Вы находитесь на странице: 1из 101

http://sites.google.

com/site/banrainarao

1101

<1 V<1 WM d T1V ` 1< 111 ` 1<< T< 1`1 1 1 ` 1
T 11<1 1T< ` 1< ` 1<1 1 <1 1` 1 1 T `<1 <`
V<11<``11< V<<<T< 1<<1 11<`V T ` <
T`<11<11 11<<11 `1< 1 ` T 1<1 1< ` < 1` 11 `1` 1
V11`<< 111V V1<`11 V`1 WM
1<`1 <<<1<1V <<1 <1 V `1 V1 `1<<<`1
<< 1< ` 1`T1< 11< 1< `11 1 1< `` 1 < T11 1T11
<11VT<1 ` 11<<11<11<`
111 <11< `1 `V VV1<1 V1 11<<1< ` 1<<1 < `1< `
11 11 1` 11 `< ` 11T11 1 `<< < 1V1 1 V 1< 1 < <`
V<
1<<1<1<1<`1<11V<` 1<V 1 1<<1<T V < 1` V
1< ` 1 11 1T< 1`T1< < ` 1`1`1< 1 1 V< 1<11V 1 11 <1
< 11<111< 1<<<`1<11<1` 1<<<`1<1<1< TV11<<1<V
1 1V1 1<1<`<T11 1<1< 1<<<`<1< 1<V1 1<<1<< 1 111
1<1` ``V `1<1111`<` 1<<<1<1<1<1<111<1 `1V
M V<1<1<<T< `1 V1<V<1< 11<
11T<`1111`111<V V11<1<1<11`1<
T11V V111< `< V T 11 `1 <<1T1 1
1T1T``V<`T 11`1<```T1<
1 V1<`1T`1< 1T dT1V `


11 1<`1< 1
1T<1`T1<<` 1<11
http://sites.google.com/site/banjumrung
5 111 2552

Y11#\0

V1<111<1 _Google sites) 1T<`1111<1< < 1 1T< 1 dT1<1 8 `V
1 1< 1<1V11 1T1< 1T V 1T T J 1< 1<V1111 `V<` 11 V 11 11 <1
`<11V1dT 1 `11 1T< 1 1T1< `1 <<11 T<1< `
V11<1111`1 1<<<`1<` T 1<` .<<1` V111` 1< 1`1<T `V
1<V<1< 11<11 ` `<<V TT< <`1< 1 1`<1`VV11
TV11 <1T1<1 1<11<`1< 1 <`111V11<TT 1 1 11 <
T 111<1 <TV11<11< 1<<11<11<111<11
<<<1<11<V 1 1 1 ` 11 1<1< T V 1< V
<` 1`1<11<111<1< 1<1<1T<` 1T11 T1T1<V<1 1<
1 ` 1 < V 1< 11< 1< 1T 1 11 V ` 1 V1 `11 < 1 1T ` 1 11 `1<
`T<<1<<V1<`V 1111<11 <V1`11 1<<`1<V1<1
1<11111T<``1 1`1 joomla, xoop, blog 1` 1<T 11< 1<V 111
11<< 1<111<`1 1<1V1`1<` 11<` < 1 ` 1T< 1
1` V<1111 1<1T1<<<1 V<1111<11<11<11
11 1T1 1<1 V<`< J<< 1T V 1 ` < T 1T 1 1 1`1<
1 `11 `1T T< <11 1 V` 1<<1 11< 1 1< `< VJ<< <<11 1
T1111`1<1<` 1<11`<<11<11`V1<1 TV ` <1 `11
V`<` 1` 1V1` 11`V`1
V1111<1<1V<<<T1< V<<V ` < 1<<` 1 1< 1 1 1<< 1`
1 V1 ` < < ` 11 T< 1 1<11< ` 1 `1< 11<1< 1< 11 1 1 1 d1 11<
11`1 V<`1T< 1<111`11`1V1V1 1<<<1<111<1`1T`1<1V11<
111<1 <<`T<` 2 (v.2) 11<<V<<11<1< 1<1 11 <1 < <1<
1< ` 1 11 V <`1< 1 1`1 ` `1<<< `1 T< ` V 1 11 1< `1T V
11 `V<` T V1 1<1<1V 1< 1< <`< J1< 1V11< 1T V 1 <<11 <`T
`1` <V11< 111` V<< <V 11 1< ` T V1 1 T <1 `
V<`V<`1<1<V11V11<<<<J`1``1VT<


dT1V `
pisaksn@gmail.com
11<1<
http://sites.google.com/site/banrainarao

5 111 2552

1<
Y110YW111W
V`1` .2 1.<1V .1 .1 17130 <. 086-2038305

W
V`1` <1 <`1< 1`1` `1` 1T< 1 1<1 1` 1<<
<`1<1< VV T<`1<1<T 11<1 1 11< 1 11 T< <<<` V <<
< V 1<1<11< 11< 1<< 11< `T 11<1<<V `1 11`V1 `1 1 ` 1<1
< (V<`1< 1_ 1 `11 1V T 2545 1 1 VV 1<<1<1<11 1,000 T
1<1 30 11V11<1 100 T 1<<VT<1 30 VT<

