Вы находитесь на странице: 1из 243

X

U6
<

tV


I j|;,

ya-

wi . \ j | /
1894.

- .

. .

^?==^=

8 .
] , .
1894.

-
, , ,
. ,
, ; , ,
, ( : Glossarium linguae Rossicae veteris dialecti); .
. ,
,
,
, , . .
, - , (
).
.
. .

.
. . ,
. .-. 1841.
. . , .- 1838 ., . .
.
. . .
. . . . 1830.
. . . , .
.
Nest. , . . .
Chr. Ipat. , . . .
Chr. Ngr. , . . .
. . , . . . 1837.
P. S. ., . . . .
. 1851.
. . , . .
.
. , . .
Arch. Coll. Miill. Veen VSSM 4

. .
Msc. Rum. l o i , 363, 445, 152, 378, 273, 276, 153,
364, 160, 27 . ( ).
Msc. Und. 272, 276, 273, 284, 378, 572
( ).
Eum. Bols. 88. (
).
Msc. Syn. 928, 926, 413, 929, . 874, 993, 610, 991,
JY997, 42S, 152, 248, (Prol,). -

A.
A.sin (pro eccl. ): A , . . .
. . . 1, 66 (a. 02).
vox ficta, conflata
lat. augustus et slav. : . . . I F , p. Ml.
anglicus:
....

. . . . 1579, . 92.
. .. 93.. Arch. coll. MiiU/^,.
, , simodo, si autem,
quum primum, quum jam: , . .
. . . 1, 50 (. 1371).
, a
, .
(asynd. adversat.) . .
XIYXV
. p. 159.
,
. . I. . 12 (s. a. 1266).
: ; . . . 19. (s. a. 1323).Particula eodem sensu usurpatur quo
particula (simodo): ,
. ibid. p. 85 (s.
a. 1460).
, * . . .
130 (s. a. 1473). eadem cogitatio
de ipsius Principis Magni ore ita enun-

tiatur:
,

. . . 130 (s. a. 1474). 0
,
.
? . . 149 (s. a. 1478). , -si tunc: ,
. . , 175 (s. a. 1509).

,
. . dummodo
: ,
, .
. . . 27. (s. a. 1343). - id.
,
:
"...
.. ( ) ;
(), (
), . ib. pp.
125126 (s. a. 1473).
videlicet:
,
,,

. . . . 1525.
non aliter :
:
. Nest. s. a. 898.
, , - qualis,:
, . . . I. II, 19.
explic. serb. (Vuk Lex. p. 4):
1

HE.

. II. . . IT, 113


(s: a. 1410). . . . . 56. (s. . 1424).

, a TO
. (a. 1328) . . 1, 34.
aut (correspondens parliculac ); ,
. . 31. 16 .
si, quum: ,
. . . 14.quin
etiam:
. . JI. . 156 (s. a. 14S0).
aut;
, . . jp. 159 (s. a. 1481).
si autem:
.
. . . IT, 137.
. . . 1544 p. 1331
. Arch. coll. Mull.
% e l . (a. 1667).
interdum :
. 1- ;
. . . . . 124
(s. a. 1472). , , .
. . 199 (s. a. 1560).
v. s. . .
aliquod panni genus, ornamento pelliceo praetexti. Vox originis
germanicae, e sequenti explicanda: sin
Zobeliner rant (rantuch?) der was gar
zerhouwen Lanz. 2378:

, . . . 1539
. 39.
v. s.
. .
. A. . 2. 29 (. 1600) .
: . 10. . 332 (a. 1G53)..
. . . . 206
(s. a. 1565).
Amstilodamum. Arch.
coll. Miill. 7 /., gf .
A TOnimirum, nempe: ora , ,


(), a

. . . . 95 (s' a. 1463).
, , : :
. no 2

,
. ,
. .
. . 99 (s. . 1465).
siquidem vero, cum jam
semel praecessit:(0 ):!:
,
; * ,
. . Nest. s. a. 912.

.
mulier incantatrix:

,
, / . Msc.
Bum. 363 . 46.;Cogn. .: , .
. . . 71 (s. a. 1436.).
tormenti genus (/ . ): , -
. . .. 228 (s. a. 1611).
situla:
. (. 1356). .
. , do.
cognomen : -

( ) . . . . 42 (s. . 1406).
naviculae quoddam genus:
()
. Msc. Bum. 154 f. 375.


. . . . 209 (s. a. 1570).
b a l n e u m ;
, ,
. . 10. 1599 . 20.
lhar (homo mendax). .
Benes. 1587. apud HanJcam Beliq. XIX.
(vox germ.) trabs:

A .

, . . . . 70 (s. a. 1435).
balneator:
() . . .1. . 236 (s. a. 1628).
balneum:


. . .
Msc. Bum. Bols. 88 f. 09 a. ( )
( ),

. Msc. Bum. 363, f. 520 .
. Arcli. coll. Mull.
391 (a. 1667).
. (A. 1328) . . 1,34.
mango equarius. A. 10. (a. 1613) p. 306.
ce. A. . (a. 1666) p. 107.
mensurae al. genus: A
20 . . . (. 1663) . 213.
20 . . ( II).
turris (. g. ): A ,
, , a no no . . JI. . 213 (s.
a. 1588).
. . . 222 (s. a. 1609).
turris carnificina.
A. . (a. 1680) p. 79.
0
RegioNovgorodensisa l265
occuritur jam in . u . I, 2 ).
adversa res, calamitas:
Ha . .
. (). . . . 41 (1404).
,,
indistincte usurpantur in dipl. a. 1631.
A. . 185 de betula arbore: Ha
, ,
betula cumine deminuta.
cruciare, debilitare pro
. ^ .
. . (a. 1640) p. 313.

avapxiot.^-.JO.
(a. 1612) p. 71.
re infecta
abire: , a
, , . .
I. . 208 (s. a. 1567).
improbus:
, . .
10. (. 1679) . 102.
, incruentus:
; . Msc. Bum. 154, f. 268.
ultra limitem:
. . 10.
01498.immunis: ,
. (. 1356). . . I, 40.
( pol. przemian, przezmian,
s. bezmian) statera: p ,
, , no
no . Arch,

coll. Mull. .

impune:

, . . . II, 75 (. 1605).
incorruptus:

. . 39.
nulla incisura notatus:
. . . (1540)
. 136.
cogn. v.: *
. . . . 146 (s. a. 1478).
* . . ib.
:
,
. . . . 173 (s. a.
1506).
strues lignorum:
, , . ,
, , . .
. (1544) . 123.
1*

0.

lignum: , . . . (1501) . 103.


torcular: ,
. .
JI. . 106 (s. a. 1469).
:
( ) ( ). ;S, p. 1.
nomen averbo
securitas: 133-
. Arch. coll. 4 (Mull).
securum: (. .)


. Arch. coll.
Mull 4.
:

, , ,

. Arch. coll.

Mull. y 8 e l .

nom fern. gen.


\ Q01.tex.
nom masc. gen. j

. . 10. (1680) . 77.
-. Msc. Syn.
926 f. 1. (Vita Danielis Goric. Scr. c.
a. 1652). demin. masc. gen.:

,
. .
adj. deriv. a nom. eubst.
. cf. s. v. .
custodire. A. K II, 3537
(a. 16011602). cf. v. , .
{al. ): 3

. Arch. coll. Mull.
;,,,,. ,
. ib. (. 7096).
:
- .
Arch. coll. Mull. 9 | .
pretium parvum, vilitas:
. ib.
v. s. . .

( } a voce ,
* nummus): . . 10. (. 1541). 47.
funis: :
. . .
(1598) . 237.
( unde radix verbi ---- expergefieri explicatur)attonitus, sine sensu:
. Vita .
Smol. in Msc. Unci. 272, f. 9.
nuncius judicialis, appari
tor: . Chr. Ngrd.
1. s. a. 1167.
. Msc. Rum. 364
f. 46.
in lormula gratulatoria: , , * -.
. . . 178 (s. a. 1509).
lupanar? . .
10. (1568) . 294.
cognatus remotior: , , ,
. Nest. s. a. 912.
adj.: .
. JVes^.
in in.
cognomen viri. A.
10. a. "1483.
: ,
. Arch. coll. Mull. .
n. pr. ruris. . . (1540)
p. 136.
parcere: He
(). Chr. Ngrd. 1. s. a. 1136.
expectare, timere:

. (. 1601) . . II, . 42.
,
. . . . 83.
latro princeps: ,
' (SITO.
Msc. Bum. 152 f. 41 (153: ).
cf. . cum derivatis.
.
. . (1654) . 340.
orbus:

0 .

. . . II,
147 (. 1608).

. . . (. 1658)
.
89.
/
dcmin. deriv.:
. . . (. 1666) . 107. ( 68).
tributum:
. . . (1671)
. 157.
opulenter:
. Msc. Und. 272
p. 19 a.
divitiae: , * . . . . 116 (s.
a. 1471).
. . . 179 (s. a.
1509).
.
. . 228 (s. a. 1611).
miles virtute praecellens
ex aliqua gente aliena: A . ,
, . . . (s. a.
1435) p. 71.
sub. n. g. precatio devota, ecclesia:
,
. . . II, 38 (. 16012).
,
( ), . . . 34
( 1601).
n. fem. gen. populus de
domini salute Deum precans: *
..9.^. 85.
n. pr. fluminis. . . I,
59 (. 1389).
: . . . . 108
(s. a. 1470).
:


. Arcli. coll. Miill. 7/S9i.
, sica, pugione fodere:
. . . .
91 (s. . 1463).

capella: .
. Clir. Ngrd. 1. (s. a. 1125).
, . . .1. . 84
(s. a. 1460).: .
Ghr. Ipat. p. 22. (s. a. 1146).
n. pr. L:
. . Use. Syn. 926 f. 66.
aegrotus:
. . . (1532) . 38.
pi. t.:

. . I. . 127 (s. a. 1473).
nosocomium:
, da ,

. . . I. IT, 119 (s. a. 1419).
. . . (1666) p.
107.
n. pr. 1.:

, . Msc. Syn. 991, f.


215 .
- n. pr. 1. Moz. . . I,
59 (. 1389).
prata (pol. blonie, ]us. inf.
):
(Paulo infra
legimus: no
no ). . . . 104 (s.
a. 1468).
( )foenum palustre. A. 10. (a. 1568) p. 126.
graviores: A -
,
. . . . 188 (s. a. 1541).
prioritas: . Msc. Bum. 363 f.
516 .
senior:
. . . I, 31
(. 1328).
majus:
. . (. 1608) . 146.

adeo: . . . (.)
XT . . 269.
morbus. . . . IT, 115
(s. a. 1117).
aegrotare: ^ . Msc. Unci. 2S4 f. 153.
adj.aegrotus:
. . G. I. IT, 115 (s. a. 1417).
. . . II, 136 (. 1608).
major pars exercitus
(. ). . . . 154
(s. a. 1480).
proceres:


,
. Nest. s. a. 945.
poena confinii laedendi, furti
lignorum: , , , . . 10. . .
358: {cf. s. . ) ,
40 , . . . (. 1667) . 90.
, ,
2 3 . . 10. (. 1663) . 106.
2
, .

. . 10. (. 1665) . 106.

. . .
:
,
. . . . 91
(s. a. 1463).
id.: Msc.
Bum. 154 f. 329330.
valde:
,
. . . . 152 (s.
a. 1479).
diruere, destruere (cf. eccl.
et boh.):

....
. Msc. Mum. 154
p. 81.
{adj. deriv. a n. pr. Bo) . A. 10. (a. 1541)
p. 47.
(pro quo al.
legitur) agitare in aqua: ate
( . .)
, (
(
? 160) . Msc. Hum. 154 f. 134.
(pi'o quo v , cum
qua eccl. vexillum, tintinnabulum facile cotiferenda videtur): ,

. Frol. Syn. 248 (X febr).
barba: .
, , , . .
. . 190 (s. a. 1547).
n. . 1.: . . . .
1648 ( ).
dem. silvula able- ^.
tum, aut pinetum:
2 . . . (1505) . 174n. p. ruris:
(sic) . Msc. Und. 276, f. 118 a.
Infra occur, etiam f.
126 2.
defensio: 200
. .
. . 133 (s. a. 1474).
suppelex:
,
.
. 10. (1646) . 279.
pi. t. neui. g. libaria: A
, (sic) ( dep.). . . II, 41
(a. 1601).
silva densior, impedita, maxime abietum:
, (, ) . Nest, in in. ,
(.). . 10. (. 1610) . 62. . .

0 .

II, 104 (a. 1606)n. pr. ruris: . Msc. Syn. 413, f. 113.
. . f. 118 .
-pugna. V. s.
. (.
1446).
- doliarius; . . 10. (. 1647) . 89.
dolium: '; ^ (.)
' . Msc. Rum. 154 f. 250.
, , 15 ,
. 10. (. 1568). . 128.
. . 1. Moz. . . I, 59
(. 1389).
fovea major:

. . . II, (. 1593) . 24.
optimas (. q. eccl. |;): 2 , , . Nest,
in in. ,
(t. eccl. manus t..,.
) G. Hamart. .
Nest. s. a. 912. i. q.
princeps: , . .
, , . Nest. s. a. 912. ... ...

...
, ,
;

. .

. . 10. (. 1485) . 6.
servitus praediorum: . . (. 1610)
. 221.
cum dat.: .. . . 91 (s. a. 1463).
(). . .
. . 358.
cerevisia inebriari: He

.
. 10. (. 1686) . 293.
impedire:
.
Msc. Bum. 276 f. 11. a.

acceptio (pecuniarum): 26
. . . (. 1674:) . 257.
tcxtus: 2 ,
, . . 10. (. 1576)
. 266.
nepos, filius fratris:
(. ) . . . . IT- F,
119 (s. a. 1421). . . . . 1508.
patruelis (etiam in 4 gradu aequali consangineus):
.:
, , Chr. Ngrd. I.
s. a. 1132. . A. .
~ . p. 14.3. ,
, a
. . . .
125 {s. . 1473).
id.:

. Chr. Ngrd. 1. s. a.
1196. A ,

( )...

,
. . .
(. 1571) . 57) cf. s. . .
-fratris: He . Nest, in in.
? . 10. (. 1532) . 38.
frater. PI. : 3
, Kifi,
, . Nest, in in.
no * (gen.pl.)
. . 3
. . sub. gen.
fem. fratres: (i. e. ) u do
cee (i. e. ante fratres principatum tenentes , , ")
... 5 ,
, ,
. Nest, in in.
frater adoptivus (cf. serb. no): , TO ; a

'

, . . . . 27. (s. a.
1343).
leg. in dipl. ab. a. 1433.
. u . 1, 97.
filius fratris:

. (. 1433) . .
1, 98.
nuptiae: . . . . 4.
silva caedua:
.
. . (. 1555) . 170.
parciter, diligenter:
Be
nin ( . Msc. Syn. 929 f. 58
accurate:
. . . 39.
curare: Ms in Msc. Syn. 413 f. 115.
sarcina;
,
. Msc. Syn. 413 f. 115.
. Msc. Und.
276 f. 117 .
vado transire aliquid:


. . .. 24 (s. a. 1341).
vadum: (
. msc. ), *
. . . .
45 (s. a. 1407).
Brodt: , . . .1. . 153
(s. a. 1480).
invadere aliquem: A
,
. . . (. 1613). . 71.
genae pilosae: 1673 . Gw. . .-.
I, 31.
fruticis genus aliquod:
. Msc.
Hum. 363 f. 451 .
of. . .
.
. . (. 1576) . 266.
: A
no . Arch, coll Miill. 7/.
venter. . . (a. 1613)p. 71.

,\ij : , , , 4
, . Arch. coll. Mull. / 4 8 .
n. pr. urbis. . .1. . 184
(s. a. 1515).
vestis pellicea. . . I,
34 (. 1328).
(. ). . I. . 32. (s. a. 1357).
n. pr. . . . 1613 . 74.
. .
. (1666 .) . 107 ( 68).
n. pr. L: no

(. . .)
Msc. Syn. : 926 f. 67. (Vita Goric.
scr. c. a. 1652).
part, praes. act. a. v. :
TO
. Arch. coll. Mull. 7/.
(cf. . ) cimeterium:
(1418)
, .
. . . 52 (s. . 1418).
(cf. . ) cimeterium:
.


. . . . 129 (s.
a. 1473).
..
25000, a no
. . . 192 (s. a.
1553).
.
. . 224 (s. a. 1609).
. . . II. 32 (a. 1600).
:
, . . . m. IT, p. 151.
:

,
. Arch,
coll. Miill. 7, 1 .
anthera:
. . . .
172 (s. a. 1501).
: 16

. . . (156S) p. 127. cf. s. v.


(1. ).
subruber: . A.
10. (1579) p. 92.
n, pr. v.: Byc. A. 10. .
117 (M 28).
v
: . . . (s. a.
6712) Msc. Tolstoi.
. .
. . 193 (s. . 1555).
adesse, adventare, fieri: ,. . Nest,
s. a. 912. (. ) , a

. . .1. . 117 (s. . 171).
. . .
160 (s. a. 1481). Cum praep. no (cf.
v. ) versari: no


. . .
{1615). . 75. (hodie
)in tempus incidere: (
),
. . . 120 (s.
a. 1471).
: , , esse:
, . Msc. Bum. 363 f. 10.

m
. .
154, f. 338 durare, stare: , * * . Nest in
in. *
5* , . . .
. 129 (s. a. 1473). periplirasim
facit t. perfecti plerumque in constr. de
pendent: ,
* , a . . . ). 97
(s. a. 1464). ,
*
-

. . . 127 (s. a. 1473).


. . . 131. (s. a. 1474).
. ib. .
132. (ze byscie) .
. ,
. . . 135.
. () *
. . . 141 (s. a.
1477). 3 pers. fut. muneribus
modi conjunctivi et conditionalis fungitur: A KTO ,
(1295). . . J, 5
). ,
. (. 6 a).
, , . .
.

123 (s. a. 1471). TO

, . . . (
1613) . 74; \ . Msc. Unci 276. f. 118 .advenire: ,
. . . . . 178
(s. a. 1509). Species verborum durativa saepissime t. futuri aeque ac modi
conj. vicem gerit. Sicut a themate
aor.. s. imprf. conj. modi derivatur, ita etiam formae , ,
etc. nullum t. futuri signum continentes temporispraesentis speciempraebent: , no

* (pro )
. Nest, in in. In constr.
depend, formae , etc. m. conj.
vicem gerunt: Ho
, . Aes^. s. a. 912.
Ab eisd. ff. modus conj. t. aoristi deriva1: 6j/^ic*06pHny, , ,
3 , 4 , 5 . Nest, in in.
in constructione absoluta ponitur: no ,
f . . .-. f. 90 a. part. act.
praet. 11 cum infinitivo vel part. pr. act.
II verbo conjunctum in constructione

10

personali actionis necessitatem exprimit:


* . . . 209 (s. a. 1570). Deinde impersonaliler: . . .
. .
^ , ,
) . Msc. Bum.
15d f. 213. Ha
. Msc.
Unci. 276 p. 113 . Munere imperf.
CODJ. fungitur: , *
. . . . 209
(s. a. 1570). ()
a no * . . . 213 (s. a.
1589). JTyira .
. . 222 (s. a. 1609).
,
! ib. . 227 (s. a. 1610).
. . . 16271633, . 76. Designat actionem in praelerito inchoatam:
A y ,
;
. . . II, 46
(. 1601).
. . 10. (1680) . 78.


,
* .
Arch. coll. Mull. - eadcm for
ma participii act. praet. II, participio
ejusdem formae adjungitnr verbi cnjuscunque, in conslructione depcndenti pleruiuque temporis pcrfecti periphrasim
i'acit. Horum pavticipiorum formae geminae strictissime in persona pariter
atque in genere numeroque congruuntur: y , 8
, a

8 . Arch, coll Miill.
,
. . . . 164 (s. a.
1485). Aoristus verbi activi formae -

riae per tertiam personam aoristi verbi


esse saepissime anticipatur:
*
. . .
. 140 (s. a. 1477). Aoristus verbi substanlivi auxiliatur participio:
(. .) Msc.
Hum. 154 f. 322. .
Msc. originis Nnvograd Bum. 154, f.
189. Verbum auxiliare notionem eventi
exprimit: .
Msc. JJnd. 276, f. Ill .
, ],...1541... ^7.expleri, praeterire: 8, ,
.
. . . . 149 (s. a. 1478).
manere:
. .
. . . 109 (s. a. 1470).
cum. dat. auxilio adesse, opitulari:
,
. . .
158 s. . 1481). rebus
publicis praeesse:
. . coll. 4
(Miill.) compre
hend!: , ,

. . . . 218 (s. a.
1610). :
,
,
3
. . . 90 (s,
a. 1463) cd saep.
malae aemulationis expertem esse: (M. .) . Arch,
coll. J\ 4 (Miill.) ,
( )
. ibid.
ne. gen.commeatus:
, a
, . . . . 172 (s. a. 1501).

:
. Arch. coll. . .,,,,.
calamitas:
( " male leg. in cod.
160) '. Msc. Bum. 154 f.
136 .
:
,
?
. . 10. (.
1547) . 49. . . 10. (. 1613) . 74.
n. urbis fictum: ;


. Msc.
Mum. 363. ( .
).
adjec. deriv. a voce
(sciurus): (gen. pi. decli-

11

nationis indeterminalae)
. J.. 10. (. 1541) . 41.
mulier: () , :
* . Msc. Syn. 929 f. 376, Vitam
Genadii Costrom. a. 1580 seriptam continens.
:
,
(v. s. h. .)
. . 39 ) Hie Alexander Svir. patriam suam lituano-polonam allusit: bialaglowa.
n. pr. 1.: . . . L 58 (. 1389).
epith. const, ad. . :

. . . Msc. Rum. JBols.
88 f. 84 ).

.
: . Arcli. coll.
Mull,

'/sin-

: A , ,
- . ib.
:
... , . .
. . 137 (s. . 1476).
: (. .)
. . 160 (s. a. 1483).
. . a. 1571 p. 55.
v. s. . .
/
(cf. ): . . 10. .1579 .93.

. ib. . 1592 . 302.
. . . IT, 115
(s. a. 1417).
. , unde
derivatur .
. . 10. 1479 . 12.

inducere, institnere:
.
. . . 161 (s. a. 1484).
circmnsapiendo terram
occupare:
. .. .
. 1518.
:
, , . . 1585
. 251.
donum, dotatis: 5
... . Msc.
Syn. ? 955 f. 754.
in medios liostes se immittere:

.
. . . 183 (s. a. 1513).
- alicujus se subjicere (opp. ):
. . .. 149 (s. a. 1478).
:
-

, . Arch. coll.
Mull. 7 / 5 B 1 .
: .

12

P 0.

& * . . . 189 (s. a. 1546).


situla:
4 . ..1615. 75.
tempestas serena: 4
. . . . 165
(s. a. 1485).
- secundum aliquid
segerere: Ha ,
,
. . . 1483. imperson. in more
ponitur: , ,
, ,
.
. . . 53.
. . 1. . . I. IV, 113,
115, (.
14111719).
. . 10.1606 . 99 et seq.
. . . 101.
monetae genus:schm pellis:
. . .
. 1.
regio urbis . .
. . 206 (s. a. 1565).
( ).
. . II, 67 (. 1605).
genus frequ. a . :

, . . . . 1532 . 41.
. . reg. : .
.. .
. . Msc. Hum. 153 f. 9.
^.^ :
, ,
.. ,
. Nest, in in.
n. pr. v. A. .
.
p. 143.
: , .

. . . . . 84 (s. a. 1459).
(cf.
s. . ). II. . .1. IT, 119 (s.
a. 1426).
- . . . .
42 (s. a. 1406). . . . 46. (s. a. 1408).
;

,
, . Arch. coll.
Mull

licbdomas palmarum (a.


1311) . u . I, 15.
jugerun^cf. gr. ? apud
Herodotum I cap. 6G):
5 . A. 10. a. 1571 p. 55.
pa turn edei , e(de equis):
, a
. Msc. Bum.
363 f. 450.
dentin, a v. : A
5 . . . a. 1571 p. 53.
(=). A. . a.
1617 p. 234 ( ).
- incola urbis .^1/.
coll. Mull ? ^
tempus: A K. B. .
. .
, ,
, ... .. . . . I,
54 (. 1381). fern, gen: Ha

. . . 9 a. (. 1499).
n. . I.:
.
. . I. IY, 109 (s. . 1407).
machinamentum quoddam urbisoppugnandae: , (al. cod.
legitur: ). . .
. 36 (s. a. 1394).
locus editiormusco vestitus:
A
. . 10, . 1534 . 46agellus:

,
, . . . 10.

. 113 ( ). Saepissimc
occuritur ibidem p. 115-116 ( XXIY),
demin. a p r a e c : no ,
. . 10. .
1482 . 161.
pains, sudes, sublica: 2
. . 10.
. 1631 . 134.
. . I.: -

B B P C T

. . .
- . 143 (Reg. Neograd).
: ( )
,
,
. Arch,
coll. Mull. 4 8 8 (a. 1672).
:

10
. .//. . 239 (s. a. 1634).
spelunca (pro ; cf.
cccl. ): B* " is (Msc. al.
153 ), 3Isc, Bum. 152
f. 20 a.
vertiginosus:
.
Msc. Bum. : 363 (de Prologo cap. X).
- torquere. cf. s. v. .
adj.superus, sublatus: Tpn
. Msc. Syn. 413 f. 125.
. ib. f. 113.
acclivitas;
, .
. . . 1504.
aula curia: ... ,
. . . II, 37 (. 16011602).
thalus: ()
, . . 10. .
167S . 401.
moDumentum Pleskoviac insigne: ,

. .
I. . 217 (s. . 1610).
eques: A
. Arcli. coll.
Mull. 7 / 3 !
mensurae genus:
2. . . . 1680 . 77.
: A
. . . . 104 (s.
a. 1468).
. . 1.:
. II. . . IV, 113 (s.
a. 1411). ( )
.
. . . 76 (s. . 1509).

A.

18

? (. 1317). . .
I, 15.
adj.lacinarius(cf.): ,
. . .
. 1647 . 239 ^ ? IT).
vetus: Bo
. J,. 10. . 1568. . 126.
,
. ib. . 1579 . 130.
adv. temp.vesperi:
. Ghr. Ngr. I. s.
a. 1016.
vernus:

. . . .
1509 . 164. (cf. s. v.
):
coxy. ib. 1578 p. 197.
: ( )
, . ,


, , . . . 108 (s. a. 1470).
(cf. s. . ):
. .
. . . 170 (s. a. 1494).
{cf. . ) n. .
t'lum.: Ha . . . 0 1498.
delectus. V. '
( ). Arcli. coll. Mull. N 4.
monstrare, exhibere:
, .
. . 2, 37 (. 16012).
obarare: He
. . 10. . 1667 . 90.
conari:
. . . 10. . 1518
. 281.
admoncre (cum dat.):

. .
. . 209 (s. a. 1570).
:

, Arch. coll. Mull. 7/in.

14

: 3
. . . . 1663 . 105.
: .. u

. . 10. . 1599. 232 (
YIII).
farad (cf. boliem ..):
25 ,
. . 10. . 1579 . 92
dimitti: ()
./. .. 26 (. 1373).
superare, vinccre:
, ,
,
. Msc.
Hum. 363 f. 522.urbem obsidione domare: ,
. . ... 156 (s. a. 1480)
imperii potiri: - .
,
. ib. . 149 (s. a. 1478).
sponsorem esse pro aliquo: no
,
sa . . 10. . 1547 - 52.
: . .
. . ,
,
,.
. . . 210 (s. a. 1575). ...
, . .
coll. 4 (Mull.) .
{. ):
,
. .
. . . 202 (s. a. 1563). (.
)
. ib. . 235 (s. a. 1618).
oppugnatio:
. .
. . 198 (s, a. 1560). . ib.
sumtio, acceptio:
. . . II, 38 (. 16012).

. . , 24 (s. a. 1341). .
ib. . 70 (s. . 1435).
n. ): I. Ngrcl. II. . .
IT, 144 (s. a. 1402).

animadvertere:

,
, . . .
. 102 (s. a. 1466).

nom. coll. . q. castra


munita: :
. , .
(

. .) .

. 18 (s. a. 1.320).
Lituanicus:
. Msc. Bum,
154, f. 311.
n. pr. urbis:
. .
. . 161 (s. a. 1484).
(of. )furcatus:

. . 10. . 1534 . 46. .
. . . 1518 . 165.
: . . . 116
(s. a. 1.471).
: Ha
. . . . 1612 . 68.
, ,


. . . . 1612 . 68.
- cogn. viri. . . . 1485 . 4.
aurium pendentium: . .
. 1568 . 127.
. ib. . 1557 . 246.
habitare;
. Nest. s.
a. 907.
filia principis magni
Vitoldi: . , . . . . 64 (s. . 1432).
vir fortis: , ,
. P. S. . 3.
:
. . . . 209 (s. . 1570).
vertere, se torquere:
, . Msc.
Rum. 363, f. 520 .
:

A .

15

munus:

. . 10. . 1542 . 418. ,
:
, . . .
.^. 167 (s. . 1486).
;, cilicinus cogn.
coll. Mull. 7/39.
glutine adjungere: sti Theodori: ^sijn^. .

, '
, . . . . 1584. 60. mija : . Msc. Syn.
. Arch. .. V38S. 413) f. 70.
- jacens: beatae virgin! Mariae
consecratus: . A. 10.
. . . . 1679 . 102.
a. 1588 p. 199.
de genis, oculis labencapilli:
, , tibus: , ,
( . ., . Msc. Syn. 610 f. 71. Vita Dion.
cf. s. Gluss. scr. c. a. 1692.
illicere:
h. v.). Msc. Syn. M 926 f. 10. Vita Ban.
,
Goric. scr. c. a. 1652.
crines stellae crinitae (come- . . . . 234 (s. a. 1615).
(se) ruere, praecipitare:
tes): A
: -
. 11. . . , 124 (s. a. 1446).
. . I. . 123 (s. a. 1472).
putare (cf. ) cum
stus Blasius .
. . . 34 (s. a. 1371) [cf. s. v. ace. dupl.: Cfiu 6oroljn ): . Msc: Unci.
, - 276 f. 97 .
una:

, . . . . 10. . 1590 . 200. . . 53 (s. a. 14.20).
- possidere: .. . 1666. 300.
decet; : ^
. . . Msc. Syn.
929 f. 37 ) Vita Genadii Costrom. scr.
. . 174 (s. . 1508).
adj. principalis, caesa- c. a. 1580.
{cf. ) i. q.
reus: , ,
, . . . . 1679 : c
. Arch. coll. Mull. 4.
. 102.
pro cum loc. c :
potestas:
, ' 50 . Nest. . Msc. Bum. 154 f. 284.unk:
s. a. 945. ()
. . . A - . . . . 1498.
, -
, , - . Msc.
Und. 276 f. 112 . , .&.
regio: , , ,
( ). RCK. . . 92 , . . .
. 216 (s. a. 1605).
(s. . 1463).

16

injuste:
,
. . 10. .
1680 . 80.
= ( ; cf. boh. nebozez terebra pro v-nebozez). . 10. a. 1574 p. 250.
nunc etiam:
. A. . a. 1613 p. 67.
Bopro y: Bo
. . . . 124 (s.
a. 1472).
communiter: , , . . .
1627 f. 76.
(cf. srb. 1 hincinziehen, traho in):
() , ,
. Nest. s. a. 912.
aqua; : ,
, . . .
. 1584 . 59.
magnae aquae:
(. ) . Chr. Ngrd. I s. a. 1143.
A .
. JL . 202 (s. a. 1563).
inopia aquae
, 7
, * . . . 197 (s.
a. 1559).
uxorem ducere:
, . Msc. Sijn. ? 929 f. 39 . Vita
Genad. Costr.
aliquem habere
in usu:
. . . . 1624 . 299.
aquae effusio in re salinaria. A. . II, 67 (s. a. 1602).
inundatio: . ib. II, 88 (a. 1606).
(cf. s. v. ): A
. J., .. 1631. 184.
flumen: , , , . . . . 1518.
. ..
159.

cum dat.:
. . .1. . 93 (s. a. 1463).
cum . :
. Nvst. s. a. 945.
(a. 1431). . . I, 25.
dux belli:
. . . . 92 (s. a.
1463) verbi rectio nomini adliibetur: A . ^. . . . 146
(s. a. 1478).
munus imperatorium:

,
. 0 . . .
. . I. . 93 (s. . 1463).
n. pr. gentis rossicae: no
. P . S. . 2.
sera, claustrum:
, . . G. . IT,
117 (s. a. 1418).
(at. ) (cf.
. ). . . . 226 (s. a. 1610).
transmutare {cf. serb.
ce similem alicui fieri): ne . . Tux. IY, p. 113.
- pi. fc.scalae: 18
, , . . . .
34 (s. a. 1369).
:
.
. . . 202 (s. a. 1563).
se erigere:
(. Msc. Rum.
154 f. 192 .
emigrare:


2 . . 10. . 1532 . 39.
(. ) cum : . . 10.
. 1482 . 161.
. . . . 39 (s. a.
1.402). ,
. . . . 40 (s. a. 1404).

17

()...
. . 10. saec.
. , . 270.
. . . . 83 (s. a. 1459).
:
epilepsia? 9 . . . . 215
(s. a. 1605).
. Msc. Und. 384 f. 153.
(Lavr. ).
auriga?: P . S. . 1.
sua sponte: ( ). .
. Chr. Ngr. I s. a.
Tux. I F , p. 129.
(c/l )sinus: - 1168. , . ib. s. a. 1172.
princeps, maguas: . . . . 1518.


epistola responsalis:
. ^ . Msc. Mum. ? 153.
(. . ) f. 48.
bovis:
1 ffi { .

Msc. Rum. 154 f. 322.


rheda, vehiculum (sine onere): . . 10. . 1611 . 179.
potus: Ha
,

. . JL.
. 127 (s. a. 1473). . . 10. . 1653 . 332.
,
. Msc. Und. 276, f. 77. . . . . 71 (s. a. 1436).
rcquirere:
n. pr. urbis: , () .
Nest. s. a. 945.
.
. . . Chr. Ngr. I s. ib. . 89 (s. a. 1462).
a. 1114.
sui juris esse:
nominare: A

, , do
. (. 1433). . , . J, 98.designare: ,
( ) - . 3 ;
. . . . 1483.
, , a
(). Msc. Syn. 929 f. , .
71. Tita Genad. Costrom. scr. c. a. 1580. Nest in in.
in aeternum: o
., . . ib. s. . 862.
, .
mora:
Nest. s. a. 945.
3 . . .
bellicus: - . 1504. leg. . . a. 1579
p. 131 ib. a- 1583 p. 132. A . Msc. Bum. 364 f. 38 .
. .
exercitus: - . . 189 (s. a. 1546).
.
fumarius:
. . . 130 (s. . 1474).
, ,
: - . . . . 1672 . 328.
. . . .
:
197 (s. a. 1560).
,
bellicus: . . . . , 109 (s. . 1407).
. .
patron.: . . 166 (s. a. 1486)
Chr. Ngr. s. a. 1194.
2

IS

ft 0 J 0 C T .

n. pr. flum. Glir. Ngr. J,


s. a. 1143; 1144.
n. pr. 1.:
. Msc. Hum.
? 154 f. 2G1.
n. pr. lacus: . Msc. Bum.
154 f. 378.
:
. Msc. Bum.
363 f. 453 b.
bos: Ho
regionalis: , . . 10. . 1012 . 70.
, rus : - . Vita Abr.
) - Smol. f. 1314.
. Msc. Und. 276, f. 46 a.
privilegium:
. ib. f. 47 a.
. .
. . 1571 . 56.
(=) Blasius:
! Age!


!
, - . I. . 134 (s. . 1474).
. . I.
. Chr. Ngr. I, s. a. 1187.
adv. (in das offene Feld den
incola urbis .
Feind
locJcen) (hostem) in planum*
Arch. coll. Mull. M 4.
(deducere). cf. .
trahere: cum loc.extra: no , . . . . 159 (s. a. 1481). . .
..52(..1418).
. . . . 1630 . 241.
. 10.

. . 100 (? III).
. . . . 4.
adversari;
conflictari cum aliquo - ^
judiciali: - , ,
- . . . . 1504.cogere: - . Msc. Und. 276 f. 112. a.
: . Arch. coll. Mull. 7 / 3 9 l .
, errave:
. .
, . . 178 (s. a. 1509). :
, - ,
. . 10. . 1629 . 87.
11 ,
. ^gentilis: - . . . . . 208
, - (s. a. 1569).se intrudere:
. . 10. . . .
.
1568 . 126. . ib. .. 88. . 97. .
1577 . 129.
0)
fatidicus: - .
!:- ib. 97. .
?" Nest s. a. 912.
(.)communis:
, .
. ib.
,
regio: A

(. 1327). . . 1,19.rns, agri .
): . . . . 44.
(s. . 1407). . ,
, , , , .
. . . 121 (s. a. 1471).

, . . . 105 (s. a. 1480).

. . . (. 1368). . . I, 48.
perfidus:
,

. . 10. a. lOTd p. 72.
arborum limitisque latio:
, ,
. . 10.1604. 94.
adv. malitiose: Co
. . . II, 39.
. . . .//. IT, 114 (s. a. 1412).
n. pr. flum :
. A. 10. a. 1616 p. 134.
: .
. . a. 1505 p. 2. n. .
flum. Chr. Ngr. I, s. a. 1064.
regio urbis .
. .1. p. 207 (s. a. 1566).
fuscus: . A.
10. a. 1579 p. 92.
,
. . Tux. IY, .
120. cogn. viri. Msc. Hum. 152 f. 37.
. t.porta; demin. :
A ,
,
. . . . 1532 . 39.
pi. t. janua exterior: A
,
.
() , . . JI. .
206 (s. a. 1565).
. . 10. . 1579
. 130.
. . . 1542 . 418.
:
100
. . .1. . 180 (s. a.
1509).
.
Arch. coll. Mull.

. . . . 1592 . 302.
:
. . . . 45 (s. a. 1407).
. . flum. . G. .1, IV.
142 (s. a. 1399).
- , en: ,

19

.
. 10. . 1485. , ,
. . 10.
. 1532 . 38.
agitari, commoveri:

. . . . 215 (s. a. 1605).
allegare {. ): A
.
,
. (. 1371). . . 52.
n. subst. numerale, gen. fem.:
... . . 10. . 1684 . 216 ( 205).
pagns: ,

. .
. . 30 (s. a. 1352).
: . . . 126 (s. a. 1473).
Oriens:
, . . . 200. (s. a. 1563).
cuspidatus: . .
10. . 1579 130.
denus judicare:


, :
, , . (.
1353). . . I, 38.
I (cf ^ g
):
, .
700 , .
. . . 237 (s. a. 1632).
ascensus:
,


. Msc. Syn. ? 926 f. 60.
Vita Ban. Goric. scr. c. a. 1652. cf.
vocem .
pannus spissior: , .
. . I, 61 (. 1389).
hereditas: * ,
2*

20

ft 0 .

; . . .
. 165 (s. . 1485). .
.
. . . 10!) (s. a. 1492).
fundi dominus, agri pos
sessor: A , , . (.
1S68). . . I, 46.
. . .
. 1551 . 272.
(, in constractionem epicam incidens); TO, ,
. ...1530. 37.
officina cerae fabricandae:
()

.
. 10. . 1574 . 247.
:
... ,
' Arch. coll. */-,.
npr. . . I, 59 (a. 1389).
n pr. presbyteri: ,
, . Chr. Ngrd. I
s. a. 1188.
:

. . . . 32 (s. a. 1362).
pax: . .
. 16. .
dimidia parte:

. Arch. coll. Mull. 7/.
in perpotuum, in aeternum
(synon. ): A
, , .
. . ante 1494 p. 120.
cultu :
,
.
. 10. . 1612 . 69.
fovea major (cf. neoruss.
): ,
. . 10. XIVXYp. 115
( XX). . . 10.
. 1498. .
. JL- . 228 (s. a. 1611). ( )

, . .
. 231 (s. a. 1613). demin. :
. .
-odiosus:
() 7
. Arch. coll. Mull. /.
cum dat. .intelligcre:

. . . 15. .
Abraham!.: . . 10. .
114
( XY).
non politum (aurum): A
..
. (. 1356) . . I, 40.
(boh. vrfska)ruga:

. Msc. Bum. 154 f. 90.
-incolae urbis: . .
. p. 59 (s. a. 1426).
cum ace. laedere, vitiare,
nocere: ,
. , .
. 218 (s. a. 1610). 7.30 . Msc. Syn.
928 f. 23.
sauciari, :
.
( t. eccl.
mamts I) . Gear.
. . Nest. s. a. 912.
jurare (cf. s. v. ):
A , , .
. . . 88 (s. a. 1461).
: .
Nest. in. in.
temporum:
, .
,
. Nest. in. in.
:
,
. Arch. coll. Mull. 7 / 9 1 .
in manus sumcre: A
4 .
. 10. . 1583 . 131 ( 93).

in aeternum: (. ),
. . . 2, 37 (.

2).

: ,
, . . . . 223 (s. a. 1609).
verumtamen, nihilo minus: A
:
. .
. . . 181 (s. a. 1510). perpetuo:
B. . UCK.
p. 189 (s. a. 1546).
:
,
. . .
. 220 (s. a. 1607).
. ib. - 225 (s. a. 1609).
. I. (. 1328). .
. I, 35. (cf. Vigvamitram carminis indici).
certe. . ,.145.
colonista, advena: () ;
;
,
. Mse. Syn. 926 f. 7. Vita
Dan. Gone. scr. c. a. 1652.
icere (foedus),
TI : .
. . . IT, 113.
: ,
. . 10. . 1674 . 259.
: (
. . )
u . .. . 88 (s. a. 1462).
tumulfcuosus: . . 10. .
1618 . 311.
locus propatulus:
. . 10. . 1574 . 248.
:


. Arch. coll. . '/: 2 , 2 , 6 otc. .0..1571. 55.
:
-

21

7
. Arch. coll. . / 1 .
in adverso: , . a.
1613 p. 85.
oppositus: A

. ib. . 1666 . 108.
accessus:
...
. . . 16.
conscendere equum:
. Msc. Syn.
929 f. 72. Vita Gen. Costr. scr. c.a.1580
oriens;
. A. 10. a. 1631 p. 184.
(cf. s. v. ): A
. . .. 172 (s. a. 1500).
. . IL . . IT (dial.
PlesJcov.)
mittere:

. (. 1426).
. . I, 24.
,
. . 10. . 1584 . 59.
(
in carm. .
llybn. I, 264) ad bellum proficisci
(cf. polon. wsies'c na koii"): A MU
,
; , .
(. 1341) . . I, 37.
*. . .
. 127 (s. a. 1473).
(. )
. . . . 129 (s. a. eod.).
undique:
';. Msc. Rum.
154 f. 262.
ubique: (. )
. Chr.
Ngr. I, s. a. 1143.
universus, totus:
U
. Ned. s. a. 945.
tamen (cf.boliem. vsak.^:
,
; ,
. Msc. Rum. ?' 152
f. 58, a.

22

H A.

: ( . ) . Msc. Bum.
. . . 154 f. 213. :

. 131 (s. a. 1474).
(cf. . ) . . . . 236 (s. a. 1628).
. Nest in
v. s. . .
secundo: in. pro, propter: ^^ ^ . Msc. ,
. Nest. s. a. 945.
Und. 276 f. 129.
tcrtium; . ()
. . . . . Arch,
. . . 183 (s. a. 1513).
7
paragium: . coll. Midi. / 31H . Vadimonium capitis
ita testatur: ,
. . I, 63 (. 1389) lis.
platea: , ,
- . . .1. . 217 (s. a.
. Vita Abr. Smol Msc. Und. 1610).
300 .
272 f. 13.
incantator: (- . . . 63 (s. a. 1431).
. ) 11- , . . . p.209(s.a. 1570). os fluminis: -
. . .
. iVes^. s. a. 945.
insuere (incantamenti mo . 1655 . 343. de: dus aliquis):
. . . . 1680 . 80. quan - titatis terminum designat:
. Msc. Bum 363 f. 521. () 7 . Chr. Ngr. I
pro praef.: s. a. 1190. sensumsuf.jrfic (card, distr.)
etc. . continet: . I, 18 (. 1318). 1 ,
. Msc. Syn. ? ^. Msc. Bum. 154
413 scr. . a. 1577 f. 75. f. 402. rationem status designat:.
. . Msc.
*. . .1. . 183 (s. a. 1512). Und. 272 f. 18 . fidem, aucto cum abl. casus iustrumentalis ritatem designat: A
munus obit: , - . A. 10. a. 1662 p. 421. A
(sic) . Msc. Bum. ( ").
363 f. 547. - p r o abl. temp.: - . 10. . 1691 . 423. secundum:
, . Msc. Bum. ? 154 f. 379. , 1) numerorum ordinem et 2) seri- . . . 1483. 1)
em munerum designans: 1) cum ace; cum , 2) cum loc. 1) necessitudinem
2) cum loc: animae interiorem, pariter ac 2) ex . . . I, 66 (. 1402). teriorem societatem designat: 1)
* Msc. Syn.
929 f. 71. Vita, Genad. Costr. scr. . Chr. Ngr. I s. a. 1016.
c. a. 1580. in, usque in (ad designan- 2) dam mensuram approximativam): A . Msc. Bum. 154 f. 312. ordini
, , convenientia praepositione designa 5 ... - tur cum ace: . A.
; . a. 1599 p. 202.
5
tribuere: . . . I, 63 (. 1389). .

.
. : ? . Nest, in in.
aedificare (de tugurio):
,
.
Msc. Syn. 928.'
:
, , ,
.
Arch-coll. Mull. V^g.
pervadere:
, ,
, . Nest,
s. a. 912.
venatio (. ; boh.
waditi instigare, srb. rixari, sub
icere;: A . (. 14=71). . . I, 27.
immdaiio:
. Ghr.Ngr. Is. a. 1176.
accusare, ream iadicere: A ,
;
. (. 1426) .
. I, 23.
nuntiare:
. Chr. Ngr. I s. a. 114.6.
alere, educere: po , ;
, , . Nest, in in.
redarguendo respondere (v. s. v. ).
conturbari, rebellare:
. Ohr. Ngr. I s. a. 1135.
supinus: poy .
Msc. Bum. 154 f. 82., ubi haec locutio antiquitatis palaeoslovenicae redolens sensu metapliorico ab autore Russo
usurpatnr.
exploraado
inspicere:
. A. 10. a. 1479 p.
l2et
seq.
pi. t.lintea:
. Ghr. Ngr. I s. a. 1125.
parvo numero: Ha TO

23


. Chr. Ngr. I s. a. 1149.
acervatim:
. . . 20 .
Ghr. Ngr. I s. a. 1168.
n. jpr. v. Chr. Ngr.
I
s. a. 1200.
J.. . a. 1602p. 237(N:1).
(equo) jungere currum:
,
, ,
3 , 4 , 5 .. Nest. in. in.
( . ): ,
. Ghr. Ngr. I s. a. 1142.
arma capere: ,
. Nest. s. a. 941.
aufugere (Srb.
id.): ( 0 ) , ,
,
. Nest. s. a. 912.
ira incendi: (.
)
. . .1. . 163 (s. a. 1484).
cum dat.quaestionem
habere: K B .
. . . . 1479. 2.
: . Chr. Ngr. I
s. a. 1132.
in medio:
. Chr.
Ngr. I s. a. 1152.
erigere:
. Nest.
s. a. 907.
seditio, tumultus: TO
.
Chr. Ngr. I s. a. 1186.
. ib. s. a. 1132.
: , . (. 1307). . . I, 14 .
desiderium, stadium
erga aliquem recuperare: He
. Chr. Ngr. Is. a. 1137.
secundus: ib. Is. a. 1168.

2.J

B H 0 B 0.

. . 1. . .
bello vastarc: .
. 1557. . 245.
vobis (dat. pi. pron. II pers.): ,
A , ,
(. 1375). . . I, 21. ,
A .(47^.
. I. I, 27.
. . . .
(cf. boh. vyboj) excutere, 200 (s. a. 1562). 7
eflringei'e. . . . 201 (s. a. 1563).
(excutientesabripuerunt).
-exclusio: -
. . . 1523. - , . .
. . . . 236 . . 1532 . 39.
(s. a. 152728).
: .
fovea, viam corrumpens, iter . . . 1539 . 122.
impediens: no oxcludere: . A. . II, 25 (a. 1599).

n. pr. urbis; . . . . . 1563 . 147.
. I. p. 171 (s. a. 1495).
. . 1567 . 151.
: (
expellere: He
) , () . Chr.
- Ngr. I, s. a. 1137.
. . . . 209. (s. a. 1570).
aufugere, evitare: A *bonos viros traden do jus proprium libertatemque tentare:

,
. . . . 155 (s. a. 1480).
efugere: - ,
. . . . 141 (s. a. 1477).
, ,
. . . . 195
eripere, evellere:
(s. a. 1558).
(
excidere, elabi: - ). Msc. Syn. 929f. 72 Vita genad.
Costr. scr. c. a. 1580;folixxm. e libro:
. . 10. . 1613 . 72.
.
. .
. .,.-{'. 96
abducere: ,
messem facere:
. . . . 1699 . 423.
.J..JO.a. 1571. 54.
pontem flumini
exurere cf. . .
inducere: convalescercrA
(
, ,
!!). . . . . . . II, 47
197. (s. a. 1559).
(. 1601).
pretium uxoris ex alieno
conscribere:
pago dvicendae: A
,
, . . 10. . 1679
. (. 1341). . I, 36.
. 422. ,
custodia, comprchensio:
, - 4 ,
,
2 . . . 1663
.
. 106.
. . . 1666 . 108.
alienatio, abductus: evaders: ( , , - )
, . . I, . 3 . ' ,

P. K A.

. . .
. 1 (s. . 1558).
- cf. s. . . . .
a. 1559 p. 147.
greges pascendo pratum
erodere: y
, 3 2 . .
. saec. p. 358.
emtione liberare. .
. I 56 (. 1388).
ejicere: . .
. . 164 (s. a. 1485).
excurrere: ( ),
.. . . p. l'J6 (s.
a. 1559).
excursio: ;

. . . . 233
(s. . 1615).
fusus: , ()

. . . 126 (s. a. 1473).
aliqua ratione libertatem donare (opp. ):
,
, .
Chr. Ngr. I s. a. 1196. exstruere
(rogum); A
;,
. . .
II. 53 (. 1602).
jnonstrare: ^ ,
.
. 10. . 1568 . 127.
orii-i, existere:
,
. .
. . II, 119 (. 1608).

, ,
TIJ . . 10. . 1550
. 124. , ,
,
. ib. . 1571. 55.
(sic)
etc. ib. . 1563 . 148.

