You are on page 1of 15

Звіт

директора Енергодарського багатопрофільного ліцю
Мятович Ірини Володимирівни
про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013н.р.
Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я
керувалася Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку,
посадовими обов'язками директора ліцею, законодавством України, іншими
нормативними
актами,
що
регламентують
роботу
керівника
загальноосвітнього навчального закладу.
1.Загальна інформація про ліцей
Енергодарський багатопрофільний ліцей є комунальною власністю
Енергодарської міської ради. Управління та фінансування здійснюється
управлінням освіти, якому делеговані відповідні повноваження.
Ліцей займає 11 класних кімнат, 2 кабінети інформатики, кабінет фізики,
та 4 кабінети для адміністрації загальною площею 826м2 у сумісному
використанні з 4 школою спортивні зали, актова зала, зал ритміки, кабінет
хімії, музики, бібліотека, їдальня, 1 кабінет інформатики у сумісному
використанні з ЕМАН.
У 2012-2013 навчальному році працювало 29 педагогічних працівників
з них 6 сумісників. Навчання завершило 332 учнів у 13 класах, середня
наповнюваність класів становить 26 учнів. У 2012-2013 навчальному році
штатними працівниками ліцей був забезпечений на 100%. Розстановка
педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При
підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні
якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові
вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером.
100 % педагогів ліцею пройшли навчання інформаційним технологіям по
програмі Іпtеl «Навчання для майбутнього», «ІКТ», «ВЕБ 2.0». За
результатами моніторингових досліджень ІКТ-компетентності 80% вчителів
володіють ІКТ на достатньому та високому рівні, 20% на середньому.
Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на
комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати
освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний
процес з учнями. Адміністрація ліцею на високому рівні володіють
навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та
використовується для адміністративної роботи.
Якісний склад педагогічного коллективу наступний: спеціаліст вищої
категорії – 21 чол., І категорія – 5, ІІ категорія – 1, спеціаліс – 1., мають
звання вчитель-методист – 2 педагоги, старший вчитель- 15 вчителів, що
говорить про значний досвід колективу.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників
ліцею дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчальновиховного процесу на високому рівні.
3. Навчальна діяльність учнів
Станом на 1 вересня 2012 року до п’ятого класу було зараховано 52
учнів, згідно правил конкурсного приймання. На початок навчального року у
ліцеї навчалось 333 учні.
У ліцеї існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9
класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена
робота класів з поглибленим вивченням предметів: математики, економіки,
інформатики. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості
ліцею, були сформовані два 10-х класи: математичного та інформаційнотехнологічного профілю, 11 клас інфомаційно-технологічного/економічного
профілю з діючими спецкурсами : «Основи комп’ютерної графіки», «Основи
веб-дизайну», «Mikrosoft Exsel у профільному навчанні», «Інформаційний
працівник», «Основи менеджменту», «Основи казначейської справи», «Вища
математика», «Ірраціональність у рівняннях нерівностях і алгебраїчних
виразах».
В ліцеї навчається 332 учні. Якість знань – 65 %, покращилась
порівняно з минулорічними показниками за цей період – 62%.
Високий рівень навчальний досягнень мають 6% (5% - минулий рік)
учнів, достатній – 60% (57% - минулий рік), середній – 34 %, початковий –
0% (0 учні).
На другому ступені навчається 263 учні. Якість їхніх знань – 64%( 61% минулий рік). На високому рівні закінчили навчальний рік 6% учнів, на
достатньому – 58% учнів, на середньому – 36%. Претенденти на одержання
свідоцтва з відзнакою: Аллабергенова Л., Ковальова А., Савицька А., Сінчук
А.
Третій ступінь нараховує 69 учнів, якість знань – 70%. На високому рівні
навчаються 6% учнів, на достатньому – 64%, на середньому – 30%.
Претенденти на нагородження медалями відсутні.
Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли
висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого
основного рівня. Порівнюючи результати навчальних досягнень цього року з
минулим, ми бачимо в цілому покращення успішності учнів. Але на
високому рівні ще можуть навчатися 2% учнів, на достатньому рівні можуть
навчатися ще 9% учнів, які мають рівень досягнень 9 та 6 балів тільки з
одного предмета і в результаті якість знань могла би покращитися до 74%.
На виконання наказу міського управління освіти від 20.09.2012 №331
«Про організацію роботи міжшкільного факультативу у 2012 – 2013
навчальному році» з 1 жовтня 2012 року було організовано роботу
міжшкільного факультативу з української мови та літератури, математики,
фізики, інформатики.