1
1. <<` ` 1< 1<<1T< 1 <11< dT <<1V1 11 V V< 1T< 1
1<<dT1<V 1 <`1<1 `T1<<<<1< 111< V <
2. 1 1<<1<T 11< 1 1T< ` 11< 1 11 T< <<<` V << <
V1<1<11<11<1<<11<<V`1V1`11`
3. T< T11 1<1< 1< 1<T 11<TT 11<1< 1< `1 1 T11d
`d11 VJ<< <11<J<<1 < 1`1
4. 1<< <<` 1<<1<1< 1< 1 < 1 1< 1`1 < 1<<<<`<<`<<<T`
dT1<V `TT< 1<< <<1<V1< 1<<
5. 1<1 1< <`1<1 T< 1<111 1< `V 1

1_W11_
1< 1 T11<<<1V1
1< 2 V` <11<<1` 1<11 1< 1<`1<<
1< 3 V1<` 111`1<< 1<V1<< 1VT11d 1V1`
1< 4 < 11<<V<<<1T 11 < 1<<<1
1< 5 <1<1<1< <<<J 1111`d 1V11<1` V
1< 6 V1<<`<1T11< 1<<<11V1` <<1T<1 1<1T<
1< 7 V<<`T1< 1TV1<V 1<<<11111<<<V1<`T1<

Y1_1_W11_
<`1<1`1` 1<<V`1` <` <`1<1T<V<1

111
<<T<1T<1V _<<1<` <<11_ 1<V`1` <. 086-2038305
1V1<<V11<1< http://sites.google.com/site/banrainarao


uuann
iL1vu1uvnn 2
i:L1nn::i:u1nn:u1vu 3
i:L1ntutu 1:ui:uu 5

uu=u
:nin:auu aiuuui:L 9
:nninn1n 11
n:au1ui:Lninn1n 16
i:L1nL1u1:u 24

tsutsuus
1. n1:nun:iu1lt u1u 29
2. n:uL::naLninn1n 31
3. n1:iu1lt u1uninn1n 32
4. n1:n:1uvu1i:L 33
5. n1:un1uvu1i:L 36
6. n1:aan1nninn1n 37

twunauaauou
1. n1:uv:nn1n 38
2. n1:nun1vu1i:L 41
- Ln1nnuuLun:unnun:1unnivu 42
- un1uta1nnvu1i:Llvu 42
3. n1:v1nun 43
- nunn1ului:L 43
- nunn1uuani:L 44
4. n1:n:1uiuui:L (unLn1uu1u) 45

5. n1:iLnuuinuia1n1n 47
- iLnuuivuinnn 48
- iLnuun1nnuvnui:L 49
- iLnuu1n1ni:L 51
- 1uunnuta1nn1uLui:L 53
- iLnuu:Ln1nnuvnu (n:uv:1n) 54
- L:Ln:1un:1uunLn1uu1u 55
6. n1:L:Lunuvu1u:n 56
- 1u1t:tavu1i:L 57

twunauuau1
1. n1:uv:nanLun1nnn11:
- n1:an:Lni:L1nnn11: 58
- n1:uv:nanLun1nlui:L 62
2. n1:uv:nnnL:n1auvL
- n1:annnL:n1ani:L1nuvL 64
- n1:uv:nnnL:n1alui:L 72
3. n1:uv:nLQv unn::u
- n1:ltu1un1inun1: 74

nuannstau
1. ununu1n 82
2. nuvinLu aun1n 82
3. nnniu1tui:L1n 83
4. n1:auuauni:L1n 91

tau1wnuu1suts
uu:u1i:L1nL1u1:u1i:1 94

Nuu=u
uu:u1nnna 951
uu=unnns1uunu
uu=unnns1uunu

auuuaauau auuuaauau
sauasnuassnnuuqqn sauasnuassnnuuqqn sauw munTuTuvaun u sauw munTuTuvaun u

