete limitate Pentru conducte.00 Lucriridereparafiestr.tf". etc' executate in alei. asezale ut g."t* in auto gunol TransPortarea pizaride cabluri. fundatie de beton 35x15 cm g-oralrripref abricatedin beton. u i de sface rea S-p s 504.Muncegti(bd. P.a de deviz. trotuare sau fundatii de drumuri 1".0 cm' cu asternere q99941c1- TotaI Reabilitarea imbracamintei rutiere Pe Partea carosabila z. 101.00 DElOE 152."t. salariu incl.Ia cald' m-arrrnte. n..i." de borduri de n*-.*.70 e--otdntipt"fubricatedin beton. Reabilitarea imbracamintei rutiere Pe Tai. Podete sau gurl de scurgere.u freza Wi 29 .unititutea bordurei D.Decebal-Gr5dinaBotanica) Lucrdri 9i cheltuieli Vat-oa-r.n.

80 30 a .00 RpDB3a A buc 151.o mzlo a fixata De tfactol' t 34.00 AcE06A Montarea gratarcrur de rama din fonta la gurile scurgere buc I sg'oo ^ I so 8oo.00 Dll 19 ) Fundattt monolrts u beton B20laedificiile ^*ifi^iolc m3 36. I t 8 008.2 @ 4 5 f\ I 0 a beton asfaltic uzat.00 n TsH92A TsI50H in auto gunol Incar-carea t 152.00 t 152.08 i$ Dt107 Amorsarea supraret( straturilor de baza in strat vederea aPlicarii unui r^ L^+^n o"feltic A tl :.^^l*oa de 10 cm Dl109 Decaparea mecalrrz( ^ imbracamintei din beton ^f^l +i m3 80.-r:.24 AcE07C buc 33.si denivelarilor Partll carosabiie' avind I 4Ltlr .

Podete sau guri de scurgere.00 incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 gooduti Prefabricate din beton.t"" d.00 838 Sp*g. Pentru drumuri. executate in alei. borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune. conducte. Pentru trotuare 30x18 cm. cu asternere mecaruca Total Reabilitarea imbracamintei rutiere Pe Partea z- n. Pe fundatie de beton 35x15 cm Botdurt Prefabricate din beton. executata la cald' DBI6D 7 050.00 .. trotuare sau fundatii de drumuri Incarcarea in auto gunoi TransPortarea s 286. Pe fundatie de beton 35xi 5 cm Pentru utilizarea bordurei de la Strat de fundatie sau reprofilare din Piatra sparta. Pentru trotuare 30x18'cm.u suPrafetelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic i-mbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executata la cald' in grosime de 5. cu asternere manuala.*. etc. asezate 5 200.t"a si desfacerea betonului de ciment Pe suprafete limitate Pentru oozari de cabluri.G_-ot. executat fara imPanare si fara innoroire Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte.0 cm. u-ui n tu rea b o r d u re i Fsf".

a suPrafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egabzare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi Amorsarea suPrafetelor 394. avind adincimea de 10 cm Decaparea mecurzataa imbracamintei din beton Incarcarea in auto gunol TsI50H 2 800. in grosime de 5.25 de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte.00 Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 Curatirea macanlca a straturilor suPort. executate cu matura mecanica fixata Pe tI4q19I DBOlC 2 800.00 . cu astemere mecaruca 2 800. cu asternere manuala Total Reabilitarea 3.in sroosime de 4.0 cm. suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate.00 Dll07 Amotsar. Reabilitarea imbracamintei rutiere la Taietea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile.0 cm. in vederea aPlicarii imbracamintilor sau tratamentelor bitumino ase. executata la cald.80 straturilor debazarn vederea aplicarii unui strat DBI6H k=1.