Для створення міжшкільного факультативу були використані вакантні
години варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів міста за згодою їх керівників. Передача годин відбулася
відповідно до трьохсторонніх договорів між керівниками закладів та
управлінням освіти.
Загальноосвітні
навчальні заклади
міста приймали участь у
комплектуванні груп (вивчали запит учнів, збирали заяви, надавали
рекомендаційні листи), здійснювали контроль за відвідуванням учнями
міжшкільних факультативів, їх поведінкою і навчальними досягненнями.
Навчання на міжшкільних факультативах для учнів відбувалось на
безкоштовній основі..
Комплектування групи здійснювалось на підставі заяв батьків учнів та
рекомендаційних листів закладів освіти до початку навчальних занять.
Наповнюваність груп визначається в залежності від специфіки тієї чи іншої
дисципліни, але не більше 20 учнів у групі. Навчальні заняття відвідувало 65
учнів. Програми з усіх напрямків була виконана повністю.
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої
учнівської молоді відбувся міський етап олімпіад з 24 базових дисциплін
серед учнів 6-11 класів.
В ІІ(міському) етапі Всеукраїнських олімпіад взяла участь команда
Енергодарського багатопрофільного ліцею з 16 базових дисциплін у складі
95 учнів. Переможцями
стали 50 учнів, що складає 53 % якості.
Найвищий рівень підготовки до олімпіад виявили учні з української мови та
літератури, хімії, фізики, географії, історії рідного краю, інформаційних
технологій, біології та історії.
Задовільні результати з російської мови та літератури, економіки,
історії рідного краю, основ правознавства, математики.
Переможці Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 н.р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

П.І.П. учня

Клас

ІІ тур

П.І.П. вчителя

Українська мова та література
Аллабергенова Лейла Бахтіярівна
9-а
Касярум Т.В.
ІІ
Ковальова Анастасія Ігорівна
9-а
Касярум Т.В.
ІІІ
Лихо Марина Григорівна
8-а
Біла Т.П.
ІІІ
Мала Марія Анатоліївна
8-а
Бабаніна О.П.
ІІІ
Коваль Анастасія Олексіївна
8-а
Бабаніна О.П.
ІІ
Фізика
Кулинич Яків Юрійович
10-а
Уманська Т.М.
ІІІ
Кучеренко Федір Анатолійович
9-а
Уманська Т.М.
ІІІ
Щербина Данило Сергійович
9-а
Уманська Т.М.
ІІІ
Мала Марія Анатоліївна
8-а
Уманська Т.М.
ІІІ
Коваль Анастасія Олексіївна
8-а
Уманська Т.М.
ІІІ
Географія
Аллабергенова Лейла Бахтіярівна
9-а
Трубчанінова Т.П.
ІІ
Ковальова Анастасія Ігорівна
9-а
Трубчанінова Т.П.
ІІ
Савицька Аліна Володимирівна
9-а
Трубчанінова Т.П.
ІІІ
Федосєєва Анна Сергіївна
8-а
Трубчанінова Т.П.
ІІІ
Рябоконь Тетяна Олексіївна
8-а
Трубчанінова Т.П.
ІІІ

ІІІ тур
ІІІ

ІV тур

П.І.П. учня

Клас

ІІ тур

П.І.П. вчителя

ІІІ тур

ІV тур

Математика

16. Марієнко Софія Олексіївна

6-а

17. Сінчук Альона Валеріївна

9-а
ІІІ
Хімія

18. Кулинич Яків Юрійович
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

І

Гріднева О.Я.
Калмикова В.В.