uu1nn
uu1nn

auuuaauau auuuaauau
2
uuutasuunuun1os n
uan1a... tuua:au ssssau
uanugun... auq 1uuan
nnunnstsuus uoaou ns
1ounaunuto
uuutasuunuun1os n uuutasuunuun1os n
uan1a uan1a... ... tuua:au tuua:au ssssau ssssau
uanugun uanugun ... ... auq auq 1uuan 1uuan
nnunnstsuus nnunnstsuus uoaou ns uoaou ns
1ounaunuto 1ounaunuto
tuauuauuan
tuauuauuan
ounu1awuuu ounu1awuuu ? ?
aviva:ivnn1Ln (aLn.)
vvuvaui:uvvvunauv1ina: (nvv-n.nnL1nn1:)
nvuuaunvaunv (vat.)
nvun1:i:uv:1a1vtutv (n.1a1v)
tutv 1n l:ui:uv vaunv (L1uuvu)
vv1uu1vaa:: iavala n
ivini1vina: (Telecentre) L::ivnavinu
uu1nn11 1 uavnvu (6 uavtutv)
3
asaus1uat1u1Tn asaus1uat1u1Tn ? ?
uu:uan1 uu:uan1
tuuuwsuaoau tuuuwsuaoau
us:aauwus us:aauwus
wuu:wnnu wuu:wnnu
nnuauantuauutsuus nnuauantuauutsuus
twuaouaossn twuaouaossn
a a
=ts uuatau1wn =ts uuatau1wn
nasts uannso1uue nasts uannso1uue ???? ????
uannn
tunun1snas
us:aunasm
4
uannn
uannn
nanasaantsaa:1s
wuauauuatauaauu
aanua1uuanuan
uaunuuuuatsasa1
tunun1s nas
tunun1s nas
nninun1:u1inua
uan:1u n1n inuu :nla
it auluu1un nnvn1u iu1:tu
l:ui:uu n1n n1u(
iu nnuvlvnu1t niu1u1u n:u::u
n:1un:1u:nniuuia1uau::unu
5
us:aunasm
us:aunasm
n1:naunn naunn
v11Ll:au(
nvv1lvnvn1n1:lvu(
nvv1n11u:lvu(
t1u1Teu uuu
t1u1Teu uuu
?
?
ntnuuaouu ntnuuaouu
nnunawuu nnunawuu
1n1nn1autuuauuaouu 1n1nn1autuuauuaouu
1snn 1snn 1sugun 1sugun
nasua1u1 nasua1u1
nasuantuauutsuus nasuantuauutsuus
6
t1u1wn1sutsuu
t1u1wn1sutsuu
?
?
nauu tsuu nauu tsuu
nauus uuaus=1uuu nauus uuaus=1uuu
nawu auantu usaunu nawu auantu usaunu
asnasu=1u1uno asnasu=1u1uno
tuauuau
tuauuau
?
?

asaunastsuus
asaunastsuus

asaunmna
asaunmna

asauuautaan
asauuautaan
7
ua ua eteu eteu 1uta 1uta
aounuau1uu usaaonnsau1uu
uouannoaou1anu1o
nawNu1uauann
usasnua1utnnuu
tuauuau1us:u:ua1
nauunnuuusaunuao
1unaswmuat1u

uu
uu

uauuuuu
uauuuuu
uunu uunu
uun1aus uun1aus
uunuuqqa uunuuqqa
uuuswuans uuuswuans
uuau1naau uuau1naau
uuuaanu uuuaanu
uuua1musssu uuua1musssu
8
uuaun1su1ns uuaun1su1ns ? ?
au1n:anvaunun1iau
unn1n:ruruvn un11uinunn: ui1n1
nu1ruru u:1rqruru n::nu
iu11ru uamnnunu
uni:uu n: 1:ui:uu
1vu1nun1:a1rn 1vu1nururu
n1nvaunu iru au1uu aun. ivnu1n

auuuaauau auuuaauau
9
sntns aou atuuutau sntns aou atuuutau ???? ????
n:1ua1 : html
1u:un:u : dream, golive, namo
a1i:a:u (cms): xoop, mambo,
joomla, drupal, typo3
ruau : php, .net, java
au( : blog, facebook, hi5,
wordpress, gotokhow
ua1un ao1un ua1un ao1un tn a1wn tn a1wn ? ?
uuotuuuu1u1nuautauuo
asouotaanuu
u1ntsa n1uuau
tuuus=1uu
10
uvnu uvnu
vtu uuuu:u vtu uuuu:u
nuu nuu ( (nu1vu nu1vu) )
google google sites sites
uvnu uvnu
vtu uuuu:u vtu uuuu:u
nuun nuun
n n tna1wn tna1wn
11
http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,68873.20.html
534 534 nso nso
ns=uunuauq ns=uunuauq
auuanna auuanna
snn snn tna1wn tna1wn { {Google Sites Google Sites) )
- lvu:n1:n:uu:niuainaunqun1nu 2551
- a:1ui1u1Ln1nanuaua:u1un1u lri1n1nu1v n1r1unu1u
- 1ua1iu un au:n1u1iuuui1 u (HTML)
- iuuiuun1u11vu
- uuuuivuinnna1i:a:ulvinanu1nu1u
- a1u1:nur:i1ulvinau( :1ua:1ua::n1n
- iu uinaunauuaunninnvuvun
- lvu:n1:H: 1uiaun1lra1uunau1uln
12
nmauunu11u nmauunu11u
- - vvv aninL vvv aninL 10 GB 10 GB* ( * (GB GB= =nn:1Ln nn:1Ln ) )
- - uv1n1vnauan uv1n1vnauan 10 MB 10 MB ( (MB MB= =iunn:1Ln iunn:1Ln ) )
- - a1v1vvv1i1L a1v1vvv1i1Liva iva1ua 1nn 1ua 1nn
* * town:wuvtau1wn1utnu town:wuvtau1wn1utnu 100 MB 100 MB
unv1n:1uiL vau1tnL:n1:av( unv1n:1uiL vau1tnL:n1:av( uaun uaun inn innn1av( n1av( itv itv
uvL uvL ( (Youtube Youtube) ) L_vv L_vv ( (Calendar Calendar) ) anLun1v anLun1v ( (Picasa Picasa) )