25

(sic) , . . . . 32 (s. a. 1360).


elicere: , a
. . . . 197
(s. a. 1560).
eximere, eximi:
, ,
. . . I, 60
(. 1389).
,
,
. .
61sortiri: , . . . . 82.
lucrum :
40
. ib. . 1674 . 258. , tinere:

. . . . 1666 . 108.
praeter:
,
.
(. 1305) . . I, 6.
abigere, expellere:
. ib. . 1525.
ox pacis legibus eximere:
,
;
. . ./Is. a. 1392.
(pro ) adv. praeter:
. .
. 140 (s. a. 1477).
expetere, deposcere sibi
aliquid ab aliquo: ();
a .
Chr. Ngr. I s. a. 1146.
gen. -fovea minor.:
,
. . 10. . 1498. ,
. . 10. . 1540. . 136.
excruciari:
. Msc. Hum. 154
f. 379. 2
. . . . 1613 . 72. -

26

, , , . . . 1612. 68.
: ,
. Arch. coll. Mull. ,,,,.
transfundendo minoribus vas aliquod majus emetiri:
4 . . .
. 1615 . 75.
exaltare (cf. boh...):
,
. . .
. 212 (s. a. 1585).
salvare, redimere:
.
. . . 1696 . 280.
sortiri:
(;) . Ghr. Ngr.
I s. a. 1193exliibere, proferre, ostendere: ( )
. . I. . 128 (s. a. 1473).

. . 10. . 1541 . 47.liberare:

(. )
. . .
. 3 (s. a. 1059). mel eximere: . . . . 1663
. 212 ( II).
: , . . . 105
(s. a. 1469).
. . .
. 1613 . 307.
epitome:
, a , , . . . 1530
. 37.


. . . 1612 . 68.
:
,
. Arch. coll. Mull. 7/.
. : I. . . I, 54
(. 1381).
comitari, prosequi, deducere:
. Clir. Ngr. I s. a.
1148.captivi, s. comprehensi libertatem stipulari: .

.
. .
. . . 112 (s. a. 1471).
cruciatibus
confessiones extorquere: , ,
. . .
. 141 (s. a. 1477).
perspeciem aliquam
(legatum) revocare:
.
. ( ). . .
. 146 (s. a. 1478).
expetere, deposcere aliquid ab aliquo: . .
. 222 (s. a. 1609).
emundare, exornare:
, ,
. . . 130 (s. a. 1474).
evacuare:
. .
. 181 (s. a. 1510).
pascua: , . . .
. 1612 . 65.
animum, vitam, extremum halitum efflare: A
,
. . . II, 51 (s. a. 1601).
. q. . . .
. 211 (s. a. 1581).
liberare:

,
, . . . . 217
(s. a. 1610).
opus caelatum: , ,
, , -. Msc. Syn. 993 p. 453.
emerifura: . Msc.
Bum. 363 f. 452.
. . 10. . 1615 .
238. ( V).
?:
; -

C T A B K A,. Msc. Syn. J\*? 154 f. 280 .
parochia filialis?: , , etc. . . a. 167D
p. 198.
obsessio:
.
* . . . .
14.8 (s. . 1478).
egredi: He
(obedis). . IV, 111. (s.
a. 1408).
excedere:
,
,
,
. . . . 143 (s.
a. 1477).
erumpere:
. . , . 3
(s. . 1509).
, effundi: . Ghr. Ngr. I, s.
a. 1188.
extundere: A ,
: . . .83. ligno aliquid
fabricare:
,

. . . 1653 . 332.,
liberare: (). . . . IT, 117.
(emicans) . . .
(Neogr.) Saec. XV p. 269.
ululare:
, . Msc.
Unci 276 f. 86 a.
pinsatione (frumentmn)
comimpere, conterere: . . 10. . S3.
cf. s. . .
-effundere:
,
. 10. . 1679 . 102.
portio:
. . 10. . 1694 . 280 (.
). Hucusque viget vocabulum
eodem fere sensu: no ce ". . I, 277.

". ib. .

27

287. . 2 5 . . . II, 24 (. 1599).


lite acquirere: . .
. .
. I, 59 (s. a. 1389).
sufficere:
5 14-
etc. . . a. 1585 p. 251.
perlegere:
. ib. . 1532 . 41.
in dies major, superior" bis
juxtaposita forma " exprimit:

. . .1. .
236 (s. a. 1628).
: 10 : . .
. 181 (s. a. 1509).
:
ffi ,
| | ... . Msc. Bum. ? 154 p. 80.
- efl'ringere: * *
* , * (Nota chiasmum). . .1. p.
201 (s. a. 1563).
comp. gr. leg. in msc. Neovgrcl.
Mum. M 154 f. 99 f. 106.
: ,
. .
.1. . 239 (s. a. 1634).
assultare
aliquem:

. . .1. . 223
(s. a. 1609).
: . . .
219 (s. a. 1607).
. ib. p. 232 (s. a. 1615).
(=)mililes, exercitus... A
, a ... Ghr. Kgr. I s. a. 1193.
sculteti aditus hoc verbo designatur: B (^)

28


; 5

. . Unci 276 f. Ill . A
. . . a. 1584 . 59.
n. pr. fl.:
40 ,
. Ghr. Ngr. I,
s. a. 1180.
. Msc. Bum. ? 154 f. 311.
hebdomas palmarum.
Ghr. Ngr. I, s. a. 1155.
(opp. )secale (Ra
dix hujus vocis rossicac abscondita lalet in palaeoslnv. (secare) triturare. cf. voces , ,
in . . 23 a. Dalius ita:
, ; , ,
; cf. in lusatosaxono wrjos das
Haidecrant Rycnica Smolerja p. 8): Ha
. Chr. Ngr. I, s. a. 1127.
, , totus, a, um:
. . s. . 1061. ()
. . s. a. 1170.

, , . ib. s. . 1172.
, a
.
. . . 1532 41.omnis, :
.. ... . 1618 . 311.
:

.
7
Arch. coll. Mull. /siturbo: ,
, . Chr. Ngr. I, s. a. 1134.
pellis nrastelae Ermiuiae (cf. ): ,

, ,
,
. Nest.
s. a. 859.
scire:
, ,

H A.

, , . (. 1327)
. . I, 19 cf. s. . ()
et
subtile aliquod discrimen quod
inter voces et apud antiquiores valebat: A ,
. * . JI. . 206 (s. a. 1565)

. .
226 (s. a. 1610).curare administrare:
A ,
. (. 1371) . . 1,51.
animadversio (male): ( )
. . . 106 (s. a. 1469).
: .
. 10. 1645. . 335.
:
*
. Arch,
coll. Miill 7 / a l .
nom. gen. fem. nom.
pi. castra munita:
,
. Nest. s. a. 88.'
aeternus, permanens:
. . Unci. 276.
f. 49.
. ib. /'. 50 .
^aetas, aevum: 27 . . 10. . 1678 . 215.
a priscis temporibus:

. . .1. . 103 (s. a. 1467).
foeni mensura: , .
. I. . 44 (s. a. 14.07).
ritu sacro conjugium inaugurare: A

. . . . 1541 , 47.
iides po)^-salva fide:
, . Arch. coll. Mull. 7/:],ll.
apertum, manifestum:


(sic de dipt. gr. translatum) ap. Nest,
s. a. 912.
fide dignus:IlKo

. Msc. Rum. 364 f. 15.


. . f. 16. ;
.
ib. f. 39.
(pro dial.) sensu
intrans.pendere: A , , ... . . .
. 1613 . 72.
gewichtzoll. . .
II, 76 (s. a. 1605).
... Areli. coll. Miill. 7/~.
frons:
. . . . IV . 114.
campana ad comitia conciens:

29

. . . . . . 135 (s. a. 1518).


conventus, comitia:
. . . . 140 (s. a. 1477).
* . . . 150 (s. a. 1478).
:
. . . . 193 (s. . 1553).
spina piscium dorsalis: A


. . 10. . 1557 . 246.
:
2 1 . 1
. . 10. saec. p.
356.
senior: 1417 .
.
. . 51 (s. a. 1417).

.
. . 1.:
;
. Msc. Syn. 928
f. 54

b.

colloqui, disceptare:
. Chr. Ngr. I s. a. 1103.
consulere alicui: ()
, . . . . 82 (s. a. 1456).
[Explicetur ex praecedentibus: He no,

,
]. ,
,
.
. . . 58 (s. . 1426).
nemus:
. Msc. .
363 . 48.
. .
. . 241 (s. a. 1637).
:
. Arch. coll.
. 3 9 ,.
adj. deriv. : ..
. .
10. . 1498.

bonus: Harazt,, dobfe, ci


horaze? dobrcli". Mat. Benes 1587 apud
Hankam Rel. XIX.
, .
10 ., . 3 ., 1*/,,2
.:
,
. . 10. . 1577 . 106.
patron:

. . . . 104
(s. . 1468).
Arch. coll. Milll. 7 / 1 .
n. . 1. Mosq. a. 1328".
. I, 31.
clavus: ... 2000
, 1000
, 1000 ,
1000 20 , 30
, 10
. *
. . . . 1630
. 241.
tuber majus:
, .
P.s. . 3.
ubicunque:
, . . . . 146 (s. a. 1476).

no

*.

quocunque cum conj. . : *


8
,
()
8 . . . Mull.

quo (abimdat passim): (pro " quo) .


. . II 32 (. ). *
* , " &
. Msc. Bum.
154 f. 216.ubi: . . 10. . 1485 . 5.
, , . ih. .
1571 . 54.
theutonicus:

. Msc. Bum. 154 f. 280.
. . . .
1661 . 104.
gen. fem.n.pr. 1. Mosq. a. 1828
. u . I, 31.
n. pr. 1. . .1. p. 5 (s. a.
1066).
detrimentum;
. . . .
1503.(solis) defectio: 1540
8-
. . . . 188.
obscurari:
. .
. . 169 (s. a. 1486).
* , |8::..
. Msc.
Syn. As 926 f. 119 (Yitam Dan. Goric.
scr. c. a 1652 continens).
capitularia:

. diplomate graeco translatum ap. Nest. s. a. 912. .
no no

. ib.
(cum . )calumniari: ( .
), Chr. Ngr.
I s. a. 1156.
blande permulcere: Upeno (sic)
no
, (sic)

(
" no

. Msc. Syn. 929 f. 46 {Titam
Gcnacl. Costr. scr. c. a. 1580 continens).
-caput: . JI. p. 21G (s. a.
1605).
. A. . a. 1603 p.
303.
arete: ,
,

, . .
. . 126 (s. . 1473).
V. S. V. .
. . 1.: . .
. . 1604 . 227 ( ).
: /
. Msc.
Unci. ? 578 f. 2. .
. . . II, 94. (.
1606).
solemne, rite aliquem comitari, prosequi:
, ,

. . p. Ill (s. a. 1471).
- fodere: . . .
II, 52 (s. a. 1602).
abliorrere, fugere aliquid: (
) .. Bum. 363 cm.
66.
,
. . . . 220 (s. a. 1607).
cogn. ....1485 .6.
:
. Msc. Bum.
, 154 f. 313.
nidus: . 10. . 1671 . 157.
n. . :
, . . .
. 83 (s. . 1459).
cf. s. . .
; (), ,
. . . 217 (1610).
colloquium;

,

. .

10. .

430.

fastus. . 10. . 1525.


licet:
, . Arch.
coll. Mull.

annuus:
(. . . Msc. Mum.
154 f. 252.
8;paululum,
paulisper, parumper:
,
^
. . . . 146 (s. . 1478).
hora:
< . Msc. Syn. 928 f. 30.
:

,
])
. Msc. Hum.
363 cm. 30.
taberna:

,
,
.
.10.XIV..429.
-longipedisspeciempraebens:
. . 10. . 1631. ,
, . ib. . 184.
:
) .
Msc. Bum. As 363 cm. 51.
significatio vocis sic cxplicatur: (sic)
,
(cas.loc) . Msc. Syn. 610 f. 42 Vita Dion.
Gluszic. scr. c. a. 141)2.
caput humannm; A
,
,
. . . . 18 (s. . 1323). capita (in numero indicando capitum Helvetiorum milia COLXIII. Caes.):
.
Ghr. Ngr. I s. a. 1186. .
o . ib. s. a. 1187. A
o , (sic) -

31

H 0.

, . Nest. s. a. 912.
, , . . . . 148 (s. a. 1478). A
,

. ib. p. 26 (s. a. 1341). cervical,
r
puh inus capitis; . Msc.
Hum. 363 j). 48.
germ, bei Leib und Leben, capite: . v. s. hac v.
(cf. ) 8^8:
( )
. Arch. coll. Mull. '/,
: . ib. 4 / = 8 8 .
adj. poss.: 11 - . .
tributnm (n. abstr. a. v.
capita):
.
J.rch. coll. Mull, '/fames, cf. s. v. .
(syn. ) 18 :
. A. 10. a. 1579 p. 93.
: . . coll. Mull. 4.
(cf. ). .

. .

159.

:
(sup.). . (. 1264)
I, 1 .
terrae spatium definitum: . . .

. 115

().

-vein:
. Msc. Rum. 154 f. 379.
. .
Hoc. . . 189 (s. a. 1546).
(cf. in lus-sax. super, d. vocem
brjoh njpa brj<5zk tumulus in Carm. popuU. cd. Smolaro ? 82
v.l8vol.I,p).113).
ripa, terra continens: A . Chr. Ngr.
I, s. a. 1201. A
no . . . I,
64 (. 1389). . . JI. . 126

32

0 P A 3 .

(s. a. 1473). Hucusque in usu sunt lo- . . . . 207 (s. a.


cutiones: " ( ), 1566).pars antiquior oppidorum Nov
" (no ) Ajw. . gorod Pleskov, juris dictionis sedes.
. 3 , A. 1471. . u . I, 28.
10. . . II, 55 (. 1603). Rybni- kov in epil. ad. t. Ill p. XXV: I . . .
" ( = - . 69 (s. a. 1434).
.
).
habilis, dexter: ( .)
: . . . . 136 (s. a. 147G).
. Msc. . . Ghr. Ngr. I
Syn. ./ 929 f. 72. Vita Genad. Costr. s. a. 1165n. pr. 1. ib.. s. aa. 1191,
111)4. scr. c. a. 158U.
superbire;
, ) , . Msc. Unci. ./ 272 f. 25. . , a
in reg. Mosq. a. ,
,
1828. I, 31. . u .
coenaculum fopp. - ; ,
); ,
, ,
. . . . 1568 . 126. , ,
, - . Arch. coll. Miill. y^g.
. (a. 7151).
. . . 1072 . 329. demin.
(sub. gen. fem.
a : , pariter ac sub. masc. gen.
. bini eandem rationem individuum eaunib. . 1579 . 130.
tiant) - septum: 4
. ib. 1548 . 21!). . . Xgr. Is. a. 1143.
sepes: ( ) 9
, . . . . IV, 139 (s. a.
. . . II, 35 (. 16012). 13>8) cf. s. . .

5
oppidanus:
. . 10. . 1631 . 134. . . 10. . 1616 . 134.
(gen. pi.) . ib. .
castrum aggere munituru:
1500 . 200.

adj. deriv. a n. pr. 1. ,
. . 1270 . u . I, 4 a.
. . . . 233.
sepire: . (s. a. 1615).
A. 10. a. 1612 p. 67.
oppiduli incolae: territorium urbis diratae: , .
() ,
, , , . II. . .
, IT, p. 140 (s. a. 1392).
.
, arx:
, - ,
2 . Nest, in in. ...
Bo pe. , . 11. . . VI, 117 (s. a. 1418).
. Msc. opera oppugnationis:
Bum. 364 f. 24 . , . ..

. 18 (s. a. 1323).
. -

.
. ib, . 19. cf. s. v. .
castellum: . Ghr. Ayr. Is. a. 1148.
oppidaneus: . ib. I
s. . 1157.
montanns: ' ,
. Msc. Mum. 363
(. . ).
figulus:

. . 10. . 1570 . 92.


fervens: . Msc.
Hum.
154 f. 68.
domini (nom. coll. f. gen.
item ac apud serbos f. gen.
TOC. ): A ,
. (. 1305) . . 1, 26.
(. 1471). . . I, 26. A
!
,
. . . XIVXV.
430.
dominus:
, ,
. (. 1305) . .
I, 7 .
.
liber bare (Freilierr): Ilo
, . . 10.
. 1613 - 234 (
XIV).
( ) . .
. . . . V. 119 (s. a. 1420).
cubiculum liospitale: ( ) u . Msc. Unci. 272 f. 25 .
donum:

. G. .
20 . no 2 ,
no 4
, 3 . . 10.
XVII.
357. ' . . Tux. . IV . 113.

33

census mei-catorius. (a.


1426 dipl Nyrdsis). . u . I, 24.
: A
. Arch,

coll. Miill. y s s i .

(s. . ) visendo
morari. Msc. Syn. 026 f. 59. Vita
Dan. Goric. set: c. a. 1652.
:
. Arch. coll. Miill. 7 / 1 .
hospes. * no . (a. 1270).
. . I, 4 . . (. 1426). . 24.
: ,

. . .
. 212 (s. a. 1585).
collegium mercatorum:
TO
. . . 151 (s.
a. 1478).
mercatura:
, |. Msc. Hum. j\?
154 f. 255. Hucusque viget iu derivato :
. . I, 321.
. ib. 351. He no .
alienigena;
;;|;.

... (de eadem persona)
...
.. . Msc. Hum. 154 f. 256.
regio transmarina:
. Chr. Ngr. Is. a. 1130.
raptor: . (. 1471)
. . I, 30.
:

. . . 15 .

architector: . Msc Hum. ' 363 f. 450.


: ; . Arch. coll. . 7/..vt.
(al. : u (. ). Clir. Ngr. I
a. 1146.
oppidanus:
. Msc. Bum.
154 f. 263.
:
,
. . coll. Mull. 7/sil.
minitari: H a , a
. . . . 99 (s. a. U6b).
. epistola: it .
, . 152 f. 45 a.
Ht't'erae: (
) : , , . . 10. . 1584 . 61.
diplomadip
loma immunitatis. Msc. Und. M 273 f.
in. epistola benedictoria. . . p. 164 (s. a. 1485).
- epistola seditiosa. A. 10. a.
1614 p. 310.remissio:
A ,
,
; , , . . . 10. . 1552
. 39..
.1. . 160
(s. a. 1482) diploma divisorium: : . A. JO, . 1571 . 54,55. . . 10. .
1508..
Cf. s. h. v.:
,
. . .

. 114 ( 7 ; . te
stimonium permutationis. A. 10. 190
et sequ..
. JI. pj 1645
(s. a. 1485).diploma
im
munitatis judicialis: ()
. Msc Und. 276 f.
Ill . . . . a. 1612diploma renuntiatorium: . . .
. 1571 . 54. diploma
conductorium: , : . . . .
1571 . 55.
(of. s. v. ). ib. . 54..
ib. .
1505 . 172. diploma
contractum dissolvcns (cf. ).
. 1568 p. 91. diploma
bellum indicens: . . . .
. . .,

. . .
II, 122 (s. a. 1441).:

. . 10.
. 1584 .
62.apocha
occupatoria:

,
. . 10.
XlVXVsnec.
p. 429.
^litterulae, epislolium dicllli: ,
,

. . . II. 33 (. 16012).
)
. ib, p. 42. ,
(sic),
. . . . 27 (s.
a. 1610).
: ,

. .
.
Arch. coll. Mull. 7 / 3 u l .

.
coBterminus. . . .
IV, 114 (s. a. 1412).
terminalis: . . . 144865 . 160.
lapis terminalis;
, , . . . . 1504.
agger:

, ,
. Chr. Nyr.
I s. a. 1158.
( ). . .
. 35 (s. a. 1372).
(pr. salifodina) sails vendendi arbitrium: ...
. . . II,
31 (. 1600).
. . 1. . . I, 59
(. 1380).
n. pr. flum.: ,
.
. . . 1557 . 246.
. . . . 1483.4.
. . 1.:
. .
I. . 35 (s. a. 1383).
: .. ..
Arch. coll. . 7,: 5 (14G3)
, 60 . . ..96.
mensura ponderis: 95 .
. . . 1600 . 233 ( X).

.
7
Arch. coll. Mull. / 31)1 .
collare, monile, . . I,
34 (. 1328).
: 40 ,

. . . . 171 (s. a. 1499).
ad instar nominum pol.:
* ... * .
. . . 163 (s. a. 1484).
nomen geutilicium:
, . . . XI V, . 115 ( XXI).
. . 1.: ...
(.1410). , . I, 76.

35

. . 10. . 1479 . 1.
. . . 11,98 (. 1606).
. .
. . 110 (s. a. 1470).
:
, . . . . 185
(s. a. 1522).
nom. coll.curia aulici (ca
marilla): : , , .
Clir. Ngr. I a. 1166.
. q. :
, , , . Chr. Ngr. I
s. a. 1194.
.
A. 10. a. 1532 p. 39. .
. a. 1534 p. 42.
grossus: ,
,
. . . . IV, 113 (s. a. 1410).
vehementius ridere, chinnari:
() ( ). Msc.
Rum. 154 f. 76.
-: -
. . . . 109
(s. a. 1470).
Bsurpantur ad aetatem lactentis designandam:
,
. . . . 1699 . 423.
v. s. . .
perdere:
, 4
. Msc. Bum. 152 f. 58 a.
mali tentatio: ?
etc. . . a. 1547 p. 51.
cogn. : , . . .
. 1652 . 339.
. .
coll. Mull. 7 / .
buccina: : ,

. . . saec. XVII p. 357.
3*

r .

i. q. funis: . ,
. Msc. Bum. 3GS f. 450.
area:
. . .

. . 117 (
XXX).

. . 1.: . . . II, 98 (. 1606).


ingens, vehemens:
. Chr. Ngr. I, s. a. 1127.

conjunctio:
, , 2
, .
. . . 1547 . 50 numerall.
compp. minora majoribus supplet: . Chr. I
s. a. 6713 (msc. Tols.).

.
Arch. coll. Mull.
^'
jam pridem:

. Arcli. coll. Miill. 7/?,.
- pristinus: "
. Msc. Syn. 99 f. 757.
i.q. . .. a. 185. 5.
freq. a p r a e c : A , ^

,
,
...; ,

, a .
. . 10 . (. 1449).
longe, procul:
. . 10. . 1504.
remotus:
.
. Msc. Hum. 363 f. 38.
remotus: < - .
Msc. Und. 276 f. 68.
v. s. . .
(ope suffixi nomlua
denotantur virorum jamdiu defunetorum
quoi-um gesta prorsus oblivioni datae
sunt, utique alia habemus ejusdem gene
ris nomina: , ); . . .
I, 34 (. 1328).
id. qu. :
, ..

A . A. .
a. 1571 p. 56.
sub di tus.
gentes subditae: Ce 6o
... A ce ,
...
. . S . . 2.
n. pr. viri Chr. Ngr. I,
s. a. 1118. ib. s. a. 1167 alter memoratur.
progenies
. . . , 140 (s. a. 1394).
--gratis:


. Chr. Ngr, I s. a. 1128.
>, ; a
.
( 1327). . . I, 19.

,
. . . . 188 (s. a. 1540).
dare: . A. 1433. . .
J, 5S coneddere:
,
(t. praes.) . . a.
1483. .
(t. praes.). ih.

,
,
. . . . 85
(s . 1460).-]\ :
. Cgr. Ngr. I s. a.
:7.. A. 1471. . u . I, 28.
muneri dare in aeternum:
A
, .
(. 1350) . . I, 40.
fidem dare.
. . . 206 (s. a. 1565).
contingere, obvenire.
, .
. . . 223 (s. . 1609).
. -

2 ...
. . . . 238
(s. . 163).
. . . 239 (s. a. 1634). . .
duo: num. card. fem. gen.: 2 . Chr. Ngr. I s.
a. 1044. A 2
. .. 1576... gen.
in :
(sic pro: ) . (. 1305) . . I, 6 .).

,
. Arch. coll. Mull. 7/3in.
vicies:

. . . . 160 (s. a. 1481).
subst num. fem.gen.:II ^ .
G. . 20 .
20 . . . . 1583 . 131. 20
100. . . .
430.
: (immotum, rigescens) . Msc. Hum. J^154f.
82Disl.Novg.
n. pr. ruris: .
Msc. Syn. ? 610 f. 52. Vita Dion. Glusz.
scr. c. a. 1492.
*
: ( )
no 3 ,
, . . . 1662
. 238 (J\? ).
. . JL . 240
(s. . 1634).
secundus:
. .
Tux. m. IY . 119.
bis: . . II, 83 (a. 1606).

400. . JL . 218
(s. a. 1607).
: ,
3 . Arch. coll.

Mull. 1 .

geminus (. ):
. . . .
1612 . 419.
. . 10. 1696
. 155.

A.

cellarius, oeconomus:
( )
.
Msc. Syn. 929 f. 71. Vita Genad.
Gostr. scr. c. a. 1580. o " leg. in msc. Bol.
Bum. ? 88.
(cf. ):
O. M. . Arch,
coll. Mull. Vsoeaula cum aedificio quodam
ad oeconomiam pertinente: ( pa)
u . Msc. Unci.
276 f. 131 .demin. :
2 . . . 1568
. 126.
, ,
... . . . 1611
. 133.
: -^ .
. Arch. coll. Mull. * S f .
. A. .
p. 114
( XY).
ancilla: npo TO
() .
A. TO. a. 1613 p. 72.
vectigal habitationis: ,
, . A. . II, 76 (a 1605).
():

. . . . 1661 . 420.
terra aedibus vacans:, . Arch. coll. Miill. 7/Mt.
praedium (opp. arvum):

.
..., ,
, , . . 10.
1532 . 39.
. . . 1571.
57.:
()
,

38

0 .

. Msc. Und. 384


f. 149.ganeum:

.
. . 1620 . 77.
palatium:
,
, ;
, .
Msc. Bum. 363 f. 439 .
cohors praetoria: (.
) ,
.
Chr. Ngr. I. s. a. 1192.
minister curiae: A ,
,
. . . I, 56 (. 1388).

. . . . 1541 %>. 47.
curiae regiae officialis:

. ( 1265). . . I . 2 .
aulicus: ( )
. . ... 162
(s. a. 1484).
. nom. ^\. .....1613.85.
pars duodecimalis:
;
, ; a
. . . . 1604 . 195.
. subs. fem. gen.duodecim: A TO ?
. (. 1317) . . 1,15.
n. pr. ruris. . .
a. 1536 p. 174.
adj. deriv. a p r a e c :
. ib.
n. coll.leviri: ^^..Sp.3.
(=:
.):
. ..
. 1680 . 77.
, , : ,
,
,

. . . . 1680 . 79.
subst. num. gen. neu.:

3- ; ; . ... 12 (s. a. 1266).


7 .
ib. . 13 (s. eod. a.).
subst. num. fem. gen.:
,
... ..
. . . 19 .
. . . . 94 (s. a. 1463).
9 . ib. 137 (s. a. 1476).
nonaginta: . J.. 10. a. 1582 .198.
inquit (ad orationem directam
introducendam). Cf. boh. di: , ,
...
, ,
500 . . ,. 2 a. (. 1598).
, , , ... He ,
, , , ,
. Msc. Und. 276 f. Ill .
..1. Cgr.Ngr. Is.a.1175.
:
() . . .
. 236 (s. a. 1628).
faber monetarius: 5 . II. . . IV,
125 (s. a. 1447).
dies itineris (Alioquin etiam
temporis termini saepissime ad distantiam localem emetiendam apud nostrates
adhiberi solebant):

. Msc. Syn. 993 f. 754. (cf. v.
).nudius tertius:
,
. Msc.
Rum. ? 152 f. 41 .dinae. . . . 1679 . 102.
dies paschalis:
,
, TO . (. 1327). . .
I, 19 II. (hebdomade pascliali).J[. 10. . 1604. 84.
Natalicia beatissimae Virginis:

E.

. Chr. Ngr.
I, s. a. 114.3.
pi. coll.: ,
ih. I, s. a. 1134..
n. pr. viri. . . a. 1609
p. 305.
demin. a. v. . Msc.
limn. M 154 f. 377.
rusticus:... ,
. .
rusparva:
. . 10. . 1525.
rus:
.
. . .
. 179. (s. a. 1509). ( . ) ,
. . . 194 (s. a. 1558).
arbor: Dfevo Rusove rikaji
derevo, ze se dfe. Mat. Benes. 1587
apud HcmJcam Beliq.
XX.
. A. 10. a. 1650
p. 142. , . . . 1579 . 219.
, . ib. . 1568 . 294.
- arbor fructifer:
. . .
. 1579 . 130.
coll. ad praec: A ua

.
. 10. . 1534 . 46.
. ih. . 1648. 97. A
3 . ih. . 1519 . 166.
habere: , , , a
(. 1265)
. . I, 2 a.
. . .1. . 28 (s.
a. 1348). gubernare, administrare: A
, ,
,
. (. 1265) .
. I, 2 a.fovere:
. . . . 28 (s. a. 1348).
- . . . . 1682 .

30

292.

. 1640 .

.:

. . 10.
. 1680. 77. cf. s. . .
excubare, excubias
habere:
. . . . 140 (s.
a. 1477).
:
. Arcli. coll.

Man.

/ .

in sensu praegn :
. . 10. . 1684 . 285.
. ib. . 1615 . 297,
diploma colonarium:
, .
. 1317 . . I, 16 (Karamzin . V
adnott. 35, 36 Caespes () apud Slavos glebae adscriptionem olim saepius
symbolizare videtur, Ut notissima, haec
slavi interpolatoris verba in Gregorii sermonem
inserta
adducimus:
).
fundi possessio, dominium: A
()
, .
. . . 1532 . 40.
ramentum, assula (. </. ): , . . . . 1646
. 279.
decima pars:
. . 10. . 1666 . 108.
decumarum exactor:
, , . . 10. . 1584 . 59.
:
.
Arcli. coll. Mull. ;^,. : Bo

* . .
decumanus:

. . 10. . 1610 . 63.
decas: , , ,
. . 10. . 1663 . 105.
decern, subst. num. gen. fern.:
A. ,

40

.
. 1L G. . . 124
(s. a. 1446).
. - 10. . 1542 .'418.

. ib. . 1532 .
174.
. ib. . 1654 . 188.
. tries legitur in di. a. 1679
p. 1!)34.
. A. 10. . 1571. 55.
.
^.\....1529.278.
vilis, non magno parabilis:
: 3
. . . . 45 (s.a.1407).
. 1. . 10. .
1536 . 174.
pro occuritur in dipl.
ab a. 1871 . u . I, 51.
ropa.n.pr.l.C/w.iV^r.J^.a. 1193.
(cf. ); .. . . . IV,
141 (s. a. 1390).
Infans:: bludivo dite moskevsky, dite ze smilstva narozene.
Mat. Bene's. 1587 apud HanJcam Reliq.
XIX.
(dial. . pro ^);
. . U.
. . IT, 141 (s. a, 1398).
mensura longitudinis: A
,
. . 10. .
162733 . 76.
propter, pro: , ,
,
. . . . .
219 (s. a. 1607) ratione habita: A

, . . . II,

38 (.

1601-2).

. . .
XIVXV
. 113 ( XIV).
unius diei iter:

,
. .
. II, . 2 . (. 1598).
cum ace.prius: , , -


. Areh.coll.MnU.'>/S(,f.
cum gen.prius:
,
. . . . 146 (s. a.
1478). usque ad: per omnem vitam (cf. boh. doziwotn'y): A
,
, .
. (. 1307)
. . I, 13. .
, , et al, saep. (a.
1356). . . I, 43.
,
HE . ib. (.1368)
I, ^'.erga: .

. - .1. . 181 (s, a. 1510).
. .
. 182 (s. a. eod.).
.
. . .
. . . .
88 f. 98 a.).
munus deponere,
magistratu abire: II (B. ) ,
,
. .
Hoc. . . 163 (s. a. 1484).
(maritos suos) ad rem adhibere, cui quisque aptior () est;
. Nest, in in.
bene voile, alicui favere: A no
( KB. ) BO
, . ib, p. 175 (s a. 1509).
assequi, longum iter pcrficere: B.
&.." .. 182 (s. a.
1512). . . 10 .
1678 . 215.
obsequium: . . .
. 177 (s. a. 1509).
vir bonus:
, -

0 P O X

, . Msc.
Rum. 154 f. 144.
amicus,bencvolus:lInpn ,
. . . .
91 (s. a. 1463).
(. ) .
. . ib. .
183 (s. a. 1513).
-bene volens:
,
- (. 1406) . . I, 72.
-. . . . 110
(s. a. 1470).
n. pr. v. Ghr. Ngr. I, s. a.
1116. . . ,
a. 1498 . .
. 1483 1502 . 162.
. . . 1525.
() adj. fem. plateam
design. Ohr. Ngr. I, s. a. 1181.
-valde:
. .
. II, 51 (. 1601). -
, . . 10. . 1568 . 127.
praeda:
. . . . 76 (s. a. 1448). . ib. p. 43 (s. a. 1407).
. . . 44.
reperire:
,
. . . . 1662 . 421.
adipisci: , , . ib. . 1615 . 75.
Justum adimplere: A

,
. . . . 1646 . 279.
probare:
, . Arch. coll. Mull. ,,,,.
detrimcntum alicui
afferre. . . a. 1567 p. 125, a. 1568
p. 128.
accidere: . .
. . . II, 37 (s. a.
16012)
^detrahi:

41

(I .

,

....1612.71.
quaesitor:
. . 20. . 1532 . 41.
( )
. ib. . 1541 . 47.

;

. 276 f. 111. .
far.ti conciliator: ,
(.
1471). . . I, 30.
probatio judicialis:
,
. . 10. . 1532 . 40.
n. pr. v. Lit.: ( ). . .1. . 202
(s. a. 1563).
requisitum artis, luxuriae:
,
(paratu multimodo instraiy ii . Jfsc.-RMmJW5i?/'.7J.
. . . a. 1691
p. 423.
explorare, specnlari:

. . . .
1541 . 47.
:
,
. . Coll. Hull.

/.-

(cf. ) pacisci:

. .
. . 23 (s. a. 1341).
pi. t.artificiae adinventae:
. Msc
Sijn. 993 p. 744.
assequi:

. . . . 1525.
propediem cxpectare: A
,

. . . . 148 (s. a. 1478).

42

0 0

pluviae:
nubcs. ib. . 109 (s. a. 1470).
tempus pluviale:

. ih. . 202 (s. a. 1563).
pluvium:
() , . Msc. Bum.
154 f. 105.
(nom. plur. in sensa coll.). .
. p. 40 (s. a. 1404). pluviale:
. . . 41 (s. eod. a.). Genitivus per totamClii'.plescoviensem declinatur ^J. 82.
no . ib.
p. 105 (s. a. 1485).
, usque ad:
. . in in.
( )

. .
pro . . . 203 (s.
a. 1563).
inspector, ephorus. cf. s.
v. . Msc. Unci. M 276 f. 45 b.
persuasum habere: Ben
' ,

^ (cf. s. . ).
Msc. Bum. 364 f. 37.
no
. ib. f. 37.
(visum aliquod)
usque ad fineni contemplari: : :
, . . JL . 208 (s. a. 1567).
respicere:
, , . (. 1368) . . I, 46.
nulrix:
. Msc. Syn. 929
f. 62 b. Vita Genad. Costr. scr. c. a. 1580.
tributi residui solutio (exactio):
( )
. . . II, 10
( 9) . 1598.
. Arch. coll. Mull. >/,.
pakon.: -

. .
. . 51 (s. a. 1116).
erigi, attolli:
, ,
, . Nest in in.
curae habere, considerarc cum
animo suo: TO
, . .
.1. . 141 (s. a. 1477).
leg. in msc. Syn. 413 f. 122.
{cf. vv. , ). A. 1327 . u . I, 20:...
.
relatio:
.

. . . . 1485 . 6.
usque dum:
,
. ib. a. 1563 p. 147.
monetae quoddam genus: A
, ,
" , . (. 1305) . . I, 6 .
debitum:
, ,
, . . . . 1571 j). 57.
:
,
8 : . Arch. coll.
. Vsei dom. a . : A -f
. J.. . . 1631. 183.
ultro istunc (. Plautum):

,
. (. 1471) . . J, 29. Non
aliteraliunde etiam exemptio quaevis denotatur: A . (a.
1431) ib. I, 25.
foras: A
,
. (. 1371). . . I, 52.
cum ace. pers.rem referendo certiorem facere:
o . . . . 106 (s. a.
1469).

II .

. Arch. coll. Mull. Jl? 4.
proflteri aliquid:
2
. ^. 10. . 1615 . 75.
demin. ad . convallis:
, . . 10. . 144.8
68 . 160.
caelum, scalprum. . . a.
1570 2>- 03 (s. . ).
(pro )pars-. . . . XV
.

43

, , . . .1. .
158 (s. a. 1481).
Dania. Ghr. Ngr. I, s. a. 1134.
supplere, residuum adsumere: A
100 . .. . 1608.229.
extrcmum sulcum facere:
. . . .
1612 . 69.
requirere: .

, (instr. .)
ll'J (X
XXXYII).
. . . . 194
patron. Ghr. Ngr. 7, (. 1558). s. a. 1176.

: . . 10. . 1571 . 58.


. .
accurate et diligenter: 10. . 1566 . 419. . . . II, 10 ( 9)
negotium domesticum: 4 - . 1598.
(sic) consentire:
. . . .
88 f. )7 .
,
. . . . . . . . 69 (s. a. 1435).
. 10 (s. a. 1241).
: bonum monasteriale: A . . 10. . 1659 . 153
. - ( 128).
, .
carities:
. . .
XIYXY . . . 1568. 219.
. 145 ( YI).
. ib. . 1506 . 402.
panis secunda . . .
rius: . 15 (s. a. 1272).
.
carities: 1314
. . 1549 . 262.
. . . 1675 .426. ,
domum: ' - . . . . 17.
. . . . 1680 . 80.
carities: (. 1410). . . I, 76. .?
n. pr. I. (. 1328, . .

1356). . . I, 39.
.
( PIJM. .
cf. s. . .
88 89 .)
domus:
carities:
(instr. pi. (. . Chr. Ngr. I, s. a. 1170.
Msc. Bum.. 154 f. 345. sumiia..A.I0.a.l631 p. 185.
ecclesia. . . a. 1568 p. 148.
:
meditari aliquid: - . . 10. . 1498.

, . . ib. . 1555 . 168.
Msc. Bum. ./ 363 p. 46.
n, . I.: . ib. -f , , - a. 1603 p. 220 ( YII), a. 1565 p. 175.

irritare: He
, (sic) . ib. cm. 46. , .
: Msc. Und. 276 f. 136 .

0 C A H K .

,
. Msc.
Bum. 363 f. 522 .
: ,
(. )
. ,
. . . . 215
(s. a. 1605).
:1 . ,
. . ., ,
. . . . 07 (s. a. 1464).
n. pr. plateae Ngr. . .
a. 1583 p. 132.
efficerc, exsequi:
. II. G. .
IT, 124 (s. . ^^.accclerare: . . . .
1586 . .9.
. . Tax. . IT p. 118.
reperire: Ha . A.
10. a. 1518.
accidere, evenirc:
. (a. 1471). . . I,
2D. , , 6 . . 10.
. 1508.
lorica, thorax: . (. 1371). . . J, 51.
. ..20 (s.a.1471).
:
. .
reliquus, residuus: .
. . II, 107 (. 1607). . . . .
1627 . 76.
. Arch,
coll. Milll.
prorsus:
114 , ,
. . . II, 91 (s. a. 1606). A
, ,
. . 10. . 1612 . 67.
in possessionem venire:
(sic)


. . . sacc. . 274. impers.:

. ib. a. 1571 p. 55.
incidere in manus alicujus: o !
(,)
. . . . 4.
apparatum coquarium
perficere (coquus de epulis):BKcn
, a, ,
. Msc. Bum. 363 art. 80.
tempus opportunum: A ,
, . 0. .
10 a (a. 1449).
aptus, facilis, habilis:
. . , 51 (. 1601).
,
,

(sic) . Arch. coll. Mull.7/;.,.
satis: (
) najsfi.Chr.Nyr.I.s.a.1179.
filia:

. . .
XT . . 172 ( X).
rates:

. . . II, 73 (.
1605).
. Arch. coll. Mull. 7/..1,l.
:


.
Arch. coll. Mull. */.
ramentum, assula (cf. ): , ,
, . . . . 1674 . 254.
ligncus:

. .
. . 148 (s: a. 1478).
: ,
. .
. . 109 (s. a. 1470).
. . . 156 (s. a. 1480).
.... Z5(J5.jp.:Z75.
stramenti secalini parti-

culae:
. . Bum. f. 42.
mnrgarita minor:
> . .
, -1542 . 418.
V lignum ad calefactum: *^tiio ,
' . . 10. a. IfiOlp. 130.
ad ligni vecturam tus: 2 . ib.a. ))8.127.
lignorumsubvector:Bcero
.
,
, . . . II,
53 (. 1602). / ,
, . .
lignicida: . . . II, 53 (s.a. 1(102).
lignorum strues:
. . . II, 05 (. 1605).
(sic) ( .
Msc. Und. 273 f. 18 - 19.
potio i'aeculenta
A. 10. a. 1666 p. 108.
( ) cogn. viri.
;. . p. !) (s. a. 1240).
, secundus:
. ib.
. 117 (s. a. 1471).
, * .
ib: . 184 (s. .1515).
duodecimalis:
. . 10. . 1550 . 158.
in plur. .=:
.
. . . 94 (s. a. 1463).
:
. ib. p. 165 (s. a. 1485).societas
opil'icum:

. . . . 52 (s. a. 1420).
socius, censors:

46

. Msc. Syn. As 929 f. 36 )


Vita Gen. Gostr. scr. c. a. 1580.
adv.catervatim:
,
. Nest. s. a. 912.
:
. P . S . . 3.
alicui studere: (),
,
. Ghr. Ngr. I s. a. 1167.
n. pr. gentis rossicae. P.
S. p. 2. ( Law) ib. .
n. pr. Hum. . . p. 119
(s. a. 1471).
quercetum:
. A. 10. 162733 p. 76.
n. pr. 1.: Ha
. . . . 85 (s. a. 1460).
n. . 1.: . ib.
querceLum?; . . .
. . 1518. 165.
lignum querneum coll.: , . . .
. 70 (s. a. 1435).
:

. . 10. . 1583 . 131 ( 93)
consilium:
, (consilio et
robore)... a. 1393.
incola riparum Istri, Pannoni:
. Nest, in in.
exesus:
. . . . 1520 . 276.
n. pr. I. ib. . 1568 . 125.
calumnia:


. . . II, 63 (. 1605).
animi conturbatio: ()
. ib. 65
(.11605).animi
pravitas, improbitas:
, ,
. . . . 1680 . 77.
malefacere:
, . ih. . 1612 . 71.
caput (ad numerum indican-

Hi

A.

dum): , ,
. 3Isc. Bum.
162 f. 82 .
locutio ; rrga
aliquem obsequium pietatem desiguat: A

. . . II, 51 (s. a. 1601).
(7. ): sacrorum minister, (a. 1328)
. . I, 35.
testamentum.
(a. 1353) . . I, 37.:
, , - .
(. 1405) . 68.
-pellicula subsuta: ()
,
. . 10. . 1579 - 92.
:
... : ,
, 3 , .
Arch. coll. Mull.
.sacrarium ad usum ierarchae devotum:
,
. II. 0. . F, 122 (s. a. 1444).
pluvmm: ,
, , . Chr. Ngr. I
s. a. 1143.
pluvlalis. . .. ..
Demetrius ih. I,s. a. 1118.
filia: y
. ih. I,s.a. 1189.
Tpatvonym.ib.I,s.a.ll88.
f. g. (?):
. . . . 1.
fumarium: 5 , ; . Msc. Bum.
154 f. 347.
fumus; fornax; patrius focus,
patria domus casa, tugurium {cf. no): no , no
, , .
. 10. . 1663 . 105.
,
. Nest. s. a. 859.
. 1611 .
179180.

virgo: , , ,
. . . II,
48 (. 1601).
virgo: numerus pluralis virginitatem, sivc non nuptae" conditionem
dcsignat: , .
. 10. . 1541 . 47.
, suprascripto
leg. in
msc. Ngrd. Bum. 154 f. 90.
^:(= ):
, ; , ,
. iVes^. in in.
accidit: locutio ordine soluto praedicatis inmiscitur iu dialecto
veteri forma incolumi servata, in hodicruo autem sermone vulgar! corripitur in syllabam : , ,
no
, , , . . 10. . 1525.
. (. 1328). .
. I, 34.
. . 1. .
faber: 2 ;

. . .1. . 208
(s. a. 1567).
operari:
. . . 188 (s a. 1540).
stipendium absolvere, singulo cuique debitum distribuendo:
() . Gbr.
Ngr. I, s. a. 1016.
{. ) v. s. . .
res urbana; . Arch. coll.
Mull. 4.
opuslatericium: 150 . .
. . 83 (s. a. 1458)
actio,
lis de possessione:
, ,
. Msc. Syn. 413 f. 105.\: A

fi 0

. (. 1410).
. . I, 76. (cf. apud Eyhn. II, 368:
(nulla ratione) ).
(more )
, 0. . 20 .
( )agitur:
,
, . . .1.
179 (s. a. 1509).
fabricatio:
. . . . IV,
125 (s. a. 1447).pugna: .

, . Msc.
Syn. 929 f. 71. Vita. Gcnacl. Costr.
scr. c. a. 1580.
operosus, plenus negotiorum: A , . . . . 1(167
. 90.industriusus: . . 1542
. 418.
terminalis:

, . ib., .
1663 . 106.
faber:
.
,

...
., . (. 1353).
. . I, 38.
limitator:


. . . . 1536 175.
divisio:
. . 10. . 1571 . 56.
,
. . .
57. JBo , . . .
1667 . 90.
, . ib. . 1551 . 272.
schisma: -

IT

, . . . . 33
(: . 1368).
{cf. . pro, causa:
,
. . 10. . 1483 ( . ).
n. . 1. (.
1431)...,25.
- deponere:
. . 10. . 1547 . 51.
versari: ?
Use. Syn. J\? 413 f. 71.
id. qu. theut. voce Kerl"
designatur: A
( ) . . 10. . 1547
. 49. , , . . . 1613 . 72 {v. s. .
).administer: ,
, . .
. II, 35 (. 1601 2) {. ).
. JTc?;. .2. 26(s.a. 1431).
arx (Vost. Mid.): (). Chr. Ngr. s.
a. 1097. cf. srb. .ijeTiiti vir ^
(
Eyfte). Hawjepn ^ \\':.
Viih. Lex. p. 122 .
6njauie, ].
III . 90.
homuncio quidam, homo
nequam:
, ,
. Use. Und. 276 f. 136 .
-infans:
( ) , to !.
Msc. Rum. 154 f. 314.
vim inferre:
,
. (. 1327) . . I, 20.
accidere: A TO
. . . . 206
(s. a. 1565). , ,
,
, , ,
, , . . 10. .
1530 . 37.
n. pr. viri: . .. 1485 . 4.
- validus: Rusove duzi fikaji, to jest mocny". Mat. Benes 1587
apud Ha/nkam Eeliq.
XIX.
]['.....1570.176.
. ib. a. 1646 p. 280.

48
-j-

K A

cognomen aetalis proA^ectioris:


,
. Msc. Syn.
M926f.42
VitaDan.
Goric.scr.c.a.1652.

.
. pr. rcg. Nogis (a. 1265) .
. I, 2.
{cf. hod. )- semel:
,
. Msc. Und. J\ 276 f. 13 a, 123 h.
, ^ una cum:

....
(s. a. 1465).
( dial, theut. damm)agger:
..

, ,
.
, , . . . saec.
XT 2). 273,431432.
idem:
, , , a
. . .

, . 131.
(adv. t e m p , uti
adv. 1 fonnatum)quotannis: { (.1471) . . 1,29.
. . . . 1663 . 212.
quotidie:
( . .
I. . 195 (s. . 1558).
vehere: ... .
. Msc. Und. 276 f. 113 .
^
^ 51 .
. . 126 .
m. gen.:
. Nest, in in. ( JTo . ih.).
agger: A. 10. a. 1604 p. 194.
. ib. p. 195 (JV II).
semivivus:
. Msc.
Und. 276 f. 126.
. Mum 363,83.
quantus: , . .
I. . 108 (s. a. 1470).
quantumcunque:
.

,
. . . . 108 (s. a.
1470). quanticunque:
( ) , .7(^.. 1407).
: .

. . . . 122 (s. . 1472)
(. 1317).
. . I, 15. Antistes haereseos judai in quodam dialogo hoc
vulgato nomine nuncupatur.
margariLarum politio, confectio?: 4 3 . . . . 1579 . 219.
n. pr. mris. A. 10.
1536 p. 174.
herbae genus sterilis
cera (cf. serb. peca, boh
eccl.):
, . Msc. Bum. ' 363 f. 499 .
. Nest, in in.
. Nest, in in.
: A
, . Arch. coll. Mull.
7 3 9 1 . (a. 7162).
: ..,, ,

. . 87 (s. a. 1461).
.
.. 98 (s.a. 1464).
,
,
,
() . . . . 140
(s. a. 1477). To , ^
! ib.p. 143(s.a.cod.)
eliam atque etiam:
; ; *
. . . 146
(s. . 478). quin :
.

E r .
. . . 150.
(s. a. 1478).
nominis forma authentica

4$;

pariter neorussa in eodem.


diplomate usurpantur. a. 1532 A. 10.
19 p. 38 et seq.