carosabil tiP III Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de Curatirea macanica a straturilor suPort.80 Ridi. rafete bituminoase drn . la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu aPa si canahzare. Pe Taieteu cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a deniveladlor Partii carosabile.at. avind adincimea de 10 cm Decaparea mecanlzata a imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunor Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 79. salariu Reabilitarea imbracamintei rutiere 1. in vederea aPlicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase. salariu incl.u la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana.ea 6. asezate Pe Placi prefabricate din beton Fundatii monolite din beton B20 la edificiile AcE07C M-ontateucapacelordin fonta sau fonta-beton fara piesa-suPort. 6syiz. lei Total Lucrdri qi cheltuieli incl.Lucriri Simbol norme gi de rePara{ie str' V'Vod[ Valoa.

executata la cald' in grosime de 5.0 0 Total Reabilitarea imbracamintei rutiere Pe Partea c:ll uJ4 urr4 ' I Z.00 (tlutuj 34 .56 vederea aPlicarii unui strat DBl6H k=\. I(eaottrtar-c DGO4B Desfacerea de borourt oe piatra sau de beton de orice dimensiune. trotuare sau m3 231.40 incarcaturiloictt autocamione la distanta i 5 DEIOE t 974.^. conducte. asezate np hefnn I I m 4 200.fo I ti ne DI107 ilmorsut.40 Borduri Pretabncate otn beton.r2 Dll33 Amenajarea stratulul ce egalizare din beton asfaltic cu utilizarea t 3 553. Pe fundatie de beton 35x15 cm Strat de fturdatie sau reprofilare din Piatra m 5 600.vqtq ne tractof --II ^^^-:^^ Dl107 Amorsarea supraretelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat r^ L^+^. executate I in alei.0 cm' cu asternere mecanlca m2 25 200. Podete sau gurl de scurgere.foltic u t 15. Pentru trotuare 30x18 cm. executate cu matura f.20 distribuitorului de mixturi ^.00 I flrndatii de drumuri TsH92A Tsl50G Incarcarea in auto gunol TransPortarea t 974.A T 6 'l 2 beton de ciment sau PavaJe din piatra bitumate.00 / I DAT IC m3 560.usupraf etelor straturilor debazain r ^ L^+^* ^"foltic ug + t 7.25 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte.00 RpDB38 B erea rpe I suDrafete limitate Pentru pozarr de caDlun. etc.

00 t 0. avind ^li-^i*oa .00 Total Reabilitarea l^-.00 denivelarilor Partii carosabile. _T roi 3. cu asternere manuala m2 5 600..1r.le 1O cm Dll09 Decaparea mecanrzala a imbracamintei din beton ^^f^ l+: ln3 f J)rv { \tl ^ TsH92A TsI50G Incarcarea m auto gunol Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km 6. executata la cald.65 t 6.0 cm.54 dfr) 35 . imbracamintei rutiere :-r^. in groosime de 4.^^^+ii Reabilitarea -----------T la I I I DISIB Taierea cu fi'eza " Wlrtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a m2 I 800.00 s Dll07 :7 Dll33 :8 DI107 Amorsarea suprat'etelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Arnenaj ar"a stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Amorsarea suPraf-etelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat t 1. executat fara imPanare si foro inrrnrnire l6D lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte.08 t 253.65 F m/ 1 800.4 5 6 asternere manuala.

la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu aPa si canalizare.l0 cm Decaparea mecanlzata a imbracamintei din beton asfaltic incar"ateu in auto gunoi Transportarea incarcaturi lor cu TsI50F RpDB344 autocamione la distanta l0 km Ridi. avindh . executate ctl lnatura mecanica fixata Pe tractor Amorsarea suprafetelor stratu ri or debaza in vederea aPlicarii unut strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribLritonrlui de mixturi asfaltice I . asezate pe placi prefabricate DI119 din beton armat pr.de beton asfaltic DBI6H k=\.'. suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra biturnate.0 cm' cu asternere mecanica Lucriri de repara{ie str. salariu incl. Alba Iulia Vuloarea de deviz.f*za "Wirtigen DI SIB W 1000L" a stratLllui de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Parlii carosabile.. carosabil tip III A si B Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurggre Curatirea tnacatrica a straturilor suport. executata la cald.ut"u la nivelul strazilor sau drurnurilor a cutiilor cu caPac de vana. lei de unitate Pe mdsurd imbol norme i Cod resurse Lucriri gi cheltuieli incl. salariu ilui"*a. in vederea aPlicarii irnbracantintilor sau tratatneutelor bituminoase. in grosime de 5.25 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate maruttte.tautii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Morltarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara Piesa-suPort..