10 GB
10 GB
13
atau1wn=tuuauo1s atau1wn=tuuauo1s
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /Tata u Tata u { {name name) )
tu tu
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /banjumrung banjumrung
auns1aun auns1aun tna1Tn tna1Tn
nun:L: n1:aiunuauiun nun:L: n1:aiunuauiun ( (Gmail Gmail) )
nun:ltL:n1:n nun:ltL:n1:n inn1n inn1n v v
http http:// ://www www. .google google. .com com/ /sites sites
14
uanauuan uanauuan tna1Tn tna1Tn
ltivuinnnvaanuLLiau1u1n
1un1u1:nltiLui:Lj1uuaun1n
L:Lunu1niv1v ninn1nulv
v11nian1:iuanaauiva:iuniv1u u
i:L1niLuuaui:1 unaun1ulnnin n
v1lvt au1:
tuua:nu1ns tuua:nu1ns ???? ????
ivu1:n1v:Lnvna:i:aunaun:ina:L1u
n1:u:nuaun1:vnv1i:L1nn1i:: L
Lnnn tu:u v: aaun n:vn aun1:ui:L1n
1uau1nin un1lt1ulun1:it1nuv i:L:1uL
1uau1nin un1nv:iLuut ai:L
1uau1nin un1nunnn1:i:L1n
i:L1nvnv11u1nun:1unnLLauu1nu n
15
t1u1nsua t1u1nsua ??? ???
tauaauna
taunsaunsa
tauuuuu an 1sotsuu aonns
tauusu nau tnsauu
tautnsauuaonu
tauuuaun
a
n n tna1Tn tna1Tn - - ws ws 1aa 1aa
n n tna1Tn tna1Tn { {Google Sites Google Sites) )
L:n1:i:Ln:1un1i::L n:aunuv lun:
n1u1:niuuui:Laau1nu1ninu
( (Free Host Free Host) )
L:n1:nuvi:Ln: iu ai:1iuuui:Lv L1uin:un:
nanuui:Lnuvuaun:1ana nv
16
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /srichompooh srichompooh
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /watbandithong watbandithong
17
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /bankaeyaischool bankaeyaischool
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /thaibs thaibs
18
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /thainurseclub thainurseclub
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /zone1kongthun zone1kongthun
19
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /watpanonvivek watpanonvivek
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /khunnadham khunnadham
20
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /mathdmsu mathdmsu
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /bansmunphirthiy bansmunphirthiy
21
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /banjumrung banjumrung
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /phitchathon phitchathon
taun taun tna1wn tna1wn
22
http http:// ://www.phitchathon.com www.phitchathon.com
tauwo tauwo . .com com
uaaotnntaun uaaotnntaun tna1wn tna1wn
tua1uaou=tuuuua=wawuu tua1uaou=tuuuua=wawuu { {. .com) com)
23
uuaonnutwutnu uuaonnutwutnu
vnunns vnunns nnunaunqu nnunaunqu
https://www.google.com/support/sites
vnunns vnunns ununnun1vuunuaau ununnun1vuunuaau
http://www.google.com/sites/help/intl/th/overview.html
http://sites.google.com/site/annuairevin http://www.steegle.com
http://siteshelp.kccloudsolutions.com
http://www.sacvolvoclub.org
uuaonnutwutnu uuaonnutwutnu
uu=ua uu=ua
24
tau1wn tau1wn
uaua uauaso so
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /banjumrung banjumrung
tnsaouautauuu tnsaouautauuuso so
aiun = aiun (Gmail)
www.google.com/mail
i1L = ninn11n (Google Sites)
www.google.com/sites
L_vvnan::u = n1invn1: (Google Calendar)
www.google.com/calendar
unvv = ninnuuL (Google Map)
www.google.com/map
anLun1v = vn111: (Google Picasa)
www.google.com/picasa
nnunun1v = lvlnainL (Photoscape)
www.photoscape.org
25
tnsaouautauuu tnsaouautauuuso so
nnL1nla = uvL (Youtube)
www.youtube.com
n1n1vn = i1Ln1n1vnv:
www.mediafire.com
www.uploadtoday.com
www.uploadfile.biz
i1LLa:n = i1LLa:nv:
www.ob.tc
anni1L = ninnav11nv (Google Analytics)
www.google.com/analytics
aauunaw aauunaw
26
nau1n1a nau1n1a
uguunnssu uguunnssu
27
uuuuuu uuuuuu
annt1u1Tn annt1u1Tn
28
ou un usrnu u suu uu vunu
- uu:u1n in a1Ln
- n1:aJn:iu1uc1u
- a1ur::narn in a1Ln
- n1:iu1uc1un in a1Ln
- n1:a:1cvu1i1r
- n1:uv:nn1n
- n1:un 1uvu1i1r
- n1:ncn1vu1i1r
- n1: nn1:iJu
- n1:v1acn
- n1:ncn1i1r1Lnuunu
- n1:un 1uunru1c1Lnuunu
- n1:irauuiau ia1nuac1Lnuunu
- n1:uv:nn1ninaau1v1
- n1:uv:nuHau
- n1:uv:nnar1nTa
- n1:uv:nnariauc
- n1:a:1ciJuu au
- n1:ncn1i1r1Lnuuac
- n1:un 1uunru1c1Lnuuac
- n1:irauuiau ia1nuac1Lnuuac
- n1:a:1ciJu:rn1n
- n1:anTvannar1nTauuai1r (u v r)
- n1:nnuncn1n
- n1:anTvanaarJn1nuuai1r (n n1L 1)
- n1:a:1crgv un n::J
- n1:a:1cunuv uJuu1nn in auJr
- n1:aJn:H:i1rra:n
- n1:nnnariauc
- n1:nnnar1nTa
- n1:anTvan1Haiu1ai1rn1n1Ha
- n1:a:1cnaacuan11Jv nv1u
- n1:a:1ca1:rr1Ha
- n1:a1:acuaJai1r
- n1:a:1cn1uran niu1uJi1r
- n1:in Ji1r1Lniu1aj1ui1r1Lnv 1Tan
- n1:r::u1aJn ui1rv iruv : n
srn unsts uus
tu ou