*
,:avidus:
,
; . . II, 4.8 (. 1601).
. pr. I. (cf. ). . . I, 66 (. 1402) . I,
54 (. 1381).
n. pr. loci a nom.
. deductum quod librarius
Euangelii Mstislav. sibi indidit (
). . u .,54,66 (aa. 1381,1402).
i. g. :

, 300 ! . . . 181 (s. a. 1510).
(:

. . 10. . 1547 . 49.
actor:
, . . . . 175 (s. a. 1509).
cum dat.: 8
. ?7/ . 106 (s.a.1409).
agere lege cum aliquo:
,
u , ,
; , , ...
,


. Nest. .s. a. 912.
, dolendum est,
I'uit:
. . IV, 124 (s. a. 146).
. . . . -1567 .
/12.
anxietas:
it

. Msc. Rum. 276 /'. 12 a.

n.])i:\nci.Chr.Nffr.Is.a.ll89.
ardens, adj. a part, praes.
() deductum: 2 -,
-$.... Is. a. 1145.
n, . 1. ih. s. . 1134
/expectare; -

3 4, * ,
. ..148 (s.a.1478).
- itidem:
. ,
,
,
. ib. . 110 (s. a. 1471).
u. pr. insulae.
A. 10. a. 1578 p. 126.
cupidus, appetens:,
.:: Msc. limn. 364 f. 33 .
. gen.glandularum mor
bus s. a. 1390.: &
, ;
s. . 1390.
; ,
: ,
3 , . . . . IT, 139.
desiderare: ift . Msc'. Rum.
154 f. 328.
n. . I. . . . 83
(s. a. 1459).
id. quod : ,
, ,
,
. II. . . IV V,
120 (s. . 1424).
propolon. z'olkiewsky. Msc. Rum. M 364 f. 31 .
. I. p. 21.5 (s. a. 1605).
-^vincula: . . 10 . 1547. . 49~
genssamogltiae.P. S.p.2.
samogiticus:
. . . . 208 (s. a. 1567).,
margarita plurias occuritur. in dipl. a. 1328. I1, u
.,33-34.
pertica: A
. . . . 1501 . ? . (Alioquin'
cf. s. . ).
perticarum fasceg; -,

4

50

e t

. . . . 156 (s,
a. 1480).
pars:
, ,
2 ,
. . . I,
56 (. 1388).
(
) . .
. . 191 (s. a. 1551).
admissarius:
.( :>71)...51.
sortiri: .
. . 10. .
1551 . 273.
n. g. pullus equinus:
.
. . . 1579 . 92.
, (de fluvio):
. Chr. N.p. 3. f . .S. . 1.
lapis molaris:
. ...58.126.
crudelitas:
( ffi
-. Mse. Syn. ./

929 f. 61.
urere: .
,
. iVcs^. s.a. 941.
. .
.
. . . 27 (s. a. 1343).
habitabilis (. ):
476 .
. . . 1574 249.
111 ,
107 .
, 520
.
798. ib. . 251.id. de alveo:

. . 10. . 1648 . 97.
pictor: 4
(),
;
( .) . Msc.
Bum. 154 f. 321.

pecus domesticum:

. . . II, 27 (. 1599).
. . . . 84 (s.
a. 1460).
dim. coll. n. gen. a v.
: , --V
. . . II, 147 (. 1608).
in pi. pecus, animalia domestica:
. . . II, 27 (. 1599).
Appositionaliter ad bovem, equum etc.:
,
. . 10. . 1532 . 39.
, . .
. . 194 (s. . 1558). (. )
. . . 163 (s. a. J484).
savcinae:
,
. ib. . 179 (s. a. 1509).
ager quem jam cultores
incoluerunt (opp. ):

(. . ,),...
{
. . . 11,24 (.
1599). recensus
puli:

;. . . . 1774 . 256.
, , habitabilis:

2 ,
2 . . 10. .
1631 . 180. ( ) - - . . 10. . 1631 . 182.
vivificans: ,
. Msc. Rum. 363 f. 547 .
Sigismundus. . . .
IVV, 121 (s. a. 1436).
mulier judaica: ( . ) . Msc Rum. 154 f. 88.
:
( ) ,
.

ifc
. . .
p. (s. a. 1503).
.
. p. 25 (s. a. 1610).
: , .
. 10. . 1500 . 164.
,
incola, advena: . . II
.7tVt 28, 29 (a. 1599).:
, /,
. . 10. . 1661
. 420.
. pr. I. (cf. S. V.
). . . .1. , 121 (s. a.
1436).
(. ): (10 2 )
, . . . .
181 (s. . 1509).
(cf. s. . ^Samogitae: ,
, ,
. . . . 70 (s. a. 1435).
habitare:
,
-. Chr. Ngr. I s. a. 1194.
patron, ib.
n. pr. viri. ib. s. na. 1171,
1175.
n. pr. viri. ib. s. a. 1200.
tribus antiqua in rep.
Ngr. A. 10. sacc. p. 110 (M 1).
(cf. ):

. ...
140 (s. a. 1477).

(dem. ) -praeceptum vitae: ,

. Msc. Mum.
./ 152 f. 70 .
impers: .. . . .
, Fnch .. 88 f. 90
a.esse: . Use.
Stjn. 926 f. 57. Vita Dan. Gov. scr.
c. a. 1652.
aliquo loco sedem,

51

domicilium habere: A ,
, . . 10. saec. Z F ^ . 273.
, . ib. p. 274.

, -. ib.p. 275.
fluidus:

. Msc. Bum. 154
f. 283.
horreum. A. 10.
a. 1568 p. 126.
frumentum:
. Chr. Ngr. I
s. a. 1145. (correl. ): Ty
. .

1503. ...

.
. Msc. Syn. J6 926. Vita
Dan. Goric. scr. c. a. 1652.
locuples.
id. q. in dipl. a. 1317.
. u . I, 16 (V. Indicem Stroicvii ad
Karamz. p. 47.?;Optimates:

. . . . ,
,
. . . . 1\ . 141 (s. a.
1398). ,
. (. .). . . .
135 (s. a. 1476).
. q. :

- ,
. . . . 97 (s. a.
1464).
n. . 1. .
. 10. . 1612 . 419.
( = ):
100 . . 10. . 1640 . 279.
messis:
. . 10. saec. X VII
p. 357. () ( ) . . . . 216
(s. a. 1605).
miles mercenarius: 4*

fct *) 0 3 A.

, . . . . 166 (s. a. 1485).


q. :
. . . . 53 (s. a. 1520).
. q. :

. . . I, 61 (. 1389).
dem. . {. ):
, a . . . .
1541 . 47.
- sors:
,
; :
-

,
. . Chr. Ngr. I (s. a.
1193. *

* .
Msc. Bum. . ] 154 f. 318. :
" . Msc. Und. ?
276 f. 80.
. Msc. Rum. 1 1.'!
f. 17. ih. 19, 27 . 28 .
baccae silvestris genus:
' " *
.^ , 14. ilisc. Mum. 754 f.
376.

3.
post, a tergo cum instr. c:
. Msc. Syn. . 928 f. 5 4 5 5 . - post:
B. ( ) . . . . 117 (s. a.
147.1).pretio:
, . . 10.
. 1553 p. l.r)l. ob causal, cum instr.:
,
, ,... , . . .
I, 66 (. 14(9^).propter:

(salinarum tractatio propter lignorum caritiem intermissa). A. . II, 53 (a.
1602). A
,
. . .saer;. .356
^ :
() . . . . 98 (s. a. 1464). cum
instr. pertinentiam designat: A

, ,
,
, . (. 1406) . . I, 72.
cum ace. pro, loco: .
,

, , . . . . IT, 112 (s. a. 1409).. Jlisc. Rum. 154 f. 214. * * (horescent Pleskovienses, ut belli in ditionibus remotioribus gesti sumtus facerent).
. . p. 182 (s. a. 1512).
. Msc. Syn. ./ 929 f. 72.in
usum s. gratiam alicujus: . . . Tux. . IV p.
113. c u m ace. propter:
, . . . . 168 (s. a. 1486).
. . . 207 (s. a. 1566).
prius:
. . . .
124 (s. a. 1472). cum :
. , ,
. . . 190 (s. a. 1547).
e n d . interr:

, . . 6'. .
. Msc. Rum. Bols. 88 f. 83 h)
(cf. apud Rylm. II, 143: ; ). . . 10. . 1532 . 39.
:
, . Arch. coll. 7 /, ) .;
salva fide. ih. interdiu;

, . .
J. ]). 177 (s. a. 150!)). i n magno temporis intervallo, i. e.,
raro: A - (. )
, 4 *
* saepins itinera scrutatoria
reiterans, qnam antecessorum ejusphirimi). . JI.p. 142 (s. a. 1477).
no
. . . 143
(s. a. eod.).
detinere:Iliii
, , . . JI. . 112 (s. a. 147J).
v. iter, retinere in vinculis detinere (cf. . Zabaviti): , . . . 15 .

53

septum: . . . . 156Sp. 128.


sepimentum: (dat. pi.)
. Msc. 'Syn. 926 f. 62.
( ):
, . Msc. Bum. ? 364 f. 32 b.
soporifer:
. . Tux. . IV,
. 118.
desinere:
. Arcli. coll.
Mull. . fugitivus:II
. . ,. . 120 (s. a. 1471).
cum aemulatione, ser aberrare:
vaturum esse: A TO
. . . .
y 184 (s. a. 1513).
devexum, declive?: . . .1. . 113. (s. a. 1471).
,
.... . I, 59(a. 13S9),
, .
() n.pr. I. . I, 36
. 10. . 1544 . 123.
(. 1341).
traducere:
itinere aberrare:
,
6* . Msc. Rum. ? 154 f.
. .
376. . . 124 (s. a. 1472).
,
patron. Glir. Ngr. I, s.
. G. .. 20 .
a. 1118.
part, praet. pass, oblitus leg.
terra injuria ocin msc. lingua palaeoslov. conscripto cupata: A ,
saec. XYI. ( ) .
apud Vost. lex. s. v. Vocem, quam Mi- Arcli.coU.MuTl.M388(Memoriaa.
7153).
closich nescio qua ratione in dubium

occupare:

vocavit, e fontibus rossicis reficimus:

..
,
n ,
fsic) . . 162733 . 76.
')adducere: ( ,
, - ) . Glir. Ngr.
. Vita Stephani Biarmensis
in I,s.a.lll8.~)... A . . 10.
msc. Syn. 993 f. 737 a.
112 ( 8).
pluteus: - .
consuetude jurejurando san ( )
cita (cf. v. ' ) : A , . . . ,
, a
... 119 (s. a. 1471).pi. .:
, ,
, , . (. 1327) . .
I, 19. ( '-')): , . .

54

. . 10. XT.
.
115 (J\: XX)

, . , . ib.p.llG (J\: 25).
consilium: no
.
. .1. . 223 (s. a. 1609).
fabrica, officina:

. . . . 1684 . 216.
aedit'icii attinentia. . a.
1672 p. 828.
1 (. )navigium toiium:
.
. 10. . 1642 . 550.

. . . 1653 . 332.
extranei, alterius pagus homines: jus extraneum, mos alterius pagus:
,
. . 10. saec. XY1I
p. 358.
regio interamnensis remo tior: C , ' ^
.
: Unci. 276 f. 47 a.
deversari in locum
aliquem: A
. 10. . 1661 . 211.
occludere (cf. . Zavfiti); A
. . . . 45 (s. a. 1407).
- plutei:
,
(. )
{. . ^ .. 33 (s. a. 1369).
- distorquere (de oculis):
. Msc.
Bum. ? 56'S f. 31.
raatutinum: , ,
. . 10. . 1613 . 72.
votivus:
. . 224
(s. a. 1609).
votari: . Msc. Mum.
154 f. 377. -

.

; ,
. ,
.
, /

. Msc. Bum. 151


f. 379.
n. pr. I. Dm. . u . 1, 59
(s. a. 1389).
- :

. . 10. . 1613 . 85.
laevigave, indulgere:
, .
Msc. Bum. 154 f. 193.
perire (cf. bolt, zahladiti pessumdare):
:
. . . .
88 f. 99 .
contractum inlre:

,
. A 10.
a. 1568 p. 91.
contractus:

. . 10. .
1568 . 91. . Arch,
coll. Mull. 7/ -- . ib.
pi. t. jejunii initia:

. . .1. . 161
(s. a. 1484).
jejunare:

. P.S. . 3.
assequi, adpetere:
, . .
. . 27 (s. a. 1343).
. (
1307) . . 1, 14 .
aenigma alicui explicandum proponere: -

A .

55

. .
: Tux. IT, p. 111.
|
: . . . .-. 88 f. 96 .
. reficere: we
,
, ,
. . .1. .' 182 (s. a. 1512).
]}. obstruere:
* (clat. abs.) ; .
. . II, 65 (. 1605).
5000. . . . 213
:
(s. a. 1588).

insolescere, animos tol- . Arch. coll. Mull. 7 /., al .
lere: , imprsn. -incendi:ToKHirb , , , * . .
. .1 109 (s. . 1470).
. . 18 (s. a. 1323).
salarhim emeritum:
concedere: - .
. . . 1663 . 105.
, emereri:
, , . - . . .
.... 144. (s.a. 1477). 1650 . 327.
alicui se submitagri culti:
tere: (.
. .), . . . I. I F , 145 (s. a. 1404).
(pol. odjeli sgi). . . . 70 (s. a. , 1435). ,
. . . . 9.
, peccatum, ignominia, dedc , . ; a cus: (jf) ! ^
, , 1 . Use. Rum. ? 27()
. . . 149 (s. a. 1478). f. 47 a.
.
campi inculti: ,
. . .
. . . 182 (s. a. 1512). . 1555 . 168.
, J ineeptio:
. ,
. . . . 199 (s. a. 1561). ,
, - . ib. . 1611 . 133.
. . . 207 (s. a. 1567).
cum .aliquem a tergo adoaula a postico patens: riri: . .
300 . . . . 154 (s. a.
10. . 1568 . 126.
: - 1480).advenire: - ,
.. . . , . 6 .
:
'& - (. 1448).accidere,
,
. Msc. Syn. JYS 926 f. 5556.
cella in parte domus pos- ,
. G. . 10 ,
teriore: -
, , (. 1449).
, . . 10.
adv. a tergo. Or. comp. a praep.
. 1672 . 828.
(cf. boli. zazegi, zaze, zaz ah adv. za-

56

3 -K A 3

du): , ,
. Msc. Bum. ?
154 f. 105.
officialis: (sic), ,
, . . . 17 .
interdictum:

,


. . . . 217
(s. a. 1610). Bo


. .
coll. Miill. 7/,.
torpidus: .
Msc. Bum. 363 cm. 76.
obses: ,
. (. 1395).
. . I, 5 a. , ,
,
,
. (. 1305). . I, 6 .- pignus (de re pignerata): 3 . . 10. . 1630 . 241.
obses: ..., . (.
1270)..,4.
. (. 1426) . I, 23.. . .
236 (s. . 1629).
pigiieratio:
. . 10. (. 1532) . 39.
. 1.:
. . . 4 .
adjurare aliquid: . . .
. 156 (s. a. 14.80).
(deriv. comp. a v. pa-

Ins)pars fluminis palis conficta ad piscatum abundantiorem: . , ' . . 10. (. 1568)


. 127.
frucUis foenisieii: ,
. .
. . 1519 . 121.
- . ib. a
1529 p. 261.
agit i'ragmina remotiora,
quae inarata manent:
. A. 10.
XIVXV
p. 116. ( XXIV).

. . . 143.
mutuo auxilio roborare: .
II. . .1. IV, 113114 (s. a. 1412).
:
. Arcli. coll. Miill. 7 / 3 | .
A
.
: He , ,
, . . . 1508.
transgredi:
, *
. . . 1518.
: ( ) 15 , 1 . . .1.
(s. a. 1468).
postponere, negligere: A
,
: , ...
. , ,
. . . XIVXV
. 144 ( IV).
asperitas, iniquitas viae:
no ,
(cf. boh. cesta) . . . II.
25 (a. 1599).
: 2 ... XIVXV.
115.
XIX).
attingere: xa , . . . II, 31 (. 1600).
depsere: ,

3 AM

; . Jfsc. Rum. 303 f. 42.


fere mortuus: . . 10. . 1679 . 102.
^sepimentum debile, leve {v.
s. a. ): A . . . a. 1599 p. 147.
pacatus: , ' ,
. . . .
230 (s. a. 1612).
: ,
. . . 232
(s. a. 1614).
recludere: , . Nest.
s. a. 907.
cludere: . . . II, 41 (. 1601).
no . Msc.
Unci. 276 f. 134.
tempus triturae: Ce ,
, . . . . 1586 . 199.
gelicidium:
, (asynd.) * . . . . 1642 . 331.
( ),
. .
. II, 53 (. 1602).
, ,
. . .
. 1674 . 257.
transmarinus, extraneus:
. . Chr. Ngr. I, s.
a 1156.
^regionis transmarinae
incola: A . . . IV . 112.
Principis Magni prisca
possessio: A ( ) . . . . 209 (s. a. 1570).
haesitare;
. . II, 106 (. 1607). A

, . . . 107.

E P T B 0.

%(^....1576.19.
. (. 1371). .
- I, 51.
. A. . II, 76
(. 1605).
v. s. . .
:
, ,

. Arch. coll.
Mull. 7 /, 9 I ,
tumultuosus: A Be ,
. (.
1433). . . I, 93.
tumultns, seditio: ,
. . . I, 15. (.
1317).
(. + . ne. gen.
pron. 3 pers. e=Hb-|-suf. de-|-part. )
in vicem; , ,

,
. . 10. . 1482 . 161.
inscito. . . a. 1627
55 2}- 36.
quia (id, q. , excluso suf. de): ,
() ,
. . G. .1. IT,
114 (s. a. 1412). A npo TO .
, . .
. .
. , 119 (s. a. 1420). 0
, ( ) , ,
,
. . . . 106
(s. . 1469).
quamquamtamen:

- ,
,

; ,
. . JI. . 105. (s. a.
1469).

58

afferre, apportave, adigere:


4 .
. Ngr. I, s. a. 1143.
se abdere: '
u
(sic) .
Msc. Hum. 363 /'. 5.
occupare: , ,
. .
. II, 39 (. 16012). - flammam
: . Msc. Hum.
363 f. 22.
incipere (de incendio):
( )
. Arch. coll. 4 (Mull).
concors, unanimis:
. . 10. . 1596 . 141.
:
, .
. 10. . 1556 . 196.
. . 1.:
peity
. Msc. Syn. 874, f. 35.
: .
. .1. . 200 (s. a. 1562).
. 3fsc. Rum. ; 565
/: 522. .
:
. .
II, 41 (. 1601).
provisus
. ,
. . 10. 1568
. 126.
, apparatus;
,
, . . . . 152 (s. a. 147\)).
(appos.) (gen.
attin.). . . . 70 (s. . 1435).
prcmdenter:
. . . . IT, 114 (s.
a. 1412).
iterum oppignerare:
, . . 10. . 1582
. 198.

. . a 1011 p. 296.
infitiari:

, . . . . 218
(s- a. 1610).
reprehendere:
( .)
. Msc-. Hum.
154 f. 325 ;
, u . ib. ? 363 f. 31.
praeclusio. cf. s. . .
m. g. contractus; A
.
. . 5.
/'. /. -. ..
. 1612). 68 ( cf. infra s. v.).
: ,
. . coll.

Mull. -

: no

. Arch. coll. Mull.7/).,,,
aquarum vortex quem
agger efficit: Ce
,
, , . . . . 1518 . 281.
:

, .
. . . .
144 (s. . 1477).
interdictus: ()
. . . . 1666 . 108.
pecunia mnlctaticia: 2 ,

. ib. . 1613. 75.
Arch. coll. Mull. 7 / n a i .
: , ,
,
. Arch. coll.
. '/.
, .
7
. Arch. coll. Mull.
/sn.
(a. 7079). A
-

.
.
Vw.
(cf. . ): . . . XIY- XT p. J59.
ager frumento vacans:
.
. . 10. . 1534
. 45.
angustiae, inclusio itinerum:
,

. . . . 1013 p. 85.
testari: .
. . .
. 1670 . 422.
1:

,
. Nest. s. a. 007.
expedire:
, * . ..
. 120. (s. . 1471).
pernegare, infitias ire
(depossessionis dubiarej: A
,
. (. 1471).
. . I, 20.
..
I. . 226 (s. a. 1610).
jejunium:
. P . S. . 3.
funditus:
. . . . 1578. 400.
cum gen.-temperare se ab
aliqua re:
4"

. S . . 3.
comma:
,
WKO . Msc.
Syn. 020 f. 27. . in.
. . 1580.
impedire:

59

I s. a. 1116. ()
. . .1. .
110 (s. a. 1470).
. . . II, 103
(. 1607).
ripae abruptio: ..
.

.

contra
regem rebellare, ab eo deficere: no
. Nest. s. a. 013.
(serb. 1| )serio
negare:
. .S. , 3.
: , ,
.^/. coll. }/^.
:


. . ,1. . 117 (s.
a. 1471).
jugulare:
, . . . . 1(113 . 72.
: no
. .
damni compensation


, ()
. . . .
1156 . 142. . lb. .
1633 . 213.
:
. .
I. . 214 (s. a. 1592).
incarcerare: u
, . . . . 170 (s. a. 1500).


300 !
. . 181 (s. a. 1510).
adv.-pro sua parte virili:
. . .
. 1571 . 53.
. Msc. Bum.
154, f.
07.
continuo (cf. serb.
percellere: continue, id. ): Koju '
. Ohr. Ngr. I

60

3 A C 0 .

: . Byh. II, 502;


. etc):
, ,
. Nest. s. a. 866.
^pessulusc/-. s . .
lignum transversarium: A
1450 .
. ... 1585 2). 251.
. ^.. . 1579.223.
: 3000 etc. . .1. . 187 (s.a. 3535).
: , , , ,
, , ,
.\8, etc. Arch. coll.

1478). Ha . . . 240
(s. a. 1636).
praemittere:
. ,
. .
. . 123 (s. a. 1472). {. ):
( .)
, a
. .
. .1. . 139 (s. a. 1476).
receptaculum, refugium:
. Msc. Bum. As 154 f. 321.
3ul
occupare: praesidium: Ko- - , , 10000 , - . . . . 206 (s. a. 1565).
. . . .
munire: .
. 161 (s. a. 148d). Gbr. Ngr. I, s. a. 1137.
.
:
.. . 201 (s. a. 1563). - . . . . 104 (s. a. 1468).
.
includere: . Msc. Hum. 154 f. 5^.pignus {cf. boh. zastaviti): , . . . II, 38 (.
50 16012).
. . . . 1679 . 422.
cogere: - . . . . 1613 . 71.
. .
refercirc, explere (synon.
. . ? 88f.97
.
): invenire: ,
. . . . . I, 76 (. 1410).
. II, 39 (. 16012).
.
fibula:
,
: , , . . . 79.
, . Msc.
: (Hum. 363 f. 542 .
) ,
: (sic)
..
, Msc.
. . . . 219 (s. a. 1607).
Hum. 363 f. 47.
(cf. . )inundatio:
jacere, vacare: A ...
2 , a ,
. 10. .1571. 53.
, . . 10.
timore afficere:
. 1684 . 216.

exagitare:
.. . . . 83.
,
:
. . . . 34 (s. a. 1369).

. . .
. , ,
. 18 (s. a. 1320). &.. p.210(s a 1575).
. . . 146 (s. a.

mm. v -

3 A Jt .

TO I'MPOXOV:
. Msc. Und.
272 f. 17 a.
{cf. . ) pars
aversa diplomatis:
. A. . II,
119 (. 1608).
lingere, calumnian {cf. boh.
tanouti na mysli): To
? . .
II, 64 (.. 1605).
. . . . 1613 .
.555fingere:
, ,

. . . II, 67 (. 1605).

. . 2> 68.moliri: ate
,
;; .
. . a 1613 p. 72.
platea transversa, trnmes:

. . 10. . 1574 . 250 (


) .
. . I.:
. . . . 83 (s.
a. 1458).
singultire: . Msc. Rum " 363 p. 60.
ad venire:
. . . .
1680 p. 7S. jus jurandum da
re; conjurationem inire {cf. s. v.
):
,
,
, ;


. Nest. s. a. 007.
, ; , . ( .) . Uhr.
Ngr. I, s. a. 1139.
id. q. : A y . :
".
. .,11, 84 (. 1606).

61

(expensa rei' militaris stipendiumque)solvere:. "
(stipulantur cultores terrae Pleskovieiusis, nuper exules facti, eis, quum primum
novas sedes petiverint, belli sumtus exsolvendos esse).IIcK.JI. p.182 (s.a. 1512).
vocantur qui pecuniam per fallacias diversas extorquent:

8
8 . Msc. Syn. 926 f. 16 (s. or.
c. a. 1652).
percellere:
. . . :
84 (s. . 1459).
caducus {cf. boh. Zasly):
,
. (a. 1305J
. . I, 6 .
transgressor:
-, a . (. 1376) . . I, 21.
:
. II. G. JI.
IY, 140 (. 1394).
vectigalium exactor: ' . . . . 1584 . 59.
. . 10. . 1585,
. 2512.
occupare, circumfundere: . Chr. Ngr. I, s. a. 1167.
paedagogus.
. Tux. IT p. 122.
, . . . 124.
. frg:. . Ar'dh. coll. . concire {cf. . ): (
)
,
. . .1. . 69 (s. a. 1435).
fugam dare: ,

. . ..
. 105 (s. . 1469).

62

3 B A T It.

: , * . 23 (s. a. 1341).
Nest. in. in.
. ib.p.194 (s.a. 1558).
. . I. . . . 42
:
(s. . 1406).
. :
. . /.: . . 10. . JTf. .
. 178 (s. a. 1509). ,
. 1679 . .
(of. . hvizdati): ! .
. Msc. Syn. 413
fbvere:
f. 81 82. Msc. Unci. JYJ 276 f. 86. , .
u
() - . . . , 175 (s. a. 1509).
-. Msc. Bum. ? 363 f. 42.
conjurare: pro lee/, in msc. nonnul- , .
.. lis Chr. Plescov. p. 40 (s. a. 1404).
tinnitus: ,
. .
. Ghr. Ngr. I
hue:
s. a. 1185.
astrologia: ,
. Jisc. . . . . 14.6 (s. a. 1478).
reficere:
Bum. 363 f. 439.

,
* id. q. :
-

. . ' .

98
(s.
a.
1465).
( 1. . . 360) 4 . . .
hue: A
saec. .
358.
(sic)artus piscis: - . , . . . . 94 (s. a. 1463). A
, . . -, , ,
,'
. . 1547 . 195.
. . . II, 148 (.
n. pr. I. Chr. Ngr. I 1608). . leg. A. 10. a. 1532 p. 88.
s. a. 1192. ib. s. act. 1048,1069:7 : >
.

aedificare: (- . Msc. Bum.
) . Chr. Ngr. 153 f. 10.
s. a. 1179.
id. q. :
se dedere: A . . . . 57
. . .1. p. 182 (s.a. 1512). (s. . 1425).
: . pulvereus: . . . . 209
(s. a. 1570).

. . . . 94 (s. a. 1463).
. Msc. Bum. 378
: . , . f. 10 (a. 1689).
:
os tormenti ignivomi:
! .
, . . Msc. Bum.
,
378 f. 13 .
. . .
pratum:
. 95 (s. a. 1463).
incolumis: . . . . 1555 . 170.
,
pulvis pyrius: . . 10. . 1642 . . .
. 331. . . 222 (s. a. 1609).
. . . .
popularis, gentiiis; cultor:

,
. . 10. XIV X V
. 116 (? XXIII).

300
. . . . 63 (s. a.
1431).
.
". . . 182
(s. a. 1512).
agricola (. ):
. . . .
200 (s. a. 1562).
agellus: . Msc. Unci.
276 f. 7.
id. q. : . . . saec.
XIV
. 115 (
XX).
- orb is I errarum:
- a
. Nest. s. a. 862. (cf.
s. v. : ). Co
. . 10. . 1579 . 92.
-. ,
,
, . . ,
. . 84 (s. a. 1460).
malum publi
cum. A. 10. a. 1612 p. 69.
(cf. ) popularis,
gentilis:
.
. . . 1409 . 48.
Lands(cf. ):
,
. . . .
128 (. . 1473). (
)
. .
patrius, vernaculus (cf.
): . Msc. Unci. 276 f. 123. a
e germ. Seidener: Tep . A. 10. a.
1579 p. i)3.
marsupium: A y
6 . . .
. 1680 . 77.
. ih.p. 7!).

63

ludus talarius: A. 10. a.


1666 p. 108.
lacus: Ha , no
. A. . XIVXVp.
115 (J\? XX).
pugnam exspcctare:
. .
. . 93 (s. . 1463).
forma redupl. et comp.
saepissime occuritur in
msc. Rum. 154 ff. 6070.
Samogitae (pro in
dial, plesk.) Zemaitis. cf. , :
. ;.
. . 65 (s. a. 1432).

. . . 66 (s. a. 1433).
cf. s. v. .
adv. temp.hieme: CJn: Ngr.
I, s. a. 1130.
ejicere:
mope. . Tux. IV, p. 122.
exseri:

.
Msc. Und. 276 f. 129 a.
mains:
()
() .
. . . 176 (s. a. 1509).
(s. . ' ^ a r t i s magicae instrumentum aliquod: 11
(. ) y ,
() :
,
,
. . . II, 46 (. 1601).
. . 10. . 1529 261.
. .
cruce signari: He
-.
. ,
, ( ).
. . . 126 (s. a. 1473). . ib. . 127 (s.a. cod).
signum symptoma (regit
cas. instr., instar verbi, a quo derivatur):
A , . . p.
102 (s. a. 1467). A
. . . 103 (s.
a. codcm.)
signum (cf. s. v. ).

C4

. 10. a.'1482

3 H A

p. 1(11. -

: - ().,
( )

( L J /,
(_

, 4 \\\\\),

(4), (
)
; .
. 10. . 1632. 18(1). , (
). ih. . p. 212.
( ^
)
. : 1664 . 213.
- . ,
. Arch. coll. . ,,,.
mutui amoris nota:
. P . S . . 3.
signum originis: 4
. Chr. Nyr.
I s. a. 1143. Vocabulum hoc hucusque
viget in dial. Ngr. in forma diminutiva
naevus maternus: .
". II, 29. :
,
. . ..
40 (s. . 1404).
jus possessionis agnoscere: A
, . ^ . ^ ? ^ ^
. . 1,19. ( . ) . . .1. .
149 (s. a. 1478). freq. a praec.
s. v. .
clarus, notus: A TO
, . . 10. . 1612. 70
71. . . 10. . 1613
. 72.
animadvertere, observare: , . . .. 126 (s. a. 1473).
,
. . . 207 (s. . 1567). '

: ^ .
coll. Mull.
cumera: .
. . . 44 (s. a. 1407). , .
. . 17 (s. a. 1314).
, 17 , a
7 . ih. . 88 (s. a. 1464).
/. in msc. Ngr. Ruin. N154
f. 129.
: A ..
, . Arch. coll.Mnll. 7 / ,.
n. pr. catarrhaclae flum.
15:
.
n. pr. flum. . . a.
1568 p. 126.
auqne saepissime occuritui - in pacis legibns, quas sibi composuerunt Graeci Bysantini
cum principe Russorum Magno Jgor, ap.
Nest. s. a. 045.
aureus (cf. srb. , holt.
Zlatne): ... . JICK. J. p.

241

(s. a.

1637).

: ,
- (. 1405)..
. . /, 69.
n. . 1.: . . . . 80 (s. a. 1455).
penna:
, .
Msc. Bum. 378 f. 13b {a 1689).
.
loca uliginosa, palustria:
,
. . . . 1482
. 161.
fern. gen. generi:
, . . . I, 40 ( 1356).
n u r u s :
, , , , . . .. 125 {s a. 1473).

ft A.

65

.
conj. rel. utpote: , , ,

.....usque,-^temporis vel loci indiversa ratione habita:


. .
. . 18 (s. a. 1823). He . . .
41 (s. a. 140G). ceteroquin: A

. . . , 83.
necunquam: ,
. Msc. Hum.
363 f. 540. V. A. 10. a. 1571 p. Ma.
conj. concl. (pro TO) in apodosi, cui
respondet in protasi particula conditionalis a (pro ); A , . . . . .
. I, 66 (. 1402).\., adeo:
, ,
. . 10.
. 1547.49. To in exclamatione emphatica concludit probationem: To roc, y ,
...; , , ,
... . 1532 . 4041.
que: 2 ,
. . . . 1547 . 50.
do 5000. .
I. . 213 (s. a. 1588).
tamen:
, , ;
:. .
. 101 (s. a. 1466).
: , .
. . . . . 106
(s. a 1469).
usque, aliquantum, satis:
u . .S. 3.
. ,
, . . .
. 127 (s. . 1473).
, , . pron. dem. 3 pers.:

* .

. . I, (. 1389). , ,
. . .1. 109 (s. a. 1470).
pron. rel. v. s. . et . rel.
siler, salix: ,
. . .. XIV
.
115 ( XX).
incolae urbis . .
. . . 231 (s. . 1612).
patron. Clir. Ngr. I s
a. 1187.
de mariti nomine nominatur matrona quaedam:
, ,
. Ghr. Ngr. Is. a. 1177.
n. pr. urbis: Ha . . . p. 214 (s. a. 1592).
. ib.p. 228 (s. a. 1611).
.. p. 229 (s. a. eod.).
, ua .
. , 231 (s. a. 1612)
pr. viri. Ghr. Ngr.Is.a. 1186.
A. .
XIVXV
p. 116 (M XXIY):
. ib.
p. 117 (
).
n. pr. 1.:
. . . . 9
(s. . 1238).
demin. a n. pr. : Ce
, ,

...
... ( ).. . . . . 1599 . 201202.
.^.?;.:
. . . . . 130 (s. a. 1474).
dem. ab Ignatius. A. . a.
1579p. 93.
(pro ): , no . . 10.
. 1613 . 74.
n. . 1. Dmitr. . 1.1. 59 (.
1389).
vide , , pron. rel.: -
, *
. . . . .
. . ? 88 f. 96b.
... , *
6

. . et passim.
,
,
* . P.jS.p.
23.

qui cum conj.:

, . .
. : 177 "(s.a. 1509).
^ vitam, aetatem peragere:
.
. Msc: Syn. ! 993 f. 736b. (sic) .
Msc. Bum'.-276 f. 24.
casa, tugurium:

. Chr. Ngr. Is. a. 3092.
Camera . A. . II, 38 (a.
16012). career: A
. . . . 1613 . 71.
: .
. . . . 215 (s. a. 1605).
constr. cum num. pi.reliquum, residuum: ...; a
, a . Chr. Ngr.
J, s. a. 1200.
absens, profugus: Koio ^^ ,
' ,
,
,
. , II, 100 (. 7606).
. Arch. coll.
7
Miill. / 3 9 l .
evadere ex morbo:
3 , . Nest, s.a.915.cunctando
se
servare:
. Chr. Ngr.s. a. 1198.Seexpedire: . . . a. 1547 p. 52.
. . . . 150 (s. a. 1478).
- ^
,
, ; . . . IV, 119 (s. a.
1419).
. ([. :
,
. . .. 195 (s. a. 1558)

bt.

* ,
,
* . ib. . 206
(s. a. 1565).
: ,
,
. Arch. coll. Miill.1/^.
c a l x :
. Msc. Hum. J 363 f. 451.
animus varius, reservatio
mentalis: Ha
no , , . JT.
. I, p. 1' (. 1265).
c a l x : . Chr.

Ngr.

I, s. a.

1151.
magnam progeniem
gloriando ducere: ( ).
. .. 212 (s. a. 1.85).
dignari:

. Chr. Ngr. I, s. a. 1156.
adnuere:
, , ..
. . 177 (s. a. 1509).
,
*, . .
spons:
. . 10. . 1667 . 90.
vectuarius;

. . . . 148 (s. a
1478). .
. . . .
1568 . 294. . 10. . 1655 . 209.

() . . . . 236 (s. a.
1628).
extrinsecus: ()
. Chr. Ngr. I, s. a. 1156.
: c , ,

7
. Arch. coll. Mull. / 3 9 1 .


. Nest. s.a. 911.
fateri:

h A .
, .
.
. . . . (s. a. 1474).
denuntiari:
,
,
. . 10. .
1613 . 71.
.
...
1683 . 315.
effugere (judicium): ! . .
. 75^5 amitti:

/ ) .
Msc. Syn. 926 f. 121. evanescere:
( )
, . . . . 123 (s. a. 1472).
.. . Msc.
Ngr. Hum. . 154 f. 138.
n. pr. 1.: ,

. . . .
23 (s. a. 1341).

. .
:
, , . ,
9 . . .
. 84 (s. a. 1459).
expulsio: , ,
,
. . . . 1675 . 425.
oppugnarev. s. . ,
.
^ : (. . .) .
Ghr. Ngr. I s. a. 1157 premere, ui>
gere:
, . . Ngr. I. s. a. 1178.
Quo sensu usque adhuc popular! usu relinetur vocabulum .
. . . . . . 1858
. 7.
:

67


. . . . 148 (s. a. 1478).
:
, ,
, . . . . 1613. 204.
:
. . . 10 (s. a. 1241). A
,
, , .
. .. 225 (s a. 1609). ,
. . , 227 (s. a.
^ . .
. . . '128 (s. a. 1611).
. .
sepimentum textum: . . . . 1599 . 201.
, . . . 1498.

, . . 1532 . 58.
^elonguinquo: () >. ilfsc. Syn.
? 993 p. 754.
(germ, vergeben) de dignitate
sua discedere:
, . . . 146 (s. a. 1478).
verbum teuere:
,
. . . . IT,
114 (s. a. 1.412). . .
. pp. 94, 95 (s. a. 1463), p. 96 (s. a.
1464).
mori (deavibus): () (sic),
. Msc. Hum. ./ 363
. 30.
repugnare, resistere:
, , ,
.
. . II, 161 (. 1609).
accidere, evenire:
. Ghr. Ngr.
I s. a. 1183.
ab infantia: 5*

D8

. Msc. .
154 f. 127.
: . Hum. " 27 (Lev. , 12).
=:
, ,
. Nest. s. a. 045.
: ... . . . .
341 (s. a. 1037)
. q. : . . . . . 228 (s. a. 1610).
describere: He ffi cie
, ,
. Msc. Syn.
? 92(J f. 1.
electus: . . 10. . 1571
. 53.
. q, : A
. . . . 146 (s. . 1478).
dives (ef. zmoz'ny ., auslcomntcn, sufficere v.
praeterea v. : A , , , . -JL . 9394 {s.
a 1463). Si quis e numero militum voluntariorum divitioi - est. pro sua parte
virili viribus suis parcens, equitat".
recitare:
. .
. . 30 {s. . 1352).
posse:
, .
. , II, 164 (. 1609).
. . 10. . 1571 f. 54.
pubertatem ingredi: . . 10. . 1662
. 420.
rebellio:
4 . , . . .. 217 {s. a. 1610).
fidem fallere, mutare:
, -

, ,
. . .
. 206 (s. . 1565).
conductum faceie:
. . . .
1571 . 53.
cumulare, coacervare:


. . . . 55 (s. a. 1422). A
. Msc.
Bum.
363 f. 451.
enectus, debilitatus: ) .
Msc. Bum. ? 364 f. 38.
. Msc. Bum. ? 154 f. 349.
ereperej elabi: . Nest,
s. a. 912.
(?)apparere, prodire:

( ,
. Msc.
Und.
276 f. 98b.
victus (cf. boh. obilifrumentum):
. . 32.
censum emphytenticum
irrogare: , . . . II, 126 (.
1608). . 10. . 1593 . 179.
q u a e ad cultum ornatumque pertinent sibi comparare:

, . Nest s. a, 945.
deficere:
, .
. . . 187 (s. a. 1535).
9 . . II,
12 (. 1599).praeterire;
. (. 1431).
. . 7, 25.. q. deprehendere:
.
. 10. . 1541 . 48.
{cf. )iterum irasci: .
, ' -

. . . p.l64(s.
a, 1484).
. . 10. . 1580
. 37.
relinquere, tlestituere:

, . . J. . 120 (s. a. 1471).
mane:
,
(. Ustr.) . Msc. Syn. 998 p. 737.
prtediis dotare: ,
, . . . II,
07 (. 1605).
pessumdare, disfringere (de vehiculis): A
. . . II,
25 (. 1599).
construere: . . . . 129 [s. a.
1473).
BBditiciis locum colere,
ornare (cf. boh. stavitistuuere, stavene
tedificium, stavitelarchitector): ny . A. . a.
1482 p. 161.
a prisco tempore:
. . . 1571 . 54.
causa: .
. . . 55 (s. a. 1422).
:
. .
. . 182 (s. . 1512).
subducere (naves):no . Nest. s. a. 907.
conficere:

^ . Nest,
s. a. 907.
invenire: ( ), cqma . . . . IV, 125 ($.
'.1447).
certamine tollere:
, , . .
. . 156 (s. . 1480).

69

vastatio, populatio:
, . . . J. . 124 (s. a. 1446).
aliquem vocare in judi
cium: , , . . 10. . 1541 . 48.
captivus: . . JI. . 16 (s. a. 1272).
:
. Clir. Ngr. Is. a. 1167.
A . ib. s. a. 1135.
singultitio:
() . . . II, 82 (. 1600).
, , . ib.
gen. fern.caballus tartaricus:
,
,
.
Msc. Syn. 929 p. 72(Vita Gen. Costr.).
n. pr. 1. . u . J, 59 (a.
1389).
sive :
, , . . . . 108 (s.
a. 1470).praeterquam quod, nisi quod:
,
, .
. .1. . 206 (s. a. 1565).confiatum
contractione praegnanti duaram conjunctionum : . .
, .
. . . 1584 . 59.
. . . 1598 . 223
( III).
. . . ,\37 (.
1355) . . . 60
(. 1389).
. . . .
1679 . 193.
:
. II . Nest, in in.
. . . . 122 (s.
a. 1472).\: minor:

Til

, , . . .
11. 79 (. 1606).
. . .
XIVXV

. 117

(XXVII).

cf. s.
. .,
, , : ;

7070;
.
. . a. 1508 . 128, . 1571 . 129.

.
. . . 1585 . 252. . .
. . 1633 . 222 ( XVI).
p r a e d a : . (. 1471). .
. I, 20.
superare, :
. Msc. Bum 363. f.
522''. erga se aliquem
reum putare: (8, . Msc. Bum. 154 f. 327.
tempus fut. descr: A
,
.
. . I, 56 (a. 13S8).
, , , ... . (.1368)
. . I, 46. ,
, *
. Arch,
coll. .

/31M.

debeo, meum est:


, ,

u . . .1. . 132 (s.
a. 1474).
pi. t.dies nominalis:
:

,

! ,
.
, is , .
,

... Msc. Syn. 926 f. 59. Vita


Ban. Ooric. scr. c. a. 1652.
opibus praeditus, dives:
,
,
. Nest. s. a. 912.
. (a. 1471). \
. , 27.
:
, . . . . 1547 . 49.
d e . Principis majestate dicitur: ,

(.
1371) . . . 52.
:
?, , , , ,
. . . . 1530 . 38. * . . 10. . 1547 . 52.: , . Chr. Ngr.
s. a. 1190.
nominatim, certe: A
,
. .
II, 102 (. 1607).
alibi: , , . . I, 29 (. 1471).nonnunquam
conclusionem inchoat: A
,

.
ideo: ,
,
;
. . .1.
. 105 (s. a. 1469).
. pr. I. in distr.
Dmitr.
pr. Mosq. . . I, 59 (s. a. 1389).
tunc: A noumu* ,
co
, . . . . 148 (s.
a. 1478).
,
; ,
. .
. . 1504.
, , -

.
, , . . .
. I F , (s. a. 1408)szA, at:
,
,
. . . 59.
interdum:
, . .
. .1. . 54 (s. a. 1421). v. s. v. ca/. primumturn demum:
, . . . . 131
(s. a. 1474).alioquin:
,

. . . . 194 (s. a. 1558).
si tunc:
,
....2" . 159 (s. a. 1487).
alienigena:
() . . 10. .
1680 p. 7S. . ib. . 79.
reliquus, ceterus: , , .
. . . 120 (s. a. 1471). :

. Arch. Coll. Miill. 7/cum gen. plur. aller
alter: ,
, ,
, ...?. .150 (s.a.1478).
,, tunc ille, iLla, illud: A
, , ..,
,
. . . I. 66
(. 1402). , , ,
, * . ib. 57. , * ;
, *
;
, * * , a

71

.
, *
. . . I, 66 (. 1402). A
. ,
. . . .
48. (. ^ ) . - t u n c egai ^
, * -nahii ' , . . . . 127 (s.d. 73).
alter post finalem. '
.*
(. 1431) . . I, 24.
:
,
. (. 1471). . . I, 27.
. .
. . 1666 . 107
(08).
(pro ). Msc. Mum.
154 f. 222 ib. leg. , ^.
. . . (. Ngr. I
s. a. 1135.
:
. .
. . 90 (s. a. 1463). , .
. . 91. .%(),
*^..
: . , , . . .. 155 ,(s. a.,1480).
reliquum, residuuin;

. Chr. Ngr. I s. a. 1194.
agere in aliquem:
,
. . . 1532 . 38.
. _. I. .
. I, 60 (. 1389).
- quaestum facere,
lucrari: . . . II, 126
(. 1608).
fortiter: . . . . 58
(s. a. 1426).
induere ( )
. . . . 156 (s. a.
1480).
calor (collectivum proprie
designans: scintillae, igniculae):

72

2 . Chr.
Ngr. I s. a. 1145.
redemtio: A rocy , no . . 1547 . 50.
. . 1. disti-. Mozajsk. .
. I, 59. {. 1380).
consignare:
. Nest. s. a. 907, 945.
^.
. RCK. . . 176 (s.
a. 1509). per adj. merus vertitus: A
. ib. JI.
172 {s. a. 1501).
tumultus:
,
. . .1. . 230 (s. a. 1612).
deterrere - deter:
, , .. .I.p.l20(s. a. 1471).
justum: .
, . (, 1305). . .
I, -. . ib. . 37
(. 1341).
mendose editum, fortasse, pro rejicere, janua
prohibere:
(. . eorum legates),
100 , ,
,
. . . . 142
(s. a. 1477).
divenderc: ,
. (. 1307). . . J,
14.

. . . . 161 (s. a.
1484).
,

. Arch. coll. Miill. 7 / 3 9 | .
pertbrare:
. Msc. Bum. : 154 f. 378.
- depingeve: . Ghr. '. I, s. a. 1125.
delassare: I

,
. . 10. . 1665 . 343.
. . 1. distr. Mozajsk. . .
I, 59 (. 1389).
v. s. . .
in . . I, 39 . 1356
etiam leg.: eripeieU. . .1. IV,
119 (s. a. 1419). Exemplum. v. s. v.
.
- detrimentum:

. . . II, 54 (.
1602).
. Arch. Coll. Miill.
.,,,,. ,

. .
consumeve, absumere:
(. 1307). .
. I, 14. .
. . . 1547 d. oZ.demittere?:
, . . . . 190 (s.
a. 1547).
caput, soi'Sj vivum (sensus
vocis bohemicae ^/ das Capital): Ho
. .. . 1529. 262.
: , , . Arch. Coll. Miill. V ^ - "
. ib.
* calefactor:
, . . 10.
. 1601 . 233 (JY: XII).
. . . II, 24 (. 1599), 113 (. 1607).
. . 1.: . . . II, 98 ( 1606).
tons:
. . 10. . 1631 . 184.
lonlicula: , . . . 183.
: . . JI, . 99 (s. a. 1465}. 4 . ib. p. 110 (s. a. 1470).
del'essus: ,
, 2000
, ,

C T 0 51 0 .

10000. . . . 196 (s.


a. 1558).
molestns:

. . . . 113 (s.
a. 1471).
submergi:
200 . .
J. . 122 (s. a. 1472).
conditio afflicta: TO
, ,
, . . . 113
(s. a. 1471). . . . 118 (s. . .).
: fsic)
. IIsc. Syn. 929 f. 66. Vita
Gen. Costr. scr. c. a. 1580.
v. s. v. .
afflictatio, aBgustiae:
. . . . 1613. 85.
(tributura) pleno numero exigere (a. v. finis scopus, sive potius . integer): ,
, .
. . 1532 . 42.

73

vita decedere:
,
. . .1. . 235
(s. . 1618).
(uti ) consuere: , . Nest. s. a. 907.
. Msc. Und. M 276 f. 43.
cf. :
. (. 1327) . . I, 19.
- ire: * .
Msc. Syn. 928 f. 28. ib. * leg.
f. 5 Msc. Bum. M 378 f. lib.
.* Msc.
Bum,. J\? 364 f. 37. A , , . . . . 1534 . 45. mos
est, solet: no ,
,
, 5 , . .
. . 1562 . 264, . 1563 . 265 (bis),
a. 1563 ib. (defluvio): (
) (. ) .

P.-S.

. 1.

n. pr. v.: . . . . , 123 (s. a. 14.45).


: . . .
. 1504.
? . . in.
. . I.: . Glir. Ngr. I, s. a. 1181
(bis).

caupona: To
.
. . . 1615 . 75.
cauponarius: 4
;
, 2 10 . . . . 1615 . 75.
/ utinam:
.
Msc. Bum. BoU. 88 f. 90.si: Ka () , . . Tux. IT,
p. 120.
?
? . . 145quasi: -

,

,

. ib. p. 123.
* Msc. Bum. ? 364
f. 42.
:
. . . . . 1615 . 95.
: . . - .
1586 . 126.
thesaurus, aerarium; -

74

. J. JO. a. 1581
p. 61.
fiscalis: . . 10.
. 1647 . 330.
. . : . . .1 , 119
(s. a. 1471).
( turc, uti )
praefectus ;
..,
. .
. I, 40 (. 1356), 61 (a. 13S9). All.
dipll. . (.
) ( ) , .

.
. Msc Bum. ' 154 f. 400b.
,
, . Msc. TJnd. 276 f. 135.
capitis supplicio interficere:
.
. . II, (- 1599).
pron. rel. qui, quae, quod:
,
. . 10. . 1618 . 177.
quum , simul : A
, (. 1431). . . J, 25.
, .. ;! ,
. Msc. Bum,
154 f. 379.si, quum:
, ,
. (. 1305) . . I,
6quoniam:
,
,
, . (. 1327) . 19.
dum: . 19 , ,
. . . . 101 (. .
(1466).quum:

,
. , . 104 (s. a. 1468).
-aeque-ac:
; , . .

. . 113 (s. a. 1471). , ,


, . . . 140 (s. a. 1477).
simul atque, quum primum: rpa ,
. ib. . 145. -
, tam, quam; turn, turn".

,
,
. . Jl.p. 124 (s.a.
1472).
n. pr. loci: Ghr. Ngr. I, s.
a. 1176.
lacuna: . Msc. Bum. 363 p. 3
(cf. v. ).
lapidis ictu locorum distantia definitur; , . Msc. Syn. 929 f. 29.
tumor ventri: , ,*
,
; *
, , . . . II, 46 (. 1601).
fUsLKVWb.Ilvemplum vide s. . .
, foedus icere:
, .,
.
(.1389).
. I, 62.
(fort. pol. kapturek): . (. 1328).
. . I, 34.
. . .
. 1576 . 266.
brassica, olus:

. . . .
140 (s. a. 1477). . .
. 207 (s. . 1565).
n. pr. urbis.:

. . . II, 104 (.
1607).
: , -

75

. . 4
. , . 133.
. . saec. XVIIp.
358.
fluminis alvum saxosum decorbis: 2
signat. Explicatur e epithetis serbicis
npnMopje, 6pjer (cf. s. v. . Msc. Syn. 928 f. 2la.
): A n. pr. mentis: Ha
, . (in reg. Neogradiae). A10
- .
143.
, n. pr. 1.: .
. . . . 1653 A. . a 1599 p. 202.
. 332.
n. pr. regionis:
(de equo)badius, spadix: . . .
(al. ). {. - . 94. (s. a 1463).
: , .
). . . . 1547 . 50.
: (. 1371). . . I, 52.
, , . .
w .
. 1612 . 66.
. Msc. Bum.
. . 14481468 . 16 0.
153 f. 40.
. . . a. 1485 p.
n. pr. lacus. Chr. Ngr. I s.
162 (v. s. v. ).
a. 1198.
: n. pr. loci: B

, . Msc. Unci.. M 276


f. 125 - alicae coquus. . Tux. , .
Arch. coll. Mull. .
I F , p. 113.
hernia:
v. iterat. metere, secare. A.