-nt pozari de cabluri.te la cald' agregate tnarutlte.o. iOOOI" a stratului de betor. suprafete bituminoase I l0 krn 884.*.00 partea carosabila la ramifrcatii lnclusiv salariu D"sfa"". conducte.ucumitlt" ae betotr K- DBl6H r.inti lor sau tratamentelor bituminoase."a de borduri de piatra de beton de orice dimenstune' sau si d"sfacerea betonului So-eer"a ---ourger"a de RpDB388 pe suprafete limitate pelltru "i*.rribuitotului de mixturi asfaltice telor straturilor aPlicarii unui H-6crnS-1884m2 strat de beton asfaltic de beton asfaltic cu il*b.on de ciment sau Pavaje matura cu piatra bitumate.ir. executate mecanica fixata Pe tractor e-_.-=-r'.u.10 cm Decaparea lnecanlzata a irnbracamintei din beton asfaltic CAr. etc' executate ln ai-ei. trotuare sau ftrndatii de I *: 42.".n---nt.rur"us. executata de 5. D18IB "Wirti "^ "^.25 tu t-1ld' agregate marunte.tptafetelorstraturilor debazain vederea aPlicarii unui Dll07 strat de beton asfaltic nrn. Po{t:: sau suri de scurgere."ujut"utttutuluideegalizare din beton asfaltic cu utilizarea Ji.0 de in grosirne 1 884. executata cu asternere cfil' 5. asfaltic ft gen W uzat si a denivelarilor Partii carosabile.Dll07 H-A---AcmS-59008m2 telor straturilor aPlicarii unui asfaltic strat de beton asfaltic cu I*--_----u." i" auto gunoi TsI50F ilra"sportar"aincarcaturilorcu autocarnione la distanta i ' Curatirea lnacalllca a straturilor suport.00 din din b". avindh .40 drumuri .aca. in vederea aPlicarii i*bru.0 cm' cu asternere in'grosirne ffiParteacarosabila Tai.

00 TsH92A imbracamintei din beton asfaltic ln. 24x25:I'P' t Pentru trotuare iundatie de beton 35xl 5 cm b eto n' r d.str' Sarmizegetusa) Valoarea de deviz. la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare' carosabil tip III A si B Montarea gratarelor cu rama din DBOIC fonta la gurile de scurgere Curatirea macauica a straturilor in vederea aplicarii . Pentru drumuri.atcur. f""d"ti" s"" reprofilare din piatra sParta. cu asternere ri Munce$ti de reparatie str..eu capacelor din fonta sar-r fonta-beton fara piesa-suport."btttt"rea imbracamintei rutiere faiet* cu freza "Wirtigen W 1000L" a stratului de beton asfaltic DISIB uzat si a derrivelarilor Parlii carosabile.10 cm Decaparea mecanizata a 12719.a in auto gunoi Transporlarea in carcaturilor cu autocamione la distanta 5 km RpDB34A Dl1i9 nidi"'ateu la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu caPac de vana. executata la cald.carea in auto gunoi Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta l0 km 85.fabricate din betou. Burebista (tronson str. Pe iundatie de beton 35x15 cm Pentru DAI lC utiliyarea bordurei de la desfacere d.0 cm. -t""t in groosime de 4.00 85. . asezate pe placi prefabricate din beton armat FLrndatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Monta. avindh .TsH92A Tsl50F In*. salariu resurse L R. cu asternere manuala.acatttiltde beton asfaltic cu agregate marunte.r ri p re fab r i c ate d i n n-o pentru trotuare 24x25 cm. executat lara impanare si fara innoroire hb. Iei Pe unitate de Simbol norme mdsurd giCod Lucrdri gi cheltuieli incl.00 DEI0E nondttri pr.