tsutsuus
tsutsuus

auuuaauau auuuaauau
29
nnsaunstn1unu nnsaunstn1unu
tn1uv www.google.com/sites
n:anaiunun::va
uau gmail vaun:11
taanasnu taanasnu1wn 1wn
30
nsansnua:taun nsansnua:taun1wn 1wn
naaunu naaunu
tuansantasuaana n tuansantasuaana n asnu asnu1wn 1wn
31
t1u1Tnuautsa t1u1Tnuautsa
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /usites05 usites05
tuoun tuoun
aauua aauua

aauunu aauunu
aauus=noun aauus=noun tna1wn tna1wn
32
aauunu aauunu
tuoun tuoun
aauua aauua

nnst n1unun nnst n1unun tna1wn tna1wn


tun1uu tun1uu http:// http://sites.google.com sites.google.com/site/ /site/Tatau1Tn Tatau1Tn
taantnas:uu taantnas:uu
nsanatuaua:sua nsanatuaua:sua
au au gmail gmail vauns1a vauns1a
itv http://sites.google.com/site/usites05
33
t1u1Tnuautsa t1u1Tnuautsa
http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /usites05 usites05
nnsasnuunta u nnsasnuunta u
nanuu nanuu asuuu t u asuuu t u
34
taan taan . .uu tu uu tu
nua nua nu1vuusaaunqun1n nu1vuusaaunqun1n
tasuananuu tasuananuu asuuu tu asuuu tu
naoun naoun
35
1atuauanaoq 1atuauanaoq
tasuananuu tasuananuu . .uuvn uuvn
36
naaunuuuntau naaunuuuntau nnstuauuuuaouannquaoTuTu nnstuauuuuaouannquaoTuTu
nnsun1uuntau nnsun1uuntau
nanuu nanuu . .un1uuut u un1uuut u
ua ua
nou nou
37
taan taan .. ..aannns:uu aannns:uu
oonnntau1wn oonnntau1wn
nnsoonnnn nnsoonnnn tna1wn tna1wn