.
. a. 1485 p. 5.
F.S.
. 3.
v. s. v. .
:
, : Ha . . . . 236 (s. a.
162728). . . . a. 1482
. - p. 161.
. . 10. a. 1051
. ib .
p. 338.
122 (s. . 1472).
7
. Arch. coll. Mull. /. )ul . (a.
potus acidus fermentatus: 7090). c c , co . ib. c . ib.
, v. s. . .
.
fervere, turgescere: .4. . . 1648 . 318. .
,.. . .
. . 217 (s. a. 1.610).
. ib. saec.
bipalium:
. 357. -
. Msc. Bum. . . ..239 (s. a. 16B4).
363 cm. 71.
(; : . . . a. 1054
. p. 340.
Arch. coll. Mull. Vsse-balaena:
.
filorum cannabis quantitas . -
definita: 4 140 .
2900 . . 10. . 1631 . . . . . 214 (Sj
243. a. 1592).

76

II

laterarius:
. . .1.0. a. 1G19
96. . ib. . 1570 . 266.
{hypoc. ):
. . 10. . 1598.
200.
: :
. II. . . 222 (s. a.
1609).
cogn. . id.-.
. . . .1. . 182 (s. a. 1512). . ?
.
185 (s. . 1522).
: 5 . .
. . 1599 . 232.
: v. s. .
.
: ,
, , . . . U82 . 160162.
: ( ), . ib.
, , , .
pi. t.viscera:
,

. .

10. . 1613 . 71.


Kijoviae incolae. . . .
70 (s. a. 143 b).
() v. s. . .
: .
. 10. . 1653 . 332.
frumenti strues magna:

. . . II, 145 (. 1608).
. .
:

. . JI. . 127 (s. a. 1473).
u\.v&ns,\s(clucatusadl(hemm): . II. . . IT
. 123 (. . 1445).
s.
.

queri, accusare: , ,

. (. 1471) . . I, 29.lumniari: ^
. . . a 1525.
, .
ib. a. 1541 p. 48.
nominatim :
no
. .. 178 (s. a.
1509).
. 3Isc. Bum. 154 f. 379.
(cf. . ) clamator seditiosus:
,
, . . . . 225 (s. a. 1609).
?.? Clemens.
f?o^6., . ..
. . 1.483.
angulosus?
. . . saec. 1LYp.
271.
tumultus:

. Msc. JJnd. 276 f. lllh.
- debilis (rf. eccl. ap. Mid.
s. v.):
.
Msc. Syn. 926 f. 3.
: . . . . IV
V, 122 {s. a. 1439).
{cf. ) Ha
statim:
2000 ,
. Nest. s. a. 907 (cf.
.
. Nest s. a. 912.
1)
: . . .
a 1532 p. 38. 2)
: 70 . ib. a.
1585 p. 251.
ne. gen. (a. v. fem.
gen.): . . 10. . 1568 . 126.
{. . 2):

-

* .
, ' , . . . .
1631 . 180. , . .
10. . 1585 . 251.
horreum:
. . .
. 55 (s. a. 1422). ,
. . . 181 (s. a. 1510).
v. s. . .
liber:
,
. . . . 54
(s. a. 1421). KH'I
. Msc. Bum. 154 f. 320 (Jonas.
Nrdg).
,
. Msc. Syn. 610 f. 45 (Vita
Dion. Glussic .scr. c. a. 1492).

(. . .) ,

,

. Use. Syn. 926 f. 1.
. Msc. Und. ? 276 f. 132.
. Msc. Rum, . 154 f. 266.
: , , ,
". Vita Abrahamae Smol. in Msc.
Und. ? 272 p. lib. . A.fO. a. 15/9 p. 219. :
() . .
, . 1612 . 88. .
. . , 32 (. 1599). stola: He no fit ,
. Msc. Hum.
154 f.
329-330.
,a, contr.

77

reginalis (cf. hohem. knjne, knene): . Chr. Ngr. s. a. 1097.


flagellum, scutica:
. ,
,
. Msc. Hum. ? 363 /'. 45.
. 77. G. . , 144 s. .
1403. bis. in. dipl. ab. a. 1328
(. u . I, 34), a. 1356 (ib. I, 42) ter
in dipl. ab a. 1389 {ib. J, 6061). 3a
: ib. I, 39 a. 1356.
( ).
A. 10. a. 1547 p. 52. Serius forma usu recepta vigebat. A. . II. 38,
48 (a. 1601).
n. gen. indeclinabile: ,
. . .(. 1402)
I, 67.
aulicus:
. 77. .1. .
139 (s. a. 1477).
urbis Neogradiae pars,
quo arx principalis ceteris eminebat: (loc. cas.^)
. 77. . .
I F , 124 (s. a. 1446).
w. pr. I:. A
B. 2 [, . . .1. . 122 (s.
a. 1171).
principalis:
. . . . 77 (s. a.
1448).
. . I. deriv. a praec. A. 10. a. 1612 p.
6770.
. coll. principalis domus:
. Olir. Ngr. I, s.
a. 1186.coll. gen. fem.-principes: .
. Nest. s.
a. 945.
temporis spatium, quo
princeps electus Neogradiae morabalur
i-empublicam administrando, jusdicendo:
no . 77. . . IV, 439 (s. a. 1390).
dux: ,
! . .

78

ft

.//. j). 8') (s. a. 1400).


dux Clevensis. . C. . , 123 (s.
a. 1445). :
,
,
.
4
Arch. coll. Mull. / 3 | 1 6 . (a. 7151). ^principalis: . .
. . 14711475 . 140.
quum:
,

.
. . . . 120. (s.
a. 1471).
equa: . . . . 1579 . 92.
n. pr. oppidi:
. . . . 155 (s. a. 1480).
:
10 2 : .
.1. . 181 (s. a. 1509).
loricati, equites taphracti: 120
. : . . 120 (s. a. 1471).
cndere (de numis): A () ()
4 . . . .
IT, 125 (s, 1447).
,
. . . . 187 (s. a. 1537).
m.gen.panis:
,

, . . 54
(s a. 1422).
: . . . .
1579 . 92.
haustrum: BejHKnfi
. (. 1356). . . I, 40.
. . I. . . . 1551 .
272.
(pro ): . 3
4, , . . . . 148 (s. . 1478).
,
. A ,

0
.
,
. J..
. 1571. 5557.
. . . . 1532
. 41. In constructione dependenti actio
propediem instans pronomine
reiterate introducitur: A
,

. .
. . 148 (s . 1478). :
, , . . . . 115 (s. a. 1471).
:
. . . . 227 (s. a. 1610).
coriarius:
. .
. . 1555 . 170.
(cf. antiq. )
coriarius: ()
, .
. Syn- A 926 f. 65 Vita Ban. Goric.
scr. c. a. 1652.
Kosa cognomen presbyteri:
. . . p. 105 (s. a. 1469).
gen.Koeca n. pr. urbis.
. u . I. 70 (a. 1405).
aggeris pulcra: A

. . .
a. 1585 . 251.
perfidia: .
. . . IV, 117 (s. a. 1418).
: , . . ..
: ., a
. . 10. . 1659
. 153.
:
, , . . . . 108 (s. a. 1.470).

, .
b. p. Ill (s. a. 1471).

Jt o ft

c
. Arch. coll. Mull. V 3l)I . C npo no
,
, , . Arch. coll.
MiiU. -
,
. Arch,
7
coll. Mull, / ,. , ,
. . .
. . 10, . 1656. .142.
-quisque: ,
. . .1. p. ISO (s. a. 1474).
. . ., ,
. . . . 177 (s. a. 1509).
- passim:
, ,
, - . . II,
148 (. 1608).
. .
. 159.
:
. . . . 1555 . 170.
pistor, furnarius: .^.. 10. , 1613.86.
. .
. . . 1574 . 247.
:

. .
JL . 148 (s. a. 1478).
. . 1328. . it
. I, 84.
. . I. (2)1. t.). . . a.
1634 p. 208.
: .
A. 10. . 1509 . 164.
carpentarius:
. . 10. . 1579 . 92.
rata molaris: . . 10. 1568 . 126.
quum; . .
, , -

E.

79

. (. 1871). . .
I, 29. , , . . . . 22 (s.
a. 1341). , . .
. ib.p.44(s.
.1407).
si:
, .
. . I, 57 (. 1388).
. . 10. . 1579 . 266.
trabes:

. . , . 93 (s. a. 1463)
( )
. . . 133
{s. . 1474).
catcnatus:


. Msc. Bum.
154 f. 379.
w. coll.: , . . .
. 58 . 3 (s. . 1426,. ,
,
. . . 152 (s. a. 1479).
- epitheton scti lohannis ab ipso auctore in Mac.
ita explicatum:
, , ,
, .
997 . 278.
-fons:
. J.. 10. . 1568 . 126.
. . . 1578 .
130. . ... 1583. 131.
. II.
. . I F , 14.5. (s. a. 1404).
campana: . Msc. Und. ? 276 f. 125.
turris campanaria:
. . . 201 (s. a. 1563). Ha
. . 10.
. 1585 ' 251.
^). si. titi
Kolobrzeg in Borussia. veteri. (a:> 1265)
. u , I, 2h.
: -

SO

h o o 0 .

. . . . 1613 . . 86.
. . 10. . 1583 - 132.
. ..
. . . . 1515
22 (s. . 1341).
. 146.
. . 10. . 1543
div. a. . :
, 190.
Msc. Rum. ?
n. 2)r. I. in regione MoxajsTc. 154 f. 312 (. . II, 104):
(a. 1386) . u . I, 59.
".
: A
: ,
- . . 10 . 1579 . 130.
,
: A ...
. . . . '/as,.
. . I. . . I, 59 (. 2 . :Arch. coll. . 7/1389).
.. . 21..
funis: ,
: - , , . . . . 1642 . 330.
. . , . 1601 . 94.
Rossmarkt: annulus vinculae: - .
, . . . 191 (s. . 1550).

v. s. . .
." JHsc. . 154 f. 379.
eques:
annulatus: , .
. (. 1356). . . I, 40.
. . . 19 (s. . 1323).
: . . .
v. s. . .
XIV XT . 115. equorum, equinus: . . JI. . 146 (s. . . . . 137 (s. a. 1476).
a. 1478). A.
. . .. 142 (s.
. 115.
a. 1477). ,
Revel: 1543 , - . . . 179 (s. a. 1509).
: ^^.penes:
3 , . ,
. . . , - 189 (s. a. 1543).
. Nest. s. a.
stipes: 945. . Ohr. Nyr.
. 114 (s. a. 1416).
, 10. . 1665 . 106.
. . 139 (s. a. 1390).
: - . . . . IV, 140
1 - (s. a. 1394). . . .. 117 (s.a. 1471). , ,
: & - Ghr. Ngr. Is. a. 1202.
, , , . . . IV, 122
, (s. a. 1410). , -
, . . . . eel. Duhensk.
p. 20 (Perperam elisin praepositionis o
. Msc. Bum. ? 154 f. 321.
{al. ): subintelligit editor p. 279 editionis cf.
. . . boliem. konec mostu. Jvmgmann Slownik

. 1568 . 126. - II, 116". A

K 0

C T P O E.

. . 10. . 1500 p. J64. Ha, . . . a
1613 p. 85.
. $. I:. . Msc. Und. 276
f. 8ob.
cabbalina:
. Chr. Ngr. I, s. a. 1181.
cannabetum. A. 10. a.
1657 p. 743.
Ha .,
, a

. Arch. coll. Mull. 7/Ml. : 1 .
Arch. coll. Mull. 8 | .
^. . . . 1624
. 299.
absolvere (rem judiciariam):
, . (. 1426). . . I, 24.
,
.
. 10. . 1485 . 82.
mori: . . G. . IV,
119 (s. a. 1419).
denique (cf. boh. poSleze):
B , ,
,
1000 . .
. p. HI (s. a. 1471).

. . . 118
(s. a. 1471).
stabularius: . Nest. s. a. 912. A
y { 5 . . 10. . 1579 . 93.
stabuli praefectus: . . . . 212
(s. a. 1585). . . 10. . 1666 . 107.
stabulum: . . 10. . 1568 . 126.
pars urbis: . Chr. Ngr. I, s. a. 1172.

81

n. coll. equi: . Chr. Ngr. I, s. a. 1114.


sternere equum; quae significatio
remotior a primaria hujus notione ponendi" dedupenda est: no ()
()
,
. Nest. s. a. 912.
. A. 10. saec.
, p. 274.
: Ha ,

. . 10. . 1505 . 164.
fodinus: A no
. . 10. . 1596. 132.
defossus (de aquis artificiose deductisj: ,
,
. . 10. . 1483 . 3.
: , . . . . 187 (s. a. 1537).
tributum belli sumtusrestituens: B. , 17
.
. . . 121 (s. a. 1471).
colligere coacervare: ,

, .
Chr. Ngr. I, s. a. 1193.
colligi, congregari:
,
. . . 175 (s. a. 1509)
ad sedes suas revertere: , .
. . . 182 (s. . 1510).
: ,...
, . . . . 137
(s. a. 1476).
hastae i'orma;
. Nest. s. a. 911.
cortex:
. Chr. Ngr. I s. a. 1128.
: ,
, . -

82

, . . . .
1568 . 126. . .
: ,
, .
. .1. . 240 (s. a. 1636).
; radici tus:
. . .
II, 25 (. 1599).
:

. Arch. coll. Mull.
crocodilus:

, . .
. . 212 (s. . 1582).
tadicula:
(. ). . . s. a.
1680 pp. 77, 79.
:
, , . . 10.
. 1674 . 258.
n. . 1. in reg. Mozajsk. .
. I, 59 (. 1389).
gubernaculum:
8
. Msc. Bum; 154
f. 254.
n. coll.: . Msc. Rum. ? 152
f. 89b.
^ : * , . Msc. Rum. , 154
f. 376.
ab imperio, a regimine
alieno pendens: Ce Ba
, })
,
; . ;
. , , ' 1 *, u , a >
. ? . .
. 149 (s. , 1478).
:

A.

,
. (.
1388). . . I, 57.
victus:
10
, 10 , 10
. . . . 71 (s. a.
1436).
frumentarius:
()
. . .1. . 195 (s. a. 1558).
pi. - victus:
. . 10. .
1584 . 59. epula manibus alicujus
consecrata: no ,

. A. 10. . 1563 . 148.
cista, cistula:
25 . . 10. . 1579
- 02.
sportuVa: (a. 1328). .
. I , 34.
- corbis: 2 .
(. 1270). . . I, 4.
panarium:
5 . . . . 1556 . 196.
: .
. . . 1571 . 55:
bubile:
22 . .
10. . 1579 . 92.
bubile: . . 10. . 1615 . 74.
v. s. . .
perduellio:
,
. (. 1341). . . I, 37.
:
. . . . 121 (s. a. 1471).
solemnia Christi nati:
, . Chr. N.gn Is.
a. 1143.
: ,
. . 10. a. 51.
47.
:
, .-

ft 0 X.

, . Msc.
Und. 273 f. 19.
caupona, taverna: , . Msc.Rum.. 363 .(>4.
convulsio: . Msc. Syn. 991
f. 331.
caupo: . Msc. Bum.
363 cm. 65.
falx symbolum possessionis.c/-.
s. v. coxa.
foenisex: . .
10. . 1532 . 174.
cf. s. . .
Msc. Bum. J\ 363 cm. 66.
: 2 . . . . 35 (s. a.
1377). .
. . s. . 1384. 1387
3
. . . 36. 3 .
ib. . 37. (s. a. 1397).
. , . . 195
(s, a. 1558). .
. . . 106 (s. a. 1469).
v. s. . .
- reliquiae:
2 , ,
; . Chr. Ngr.
I, s. a. 1044.
: A .

, .
. . (. 1371). . . I, 57ossium fractui'a: ,
( . . ). . . .1. IT,
114 (s. a. 1414).
:
, .
. 10. . 1571 . 55. ,
. ib. . 1578 . 130.
fyro )baculus, sci: , .
Msc. Bum. 363 cm. 62.

83

. . . a. 1596
133.
saxum, scopulus saxeus: A
,
. . .
. 1643 . 330.
. . . a 1585
p. 252.
- n. pr.ruris. A. . 1557p.139.
anevra (eundem sensum
praebet vox bohemica Icotvice):

. Msc. Bum. J\? 363 p. 27.
. .. a. 1579 p. 9.
-alienum, cortina ad cerevisiam coquendam:
. Msc. Bum.
154. 2
. . . . 1579 . 93.
contentio (On. . . .
91): . Chr.
Ngr. I s. a. 1157.
:
. Msc. Bum.
363 cm. 47.
2)ron- interr. negativam
responsionem supprimens: ? Chr.
Ngr. I s. a. 1156 pron. relat. (specieni
rerum s. personarum certiorem designat):
A , /
., . ;
, *
. . I. . 149. (s. a. 1478).
,
, 15. . 10. . 1574
. 351. Utraeque significationes (intcrrogativa atque relativa) in una eademque pronominis forma facillime
inveniuntur in senlentiis interrogativis,
quorum praedicatum verbi transitivi ope
enuntiatum est. In capite sententiae interrogativae positus, iisdem plane, ac ca
sus accusativus, elementis Ibrmatus, casus
nominativus pluralis numeri ad verbi
transitivi rectionem perficiendam pleno
numero sufficit: *
,

6*
p.

84

it 4>

. * . . . 141 (s. a.
1477).supprimitur
: ,
. . . . 90. (s. . 14.68).

, , ,
. Arch. coll. Mull. 7 / . Nexus
causalis in pronomine supprimitur:
no ,
: , . Nest, in in. Vis conditionalis inest pronomini , sine congruentia posito; ex. gr.: A ,
. . . . 9394
(. a. iiWSj.Int.erprelationem loci v. s. v.
.

:
. . . .
1547 . 50.
. Arch. coll. Mull. 7/1.
(pol. apud Lincle . .)
gausape: . (.
1328) . . I. 34.
. q. :
,
. . . . 1520 p. 27G.
deriv. , :
3 .
. . . 1519 . 160.
deriv. , :
. .. . 1530. 173.
clivulus, colliculus:

. .
Syn. 929 f. 72. Vita Genad. Costr.
scr. c. a. 1580.
: A . Arch. coll. Mull, 4.
: , no , , . A 10.
a. 1551 p. 191.
static (cf. loc. pol. w koszu
siedziec): A ,

, . .
. II, (. 1598).
: ,
. . 10. . 1541. 47.
Chr. Ngr. I s. n. 1174: (
additu in . Voskr. p. 89 s. e. a., quod
vocabulum, glossematis gerens,
unum idemque solum infra retinetur:
1'. Chr.

Toskr.).

fern. gen.sacrilegium:

. Msc. Syn. ? 993 f. 757.
indusium (boh kosile, slov.
kosula, lat. cusula: vestis cucullata. Ducange):
. P . S . p . 3.
pincerna:

.
. . , . 137.
finis:
...
... (. )
. . . . 137. (s. a. 1476).
extremus:
. . 10.
XIV
. 115.

.
. 10. . 1666 . 107.
. il>. . 1579 . 92. . ib. . 1654
. 340.
uomen gentile calendarum Mau. . 0. . IV, 114 (s. a. 14.15).
regio urbis K..:


, . . .
. 204 (s. a. 1564).
ruber: no . . . IV, . 120.
pulcher:
. Msc. Bum.. 363 f. 449b.
scabiosus: A , ,
. Msc. Und.
276 f. 136b.
p a r cere (cf. boh. et pol.
kratonhvile): A -

85

,

:
. . . . 93 94 (s. a. . . . Tux. IT. p. 113.
1463). Interpretationem v. s. v. .
(al. ):
v. s. v. .
1393 v. s. v. .
( ), .

1: . . . 36. 1394 . .
. - , , - 3 * {supra: . Arch. coll. Mull. 4.
,
dem. a praec: A - * 3 ). . .
. . 156 (s. a. 1480). ,
. . . ." 32 p. 83. nomin.pl. . . . 181 (s. a. 1510).
. . . . 10.
. Chr. Ngr. I s. a.
. 1611, 1679 . 84, 102. - 1112.
. . . . 1611 . 83.
extra:
; - : 6 , 3 , , ,
3
. Nest. s. a. 912. . Chr. Ngr. I s. a. 1141.
' . . . .
(cf. serb. 1) lacinia
1579 . 93 . . . . . . 2) massa lintea 3) panni genus sartor
1613 . 74.
cerdo, ' consarcinatio, ta: - petum in niensa ponendum, nnm adsuo, reparatio): - , , "..
. . I. . 237 (s. a. 1632).
, ,
auceps: - , :
. . . . 1532 . 39.
,
merces baptismi: KponnHHbia" Nest,
( - s. a. 907.
) submisse se gerere:
, ; - . Msc. Und. 276 f. 86.
. . . . 1647 . 89.
vestis decurtata: injuria: . S . p . 3 .
. Msc. Syn. 991 p. 226.
: ,
n. pr. flum. . . a. 1536. . .
p. 175.
. . 1568 . 126.
: KpyTbjjraep.circum: ; , ,
, . .1. . ,
I 152. (s. a. 147 9).
, . ' ..
: sanguineus: 119 (s. a. 1471).
. Msc. Unci.
/
' 276 f. 129.
.
)1]>...2).224^..1609). Arch, coll Mull. 7/,.
: . Arch. coll. Mull. 7 / .
1
. . 10. . 1611. 133.
: A
: . . . . .
. . 56 (s. a. 1424).
. 1680 . 77,

86

textum reticulatum: 2
, . 10. . 1612 . 419. .. A 10. a. 1696 p. 156.
particula: 8 , (. .) .
Msc. Syn. 936 f. 1.
suppelex:
, .
..
.
430.
expediri (sf. serb. BojcKycastra movere, |50?. okrot
navis. Carmina popularia dialcctus neogradensis banc vocem
usitatissimum
pracbent: , ,
.
. Rybnikor II, 885. . ib. I. 1S5.

., 386. .
. Chr. Ngr. I s. a. 1137.
. A. 10. a. 1555 p. 169.
(?) ii. pr. ].: A .
. (. 1371) .
- I, 51.
:
. . . IV. 114.
: . . . .
1630 . 241.
-adscriptus:
. . 10. . 1678 . 215.
: .
. 10. . 1485 . 6.
. . . II, . (. 1598).
:

. (. 1471)
. . I, 28.
:
.. 6'74
. 258.
: , ,
,
. Nest. s. a. 945.
baptismura:

,

0.

, ,
,
. ... X .
358.
quicunque: -
,
.
fa. 1295). . . I, 5.

, ,
. . . . 1584 . 60.
aliquis: .
. 10. . 1483.
quisque sibi:

,
. . . . 219
(s. a. 1607).
; ( ),

, .
Nest. s. a. 945.
area, cista: Wziela krzyzyk,
do domn zaniosla (y w skrzynie) albo
jako ludtamten (sell, in regione Pinsk)
mowi w kubel wrzucila. Parergon cudow. 1638 p. 3.
poculum:
, , . . . . 126 (s. a 1473).
poculum: . .
. . 149 (s. a. 1478).
: 2 . -10. . 1579 . 93.
,
. . . . 1624
. 316.
(cf. ) n. . .
, . . .
XIVXV
. 159: .
Msc. Rum. 363 f. 46.
: 0
. Msc. Bum. ? 363
f. 44.
. cogn, ruslici

; , . . .
. 223 (s. a. 1009).
. q. : :
"?
: ,.! ,
, T
". J\ esf. s. a. 012.
folio diviti pracditus (de
arbore): ,
. A. 10.. 1031 p. 184.
ubi:
.., . . . II, 31 (.
1000).
quo:
. . 10 . 1325 . 140.
. . 10.1635 . 206.
: . .. . 1601 . 211.
ofl'icina ferraria: . . 10- .
1508 . 120.
. . 10. . 1551 .
240 (. .)
. . Msc. Hum. 152
f. 37.
. Chr. Ngr. I. s. a. 1097.
: 91
,
, 50 . . . . 1674 . 257. . . . .
1641 . 299.
(cf. )
pellis mariis:
. Nest. s. a. 883.
vivo flumine perfundi:
3 ,
. Nest. s. .915.
:
. . 10. XIV

145.

mercatorius;

. Msc. Rum. 154
f. 255.
. (j. :

.-7


4 . . . . 237 (s.
a. 1629).
: ,

. . . a. 156S . 128.
emtum (pro ):
. (. 1353) .
. I, 37.
:

. . . . 1582 .
198. . . . 1592 . 302. , . Arcli. coll.

mm. 7/39,-

. . /.; Kupiatieze od'Kupia


z dialektu ruskego z polskiego od kempiu, ktdrych iest wkolo dostatek. Wies
rzeczona lezy w powiecie pinskim, majaAc na wsehod rzeke Tasolde kempista^
nad ktora y siedzi. Farergon cudoiv.
1038 p. 3.
mercenarius ordinis primi: : , .
Chr. Ngr, Is. a. 1166.
cogn. v.:
. . I. p. 140 (s. a. 1477).
dcmin. a praec: Ha ,
,
amtj
. . . . 1554 . 167.
tumulus: ,
, .
, . . . 1448
1468 . 160. . . . . 1482
. 161.
,
, . Msc.Bum.M364
f. .

88

: . . . 1557
244.
: . . 10. . 1532
. 40.
. . . saec. XII
p. 270.
, . .
Arch. coll. Mull.
Vw
- gallus:
, . Msc. Bum. 363 f. 451.
. pr. ruris. . .
a. 1532 p. 38.
pullus gallinaceus: ,
. . .1. . 158 (s. a. 1481).
arbustum:
. . 10. . 1570 . 176.

, . .
dem. . . . a.
14281434 p. 260.
adj. a praec: (sc. ^) (
. .),
. . . . 65 (s.
a. 1433). .
. . 78. (s. a. 1451).
: -

II

(juxta arcis angulum)


,
. . . .
30 (s. a. 1400).
:
30 . . 10.

115.

: ,
. . . . 1648
. 318.
a d : |) . 3sc.
Syn. 926 f.^ 59.
,
. Msc.
Bum. 154 f. 343.
milites:
. Chr. Ngr. Is. a. 1187.
sumtum facere in aliquem: , , , . (. 1307). . . I, 14.
. .
alimentum: He
. Chr. Ngv. I s. a. 1181.
n. pr. v. Chr. Ngr. I s, a.
1119.

.
taberna: , ,
. . . . 78
(s. a. 1451).

. . . 185 (s.
a. 1521).
(v.s.v. ):


,

. . 10.
. 1606 . 108.
: . . 10. .
1666 . 108. . ib. .
1645 . 336.
. Arch. coll. Miill.
7/
, ..

mel eximere, ^emetere;

(cf. . )
. . . . 1664 . 214.
() patron.
Chr. Ngr. Is. a. 1167.
perquirere, percontari:

. . . . 1613 . 306.
:
.
. . . 1505 . 134.
objurgator:
. Msc. Syn.
413 f. 105.
avidus:
. Msc. Bum. 363
f. 47.
:
. ^ . 10. . 1659 . 153.
dotis scrinium:
,

A .
. A 10. . 1691. 423. (sic)
... (s?c) Use. Unci.
? 27S f. 21.
pracfectus aerarii: ,

. . .67 (s. a. 1486).
:
.
. . . 107 (s. a. 1470).
: 5 ,
. . . . 105 (s.
a. 1469).
.
. . 165 (s a. 1485).
cista salinaria. . . II, 53
(s. a. 1601).
vox germ. Last: no
().
. . . 189 (s. a. 1643).
n. coll.: .
Chr. Ngr. I(s. a. 6712). Msc. com. Tol
stoi: .. . .
p. 84 (s. a. 1459). Mope
(sic pro ) ,
.
Msc. Rum. 153 f. 28. Pluries in P.S.
. . . p. 195 (s. a. 1558).
: Bo . . . .
113 (s. . 1471).
latrare: , (sic). Msc. Bum.
363f.442b.
cum dat.objurgare, increpare: A . .
. . 114 (s. a. 1412). cum .
. . . II, 64 (. 1605).

. . . .
1617. 86'.
leoninus:
. Msc. Rum. 363
cm. 45.
leoninus:

89


. Msc. Rum.
363 em. 45.
. .
catulus leonis:
. Msc. Rum. 363 cm. 45.
patronym: ..
. . . 134 (s. a. 1474).
. Msc. Unci. 276
f. 119.
.^.70./
XY . 114.
facilitas:

. Msc. Rum. ? 154 f. 82.
adv.levior, minus acerbus
(de morbo): ..
Msc. Und. 276 f. 107.
: Ha
. Arch. coll.
Midi. Vset: A
. . 10. a. J583 . 132 (ef.
s. . ).
aegrotare: . Msc.
Und. 276 f. 126.
n.pr. v.: . . . . 165 (s. a. 1485).
conari, moliri: , , . . . .
1510. , , u . . . . 1580
p. 37.niti, petcre:
, ; . .
. . 155 (s. . 1480).
. . 10. . 1536
. 174.
versari: A
. . .. 6
(s. a. 1478).
:
20/ . . . . 1547
. 195.
excogitare, mentiri: . . . 10 . 1571
. 58,

90

particula interrogativa cum infinitivo locutionis copulata: : . . Syn. 028 f. 55.


, aegre;JlH semivivus:
, . , ,
. Nest, in in.
. 2: I. A. 10. a. 1576
p. 190.
(al. . . . . IT,
1-14 s.a.1403) ../. . Msc.
Bum. 154 f. 401, 410b.
n. coll.folia:
. Ghr. Ngr. I, s. a. 1128.
:
. . .
. 1502 . 302.
Litnanus homo. Msc.
Syn. M 020 f. 71.
ropa n. pr. 1:
. . IO.saec.XY
.274.
. 1431 . . I, 25.
. q. : . . . . 1576 . 266.
. . . . 12 (s.
a. 1266). ]. 24, 25 (s. a. 1341).
. q. . Ita enim muleta secundum Russorum consuetudlnem
determinatur in legibus pacis, quae Bysantinis cum principe Russorum Igor a.
945 condenit: ,

, Py
emia,
5, .
Nest. s. a. 045.
uialus, visillata: ,
. (. 1302). .
. . I, 44. ,

. . . II, 35
(. 16012).
mains:
. .
. . 1680 . 77.
persona vadimoniis probata.
dicitur de mancipio,
si a venalitio aliquo nuper emtum est:
Ame
,, ^ n^/os.

) . Nest.
S. a. 012.
; praesens:

. , '
, . . . 1529 . 262. . ,
. . . . 1537
. 262. ,
ib. . 1549. 262.
, 4 . . . II, 75 (. 1605).
o=aedificii frons: ,
, 2 ,
, . . . . 1666 . 108.
sanatio:
. . .
. 1684 . 285.
nisi:
.
. . 88 f. 84.
non minus , (pretii) non lioris : ,

no 50 . Nest. s. a. 045.
: . Arch,
7
coll. Mull.
/w.
- s e abdicare:
,
. . . 28 (s. a. 1348).
orbari: . G. . p. la. (. 1393).
:
,
. Arch. coll. Mull. 7/,,.
: .
. .
. I. . 132 (s. a. 1474).
(nunc )pala:

. . 10. . 1667. 90.
incerta quaedam moneta lituanica: , -

, , .
. , IT, 133 (s. a. 1410).
crinium: .
. . . 2.
, .
. ib. . 3.
: . . . . 102 (s. a.
1467). .
. ib. . 233 (s. a. 1615).
-calva: (^
,
; , , :
?" .
Nest. s. a. 912.
navicula piscatoris.
. . a. 1674 p. 259.
piscator:
. . . j}.
84 (s. a. 1459).
. , . ib. p. 83 (s. a eodem.). (cf. s. v.
).
venari:
, (.
) ()
Nest, in in.
:
. . . . 1532. . 39.
. . . 40.
piscator:
. . . II, 108
(. 1607).
canis venaticus:
. Msc. Syn. 874 f. 48.
. . . . 1579
. 222.
. . I.: . . . . 45 (s. a. 1407).
pains:
,
. . .
XV
. 113. . .. 115. -

91

. ib. . 116.
.
. , , . . . . 156
(s. a 1480).
: , . Arcli. coll. . 7 / 3 9 ,.
navicula:
. Msc. Bum. 154 f. 263.
cogn. v.:
. . . . 1479 . 2.
navicula: . Msc. Syn.J\?928f.7.
scrobiculnm cordis:

, no
. . . 1613 . 72.
: 2 . Ohr.
Ngr. I s. a. 1143.
n. pr. I.:
. . . 1563 p. 147.
(cf. . ):
,

. . . 164 (s. a. 1485).
ad mensuram cubitalem
demetiendus:
, , , ,
,

. Arch. coll. Mull. 7/:: . . . .
1520 . 276.
anniculus (nnius anni): , . .
10. . 1612 . 419.
: . . . . 239 (s. a 1634).
n. pr. 1. Msc. Syn. : 991
f. 228.
. .
XIVXVf).
113. , . 10. saec. XVp. 271.
(cf. ):
, .
. . . 1498.
navicula: 2
. . . . 1530 . 37.
. pr. fl;

92

0 X T A.

eccl. antiquissimum): He . Arch. coll. ./1.


, . Msc. Bum. J\? 154 f 284.
. . 10, . 1551. 190.
:
: ,
, - ,
. Msc. Unci. 376 f. 14ib.
. . 10. . 1526. 166.
; . , , ,
. . . XIV
XV
( ). .. . 1574 . 247.
cortex, scribendi materia: . 119.

: .
, . 10. . 1555 . 169.
, calceatus quidam per nives
. . 10. . vadantinm:
1483 . 3.
2
.-../>. Is. a. 1106. . . . . 226
(s. a. 1610).
id. IT. . . IT, 144.
: ".
liber: He ". Rybn. ,. 326. - , - . . 10. . 1642. . 331.
. Msc. Syn. OlSf. 54b.
: . . . . 1571 . 55. . . . .
. . I. . . 32 (s. 1664 . 214.
a. 1362).
libro textus (a. . ):
Chr. Ngr. I, s. a. 1194. ;
: A c . Arch,
. .1. . IV, . 121.
.call. . y,,,,.
:
fraudulentus:
. Msc. . Bum. J\i363f. 49.
. .1.
: - . 177 (s. 1509).
, cum . instr.defraudare:
, , . Chr.
. . . . 1593 Ngr. I s. a. 1193.
. 176.
n. fl:. n. pr. oppidi. Chr. Ngr. I, s. ca (. ,
I s.
a. 1167. Ejusdem oppidi incolae ) . Chr. Ngr.
a. 1072.
appelantur. ib. s. a. e.
: elegans, :
. . . a 1579 p. 92.
. Msc. Syn.M 929 f. 37b.
v. s. . .
.. . I.:
optimas:
, , no . .: . 1601. 203.
. Chr. Ngr. Is. a. 1141.
assula: .
scalas mu. 10. saec. .
360.
ro &(\. .5. . p.208 (s. a. 1567).
accidit:
: () 2 ,
. . . . 1579 . 93.
. , . II, 35 (. 16012).
latus soli expositum:
, - - ,
. ib. II, 63 (. 1605). ,
^^corruscare, splendere {cf. . . 10. . 1534 . 42.


aestas:7
. Arch. coll. Mull. /, 9 .
annus: . Msc. Bum. 154 f. 104.
die 24 mensis Maji:
172
73 . . . 1661
.211 . 1663 . 305.
callendae
septembris: . . .

. . . .1. IT,
142 (s. a. 1399).

t o.

9:;

. Msc. Bum.
364 f. 45.
Liibeck: ().
UCK. JI. p. 189 (s. a 1543).
libenter: 500
. Chr. Ngr. I s a. 1149.
blandiri:

. .
Tux. IT, p. 120.
ad familiaritatem, gratias alicujus adhibitus: y
() , . . .
I. IT, III (s. a. 1408).
leg. in mscr. ngr. Bum. Ml
: - f. 144.
,a,ocaras: . . . a 1541 p. 47.

V . Msc. Unci. 276. f.


'. q. :
, 144.
n. pr. I. . J. p. 223
10 ., 12 .
(s.
a. 1609).
etc. . . p. 19S (s a. 1560).

pars urbis Neogradiae nun adv. temp.aestate: A cupatur


in
U.
C. JI. IT, 109 (s. a. 1107).
.
oppidani:
A ro. . I, 2. (. 1265).

. . .
XIVXT
p. 113. . . ,
. . . . 1388 I,
. 145.
S?".. . . I. IT, 124 (s. a.
silvestris: - 1446).
- . . . II, 28 (s. a. 1600).
, . . . 209 (s. a. 1570).
Silvester: . .
humanus: 10. . 1571. . 57. - ,
. ib. . ,
1568 . 125.
. Msc. Bum. 364 f. .
: , ,
: . . . saec. XT p. 269.
... . .
: . . 1567 . 171.
. Msc. Syn. 926 f. .
2 . .
. Msc.Iium. 1552 f. 39. Hte :(5.)
, , . Chr. Ngr. Is. a. 1148.
.
mains, incommodus:
. /'. 7&.8^ w... "- . Qhr, Ngr. I s. a. 1123.
^ . Msc.
: A .
Unci. 272 f. 28. - . JI. p. 101 (s. a. 1466).
, . JI. . 209
male pro in loco Nesto(s. . 1570).
ris ex Hamartoli clironographo graeco
: - excerpto; verba Hamartoli t. eccl. manus

1-ris haec sunt sequentia:

94

H A.

, ,

...
,
. His verbis novum aliquem sensum addit Nestor:
() , bulum rossicum quodam modo
illudens.
novale: Ha 4
,
. . . . 1498.
. ib. . 1501 . 103. . ib.a.
1526 , 160.
male formatum est a voce
ficta (s. v. Ji. v.):
o .
Nest, s.' a. 941. pro .
polonus,heterodoxus:Pe4e
:

, , ,
. . . JL IV,
115 (s. a. 1417).
, s. . .
progenies regia, permultis
Slavorum gentibus imperans:
,
, * ,
,
, , , . Nest, in in. .
2 , ;
, , a
no ,
. ib.
, ( . Lavr.). F.8. p. 3.

.
: Mapin . . .. 69 (s. a. 1434).
;
. . 10.
saec. XT p. 213.
perlinere, tegere:
(.

) . Chr.

Ngr.

I s. a. 1151.
: )
. . . . 192 (s. a. 1553).
(cf. . ):
* . . . . 163 (s. a. 1484).
7
. Areh. coll. Miill.
/.
() - culmen aedis: .
. . . . IT,
14.0 (s. a. 1394).
. ib. . 140
(s. a. 1396).
(sensus, quo vocabulum hoc in
carminibus popularibus usurpatur, fere
idem est ac documentum istud ex antiquo chronographo depromptum:
, . .
I, . 337). : . . . .
IT, 124 (s. a.-1446).
adolescens: He

. . .
II, 50 (s. a. 1601),
aegrotare: , . .., 13
(s. a. 1599).
aegre: . . . . 228 (s. a. 1611).
nutrix:
. .
Tux. IT, p. 123.
.. .. 164 (s.a.1469).
formicetum:
2 ;
,
,.
. . 10. . 1555 . 168.
Lutheranus:
( ). Msc.

Bum.

154

f.

76.

: . . 10. . 1593. 176.


. . . .202 (s.a. 1563).
ib. p. 205 (s. a. 1565).
opifex: A


, -

M A C T E P Ti.

. . . .
188 (s. a. 1540).
arcliitectus:
, ' 30, a

. . . .
IV Y, 121 (s. a 1433).


. . . . 35 (s. a. 1372).
Interpres bibliorum: no

, .
Mem. . . Aug. p. 1111.

.
. 1713.
, . .
. II, 52 (s a. J W T ; . carnifex: . . a. 1674 p.
255artifex plumbarius:
. ,
,
, ,
,
. .
. . 52 (s. a. 1420).
. Msc.
Syn. 993 p. 744.
seniontas(deriv. asequ.):
A , ,
.
..
(s. . 1406) I, 73.
de urbe metropoli sine gene
ris congruentia: .
Msc. Syn. 413 f. 83.
; :

u
. . . saec. XVp.
275.
(. )autograpliumrA . . . II, (s. a. 1606).
ibohemice sonat) mater: A
,
,
. A.IG. . 1532 . 39.
. . 10. : 151 . 278.

0,1

demin. . . .
a. 1643 p. 334.
Monumentum viri forLissimi, olim clarissimi jamdin obliti. cf. . N.
pr. loci (a. 1328) . u . I, 35.
- cogn. viri: , -. Msc. Rum.
154 f. 375.
v. s. v. .
.
Msc. Bum. 152 f. 24b.
se exercere; ferrum et manum conferre, cominus pugnare: A no ( ) ,
. .
. . 182 (s. a. 1512). , . . . 187 (s. a. 1535). , , .. 191 (s.a. 1550).
lavatio. P. - 8. p. 2 ( Lavr.).
culinaa gr.v. sic
esplicatm- in Msc. Rum. M 152 f- 29b.:

, '^4 .
nictus. Msc.
Rum. 363 p. 32.
pellis ursina: Apxien. , ,
. . . . 210 (s. a. 1575).
n. pr. oppidi. Ohr.
Ngr. s. a. 1192.
melieus. A. 10. a. 1663 p.
212. " ... 1587p. 192.
- commoratio: A n
,
. . . . 68 (s. a. 1434).
meliarius: ,
, .
(. 1270) . . I, .
mel: . . .
II, 15 (s. a. 1599). . . ih. . . . 14.
adv. tempore aestuoso, calido (Gas. ace. a nom. subst.
nopa ". . .
. . . . . 113. ,

96

fi C 0 .

: 2
, etc.
. I, 111. - 2 ,
. . . . 1547 . 50.
. ib.2). S9, Etymon vocis in
^cadaver: boh. smaha, smamti quaerendum est): A ,
- ,
, 1 u . iVe.sl in in.
. (. 1265). . . I, . : .
- ,
8 . . . . . . 189
. . 1674 . 259. - (s. a. 1546).
(summus praefectus: ) . Arch. coll. Midi. ,,,,. . . . . 86
intestinusiMeateycoG- (s. a. 1460).
.
Haa . . .1. . 1.
spatium inter pedes: - . . .//. I F , 109 (s. a. 1406). ,
.
P.S. . 3.
inter: -
, 119
- . . IT
. . . . 1588 (s. a. 1420).
. 199.
: rcgio Ngr-is. (a. 1265) . . . JL . 161 (s. a. 1484).
. I, 2.
. q. . . .
: . 217 (s. . 1606) . . 220 (s. a. 1607).
. Glir.
, , Ngr. I, s. a. 1127.
, . . . 223 (s.
gladius (anceps), ensis:
a. 1609).
,
molendina: Ha .
. , . Nest, in in.
. . . 1613 . 85.
Methodius:

: . . 10. a. 1585 . 267.


. demin. : , ,
. Arch. coll. Midi. 3!
(sicj .
: Msc. Bum. 363 p. 48.
cogn. fem.:
. .
Arch. coll. Midi. y a e l .
. . 10. . 1612. 419.
plebs:
n.pr. v.: , - . . 10. . 1557 . 245. .
. . . . 191. (s. a. 1550).
n. pr. v. Chr. Ngr. I s.
: a. 1185.
. . 10. .
gratianus:
1574. . 248.
. Chr.
mori impers.: 1443 Ngr. J s. a. 1136.
. .
, a no s. . 1174.

.. I.:
. . . . 74 (s. a. 1443). . - . . . . 190 (s. a. 1546).
. . . 102
cum. :
(s. a. 1467).

. Arch. coll. Mull. '/,,. praeter.


Beg. ace. c. ( . Rybn. I, 133. . . 455.
, 11 . ib. 458.
. II. 40).
. (. 1601).
. . II, 43. 3 2
. .
. . . 1680 . 80.
evitare (cum instr.):

'-

.
. (sc. Non potui
facere quin locum occupem). A. II,
39 (s. a. 16012).
cantharus: ,
, . .
. . 1568 jp. 199.
pacis le
ges scriptae. . . p. 1S2 (s. a. 1474)
et passim.
n. pr. flmn. . .1. p.
14 {s. a. 1271).

n.pr.v.Ohr.Ngr.Is.a.1132.
vibrare: ,
.
.
(sic). . Msc.Und. 276 f. 123.
mendicans: ()
|) .
. . 88. f. 97b.
: ()
. . . . 192 (s. a. 1553).
pluries:
. .
. II, 10 (s. . 1498).
saepe resarcitus (de
vestimentis): .-Msc. Hum.
276 f. 39.
lotio: () , . Nest. s. a. 907.
n. pr. I.: . A.
. a. 1484 p. 150.

tumnli: Bee no . RCK.


. . 26 (s. a. 1341).
. ib. . 55 (s. a. 1442).
incola urbis :

. Arch. coll. Mull.
4. . .
;....59.166.
incolae Mosoviae: ,
, : , etc. . JI. .
184 (s. . 1518).
- meus: He .
. . IV.
118.
. n. pr. I. in .
Mozajsk. (a. 1389). . . I, 59.
. . . . 1606
. 101.
. . . . 1606
. 100.
:
. . 10.
XIVXV
p. 1U sacra secundum ritum heterodoxum celebrata:
( )
. .
. . 232 (s. . 1615).
. n. pr. I:.
, a , . Ghr. Ngr. Is. a. 1200.
- fama, existimatio:
,
, , ,
( . . ). MSC. Bum.
? 154 f. 407.
n. . I.: 2 . . . .
oratrix, imprecatdx:

' . . Bum. 276 f.l3a.
(, q. ):
. Ghr. Ngr. I, s. a. 1128.
fulgui-a: . . . .
59 (s. . 1426)

98

; . A 10. a.
1592 p. 302.
.
. . 1654 . 340.
: ;
. Arch,
coll. Mull.

/31

frutices, Airgulta: no
,
. . 10. . 1555 . 169.
:
. 67.
Ngr. I s. a. 1186.
. . 1328, 1341, . . I,
35; . . . 1371, 40. . . . 1381, 55;.^4. .
II, 24 (. 1599).
:
(. ). . . .
135 (s.a.
1476).
i'ulmen: ,
(sic) ,
.
Nest. (s. a. 941).
n. pr. r.: .. . 1585 . 198.
: .
. Msc. Rum. 364 f. 54.
tritum n. coll. n. gen.:
.
A. 10. a. 1613 p. 86.
loens roconditus, quo
anachoretae silentii votum deponebant:
B ,
. Msc. Bum. 154 f. 103.
dicere (pro ):
,
. A. R. II, 41
(. 1601).
(clistr. Busa rcg.
Mosq.). A. 10. a. 1563 p. 147.
monile:
(v. I. ? 160)
.
Msc,
Bum. 154 f. 137138.
. Chr. Ngr. I s. a. 1143.
-:

.
Msc.Syn. 928 f. 4b.

- . . f.32.Vi.3bt ( )

. Msc. Syn. ' 901 f. 2171. "Er'b
-.
. 413 f.

21.

(In dialecto neogradensi . q.


Inlius mensis, eo enim currente animalia
furunt. A voce (eccl. mentis tio, insania) vocabnlum vernaculum oriri
minime dubitamus.CF.verbum adu rere et calide aliaque plucia, quae
maxima parte in dialectis septentrionali
bus Sibiriae et ubicunque dialcctus neogradensis viget, occuruntur): .. ...

-. . . I, 25
(Fragm. diplom. neograd. a. 1431).
n. pr. I.:
(). . . 4.
gelari (s. mod.):
. Chr. Ngr., s. a. 1143.
Mosquae incola, cives
(a. 13S8) . u . 1,56.: no B.
. ,
. . JI. .
93 (s. . 1463).
n. . . ( , ). . . . 1599 . 263.
. Msc. Bum. ? 154 f. 323.
:no : ... . Arch. coll.
Mull. 7/9* -^
no . .
: ( ; )

. . .. 209 (s. a. 1570).
. . .. 14711475p. 146.
: .

. . .1. . 14.8 (s. a. 1478).
portorium (pro ponte
transeundo):
. . II. II,
(. 1606)... Co
n -

ivt 0 C T 0

. Arch. coll. Mull. 7/sal.


ponticulus: no
. . . . 1555 . 168.
patron. Chr. Ngr. s. a.
1119.
pratum mosis:
. Msc. Bum. 154 p.
376. muscus:
,
, 1 .
. . saec. p.
356.
: ,
, . .
coll.Mull. (/'. ):
. . . IT . 153.
bene valere:
, , , . , , . .
. II, 50 (. 1601).
: ,
, . Msc.
Rum. 565.
decet, convenit, dignum est:
C
. Arch. coll. Mull. 4.
marsupium:
4 . . . .
1525. . ib. . 1579 .
92.
,
17 . ib. . 1680 . 78.
imprs.: He
. . JI. . 105 (s. a.
1469).
dem. a. praec:
RSL ..0.1448
1468 . 160.
. cogn. v. . . . 1530. 37.
reliquiae:
. ilisc. Bum.
154 f. 348.
( ). .
. . 82 (s. . 1458).
n. pr. fl. A. 10. . 1530 . 37.
Irigus: . . . . 186 (s. a. 1535).

S9

: * . . . . 84 (s. a.
1459).
. . . .
1536 . 174.
argutiae: ..
. . . .
1662 . 421.
n. pr. v.: .
. 10. -
. 143.
uxor lldelis:
(. ) ( . .). . .
I. , 109 (s. a. 1406).
virilis:
. Msc. Rum. 276 f. 13.

...
Benes. a. 1587 apuclHankam Beliq. XX.:
*. ( ) ,

: no * . . . . 219
(s. a. 1607). *
, , .
ib.p. 223 (s. . 1609).
: , .
:
! . ! . .. (s. a. 1463).
nemo nullus: He
. Clir. Ngr. I s. a. 1142.
no . ib.
(s. a. 1149).
: , : , etc. . . . 184 (s. a. 1518),
Norvegiae ineolae. . G.
. IV, 113 (s. a. Ull).
: . . >
a. 1579 ^83^
: . ...1579. 93.
: .
A. JO. . 1643 . 332.
cella farinaria:

ojmii\xoYcib.Msc.RimhMlo2f,8182.

rri o k id k ".

(v. s. v. ).
collocare, constituere: A
tugurium musco obduc- .
tum: A Ghr. Ngr. Is. a. 1167..
, . .
actor: 10. . 1532 . 38.
,
consultare,
deliberare: . Nest. s. a. 912.
- ..
:
. Ghr. JSfgr. I s. a. 1134.
multiludo: - . . 10.
. Ghr. Ngr. I s. a. 1158. . 1680 . 80. cf. s. . . ()
muscus: Chr. Ngr. Is. a.1128. inde, ab tempore:
: -
; () - . . G. JI. IT, 110 (s. a. 1408).
,

,
, - 7151 15 . Arch. coll. Mull.
Yjgg. A . . . . 205 (s. . 1564).
balneum: - , 2 . . . . 232 (s. a. 1609).
abhinc:
, . . . . 1532
. 38. 3 - 5 3 ,
, ...1568...126. . . . II, 63 (s. a. 1605).
dolos lovere in aliquem, s. loc: ,
insidiari: , () ,
, - . . 10.
. 1504. , ,
. Nest. s. a. 945.
portorium: . ,. .
1483. ad hoc tempus:

. (. 1270) . . I, 4.
. q. : . G. . . () usque adhuc:
. . 10. . 1584 . . . 11, 78 fa. 1508). s. loc.
. 61.
: ;

. . 10.
, .
1555.
. 169.
. . . . 239 (s. a. 1634).

,
de pecunia, de pretio
impendi: () . . 10. . 1632
, - . 186. dum:
. u
,
Nest. s. a. 912.