it"bt.e a i n c arc atu r i I o r c u autocamiotle la distanta 5 ktn a straturilor *ucanica ilurutir.u suport.0 cm.10 cm Decaparea mecanlzata a lFr"t imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunot r p o ttu. in vederea aPlicartt imbracam inti lor sau tratamentelor biturninoase.u freza "Wirtigen W Dl81B 1000L" a stratului de betor-r asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile.*mit ti lor sau tratamentelor bituminoase. executate cu matura mecanica fixata Pe tractor [tnort*. suprafete b itumi noase din beton de cirnent sau pavaje din piatra bitumate' executate cu matura mecanica fixata Pe tractor ilmorrur. avindh . in grosime de 5. executata la cald' in grosime de 5.a suprafetelor straturi lor debaza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic lmbracaminte de beton asfaltic cu agregate lrlarunte.u D1107 DI133 tuprafetelor straturilor debaza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Arnenaiarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea Dll07 distribuitorului de mixturi asfaltice Atootsur. suprafete bitumi noase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate.00 Cyuna no pa3JIenY la Totat Reabilitarea imbracamintei rutiere pe partea carosabila ramificatii Inclusiv salariu ."astrutuluideegalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Antorvrea srprafetelor straturi lor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic i-mbra"ant"tede beton asfaltic cu agregate ntarunte.u*p*fetelorstraturilor Dll07 debaza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Dlr33 ilmenaja. executata la cald.90 m2 | 12900.00 ere Pe Partea carosabila ilaiereu. cu asternere mecanica lei -'--r 879.0 cm' cu asternere l 8 18.

Ungureanu .50 TsI50E Curatirea ntacatt ica a straturilor . salariu rtea carosabila L n. striqca (tronson str.nT. asezate Pe beton I m I 258'00 rea betonului de lirnitate Pentru RpDB38B It-tca. !t-!g i.fu""reade borduri de piatra sau de beton de orice ditnensiune. T.". in groosime de 4. cu asternere manuala.l0 crn Decaparea mecanizata a t285."nititurea imb rac4lq14lgLlglglg W Taierea cu freza "Wirtigen DI8lB 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile. Pe iundatie de beton 35x15 cm DAl IC Borduri prefabricate din beton. executat fara impanare si fara innoroire t. let Pe unitate de mdsurd Simbol non:ne gi Cod . salariu incl. Pentru drumuri.0 cm. executata la cald.. ft"datie sau reprofilare din piatra sParta.carea in auto gunoi Trutlspotturea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km Borduri prefabricate din betorr. oentru trotuare 24Y25 cm.str' Independentii) Valoarea de deviz.IESUTSC Lucrdri gi cheltuieli Cantitate conform datelor din proiect incl. avindh . pentru trotuare 24x25 cln' Pe fundatie de beton 35x15 cm Pentru utiliyarea botdu.00 imbracamintei din beton asfaltic lncarcarea in auto gunot Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 krn m3 i 1."Urut"tittte de betorr asfaltic cu agregate marunte. ctl asternere de reparafie str.tfutg9 Strat d.

Pentru drumuri. Pe I Fr"Juti" de beton 35x15 cm pentru utiliyarea bordurei de la desfacere B*drti DEIoE 34.0 183.i*." DG04B i d" b.duti prefabricate din beton. agregate cu asternere cln. executat fara impanare si fara innoroire . pentru trotuare 24x25 cln.ton I asezate de borduri de Piatra sau de orice dimensiune' Pe beton si d"sf. pentru trotuare 24x25 cm.a aPlicarii sau tratamentelor bituminoase. in grosime de 5.----purerr.br.00 ilt*t o" rundatie sau reprofilare din i DAl lc piatra sparta..u de . executate mecanica fixata Pe tractor Ail*-*."*upraf etelorstraturilor debazain vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic DI133 ffimenajureasttatuluideegalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de rnixturi asfaltice telor straturilor aPlicarii unui strat de beton asfaltic de beton asfaltic cu executata la cald' marunte.30 Dll07 mecanica -."*-***. cu astenrere mauuala.-nt RpDB3SB pe suprafete lirnitate pentru lncarcarea in auto gunoi Transportarea lncarca turilor cu autocamione la distanta 5 krn ' TsI50E go.t."t"-tte otal Reabilitarea ffipe partea carosabila Ctfd. suprafete bituminoase din din beton de ciment sau Pavaje matura cu piatra bitumate. Pe fundatie de beton 35x15 cm prefabricate din beton.erea betonului So_.