twun1nua1uunu
twun1nua1uunu


38
nnsuusnnnw nnsuusnnnw
nantuu nantuu uvsn uvsn
taan taan sunw sunw
1watnaau1ua tT u .gif, .swf
1uanunsnuvsnnauasu 1n
1watnaau1ua tT u .gif, .swf
1uanunsnuvsnnauasu 1n
taan taan sunwva w1uan sunwva w1uan
taan taan Browse Browse ( (vtnunw vtnunw) )
taan taan twus unw twus unw
39
usuununsuanusunw usuununsuanusunw
sunaw sunaw nasntsu nasntsu
nwu nonao nua
40
sunaw sunaw.. ..nasnnna nasnnna
tun un
sunaw sunaw.. ..nasaunaw nasaunaw
nau uao
41
nau uuu t u nau uuu t u Tanwus:nautuau Tanwus:nautuau
nnsnnnuunta u nnsnnnuunta u
nanuu nanuu nnsvnunutwutnu nnsvnunutwutnu
taan taan nnsnunnuuntau nnsnunnuuntau
usuununsuanuuut u usuununsuanuuut u
42
ua ua
nou nou
n1aua n1aua: :
un1Hauuu un1Hauuu
ua:nasuanon1au ua:nasuanon1au
nntuuuuat1u nntuuuuat1u
ua ua nou nou
n1aua n1aua: :
un1ua1Ha un1ua1Ha
uuat1u1uu uuat1u1uu
Tatnu Tatnu
TaTuu TaTuu
43
nnsu nan nnsu nan
nantuu nantuu uvsn uvsn
taan taan aun aun
n1aua n1aua: :
aonnau1ut1u aonnau1ut1u
( (1uua1Haau 1uua1Haau) )
ua ua nou nou
taan taan uu t uvuau uu t uvuau
taan taan 1wa 1wa
44
n1aua n1aua: :
aonnauuant1u aonnauuant1u
( (1u1Hat1uau 1u1Hat1uau) )
tu tu aonna1u1uan aonna1u1uan
uunan uunan
taan taan vautau vautau
Taaun Taaun tTunaaunu tTunaaunu
taan taan tunuunnnuTuu tunuunnnuTuu
uun1wa uun1wa
http://www.mediafire.com/?g0rnctdnjgn
nnsasntuu ta u nnsasntuu ta u ( (unuo nun unuo nun) )
n1aua n1aua: :
tuuuuausn tuuuuausn
an1Hauuauua1 an1Hauuauua1
( (tuuuan1au tuuuan1au) )
taan taan un1uunun uu u un1uunun uu u
45
taan taan un1u un1u
taan taan
twusuns twusuns
uataan uataan
uuuuu uuuuu1wn 1wn
nu utaan nu utaan 1wa 1wa
46
ntaan ntaan
ntsuu ntsuu
ntaan ntaan
au au
tasuanan tasuanan nnau nnau
nan nan u uv nnstua uuuuau u uv nnstua uuuuau
uataan uataan na ua na ua 1wn 1wn
47
nau utuu nau utuu tuu uu usn tuu uu usn
ua ua
nou nou
nnstuauu nnstuauutautonn1wn tautonn1wn
taan taan un1uunun uu u un1uunun uu u
48
taan taan
nsuuuu nsuuuu
uataan uataan
suuuuvnauns suuuuvnauns
n1aua n1aua: :
tuauu tuauu
tuutwan tuutwan
( (uut1u uut1u) )
nan nan u uv nnstua uuuuau u uv nnstua uuuuau
uataan uataan na ua na ua 1wn 1wn
49
uun u1u uun u1u
uauw uauw
unn unn
tvtuu tvtuu
nau u nau u nsuuuu nsuuuu
taan taan
aua:uuua nus aua:uuua nus
uataan uataan
sunww uuauuauuu sunww uuauuauuu
n1aua n1aua: :
tuauunawwuuaot1u tuauunawwuuaot1u
50
taan taan nuuntau nuuntau
uataan uataan Browse Browse
( (vtn unw vtn unw) )
ntaannsuanu ntaannsuanu
ua ua
nou nou
51
n1aua n1aua: :
tuauu tuauu
1a 1a1nt1u 1nt1u
( (sunaw sunaw) )
taan taan
tn1nsuuau tn1nsuuau1wn 1wn
uataan uataan
tua uu1a tua uu1a1n 1n
taan taan
1a 1a1nn uuntau 1nn uuntau
uataan uataan
Browse Browse ( (vtn u1wa vtn u1wa) )
52
nan nan u uv nnstua uuuuau u uv nnstua uuuuau
uataan uataan na ua na ua 1wn 1wn
ua ua nou nou
53
n1aua n1aua: :
1uuanoa 1uuanoa1Tn 1Tn
nauuut1u nauuut1u
( (at1u at1u) )
taan taan v1u v1u
nantnsauuuunuaanuu nantnsauuuunuaanuu uanua uanua1wn 1wn
ua ua nou nou
54
n1aua n1aua: :
tuauusunaw tuauusunaw
wuuao wuuao
( (a1uu1 a1uu11Tn 1Tn) )
taan taan
aua:uuua nus aua:uuua nus
uataan uataan
sunww uuauauu uau sunww uuauauu uau1wn 1wn
taan taan nuuntau nuuntau
uataan uataan Browse Browse
( (vtn unw vtn unw) )
ntaannsuanu ntaannsuanu
55
ua ua
nou nou
n1aua n1aua: :
usun1aun1aoununauuao usun1aun1aoununauuao
taan taan
tn1nsuuau tn1nsuuau1wn 1wn
uataan uataan
tua uu tua uutautan tautanuau uau1wn 1wn
wuw nun u wuw nun u . .
vnauns vnauns
56
ua ua nou nou
nnsus uunuunusn nnsus uunuunusn
taan taan un1uunun uu u un1uunun uu u
57
ua ua nou nou
n1aua n1aua: :
1u11auuat1u 1u11auuat1u
( (uuausn uuausn) )
nantnsauuuunuaanuu nantnsauuuunuaanuu
uanuauu t u uanuauu t u