Євтушенко Н.А.
Савицька Аліна Володимирівна
9-а
Євтушенко Н.А.
ІІІ
Мала Марія Анатоліївна
8-а
Євтушенко Н.А.
ІІІ
Пронін Іван Станіславович
7-а
Євтушенко Н.А.
ІІІ
Російська мова та література
Аллабергенова Лейла Бахтіярівна
9-а
Караманова В.О.
ІІІ
Ковальова Анастасія Ігорівна
9-а
Караманова В.О.
ІІІ
Поцілуйко Марія Василівна
Караманова В.О.
ІІІ
9-а
Основи економіки
Приходько Олексій Олександрович
11
Меленюк В.О.
І
Холодов Данило Євгенович
9-б
Меленюк В.О.
ІІ
Біологія
Кулинич Яків Юрійович
10-а
Іголкіна Я.В.
ІІ
Приходько Олексій Олександрович
11
Іголкіна Я.В.
ІІІ
Підопригора Максим Олександрович
11
Іголкіна Я.В.
ІІІ
Ляхов Євген Юрійович
11
Іголкіна Я.В.
ІІІ
Погудіна Марія Сергіївна
10-а
Іголкіна Я.В.
ІІІ
Чальцева Олександра Дмитрівна
9-а
Іголкіна Я.В.
ІІІ
Сінчук Альона Валеріївна
9-а
Іголкіна Я.В.
ІІІ
Чураєва Анна Сергіївна
8-а
Іголкіна Я.В.
ІІІ
Третяк Анна Володимирівна
8-а
Іголкіна Я.В.
ІІІ
Історія
Рябоконь Тетяна Олексіївна
8-а
Цьомко В.С.
ІІІ
Матвиєнко Єгор
8-а
Цьомко В.С.
ІІІ
Сінчук Альона Валеріївна
9-а
Щербина Я.А.
ІІ
Ковальова Анастасія Ігорівна
9-а
Щербина Я.А.
ІІ
Мамиченко Валерія Едуардівна
10-б
Щербина Я.А.
ІІІ
Основи правознавства
Корзун Володимир Ігорович
10-а
Щербина Я.А.
ІІІ
Історія рідного краю
Колодін Станіслав Валерійович
11
Щербина Я.А.
ІІІ
Рябоконь Тетяна Олексіївна
8-а
Цьомко В.С.
ІІІ
Інформаційні технології
Чекмарьов Владлен Володимирович
11
Дятлова О.А.
ІІІ
Вишнякова Дар’я Миколаївна
11
Дятлова О.А.
ІІІ
Сорока Анастасія Ярославівна
11
Дятлова О.А.
ІІІ
Смьордова Інна Юріївна
11
Дятлова О.А.
ІІІ
Мамиченко Валерія Едуардівна
10-б
Легка Ю.М.
ІІ
Скалозубова Анастасія Леонідівна
10-б
Легка Ю.М.
ІІІ
Беспала Аліна Максимівна
10-б
Легка Ю.М.
ІІІ
Конкурс знавців української мови і. П.Яцика
Лихо Марина Григорівна
8-а
Біла Т.П.
ІІ
Ковальова Анастасія Ігорівна
9-а
Касярум Т.В.
ІІ

10-а

ІІІ

ІІІ

ІІІ
ІІІ

І

Аналіз якісної участі учнів ліцею в міському етапі говорить про
позитивну динаміку.
Керуючись указом Президента України від 30.09.2010 № 927 «Про
заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і

талановитих дітей та молоді», рішенням сесії Запорізької обласної ради від
31.03.2010 №6 «Про Програму розвитку освіти Запорізької області на 20102012 роки», протягом 2012-2013 навчального року було організовано участь
учнів ліцею в інтелектуальних інтерактивних конкурсах з української та
російської мов, фізики, математики, англійської мови, природознавства,
історії, інформатики та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України.
Одним із традиційних напрямків роботи щодо педагогічної підтримки
здібних та обдарованих дітей, розкриття їх творчого потенціалу
залишається
участь учнів ліцею у Всеукраїнському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, у
різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах Всеукраїнського та
Міжнародного рівнів.
Енергодарська мала академія наук учнівської молоді – профільний
позашкільний навчальний заклад, спрямований на організацію роботи
пошуково-експериментальних гуртків таких напрямків:
- мистецтвознавство та філологія;
- історико-географічний;
- хіміко-біологічний;
- обчислювальної техніки і програмування;
- фізико-математичний.
У жовтні 2012 року відбулась ХІІІ міська науково-практична
конференція слухачів Наукового товариства учнів Малої академії наук
«Інтеграл», як І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких учнівських робіт. Науково-дослідницькі роботи учнів
присвячувались вирішенню різних проблем, захист їх був цікавим,
змістовним і відбувався за такими напрямками: хімія та біологія (3 роботи),
екологія та аграрні науки (2 роботи), економіка (2 роботи), історія та
географія (2 роботи), філософія та суспільствознавство (4 роботи),
мовознавство (1 робота), літературознавство, фольклористика та
мистецтвознавство (3 роботи), математика (1 робота).
На розгляд журі І етапу конкурсу було представлено 19 наукових робіт
(в минулому році 18 робіт) учнів ліцею.
15 робіт посіли призові місця: Венгеренко В., Підопригора М., Граждан
Ю., Приходько О., Грамович О., Сінчук А. – І місце, Мамницька Є.,
Смьордова І., Яковлєва О., Кучеренко Ф., Григор’єва А. – ІІ місце, Баранова
Є., Гордєєва С., Биков М., Погудіна М. – ІІІ місце. Та три учні отримали
заохочувальні призи та запрошення на обласний етап. На жаль, не всі
контрольні роботи були написані добре, і тому на обласну конференцію
одержали запрошення уже 16 учнів. Захист пройшов добре, Грамович О.
одержала призове перше місце та запрошення на Всеукраїнський етап. Також
призові місця посіли Приходько О., Граждан Ю., Яковлєва О., Чекмарьов В.,
Кучеренко Ф.
У ІІ (міському) етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу імені П. Яцика
переможцями стали учениця 9-А класу Ковальова Анастасія (вчитель