25 K- agregate marunte. salariu 1.00 . executate cu matura mecanica fixata Pe tractor Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aPlicartt unut strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de rnixturi asfaltice Arnorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Imbracaminte de beton asfaltic cu l3241. asezate pe placi prefabricate din beton armat Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara Piesa-suPort. suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate. 87) Valoarea de deviz. avindh .l0 cm Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Incarcarea in auto gunot Transpoftarea incarcaturi lor cu autocamione la distanta 10 km Ridicarea la nivelul strazilor sau Dll19 drumurilor a cutiilor cu caPac de vana. Coca Simbol norme ei Cod resurse Str.0 clrl' cu asternere manuala ri de reparafie str. rtea carosabila Reabilitarea imbracamintei rutiere Taierea cu freza "Wirtigen W 1000L" a stratuluide beton asfaltic D1818 uzat si a denivelarilor Parlii carosabile.lmbracaminte de beton asfaltic cu DBI6D t. in groosime de 4. carosabil tip III A si B Montarea gratarelor cu rama din AcE07C AcE06A fonta la gurile de scurgere Curatirea macanica a straturilor suport. executata la cald.00 Dll33 DBI6H K- r 324 r . la caminele de vizitare ale instalatiilor de alirnentare cu apa si canalizare.Lupu.Lupu (tronson str. V. in vederea aPlicarrt imbracaminti lor sau tratamentelor bituminoase. V. lei Pe unitate de Lucrrri ei clieltuieli mrsurf incl.

asezate pe beton RpDB388 !. suprafete bituminoase din beton de ciment sau Pavaje din piatra bitumate. executata la cald. executate cu matura mecanica fixata Pe tractor Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice A Dll07 D1133 r stratur i I o r de baza in vederea aPlicarii unui strat de beton asfaltic i--*bta"aminte de beton asfaltic cu ts s *-o ut" u up rafete I o agregate marunte. Podete etc." g"ti de scurgere.l0 cm Decaparea mecanrzata a imbracamintei din beton asfaltic lncarcarea in auto gunoi Transportarea incarcaturi lor cu autocamione la distanta 10 km Curatirea macanica a straturilor suport. executate de fundatii sau in alei.egat" marLlnte. conducte. avindh .u si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri.ag. trotuare Incarcarea in auto gutrot Transpoftarea incarcaturilor cu autocamione la distanta l0 krn TsI50F Borduri prefabricate din betort. Reabilitarea bordurei Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune.0 cm' cu asternere mecanica Cwtva no Pa3aeny tiere Pe Partea carosabila la ramificatii Inclusiv salariu 3. pontru trotuare 24Y'25 cm' Pe fundatie de beton 35x15 crn . cll asternere mecanica iere Pe Partea carosabila D1818 Taierea cu freza "Wirtigen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor Partii carosabile.0 cm. in vederea aPlicarrt imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase. I drurnuri Spurg"r. executata la cald. in grosirne de 5. in grosirne de 5.

0 cm' in'er.a.-------. ecutat fara asternere manuala' ex impanare si fara innorotre.:": piatra I Pentru r'*---sParta.ricate din betott' 24x25 cm' Pe cm Pentru fundatie de beton 35xi5 desfacere la de utiiivut. cald' ugr"g*.---.u bordurei laredin tnduti"r^rr.osim.---.profi di1:lt..--. Investitorul @eneficiarul) .-----racami'-tt.. executata la asternere cu de 4. ueton asfaltic cu trnu. marunte.