.
ulcisci aliquem:
A. . II, 27 (. 1599). s. loc.: . ,
coxa .
. Nest. s. a. 944.
. . . 1563 . 147.
contendere cum aliquo:
,
,
. . 10. . 1688
.
. 319. simul:
(s. a. 1327). . . I, 19.
- : . (. 1356). . . I,
r
.^/. coll.Mull. /Mi.
40 (. .
: -
. Areb. coll. Mull.'j..^r

. ib.
2). (cf. pol. na tych im'ast):
(sic) . (. 1328). .
. I, 34.
cibaria menstrua:
, ,
; , 6 :
u , .
Nest. s. a. 907.
culeus, marsnpinm:
, . Msc.
Hum. 363 cm. 46.
leniter, placide: A .:* .
. etc. . . , 181 (s. a. 1510).
faex, nebulo:
. . Tux. IT, p. 122.
- - mollis:

. Msc. Unci. 272 f. 25b.


- n. pr. I. .

101

. . 1642 . 160.
. ib. a. 1555 p. 170.
-lanius: 60 ,
. . . . 163 (s.
a. 1474).
. . 10. . 1645 . 335.
miscerc (ef. boh. matoliny et
vb. matlam): , , , (part, praes. act.)
. Chr. Ngr. I s.
a. 1128.
tumultuari: A , , .,
. . . . . 149 (s.
a. 1478).
. ib. p. 242.
tumultus: , ... .
, . ... 149 (s. . 1478).

mLapraep. sub, versus, circiter, ad cum


ace. (s. temporali): Ha ;
. Ghr. Ngr. I s. a. 1149. Ha
. ib. s. aa. 1097, 1108 pro
al. Ha (ad, sub vesperam) pro
al. ib. s. a. 1116. Ha .
.ib. s. a. 1130propter,
gratia:
. Msc.
Syn. 929 f. 72.
. '
. . 88 p. 97b.
. . . . 1571.
56.(.)
pro, pretio: Ha -
. . .1. .
219 (s. a. 1607).pro (in computanda
usury): A TO
, , a no no
. . 10. . 1524
. 261. . Arch. coll. Hull. 7/:ivrin
usum,
gratiam alicujus: y

. , . . ,

. II, 37 (s. . 16012). cum .


supra, piaeter: . Arch. coll. Mull, '/.-.si- A
TO (v. e. praeter ea
quae jam initio sistimus, alia etiam testimonia pluria praesto sunt). Chr. Ngr.
I s. a. 1134. (cf. usum I. bohemicae
apud Jungmann,t.IIp.
532). .
,
. Ghr. Ngr. Is. a. 1147.
, . ib.
I s. a. 1156.praepositio
in utraque
significatione (temporis acque ac loci)
rectionem duorum casuum admittit,
accusativi et locativi, nulla sensus diffe
rentia observata. Ideo in Chr. Ngrd. I
s. a. 1134 ita legimus:
(pro ) . .
. . 84 (s. a. 1460):

. . . . . 196 (s. a. 1559).
acesuper: -

102

H A.

. . JI.
. 184 (s. a. 1515). praep
gratia, ca
usa: ()
. .
. . 199 (s. a. 1560) cum hc.\u:
y (in cimete)
. . . p. (s. a. 1609).
*

. . . . 184 (s.
a. 1513).
Hapraegnanter: (age) atZ (finem itineris): ,
,
. : (adj.)a\ Nest, in in.
jusjurandum dare cum
inf.: ,
. Nest,
s. a. 945.
infigere:

. . . .
1611 . 179. . ih.
comparatus, acquisitus:
. Msc. Mum.
363 p. 77.
( . ).
telum intendere in aliquid, collineare aliquo:
. ILCK. . . 172 (s. a. 1501).
Ha in capite fontis, fluminis:
,

, . Nest, in in.
damnum alicui inferre, contrahere. Msc. Unci. M 276 f.
112a. viam indigitare: Mo
. Use. Bum. 154 f. 376.
graviorem reddere (de morbo): 6o (
). . f. 377.
- attrahere: , .
*
. . . . 113 (s. a. 1471).
(cf. )- II

,
, . (. 1471).
. . I, 30.
stercorare: He
. . 10. .
1584 . 198.
stercus: . . .
. 1667 . 90.
. . . 1586 . 199.
:

.
Msc. Unci. 276 f. 49
peritus: ,
. . . II, 32
(. 1600).
: % 10- 2

' . . . . 1664 . 213.
pacisci: , , (sic)
. . .
. 22 (s.a. 1341).
locus editus: ,
; , . Msc. Mum. 363
em. 78.
: ,
. .
. . 93 (s. a. 1463).
superaddere:
311 etc. Arch,
7
coll. Mull. / 3 U 1 .
supplementum:
5 . . . II, 92 (. 1606).
spes, fulcrum: ... ,
. Msc. Mum.
154 f. 83.
- licet (esse) . . II, 19
(a. 1599). Constructio plane similis hodlernae in carm. popull.: He
. . II, 69.

103

. ib. I, 27, cf. . : - -. (. 1341). . . I, 37.


,
cum loc. (more 1. palaeoslov.): . . . . 123 (s. . 1472). A . . .
. ,
f. 116 (s a. 1471).
. id.
: ,
assequi:
2 ( . .). Msc. Bum. 154
. . . p. 311.
. 26 (s. a. 1343).
conductio ejusdem quo premunimenti genus: - tinm, conductum: y
- ,
,

, ..
. . .1. . ... 201 (s. a. 1563).
. * . . . 1532 . 40. He () , { )
, ( ),
. . . . 206
.
(s. a. 1565).
. . . 217 (s. . 1610).
pretii ( ;
collocare, sedem s. do' | etc.) textus micilium constituei-e: Ha
dipl. graeci interpretator russus per prae- . . . a. 1641 p. 299.
posilionem accusativum regentem
Ha (cf. boh. na zejtri):
transfert: ,
, , * . Nest. s. a. 912. . . . .
praeterea:
1547 . 50.
,
convocare, :
. (. 1307). ,
. . I, 14.

TO id. (boli. nad to nade vsecko): . . . . 1656 . 142.
A TO :
. (pluries).
. . . I F , 114 (s. a. 1112).
A. 10. a. 1590 p. 200.
speratum:
incidere, inscnlpere:
- . Msc. Bum. ? 154
. . 10. .
f.83.
1482 . 161.
in aedificando pergere:
mercenarius, homo con
ductus: . . . Chr. Ncjr. I s. a. 1128.
. . S3 (s. a. 1458). 1517 ,
40 - ,
. . . . . . 1541 . 48.
. .
conducere. (
. 184 (s. a. 1517).
. Bybn. II, 62). sorticulum: - ] !
() . . . . 1661 . 420.
( . Cod. Ostr. 267
2

sors:
). Msc. Syn. 993 p. 137.
. . 10. . 1678 . 421.
Ha (cf. boh. najme) nominatim:
sperare, expectare: . . . p. 107

104

(s. a. 1470). ,
. ib. no .
. * .
ib. p. U6 (s. . 1478).
ex obliquo, ex transverse:
, 2
. . . . 1631 . 183.
adire, aggredi (
, . . II, 84).
, irruere (de imbre):
. Ghr. Ngr. I s. a. 1145.
praescriptum, edictum:
(B. ) o

. . . . 141 (. .
1477).
adjicere (cf. . ):
,
... .
. II, 72 (. 1603)
inclinatus, obliquus: . . . . 1567 . 172.
mercede conducere, cunia corrumpere: . . a. 1586 p. 93.
( v. s. v. ).
n. pr. I. Ghr. Ngr. I, s.
a. 1196.
urgere:
. Clir. Ngr. s. a. 1174.
haustrum: . (. 1356).
. . I, 40.
; ,
, . . . IV, . 17.
detrimenlum (cf. . ): ,

. Arch. coll. Mull. 7/.,l,l.
,
,
* . ib.
detrimentum: -

. . . .
180 (s. a. 1509).
tangere, 1'erire:
()
. . G. . IV, 118 (s. a. 1419).
sinistra. A. 10. a. 1498.
(Eandem radieem sensu
prorsus non dissimili in carmine lari invenirans: . . II, 206) invenire:

. Ghr. Ngr. I s. a. 1167.
n. pr. I. . . p 33
(s. a. 1368).
n. pr. I. Ghr. Ngr. I, s. a.
1200.
accumulare: A
. . . . 1661
. 211.

. . II. II, 72 (. 1605).
collidere:
.
Wise. Und. 276 f. 126.
(pro ) condu
cere: ,
22 . . . . 199
(s. a. 1560).
persuadere (cf. boh. namluviti):
. . . . 20 (s. a. 1327).
(pro ) collo: . Arch. coll.
Mull. V,,,,.
praefecturaya./o'oe).
. . I, 41.
calnmniari:
. . . II,
39 (, 16012).
,
. . . .
220 (s. a. 1607).
calumniosus:

.
. . II, 13 (s. a. 1599).
calumnia:

' . . . II, 39 (.
2).
calamitas:
,
. . . . 220 (s. a. 1611).
alicui adscribere:

>
, . . . . 162755 . 76.
scopulae. (a. 1328). .

. I .
redintegrare:
. Clir. Nyr. Is. a. J124.
: . . . .
1699 . 147.
commonefacere:
. 0. . 14.
maxima clades, pestis culminatio: no
,
. . 1. . 101 (s a 1466).
corvigere (cf. boh. napraviti): o
,
;
. . . 4.
,
. . .
I. . 141 (s. . 1477).
dextra. A. 10. a. 1198.
subito: .
. I. . 190 (s. a. 1547).
aliquem petere, aggredi:
IT
. . . . 224
(s. a. 1609).
- dies dictus:
no ,
. Msc. Rum. ? 565 p. 70.
spons: ,
, . . .
. 69 (s. a. 1435).
temperare:
,
, ,
a no no .

105

. . . . 213 (s.
a. 1588).
vnlgus:
. Msc. Syn. As 926 f. 1.
creatio, suffraginm:

. .Msc. Rum.
154 f. 318.
insignis: .
. . . . . 209 (s. a. 1570).
onus, quod brachiis amplecti potuit: , , . . . . 140 (s.a. 1477).
vide .
tavoris largitio: ;

. 3Isc. Rum. 154 f.
325. . ib.
f. 331. . ih. f. 332.
: ,
. .
10. . 1683 . 315.
amnensis (deriv. ):
.^.. XIYXT
..110.
- :
. A. 10. .
1679 . 102.
labrorum magister, exa
ctor operis: .
, . il/sc. Unci. ? 276 f. 45.
ordo: pa, . . .
. 1. if. Nest, in in (s. v. :
).apparatus bcUicus, n. tormentarius: . . . . . 182 (s. a. 1512).
(. ) ...
a

... 24 -

106

H A A .

,
. . . 209 (s. a. 1570). A
, ,
, a no . .. 313
(s. a. 1588):
cum instr.:
() , . .. .
145.
(cf. ..sti'ues):H
42 ,
. . . . 84 (s. a. 1459).
,
*,
. .
. . 84 (s. a. 1459).
dentin, a praec: ,
,
. . . a. 1615 p. 74.
Nomades, sedibtis alterius gentis, patriae suae cultricis, per incursiones vastationesque se intrudentes: ,
. Nest, in in.cultores:
no
, ... Nest. s. a. 862.
vim inferre cum dat.:
,
. Nest. s. a. 945.
sermonem puerilem imitatur
(..)nostev..I'ibm.Tux.IV,p.ll5.
prosilire: A ns . Msc. Rum. J 363
f. 521.
se intrudere:
no ,
. Msc. Emn. 154 f. 319.
obtrudere, ingerere:

, . Msc. Hum.
154 f. 271.

possessor:

. Msc. Syn. 928.
vestigium: :
,
. Nest, in in.
cum dat.: , , . . coll. Mull. 7/.
: 4 ,
11 , . ^ . . a. 1563 p. 265.
Ha sine mora, continuo,statim (ef v. ):
! . I. . 134 (s. a. 1474).
aptare, accomodare: A

, coxy . . 10.
a. 1576 p. 196*.

coxy* ib. a. 1578 p.
197. A . . .
saec. .
269.
ansa, manubrium:
. . 10. a 1579 p. 92.
,,)
anno ineunte: , .
Ghr. Ngr I, s. a. 1197.
.
Msc.
Bum. ? 5^3 f. 5623.
successor:
,
, . Nest,
in in.
: : , ,
, .
Arcli coll. Mull.
9: . . 10. a. 1612 p. 419.

no .
Arch. coll. Mi'dl. Vsai
adoriri, invadere:

, .
Msc. Rum. : 154 f. 271.
alicui rei insistere: ? !
. . . 168 (s. a. 1486).
ferire: (, ) . Chr. Ngr.
I s. a. 1114.
:
4 3 2
2 . . 10. . 1570 p. .
satus:

. Msc. Und. 276 f. 117.
.
. f. 118.
: . . . . 83.
non alia aliqiia ratione:
^
: ,
. . . . 126 (s. a. 1473).
: A ...
. Ardi. coll. Mull. 7/.,,.
. . . II, 28 (. 1600).
cum . cognoscere:
( ) , ,
. Nest, in in.
hortatio: . . . . 1617 . 80.
irruere, invadere (de pluvio): . . . p. J04 (s.
.1468).1
, ,
, .
. .1. . 142 (s. a. 1477).
: *

, -
. Arch. coll. Miill
'/.
expugnator: no
, a
. Nest. s. a. 862.
irequentia, concursus:

. . 55.(s .1522).

107

: advenae: . . . 55. (s. a. 1422).


. : ,
,
. . . .
regimen:
2 ,
. . . . 215. (s. a. 1605).
Eremita primus desertum occupans:
. . . II, 28 (.
1600).
(cf. . ): , ,
. . . .199 (s. a. 1561).
hospitium nocturnum: . . 10. .
1619. 96.
noctem peragere:
,
. . .. 189 (s.a.1544).
He fere, :
. Chr. Ngr. I, s. a. 1141.

. . s. . 1157.
-: ()
, , - . . 113,
(s. a. 1471).
contemnere:
. Chr. Ngr. I, s.
a. 1167.
. :
.
, . . .
. 89, (s. a. 1462).
pictnm: ,

, . Msc.
Bum. 363.
lalsus:


. . . . 1648 . 97.
. . 1.: .
(.
) . . - . 69,
(s a. 1435).

108

schismaticus: 4-
. . . . 79. (s
. ), p. 89. (s. a. 1462).
\\. pr. m-bis: , , .
. . J . 202 (s. a. 1503).
.
.
. . 204. (s, a. 1564).
v. s.
. , .
retis genus:
2 2 . . 10. , 1530 . 37.
intemperans:
,
, . . . .
108 (s. . 1470).
imbellis: (sic)

. . .1. . 154 (s. a. 1480).

. . .1 . 40 (s. a. 1403).
rudis:
"
u . Nest. s. a. 907.
/'. gen. --sccale baud cribi-atiim: . A. 10. saec.
p. 112.
perfidns:
, . . JI.
. 41. (s. . 1406).
( ):

;; . Msc. Bum. 154. f. 10:-'>.
n. pr. I. Mosq. (a. 1410).
. . I, 45.
aegre ferre.irasci: . Chr. Ngr. J, s. a.
1146. (reg. dat.)
(. ) . ib. s. a.
1184, (reg. (),
, ./^.. 1195.
patron. Ghr. Ngr. I,
s. n. 1194.
:
./4/4. coll. Mull. ,,.
:
,
. . 10. . 1655. . 210.
vitiosns:
: ,

... . . . .
1678 . 215.
. Ex. v. s. . . .
. 1594 p. 23S.
locns ponte carens:

, . . . II, 25
(. 1599).
:
,
. . 10. . 1612 . 69.
. . . . 1618 . 312.
debilis: -


. Msc
Rum. ? 15 f. 243.
tempus inoppovtunum: A


, ,
. G. . 10 a. (. 1449).
occupata opera:
' , . . ... 125 (s. a. 1473).
inimicus.fa. 1381). . .
I, 34.
malitia.
()
, . . 10.
. 1680 . 80.
false:
. Msc.
Rum.
363 f. 452.
(cf. );
. . . . 1509
. 164.
dies dominica:
, 8
. . . . 102 (s.
a. 1466).
dies dominica:


20 . . . . 101 (s.a. 1466).
: .
. . 10. . 1568 . 90 - 91.
vario modo:
: ,
. . G. I. I F , (s. a. 1417).

3 A.
.^, I. Ghr. Ngr.
I,s.a.ll67.
patron. Clir.Ngr. I,s. aa.
11891191.
: .
Msc. Bum.Bols. 88. f. .97. a (saec.
XYII).
alienus:
, a , a
. . ..
1015 . 75.
. . . . 38.
(s. a. 1399).
mevitabilis,indelebilis
(cf. hohem. nezbednyj: ce
. Msc.Bum.
88 f. 95 .
(dial. Ngr.)plane non, nullo
pacto. Ghr. Ngr. I, s. a. 1128.
onus: A TO
, . . . . 182 (s. a. 1512).
:
,
, . .
. . 163. (s. a. 1481).
. .
. . . 167 (s. a. 1486).
n. gen. (. q. ): A
. .
. 9 a. (. 1449).
inimicitia: ,
, . ..
I, 19 (. 1327).
- inhumaniter;
,
. . . . 1679 . 103.
. (.
1431). F. . I, 25.
bellum. (a. 1381). .
. I, 54.
- parvus: . . 1627
35 . 76.
: ,
(sic). Msc.
Bum. 363 cm. 45.
invidere cum gen. rei
et dat. pers.: Bpai1
. Msc.Syn. 926. f. 47.
non est necessarius: A , , . '. . I, 3 .

109, , , .
*. . 10. saec.
XT p. 271. Jmperson.: A
,
. , ,
,
,

.
. 10. saec. XT. p. 270.
.. fl. wide '. et siibst. . A. 10. a.
1610 . 1214 derivantur.
He non semel.: cero
. .
. 13 .
qui differi non potest:
,
. Msc. Bum. ? 363 p. 29.
proditionis, perfidiae
expers, obedientiae tenax: A
() .
. . (.
1471). . . I, 26.
. . :

. . . a. 1680 . 78.
^ non decet:
, ,
. Msc.
TJnd. ? 276 f. 128 .
adversa fortuna:
, , . . . . 196 (s. . 1559).
. ib. . 204 (1564).
malevolentia: ;.
. . . 33 (s. a. 1308). Ha

. ib. , 183 (s. a. 1513).
.
Msc. Bum. 303 p. 1.
immobilis:

. Msc. Bum. 276. f. 35 a.
incouiparabilis, inauditns, singularis:

. .. 11,39 (.16012).
impotens:

110

H E


, . . 10. . 1607.
. 426,
> {v. h. .)
.S. . 2. cf. nomina lluminis locorumque: (
), , , , quae
omnia circa ripam Dvinae septentrionalis
sita snnt. ,.
213, 195, 151, 161.
patron. Chr. Ngr.
I,
s. a. 1186.
'.])... .8..1167. Gh: Ngr.I.
n. pr. I. Ghr. Ngr. I.s.a. 1198.
: A
. . . . 1574 .
247.
arvi alienafcio:
. . 10. .
1590 . 200.
tirones:
! , . . . . 92
(s. . 1463).
nihil curare: ,
,
, ;.
. . . 91. (s. a. 1463).
debilitas: ; , . . . . 3.
insanire:


. . TJnd. 276 f. 130 a.
(v. s. . ^).
:
. . . .
221. (s. a. 1608).
|;: 14 ,
,

. . . . 200 {s. a. 1563).
( al.) .
. . 1680 . 77.
. . . . 1579
. 223.

P A M A.

:

,..
. . 10. . 1662
. 421.
: .
. . . 166. (s. a. 14.85).
nulla est ratio:
() , ( ) . Nest. s. a. 884.
dedecus: (. ):

:
*,
no *. . .. 165 (s.a.'l485).
(Ironia eaque bill suffusa notata est haec
oratio Principis Magni I. B.).
improbe, perfide adv.:
(),

. .
10. . 1679 . 102.
: . .
;
...
.
...39(..1403).
paganus:
,
,
. Nest. s.
a. 945.
sensum verbo iterativum addit;
simili modo a privativum augmento verborum inserviens tempori imperfecto tenorem iterativum addit, aoristo autem
indefmitum, de quo etiam tempus aoristum nomen suum traxit:
,
. (.
1471). . . I, 29. 4 ,
, (.)
. . . . 110 (s. a.
1470). ,
((jua cuique) . . . . 130 (s. a. 1474).
post negationem praecedenti
repetit urgetque insimal negationem (cf.
bohem. ani): He
. Chr. Ngr. I, s. a. 1145.
arvum: ,
, .
IIc7i..I.p.l09(s.a. ^^.
( ) , imKb.ib.p.237(s.a.l632).

A.

. pr. flum. . . . 22
(s. a. 1341).
. . I. (.1328). . . I, 3d.
margantamm :
,
100 . A 10. a.
1691 p. 423.
:
,
. . . . 214 (s. a. 1603).
(vet. . nuzadny)
nullus: He 8 )
, .
Msc. Ewm....Bols.88, 90 a. .
nullus ad unum
idem objeetum refertur:
. Arch,
coll. Mull. , in dial, neogr. quidam.
Msc. Bum. 154 f. 134.
ad duos objectus diversus refertur; c .
Arch. \1. . 7 / 3 9 .
: ,
, . . .
110 (s. . 1471).
nemo prorsus:
. . . 217 (s. a. 1610).
, etc. . . . 223 (s.
a. 1609).
desuper, deorsum:
. Chr. Ngr.
I, s. a. 1116.
age:.. ..
: ,
. ems: , . Msc.
Bum. J\i 154 f. 379.

I l l

,
(cf. supra'.
),
, , .
. . 92 (s. . 1463).
,
, ,
40000. ib. . 119 (s. a. 1471.).

. , . . . 140 (s.
a. 1477). (. ) ,
, . ,
212 (s. a. 1585).
Ho cam etiam:
,
, .
, (),
. Nest s. a. 945. Ho :

;

-.
. . . . 108 (s. a. 1470). A
700,
,
. . . . 45. (s. a. 1546).
,
54: 5 ,
, . . . 190
(s. a. 1546).
affo. nove:
,
,
. UCK. . . 180
(s. a. 1509).
(s. a.
1426) . . I, 24.
Hoscilicet: A ,
linteum denuo textum:
, ,
. . . . 101 (s. . , .
a. 1466).
. . . 1579 . 93. , Ho ( ) tamen (quam- , , , , ,..
quam) v. s. v. .
Ho particula oppositionem, sinra- 96 ;...
latque comparationem designans,plerum- , que in constructione anaphorica et 85 . . .
exclamativa: ce ! II. 49 (. 1601).

novae res: TO

112

a o .

, . .
. . 69 (s. a. 1435).
HOBOnuper, denuo: Ha . A. 10. a. 1611 p. ISO.
:
. Arch,
coll. .%.
(a. 7153).
novas
inducere leges. . Mump.
.
(nuperrime baptizatus)
cogn. v. A. 10. a. 1579 p. 91.
Nowogrodek:
. .
JL . 128 (s. . 1473).
(cf. etc.): A
. . 10. .
1529 . 278.
:
.
(. 1426).
. . I, 47.
, -- jd- (- 1375)
. . I, 22.
. 1471. . . I, 27.
Neopolis Russorum:

. { 1368). . . I, 47.
:
. c'roMoy
< , * .-. Epil. Evang. a.
11201128. . . X, . 2.
novus, recens coctus (panis):
c'ia
. Msc. Bum. 152 f. 82.
ager nuperrime occupatus:
, , . . 10. . 1471
1475 . 146.
femoralia,
tibia:

. P.S. . 3.
() monetae genus:
.
Msc. Stjn. ; 610 f. 43 (. a. 1492).
(unde particula , s.
derivatur) voculae germanicae je correspondet: A
,
, , , . . . .
140 (s. . 1277).
:

(
. Arch.

Coll.

/91-

adj. cleriv. cul1': '..0..1684


.285.
n. pr.v.Chr.Ncjr.I.s.a. 1118.
vixdum, tantum quod; aegre;
demum:
. ,
,
.
. , . . 112
(s. a. 1471). 12
. - . . 136 (s. a. 1476).
usque usque
ad:
.
. . 125 (s. . 1473).
() .
. . 142 (s. a. 1477). usque dum:

, . . . 127 (s. a. 1473).
.: (nunc
primum) . Rybn. I, 7. . fa. 1388) . . 1,56. .
. . . 1483 . 3.
mo rem gerere: ()
no ,

. . J. . 164 (s. a 1485). .
, 1
,

. . . II,
82 (. 1606).
feretrum, lectica: . Msc.
Bum. 153 f. 70.
noctem peragere:
, . . 10. . 1679 . 102.
: , , 7
. . . .
IVF,
121. (s. a. 1436).
nocte. II. .. .117(..1418).
tritus, obsoletus:
, , . . . . 1612 . 419.

H 0 H 0 .
:; . Msc. Rum. 378 f. 10 .
:
. Ohr. Ngr. I s. a. 1016.
moleste: ,
; .
. . . 194 (s. . ' 1558).
()
,
> . Msc.
Syn. 926 f. 59 (. a. 1652).

. Arch. Coll.
Mull7/,,,.
locus absconditus: . Msc. Syn. M926f.
94 (. a. 1652).
:
,

113

: . : , . Msc. Rum. 154 f. 379.


aliquantulum:A
, a , . Chr. Ngr. I s. a. 1200.
3. A. 10. a. 1579
p. 92.
:
.
. . 45 (s. a. 1407).
:

400 . . . . 1590 . 228.
.
() ,
.

. . . .
Onoiia....Arch.coll,Mull.7/Mt.(a.7079), 106 (s. . 1469).
interiora:
:
. . 10. . 1011 . 133. 1, , v. s. . :
. . . . .
122
. . 10. . (s. . 1438).
1579 ). 93.
: . Chr.Ngr. I s.a.1194. . . . . 1532 . 38.
circiter, ferme:
v. s.
. (.
. Chr. 1426). . . I, 23.
Ngr. I s. a. 1137. Ha - si autem:
, -
. ib. s. . 1149. , . - . . 10. . 1679 . 194.
.
. . . 109 (s. a. 1470). ,
. Msc. Rum. 363 f. 548.

antequam: He ,
, . . . . 1694 . 280.
. Chr. Ngr. I s. a. 1137.
: (cf. s. . 3 pers. t. praes.
n. pr. I. Mosq. (a. 1328).
imprsn.):
. u . I, 31.
;
n.pr.v.Chr. Ngr.Is. a. 1141. , . Nest.
patron, (in anal. - in in.
. Ryhn. 1,120; 11, 59.
nutrix:
. ib. I, 31). . .
n. pr. v. Chr. Ngr. s. a. 1200. . IV, . 123.
(hod. -) - n o n ita mulcaptivitas: . . tum, non satis bene. Bo -
. (. ).
Msc. Syn. : 413 f. 27.
. . . 36 (s. a. 1394).
impossibile... ...
captivus:
S

114

.,
. (. 1471). . . I, 30.
animum alicujus sibiconciliare:
.
. I. . 141 (s. a. 1477).
fruges (ad decerpendum,
legendum):
. ...207
(..).
partes cujusdam accipere:

,...
. II. . . IV, 142 (s.
a. 1300). pacto polliceri, transigere:
,
,
.. 0JLIV,113(s.a. 1412).
captivitas:

. G. . .

0 :
. . 10. .
1031 . 183. 0 cum Joe. circa:

. Chr.
Ngr.
I s. a. 1187. 0 cim Joe. comitatum
des.:


(
). Chr.
Ngr. I, s. a. 1186. TO
; 50
. . . . 23 {s.
a. 1341). ,
, . .. 26' (s. a. 1343). , penes,
cum verbis fulciendi et applicandi: 0
,
- .
. . . . 149 {s. a.
1478).argumentum
des., qnod in oratione agitur: o () (cum ellisione v.
). Chr. Ngr. Is. a. 1193.
.. G. . IV V, 123 (s. . 1445).
0 cum Joe.nexum caus. des.:
. .
. . . .
85 (s. a. 1460). *
. . ,
,
. . 10. . 1534 . 44.

. . . . 211 (s. a.
1581).
praecipitare:
. Mse.
Rum. ? 363 cm. 69.praecipitare,
deferri: . Msc. Unci. ?
276 f. 128J).
distrui: 2 , 2 ,
, . . 10.
. 1568 . 126.
: . .. . 162733.jp. 76.
: ,
. Arclt. .
. .
iJcmin. , . . 10.
. 1612 . 65.
corpus delicti: , . . . I, 66. (. 1402).
litigiosns, in controversiam
vocatus: A ... ;
. (. 1471). . . I, 29.

. . . . S384 (s. a.
1459).
BDiiy . . . 84. (s. a. 1460).
5
-.
. . 87. (s. a. 1461).
^ petitores:
( ) . .
. . 128 (s. a. 1473).
75
. ib.
^. )frumenta, annua:

ambo: ;
. . . I, 29 (.
1471). . . . ..
:

, a
, ,
(. 1375). . . I, 21.
. . . .
, 121 (s a.
143(1).
. . . . 55 (s. a.
1422).
. Msc. Bum. ? 154
f. 21. , ,
.
. 10. . 1599 . 202.
..
. . . . 161 (s. a. 1484).
accusare: , . .
. I, 66 (. 1402).
. (a. 1S71). . . I . 5253.
pertundere:
. Msc. Uml.
27(1 f. 1291.
circnmvenire:
. Nest s. a. 941.
necessarius:

,
. . . . 1606 . 107.
quae sunt ad victnm necessnria.
corrumpere (h. durat. a
trans, ): . . JI. . 114 (s. a. 1471).
(cf. ) frans:
. . G. .
IV, 124 (s. . 1446).
peifundere: 11 .
,
, ,
. . . . 190 (s. a. 1547).
nndare: , . Chi: Ngr. I, s. a. 1141.
vicissim propinare:
.
Msc. llnm. 363 cm. 65.
viduum fieri:
. . .
191 (s. a. 1553).
n. gon.: -

115

106 ( 3 . Arch. coll.


7
Miill.
/.
scrutari:
. ! . . . . 230 (s.
| a. 1610).
utrobique:
,
. . . 50 (s. a. 1415).
defraudare: . . . . 1508.
. . ..
114(s.a. 1471). ,
. . . 115. He no
. ib.p. 126 is. a. 1473).
subject!: . Chr. Ngr.
I, s. a. 1191.
verhum deriv. a subst. canalis. fossa-per fossam naves
transmittere: ()
7 . Chr. Ngr. J, s. a. 1190.
cnm dot.fallaciam alicui
facere: A B.
. . .
. 168 (s. a. 1480).
abripere:
. . . .
1680 . 78.
:
(
. P . S . . 3.
evertere {cf. eccl. et bohcm.
oboflti): , etc. Msc. Bum. 154. f. 81.
m. gen.defensio: .
. . II, 78 {. 1606).
patrocinium:
.
Areh. coll. Mull. 4.
/". gen.defensio: ,
, . A
,

8*

116

| , . Msc.
. . . II, 138 (. 1608). Bum. 154 f. 379.
votum:
: .
. . 16 .
, ()
:
. Use. Syn. 993 p. 754.
. Chr. Ngr. I s. a. 1197. (a.
magnatum diti- 1389) . u . I, 59.
oni subdere. Msc. Und. 276 f. 49".
res communes: census (cf. scrh.
polliceri): A
. . (. 1327). . Msc. Bum.
. . I, 20. . - 154 f. 314.
, () .
: ( )
. . . 236 (s. . 1628).
, deperditus: - . .
. J-.iO. . . 124 (s. a. 1472).
a. 1679 p. 102.
v. s. . :
.
. . . 218 (s. a. 1607). .
- ante vocdles et sonantes (similiter

hodie:
etc.):
. . . . 193
,
(s. a. 1557).
: , . . . . II. 7 (. 1598).

circumvehere:


. Msc. Bum.
. . . .
378 f. 9 a.
118 (1467).
publicus: :

, . .

,
. . 1653 . 332.
du. monile (a. 1328). . . ..
I, 14. pi. lamina: Pycitaro
, . Nest, s.a.945.
pnblicae securitatis tutela
.
(Munus vigiliarum senatores, qui per
Msc. Bum. ? 154 f. 262.
: - aetatem ac valetudinem poterant, per

, se ipsi obibant: circuitio ac cura aedi , - lium plebei erat. Liv. , 6):
,
. Arcli. coll. . ? 4.
. Nest. s. a. 9J5.
demetere:
capere, potiri:
, - . Chr. Ngr. s. a. 6712.
, (Msc. Tolst.):
. . . . 202 (s. . ,
a. 1563).

legatio: - , - . . . . 148 (s. a. 1478).
, :
. Nest. s. a. 912.
, . Msc.
equoanteverterealiquem:
Bum. ? 363 cm. 66.

conauetudo;

0 C K A .

117

- ,
. Msc. Bum. 363 p. 29. , acerbius exquirere: . . . . 152 (s. a 1479).
. ,
. . . . 194 (s. . . . 156 (s. a. 1480).
a. 1558).
: .
consuetudo: . -

. . . . . . 95 (s. a. 1463).
. . 181 (s. a. 1510).
patron. Ghr. Ngr. I, s.
( - a. 1200.
,
criminari: , -'
. Msc. Syn. 920 f.
59 scr. c. a. 1652.
. . 10.. 83.
communis: Ce no
labi: , no : . Msc. Unci. ? 276 f. 128b.
. Nest. s. a. 944.
: missa: . (. 1356).^. . I, 40.
1 ,
:
, . Clir. Ngr. I, s. , ,
a. 1130.
.
vote obligatus, obstrictus: Msc. Bum. 445 f. 10.
optimas: . . . II, 59 (V 1604).
: , ,
sacrum votum vovere: . Ghr. Ngr. I, s. a. 1166.
( ,
, . Msc. , , . Ghr. Ngr.
Syn. 929 f. 66 scr. . a. 1580.
I s. a. 1195.
taenia, insigne aliquod (a.
putrefacere: A
1356). . u . I, 40.
. . .
OB (instr. pi.), . 1585 . 295.
(dat. pi.), (uora. pi.) in msc. dial,
:
neogr. Bum. ? 154 f. 94, 98.
,
calnmnia: A . . . saec. XVII
, , , p. 356.
, . (.
calumniari.:
1307). . . L 14.
. Msc. Bum.
; , , 363 f. 452.
10 . . 10.
-,
: He ,
116 (
XXII).
, , : . . (. 1328). , . I 34.
. Arch. coll. Midi. 7/9*
suffixum nominumpropnorum.
sepimentum:
nobilitatem designans: ,
inclecl. . . II, 3637 (a. 16012). . . . a. 1498.

demin.:
... . . 10. .
. . 37.
1665 . 106.
(pellis ovilla (y.s.v. ):
. . 10.
XIVXV
( - . 114. ( XV).
. Msc. Unci. 272 f. 14.
. gen.saepes:
turn - turn: - . . ,

118

0 0 P 0 .

p. lid. To
. . 10. . 1532 . 39.
hortus olitorius:

. . JL .
140 (s. . 177). . . .
207 (s. a. 1565).
adustus: .
. . . 1540 . 136.
aduri (comburi?):
. . . . 84 (s. a. 1459) p.
201(s.a. 1563). . ib. p. 201
(s. a. 1563).
: A 4 . . .
. 1663 . 106.
contumax?:

2 . . . . 1654
. 290.
reniti: ,
. A. . . 1624 . 299.
()
, ,
. . . . 1690 . 293.
vestitus:
. Msc. Rum. Bols.
88 f. 84''.
: ,
. . . . 1518 . 275.
solus:

. . . . 1631. 185.
tamen: 4

. Msc. Hum. 152 f. 56.
lapis pretiosus:
. . . a. 1541 p. 47.
. ib. . 1519
. 93. . . . . 1612 . 419.
unicus, solus:
. . ,
. (. 1402). .. I, 67.
semel:
. (. 1375). . . I, 21.

semel: . . II, 51 (a.


1601).
foedus: ,
. . .
. 99 (s. a. 1465).
semel: 7 . Chr. Ngr. I s. a. 1117.
anus: . Nest. s. a. 907.

; . (. 1471). . . I, 29.
continue:
2 . . .1.
. 102 (s. a. 1467).
idem atque:
50.
Nest. s. a. 945.
aliquando: A no

,

, G. . , . (. 1459).
:

.
. . . 1547. . 50.
in insaniam incidere: A

. . 1. . 27 (s. a. 1343).
-vestin: Bo .
Msc. Syn. 413 f. 71.
si, quod:
,
,
,
, . Nest. s.
a. 912. , ,
. Chr. Ngr. I s.. a. 1118.
. ib. s.
a. 1149.
; . . . . 1479 p. 1qnatenus: ,
. Nest. s. a. 945.
uxorem ducere: ,
. Chr.Ngr.I,s.a. 1143.
(cf. srb. f. y
CTOJH .
monile, limbus collaris, . vinculum

.
collare, ogdrljaj, ex.gr. apud Gund. Osm.
IX, 168. Ex ovo reco, dize s vrata
Liep ogadjaj hitro sglobjen. XII, 31.
Jasni ogarljaj, ki mu iz nova Vrat zilavi naresiva) collare. (a. 1328) .
u . I, lb.
amburere: () y
. . .7. p. 65 (s.
a. 14.33).combui ere:

. . .1. . 148 (s.a.
1478). . . . 184
(s. a. 1515).
expectare, rem suam arbitrio alieno obnoxiam facere: .
, ,
. , () . . .
. 140 (s. . 1477).
venatio:
. (. 1205). . . J, .
(praep. pro ,
more compositor I. pdlacoslov.). regrinari; ^ ,. ,
. ..
: . Arcli. Coll. Miill.
% (a. 7151).
. . . II,
96 (. 1606). .;
10. . 1534 . 42. *
*
. lb. . 1485 . 82. . ib. . 114 ( ).
: . .
. a. 1568 . 125.
secale bibernum: Ha
.
Chr. Ngr. I a. a. 1127.
perfrigesci:
. Msc.Eum.
154 f. 216.
n. . I. . . . 83 (sa. 1459).
. . . saec. p. 269.
denuntiari:

119


. . . . 223 (s. a. 1609).
frangere, rumpere; . . . II, 41 (. 1601).
-locum munitionibus
sepire: Ha ; . ..
. 154 (s. . 1470).
:
.
Msc. Hum 363 cm. 80.
petaso bovis:
6-.^...5,.558.
, condere:

20- . . .
139 (s. a. 1476).
:

. .
10. . 1674 . 258.
luxari: ,


. Msc. Bum. 154 f. 189.
: (. ) ,
, .
. . . 163 (s. . 1484).
principis ditioni subdere:
, ,
, , ,
. Msc. Und.
276 f. 59.
cantharus laminibus ferreis
accusus: no , . .
10. saec. XVII p. 356.
:
. Nest, in in.
adv.circum, circa:
(.

) ;. Chr.

Ngr.

I s. a. 1151.praep. cas. reg.:


. . .
. , 138, 140 (s. . 1387, 1392).
apud penes ( cum ):

, ,

40000. . . . 119 (s.
a. U71).
in circuitu:

120. . . . 132
(s. . 1474).
suburbanus:

. . a. 154> p. 190.
. . . . 1503.
. partis Neogradiae. .
. J. I F , 140 (s. a. 1394). u . . . .
64 (s. . 1432).
/'. (/.: 0 . . . .
25 adn. 3.
pedum morbus aliquis:

. Use Bum. 154 f. 330.
f. gen.officii partes: A
,
, , . . . .
1680 . 78.
pretium capturae: . (.
1317). . . I, 16.
. . 1. . 236 (s. a. 1628)
. Msc. Unci. 572 f. 26.
gen. pi. tantum: ()
. . . . 44
(s. . 1407).
. . I:.
. . . . 36 (s. a. 1394).
usque ad: ,
.
Nest, in in. ( )
.. JSfgr. I
s. a. 1181. . . s. . 1148.
polonus Lisowsky. .
. . 227 (s. a. 1010).
id. q. : .. ,
. . . . IT, 2 (s. a. 1125).
plumbum:

. Msc. Bum.
363 f. 452.
: 2 , 2

, (!),
. . 10. 1571 55.
cogn. :
. Msc. Bum 154.f.378.
regio urbis . .
.1. p. 200 (s. a. 1565).
defraudare:

, , 'sa, ( ) , . .
. . 211 (s. . 1581).
deceptor, fraudator:
, ,
, , . . . .
221 (s. . 1608).
fraus:
. . .1. 208 (s. . 1569).
. ..
. 1031 . 243.
(.) .
. 10. . 1566 . 419.
n. pr. flum:.
. . 10. saec. XY
p. 274.
node opprimi:
, . .
. . 35 (s a. 1380).
: ,
.
. .
. , . 127.
n. pr. flum, . . . 9
(s. a. 1234).
( = )nomen agri de primo possessore:
, ,
. .. . 1571. 57.
vortex: ,

. 10. . 1618 . 177.
mendose, imperfecte: .. ,
,
. Msc. Bum. ? 363 f. 560.
: ;
. Msc. Bum. 363 f. 445.
(. . )
nomen agri de primo possessore. A.IO.
XirXY
p. 144.
0-0../..5754.

(cf. ; ):

0 .

15
. . . . . (s. a 1467).
. socci: ..
.1678.421.
pars Neogradiae Iransamnensis: .
Chr. Nyr.I s. a. 1112.
.. clem. Chr.Ngr. Is.a. 1016.
conferruminare, plumbo
vincire: ;
. . 10. . 1630 . 241.
calamitas, pemities:
: ,
(in tumultu civili,
quo effervescente sestnikones rerum potiti
sunt) ,
. . . 140 (s. a. 1477).

() . ..154 (s.a.1480).
:
, . Msc.
Rum. 154 f. 378. .
. . . .
104 (. . 1558).
- iracundia: (. )
.
. . . 165 (s. . 1485).
: A
. Arcli. coTl.Mull. */,,,.
, : .
. . ,
., ,
!? . . . 96 (s. a. 1464J.
metus, providentia, circumspectio: A

4
. 11. . . IT, 126
(s. a. 1447).
. . . 9. (. 1440).

. . . . 159 (s. a. 1481).
no .
. . 195 (s. a. 1558).
:
. . 10. . 1541 . 47.
sigillojudiciali obsignare:
(. ) . . .1. .
163 (s. a. 1484).
: (. )

121

,
, .
. . . 107 (s. a. 1486).
mendose scribere:
, ,
.
A. 10. . 162733 . 76.
:

. Arch. coll. Mull. ^ .
nomen suum incolarumnumero adjnngere:
B. , . .
10. . 1571 . 56.
: . Msc. Und.Ns272 /'. 14.
: , . . ^ . 215
(s. a. 1605).
thorax:
, -
. Chr: Ngr.
I, s. a. 1198.
: A , , .
. . 239 (s. a. 1634).
negligentia, socordia:
,
. . . II,
63 (. 1505). To . . . 65.
negligenter: , , . . .
. 120 (s. a. 1120).
. . . 11,53(.1602).
redundare;
. 3Isc. Rum.
363 . 9.
:

. . . . 83.
ebrius: Ha

. . 10. . 1642 . 284.
.
. 10. . 1608 . 239 { III).

122

obsidio:
; ,
2 . .
. . 58 (s. a. 1426).
post: . . 10. . 1532 . 39.postea:
. Msc.
b
Bum. A 363 f. 517 .
tumere: a
, , ,
, . . . II, 42
(s. . 1G01).
incolae vrbis . .
.1. . 58 (s. . 1426).
requies, induciae:
. 3Isc.
Hum. JV 378 f. lib.
quies, dormitus:
. .1. . ,. 129.
praecinctorium: 4 , 4
. . . . 1619 . 96 . .
1675 . 323.
:
, . Chr. Ngr. I, s.
a. 1138.
jus dicere; jus alicui
Iribuere:
,
, ^
TO. 'Nest. s. a. 945.
praeter: A ,

. . (. 1371).
. . I, 53.
, . .
. I, 76 (. 1410).
cum Zoc.-se acclinare:

. Msc. Bum.
154: f. 43.
praeter: .
. I. . 44 (s. a. 1407).
: 2 . (. 1406). . ., 73.
praeter:
, .
. 10. XIVXV
. 430.
quaestionem habere:

. . 10. . 1541 . 48.


. q. .
. 10. . 1541 . 47.
eximi, liberari:
, .
. 1. . 195 (s. . 1558).
insipisci:
. . . 1568 . 125.
praeterea, insuper:
,


,
, . Nest. s. a. 912. praeterquam: A y ,
,
. (. 1471). .
. I, 29,foris, extra;
, , .
(. 1388). . . I, 50.
. . 10.
XIVXV
. 159.
laedere, violare:
, .
. 10. . 1604 . 94.
adv.retro: .
Chr. Ngr. I s. a. 1166.
. A. . a. 1532 p. 39.
pluriespro
(in analogiam v. ). A. 10. XIV
XVp.
1.15 (X
XXII).
aratio: |\
. Syn.
413 f. 71.
platea urbis Mosquae: Ha


. . . . 159.9 . 147.
femina liabitans in
: 1513
.
. . , . 183
(s. a. 1513).
n. pr. fem. Msc. Bum. 152
f. 26.
res, lis: , . (. 1426). .

0 P * .
. I, 24. . . . XV. 270 ( II).
negotium: .
. Msc. Und.
276 f. 113.
. . . . 1568
f. 294.
oppugnatio: .- . .
220 (s. a. 1611).
principe deferrendi jus exercere (cf. vb. ): A
, TO B.
. . .
. 141 (s. a. 1417).
sale condire:
. , ,
n'paBy. Msc. Hum.
363 cm. 80.
assuefacere:

. Msc.
Syn. 413 /'. 71.
. .Msc. Und. ; 276
f. 49.
assuescere, morcni gerere: , , ,
*,
. . . . IT,
III (\ a. 1408).
vacuum reddere: . . .1. . 130 (s. a. 1474.)
tribuere, praebere:
,
. . JI. . 135 (s.
a. 1475).
ruris pars minor:
. .
. 162733 . 76.
laqueus:
3 1 , 2 , 3 . ...
. ..
3 :
, , ; . . . IV, . 121.
3 : ,
, . . . 146.
. . . II, 53 (. 1602).

123

auctumnitas, tempusauctumnale: ,
. Chr. Ngr.
I, s. a. 114-6.
-auctumnalis: A

,
; ( al.) .
. . 1578 . 197.
. . . 1587 . 102.
adv. . .tempore aactmnno:
, . Chr. Ngr.
I s. a. 1177.
: A
37 . . . .
1557 . 246.
: ;
. Msc. limn. "
154 f. 170.
piscator:
. (. 1265).
. . I, .
adj. der. a n. s.
popnlus tremula: . A.
10. 1627-33
f. 76.
orbari cum praep. :
.
Msc. Bum. 154 f. 314.
v. we.refulgere, splendere:
. .
JI. p. 109 (s. a. 1470).
vb. trs.:

,
.
7
Arch. coll. Mull. /tn.
. .
medela,
convalescentia:

(sic) . Msc. Syn. 929
f. 66 (. a. 1580).
nuntiare:
,
. . . . 227 (s.
a. 1610).
liberare:
, ,

124

, . (.
1S8S). . . I, 56.
:


. Msc. Syn. ? 093 f. 1.
: , ,
. . . II, 157 (. 1609).
non obedire:
, ,
. . . I. IT, 144 (s. a. 1403).
pars octava:
.
. . . 1032 . 298.
, 30
. :
. . . . 230
(s. . 1612).
pars octava. (a. 1328).
. . I, 34.
aedificii fundamentum: ; , ,
. . . I. , 122 (s. a. 1138).
:

. Arch. coll. Mull. 7 / 9 .
- sua sponte:

. Msc.
. 154 f. 136.
certiorem facere: , . Msc. Bum. 303 p. 30.
fem. gen. coll. n.: .
. . . 1483.
(cf. boh. hospodar nomus): ,
, (. 1375) . . I, 21.
:

, , ...
, , ,
, .
. . I, 63 (. 1389).
reliquus: A

,
7
. Arch. coll. Mull. / 31) |.
. . . . 1520
. 276.
reliquus: . . . I. IT, 115 (s. a. 1417).
ultimus: , ,
, .
. . . 1551 . 273.
ceterus: , ,
. P.S. . 1.
v. med.:
, (a. 1428) . . I, 87,

5000. . .1 . 213 (s. a. 1588).
postremus: , ^ ,

' . Msc. Syn.
993 f. 738.
circumedere: . Msc.
Bum. 154 f. 348.
: ,

, . .
I. . 211 (s. a. 1581).
deriv. camp, a v. : , 6
. . 10. . 1550 . 124.
\J pratum foeni secti. Erraverunt sane editores in A. . a. 1508
p. 126. Scripturam abbreviatam *
male resolventes in : Kyp
..;
, ..;
, ..:
, etc.
m e t a foeni: 19
. . 10. . 1000 . 253
(A1? X). .
. . II, 159 (. 1609).
regio urbis .
. . . 206 (s. a. 1565).
n. pr. I, Ghr. Ngr. I, s. a. 1192-

O C T P 0

munitio: () . Chr. Ngr.


J, s. a. 1169.
poenam statuere, constituere (de fato divino: cf. boh. osud
fatwn): To , ,
. . . . 200 (s. a. 1563).
v. s. . .
ruina: , , ,
, , ,
, ,
. Arch. coll.
Mull. munitionis genus:
. /. Ngr. I, s. a. 1137.
:
, , .
. 10. . 1539 . 132.
circumsidere, obsidere: A
5 .
Chr. Ngr. I, s. a. 1181.
silva caedua: A
, .
. . . 1509 . 164.
silva caedua:
, ,
. . 10. . 1540
. 136.
tangere: . Msc.
Syn. 926 f. 1.
. .
. . 126 (s. . 14:73).
clam: ,
. Chr. Ngr. I, s. a. 1137.
:
,
,
, . . 10. .
1680 . 77.
?^.medium: . Arch. coll.
Mull. .
: .
Msc. Syn. 610 f. 58 (. a. 1492).
: ,

125

, . . 10. .
1680 . 77.
negligendo privari: -
. A 10. . 1680 . 80.

7
. Arch. coll. Mull. / (pro. ): A
(. ) . . 10.
. 119.
:
, ,
, a uo
. . . . 213 (s. a. 1588).
: . . a. 1504 p. 22.
10
. . . . 223 (s. a 1609).
experiri,cognoscere:IToirb
.
, .
'1,
. . .
. . 117 (s. a. 1471). ,
.
. . Tux. . IV, . 117. , .
. . 118.
relatio:
. . . II,
164 (. 1609).
amoliri:
. Msc. Bum. ? 363 p. 46.

. . .. 98 (s. a. 14G5).
mora:
, . .
. .
: 7-.
, 4
, 3
. . . . 110 (s. a. 1470).
. q. ; . . . . 206 (s.
a. 1565).
renuntiari, munus
deponere cum gen.: . Chr. Ngr. I
s. a. 1130.
--8^:

126

, ,
() , .
. . 105 ($. . 1469).
:
, ...
... . Tux. m. IT
p. 113.
verbis a se abnnere
aliquid: , . Msc. Bum. .' S8 p. 85.a
abigere: . .
.. 222 (s. . 1609).
:

, . . . a. 16S4 . 217.
,remotus:

, , . . . II, 92 (s. a. 1606).