Касярум Т.В.), яка посіла ІІ місце та учениця 8- А класу Лихо Марина
(вчитель Біла Т.П.) - ІІ місце. За результати проведення обласного етапу ХІІІ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів до
числа переможців знову ввійшла Ковальова Анастасія (вчитель Касярум
Т.В.), яка посіла І місце і приймала участь в заключному етапі Конкурсу
2012-2013 н. р.
З метою популяризації сучасної вітчизняної дитячої книги, у 2012-2013
навчальному році проведено Всеукраїнський конкурс «Найкращий відгук на
сучасну дитячу прозу» для учнів 4-5 класів. Переможцем міського етапу
стала Анохіна Олександра, учениця 5-А класу ЕБЛ (вчитель Біла Т.П.)
З метою підвищення зацікавленості учнів старших класів до базових
предметів інженерних напрямків та профорієнтаційної роботи Радою
молодих спеціалістів ВП ЗАЕС в співпраці з Науково-методичним центром
управління освіти в березні 2013 року проведено другий відкритий конкурс
«Будь інженером» серед учнів 10-х класів навчальних закладів міста
Енергодара. В конкурсі приймало участь 10 учнів ліцею переможцями стали
3 учні.
Наші учні щороку активно приймають участь Міжнародному
математичному конкурсі «Кенгуру».
Зменшилась кількість учасників у порівнянні з минулим роком, але
зросла кількість призерів, що говорить про якісну підготовку дітей до
конкурсу.
В грудні 2013 року учні 5-8 класів прийняли участь в інтерактивному
Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок»
Вже втретє учні ліцею взяли участь у мовознавчих конкурсах: з
українознавства - «Патріот», з англійської мови – «Гринвіч», з російської
мови – «Русский медвежонок - языкознание для всех», «Лукоморье»,
організованих Центром творчих ініціатив «Клєвєр» м. Горлівка, та в
українознавчій грі «Соняшник». Всі учасники мовознавчих конкурсів були
відзначені сертифікатами та сувенірами від організаторів конкурсу.
У 2012-2013 навчальному році учні 5-11 класів вдруге взяли участь у
Всеукраїнському інтерактивному конкурсі юних суспільствознавців
«Кришталева сова» та в історичному конкурсі «Лелека».
З метою підвищення комп’ютерної грамотності дітей, ознайомлення та
зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною
технікою та літературою у листопаді 2012 року учні 5-11 класів ліцею взяли
участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності
«Бобер».
В квітні 2013 року було проведено Всеукраїнський фізичний конкурс
«Левеня-2013». Наші учні приймають в ньому участь вже четвертий рік,
відсоток залучення учнів все зростає. Це пояснюється тим, що в ліцеї
з’явився постійний вчитель фізики.