twun1nuu nau1
twun1nuu nau1


58
nnsuusnoauu nnsuusnoauunnww nnww nn nnwns wns
n1aua n1aua: :
nasawsua nasawsua t1u1Tnw t1u1Tnw na naTas Tas
tu1uv tu1uv
www.google.com/picasa www.google.com/picasa
taan taan
Picasa Picasa Web Album Web Album
nsanaua:suaatua nsanaua:suaatua
uau uau gmail gmail
vauns1 vauns1
59
taan taan au au1uan 1uan
wuvntnu wuvntnu
1GB 1GB
Ta Ta
auv auv
nnasunu nnasunu
annuv annuv
Tasua:taunaauunw Tasua:taunaauunw
tasuanan tasuanan vna vna
60
taan taan 1usunsuau 1usunsuau1uanw ugu 1uanw ugu
taan taan Browse Browse ( (vau nw vau nw) )
nu unan nu unan tsuau tsuau1uan 1uan
61
aw1uants uusau aw1uants uusau
unnauus uunutwutnuna n unnauus uunutwutnuna n un1u un1u
taan taan tau1uu1uuuaauuu tau1uu1uuuaauuu
nnaanaun1waaauu nnaanaun1waaauu http://www http://www
(http (http:// ://picasaweb picasaweb. .google google. .com com/ /usites05 usites05/ /nRbMpH nRbMpH) )
62
asuuut un asuuut untna1wn tna1wn
usauvsnuu vuauua usauvsnuu vuauua
n1aua n1aua: :
nasuusnaauunaw1ut1u nasuusnaauunaw1ut1u
nantaan nantaan uvsn uvsn
taan taan a1na a1na1 1 Picasa Picasa Web Web
63
uaunaauunw uaunaauunw http http:// ://www www
( (http://picasaweb.google.com/usites05/nRbMpH http://picasaweb.google.com/usites05/nRbMpH) )
taan taan nmauun nmauun
twaus uununsuanuua twaus uununsuanuua
64
aauunwtuau aauunwtuau
ua:uuv nts uusau ua:uuv nts uusau
nnsuusnna uao1ouu u nnsuusnna uao1ouu u
n1aua n1aua: :
nasawnau1n1aat1u1Tnuuu nasawnau1n1aat1u1Tnuuu
tu1uv tu1uv www.youtube.com www.youtube.com
taan taan Sing In Sing In
65
nsanaua:suaatua nsanaua:suaatua
uau uau gmail gmail
vauns1 vauns1
nsanaua:suaatua nsanaua:suaatua
uau uau gmail gmail
vauns1annsu vauns1annsu
taan taan Add Add
66
nsansua:ta unn uq nsansua:ta unn uq
taan taan
Create account Create account
taan taan Upload Upload
taan taan Upload Video File Upload Video File
67
annuunaw!uan1wa annuunaw!uan1wa
aw!uannsua:1utn u aw!uannsua:1utn u 10 10 1wa 1wa
unn1wa1utn u unn1wa1utn u 2GB 2GB
nanuuna1wa1utnu nanuuna1wa1utnu 10 10 unv unv
nnuu:un nnuu:un
1280x720 (16x9 HD) 1280x720 (16x9 HD)
640x480 (4:3 SD) 640x480 (4:3 SD)
MPEG MPEG- -2 2
MPEG MPEG- -4 4
68
taan taan Upload Video Upload Video
taan taan vtn u1wan1a vtn u1wan1a
tsuow1uao tsuow1uao
ow1uaotsuusou ow1uaotsuusou
69
Tasua:taunn1a Tasua:taunn1a
tasuanan tasuanan Save Changes Save Changes
1n 1ntna tna
snua:taun snua:taun
uvn uvn
us:tnv us:tnv
nau u nau u nauuu nauuusu su
70
tasaunsa w1uanuua u vu tasaunsa w1uanuua u vu
nu unanv nu unanv . .a a { {usite05) usite05)
taan taan My Videos My Videos
nutuana n1wa nutuana n1wa
n1ava w1uan n1ava w1uan
71
nu unanvu nu unanvu uua1wa uua1wa ( (twau twausu su) )
taan taan . .Properties Properties
nnaanaun1wa nnaanaun1wa http://www http://www
( (http http:// ://www www. .youtube youtube. .com com/ /watch?v watch?v= =IKx IKx- -2FUPY 2FUPY- -U U) )
72
asuuut un asuuut untna1wn tna1wn
usauvsnuu vuauua usauvsnuu vuauua
n1aua n1aua: :
nasuusnnau1n1a1ut1u nasuusnnau1n1a1ut1u
taan taan uvsn uvsn
taan taan n1a n1a . .YouTube YouTube
73
uaun vn1a uaun vn1a http http:// ://www www
( (http http:// ://www www. .youtube youtube. .com com/ /watch?v watch?v= =IKx IKx- -2FUPY 2FUPY- -U U) )
nau n1atuau nau n1atuau
ua:uuv nts uusau ua:uuv nts uusau
74
nnsuusnuguunnssu nnsuusnuguunnssu
n1aua n1aua: :
nas1oaunatau nas1oaunataunas nas { {Calendar) Calendar)
nsanaua:suaatua nsanaua:suaatua
uau uau gmail gmail
vauns1 vauns1
tu1u tu1u
www.google.com www.google.com/calendar /calendar
75
nsanaua:uuana nsanaua:uuana
tasuanan tasuanan ntu una1u ntu una1u
taan taan nsnun nsnun
76
taan taan v1u v1u
usutu uuau1vu usutu uuau1vu nau u nau u
tasuananuu tasuananuu . .uuvn uuvn
taan taan ug ugv u v u
taan taan Tugv uu sun u Tugv uu sun u
77
nan uvnaunsTa nan uvnaunsTa ug ug v unnssu v unnssu
un uuuuu unn un uuuuu unn 1 1 nnssu nnssu
Tuwuw nnssuusnnau Tuwuw nnssuusnnau
uananwuwnnssuvaau uananwuwnnssuvaau
78
taan taan ug ugv uuuuassm: v uuuuassm:
taan taan T T
taan taan ug ugv u v u
taan taan atua atua
79
nnaantow:uanuTu nnaantow:uanuTu __ __ http:// http:// . .
( (http:// http://www.google.com/calendar/embed?src www.google.com/calendar/embed?src=usites05%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok) =usites05%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok)
asuuut un asuuut untna1wn tna1wn
usauvsnuu vuauua usauvsnuu vuauua
80
taan taan uvsn uvsn
taan taan ug v u ug v u
uaun ug v u uaun ug v u http http:// ://www www
(http:// (http://www.google.com/calendar/embed?src www.google.com/calendar/embed?src=usites05%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok) =usites05%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok)
81
tuauuv nts uusau tuauuv nts uusau
nsona1u twuutn1uuuvn
nnssuTunntaunnsau a:
uanuunuutau1wnnau
nsona1u nsona1u twuutn1uuuvn
nnssuTunntaunnsau a:
uanuunuutau1wnnau