. Arch. coll. Mull. %6.
remittere: ,
, .
. I. . 163 (s. a. 1484).
. .
. ib. p. 1(>7 (s. a. 1486).
. :

,
. . . . 234 (s. a.
1616).
, . . . 237 (s. a. 1632).
: , , . . Mump. .
: .
. . . 1612 . 71.
: , .
. . 16271633 . 75.
octlema: -

;. MOR. MSC. Und. '


276 f. lOS.a
patria: io
* ./sc. . 154 f 73.
nobilitatis
aemulatio:
. Arch. coll. Mull. J\? 4.
oedema aegrotare:
.
Msc. Syn. 929 f. 72. (. a. 15S0).
mospatrius: (i.q.
): :
; ,
. , ,
.
peragere, perpeti:
4 .
. . .
. 1576 f. 196.
aliunde: 4 . Chr. Ngr. I
s. a. 1143.
:
,
, ,
. . . . 97
(s. a. 1464). 0 ,
( ) . ib. . 106
(s. a. 1469). repudiare, abi
gere:
. ib. . 225 (s. a. 1610).
:
, . . . a 1505 p. 163.
undequaque:

.
Msc. Unci. 276 f. 49.
;
() . . .
. 237.
v. s. . .
pretium:
106 6 3 . Arch. coll.
Mull. ,-

0 0. Arch,
coll. . V s , r
finis piscationis:
. . . .
1577 . 197.
(. 1307). . . 1,14.
(cf. . )ab aliqua re recedere: ..,
. (. 1317). . . 1,15.
abigere:
().
. V. . , 117 (s. a. 1418).
, cf. s. .
, /:
. .
.. 146-(s. a. 1478).
prece a se aliquid removere:
. . . XirXVjp.
430. ,
. &. Bum.
Bols. ? 88 . 85.
: . . 00.
, . Arch. coll. . ^/.^.
:
. Msc.
Hum. 363 f. 452
1:
,
. . . . 1599 . 201.^
undique apparens: ) . . Hum.
154 f. 104.
omnino, prorsus: , ,
. . 10. . 1498.
rem alicui tollere, ut in potestatem ejus traderetur, qui jus suum
persequitur: A
, ,
;
(dat. com.) . . . 1, 48 (.
1368).

127


. . . . 236 (s. a. 1627) ex
incendii faucibus demere: . .,
, etc. etc.
. . . 201 (s. a. 1563).
:
. (. . . 115
(s. . 1471).
. Msc. Bum. 154 f. 88.
praeterire:
. . 10. .
1596 . 200.
. .
. 1679 . 193.
:
. . . .
188 (s. . 1538).
: . .
. . 1579 . 92.
:
. 153 f. 98 (? 152 no ).
se recusare cum gen.:
,.

. . 10. .
1653 . 103.

. . . . 236
(s. . 162728).
epistola responsoria. . .
II, 37 (a. 1601 2). Kpistola denuntiatoria: ()
: , (. . legati
ipsi, rem exhibentes) . ... 217 (s. a. 1610).
(. q. ): ; .
. . . 1532 . 40.
accepti 1:
- ,
. . . . 1613 . 85.
(cf. vb. ):
, 11
, . . . .
. 208 (s. . 1569).
expedire: -

128

,
.
. . . 70 (s. . 1(>).
. Msc. Syn. 929
(s. a. 1580) f. 62.
precibus aliquem ab aliquo liberare:
. . . . 217
(s. a. 1610).
se recusare cum dot:.
,
.
cum dat. pers. (ab impei-io
alicujus)deficere: . . . . 28 (s.
a. 1348).
,
. . . 140 (s. a. 1477).
progenies:
,
, * ,
::
, ,
. . . . , . 274.
caelebs:
,
30- , 7 . . . 1606.27 ( ).
diametros: A. 10 a. 1504
p. 22. ()
. . . .
1592 . 302. ,
. . . . 1630 . 241 II).
(abordnen) mittere, legare:

. ... . . . . .
10710$ (s. a. 1470).
. . . .. 130 (s. a. 1474).
oppugnationi resistere:
.
. . JI. . 208 (s a. 1567).
ex tempore:
, . Msc. Rum. 154 f. 137.
removere:

. . . . 1525 abolere,

abrogare:

. . 10. . 1547 . 52.
divertere: ()
. Msc. Bum. Bols. 88 p. 98.
desuescere: : ,
, , . . 10. . 1532 . 39.
defendere:
. A. 10. . 1547 . 51.
cedere cum gen.:
( , . Msc.
Bum. 154 f. 264.
defector:
()

. . .
. 176 (s. a. 1509).
v.med.cedere'
gen.:
. Ohr.
Ngr I, s. a. 1108 id. cum dat.: .. fii . Msc.
Syn. 929 f. 62 (. a. 1580).
recusari cum gen.: . . . I, . (.
1265).

. . . . 7571
. 54. cum dat. com. alicui de bonis suis
cedere: .
. . I, 63 (. 1389).
frigus solutum:
7 .
. . . 152 (s. a. 1479).
illiac.: 3
. . 10. . 1520 . 276.
: 2
,
,
, . . .
201 (s. a. 1566).
mori: , ,
. . 10. . 1613 . 72.
sanguinem spuere: ,
2 3 . . .
. 29 (s. a. 1352).
paululum:

129

, , , ,
. Msc. Syn. : 929 f. 5.96.
. Msc. Rum. J\ 363 f. 518.
: Otvofifci Polaci, odciniti
sarmentum:
Rusove, Oechove pak otevfiti rikaji. Mat. .. Benes. 1587 apud Hanlcam Heliq.
XIX. . Msc. Hum. 152
praep. propter: f. 38b.

. . . .
. .. . 1613.73. 1674 . 257.
cum .per:
cupidus, avidus:
. (bis legitur). Msc.Hum. M 154 ( , ,
. )de, . Msc. Hum. 363 cm. 64.
ex: . . . . ... 2. 70 - . . . 75.
. . . . 70 (s. a. 1435).
sputum:
a flumine versus: -
( ). . . .. , 120 (s. a 1424).
. . . 52 (s. a. 1420).
ad inopiam redigi. A. . II,
abire, discedere: 91 (a. 1606).
, ,
:
, . . I, 14 (. 601).
^. Msc. Rum. 1: 154 f. 243.
2)art. perf. act. . JT. . . . . 1559
. J, 4 (a. 1270).renuere:
A . 263.

. ib.
. . 10. . 1573
: . 266.
: - . . . . 1532 . 40.
. (. 1356). . . I, 40.
per:
recludere, reserare: , . Msc. Bum. 154 f. 262.
. . . .
: , ,
IT, 117 (s. a. 1418).

,
circumsepire: .
, . . . . ,
52 {s. . 1418).
, , : . G. . 8.
somno excitaii:
. . 1. . 223 (s. a. 1609).
(. )
abitus: , - . Ghr. Ngr. 1 s. a. 1174.
, . Msc. Und.M276f. 102.
...
cogn. v.: , , . Msc.
. . . . 1588 . 199.
Syn. 413 f. 22.
(cf. - , '
. -
. . . . . . . 169).:
() - ,
. . . . , ,
113 (s. a. 1411). - ffl
.. , , -
. . . . 151 (s. . 1479).
,
gemere: ( ) - . ".
9

130

1

,
. Msc. Syn. 413 f. 38.
: . Msc.
Bum. Bols. 88 f. 90.
obvolvere: ( .
.) ( . -

.)
, .
. I. . 210 (s. a. 1375).
sentire (2"). ilisc.
Bum. 154 f. 70.
id.:
ffi
. Msc. Bum. 154 f. 84.

.
plaustrum:
40 ,

. . . .1. , 125 (s. a. 1445).
^pictura ornatus: ,
. Nest. s. a. 907.
n. pr. posadnikonis in dipl. ab
a. 1270 occurens. . u . I, 3a.
(cf. v. ) n. pr. flum.
A. saec. XT (e reg. Ngrd.) p. 269.:
. ib. X
.145.
pronus, proclivis:
. Lien. . . 209 (s. a. 1570).
(cf. ) cogn. : . . 10. . 1592
. 302.
.
. 10. . 1009 . 304.
dejectus aquae, katarrhacta
(cf. v. ): Ha ,

. . . . 1505 . 161.
id. q. :
, ,
. . 10. . 1618 . 177.
cogn. .: . . 10. . 1613 . 203.
. . 10. . 1641
. 299.
sinus:
. . . . 159 (s. a. 1481).
, . Msc. Syn. ? 926 f. 97.
: , ,
. . 10. . 1665
. 106.

(boh. pak.): . , . . . .
. 97 (s. . 1464).
autem: ?
. . . 1508.
insuper, praeterea:
/
. Ghr. Ngr. I, s. a. 1140.
(cf. s. v. )Jovis pat,ris sceptrum:
, ()
, . .
. . 4.
{cf. srb. der stock
im Jocliebaculus jugi; terebra major pro foramine jugi ad inserendum jugum):

, a
.
. I. . 83 (s. a. 1458).
.
. . 90 (s. a. 1403).
fustis: , ,
, 400.
. I. . 218 (s. a. 1007).
, . . fustibus usque ad mor
tem verberare: , uoxo
, * , . . JL .
215 (s. a. 1605).
v.s.v. .

(cf. serb. )meminisse cf. v. : A


. . JI. p. U02
(s. a. 1563).
testis (cf. . ):
, .
. . .. . 207 (s.
a. 1565). . . Msc. Und. JY: 284 f. 144.
memorandum, diploma voluntatem principis magistratibus referens.
V. diplomata sub / 14, 18, 19 etc.
A. . I I edita.
Lemuria:
. Msc.
Syn. ? 926 {scr. . a. 1652).
id. . . saec.
XVIIp.
360 (cf. s. v. ).
(v. germ. Panzer)lorica,
thorax: .
, . . . 140 (s. a. 1477).
pontifex gentilium
hoc nomen gerebat. Msc. Syn.
993 p. 756.
mulier polonica:

( ). .
I. . 215 (s. a. 1605).
:
. . .
. 117 (s. a. 1471).
n. pr. fabri aurarii:
. (.
1356). . . I, 40.
no vale, vervactum:
. . 10. . 1503.
in sudatorio lavari:II
. Msc. Rum. ? 363 f. 449b.
vadimonium:


, ..,
.
. . 9. {. 1449).

131

obses, sponsor, praes: A


, , , *
; , ,
, , ,
. . . lb. . 1393.
: 140 ... 2900
. 10. . 1631 . 243.
pascere;
. . . . .
164 (s.a. 1485).
providere, procurare:


. A. R. II-, 53 (. 1602).:
11 ,
*

. . . . 1655 . 343. * '2 ,
,
, G . . 10. . 1594 . 236.
destrui:
. Ghr. Ngr. I, s. a. 1123.
privignus: .
. . . 1667 . 90.
adj. poss. deriv. a n. s. Ila^privignus: A
. ,
,
. Nest. s. a. 945.
: .. . . 10. . 1520 . 276.
(cf. . ):
. . . . 1642 . 330.
operari: Pachati jest delati
jakoz podnes Rusove fikaje".
Matth.
Benes. a. 1587 apud
Beliq.XIX.
nam. verb.aratio, unde adj.
derivatur:


* . ... 1679 . 193.
inguina: : , .. . . . .1. IT, 115 (s.
a. 1417).

132

^arator: ^ . Msc. Bum. ? 154 f. 877.


adj.aratorius:...
. . . II, 29
(. 1600).
cantor: .
Msc. Bum. ? 154 f. 348.
(deriv. ): ,
. II. . .
IV, 112 (s. a. 1409).
caminata, conclave turno
praeditum:

. Msc. Syn. ? 929 f. 40 (scr.
. a. 1580).
artemisia?: . Chr. Ngr. Is. a. 1128.
pensum?:
, . . . .
158 (s. . 1480).
trunci: . . . . 1518 . 165. . . II. II, 26 (.
1599).
: . Fragm. dipl.ab .148..,25.
nummi: (1409)

. . . . 47.
ante: , , . . JI. . 27 {s. a.
1848).
. G. . 2 . 1440.
.
ib. 5. . 1447.
prius: Co
,
. . . . 40 (s. a. 1404).

. ib. 5. . 1447.
primo:
. Chr. Ngr. I s. a. 1016.
* .. . . . . 212 (s. a. 1585).
gradus comp.: . Nest, in in.
in numm. compp.: -

. . .
II, 49 (s. a. 1601).
- transvadare:
. . . . 24 (s. a. 1341).
pellicere:
w . Msc. Syn. J\? 998
p. 156.
, in fr. dipl.
Ngrd. db a. 1481. . u . I, 25.
aliam sedem petere: A
.. ..
. . . .
1611 . 296.
: . . . . 14881502 . 162.
(cf. . ): A
,
, .
. {. 1881) .
. I, 55.
- jurisdictionis traditio in
regionem externam:
,
. , ,
, ,
. (. 1265). . .,2.
, ; . (. 1295
prin. Mich. Jarasl) . . I, 5.
transgressio (liminis).
: . , . (. 1827). . .
I. 20.
cautio pecuniarum: no
. . 10. .
1547 . 52.
cum. :
. . . . 44 (s. a. 1407).
(cf. . ):
,
. Nest, in in.
trajectus fluminis:
, , ,
:
(adj:)\' Nest, in in.
i. q. : Ky -

. . 10. . 152,2
. 39.
v. s. . .
locus venationi idoneus
Micl.:
. . . . .
12. ,
, ,
, ;
. . . II, 96 (. 1606).
cf. s. . .
proditio, perfidia, delatio:
Toil
. Chr. JSfgr. I
s. a. 1103. Jndex, delator, proditor;
e . ib. I s. a. 1167.
: A , ,
. .
. . 1518.
, .
ib. . 1540 . 136.
:
: , ,

. Arch. coll.

81

:
. . . . 1578 . 130.
procoetun balnei:
. . . .
1579 . 266.
coram cum . et gen.:
, .
. . . 1571 . 57.
( ) . ib. .
58sensu coiripar.:A . . . II,
p. 4S (s. a. 1601).
egregius, praestans; 8:

. Chr. Ngr. I s.
a. 1154 (cf. boh. predn j muz):
(. ) . ib. I s.
a. 1191.
contlnii correctio:

, .
, . a 16271633 , 75,

133

ante: . Chr.
Ngr. I s. a. 1145.
calefacere:
. Nest, in in.
: ,
,
. . 10. . 1645. 236
(Mill).
transgredi, violaie:
,
. (. 1317).
. . I, 16.
trabs.:
120 . . . . 1585 . 251.
. . . . 1630 . 241
( III).
dissolvere, liquefaciendo miscere: ; .
. 187 (s. a. 1537).
prata aliena ad proprium foenisicium abuti: y
,
. . . saec.

358.

tecta aedium tueri - .


que reficere: . . 10.
. 1578 . 197.
:
( )
. Arch,
coll. Mull. 7 / 3 ! ) l .
, :
. Arch. coll.
Mull. 7 / 8 1 .
de ratione accurate
metaphorice usurpatur gignitque vocabulum nostrum (index): A
. . 10. . 1604 . 94.
transgredi (terminum):
* . . 10. .
1518.

. ib. p. 83.
novo signo numum percutere: 9 -

134

. . ,
. IV, 12') (s. a. 1447).
adv.sine cultu: A na
. . . a. 1582 . 139.
, . .
. . 1570 . 176.
destruere, demolire: A

. . ,
. .
.. 102 (s. a. 1466).
:de incedio:
.
,

. . . . 84
(s. a. 1459).
: . . . . 1674
. 259. v. s. . .
de aliqua re disserere: v. s. v. (a. TS62).
mutare,invertere:KHa3b
B. .
. . . 181 (s. . 1510).
fando andire:

.
. I. . 176 (s. a. 1509).
- . q. :
,
2 . . . saec. XVIIp.
358.
(cf. . --):

. . . .
1642 . 330.
obarare ultra terminum
possessionis:
. . . . 1518.
,
. ib. . 83.
index nominum:

. . . . 178 (s.
a. 1509),
(cf.v. )-

tura:
, *
(m. inf. verbi pro subst. vrb.) , . . .
. 207 (s. a. 1567).
(cf. pol. przeprosie):
. . ,
. G. . 10. (. 1449).
: . . . .
25 (s. a. 1341).
: .
. 10. . 158 . 132.
:: 3
,
. . . . 1520 . 276, 277.
concumbcre:
, . .1. . m. IT p. 130.
diferrc:
. .
10. . 1569 . 164.
m :
.. Ngr.Is.a.1188.
pl.t. - chirotheca: ()
. . . . 126 (s. a.
1473).
:
,
. . 10 .
1590 . 228 ( I).
:
. Arch. coll. Mull. Vase trucidare:

(). . . . IT, 117 (s. a. 1418).
platea transversa;
, . . . . 1613 . 149.
syngraphae genus aliquod: no . . 10. . 1678 . 337.
praeoccupare: . Chr. Ngr. I s. a.
1157.
contumacia: A TO
. . . p.
44. (s. a. 1407). A
-

135

. ib. . 47. (s. a. 1409). TO ,


,
IT. . ). . . . . 159 (s. a.
ib. . 164 (s. a. 1485).
1481). .
si to turn spectas: (1000) 3
3 11 3 . 4 . . 10. . 1611 . 222
(
XIV).
. . . 182 (5. .
. q. : - 1512). 7 ,
, 1
. . . saec. XYII p. 356.
. . . . 1567 . 171.
culcita plumea: n. . I.: . . . . .
IV . 130.
. JI. I F , 118 (s. a. 1418).
, pluteus (gen. pi. n. adj. deriv. a n. pr.
): 1337
:
. 40 . . . .
. JI. . 21. 3!)3 1674 . 258.
,
. .:
. ib. p. 36 (s. a. 1393).
3
n. pr. v.: . . . Tux. . IV . 120.
. . . p. 165 (s. a. 1485).
tormenti genus:
{cf. , unde vox

haec contracta derivatur, uti de
. . .1. .
contrahitur). . T.m. IVp. 144.
229 (s. . 1611).
. A. 1353. . u . I, 37.
. . . . 1579 .
n. pr. viri. Chr. Ngr. I s.
222
( I).
a. 1130.
convivalis:

A. . a. 1650 p. 289.
()patron. Chr. . Msc. Und. 276 f. 128b.
scribere: - 3 p. si.
Ngr. J, s. a. 1196.
festum ss. Apostolo- praes. A. . a. 1479 f. 12.
(cf. v. rumPetri et Pauli. (a. 1431). .. I. 25.
n. pr. viri: A .):
.
.
7
Arch.
coll.
Mull.
/
1.
. . . 1559 . 147.
iconographus:
(/'.-6 ).
408.
. . . 1448-1468 159. . Msc. Bum. ? 15if.
ib. a. 1518 p. 165. 2 censor: . .,
, ih.saec.XVp.273.
. ...1568 . . 10. . 1571
. 56.
. 126.
'nota inussa signatus: .
- . 1. . (93 (s. a. 1557).
arena:
4 . . 10. . 1615 . 75.
^ - sigillum: . . 10. saec. XIVXV
XIX).
KHSH) (7> - p. 115 (
: . Use. Bum. ? 154 f. 328.
: 3 - ..
(
. Arch. coll. Mull. 7 / ,.
. Msc. Bun. ? 154 f. 81.
cerevisia:
, , . ib.

136

T 0

E.

potus:
: . Msc. Und. 276 f. 40.
^ ffi . Msc.
ebriator: - Bum. 154 f. 339.
. . - .
palus:
1648 p. 318.
: . . 10. . 1504. . J. 10. . 1680 . 77.
. . . saec. XYp. 274.
pulsare:
munimenti genus:
() .
. .. . 4.
. . .1. .
tribus vetus apud Nov 232 (s. a. 1615).
gorod. . .. XIV p. 110 (M I).
du.latus aedificii:
. A.IO. a. 1574p. no 240. , a - |,
. . . no . Msc. Bum.
. 250.
Ml54f. 348.
: . . . a. 1557
1000 p. 245.
. . . . 180
.. loci. Chr.Ngr.Is.a. 1141.
(s. a. 1509).
: 1309 . . I.: . . . . . 97.
, locus ubi lignorum strues
. Msc. Und. exstruuntur ( ante o = d cf. v. ):
276 f. 79b Bo .
. . f. 97.
. . II, 53. (. 1602).
incola loci : levis: . .
. Msc. Und. 276 f. 80. . . 1462 . 160.
. . 10. . 1544 . 128.
faber:
cursus: . Msc.
- Und. ./ 27& p. 102.
, -strues lignorum: . . . . 1653 . 332.
, flamma: . Msc.
, , Syn. 926 f. 43 (Vita Dan. Goric. scr.
. Nest. s. a. 941.
c. a. 1652).
apocha: facile:
, ...; , , . . .
, . 83.
etc. . .. 1577 . 191.
publicus: A s. . .
: , am ictus: etc. . . a. 1691 p.
, 423. - . . . . 1694
. . 10. . 1684 . 216 ( 205). . 281. : . ( ). . . . 236
. . . 230 (s. a. 1612).
(s. a. 1628).
planctus gen. /em.: - , ,
() , ; . . . . 1577 . ,382. , , , . . . . 1674 . 258.
Msc. Bum. 363 f. 542.
forum:

.
, . . . .
1568 . 91 (As 45).
( ). . . 1680 . 81.
. . . 1687 .
427. . . 10. . 1691
. 423. . .
. 1699 . 424.
evomi, scintillare (de
flammae rabie):
. Msc. Syn. 928 f. 29.
. . a . :
,
. .
saec. .
357.
n. abstr. deriv. .
nebulo:
. ,
. . . . 1661 . 105.
praedas agere: ;
. Nest. s. a. 902.
. (. 1389).
. . I, 59.
praep. cum .usque ad:

. (. 1389). . . I, 64. ,
..
. (. 1402). . I, 65.secundum: ,
, . (. 1327). .
. 1, 19 propter, causa:
. Chr. Ngr.
I s. a. 1141. . .
. . s. a. 1154.

. . s. a.
1170. . ib. s. a. 1171.
gratia, causa: ,
,
. . .
. 218 (s. . 1610). praep. cum

137

dat. per: no ,
. . .1. . 114
(s. a. 1471).

. ib. . ib. p. 209 (s. a. 1570).
no
no ,
Msc. TJnd. 276 f. 86.cum loc:
. Msc. Bum. 152 f. 84.
convenienter, secundum, pro:
;
no ,
. Msc. Syn. 929 f. 25
(scr. . a. 1580).
,
f ffi

. ib. 413.
: 2 , a
. . .1. . 208. (s. a.
1567).
no . .
coll. Mull. Vnai- -^
no , . ib. .
Arcli. coll. Midi. ? 4. numerum
regit, quo mercis pretium determinatur:
, no
50 . Nest. s. a 945.
,
, 10 . ib.
, contabulare, tegere, ornare:
. . . Chr. Ngr. s.
a. 1149.

. . . . . 52 (s. a. 1420).
commeatu prohibere, frumentarios interficiendo, frumenta praedando: ero
() . . . .
195 (s. a. 1558).
n. pr. v.: . . . . 1618 . 177.
pugna:

138

5 no . Chr.
Ngr. I s. a. 1146.
condolere: (
ffi ,
.
Msc. Bum. 154 f. 314.
: , , . : , ,
. . ., 104 (s. a 1469).
defendere: .
. , * .
. . . . , 149 (s. a. 1403).
exactio pecuniaram: A
. . . a. ISSi p. 59.
requirere: .
. . . 101 (s a. 1466).
, . . . 106
{s. a. 1469).
vagationi se committere;
. .
10. . 1678 . 215.
visere, adire, salutare:

. .
.1. . 177 (s. . 1509).
fuga: II
. .
10. . 1547 . 49. ,
.
. . II, 42 (. 1601).
aedium pars eminentiov
in modo turris (
cmp. 25, 527 528): 2 .., 3
, npomeirb
. . 10. . 1568. 126.
. . 10. . 1672 . 328.
culina:
2 . . .
. 1579 . 92. , . Msc. Und. J 276
f. 43.
coquus: .
. . a. 1541 p. 47.
vb. trans, cum ace.praestare

aliquem: A
,
,
, (. 1375). . . I, 22.
abdicare, recusare: A
. . JI. p. 28 (s.
a. 1348).
vincire:
() .
. . . 4.
possessiones liminare:

. . . II, 24 {. 1599).
adaequare:
( ) ,

. .. II, 34, (. 1601).
pubescere.J..i0.aJ6i4
p. 208.
circumplicare (cf. ): ,
. Chr. Ngr. I s. a. 1016.
retium genus:
,
,
;
. . 10. . 1604 . 94.
adj. deriv. a . :
. . 10. . 1604
. 94.
inundatio:
, . . . . 202 (s. a. 1563).
Saepius ih. p. 203 (s. a. eod.).
:

70 . . .
. 84 (s. . 1460).
viaticum (j. p.): no , .
. / . I, 2.
: ()
. Arch. coll.

. ,,,.
() licet, liberum est:

. . . . 1658
. 89.lente.
liberta:
,

0 B 0 P 3

. . . II, 2 (. 1000).
,
. ib. (.
1601),,
fcf. . ) habena,
lorum: ^
. Msc. Und.
276 f, 126.
de publica mercedis,
sive pecuniarum permutatione diurna
dicitur: A y ( )

. . . .
1679 . 102. : A
. Arch. coll.
Mull 7..1.
(cf. . ). . . a.
1651 p. 338.
v. s. v. .
demolire: , . . 10. . 1611. 179.
pars, portio:
. . 10. .
1661 420.
paulo superius:
. . . . 1611 . 179.
relinquere:
, , .
(. 1307). . . I, 141.
cognoscere:
8 , .
,
. . . . 106 (s.
a. 1469).
commeatum petere iter
suum futurum significando (uti usurpaUir):
,
.
Msc. Und. 276 f. 103.
referre (of. ):

. .
. . 81 (s. a. 1456).
. . . 90
(s. . 1463).,,:

, (0 . ilisc. Bum. 154 f. 93.

139

mmtiari: ,
. . . . 211 (s.
. 1581).
:

. . . . IV,
118 (s. . 1418).
, , , , . , 300.
. . . 118 (s. . 1471). . ib. . 119. . .
traditio rerum priscarum
ab aliis servata per anctorem narrata:
Ce . Nest, in in.
narratio, traditio:
, ;

( (,

. J/sc.
Mum. 154 f. 90.
*
.
...

'''

. ib. /'. 96,
districtus Poloniae: , , .
. . . 1768 . 215.
providere: , .
. . . . 163
(s. . 1464).
glutire:
. Msc.
Bum. 363 f. 560.
: A
. . . . 104
(s. . 1468).
colloquium: ,

. . . . 94 (s. . 1463).
morari:
, , . . . 183 (s.
. 1512).

140

o.

quotannis: . . . . 1084 . 216.


tempestas:
.
. . II, 79 (. 1606).
aptus: Ha ,
. . . II, 56 (. 1603).
: .
. . .1. .
222 (s. a. 160!)).
conten to, cursu I cum petere:
.
. .
. 176 (s. a. 1509).
persecutor: , . Msc. Hum. 154
f. 379.
expensae litis (cf. boh piihon);
. (. 1265). . . I, 2.
regio, jurisdictionis dis1 rictus, regio trlbutaria:
. (. 1270) . . I, 4.

. . . 44 (s.
a. 1407).
. . . 84 (s. a. 1460).
. . . . 1611. 83. . .
minari: ,

. Msc. Bum. 363 cm. 69.
: ()
. Arch. coll. Mull. 7 / 3 9 1 .
fovea- Ha
. . . 1568 . 126.
. .
10. . 1568 . 126.
career:
. Ghr. Ngr. J, s. a.
1160.oblivio: A ,
,
. (. 1471). . . I, 29.

: . Arch. coll.
Mull. 3 9 .
. Msc. Syn. 928.
career (cf. . ):
, a
. . .
. 50 (s. . 1414).
petenti alicui deesse:
. Msc. Bum. ? 152 f. 40. (
153 f. 98).
amittere; privari aliqua
re (ex. gr. furis dole): Ho
, .
Nest. s. . 912. ,
,
( de praeced.),
... Nest. s. a. 912.
causa cadere, usam perdere:
,
. ib.
iter, a . :
. . . . 136
(s. . 1476). ad
alium usum conferre, collocare: Bo
no ,
. . .
. 114 (s. a. 1471).
dispertire: , no
. . . . 176
(s. a. 1509). (captivorum) quemque officcialium
curae committere: no


. . .
. 179 (s. a. 1509).
(dona alicui dando) accedere: A

() ,
. .
. . 188 (s. . 1540).
cedere: He
. Msc. Bum. 154
f. 349.
. . I.

B A P 0

. . .
. 162733 . 16.
coctor (in salina). . .
II, 53 (a. 1602).
auxilia adducere: A .
.
. . . . 192 (s. a. 1553).
defraudare: ,
. . . 10 (s. a. 1240). A
. . . 106 (s. a. 1469).
violare: (. 1371). . . I, 51.
, . . . saec. XVp. 271 (? F).
in militaribus idem fere
designat quod in civilibus: . Chr. Ngr.
I s. a. 114x. .
ib. s. a. 1200. A
, . (. 1471) . .
I, 29.
. . . saec.
XV p. 269.
domesticus:
. . .. 1579.93.
hospitium:
. . .. 1613 . 72.( . . 80)
. . 10. . 1680 .
77. ( ( . )
. . . . . 93 {s. a. 1463).
vectuarius:
() . . . . 127 {s. a. 1473).
:
. . 10. . 1541 . 47.
suboppidanus: . .
.
. 10. . 1612 . 67.
suburbanus: -

It .

141

. .
. . 1612 . 65.
areae pertinens: . . 10. . 1571 . 129.
. . . . 1654
. 290.
meminisse:

. II. . . IT, 117
(s. a. 1418).
: ,
,
. . . . 1525.
paulo vilius:
1425
5 .
. . . 56 (s. . 1425).
suspectio:

. 3Isc.
Bum. " 363 cm. 46.
indignari; . . .
. 90 (s. . 1463). . . .
,
. ,
, !?
. . 96 [s. a. 1464). .
. . . . 150 {s. a. 1478).
- mensurae genus {cf. ):
10
. . 10. . 1679 . 102.
advolvere: . .. .187 (s. a. 1535).
supponere, subiicere: , . . . . . 194 (s. a. 1558).
calumniator cf. s. v.
. . . p. 221 (s. a. 1608).
carema, fornix inferior:
2 . A. 10. a. 1532.
p. 38. ,
, . .
. . 1568 . 126.
: . Arch. coll.
Miill. -

142

subrasus: - TO ,
. . . . 1532 . 17.
. . .1. .182 {s. a. 1512).
pracp. cum . secundum:
illudere:
-
, ,
. . . I. , 123 (s. a. 1445). ,
- . . . IT,
. . 10. . 116 110 (s. a. 1408).
( ).
concitari:
. . . .
27 (s. a. 1348). , , . . . . 1532 . 46. . .
. id. a. 1550 . . 114 (s. a. 1471).
jp. .prope, juxta:
tradere, in manus dare:
,
, . Msc. . . . II, 36 (s. a. 1602).
Bum. 154 f. 378.
adolescere:
submergere.MHoroeMHO- ,
. . .1. . . . . . 1062 . 420.
215 (s. a. 1605).
idoneus: falsator cf, s. v. - .
. ... 221 (s. a. 1608).
. . . 225 (s. . 1610).
:
speculari:
. Msc. Bum.
. . 10. . 1536
Boll. - 88. f. 91.
. 93.
: *
adjumentum, subsidium: A . ... 203 (s. a. 1563)..
2 - , . . . . 1576 . 196. ,
, ,
, . Arch coll. Mull. 4 / 8 8 .
. . . II, 23
valles declivis:
(. 1599).
. .
opitulari, cum ace: adju- . . 1530 . 173.
vare:
diploma viaticum:
. (. 1341) . . I, 37. . . . 1613 . 204.
. . . II,
. . . . 1585 39 (. 16012).
. 199.
suffocari: ( humectare: A. 10. a. ) , 1655 p. 209.
. . .. 34 (s. a. 1369).
inundate: (
), . . . 119 (s. a. 1471).
, ,
: . . ... 109 (s. a. 1470).
dos: {. ). . 10. . 1679
- . 103.
. . . . 1661
:
.420.sumtus, impendium: . .
. . 99 (s. a. 1465).
. . . . 125 (s. a. 1473).
imum aedificium: ate
ad bellum parare: A

0 0 .

. . Msc. Unci. ' 213 f. 20.


fulcrum;
. Msc. Unci. 276 f. 129.
putrefieri;

;. . . .
165 (s. a. U8o).
destruere:
;
. . . . 109 (s. a.
1470).
mutilare:
. . 10. saec.
XT p. 270 ( II).
consanguineus:
. . . .
IYY, 119 (s. a 1419).amicus:
. Use. Syn. 9'2S.
subditus: , ,

. Arch. coll. Miill. '/subsidio:
( ), . . .. 46 (s. . 1408).
pascuus ager:

. . . . 1532 . 40.
.
. . . II, 105 (. 1607).
subridere:
. . II,
41 (s. . 1601).
:
. .
. II, 105 (s. . 1607).
diplomatis fragmentum
inferius superiori adglulinatum: Ha , 7 ,
. . 10. . 1571. 57.
:
. . . . 1550
. 124.
: . . 10. . 1579. 130.
fomes, insk-umentum in-

143

cendii:
. , .1. . 14 (s.a. 1271).
:

.
. . . 117 (s. a. 1471).
: ,

. . . .
, pessime sentire: :
, . ,
^
. (Jh/r. Ngr. I s.
a. 1193.

- secum cogitare:
, . .
. . 177 (s. a. 1509).
praep. cum .in usum:


. . . . 209 (s. a. 1570).
. . . . 1684 .
216.
5 . . . saec. . 359.
:

.
>;;. . . . 205 (s. a. 1565).
2 .
. . . 192 (s. a. 1553).
sub: . .
, . .
4 . . . . 196
(s. . 1559).
: . . . .
1568 . 126.
renovare;
. Chr. Ngr. Is. a. 1111.
suscipere: . Msc. Bum. 12
f. 120. . (. 1388).
. . I, 56.
epigraphus:
. Msc. Bum. J\? 154 f. 264.
:

144

0 3 .

. , ,
. . 10. . 1163 . 212.
viaticum; .
. I. . 101 (s. . 1466).
inquisitio: ,
- . .
. . 1618 . 74.
ad bellum parare: . . . . 19 (s.
a. 1327).
. Arcli. coll. Mull. 7/ .
litem inchoare:

. . .
. 1667 . 90.
'- agricola, rusticus: A TO ,


,
, . . .
II, 137 (s. . 1608).
:
. . . . 219 (s. a. 1607).
., . . .
221 (s. a. 1609).
sublevari: . Msc.
Bum. 154 f. 349.
. A. R. II {aa. 16011602).
operari: A

, , . A 10. a. 1596 p. 141.
reficere: ,
, .
... 206 (s. . 1565).
agellus: Ha , . no .
. 10. . 1485 . 163.
evenire: , .
(. 1307) I. . I, 14.
secundum:
. . .
. 1665 . 106.


. ib.
. . 10.
. 1557 . 244.
incendium: . Chr.
Ngr. I s. a. 1181. () . , ;
. . . . . IY,
119 (s. a. 1419).
incendii: ; . A. 10. .
1608 . 268.
emetiri:
,
. . . . 104 (s. a. 1468).
manere, commorari:
, : Chr. Ngr.
I, s. a. 1141.
: A ,
no 1
. .
. saec. .
357.
demin. a praec. , . .
1550 . 124. . . . 1612 . 15.
adj. cleriv. a sub. :
..
saec.XYIIp.356.
cremare:
(dial, ")
Msc. Bum. 154 f. 79.
(-(--|-):
. . . . 25 (s. a. 1341).
merces habitationis:
. . 10. . 1503.
pi. t.suppelex:
. . . . 1678 . 421.
salus,fortima,bonum: .,
, -
. Msc. Bum.
363 f. 544b.

. Arch,
coll. Mull. 7/.
arvum:
, a
, , . (. 1265)
. . I, .
,

O 3

. (a. 1305) . . I, 6. A

. . 1863 . 55.
a tergo: , , ,
. . . . 101
(s. . 1466).
inscito: . . . . 1682 . 292.
mane: . Msc. Und. : 276 f. 132.
citare:
,
. . G. I. I F , 143 (s. a. 1401).
^ad arbitrum
coni'ugere: ,
,
,..
, .
(. 1402) . . I, 66.
serus: . .
. . 1579 . 92.
incolumiter, salve: .
Nest. s. a. 912.
gratulari:
. .1. Tux. m. IT p. 142.
: , , . .
. II, 76 (. 1605).
;
.
. . . 212 (s. . 1588).
belli nuntius. v. s. v. no.
evocatio ad bellum: A
no
. . (. 1471). .
. I, 29.
pertinere:
(boh. patri
mnej,
. (. 1295). . . I, 5.

,
,
. .

145

oculos conjicere in aliquid:


. Msc.
Syn. 928 f. 55.
quassare caput.
Msc. Syn. 928 f. 55.
impellere, arcessere: A
,
:

. . . . . 117
(s. a. 1471). ,
. ib. . 220 (s. a. 1607).
signum futuri t.: ...
,
,
. . , . 234 (s.
a. 1616).
ampere:
. .
. . 1541. 47.uxorem ducere: . . . . 1541 . 47.
spondere, praestare: A .
, , . . . .
137 (s. a. 1476).
pactio, nuptiatio: . .
. . 170 (s. a. 1494).
- conari: , .
Msc. Syn. : 610 f. 22 (set: . a. 1492).
ire, incedere: , ,

. . . . 1532 . 39.
. . . .
. 70 (s. a. 1435). usu, more recipi,
consuescere: A ,
. . . I, 1.
(. 1265).
expellere: ( ) . Glir. Ngr. I. s. a. 1154.
onus: y
. . . . 1653
. 332.
calumnia: . . .
. 174 (s. . 1508). Ha , 10

146

, noiueno5i%. . . . 1526
.. . 93.
. .
: (. . . . . 1548 . 219.
.) , codici tegumentum facere:
. . G. JL
IV, 126 (s. a. 1447).
; . Syn, 929. f.
- inclinatus: - 671 'scr. . a. 1580).
, . . 10. . 1540 . 136.
- tueri: , . . . ,
1555 . 169. , ; . . . . 205 (s.
, . a. 1564).
. . 1631 184.
firm are:
requies; mundus superior: - . . I. . 187 (s. a. 1535).
. . . . 30 (s. a.
emere:
1325).
.., delectare: - . (. 1375). . . I, 21.
( - I, 56 (. 1388). , . Arch. coll. Miill. 7 / 9 ,
. Mse.Syn.
:
929 f. 72 (scr. . a. 1580).
. . . II, 76
-usque ad:
(. 1605).
: . . . 5. (. 1447). - . . 10. . 1568 . 126.
. ib. lib. (a. 1459).
aedes, domus: consuetude:... .. ; no
. . . . 236 (s.
. Nest. s. a. 912.
a. 1625).
. . . a. 1585 p. 295.
:

fem. gen. ouvemv:
- . . . . 1654
. Arch. coll. . 340.
. 7/3.: A ooco:( p)secldus, prosper: 3
, . Nest. s. a. 907. ,
expillare:
7
. . . . 1541. . 47. . Arch. coll. Miill. /:in.
,
. . . a.
. . . . 1678 15S3 p. 131 (M 93).
. 109.
. . . a. 1674 .254.
: octoginta quin que. RCK. . p. 122 (s. a. 1471).
deserta:
. .
. . . 148 (s. a. 1478).
conscribere, armare, munire: A . . .
(i. e. ) - . 124 (s. a. 1472).
. . . 178
melius fieri (aegroto):
(s. . 1501).
...; ; . . . II, 41 (. 1601).

piscina?
.
. .
10. . 1574 . 247.Paulo aliter eadem
vox in dipl. a. 1G74 (A. 10.p. 258) legitor: ,
, ,
.
ad bellum prolicisci:
, a
.
. :. J. . 146 (s. a. 1478).
impetum facere (in urbem): . . . 182 (s. . 1512).
:
, .. . . . . 1650
. 263.
falsificare:
. . . . 1571 . 58. *
corpus delicti, furtum. A
TO, - , ; , , . . . II,
75 (. 1605).
, (. 1426). . . I, 24.
:
,
. . . . 282 (s. a. 1615).
:


. Arch. coll. Mull. 7/3vt.
satis cf. pol. pelno: no n . . .
. 110 (s. a. 1471).
. . . 140
(s. a. 1477).
,

. . II, 53 (. 1602).
: , . . .
. 106 (s, . 1469).
. . 10. . 1611
d. 296.
(
. .

147

- spurius):

. (. 1307). . . 1,14.
Tartarus:4HW> , . 3Isc. Und. ?
572 f. 22.
, :
,
, ,
. . J. . 105 (s. a.
1469)-
( . ih.
. 107 (s. a. 1470).
no: no 4
. . . .
110 (s. a. 1471).
:
. . . . 209 (s.
a. 1570).
efficere:
. (. 1307). .
. I, 14. (pignus darn): A

,
. . . . 1646 . 280.
: . Arch,
coll. Miill.

- traha:

. 3fsc.
Und. 273 f. 20.
(-): ( ) , , .. . 1574.. 247
,
,
315. . . . 1574 . 248.
frangere:
( ). Chr. Ngr. I. s. a. 1143.
captivitas. Nest. s. a. 912.
mcofo l. ,
. . p. 226 (s. a. 1610).
n.p)r. I.: . Boc . . .
. 83 (s. a. 1458].
,
12. ib. . 102 (s. a.
1466). . . ib. . 103 (s. a. 167).

. . . 155 (s a. 1480).
10 ! ;

148

Bo


,
. ih. p. 18S (s. . ).
captivus. Nest. s. a. 912.
absinthium. Msc.
Bum. M 363 f. 4391.
captivus: A
, ,
, , . Nest.
s. a. 907. ,
. ih. s. a. 912.
'.captivitatis:
. . (Fama
de hac eorum captivitate a quodam presbyteri filio Philippo Pleskoviensibus perfertur). . . p. 176 (s. a. 1609.
jugerum: no
,
. I'Isc. Rum. 154 f. 216.
: . .
. - . 114 { XVII)
3000 . . . . 187
(s. a. 1535).
, , , , regio urbis: . .
. I. pp. 184 - 5 (s. . 151819).
. . . 208 (s. a. 1567).
. . . . .
202 (s. a. 1563). , ih.
. . . 204 (s. a. 1564). () ,
, .. A
, . Nest, in in.
: . Msc. Syn. 929 f.
70. Vita Gen. Costr. scr. c. a. 1580.
: A no 8 , no
. . f.
171 (s. a. 1499).
sesquialter:
. .
JI. . 89 (s. a. 1462).
(-. , 3 .),
. . 10. . 1571.
JJ. 55. .. ih. a 1610 p. 221 (
IX).--f. gen.: u -0

no . ... 120 (s. .1471).


: ,
. . . . IV, 112 (s. a. 1409).
. Msc.
Uml 276 f. 138.
sub. numer. 25: 0
, A
. . 1503.
semestris:
, . .
10. . 1678 . 421.
:


. . . . 1532 . 38.
:
. . . . 62
(s. a. 1429).
exspoliare, diripere:
, .
(. ) -

-. Ohr. Ngr. I, s.a. 1156.


: () , , .
. . . 237 (s. a. 1032).
.

22 (s. . 1337).
. . . . 1596. 141.
. Arh. coll. Mull. '/,.
consequi: ,
(.
Msc. Syn. 226 f. 66. (scr. c. a. 1652).
paulo melius:

. . . . 1536 . 175.
. . .
. 112 (s. . 1471).
fern. gen.dimidia pars:
; 8
,
S . Jisc. Hum.363. .
:
. Chr. Ngr. Is. a.
1016. -urbis regio:
'ib. s. a. 1134.

.. s. a.1157.
semiin compp.numerr, ,| . (a. 1389). . . I, 61.
: . :
? : , ,
.
..
.
... >
;.. . . 10. . 171 . 57.
:
. ? 152 , 55.
..4.10. . 1506.200.
. . 10. . 1506 . 200.
: , . . Glir. Ngr. I,
s. a 11S8. A To
,
. . . 151 (. . 1479).
gen./.:
3 , . Ghr.
Ngr. J, 6'. a. 1112.
. . . . 124
(s. a. 1472).
fem. ^. (. 1317). . . I, 15. . ( ), u , , . . . . 1.18 (s. . 1471).
:
, . 152. . 56.
/*. ^. sub. num.
. 55: ' . Ghr.
Ngr. Is. a. 1164.
terra patria Russorum meridionalium, qui nominantur (Derivatio recta e sequent! loco
clarissime patet: no
*, pro , \
, . ,
,

149

. Nest, in in.):
, . .
:
. . 10. .
1679 . 102.
exactio capitum annua ( )
. ,
. . . . 192 (s.
a. 1553).
: . . 10.
XIVXVp.
HI ( YI).
pr.viri.Ghr. Ngr. Is.a.1140.
:
. . 10. a 16314). 184.
: 4- . . XIV - XV ^). 114
(1: XVIII).
. . . saec ^ . 271.
. .
. . 1586 199. .
agitare, nutare; ... . Msc. Bum. ; 154 f. 414.
fort, errors scriptum pro
:
. .
Arch. coll. Mull. .,,;,.
. .
:
..., 165 (s. a 1485).
deserere:
, . . . 179 (s. . 1509). . ..180 (s. a. cod.).
:
, , ,
.
Arch. . . V.mr
donum (boh. upominek):
(sic) . . .1. . 37 (s. a.
1395). .
Msc.Syn.M993f.754.
, , .
Msc. Syn. 152 /'. 45. Progenies Ma-

150

nes majorum religiose colens:


( )
. . . .
in. JV 124.
- nomen alicui deferre^&o/K
pomluva, pomluviti in malam partem
calumniari): A
, ,
;
. . . I, 48 (. 1308).
,
. (. 1402). . . I, 60.
. .
, . (. 1426).
. . I, ,24.obiurgare:
(. ),
. . I.p.97(s.a.l464).
:

. Arch. coll. Mull. 7/.
munire, sternele lapide:
1308 . . ... 17.
: 10
...
. ,
. . .. 170 (s. a. 1495).
auxilium:
. Chr.
Ngr. I, s. a. 1145.
. A. . II, 76.
A . Arch. coll. Mull. '/,.
. . . a. 1611 p. 83.
- feudum:
. . . .
, 171 (s. a. 149')).
. . . 205 (s. a. 1564).
,
, " . Msc. Syn. .A? 874 f. 49.
() . Arch. coll. Mull. 7/.
: -

. Areh. coll. Mull. 7/:ir


: ^ . . . . 206 (s.
a. 1565).
: .

. Arch. coll.
Miill. .,,,,.
erit: A nona ,
... . 1583. 137.
(. . , ): no GO ;
,

, no
15 . .
. . 103 (s. a. 1467).
: . . . . 1653 . 332.
j v. s. . .
/ n. pr. v.: Meaea . .
' >
. 143.
uxorem ducereilloHaTu
... A

.....420.
litem intendere,
inferre:
. . . a. 1530 . 37.
arbiter: . . . . 1541 . 47.
- omnia auferre: Ha

. . . . 1541 . 48.
presbyteri uxor:
, , ,
, ,
. Chr. Ngr. I s. a. 1203.
: 7 . . I. . 110 (s. a. 1470).
amburi:
. . .
. 84 (s. a. 1459).
invenire cum .( ,
" .
. . p. 199b; bohem. popadnouti
kohocomprehendere. Pseco su holcika
popanyli - Haben den Burschen gefangen
gar bald. Pjesnicki wot Smolerja I p.
109 .? LXXV):

a .

151

(sic) . Chr.
tumultus:
Ngr. I s. a. 1174.
. . ,
cinis: no . . .1. . 1)4 ....'56 (s. .1476).
(s. a. 1558).
perterreri, exterreri:
transverse; - . Chr. Ngr. 1 s.
. . 10. . a. 1138.
1544 . 123.
iter alicujus dirigere:
. sub. latitude: . Chr.
. . 10. . 1-48 Ngr. I s. a. 1160.
1468 . 160.
paulo prius:A - transversus: - . . .1. .
. . . . 1630 146 (s. a. 1478).
: . p. Ml ( II).
presbyter: -
. . . .1. . 94 (s. a. 1463).
recte, juste: no
. Chr. Ngr. , . . 10. .
1551 . 272.
Is. a. 1194.
crebro ictu jaculari:
: . A.
( ) ,
10. Xir
p. 118 (
XXXI).
, , pa ,
tron. . . . . . .1. .
. 39 (s. a. 1402). ; (s. a. 1480).
devastare:
. . , .
115
(: XX); . ib. , . 117 ( ).
- . Chr. Ngr. Is. a.
. ib.p. 118 (. XXXI),
- 1145. Ho 6
, . ib. . 118 . ib. s. a. 1148.
tumescere:
(' XXXIV).
. .
. 119 ( XXXYI).
. .
. - . . 155 (s. . 1480).
dimittere, liberare (sib.
. ib. ante a. 1427 p. 119 ( 72:
a ). - remittere Vulc.Y je co KO . , uo , - . I . 570 ? 737):
, ^ . . . . 176 .
(. 1317). . . I, 16.
(s. a. 1509).
spatium temporis.
cum praep. nobis posita:
- -quum:
2 . . ,
. . . II,
10. . 1554 . 167.
supplementum: 7, (. 1598). He - , , ,
. . . .
.p. Ill
( Y). no n no
5 . . ? . 3 - . ...
- 214 (s. a. 1603). justo tem
. . . . 1571. 57. pore: . -

152

P A

, ...
. . I. . 190 (s. a. 1547).
studere: . ,
. .
. . 217 (s. . 1610).
: . . .1. .
191 (s. a. 1550).
- mane: .
.
3 . . . . 150
(s. a. M7S).
tempus matutinum, mane:
H . . . . 155 (s. a. 1180).
minutatim diffindi: A

. ; .
. . . 109 (s. . 1470).
;
!. . . .
. 1684 . 285.
n. pr.l. AJO .1551.272.
una serie, nno ordine: ( )
. . . .
119 (s. a. 1471).
limen:

. . . .
1613 . 71.
origo, gens: , .. . . . 1678.
. 215.
?:
. Msc. Und. 212
f. 17.
cadiicus:l^n
, . . . . 1606 . 100.
vacuus: Ha
. . .. 1666 . 108.
, adv. et . . a.
1593 p. 178. A c () no . Arch. coll. Mull.
Yjjm, A c etc. ib.

desidia, otium:
ffi . Msc. Rum.
276 f. 24a.
. pr. I. A. . a. 1532
p. 42.
(--): A 5 14-
. . . . 1585 . 251.
:
() . . .1. . 52
(s. a. 1418).
n. pr. I. rcgionis Mozajsk.
(a. 1389) . u . I, 59.
n. pr. I.:
-. (a. 1353) .1 ..39.
pi t. (unde v. contrahitus): eme
(),
. . Tux. m. IT pp. 113, 114.
: 6
. . 10.
XIVXV
. 430.
. . . . 1532 . 39.
calceae:
(). . 10. . 1579 . 93.
sartor:
. . 10. . 1579 . 91.
:
u . . .
. 1536 . 175.
amictus, habitus, a. 1328.
. . I 34

(in marg. )
. . . . 126 (s.
a. 1473).
(v. deriv. a. . )
incarcerare: 5
, ." Chr. Ngr.
I s. a. 1146. . , . Chr.Ngr. Is.a. 1176.
incarceratus:

; etc. .
. . . . 108 (s. . 1470,
. 112 (s. a. 1471).
career: -

K A.