Аналіз участі учнів ліцею в інтерактивних конкурсах показує високу
активність учнів, які навчаються в класах з поглибленим вивченням
інформатики, а саме: в математичному конкурсі та конкурсі «Бобер».
Залучення учнів ліцею до участі в інтелектуальних конкурсах
1. Конкурс «Кенгуру» - 81
2. Конкурс «Колосок» - 23
3. Конкурс «Бобер» - 77
4. Конкурс «Левеня» - 58
5. Конкурс «Патріот» - 55
6. Конкурс «Гринвіч» - 26
7. Конкурс «Русский медвежонок» - 113
8. Конкурс «Лукоморье» - 25
9. Конкурс «Соняшник» - 68
Всього учнів, які прийняли участь в інтелектуальних конкурсах в 20122013 н.р. – 526 учасників.
Педагоги ліцею приділяють велику увагу роботі з обдарованими
дітьми.
4. Виховна робота та позакласна робота
В 2012-2013 навчальному році колектив учнів та педагогів працював
над досягненням поставленої мети: формування в учнів мотивації до
саморозвитку, самовдосконалення з метою виховання компетентної, духовно
багатої особистості.
Управління виховною роботою закладу здійснювали педагогорганізатор Дем’яник О.Г., практичний психолог та соціальний педагог
Павлова Ю.О, керівник м/о класних керівників 5- 11 класів Біла Т.П.
З метою модернізації і оптимізації виховного процесу в цьому
навчальному році класні керівники, керівники гуртків продовжували роботу
над впровадженням нових технологій і використанням сучасних ефективних
форм і методів.
Освітнє середовище ЕБЛ складається з 13 класних колективів.
У системі виховної роботи ліцею створені умови для прояву
організованості, ініціативності, відповідальності класних колективів. Це
участь класу в традиційних заходах, акціях, тижнях, місячниках, конкурсах.
Активність класних колективів відображена в змаганні «Кращий клас ліцею».
Наші класні колективи різною мірою проявляли свою соціальнопедагогічну активність. Високий рівень соціально-педагогічної активності
мають наступні класи: 7-А кл. (кл.кер. Касярум Т.В.) , 9-А (кл. кер.
Калмикова В.В.) В цьому навчальному році переможцем конкурсу-змагання
«Кращий клас року» серед класів середньої ланки став 7-А кл., в старшій
ланці 9-А клас.
Виховна робота ліцею в 2012-2013 навчальному році базувалася на
таких пріоритетних напрямках виховання: громадянське, моральне, трудове,
художньо-естетичне, екологічне, превентивне, формування здорового
способу життя.

Згідно з річним планом роботи було заплановано і проведено комплекс
виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність таких
заходів:

День знань, свято першого дзвоника;

День дублера;

Конкурс-показ «Ділова ліцейська мода»;

День ліцею;

Свято «День народження ліцею»;

Новорічне свято;

А ну мо козаки;

Широка Масляна»

Свято 8-го березня;

Свято останнього дзвоника;
Вчителями ліцею проведено цикл бесід, лекцій на тему : «Хрестоматія
моральних цінностей людства», «Кодекс законів честі ліцеїста. Його права
та обов’язки», Конкурс «Краща промова на захист дружби»;
 на класних годинах вивчались основні положення Конституції України,
Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини;
 тиждень толерантності, тиждень психології;
 акція «Ромашка» (допомога дитячому садку №10»;
 акція «Почуйте всі»;
 акція «Милосердя» (дитячий будинок «Надія»);
 класні години: «Традиції в моєму домі», «Мати символ добра на землі»,
«Від родини йде життя людини», до річниці звільнення території України
від гітлерівських військ, до Дня партизанської слави, до Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 День збройних сил України
 День незалежності України;
 до 27-ї річниці Чорнобильської трагедії;
 День Перемоги у В.В.В;
 День матері;
Класними керівниками був проведений цикл бесід:

«Україна - наш спільний дім»» (5-8 кл.)

«Моя Батьківщина незалежна Україна»» (5-7кл.)

«Моя земля – земля моїх батьків»» (7-9 клас)

«Я зобов’язаний і я маю право» (7-11класи)

«Громадянин - значить патріот» (5-11 класи)

«Прапор України – символ державності» (5,6 клас)

«Ми – майбутнє України» (5-7 кл.)
Протягом року проводились екскурсії до музею ТЕС, Запорізької АЄС,
відзначались національні свята. Проведені тематичні уроки пам’яті, лінійки
до Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, проведена
зустріч з воїнамиафганцями Косинським Е.М. та Дударчуком В.В.. Патріотичне виховання