nuannnst1 u
nuannnst1 u


82
unun unun1wn 1wn
wuutnuoua wuutnuoua1wn 1wn
taan taan un1uunun uu u un1uunun uu u
83
taan taan v1u v1u
n n wuvtn uuaua wuvtn uuaua
- a1u1:nnuanniu1tuunn:1v
(1ua1u1:nn1vvLaaLv1n nau:an1vnn1L)
- a1u1:nnuvnuvu1uaun1:iu1tui1L
- a1u1:nn11ivav1Lvn11ua1v1vvvnvvuuiu1tu
- n
annt nuutau1wn annt nuutau1wn
n1aua n1aua: :
nas1oaun nas1oaun tnaaua1au tnaaua1au
Google Analytics Google Analytics
84
tu1uv tu1uv www.google.com www.google.com/analytics /analytics
nanuu nanuu tunu tunu Analytics Analytics
nsanaua:suaatua nsanaua:suaatua
uau uau gmail gmail
vauns1 vauns1
85
taan taan aunstu T aunstu T
nsanat u1wn nsanat u1wn
tasuananuu tasuananuu ntuunsna ntuunsna
86
nsanuauannna nsanuauannna
tasuananuu tasuananuu ntuunsna ntuunsna
nannaauuanu nannaauuanu T T
tasuananuu tasuananuu asuuqTuu asuuqTuu
87
nanuu nanuu wu wuu u
nnaansua nnaansua . .UA UA- - . .
( (UA UA- -9697287 9697287- -1) 1)
88
taan taan un1uunun uu u un1uunun uu u
taan taan v1u v1u
taan taan tunT tunT Google Analytics Google Analytics
Tasua Tasua . .UA UA- - . .
( (UA UA- -9697287 9697287- -1) 1)
89
nu utaan nu utaan u uv nnstua uuuuau u uv nnstua uuuuau
taan taan naua naua 1wn 1wn
un:nanntunTutu uu un:nanntunTutu uu
n n tnaau1au tnaau1au tuuaunsuusn tuuaunsuusn
90
nan nan . .nsuuu nsuuu
twanan nnstu ut una1u twanan nnstu ut una1u
nau u nau u . .t uu u t uu u su su
91
ansoouatau1wn ansoouatau1wn
n1aua n1aua: :
1usunsu 1usunsu WinHTTrack WinHTTrack
tun tun
1usunsu 1usunsu WinHTTrack WinHTTrack
tasuananuu tasuananuu Next Next
nua1wa nua1wa vnaunsuuvn vnaunsuuvn ( (uuts uuts) )
tasuananuu tasuananuu Next.. Next..
Ta1wa Ta1wa
taanv taanv
ntnu ntnu
92
Taauntu Taauntu http://www http://www . .
( (http http:// ://sites sites. .google google. .com com/ /site site/ /usites05 usites05) )
tasuananuu tasuananuu Next Next
nanuu nanuu Finish Finish
twatsun tu unnaantu1wnna1u twatsun tu unnaantu1wnna1u
93
1usunsu 1usunsu naaonatuunas naaonatuunas nnaant1u1Tn nnaant1u1Tn
tasaunsnnaantau1wn tasaunsnnaantau1wn
nanuu nanuu Exit Exit twaaann1usunsu twaaann1usunsu
94
taunoaon taunoaon
taus taus
1uausnnnaan1wa wtnu1n 1uausnnnaan1wa wtnu1n t u t u
nnwtnaau1ua nnwtnaau1ua
nauan!a nauan!a nautauu nautauu
aauunnw aauunnw
t1u1Teuau1s uatsa
t1u1Teuau1s uatsa
http://sites.google.com/site/banrainarao
95
t1u1wnuau1suatsa
t1u1wnuau1suatsa
uu1nnn1:nou1ruruvaunu
n1:i:uu: nou1nauan n:1unulvu
nuuuaunvaunu ruruiuuuuu
1oun::u nuuqq1vaunu n1:nunuiau
vnu:naun1ina:inaruru
ninn11nn1u11vu
suauns suauns... ...t1uuaatnasaaaa t1uuaatnasaaaa
:1un:1un::nnou1i1u11nruruvaunu :1un:1un::nnou1i1u11nruruvaunu
nenauuu=ua
nenauuu=ua
n
n
nnn
nnn


uuunu
uuunu
: : pisaksn@gmail.com pisaksn@gmail.com