. Chr. Ngr. I s. a.
JO'JD. , . ibi s. . 1177. ( ) . ..
108.(s.a.M70).
vadimonium:
10
no 7 5 .
. I. . 180 (s. a. 1509).
:

. Arch. coll. Mull. ...,,,,.
- mandare (vicarii munere
affkere): u ( ^)
.

, Chr.

Ngr.

I s. a

1156.

vas, obses: A
, , .
(. 1295). . I, 5b. . ib . 6.
: . u . .
. . 181 (s. . 1510).
() vadimonium
perscriphim. A. 10. . 16 p. 33.'!.

. A. 10. a. 1654 p. 340.
incantatio:
u u . Msc. Syn.
993 p. -/57.
cum ace. prctii: , . . ,
Mum. Bols. 87 f. 7.
consilium: , u

. Chr.
Ngr.
I s. a. 1166. conductio: ere y.
,
. . ..1571.58
:
. Arch. coll. Mull. 7/3vr
inthronizare: Ha
. Chr. Ngr. 1 s. a. 1125.
:
, , u
. Msc. limn. 563 /'. 6.
. Clir. Ngr. Is .1125.

153

: 7
. Chr. Ngr. I s. a. 1117.
suburbiorum incolae:
, XOJIO , . . . . 100 (s. a. 1465).
(-):

, .. 10. . . 220 ( 1).

, u
u . Arch,
coll. Miill. / 7 | .
(-
: .. . II, 144:

no. ib. 145;


. ih. , , . ib.
116): uou u u ,..
, '
. (. 1353) . . I, 38. . 1371
ib. . 51. u
,
,
. (. 1428) . . I, 87.
: 2't"'
ries legitur in msc. Syn. 413 /'. 71.
i;peci>' wm.JIcK^gr^h
219 (s. a. 1607). , , , . ib p.
223(s.a.l609).
ideo: ( ) ,

. . . . 129
(s. a. 147S).
secundus, prosper: ( ) .,
. . . . 156 (s.
a. 1480).
:
. , -

154

E.

.
. 10. . 1603 . 212.
subsidium: u

. . 10. . 1571 54. He


8
. ib. . 50.
3
u
. ih. 57.
(. )pascua.
A. 10. XIVXVp.
110-111
(IV).
mittere; tribuere, donare:
. , , ,
u . . 10. .
1602 . 420. -noaccire, arcessere aliquem: . Msc. Und. 276 f. 71.
decolorem fieri: Bo

) .
Msc. Bum 363.
pactum, conventio: A
,
. ,
, ' , . fa 1308). . . I,
48.
, , , 9
. . . saec. . 271(: Y).
(cf. . )secun
dum'' pactionem:
,
.
. J. p. 20(s.a. 1327). ,
, ( -) .
. . . 105
(s. a. 1169).
miles bene meritus:

. Msc, Syn. J\' 929
f. 69 (scr. c. a 1580).

fern. gen.obedientia: A
, , . 0. . la (. 1393).
auiempraebere: . . . . 114 (. 1307).
praep. - post:llo

. ilfsc. Bum. 151
f. 225.
f/v.postremo (gr.comp.):
A
, . .
. . . . (. 1449).
adv.postea:H .
Chr.Ngr.Is.a.1141.
- quaei-ere,evoIvere:
. . . .
1571 . 58.
ratione habita:
u
. .
. . 1555 . 170.
-numerare:
. Msc. Bum. 378 f. 11 (a. 1689).
: . . .1.
. 203 (. 1563).
sin^ulos deinceps auteI: . . . II, 25 (. 1599).
adstare: . . . . 1022 . 313.
satteles. . . . IV,
120 (s. . 1421).
- praesto esse: Bo . . . 39.
auxilium: .
. . .
. . JI. . 195 (s. a. 1558).
persecutio:

. .
10. . 1525.
legatus: Ha
- Msc.
Syn. ? 920 f. 20 (scr. . a. 1052).
legatus: * . . . .

0 C 0 X A.

1 (s. a. 1476). A no * , , . . . . 164 (s. a. 1485).


provinciales:
, * . . . . 182
(s. a. 1512). nocoxa; (
).. ,
22 . ib. . 199 (s. a.
1560.
( ) 80900 . .
. 202 (s. a. 1553). ( .
) ,
u
!
u u , a

.

. . , 209
(s. a. 1570). :
.
A. 10. . 1582 . 140.
(cf. . ):
80900 ,
5 ,
1 . . .1. . 202 (s. a. 1563).
- in pleno, in integro:
B.
.
. . . 124 (s. . 1472).
fey. ^oL pospolu, pospolity).
ad unum omnes,univei-si,
cuncti: A
(.
) . . . .
108 (s. a. 1470). ,

. . . 127 (s. a. 1473).
(. . ):
. . . .
1646 . 279.
: ,
,
. . . . 115 (s. .1471).
(cf. ): -

155

( . )
, . 8 . . . . 102 (s. a.
1466). ,
. . . 136 (s. a. 1627).
ad judicium citare: re
, . . . . 1485 . 5. . . . 1541 . 47.
,
. . . 1571 . 58. exstruere:
. J. 10.
. 1656 . 142. indicere, convocare:

, . . .
. 140 (s. a. 1477).
structura, aedifcium:
.
. . . 1596 . 141. A . .
. . 1613 . 85.
ponere, statuere, collo: uo 2 ,
*
, .
. . . 156 (s. . 1480).
; ;8 , ,
,
. ilfsc. Rum. 154 f. 188.
- thorus: . Use.
Syn. 413 f. 25 (scr. c. a. 1567).
juxta: , . Chr. Ngr. Is. . 1188.
. . . . 1530 . 37.
statio: , ,
,
,
, .
(. 1307). . . I, 14.
morari:
, . . .
II, 50 (. 1601).

156

(formatum titi ) \
silva caedua: A ,
.. . Msc.
, Syn. J\? 993 f. 756.
, 3 , comraeat,us,auxilium:HamH
, . () , a no . - . . . . 195 (s. a. 1558).
, . . 10. . . 1534 . 46.

^stipulari: . . . 197 (s. a. 1560).
Pycbro.jVesi. s. .!)12. .
transt'igere, occidere: A . . 198. .
-
, - . ib.p. 206 (s.a. 1565).
vectigal * . ; ; . ; * . u .1. . 119 (s. a. '147-1). Substantivi vice )
verbalism hac phrasi lungitur sequenti: . .. a. 1571 .57.
morem gerere:
A
, , .
, , . .1. . 220 (s. . 1607).
. . .1. . 140 (s. a.
n. pr. v.:
1477). cf. s. v. ). A - . 10. . 1532 . 5.
30. .. . . . 1555. 171.
195 (s. a. 1558).
: cunctari, morari: - ^ . Arch. coll. Mul.7/sai.
, :
, ( - , a
) . . . . 23 (s. . 1341).
defendendo aggTediillcito- . - , . . . . 117 (s. a. 1471). , - vituperare, callide inter- . Arch,
pretari (. . . p. 205: - coll. 7,,,,.
), .
^obterere, conculcare: llo. . . ,
. .. . u .;.
.): - . 25 (s. a. io-^Tj.'bxaBiiie
, , ,
, - . . .1.. 40(s. . 140').
. ( 1303). . . I, 7.
(cf. boh. potrzka): , , .. - ,
, , ,
. (. 1265). ., 2. . . . . 202 (s. a. 1563),
(. ) pessum dare, perderc:
. . . p. 9 (s. (.
a. 1435).
) 4
res repetundac: , . .
., . 70 (s. a. 1435). , ,

. . .
(. 1426). . . I, ,24.promissum:
Tux. m. IT . 112.

157

incisura:
terra:
. . JO. . 1504. - . Msc.Ngr. Rum. : 154 f.266.
,
figere: ; . Use. Bum. ? 152 f. 36.
. ib.
pi. t.sudores, labores:
ideo: ^ <3 .
, , a Msc. Bum. . 154 f. 178.
. . . . 180
pertinere: (s. . 1509).
. (. 1270) .
: . I, 4.
. . . .
cum . . ace. rcg.,
221 (s. a. 1G08).
aut cum . c. . reg.sectari,
- coire (de avibus):
alicujus partem accipere:

, - , , - . (. 1295). . . 1,
. . Tux. . IV. 122. 5. , inundatio:
. . . . 1613 . 85.

comprehendere, in vincu- . . 5.
la conjieere. Chr. Ngr. I s. a. 1140.
supplicium:
sibi invicem damna
,
mutua inferre: . . 10. .
() . . J1 . 206
1613 . 71.
(s. a. 1565).
:
delere:
. Msc. Syn. 610 f. 48
. Chr. Ngr. I s. a. 1140.
(scr. . a. 1492):
cacatio:
gloria: .

. Msc. Stjn. 926 f. 94 (scr. a. 1652).

. . . . 74 '{s. a.
perdere: (), . Nest, in in. 1442) p. 89 (s. a. 1462).
gloriatio, jactatio: pernicies: - . , , . . . . 217 (%. . 1610).
judicium provinciale (cf. v.
): A , . . Jl. 110
(==- (s. a. 1471). () .), . (. 1471). . . I; t r i b u t u m ad . ib. 199 (s. a. 1560). belli civilis sumtus faciendos impositum: A , ...
TO - .
- . 205 (s. . 1564.
. . . . 1613 . 85.
minitari: Ha
aduncum reddere (de na-
so): , . ;
,
Msc. Bum. 363.


: - ,
. . 10. .
600
. . . 1526 . 93.
dependere, demittere:I\iia. 32 (s. . 1365).

158

8 .
Msc. Bum. 363 f. 521.
per incursiones iteratas
nova tributa vindicare, petere:
, ,
. Nest s. a. 946.
iter, peregrinatio sacra:A ^ (regeadS tam
Triuitatem peregre abeunte) , etc. Arch. Coll.
Mull. As 4.
: A no ,

no . Arch. coll.
Mull. 7 / 3 9 1 (a. 1067).
ad coitum impulsns: . . . .

. 140.

-: , . (. 1426). . . I, 24. A
( ) , . . .
217 (s. a. 1610). , ,
. . . II,
150 (s. . 16089).
desiderio affici:
, . . .
. 1657 . 427. . . . 1675 . 426.
:
,
. Arch. coll. Miill. ' / , .
. (a. 1328). .
. I, .
. . . I. (. 1328). .
. I, 31.
comprehendere: ] (1) (sic) ,
.
(sic) (sic)
(sic)
. . Und. 273 f. 22.
aggredi, invadere, adoriri:
. ()

,
.. 130(s.a.l473).
clipl. ngrd. s. a. 1420.
. . I, 23.
quam ob causam: , , a
. . . 1483
. 3.
. ib.
praep, inde ab:
no ,
, , .. .. no ,
, .(.45!)').
. . I, 97.

.
. . . 194 {s. a. 1558).
n. pr. 1. (cf. ). .
. I, 54 (. 1381).
munus honoris causa oblatum: 50 . . . . 127 (s.
a. 1473).
reparare, composito
consilio: A
no . . 10.
. 1544 . 123.
. . . . 1612 . 67.
; responsum dare: .
. . . . 142 (s. a.
1477).
:
. (. 1371). .
I, 51.
: () () 4 . . . . IV, 125 {s. a. 1447).
Bo ,
,
,
, , , *, .
. . . 190 (s. a. 1547).
:
. . 10. . 1579 p. 130.
jus hereditarium:
() .
. . p. 80 (s . 1400..

U 0

H A.

- res tralaticia, usu recepta:. (. 1265) . . I, 1.
.., . . . a. 14S3 . 4. quod fieri
solet: :

, .
Msc. Syn. ? 993 f, 754. . * Arch. coll. Mull, passim.
exactor: .
. . . 190 (s a. 1547).
consuetus, solitus:
,
. (. 1402). . . I, 67.
:
. . . . 1663 . 105.
cingulum: . . . .
1680 . 78
lis:
,
. Nest. s. a. 912.
expensae litis:

,
3
. . . saec. p.
356. , . . . . 1485 . 5.lis: A
( )
. . . .
1547 . 50.

.

. . . . 1571. 57.
exactio: .

.

. . . . 209
(s. a. 1570).
referre:
. . . . 21 (s. a.
1327).
. Msc. Rum.
363 ff. 449450.

159

(unde nom. ag. )


exigere: A
, ...
, . .
.1. . 188 (s. a. 1540).
.
. . 209 (s. a. 1570).
(. reus): A

() . . . . (. 1402).
. . I, 66.
fidei orthodoxae orientalis sectatores: Ce

. . . .
1588 . 199.
: ...
(
.) . . . . 214 (s. a. 1604).
. . . 222 (s. a. 1609).
: .
. . . 164 (s. a. 1485).
: Rusove prazma jmenuji
body. Matth. Benes. 1587 apud Hanka
Belig.
XIX.
pretium terrae locatae: A
no
. . . . 1582 . 40.
:

. . .
. 1610 . 63.
:
, ,
. . .
XIVXT
p. 159.
torrens:

, . .
. 110 (s. a. 1470).
: ( ) 29 . . . .
1674 . 258.
- pecoris mercator: , ,
.
. . . . I F , 144 (s. a. 1403).
defungi, perfungi: -

160

H I .

: .
, . . . 148 (s. a. 1478).
^,
nimio sale condire:
. . () ,
. p. Ill (S. . 1471).
, ,
graviSj magnus: . Msc. Bum. 363 cm. 80.
() (, )
mori:
. . 10.
- . 1613 . 72.
. . 39.
subministrare:06bi4afi
prius (cf. ): -
- . Msc. Syn. 926 f. 37.
sacra coena:
; .; ,
, ,
. - ,
, . . I. . 106 (s. a. 1460).
eminere (cf. hodiernum . . . a
praestantia): 1678 p. 401.
transgredi: .

. Bum. 154 f. 81.
: . Nest, in in.
exsiccari:
, . . Arch. coll. Mull. ? 4. .
blanditiis fallere: . . . 176 (s. . 1509).
exornare:

. .
. Msc. Syn. X
Mump. .
dolis capere, circum- 993 f 744.
- adaugere: venire aliquem: . . . . . 1612
. 67.
Msc. Bum. 863 f. 48.
eligere:
cum dot.: : ..
. Msc. Sijn. 929 f. 72
(II. ) ,
(scr. c. a. 1580).
. . . . 214215
trucidare: (s. . 1605),
, taciturnitatem rum- . . . . 1679 . :.grandinare:
: .
- ; ; Msc. Bum.
. . N: 154 f. 273.ad unum interflcere om. . . 216 (s. a. 1610).
nes: () (cf. . )cm- , .
ctura: Bo
, ^ , a ( ) 140
. . . 195 (s. a. 1558).
, , - ,
, , , , , . . . . 190 (s. a. 1547).
. . . 208 (s.
- arescere: a. 1567).
. . . p.. 170 (s. a. 1509).
per invia et erratio: ] nes adire: (-

), .
. . . 120 (s. a. 1471).

. Msc.Uum. 154 f- 370.
adaptare;
.. . .
. II, 39 (
16012).
ad ripam enataie:
, . Chr. Ngr.
I (s. a. Mil).advenire:

- .
. 10. a. 1G80 . 79.
accrescere:
() Glir. Ngr.
I s. a. 1124.
emolumentunr. A
. . 10. a. 166G . 107.
redundare: , (. ) . (. 1389). . . I, 63.
?oc.inpartemreivenire:
, . Nest. s.
a. 912.
emolumentum: ^
( . ).
Msc. Syn. 4? 993 p. 753.
fructuosus, quaesluosus {cf. n. pr. I. ,: Ce
y y


. . .
XIY

113 ( XIII).

advolvere:
.
ilfsc. . . 4.8.
se advolvere;
^
. Msc. Und. 276 f. 129.
:

. Arcli. coll. Mull. 7/3l)t.
: A ...

,
, . Arch,
coll. Mull 7/ damnum ini'erre,

161

contrahere: . . . . 1568 . 121.


(cf. . ^ .
(cf s. . ): . . .
. 83 (s. . 1458).
:
,

,
, .
A. 10. . 1680 . 77.
asylum:
.
. 10. . 1617 . 297.
: ,

, .
Arcli. coll. Mull. 7 / 9 1 . , . .
:
,

, , a
*. Arch,
coll. Mull. 7 / 3 9 1 . , a
. .
urbanus, humanus:
()
(sic) , , . . . .
16 (s. a. 1272).
id. q. .
Arch. coll.Mull. ,,,,.
: A no
,
. . . . 1646
. 279 (cf. s. . ).
. . 11. II, 76
(. 1605),
marcescere: Ha
, ( ,

. Msc. Rum. 154 f. 217.
tuere, curare cum clat.:
A KTO
. . I. . 30 (s. a. 1352).
11

162

quadrare:
.
. . . 1568 . 137.
decet imprs.: He npu . . . II, 50 (. 1601).
decus (. ):
(. )
:
,
,
. . .
165 (s a. 1485).
[boh. pfihodaeventus, ca
sus) adv.:
,
. . . II, 44
(. 1601).
sub. cum praep. no:
, ,
. (.1433).
. . I, 93.
gratificatio:
,
. .
.1. . 145 (s. a. 147)commoditas, portunitas: no
no , a . .
. ib. . 141 (s. a. 1478).
decorum:
, .
. JI. . 117 (s. a. 1471).
adcurrere:

. . . . 106 (s.
a. 1469).
suburban!:
. . . . 91 (s.
a. 1463).
praeparare (cibos),
coqueie:
, ' ,
. Msc. Bum. ? 363
cm. 80.
sub. dos:

100 . . 10. . 1691. 423.
adj.:
,
2 . . 10. . 1691. 423.
addere: He , no -

, ,
. Nest. s. a. 944.
simulari: , . II . . IV, 117 (s. a. 1468).
^acquirere:
, . (. 1328).
. . I, 34. .
. Msc. Rum.
363 p. 47.
gignere: 2 . .
. . 1662 . 420.
. JI. . . IV. . 134.
adstruere: ()
, , )
(sic) (sic)
m ,
( ) ( ). Msc. Bum. 154 f. 348.
- morbi symptoma:
..
. . . II, 15
(. 1599).
frigore tentare: A
,

. . .1. . 117 (s. a. 1471).
- adorare cum orat. dir.
construifcur (cf. s. v. ):
cu n : -". Msc. Syn.
929 f. 72 (scr. c. a. 1580).
- accipere: A no ' ,
; . (. 1341).
. . I, 36.
adtingere: no ,
, . . 10. . 1550 . 124.
committere (. I.
298: , , ):
. {. 1389).
. . I, 58. (. )
. . , .

.
,
,

.
. . . 212 (s. a. 1585).
officialis:
( ) . Msc. Rum. 154 f. 190.
advehere:
. Msc. Bum. 378 f. 9b.
:
() . . . . 1584 . 59.

, . Msc.
Und. 276 f. 47. : A
- ,
, 5-
. Arch. coll. Mull, ? 4.
adgiutinare:
. . . . 1584 . 60.
succlamare alicui
(proprio coasilio prorsus remote): , ,
, ;
,
.
. .1. . 224 (s. . 1609). ,
,
. ..
; adv.
casu, forte: no ( )
.
Nest, in in.
() - pacem facere,
componere {cf. ): , . . .1. . 95 (s a. 1463). .
. . 20
: . . . . 131 (s. a. 1474).
. .
. 132 (s. a. cod.).
convelli:
. . aMOCiY. ;
, -

163

. Msc. Bum. As 153 f. 45.


. Msc. Und. 276 f. 153.
adornare:
.
Msc. Bum. 364 f. 16.
adimere:

. Msc. Und. ? 276 f. 80.
. . . . 1574 . 248.
exemplum ( fontibus slavorum meridionalium): ..
. P . S . 3.
(cf. . ):

,
. . 10. . 1596 . 200.
legitur in msc.
Ngr.
Bum. - 154 f. 96.
:
; .
Msc. Und. 276 f. 129.
{36\ genus:

, () . . . . 28 (s. a.
1348). , , , ..
*
. ih. . 155 (s. a. 1480). Quid est
lectio varia mscpti Citaexplicat:

, .
corollarium: 4 11 .
. 10. . 1579 . 21!).
: . Msc. Bum. ?
154 f. 216.
. . . pp. 89, 93 (s. a.
146263). . . . 188 ($. . 1540).
cruciatu afflcere, excru: ,
, Nest, in in.
(insidiando, denando)
adipisci, nancisci; tributis jam nactis,
nova addere:
,
() ,
. Nest. s. a.
11*

164

945. ()
. ih.
,
inventio, excogitatio: . Msc. Und. 276 f. 88.

tulari: , ,
. (. 138]). . . . . . .
. I, 55.
186 (s. . 1523).
admetiri alicui aliquid:
: 20 . . . . 23 (s. a. 1341).
.
; lorica, tho
. 10. a. 16S1 . 181.
rax:
(cf. . - , ): , .
. . . 120 (s. a. 1471).
10 . . . . 1631 '. 181.
.
signum fatidicum, augu- . . . 140.
rium: He no (s. . 1477).
: , { . . ):
, . Msc. Syn. 928 f. 57.
. . 10. . 1631 . 182.
signum peculiare:
in possessio
, nem terrain iucultam dare eamque oba . . . . 1678 . 215.
rare:
: ., . . . .
- 1631 . 121.

admittere, sinere, pati:
. . coll. Mull. 7/^{.

donum:
,
. .
.. 146 (s. a. 1478).
. Msc. Syn. 993 p. 754.dos?:
: He ,
, . . . .

1532 . 40.
7

. Ardi. coll. Mull.


/.
afflictare, excruciare:
proventns:

. , . . 10. .
. .1. . 85 (s. a. 1460).
: - 1571. 226.
reus: He
.
. Msc. Und.
. . . 199 (s. . 1560).
parsimonia acquirere: 276 f. 135.
:
8 , . Jisc. Rum. . ^ . 10. . 1678.401.
: . .
363 f. 519.
: . . 1571 . 129.
emissarius. A. 10. a.
(sic) . . 10. .
1617 p. 86.
1568 . 125.
per legatos profiteri:
: , , , Ce ,
. . ,
. Nest, in in.
10. . 1551 . 191.
addere, adjicere:
inspicere,eligere:npn-

.
, .
. . II, 35 (. 16012).
: ^ ^ (^)
4 . Msc. Rum.
154 p. 264.
subvenire: . ,
.
. JI. p.. 205 (s. a. 1564).
(navem) appellere: Ty .
. . . 126 (s. a. 1473).
sistere, muneri adhibere:


.
. JI. p. 127 (s. a. 1473). A
. . . . 146 (s. a. 1478).
v. s. . .
legatus:
, . .
(. 1388). . . I, 56.

,
. ib.
( ) .
. JI . 127 (s. a. 1473).
obses?: . . . , . . .
G. .1. IV, 126 (s. . 1447).
:
--....^/^. 7153.
relator jndicialis: ... . . . .
1574 . 57.
porLus:
, a no
,
. . . . 1610 . 62. .

165

. . 1583 . 1.31:
mendose leg. pro: .
asylum:
, . . . II, 24 (. 1599).
,

. 1658 j}. 89.
defatigare: ,
. . . . 1615
. 75. devertere: .
ib . 1658 . 89,
porrigere: or
M0sacH.Msc.linm..]\i'363p.57.
^

. Arch. col. Mull. 8 1 .
, attinentia:
( ) . . .
. . . saec. ). 150.
pannum secando aplare
vesti consuendae:
.
P . S. . 3. adornare:
4
. P.S 1 . JJ. 5.
(cf. . ):
.;
.
. . JI. p. 83 (s. a. 1458).
claudicare: Pa
, . . . II, 42 (s. a. 1601)
: ;-;
. . JI. . 37
(s. a. 1397).
: 13S7
3
. . .1. . 36 (s. a. 1387).
, .
ib. p. 195 (s. a. 1558).impetus,
oppugnatio:
. ib. p.182 (s.a. 1512).
ab occidente ad meridiem tere (de gentium sedibus dicitnr):

16G

* ic.


( ). Nest, in in (ef. .
).
globulus indusii: 1

. Msc. Syn.
020 p. 121 (scr. . a. 1652).
: :
, 2 , . . . . 1559 . 147. 2 . . . . 1590 . 200.
:
, a
. . 10. .
158-1 . 59.
;
. . .1. . 100 (s. a. 1466).
fingere:
. Msc. Bum.
? 152 p. 31.
(cf. . ): . saec. in Ngr. . . p.
110 ( II).
. . . 1532 . 39.
in mentem :
. Msc.
Unci. ? 276 /. 126.
deputare: Ha
. ilfsc. Bum. 363 p. 559.
luctus:
, . Msc. Bum. 363
p. 535.
triste (cf. v. ):
. . . . 17 (s. a.
1314).
. ib. . 18 (s. a. 1323).
p. 23 (s. a. 1341).
, , .
. . 119 (s. a. 1471).
adagium:
:
", , . Nest, in in.
attingere: (). Msc. Unci.
276 p. 152.
:

,
. . . 1613 . 71.
: He

, . Arch. coll. Mull. Vsoi*
simul capere, deprehendere: A TO. , ,
: , ! .,.224
(s.a.1609).
parochiae pevtinere: A
, a
, . . . . 1529 . 277.
:
. Arch. coll. Mull.
% (715S).
(cf. )advena, miles voluntarius. . . p. 93
94 (s. a. 1463). v. s. v. .
advena,paene idem,
quod :
. . .1. . 94 (s. a. 1463).
adnumerare:AuTom8MHO (),
* ^
. Msc. Bum. 154 p. 250.
pecunia ex merito computata:
, . . . . 1008 . 295.
pervehi:

(praes. t). . . JI. IT, 100'(s.a.l408).
.
. . . . 112 (s. a. 1471).
(. ) , . , ,
. . . 150 [s. a. 1478].
deversorium: .
. 10. . 1624 . 299.
; A 40
()
. UCK I. p. 188 (s. a 1540).

adventus:
. Msc. Bum.
363 f. 548.
sensu vocis bohemicae
prtitele: en ( )
, . .
.1. . 126 (s. a. 1473).
. . .
(. preti) beuevolere, fa: , rationem perquirens qua
quis principi optimatum i'averet.
recipere, probare cum ace.
duplici: A
. Chr. Ngr. I s. a. 1141.
propter, ob, gratia:
. . . ,
. (s. a. 1386). . . . IV, 138. 3 . . .
., . (s.
a. 1447). . G. .1. IV, 126.
:
. . . . 1574
. 247.
anfugere:

, , , 2000 ,

10000.
. . . 196 (s. . 1558).
transvehere: Hu . . . . . 131
(s. a. 1474).
pellere (cf. vb. prfct.
depellere):IIcKOBii4n, ,
...
,
. (, .
ipse princeps laroslaus), . . . . 140 (s. a. 1477).
traiicere flumen:
; .
. . . 23 (s. . 1341).
: ,
. . 10. . 1643 . 332.

167

n. . I. (. 1380).
. . I, 56.
ejulare, lament:


. . . . 1525.
vb. trs.dinpere:Xo .
7
Arch. coll. . /.,^.
cum .consultare:
. . .
II, 32 (s. a. 1600).
propagator:
. Msc. Unci. 276 f. 12!).
pervium in silva: .
. II. II, 93 (s. . 1600).
expellere: . Chr. Ngr. 1, s. .1137.
viaticum, . .

. II,

(s. a.

16012).

: . . . .
1684 . 217.
:
. . . . 1532.
. 41. . A. 10.1571 .57.
cf. s. . .
: (
) .
. . . 134 (s. a. 1475). .
,
. . . . 137 (s. a. 1476).
: . II ,
,
1000 ^ . . p. Ill (s. . 1471).
-tradere, undique circumvenire; A ouu ( )

() : . . . - 174 (s. . 1508).
pro saepissime oecurifur in actis see. XVII.
Arch,
coll. Mull. 7 / 3 1 ) 1 .
contumacitas.Ero
( )
-

168

.
Msc. Bum. " 154 f. 81.
:
.. ,
. . 10.
. 156S . 01.
(cf. ): ,
. Arch,
coll. Mull. ? /, 9 ) .
victns: Ha .
. 10. . 1675 . 426.
(sumptuose) . Msc. Mum.
368 f. 545.
cognomen: , . . . . 1680 . 78.
nomen: , . . . . 1525. . ,
.
. . . 1631 . 181.
acer, acutus: ^ . Msc. Syn. ; 413 f. 81.
detrimentum, pernicies, de
naufragio:Anie ,
. Nest. s. . )12.de
homicidio: A o , (sic)
, . .
: () . Chr.
Ngr. I s. a. 1111.
: . Msc. Bum.
363 cm. 70.
patron. Chr. Ngr. I,
s. a. 1193.
reliquum: , a
, a . Chr. Ngr. J, s. a. 1169.
: A . . , . . JL .
71 (s. a. 1437).
alluvins;
. . . . 1610. 63.
:
. Arch,
7
coll. Mull.
/.

inintervallo:H
, is
OTxoHtaauie. Msc. Bum.
152 f. 32.
intervallum:
( ) : ()
. . .
. 116 (s. . 1471).
. . 1410 . . I, 76.
inter: . (.
. 1471) . . I, 29.
- : .
. . . .
140 (s. a. 1477).dilatari:

, . . . 225 (s. a. 1609).


: (). . . . 1684 . 216:
: .
Arch. coll. Mull, '/MI- . .
:
. Areh. coll. Mull, '/.i: . A 10. a. 1584 p. 62.
mutare (cum ace. et dat.
pers.): A , . . .
. 1527 . 136.
- vortex:
() . . 10 . 1653 . 332.
oblivisci:
,


. . . . 1612 . 69.
Letha: nponade . * . . . 5.
inscribere, referre: A
. . 10. . 112733 . 76.
:
. Arch. coll.
Mull. '/soi.
: A -

P 0 .

7
. Arch. coll. Mull.
/i9l.
: () . 3 . .
.1. . 147 (s. a. 1478).
: ( ) 2 . . 10. . 1(174 . 257.
. . . p. 22 (s.
a 1609): .
; judicium
petere: '. . . . . 1525.
id/. ,

. . 10. . 1571. 58.
. Msc. Bum.
363 f. 54%.
salsus: , ffi
, ,
. Msc. Und. 276 f. 78.
cogn. v.:
,
.
. JI. . 191 (s. a. 1548).
: .
Chr. Ngr. I, s. a. 1111, 1169.
:
. . . . 1642
. 330.


. . . 331.
. . . .
1653 . 332.
adj. snbstantivo conveniens
. q. adv. adverbium (plane omnino prorsus) exprimit:
,
* . .
I. . 222 (s. . 1609).
- paucis quidem, sed
: ,
, , , ,
, - . . . 55 (s. a. 1422).
delictum, erratam: A
...

169

, (. 1341). . . I, 37.
vastus: >
. . . . 22 (s. a. 1337).
simplicitasiHryMenb
. . 10. . 1627
33 . 76. ,
, , a
, . .
1. . 224 (s. a. 1609).
spatium:
,
.
. I. . 147 (s. a. 1478).
tondere: ()
, . . . . 1504 . 410.
:
.
. .1. . 169 (s. a. 1486).
delictum:
.
. , . . ... 167 (s. a. 1486).
:
. Msc. Bum. 154 p. 398.
-liber (a vinculis):' - , Ho
rn
: Msc. Bum. ? 154 f. 379. A
,
, . . . II,
41 (. 1601).
, . . 43.
simplex: , , , . Msc. Bum 363 p. 45.
.
:
.^/..^. .
:

4
. . . II,
78 (. ).
inimicus, malevolus inaliquem: () -

170

, ( ) . ^.
s. . 884.
exemplum: A
,
. . . II, 24 (. 1599).
exemplar nihil
aliud valens, atque archetypum ipsum:

, .
. . 1612 . 66.
versus:
, a
. . 10. 1613 . 84.
ad, versus, adversus cum
ace.: .
. JI. . 82 (s. a. 1456).
secundum:
, . . 10. .
1662 . 427.
:
. . . . 1610 p. 6.
exponere, interpreta:
, ,
. Nest, in in.
dirrumpi: uia ;

. Msc. Bum. 154 . 263.
detrimentnm:
. . JI. . 158
(ti. a. 1481). .
, . . . 189
(s. a. 1546).
: 3
. 2 . . 10. saec. . 358.
commodus, jncundus: ^
, ...
.
3Isc. Bum. 363 f. 543.
viator:

. . JI.p. 211 (s. a. 1581).
:
,
. . . . 1613 . 85.
frequentalus:

, -


. . . II, 35
(. 16012).
:

. . . .
1656 . 142.
foras:
,
. Msc. Unci. 276 f. 172.
: . Arch, coll Mull. 7 / = , n .
ultro: A
,
. . . . 206 (s. a.
1565). . .
. 208 (s. a. 1567).
. a. 1318. . . I, 18.
omnibus precibus orare:

. ...217(.. 1610).
percntere: . . . .1525.
det'unctus, mortuus: .
. . 10. . 1612 . 65.
peccatorumabsolutio,remissio
(s. vis salutaris):
. . . . .
. 186 (s. a. 1523). . . .
. 207 (s. . 1566).
. Msc. Bum.
154 f. 412.
: 1 via
proiiciscentibus commoda. .. a. 1578
p. 130. ib. a. 1674 p. 2534.
iter:
. A. 10. a. 7568 p. 127.
salarium: A. . a. 1518.
u ,
. . 10. . 1568 127.
:
, , , *
. . . II, 39 (. 16012).

E.

stagnum: . . . . 1520 . 276.


, .
Msc. Unci. 273 f. 20.
stagnum: . . . . 1508 . 126.
: . . . . . 169.
(s. a. 1490).
. . .
184 (s. . 1517).
pustula:
. Msc. Unci J\?272p. 17.
pi. t.vela: . Nest.
s. a. 907.
torrere, assare:
.. etc. . Msc. Mum. 363 cm. 62.
( (foi.benivolcntiamsinceram erga aliquem habere: Ho
.
A. . II, 7 {. 1598).
.exadversum:
,
B. 100000 90000 . . . . 124 (s.
a. 1472).
secundum:
..: , , . .
. S3.
npaMOU--sincerus, proximus:

. Msc. Syn. ? 929 f. 5Sb. (scr.
c. a. 1580).
integer: co
. Axch.coU..7/391.
quidem: .
, ,
. Chr. Ngr. I s. a. 1151
(On. . . 183a).
'.

. . . . 64 (s. a 14.31).
. . . 89 (s. . 1462).
.

171

no , . . . 137 (s. a. 1476).


n. pr. fi: Co ().
, . . 37 (s. . 1397). . ib.p. 40 (s. a. 1404).
regio urbis Pleskov. .
. p. 204 (s a. 1564).
imperium urbis Pleskoviae:
, ,
. . . . 141 (s. a. 1477). ( )
, , , .
. . 224 (s. a. 1609).
respublica u. Pleskoviae:
, u
*
. . .1. . 140 (s. a.
1477).
*, (.
). . . 142 (s. a. 1477).

: . Msc. Syn.
413 f. 88.
globulus:
15 . .
. . 1519 . 92. (-. .) ^
,
. Msc. Syn. ?
926 f. 1 (scr. . a. 1152).
,
. Msc. Mum.
363. , a
6 . . . . 1612 . 419.
mensurae genus:
. . 10.

. . 112 ( ).
. ib. .
1532 . 40. 6
. . . 1571. 56.
: 11
. Arch. coll. Mull. 7/:.n.
A c
no no . ib.
umbilicus: y
,
. . . .
1613 . 72.
n.pr.l.:

172


. . G. JL V, 12S (s. a. 1445).
intromittere:
2 , ,

. . . .
1615 . 75.
: .
. . .1. . 148 (s. a. 1478).
(cf. neoslov- pusica telnm):

. . . p. 9S (s. a. 1463).
solvere; cum ace. dupl.
personae atque rei:
() , ,
, , , ,
,
. jSest.s.a.912.
peregrinus (cf. v. ):
,
,
4 .
. JI. . 55 (s. a. 1422).
semita:
, . . .
XIVXV
. . 110 (. IV).
4 . . . . 1498.
: ;
. .
. 'XIVXV . . 114 ( XV).
nobilis potestatera habens viatici exigendi cui non
solum terra sed etiam viae publicae
tributariae sunt: A

,
.
(. 1888). . . I, 57.
ferrum. :
. !
. Msc. Unci. 276
f. 106.
limes? ,


. . 10. . 1571 . 58.
iter: .
Msc. Unci. ' 276 f. 55h tributum via
ticum, quod nobilibus viatores atque
venatores exsolvnnt (cf. ). . u . I, 57 (a. IS88). u ,
.
(. 1389) . . J, 58.
: .
Nest, in in.
. . . . 226
(s. a. 1610).
:
.
. Bum. 378 /. 10.
{cf. neoross. ): . . 10. . 1547 . 50.
tormentum bellicum:
4 . II. 0. . IV, 141 (s. a.
1401).

.
Jfsc. Rum. 378 f 7. (a. 1689)
:

. . . . 195 (1558).
, , .
Arch. coll. . Vnes gr. comp.asperius, saevius:
, ,

. . . . 223 (s. a. 1609).
tormentum majiis (augm. a
v. ; cf. i;. et neosLjawsica
telum): , ,
. . . . 93 (s. a. 1463.
: . Msc.
Unci. 276 f. 123.
:
.
. . (. 1471). .
. I, 29.
cogn.
:
. Ghr. Ngr. I s. a. 1200.
: ,
, ,

.
. Msc. Rum.
303 f. 516.
s. . .
: . . 10. . 1680 . 79.
: .
. 10. . 1680 . 79.
pingere: .
. Chr.

Ngr.

I, s. a.

1108.

patron. Chr. Ngr. Is. a.


1200.
- ebrius: He , , . . . .
1680 . 80. ,
, , .
Msc. Bum. : 363 f. 445.
. . 10. . 1678
. 109.
. q. :
.
. . . 1592 . 302.
quinque n. num. fem. gen.:
, . . 3Isc. lium. 363 cm. 45.
(cf. s. . ).
:

, .
Arch. coll. Midi. 7s9i
n. num. gen. fern.:
() 15
. . . . 43
(s. a. 1407). .
. . I, 25 (. 1431). . . . , 34
(. 1601).

. . 10. . 1547 . 52.
(.): ( )
. Chr. Ngr. Is. a.
1191. .
. . .1. . 186 (s. a. 1534).

OR. ib.p. 185
(s. a. 1518).
CR. paganismi reliquiae in cultu S. Parasceviae
observautur: h 3 pit' (151(1) no

173

,
,
oxy'xp
.' . -

, u
^ . ,
'
>. . ' '
1
. ' , ' ' '


, . . , ' ,
. . HKM
rf .
a'me 1
', ,
'
^,
5
'
,

; no
. a
'.

1 ' ,
u '. S ', '
' ' 5
'.
: , ,

,

174

0.

5 .
. . ib.
. - . ,
1505 164.
,
ib. . 1571 . 55.

. . . 1579 . 131.
sub. num.:
. Arch,
coll Mull.

:

. Arch, coll Mull. 4/.,8R.

? , ,
. Msc.
Bum. 364 f. 85.
sigillum: . Arch. coll. Mull.
. . .
3
- , ,
. .
vecligal pro nota equo insesta exactum:
. . . II, 76
(. 1605).
. num. fem. gen.: 5000 . ... IT
F, 121 (s. a. 1428).
5 . . . . 87 (s. a. 1461).
.

servus: . Msc. societate frui cum gen :


. . . .
Syn. 928 f. 23.
sicuti, instar: () 155 (s. . 1472).
, ind.: . - . . JI.
. Nest. s. a. 912.
p. 98. ( . a. 1464).
rixa (dial. cco n,pr. v. Chr. Ngr. I, s. a. 1183.
. Eocmp. Hepex. On. . . p.
alicui consulere:
186). 1391 -
, . . , . . 36 (s. a. 1391).
. . . . . . .
ib. . 64 (s. a. 1432). " 1650 . 289.
. . I. . 217 (s. a. 1610).
.. . 99 (s.
molliri, mitigari: A
a. 1465). TO - , ,
, .ib. . 191 (s. ,
a. 1550).

rixosus: (1417) -
. Msc Bum.
. . . . 51 (s. a. 1417).
n. pr. v. Chr. Ngr. I, s. aa. 364 f. 32.
1332, 1200.
latro:
denominatio gentilis hebd.
S. Thoma: ^ (1540) -
S- ,
. . JI. . 188. - . . . .
" - 165 (s. a. 1485).
.
:
. . 10.
. . 1690 . 350.
Msc. Bum. 154 f. 379.
r u m p e r e : .
jucunde alicuius .

P A 3 .

, . . . . .
. 38. (s. a. 1309). (. ). .
,
, . II. G. . IT, 109 (s. a.
1406).
( . I. ). . . . IV,
114 (s. a. U12).
dispertire:
.

* . .
. 214 (s. a. 1604).
, animus
acerbissima poenitentia alflictus:

. Msc. Bum. JG
363. cm. 80.
discerpere:
, .
. Ngr. Is. a. 1125.turbare: , () ,
. Chr. Ngr. I s. a. 1154.
pigritia: . ( ). Jlsc. Rum. ' 154 f. 93.
se (de flore),
folia mittere (de arbore):
,
. . . II, 67. (.1605).

: , . Nest, in in.
dilatari:
.
, ,
, .
. I. . 200 (s. . 1563).
dimittere: ,
. Msc. Mum.
? 363 p. 68.
: , (. -). . . . 22 (s. a. 1341).
dimissorius: . . .
. 30 (s. a. 1351).
in dissensiones induci:

175

. Nest,
s. a. 912.
. Msc. Hum.
M 154 f. 377.
explicare: .. . . . 29.
ratio:
, ,

. . . . 222 (s. . 160).
: .
P . S. . 3.
(): (.)
, , .V
. , . . . . 148 (s. a. 1478).
{ a a). A. 10. a.
1592 p. 302.
n.pr. 1. a. 1389. . u . I, f>9.
ti.pr. 1. a. 1389. . u .,59.
n.pr. ?. . A. 10. a.
1691 p. 423.
n. sub. app.: . .
10. . 1555 . 168.
. Ibid. p. 169. . . 10. . 1555 . 170.
vehementer:

. Nest, in in.
- malum, incommodnm:
. Chr. Ngr. I, s. a. 1092.
dispotitio: 900
co
. Hot. . . 217 (s. a. 1610).
distorquere:
. Msc. Syn. ? 991
p. 223b.
captivos, custodiis tradere:
() 20000, . . . . 192 (s. a. 1553).
dispelli:
.. . . . . IV, 124
(s. a. 1446).
- dispergere:
. Msc. Syn.
413 f. 67.
(pro ):

17G

. Msc. Rum. ? 363 p. 7.


liquefieri:
. Msc. Und. ? 276
f. 52.
computus, aestimatio: Ho
. (a. 1389). . . 1. 61.
bellum gerere: Ha
() . . . . 211 (s. a. 1581).
bellum gerens:
,
. Nest. s. a. 907.
, :

, . (s. a.
1265). . . I 2.
coll. milites: ,

. . . . . 183 (s.
a. 1513).
2 .
. . 41 (s. . 1406).
n pr. viri. Chr. Ngr. I,
s. a. 1200.
n.pr. viri (). . G. .
IV, 141 (s. a. 1398).
: * . Arch.
colLMuW/^^
v. s. . .
: . . . . 187 (s. a.
1537).
se cultro defendere:
. >
.
c
ilfsc. Syn. A 929 f. 68. (scr. c. a. 1580).
. . .
a. 1505 p. 163.
:
. .
. . 78 (s. a. 1453).
lorens . . 10. . 1579 . 92.
loram. gen. , instr.
. (a. 1389). . . I, 61.
: . . G. I. I F F , 120 (s.
a. 1423).: jus dicere: -

..
(fragm. clipl. a. 1431). . . I, 25.
- , :
. ,
. . . . . 137 (s. a.
1476).
. . . . 170 {s. a. 1495).
,
; ? . . . 1547 .
52. (
. 3Isc. Und. J\? 572 f. 2.
eloquens:
.. Msc. Und.
? 276. f. 89.
. Msc. Bum. J\': 363 cm. 47.
hiiinire:
. Msc. Bum. 303 p. 68.
incola urbis .
Arcli. coll. Mull. 3 8 8 .
'.: , . . . . 104 (s. a.
1468).
. Ibidem.
arae genus ad secale recentisslme demessum arescendum:
. . . a.
1568 p. 126. . Ibid.
a. 1571. p. 129.
trabs: ( . ),
. . .
. 70 (s. a. 1435).
(cf. ): [)
^ .
Msc. Und. ., 276 f. 1291.
(pro ): . . 10. ..
115
(
XIX).
cogn. viri: . . . . 1529 . 261.
:
..
. . 10. . 1686 . 293.
: , ,
. . . . I F , III
(s. a. 1408).

P 0

A.

. . . . saec. X F . p.
269. . . . 271.
(cf. rovas)incisura sulcus:
, .
Msc. Hum. 363 p. 2. (cf. v. ).
: ,
. . . . 1586
. 199.
. Chr.Ngr. Is. a. 1183.
s. . : A
. . . . 1688 . 325.
. . . II, 76 (.
1605).
. Msc. Und. 272 f. 25. .
. . pr. fcm. . . . 3.
cornu (poculi genus): ,
, . . JI. . 126
(s. . 1473).
progenies (^.):
, ,
. Nest. s. a. 882.stirps,
familia
(gen. ): ...

. Nest. s. a. 912. , ,
;
. Nest. s. a. 879.
, ,
. . s. a.
882.haeres:
3 , , , ; , . Nest. s. a. 862.
. ...
1680.80.
puerpera:

. . .
. 1588 . 199.
. . 1426 . . ,'23.
nudare:
. . . II, 46 ( 1601).
diffugere: ,
, , ,
,

177

. .
. . 1613 . 91.
platea in Neogradia. A.
. a. 1580 p 148.
distrui: A
. . . . . 191 (s. a. 1550).
distrui:
2 . . . 1568 . 126.
( )

. . 10. . 1574 . 247.
partire:
. . 10.
. 1567 . 171.
(cf. ;: . . .
. . 1554 . 167.
-terminatio, cancellatio (cf.
ero, rozvod eod. s.): y
, no , ,
. . . a 1504
:. Arch. coll. Mull. V a e l .
: ,
,
, ,
. . . 106
(s. a. 1469.
jus piscalionis in partiones
partitum:
, , . . 10. .
1577 . 196.
partire:

.
, ,
. . . . 1562. . 264.
dccernere:
,
.
(. 1328). . . I, 31.
irratum reddere; () . Ghr.
Ngr. I, s. a. 1196.
12

178

v. trs. reg.acc consolere (cf. serb. animum addere): ()


. . . II, 65 (. 1605).
: , . 7
. Arch. coll. Miill. / )1 .
: (sic: )
. . . . 33
(s. . 1368).
(urbem) excidere, delere:
. II. . . IT, 141
(s. a. 1395).
; . a. 1328 .
. I 34.
- convallis:
. . 10. . 1530
. 173. , ..

. . . a. 1568 . 126.
cogn. :
. ^ . . 141 (s. a. 1477).
. pr. fl.:

. . 10. XV . . 269.
(cf. ):
,
. . .
. (. 1356). . . I, 39.
mercatura tenuis:
(minutim vendere)
. . . 20.
: Msr. Syn.
997 p. 2934.
terra culta:
. . . .
1530 . 38.
.
Ibid. p. 1534 p. 42.
belli tempus: , . . {. 1317).
. . I, 15.
: tributum (cf. boh. vrubdie
Kerbe): A . .
.

. 10. . 1571 . 57. 7046 do


*... .

, 7046. . 10.
. 1571 . 55.
(. , ):

, .
. . . . 1646 . 280.
bifm-cus:

. . .. 10.
. 1498.
. .
. . 1613 . 73.
dissectus: . . 10. . 1532,
. 171.
in diversas partes se
abdere: ,
. .. 1541. 47.
trajectio, transvectio: A

. . 1295. . .
I, 5. . .
. [ 1381). . .
I, 54.itinera passim directa, dissipatio
in colarum in diversas partes: cy ,
.. . , . 1530 . 38.
:
; .
. . . . 1520, 271.
definitio: )
. . Und. 276. f.
129.
: , . , ,

.
Arch. coll. 3- '
p a r s urbis Pleskoviae.
. I. p. 224 (s. a. 1609).
: (

I): ,
, . . . .
184 (s. a. 1518).
caedere (silvam):
. . 10. . 1663
212.
turbator,liomo factiosus:
. Msc. Hum.
154 f. 70b.

: ,
. . . .
1555 . 170.
: . Arcli. coll.

179

. Acli. coll. Miill. Vase disquirere:


. . 10. .
1613 . 72. . .
. . 225 (s. a. 1609).
Man. ,,,.
itinera invia, impedita:
oppugnatio {cf. boh. roz
,
kotdmiiber den Haufen weifen, zerstoren): A
- (. ) . Clir. Ngr. I s. a. 1147,
, - 1148. .27-.
. . . . 1632 . 186 { 166). I. p. 130 {s. a. 1474).
:

, ,
. . . . 222 (s. a. 1609).
, . . 10. .
vinculis solvere, evinculis
eximere: - 1547 . 50.
limitum delineatio:
,


, . . . .
. . .1. . 141 (s. a. 1555-. 169.
: ( 1388. .
14:77).
. I, 56.
: Rozkos Rusove fikaji kos
?no vale: polnimu vojska polozeni; latine castra,
. . 10.
potom ricajf rozkosite se, poloziti se
. 1588 . 125. vojsku. Mattli. JBenes. 1587 apucl Han . . .
leant Reliq.
XX.
. 1568 . 126.
.
subvertere, volvere:
Ibidem.
, a . . I. {. 1328). . .,39.
. ZZCK
jus jurandum ab aliquo
J. p. 17!) (s. a. 1509).
:
n. pr. v. (pro ): , . ... . . . . IT, 143 (s. .
a. 1402).
. Nest. s. a. 945.
muria, salsura:
nemus: ..
. . . 16271633. . 76.
. . 1571 . 55. ..
. . I. (. 1389). . . I, 59.
. . .
sindon:
II, 52 (. 1602).: - .
. Msc. Und. J\? 276 f. 80a. Msc. Rum. 154 f. 378.
- aqua medicata, salubris: E ^
demin. a praec:
no no - , . . . . . 1541 . 47.
, -
. Msc. Und. ' 276 f. 79.
. . .
: . . . 1541 . 47.
. . 1599 . 202.
limes:
ineudi, rixari: . .
. . 147 (s. a. 1478).
. . . . 139 (s. a. 1477).
. .
: - . 186. (s. a. 1523).
12*

180


. . .
. 1504.
tributum ad belli sumtus
faciendos iiupositum, certis finibus delinitum: B. .
, 1000 , a
,
(
,
. al.\ . . . 182 (s.
a. 1512).
sulcus arboris:
. . . 1555 p. 169. . Ibid. p. 170.
se ad bellum parare, expedire: . no
. .
. . 117 (s. . 1471).
vestimentum: , . Apogr. Bum.
160 f. ? rev.
bellum gerere (1. r^baf:
mieczem): . Ghr. Ngr. I, s. a. 1184.
: Ha .
A. 10. a. 1555 p. 169.
Pyrabeneficium: A y ,
. , . .
. . 1585 . 251.
incola urbis Narov
(8'af. slov. staroz.p.892.adn. 100.
1838 p. 118:
120 "). . . .
. 151 (s. a. 1478). -. Msc. Bum. 154 f. 76.
p r o . . . . 194
(s. . 1558).
. . . I , 119
(s. a. 1420).
: ( . ) . . . . 209
(s. a. 1570).
non servare, violare: (
y -, , , |

. . II, 29).
. . 10. . 1584 . 60. . . .
. .
. . . II, . 31 (s. a. 1600).
. .
II, 76 (. 1605).
fossor:
, ,

(sic) . . . II, 32
(. 1600).
fossor:

, . . . . 1613 . 71.
. . I. (. 1389). . . I, 59.
incola urbis . Arch.
coll Mull. rugae subjectus:

, . . . II, 25 (. 1599).
manus:
.
. . . . 86. {s.
a. 1460). ( )
.
.
. . 94 (s. . 1463).
manus chirographum . q. : , , .
Nest. s. a. 945.