молоді також здійснюється на кращих зразках української класики, в ліцеї
проведено: виховні години: «Символи України», «Про що говорять знаки
нашого герба», «Державний прапор України – символ державності», тощо. В
ліцеї проведено: виступ лекторської групи, присвячений Дню рідної мови,
конкурс стіннівок «Мова рідна, слово рідне», конкурс читців поезії про мову,
класні години на тему: «Українська мова – державна мова України». З метою
формування патріотичних почуттів, відзначення 68-річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні проведені уроки мужності, класні години: «9
травня у моєї сім’ї», «Жінка…війна…Перемога…», «Пам’ятаєш земле сорок
п’ятий», «Свято Миру, Свободи й Весни», «За тих, хто впав в бою за крок до
перемоги»., презентації учнів про свою сім’ю.
Проведені операції
«Турбота», «Георгіївська стрічка», учні 5-8 класів прийняли участь в
конкурсі на тему «Напиши листа ветерану». Волонтерська група 7-Б класу
допомагає ветерану війни Симоненко І.В.
Команда ЕБЛ прийняла участь у міському конкурсі-фестивалі
«Нащадки козацької слави», в військово-спортивному святі присвяченому 21й річниці Збройних сил України, командa загону юних інспекторів руху
ліцею здобула перемогу в міському та зональному огляді-конкурсі «ЮІД2013».
Наші учні прийняли участь у міському етапі конкурсу «Космічні
фантазії» та стали лауреатами обласного етапу в номінації образотворче
мистецтво, літературна творчість та історія і філософія (20 учнів). В конкурсі
– виставці «Знай і люби свій край», прийняли участь 9 учнів, 6 - стали
переможцями міського етапу конкурсу, 5 учнів – стали лауреатами
обласного етапу конкурсу. В обласному конкурсі малюнка «Наше щасливе
життя» прийняли участь 7 учнів (5-7 класів). У рамках Всеукраїнського
відкритого фестивалю «Єдина родина» учні ліцею прийняли участь в
міському фестивалі дитячої та юнацької художньої творчості. Команд ліцею
зайняла II місце у міському конкурсі Клубу веселих та кмітливих.
Проведено ряд місячників: «Увага! Діти на дорозі», Безпека
життєдіяльності,
місячник протипожежної безпеки, безпеки знань з
життєдіяльності, місячник профілактики туберкульозу. Ліцеїсти стали
переможцями міського етапу даних конкурсів в різних номінаціях. Номінація
«Кращий позакласний захід»( переможці учні 5-Б класу, класний керівник
Гріднєва О.Я.; Номінація «Навчальний мультимедійний посібник» з теми:
«Щоб не сталося біди» (переможці Марчуков Микита, учень 10-А класу,
Одинець Михайло, учень 9-Б класу, Грамович Олеся, учениця 9-А класу).
На достатньому рівні проводилася спортивно-масова робота: змагання
з футболу, спортивні естафети серед ліцеїстів, також команди ліцею
приймали участь у міських змаганнях з легкої атлетики, туристичному зльоті
серед школярів міста, у міській спартакіаді допризовної підготовки молоді, у
міських змаганнях з міні-футболу серед школярів, у міській спартакіаді з
шахів, в міських змаганнях з волейболу серед школярів , в міському турі
Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва
«Олімпійське лелеченя» де добули III місце.

В закладі працювало три спортивних гуртка: «Футбол», «Волейбол», та
«Атлетична гімнастика».
Педагогічний колектив ЕБЛ прагне створити сприятливі умови для
різностороннього розвитку особистості кожного учня, відводячи певну
виховну роль навчально-пізнавальній діяльності.
5. Соціальний захист
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в ліцеї,
проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року
соціальним педагогом були підготовлені списки учнів пільгових категорій.
Кількість дітей у них становить- 49 учнів, з них:
• дітей батьки яких є інвалідами - 2
• дітей-інвалідів- 4
• дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС - 6
• дітей, що виховуються однією матір’ю – 6
 дітей, що виховуються одним батьком - 5
• дітей з багатодітних сімей – 19
 дітей, що виховуються матір’ю - одиначкою - 7
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ліцею. Діти
пільгових категорій : діти, батьки яких є інвалідами; діти-інваліди; діти,
постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС за бюджетний кошт щоденно
отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку
11,98 грн. Всі учнів, що відносяться до пільгових категорій відвідують
ліцейські гуртки, приймають активну участь у загальноліцейських заходах.
Значну роботу у психологічному супроводі учасників освітнього
процесу, забезпечення психологічних умов, необхідних для повноцінного
психічного розвитку учнів та формування їх особистості виконувала
соціально-психологічна служба.
У вирішенні поставлених завдань було проведено ряд заходів. А саме:
психологічний супровід процесу адаптації п'ятикласників під час переходу з
початкової до середньої ланці ліцею (виявлення рівня шкільної мотивації,
тривожності, соціометричного статусу ліцеїстів та рівня адаптації учнів 5-х
класів до нових соціальних умов; визначення причин, труднощів та розробка
шляхів їх подолання).
Продовжувалась робота з обдарованими та здібними дітьми.
З метою кращої здачі екзаменів та професійного самовизначення серед
учнів старших класів проводилися тренінгові заняття («Як здолати стрес і
зберегти здоров'я», «Шлях до успіху»), виховні години та індивідуальні
консультування. Значне місце в ліцеї відводиться профільному навчанню,
тому з учнями 7-х класів було проведене ряд психодіагностичних методик
щодо їх визначення майбутнього профілю навчання, а саме: виявлення
інтелектуальних здібностей учнів, типу мислення, інтересів та
профсхильностей (надані рекомендації класним керівникам та батькам,
проведено бесіди з адміністрацією ліцею з приводу комплектування 8-х
класів). Вивчалось питання щодо рівня мотивації учнів до навчання, а саме в
листопаді місяці було проведене анкетування серед учнів усіх класів

(адміністрація та класні керівники були ознайомлені з результатами
досліджень, а батьки - на батьківських зборах, а також отримали практичні
поради щодо підвищення рівня мотивації дітей до навчання).
З метою формування у старшокласників емоційно-позитивного
відношення до написання екзаменаційних тестів було проведено
діагностичне обстеження по визначенню рівня тривожності. Також було
проведене ряд психодіагностичних досліджень для допомоги у проведені
педрад та семінарів. Вчителі, класні керівники отримують необхідну
інформацію і рекомендації по організації корекційної роботи в класі з
урахуванням причин шкільної дезадаптації учнів. Результати психологічних
досліджень доводяться до відома педагогів на педрадах, адміністративних
або оперативних нарадах при директорові, даються необхідні рекомендації.
Протягом року проводилась індивідуальна діагностика учнів по запиту.
Педагогічний колектив ліцею проводить певну роботу спрямовану на
виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю.
Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальні
профілактичні бесід, участь у Всеукраїнському рейді «Урок», створений та
постійно оновлюється соціальний паспорт ліцею,
проводяться тижні
правових знань, лекції, бесіди, вікторини. З метою попередження
правопорушень серед учнів, здійсненню профілактичних заходів,
проведенню правового навчання і виховання учнів та їх батьків в
навчальному закладі організована робота Штаба
профілактики
правопорушень. Всі засідання Штабу були проведені згідно плану. На даний
час серед ліцеїстів немає учнів які б стояли на внутріліцейському обліку в
штабі профілактики правопорушень та органах внутрішніх справ в КМСН.
Звірки з КМСН проводяться щоквартально.
6. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано
відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного
забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де
працює медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне
обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.
Медичне обстеження учні ліцею проходять згідно графіку. Відповідно до
результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи
у ліцеї уточнюються списки учнів спеціальні медичні групи, підготовчої,
основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на
навчальний рік. Відповідно цих списків видаються накази по ліцею.
У цьому навчальному році за довідками МСЧ №1стан захворювання
наступний:
1-а група здоров’я – 108 учнів – 33%
2-а група здоров’я – 200 учнів – 60%
3-а група здоров’я – 24 учнів – 7%
ІІ. Кількість пропущених занять учнями з причини захворювань

у 2012-2013 н.р. – 18908 годин.
ІІІ. Кількість учнів із захворюваннями у 2012-2013 н.р.:
1. Захворювань шлунково-кишкового тракту:12 учнів – 4%.
2. Серцево-судинної системи: 143 учнів – 43%.
3. Нервово-психічні захворювання: 77 учнів – 23%.
4. Опорно-рухового апарату: 43 учнів – 13%
5. Органів дихання: 8 учнів – 2%.
6. Порушення зору: 21 учень – 6%.
7. На обліку у фтизіатра: 2 учні – 0,6%.
Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у
червні-серпні за графіком медичної установи. Огляди відбуваються за
рахунок держбюджету.
Проходження медичного огляду фіксується в
санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у
медсестри ліцею.
Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для
раціонального харчування дітей протягом перебування у ліцеї. Гаряче
харчування учнів 5-11 класів відбувається згідно графіку на 3-4 перервах у
їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.
Цікавими оздоровчими заходами у ліцеї є проведення спортивної
спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння,
наркотиків, алкоголю, виступи медсестри та представників МСЧ. У планах
виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по
збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого
характеру з класом.
8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,
профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного
процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і
проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і
норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних
актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань. Стан цієї роботи
знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею
призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці,
сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів
проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,
відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються
цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними
змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів
інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет,

спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки
життєдіяльності. Також у приміщеннях ліцею розміщено кілька стендів по
безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму
неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в
навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження
нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим
залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури.
В ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів,
проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм
з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та
проводяться профілактичні заходи.
9. Фінансово-господарська діяльність.
Будівля школи прийнята в експлуатацію 26 років назад. Але не
зважаючи на вік та зношеність, адміністрація ліцею разом з коллективом та
батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази,
підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб ліцею проводиться
централізованою бухгалтерією управління освіти.
Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата
заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті
школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію
працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.
В цьому році за рахунок субвенції розпочато заміну вікон в навчальних
закладах. Є потреба
ремонту санвузлів, закупівля наочних посібників,
мультимедійних проекторів,
меблів. В цьому навчальному році за
позабюджетні (батьківські) кошти здійсно покупку 56 стільців, замінені 63
столешниці, заміна вікон у 2 класних кімнатах, зроблені поточні ремонти
класних кімнат ліцею, здійснено підписку на періодичні видання, придбано 9
телевізорів, 2 ноутбуки, 4 комп’ютера, 2 системних блоки, придбано 10
компютерних столів на суму 3000 грн., преміювання переможців різних
конкурсів, олімпіад на загальну суму – 4500 грн., итого - 115000 грн. За
рахунок місцевого бюджету були виділені кошти на канцтовари – 1800 грн.,
бумагу – 1000 грн., електротовари – 933 грн., господарські товари – 3270
грн., будівельні матеріали – 7820 грн., миючі засоби – 9050 грн., спортивний
інвентар- 1600 грн., на ремонт заправку оргтехніки – 1700 грн., на
закупівлю оргтехніки – 10000 грн., шкільні дошки – 10000 грн. на загальну
суму 47137 грн.. Заплановано та вже замовлено за рахунок ДЕТЕК
придбання спеціалізованого класу хімії на загальну суму 300000 грн., за
рахунок місцевого бюджету шкільні меблі на суму 21810 грн., всього на
суму 321810 грн. Ітого було використано близько 483947 грн. Працівниками
централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна,
зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає.

Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або
оприбутковуються.
Адміністрацією ліцею приділяється достатньо уваги естетичному
вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль ліцею поступово
поповнюються новими сучасними пластиковими стендами.
10. Управлінська діяльність
Управління ліцеєм здійснюється згідно річного плану роботи ліцею,
плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителівпредметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система
планування, що відпрацьована у ліцеї і заснована на взаємодії всіх ланок,
підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує
координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в
процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню
навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ліцею.
Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція
управління. У ліцеї ефективність здійснення контролю зумовлює якість
реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу,
його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу. Контроль
дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання ліцею,
своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища,
знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову
атмосферу в колективи. У ліцеї адміністрацією використовується багато
різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу
чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та
виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів,
щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного
контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ліцею,
відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань
та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану
відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами
моніторингу адміністрація ліцею приймає певні управлінські рішення щодо
конкретних учителів та учнів.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ліцеєм більш близький
до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі
врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий
мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й
самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор
ліцею у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю
керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти
рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в
подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради,
індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради
пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє

переконання, завдяки такому стилю керівництва у ліцеї залишається мінімум
агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи
керівництва як порада, похвала; ставлення до людей - шанобливе,
вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе,
поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше
самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю
необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу,
насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і
властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від
себе, ай від своїх заступників.
Директор ліцею

І.В. Мятович