: ,
, , ,
. . .. 1508.udei testatio
apographo data: A y
, .
. . II, 24 (. 1599).
, animus pacahis,
tranquillus: . .
. , , a
. .
. . 67 (s. a. 1434).
- m a n u s , latus, pars:
-

K A

181

, 1 . (a Polonontm
Regis
. . . . 1624 . 298.
latere). . . . 110 (s. a. 1471).
fons:
- digitalia: . , . A 10. a. 1579. p. 03.
. Nest. s. a. 945.
: Toe ( manu signare:
)
. .
: * 10. a. 1GS4 . 285.
.
scaturigo: Msc. Bum. 364 f. 34b.Rid. f. 35:
,
c * .
.
. 10. . 1555 . 170.
manica manulea:
fonticulus: , ,
. . . . 1079 102.
,
opera manuaria: . . . . . 114.
, - ( XT).
. Msc. Und.
:
270. f. 97.
, .
- v e l l u s : - (. 1371). . . I, 51.
53
piscis:
. . . . 1579. . 92.
, , . .
:

. . 1610 . 62.
,
piscis: . .
. . 10. .
10. . 1585 . 252.
1646. . 279.
piscator, ceturius: lepus: 3
,
. . 10.
. . . . 1593. 176.
. 1579. . 93.
pisi atorius: Ha
. v.:
. . 10. . 1593 . 176.
. . 10. . 1007
flere: . 239.
,
:
Msc. Syn. As 929 f. 72 (scr.
,
c. a. 1580).

: .
. Msc. Bum.
. . . 1642 . 330.
154. f. 256. (Vita Antonii
Bomani).
( . *) pi.
t.tempus
: 008 (
) , arandi: ,
- . . . .1. IV, 144 (s.
. a. 1403).
7
rarus, paucus:
Arch. coll. Mull. / () .
: Ha - .. . . 30 (s. a.
. (. 1317). . . I, 15.

onus navis: 1352)
, . . .1. . 40 (s. . 1104).
:
. .
, ... . dipl. . . 196 (s. a. 1558).
trabs: .
gr. sic transl. ap. Nest. s. a. 912.
3 : 1 , 2 . Ibid.
suppelex: - , 3 . . Tux. m. J F , .
. ' . . 1579 . 93. 120. (cf. )sublica: Boj-

182

A.

.
. I. . 203 (s. . 1563).
:
. . . . 207
(s. a. 1565).
rapina: . . .
. 207 (s. a. 1565).
. . ^.. . . .
1539 . 123.
: . . .
XIVXV.
. . 112 .? IX).
:
. .
. (. 1389). . . I, 59.
. sub.:
seimo. . . II, 42.
- elathri:
2 . . . . 216 (s. a. 1605).
. . .
236 (s. a. 1626).

, 500 . . . 237 (s. a.
1631).
. . . .
16S0 . 79.
: ^
.
. 10. . 1630 . 241.
mere, proripere: npiu ,
. . JI. . 155
(s. . 1480).
: .


. . . . 193 (s. a. 1555).
: . . 10. . 1658. 89.
gregarius:
. . 10. .
1518 . 165. . .
. . 1613 . 72.
ejusdem fori mercatores:


. . 10. . 1593 . 176.
- series, series
tabernarum:
.
. . . 1666 . 108.
:
.
. .. 175 (s. a. 1509).
(pol. rziicO ordo, consuetudo,
vivendi ratio:

. Nest. s. a. 912.
, ,
, . ( 1305). . . J,
7. .
. (. 1389). . . I, 58.
secundum:
. . . . 152 (s. a.
1479). , . . 10. .
1654 . 290. tertiunr.
. .
. . 152 adn. 2 (s. a. 1479).
pi. t. limbriae: ,
, ,
. Msc. Bum. 363 f. 515.

.
acinaces, ferrum: ,
,
, . West, in in.
n. pr. v. demin. Chr. Ngr. s.
a. 1193. .
. . -
,. 4.30.

n. pr. v. demin. Chr. Ngr. I,


s. a. 1193.
: . A. 10. a.
1579 p. 92.
. */-. I,s.a.ll94.
: , . A
10. a. 1547 p. 50.

.
, toga picta,
(auro) intexta: . (. 1356). . . I, 40.
:
. , ,
. . JL p. ]80 (s. a. 1509).
: . . 10. . 1592. . 802.
hortensis: . . .1. .
109 (s. a. 1487).
locare: . .
. II, 52. (. 1602). designare:
, a
. . . . 69 (s. a. 1435). (cf. vb.
) inthronizare: A y
, a .
. . 1. . 141 (s. a. 1477).
insuere: .
(. 1371). . . I, 51.
:
.

7
. Arch. coll. Mull.
/Sit.
valde' , , ,
. . . . 105 (s. a. 1469).
ctUTOupYia:
( . Msc. Rum.
154 f. 06.
per se ipse sonans,
nulla manu percutienti, de horoiogio:
. . . p. 142 (s.
a. 1477).
ipse: . Msc. Syn. 926 f. 26 {scr. .
a. 1652); ad gradum superlatlvum formandum: A
, . . .
. 1663 . 213.
:

183

. Arch,
coll. Mull % .
: eSouaia : A
,
, ,
. (a. 1305).
. . I, 7.
tormenti genus (cf. ,
): ,
. . . . 228 (s,
a. 1611).
ipse, dicitur de milite (opp.
praeda): no
,

, . . . 194 (s. a. 1558).
maximus: ()
. . . .
101 (s. a. 1466).
:
,

, - . Nest. s. a.
912.
. . . . 39 (s. a. 1403).
additur numeralibus, tam cardinalibus,
quam ordinalibus, ad personam unam
ex cunctissimul commemoratisurgendam:
A -
. ,
-. . . . 25 (s. a. 1341).
. . . 28.
traha:

. . . .
1680 . 78.
proceres:
, (;,
, . iVes^. s. a. 941.
vestitus ritualis: (
. . . . )

,
, . . . . 210 (s. a. 1575).
caliga: . . 10. . 1579 . 93.
. .
10. . 1654 . 34.
sutor: -

184

C A .

. . . a. 1579
p. 5.. Ibid. .
Ibid. p. 92.
:
. Msc. Syn. J\? 926 f. 75 (scr.
c. a. 1652).
abigere:

. . . . 1530 . 37. A


. . . a 1070 p. 63.
conservatio:
. . . .
14S5 . 5.
:

, . .
10. . 1559 . 263.
eve Eire:
,
. Neat. s. a. 912.
. pr. v. Chr. Ngr. J, s. a.
1194.
effugere (judicium) i. q.
:
. . . . 1525.
irrilare:
. . .
. 140 (s. a. 1477).
: 1403

,
(*
*). . . . 39 (s. a.
1403).
22 ,
. . . . 83 {s. a.
1459).
. .
Ibid. p. 164 (s. a. 1485).
praecipitare, devolvi:
( )
. . JI. . 205 (s. a. 1564).
:
8

, 7
. Arch. coll. Midi. /.
decidere, delabi:
, .
I. . 201 [s. a. 1563).
:
, , .
. I. . 152 {s. a. 1480).
. Jfsc. Sgn. Jt 926 f.
SO (scr. c. a. 1652).
socrus: . P.S. . 3.
patron. Chr. Ngr. I, s.
a. 1188.
:
1 . Msc. Bum. 363 f. 450.
deflectere:

, . G.
. 20b.
, . . JI. p. 159 (s. a. 1481).
diploma: A
,
. (. 1328). .
. I, 34.
praeter: ( ),
. . . . 1532 . 40.
destinare:
, . . .
. XV, . 274.
abolere, tollere: , * (. 1389). . . I, 64
adigere: . Msc.
Unci. As 572 f. 24.pellicere,
captare:
A .
. I. . 167 (s. . 1486).
. . . . 179
(s. a. 1509). no ,
10 300
. . . 181 (s. a. 1509).
. . JI. . 52 (s. a.
1420).
tormenti genus (cf. ,
):

. . JL . 10 (s. a. 124:1).
. ib.^j. 228 (s. a. 1011).
n. pr. I. Chr. Ngr. I, s.
a. 1200.
:
. Msc. Unci 276 f. 128b.
collegium vectigalibus publicis praepositum: A ,
.
(. 1270). . . I, 4.
u ,
,

,
. (. 1305).
. . I, 6.
v. s. . .
pron. poss. 3 pcrs.:

. . . II, 38 (.
16012).
alicui proprium 1':
^
.
. .1. . 108 (s. a. 70).
convolvere :

,
, . . . II, 45 (. 1001).
. .
. . .
-,
. 430.
affinis:
. Chr. JS'gr. I s. a.
1181 (Karamzin III, 3 adn. 62). ,
. Ibid. s. a. 1184.
n. pr. gentis. Chr. Ngr. I, s.
a. 1104.
agnoscere:
, ,
. (a. 605). . . I, 6.
. .
. . 108 (s. a. 1470).cognoscere:
, ,
, . . . . 206 (s. a. 1505).
experiendo cognovisse, usu
compertum habere: . Msc. limn. ? 363, cm. 45.
He male versatus in re:

185

,
. Nest, in in.
conscius: ,
, , ?
? Nest, s. a. 944.
candelabrum: He
, ,
. II. . I. , 144 (s. . 1403).
coujurationis socius:
, . . . .1. IT,
117 (s. a. 1418).
. . G. . , 145 (s.
a. 1404).
diluculum: ..
. CJir. Ngr. I, s. a. 1010.
(ante lucem). . J. p. 109 (s. a. 1470).
, Mn , .
. . . 1508 . 294.
. . 10. .
1654 . 340.
contexi: (
, .
. . . 60 (s. a. 1426).
retis genus: *
. . . II, 29 (.
1600).
iinpedimentum, incommodum:
: , .
. . . 240 (s. . 1636).
(cf.
. , ) obligatio:
, ,
. .
. . 1646 . 280.
.
. . . 70 (s. a. 1435).
die Weihe:
(iua) u
. . . . 88 (s. a. 1461).
sauctus: (cf. .
calendaria):

186

. Msc. Rum.
/'. 185.
pactum:
. . 10. . 1518 . 165.
:
u . . . . . 118.
,
, 40 . . .
. 1568 . 128.
flammis absumi, conflagrare: () . . 10. , 1584 . 59.
laedere:
,
() . .
, (sic) . G. . 8.
ministerium, peasum: u . . 10. a. 165S . 89.
regio urbis .
. 1. . 201 (s. . 1563).
aquilo:
, . Use. Bum.
, J. .
hujus anni, hornotinus:
, .
10. . 1525 . 272.
canities, aetas provecta:
, . 3Isc. Rum. ? 154.
f. 181. . . . . 222 (s. a. 1609).
mordere; ,
. Msc. Rum. 363 f. 522.
:
,

. 3fsc. Rum. 363. f. 522.
:
. . 20. .
1534 . 45.
:
, . . 10.
. 1505 . 164.
: . . . 1571 . 56.

. .
.' . . 18. (s. a. 1323).
coyn. v.:
. . . . 1529 . 278.
:
, , , , . . . II,
96. (. 1606). . .
10. 162755 . 75. . Ibid. p. 76.
male pro :
, . .
. I. IT, 111 (s. a. 1408).
n. pr. I. in districtu Dmitrov.
(a. 1389). I] u . I.
: A
, ,
. . G. .1.
IV, 123 (s. a. 1445).
: Ha
. Arch.

coii. mm. 4.
. . . . 21 (s.
a. 1327).
tot: , , : . Nest. s. a. 945.
div. . (a. 1328). . u
. I, 35.
rusticus: A
,
. (. 1388) . . I, 57. ... ()

etc. Arch. coll.
Mull. ) 1 .
. a. 1541 p. 47.
regis Bulgarorum n. pr.
Nest. s. a. 945.
n. pr. ft. A. 10. XV e.
p. 269.
: A
3 , 5 . . 10. . 1557. 246.
septimus: . . 10, .
1590 . 132.

.
ideo: - . Chr. Ngr. I, s. a. 1150.
septem: A. 10. 1485 p. 5. A
y
. ,
. . 1571 . 1X9. . A. . . 1665 . 106.
magna familia praedilus s. v. :
. . . a. 1666. p. 10/.
(? 68).
Synodicus, necrologus:

, .
. . . 1559 . 147.

. (%. S. ;.).
. 10. . 1633 . 150.
: '

. Msc. Bum. ?
363 f. 29.
: 2Isc. Bum. 1: 363 f. 534.
ib. f. 535, 537.

. . 10. . 1565 . 175.
Serbus: ( Lavr.)
P.S. p. 1. , , . . .
184 (s. a. 1518).
inauris, pi.;
mundum nuptialem dare:

, . . . .
1532 . 39.
:
. (. 1328). . .
I, 34.
: (
)
. . .. 128 (s. a. 14:73).
( )
75 . Ibidem.
faber argentarius: . . 10. .
1613. . 72.. . 10. . 1654
. 216.
utensilia, vasa argentea:

187

: , , .
. 10. . 1571 . 55.
stercus: Male ylossograplius
apucl Hanlcam (Bel. XX)
interpretatur:
strevo Rusove fikaji serevo od srani
(cerevo).
. Chr. Ngr. I, s. a. 1200.
n. pr. I. (a. 1356).
. u . I, 39.
. A. . a.
1643 p. 269.
: . A.
. a. 1547 p. 50. :
. ib. . 1579 . 93.
, leg. in .

. t. I.

falx:
coxa . . 10. . 1568
. 128.
{msc. al) tu 8: () ,
. . . . 139 (s. a. 1477).
-.
... 102 (s. a. 1466).
sororis Alius:

. . . .
1553. 151.
. Msc. Bum. 363
p. 438b.
miirgaritatus:
. (a. 1356). . . J, 40.
:
,
. . . .
94 (s. a. 146S).
demin. db :
. . . . 1551 . 190.
pro . . . . 74
(s. . 1441, 1442), 73 (s. a. 1441).
:
. . 10.
saec. p. 357.


.
. ib. . 358.
facilitates:

( .

188

) .
. . . 150 (s. . 1478).
exercitus: A caiuu ()
,

. . . . 194 (s. a.
155S). exercitus: A

, . ...
177 (s. a. 150'J).
contumax:
,
,
. . 10. . 1612 . 94.
abundans: . . . . IV, . 114.
vim inferre depredando
etc.:

. . . . 1571 . 58.
: . . . 1483.
: . Chr. Nyr. J, s. a.
1107. sua parte virili:
4 , a
. . . .
1506 . 128.
(of. boh. silnicevia publica) n. pr. I. Chr. Ngr. J, s. aa. 1138,
1185; s. a. 1192. legitur.
vi:
, ; a TO
. (. 1327). . .
I, 19. . - 10.
. 1532 . 39.
, a
,
,
* . . . II,
12 (. 1605).
valde:
, no GO . . J. . 103. (s. a. 1467). .
. . J. . 109 s. a. {1470).
(jr. . adj. indecl.:
. ,


. . .. Ill [s. a. 1471).
livor:

, . . 10. . 1525.
daemon: cue
,
. 3Isc. Bum. 154.
f. 193.
: A. 1317. . . I, 16.
. . I. . JI. . 109. {s. a.
1470).
conliteri: ,
, .
. . 1541. . 47.
indicium, narratio:

* , *,


,
. . . . 1612 . 70.
,
u


. . . . 1613, . 71.
,

, .
. . II, 161 (. 1609).
se no turn i'acere; , . Jfsc. Bum. J\ 154 f. 377.
cortex, liber (On. . .
p. 203: , .
etc. .)
: (.
.) , . Msc. Syn.
926 f. 103. (scr. . a. 1652).
(cf. . ): . .
. . 94 (s. a. 1463).
linteum mensae superinjiciendum: 2 , , . . 10. . 1576 . 260.
; lasanum:
. Msc. Hum. 363.
cm. 80.
per:

,
,
. Nest. s. a. 912. A


. (. 1426). .
. I, 24. .


. . . . 67 (s. a. 1434). . Msc. Unci. N: 272,
f. 12b.
. . .
, 211 (s. a. 1581).
convocare, concire:
. . JL. .
128 (s. a. 1473).
societas, communitas mercium:
8 8
() (
!) ,

7
(). Arch. coll. Mull.
/.
cf. . .
vitrarius: A.
10. a. 1651 p. 338.
: 4 3
2 2
. . 10. . 1579 . 93.
( metallo) fabricare: 06, , ,
. [. 1328). . . I, 34.
clibanus: . . 10. . 1571 . 55. 1680. 78.
. . I.: . . . . . . IV, 112
{s. . 1409).
quantum:

.
A 10. a. 1635 p. 208. ,

. .
10. . 1666 . 108.
:
,
. . . .
103 (s. a. 1467).
interficere:

189

..
. . . 30.
-(excrcitus) contrahere, conducere: , . Ghr.
Ngr.
I, s.a. 1193.
pelles:
, ,
. Nest. s. a. 945.
:
,
. . 10. . 1675 . 425.
acgritudo: , , ,
, . . 10. a 1588, p. 199.
: A 8 . . . II nutritus: (sic
pro ) . . Tux. . IV,
p. 116. ( ,
. . . 110).
. Msc. Rum.
: 364. f. 47.
contrahere:

. God. Hum. ?
276 f. 11. . Ibid. f. 67.
(Germ, springen) nimpi, dissilire: . ;, 4 . .
.1. . 187 (s. a. 1535).
(cf. serh. )occulte,
per insidias:
2- . . . . . 196 (s. a. 1559).
(dentibus) irendere: 38
. Msc. Bum. ? 363.
f. 516.
: ,
. Msc. Rum. ? 363.
f. 439h.
expedire:
,
. . . p. l')7 (s. a.
1480).
se accingere, se expe
dire:
. . . . 179
(s. a. 1509).

190

C K P X

. v. . . . 1479 ( 1):
.
frendere:
. .
Tux. . IV, p. 1.
:
; 4800 .. 2000 7 .
;

25000, a no . . . . 192 (s. a. 1553). 7
,
*,

etc.
. . . 199 (s. . 1561).

Msc.
Rum. 152 f. .
n. pr. I. (prope Ladogam).
Chr. Ngr. s. a. 1105.pars urbis Ngr.:
K I
CK . Ohr. Ngr. I, s. a. 1181.
n. pr. ruris:
A. . a. 1699 p. 423.
dulcescere: Ta
,
.
Msc. Rum. 363 f. 439.
descendere: 5
5 , .
. . 26 (s. a. 1343).
salarium legatis proprium:
:
, . Nest. s.
a. 945.
flere:
cum .:
. Msc. Und. 276 f.
. . . . 1666
103b,
123.
. 107.
in adversam valetudinem in: - cidere:
- Msc. Syn. J\? 991
, a f. 266b.
. . .
moles ar 20 ,
gentea: TO oy 80 , . .
,
. . 94 (s. a. 1463).
(sic) ,
. . .
184 (s. WBO ,
a. 1513).
. Msc. Rum. 154
: f. 262.
. Msc. Bum. 363. cm. 47.
n. pr. l.: : , . (cf. s. v.
6 , ).
verbaliter:
, 10. . . . . 1678 . 109.
. 10. . 1680 . 77.
. pr. v.: : (. . . . . 1483. 260.
.)
vox chartae impressa:
, - () no
. Msc. Syn. 926 f. 1. (scr. c. a. 1652).
taedere (imprs): . . . . 1686 . 293.

imperium:

, ,
. Ifsc. Rum. : 364, f. 54.
, a
taedet: , a , . . . . 149 (s. a. 1478).
. : ,
. 3fsc. Rum. .
. . . 165 (s. a. 1485).
154 f. 377.
laus popularis: lidcs, promissum:

0 B X 1 .

(.

1471). . . I, 28. -

gratias agere:
.
. . . 133. (s. a. 1474).
; .

,
. . . 108
(s. a. 1559). fides, missum: , ,
.
. .1. p. 20G (s. a. 1565). convicium, probrum:
. . 10. sacc. .
357.
rumor: ,
,

, . . .
. 140 (s. a. 1477). - con
vicium maledictum:
, . 7. . p. 141 (s. a. 1477).
: ,
oxns. Arch. coll. Mull. 7/praeclarus. illustris: ()
, , a
(. . ). . N. 993. 754.
litterae:

8 ,
, (.)
,
, 8 , . Msc. Bum. 154 f. 323.
scribendi genus:

. . . . 220-221
(s. a. 1608).
(. . )
foedus rumpere, violare: . . I. . 38. (s. a. 1399).
,

191

,
. //. G. . IT, 113 (s.
a. 1412).
. J.. 10. . 1520 . 276.
dcm. n. yen. a
gen. /em.: , , ,
. . . II,
153 (. 1608 - 9). ;;
;. . . . 1645 . 88.
subditus:

. (. 1428). .
. I, 87.
part, a . (cf. v.
in dipll. aa. 1598, 1599.
A. . II): K B .
. . .,
, , , 8

. . . . IV, 108 (s. a. 1403).
adj. 4jFKb miles: 8; . . IIsc. Syn.
929 f. 71 (. a. 1580).
stipendia facere,
merere: , . . . . . 148 (s. a.
1478).
praeesse: 8
' . Arch. coll.

mm. 4.
f. gen. (cf. voccm simillime
formulam > ap. Mybn I, 248.
. Ibid. p.
10. ):
, .
(a. 138S). . . I, 56.
:

. Arch. coll. Mull. ? 4.
accidit impers.:
, , .
. 10. . 1586 . 94.
obedire:
. (.

192

1389). . . I, 58.
,
, . . . . 1601 . 420.
nominari:
, . Nest. s. a. 912.
, , a
(?) . . . .
ISO (s. a 1509). . . . . 1532 . 141.
,
. . . . 162733 .
76. , , ,
. To
. Arch coll. Miill. 4 / 3 S 8 .

() ().
Chr. Ngr. I, s. a. 1169.
: A

. . . . 89 (s. a. 1462).
. . 10. . 1612 . 65.
: A no , , ,
. Arcli. coll. Miill. ^/.w
GMHpHTb^castigare:
,
, . . . . 1678 . 109.
condicere, pacisci cum
auditio, fama: aliquo ( ; . Ocmp.
, 267 i.): no
, . Msc. Syn. 993 p. 737.
gen. . . . .
. ,
. . G. . J F , 110 IT, p. 145 et passim.
:
(s. . 1408).
: no 2 1 , no 1 . . 10. saec. XVII, p.
, . . . 356. ,
3 2 . Ibid,
. 1671 . 157.
- 358.
coecus, qui urna sortitoris
. ^?.foetov:
munere iungitur:
. Chr.

Ngr. s. a. 6712. (Msc. Tolstoj).
, - .
pullus: ,
Ghr. Ngr. I. s. a. 1193.
2 . . 10. .
vicinus:
1579 . 93.
A. 10. a.
peritus alicujus rei, '1483 p. 3.
satus in re: vicinus: , . JVes^. in in.

mixtus:
. . . . 1616 . 134.
. . I. . . . 35
. . .
(s. . 1372).
. 1584 . 59.
: () : , ,
. . . II.

: ... * - . Msc. Eum. 154 f. 176.
. incolae urbis :
- . . . 168. (s. a. 1486). ; miles gregarius: - . . . . 182 (s. a. 1512).
: 10 , color fuscus:
. Chr. Ngr. I, s. a. 1016. . Msc. Und. 276 f. 6667.
. Ibid, s. a. 1193. . . I. (. 1431). ..
1,25.

- .

servare:
. Msc. Rum. : 154 f. 28.
salvare:
;:
,
;. . G. . IV, 119
(s. a. 1419).
:
. . . . 1680 . 349.
armatus: 50 . . .
. 58 (s. a. 1426).
: .
,
(. 1389). . . I, 61.
:
. .1. . 59 (s. a. 1426).
:
.
. . . 109 (s. . 1470).
. . 10. . 1547 . 51.
tollere: . . . . 1483.
: .. ; ,
. . .
. 1571 . 57.furare:

. . 10. . 1579 . 92.
congrerari: ,
.
. . . 138 (s. . 1476).
abolitio:
, , . . 10. . 1612 . 67.
: (. )
. . . .
235 (s. . 1618).
auferre:

.
Chr. Ngr. I, s. a. 1128.
: A

. Arcli. coll. Milll -

193

:
. . . 1612 . 66.
furatio: ,

. . 10. .
1547 . 52.
nurus:
. P.S. . 3.
nix: * .
. Msc. Rum.
363 p. 18.
(cf. ):


. . .. 89 (s. a. 1462).

13. Ibid. p. 155. (s.
a. 1480).
: ,
;..
,
.
Msc. Und. 272. f. .
, . Ibid. f. 17.
. . I.:

. . . .
1483 . 3.
. .
. . 184 (s. . 1517).
ardens rogus, :
. Msc. Und. 272 f. 12.
(vox germ, der Stint * salmo
Eperlanus): .

; . JJCK. . p. 236 (s.
a. 1626).
apparatus:
6 , . . .
. 1568 . 126.
. . . . 1579 . 93.

. . 10. . 1596 .
132.
,
. . . . 1672 . 329.
Co cum. ace. (boh. sec): He
co . . .
II, 51 (. 1601).
canis:
13

194

. Use. Unci. 276.


f. .
proprietas, res privatae possessionis: . 10. a. 1483. A
, .
, . . . XIYXVp.U6{M
).
cogn.
: .
. . . 1610 . 221 { X).
(cf. ):
4
,
27 . . .
. 52 (s. . 14571.
communiter: . (. 1328).
. . I, 34.
: . , , . JI. .
113 (s. . 1471).
vestes ponere: * . Nest, in in.
actio de pace:
, 20 , ,
. . . .
195 (s. . 1558).
senatus : ()
, ...
. ( ) . . . 220
(s. a. 1607).
. . . 1547 . 105.
consentio: ,
. Msc. Mum. ? 445 f. 6.
cum daf.:
, ^. . . . 114 (s. a. 1509).
conscius: . ,
Msc.
Und. 216. f. 154.
cum ace. incursum facere in
aliquem: ,

. . . II, 2.
(. 1598). ()
, Ibid. .
: . Arch. coll. Mull. (
se removere, se recipere:

l!

II

,
. . . . 207 (s. a. 1566).
congruere:
, . Arch. eoll. Mull. 7/.tit.
legatio:
, ,
,
. Nest. s. a. 912.
a. n. pr. fl. n. pr.
gentis: A , ,
, ,
6 . . .
. 1530 . 37.
. pr. fl. . . II, 105 (a. 1606).
Solaris:
. Msc. Bum.
154 f. 216.
: ,
,
. . . . 31 {s. a.
1352).
- sol; . Chr. Ngr. I, s. a. 1140.
n. pr. fl. . . 1627
33. p. 76.
: . . . .
1579 . 92.
gen. :

,
.
.* . . 1505 . 164.
salsus: . . . . XV. 270.
. . .
. 1568 . 126.
musco tegere:

. .
. . 1672 . 328.
seditio: 8| . Msc. Bum. 154.
f. 138. . Ibid. f. 142.
somnus: ffi
* . Msc. Und. J\? 572
f. 25b.

c o n
- tibia:
. Msc. Unci 272 f. 25.
cocjii. v. (sterfcens): , , . . . . 54 (s. a. 1421).
litigare: . (. 1471). .
. I, 28.
. iunditus: A

, (.
), . . . . 113 {s. a. 1471).
. . I.:
4 . Msc.

8.

928. f. 7.
quadraginta fern. gen:.
.
. . . 1568. . 128.
. Ibidem.
dedecorare: , . . . .
IT, 114 (s. a. 1412).
ablegaie (cf. v. ),
devocare, revocare: ..
.
, (. ) ,
. .. .1. . 139 (s. a. 1476).
:
.
Arch. coll. Mull. 7 / , .
ordo: , . Msc.Bum.
? 154. f. 244.
abies: Ha , .
. Msc. Syn. 610. f. 35. (. a.
1492). , ,
. , 10.
. 1604. . 44.
sib r a abietum: . ^. . XIVXV
.
115 (
XIX).

195

. pr. I. Msc. Syn. f. 35 -


610 (cf. . ).
silva abietum:
, . .
. II, 104 {. 1606). . 10. . 1610.
. 63.
obsolescere:
()

. Msc. Syn. : 926 f. 101
(. a. 1652). , .
, ^ , . ,
. Ibidem, (cf. s. . ).
accidere: . . . . 100 (s.
a. 1562).
: ,
. . . . 1646 . 280.
. q. :
.
. .1. . 173 (s: a. 1507).
:
. Msc.
Bum. ? 88 p. 90.
deterere:

.
Msc. Und. 276. f. 126.
centurio: .
. . XV, . 275.
Coxa centuria (cf. v. ):
4 . . . .
153 (s. a. 1480). 10
. Ibid. p. 170 {s.
a. 1495).
Coxaaratrum;
coxa
. . . . 1485 . 5.
Stae Sophiae parochiales.
Chr. Ngr. I, s. a. 1193.
m. gen.: Ha

,
;
. . JI. . 64
[s. a. 1432). p. 68 [s. a. 1434).
. .'
Ibid. p. 164 (s. a. 1485).
vinculo nuptiali jungi:
13*

196

* cendendi:
2. . . . 190 (s. a. 154G).
. Msc. Syn.
: 928 ff. 54 - 55.
6 , ,
resipiscere,se collige 10 . . . . 1680. re: , . 78.
I pin ,
litem agere: A . . JL. . 120 (.9. . 1471).
, : A -
.. , . . II, 100.
, . {. 1402]. sensum dubium praebet fragm. dipl.
. . I, 66. a. 1318 (. u % I, IS):.,
, , , . . ...
. . 1509. . 164.
conferre: (: ) ; . . . . 1485 . 5.
, testamentum: . . . . 1584 . 60.

consulere:
. . . . 1540. 136. : . . . . 1631 . 185.
. Msc. Syn. 929. f. 72
cum aliquo consul(. a. 1580).
tare, deliberare:
beatae Virginis. ;
festus obdormitionis B. V. , . . . .
Mariae: I F , 110 (s. a. 1408).
,
succedere (de fortuna
. secunda):
{. 1371). . . I, 52.
, numero integro: , .
, Msc. Rum. 363, . 66.
. . . . 1568 . 126.
abigere, depellere:
{cf. . ): . , ,
, . . . .1. . 134 (s.
. . . 242 (s. a. 1645).
a. 1474).
seditiosus:E[
. A. 10. a. 1611 p. 99.

-continuo, statim:
?^. . . 1613.73. B. : catervatim, frequenter: -
. . . ... (s. a. 1352). . . . . 130
omnino: - (s. . 1474).
, a
:
. . . . 107 , .
(s. a. 1469).
Msc. TJnd. 276 f. 149.
continuo:
interrogare:
- : , , .
. . . . 1667 . 90.
. 1. . 217 (s. a. 1610).
- adjuvare mod. conj.:
(frumenta ex agris) avehe - re: A .
, - . . a. 1571 p. 54. abolere:
. . ,
Nest. s. a. 912.
,
genus aliquod ignis ac- , .

, .
. . . 58 (s. a. 1420).
: . . . . 1603.
recedcre:
.
U. G. .//. , 123 (s. . 1445).
cog. :
. (. 1599) . . II, 24.
: collisio, consertio:
:
, ;,
. . . J. IT,
115 (s. a. 1419).
.. .. 1536. 175.
; * saepissime legitiuin cod. Vnd. 276.
media pars: ,
.. Hum. 152 f. 84.
(hodie ) dies
Mercurii: A ( a?, j). 560)
ouapaita
* 4 .
. 10. XVII.
358.
vir mediae aetatis: ,
,
10 ;
, 8
; ,
, 5. Nest. s.
a. 945.
dicere: *,
,
, cpoio*
. /. . ^ ; 5 5 (s. a. 1341).
cognati:
,
*. . 10. . 1671 .
55. . Msc. Bum. 273 f. 20.
consanguineus:
. . 10. 1627
2653 . 76.
:
. . . . 84 (s. a. 1460).

197

,

. Ibidem. . Ibidem, p. 86.
dedecus^a . Msc. Hum. 413 f. 89.
:
.
. . . 129 (s. . 1473).
condere:
, , . Nest, in in.
: 4
. . . . 153 (s. . 1480).
10 . Ibid. p. 170 (s. a. 1495).
pacisci: A ...
A. 10. X V, p. 270271. '
: . A. .
a. 1579 p. .93.
coQseri: A y
, .
. 10. . 1555 . 169.
plicatura:A * . . .
1571 . 58.

".
. II, 84 (. 1606).
fem. gen pugna, consertio
clypeorum: A
. . . . 23 (s. . 1341).
. gen cont'lictus, pugna
(cf. boh. sestupcongi-essio): nep . . . . 26 (s. a. 1348).
()

, . .1. . 154
(s. a. 1480). Ha

. . . .
IT, 138 (s. a. 1386).
. . . . ib. 14,
(s. a. 1399).
pignus emtionis-
. . . . 1656 . 142.
ultro citroque nuncios
mittere: () . 3

198

. . . . 147 (s.
a. 1478).
(cf. vb. ):
( )
no ,
,
. I. . 134 (s. a. 1475).
; He - deficere: , . . . JI, 47 (.1601).
habere, existimare'.
,
. . . II, 63 (.
1605). . . . !
65 (. 1605).suppeditare:

,
, 3
. . . . 1547 . 195.
:
. Arch.coll. Miill. 7/fil),..
;
magno, parvo constare:
, , . .
. . 1585 . 252 devertere:
, . . .
. 1674 . 253.
(, ):
2
. . . . 1674 . 258.
. pr. v. Chr. Ngr. I. s. a.
1118 {cf. carm.
popull).
:
. //. . . 186 (s. a. 1532).
grex fidelis monachorum
(pi-aefecti eorum ratione habita): Ce
. . . .
10. XIV . 116.

. .
Ibid. ( XXVI)...
. Ibid. p. 144.
- grex :
, ,

A.

, . (.
1328) . . I 34.
. pr. v. Chr. Ngr. I, s.
a. 1176.
: 3 ()..
. 224 {s. . 1609).
:
. . 10. XIV
XV . 112.
v. deriv. a sub. :
, ,
. (. 1388). .
. I, 56.
demin. praediolum
hereditarium:
. . . . 1612 . 67.
,
,
, , A. 10. .
1661 . 420 supellex: 0

. . . .
1675 . 426.
- praedium, agei- principis provincialis (opp. cf. boh. statek, boh.
pol. stan - domus, praedium, respublica),
mansio principalis: A
, .
(. 1388). . . I, 56,mansio itineris: no
. . I. . 127 (s. a. 1473).
no
2 , 3
,
40 5 . ,
,
*
. . . . 143 (s. a. 1477.
8:. * . . . . 193.
,
. . .1. . 197 (s,
a. 1560).
lacus (cf. stan): -

A .
. . . .1. IV, 124 (s.
a. 1446). (germ. Rohrwerk.)camera arundimim: no
, 2 , .
. . . 156 (s. a. 1480).
antiquus: ,

. . 10. a. 15S8 . 199.
priscus:!! () , . .
. . . . . 176 (s. a. 1509).
senior:
* . .

(. 1389). . . I,
58. . . . Ibid. p. 61.
veins:
,
, ,
. . . 35 (s. . 1875).
praefectusmilitum:
, 10
, . Gltr.
Ngr. J, s. a. 1016.
:
. . . . 1579 . 93.
; :
. Arch. coll. Mull. VSMstare, deficere, intermittere: A
,
'. . . II, 53 (. 1602).
- fieri:
,
, . Arch. coll.
. - c o n a r ' : ^10

, , . . 10.
. 1653 . 103.
:
(). Rum.
Bols. 88 f. 97.
; mori, vita cedere:
,
,

199

. . . II, 43
(. 1601).
(boh. sec) congrnit,
non deficit: He
, . . . II, 51 (. 1601).
proelio separare:
. . . . 26
(s. a. 1343.
:
, (. . ), . . ... 26 (s.a.1343).
succedere; ,
. Ante a. 1226. (Epil. Sab. . . X, Spec. Til).
no in alicajus partes
transire, seqni aliquem:
. Ghr.
Ngr. I, s. a. 1157.
praedium,patrimonium:OT ,
, . .
. . 1571 . 57.
,
. . . . 1596 . 132.
supellex: Ho
, .
. . . 30 (s. a. 1352).
cf. . .
: () .
Arch. coll. . 7/.'!vadimonium:
,
... :
. . 10.
. 1541 . 48.
,
::..0..16352).206.
adv. oculos
defigere in vultu alicujus:
. Msc. Rum. ?
565 p. 8.
componere, in ordinem redigere; -

200

n. pr. v.:
. , . . 165 (s. a. 1485).
: / BHJT *, ,)...152
f. 26.
male pro :
( N: 412)
. 3Isc. Syn. 928
f. 57.
sub. num. gen. ne.: .
. - 385.
trames: . p. , a
. . . 1554 . 167 (v. s. . ). (. 1328) . . I, 34. fern.
vitrum: - gen. (cf. ):

,

. Msc. Hum. . . . . 1526 . 121.
centuria: ,
; 152 f. 29.
: ita travestitur in 1. pal. , ,
rossica nomen capitis regni Suedorum. (. 1270). . I, 4.
A. 10. a. 1653. p. 104: .
^ meta f'oeni: A
Ididem. a. 1646 p. 279 . A

.
, ,
: . . . ... 152 (s. a. 1479).
. I. . 105 (s. a. 1409).
, , :
: , , . . . . 1551.
( ) - . 272.
. . . . 177 (s. a. 1509).
{cf. . ): : - 2 . . .
XV
. 159. 4 .
. . . . . 1483 . 260.
.
calix vitreus:
... 213 (s. a. 1589).
}.(.135(>).
/. gen. gradu- . . I, 40.
atim: dat.: .
. . . .
^0]^....,117(..1418). :
. . . , ,
. - ,
, . 145 ( ).
conculcare:
, - : ,
, , . . . . 123.
. . . II, 75 (s. a. 1472).
(. 1605).
fulcrum: consumi, absumi: no . . 10. . 1578 . 130. palus,
- stipes:
, , . .
, . 14831502 . 162.
. . . - 129 (s. 1473).
coenacula: tegere, tueri:

. . 10. . 1483 . 132.


. . .. 180
coenacula: (s. . 1509).

: - . . . . 1674 . 258.
. Msc. Bum. . 154 /'. 379.

, ()
, . Clir. Ngr. I, s.
a, 1157.
dyptichus; ,
. . . . 164.6 . 279.
: . . .

C T

0 ".

xiotestas: .
, .
. . .
117 (s. a. 1471).
:
..
88. f. 07h.
-caput regni: - ,
. . . . 209
(s. a. 1570).
: ,
S
(sic). Msc. Bum. 154 f. 349.
cumulus:
. A. . . 1653
jp. 332. cro
ny, . . . . 237
(s. a. 16-19).
excubiae, vigilia: -
,
* .
. . . 140 (s. a. 1477).
statio exlrema:

()
. . .. 154
{s. a. 1480).
. . . . IY , 122
(s. . 1444) (cf. s. . ). .
A. . . 1674. . 253.
litus, : . ... . . . . . 1585 . 251.
. . 1674. . 253. juxta:
,
, . .
Ngr. I, s. a. 1143.
; Ha abalienare: . . 10. . 1679
. 194.
:
. JI:p.89(s.a.l462).
:

. . 10. .
113.
,
. . . . 1547 . 52.

201

:


.
A. . II, 24 (. 1599). ..


. . 10. . 1606.
, 100.
pi. t.procursatores: A
u ,
. . JI. . 194 (s. a. 1558).
contorsus , spiralis (boh.
stociti zusaramendrelien: Liny prime,
ne kr iwe neb stocene spirales):
. (a. 1856) . u . J, 40.
mansio: Ha
, (sic)

. Msc. Bum. ? 364 f. 13.
stare:
B. ,
> *: .
. ! . . . 147
(s. a. 14:78).
.
*.
sedem, domicilium habere:
,
. . . , 54 (s. a. 1603).
. .^. 1678 . 109.
propugnare pro aliquo, dei'endere aliquem:
. ! . . .%204
{s. . 1609).
alicui resistere:
,

. . . . 218 (s. a. 1607).


^ verbum tenere:

.. . . , 114 (s. a. 1412).
terra natus (. ),
radices in terra captus:
. . 10. . 1518.
. 275. , , a
. -

202

,
. ). .

1611.

179.

: * . . 10 . 1624.
. 204.
: .
, a
,
, .
...(s.a.1471).
colonus:
. . 10. .
143.
: ... . .
XIY.
145.

. . . . 1612 . 67.
:
, a
. . . XV . 274.
custodes: . Chr.
Ngr. I. s. a. 1136.
adv. seorsum (uti
prope): . Nest. s. a. 941.
. hominis seditiosi metus:

. . .
. 217. (s. a. 1610).
n. pr. v. Chr. Ngr. I. s.
a. a. 1141, 1200.
:
. J. . . IV.
132.
/em. gen:

,
. . .
. 1618. . 177.
; :
:
,
. . Bum. 154 /'. 57.9.
piopugnaculum:
. . 10.
. 1574 . 248.
. . . .
23 (s. . 1341).
ordinate: ^

. .
.
..." 276f. 35.
habilis:

. il/sc. Und.
? 276 f. 92.
tueri:
, . . . . 179 (s. a. 1509).
asser: . . .
. 1630 . 241.
tignum: ,
, . Msc. . 2 363 . 51.
coll.: .
. . . 1583 . 132.
tignum:

. . . II, 39 (s. a. 1601
2). , 2
, 1 . . 10.
.
356.
:

. . .
. 1653 . 331.
: . . . . 1664 . 328.
putridus:

. Use. Rum. 363 cm. 37.
patruus:
. Chr. Ngr.I,s. a. 1158.
cogn. v.: . .
I. . 87. (s. a. 1461).
fulgur: . ; a
. . . 109 (s.
a. 1470).
telorum :
,
. . . . 187 (s. a. 1535).
: ^. .
. . 125 (s. . 1473). () . . . .
223 (s. a. 1609). ,

,
,

. .
: * . 10. . 1601 . 287.
: 0 , > ,
. Msc. . 363.58.
:
. , 10. a. 1G43 . 333.
rebellare, seditionem
movere. (cf.pol. strzagnienie) deficere ab
imperio alicujus: B. .
. . . . 136 (s. a. 1476).
occurens: )
. Msc.
Bum. 16d f. 283.
perlrictio:
. . . II, 75 (a. 1605).
: . Msc.
Bum. ff. 413, 415 (cf. . ).
fragor, strep itus:

. . . . 172 (s. a.
1501). w . Msc.
Bum. 378, f. 10 (. 1689).
gubernaculum (cf. pol. styr,
sive ster e germ. Steuer):II (ft . Msc. Syn. ? 428 f. 59.
5 ... 17 2
2 7 16
7 , .
. 10. . 1585 . 252.
in angustias redigere:
, ,
,
,
,
u
. . . . 150 (s. a. 1478).
. : . . 10. XVj)
271.
assequi [cf. : A
". .
I, 24): ( ) . . .1. p. 4' (s.
a, 1407). . .
-

203

. . . . , 143 (s. a. 1402).


puteus: 2
. . . , . 110. 3 . . .
. 1578 . 130.
n. pr. . Chr. Ngr. I, s.
a. 1111.
tribunal: y
, , . .
. . 1568 . 91.

( ). Ibid.
a. 1574 p. 247.
vasculum:
. . . 1615 . 75.
. . .1483
1502 . 162.
. pr.v.Chr. Ngr. Is. a. 1141.
n. pr. v.: . . . a. 1596 p. 231.
:

, . Arh. coll. Mull. VJJ,.
; :
12'
, ,
. . . . 103
(s. a. 1467). . ... *

,
. .
. 137 (s a. 1476).
perca, Lucioperca:
- 2 ,
. . . . 1674 . 257.
: 20
. . . . 1547. 195.
utensile, vas:
2 . (. 1328). . . I, 33,
34. ... . (. 1371). .
. 51.
. . . . 1571 . 55.
judicium, expensae litis:
.^...7/, 76(. 1605).
fatum extremum:
. . G. .
IV, 119 (s. a. 1419).

-deriv. feminina judicis:


. . 10. a. 1532p. 173.
, . A JO.a. ^ - ^ ? .
: . . 10. . 1585 . 251.
ramosus, brachiatus: Bo

, , ,
. . 10. . 1631 . 183.
: (. ) .
,
,
. . . 69 (s. a. 1435).
.... .. 2d (s.a.l:!41).
:
. .1. . IV, . 150.
. . 10. . 1600
. 233.
textor panni tenuioris:

,
. (. 1388). .
. I, 57.
implicatio:


, . . . 21.
: . Use. Bum. 378 f. 9 (a. 1689).
cogn. v.:
. Msc. Syn.
926 f. 61. (. a. 1652).
n. pr. I. (a. 1389). . u
. I, 58.
:
,
, . JVesf. in in.
: obviam ire, benigno vultn
suscipere: ( ) * .
. . .125 (s.a.l473)M *
. Ibid.p. 154
(s. a. 1480).
honore :
.
. . . 125 (s. . 1473).
coiucSjSocius (cf. boh. sused):

,

. .
10. . 7568 . 294. . ;
;

. Msc. Und. 276
f. 126.
. QCK..^J. Z6 ifs.a.MS4).
praes. :
. ciibi(ui-bismoenia,ruinafusa) F.S.p.3.
locus ubi limites congrediuntur:
2 ,
. . .
. 1554 . 167.
n.pr.l. Clir. Ngr. I,s.a. 1103.
;
, . . 10. . 1555 . 168.
n. pr. I. Mosq. (a. 1328,
1329). . . I, 31, 60 (cf. neoruss.
).
. .:
,
. . . . 1631
. 184.
: . .
10. . 1568 . 126. . .
).
Msc. Und. 276. f. 40b.
n. pr. fl.:
*
. Msc. Bum. ' 363.
:

1
. Arch. coll.
Midi. /.
redire:
. .
. . 1584 . 61.
consilium. . . a. 1679 p.
102 (s. v. ).
concire (i. q. vet. eccl.
): ,
(t. eccl. manus 1:
, () ).
G. Hamart. . Nest. s. a. 912,

205

: . . . . 1587. 283. . Msc. Und. 276 f. 129.


: - . .
... Arch, Und. ? 572 f. 26.
coll. Mull.
..
cum gen.propter,
ob: cum instr. elliptice comparationem , ,
designat(ad rationem) alicujus; hunc (). Nest.
solum comparationis objectum enuntiat s. a. 912. . . . II,
eumque casu instr. regit: , 75 (. 1605).

cum gen. de:
. . . II, 32 ( ) ,
(. 1600).
. . . . 224 (s. a. 1609).
cum ace. quantitatem. facultatem
patron, a praec. Chr.
designat: - Ngr. I, s. a. 1200.
. Chr. Ngr. I, s.
contendere (cf. Slid
a. 1137. , - Libus'in: wadita se rodna bratry): 80. . . I. IV, 124 (s. a. . Chr. Ngr. J, s. a. 1157.
1446).
c deviare:
40 . . . . 122 (s. a. ()
1472). . Msc. Syn. ?
. Ibid. p. 125 (s. a. 1473). 928 f. 29.
possessio communis, , . JI. . 169 (. . 1487).
cupatio: ..
( )
. . . . 1615 . 74.

cum : ,
. Msc. Syn. 928 f. 39.
pluries legitur in
conjurare:
. . a. 1550 p. 124. - , .
..., - Nest. s. a. 941.
. A . . 1585 .
(cf. .
251. .-. . popull.) n. pr. viri (mercmarii).
Chr.
Msc. Bum. 363. Ngr. I, s. a. 1167.
. .
conjurari: cum gen. (Alternat. cum praep. , . Chr. Ngr. I,
in carmm. poptdl.: A - s. a. 1132.
.
adulari aliquem.
. II, 131)ab:
. Chr. Ngr. 1; s. a. 1193. - amatoria, adulatoria exercere:
. . . . 120 (s. . 1471). -
, . P.S.p. 3.
. Msc. Syn. 413 f.
munus deponere:
34. 20 . . .. 127 (s. a. 1473) . . . . IV, 114 (s. a. 1414).
ad annorum seriem uumerandam:
foedere jungi: ( )
(Abhinc annos octo cistac . /. Ngr.
inclusa erat). . . p. 123 (s. a. 1472). I, s. a. 1167.
de, pro: no
legatus:
. . . Chr. Ngr. I, s. a. 1167.
. . 132 (s. a. 1474).
:
, ,
. Msc. Bum. 152. f. 42b.
. . 10. . 1578 .
: 197. 8
, , ,

206

, . . 10. . . 37.
convenire, congregari:
,
, , .
. Ngr. 1, s. a. 1191'.
commnniter;

, .
. . G. . IV,
145 (s. . 1403).
:
( ) , Glir. Ngr. I,
s. a. 1177.
dedolare, aedificare:
2 . Ghr. Ngr. I, s. a. 1183.
: . Nest, in in.
signa conferre. ma
num conserei'e: A
.
Nest. s. a. !J15.

. . J. . 154 (s. a. 1480).
v. s. . .
. . 10. . 1530 . 173.
telum:
,
5 . Nest. s. a. 912.
acljacere (cf. , ): (
) . Nest.

in in.

caedere, detruncare:
. .. .1604.94.
collidi: ; ,
, , ,
. .. G. . IV, 118
(s. a. 1419).
occurere: ..
..
,
. . . II, 141 {. 1608).

auferre:
.. .
Ghr. Ngr. 1 s. a. 1066.
. . 10. . 1653 . 332.
n. gen:. . . . . 1525. . Ibid.
filialitas:

;

, (. 1433). . .
I, 94.
acer patriae propugnator:

* .
. I. . 183 (s. a. 1573).
n. pr. v.:
[. . I. . 165 (s. . 1485).
{- ) nontritns:
. - 10. . 1639
. 101. . . 10. . 1680.
. 80.
.
. 10. . 1643. . 332.
.udor: '
,
; , \-
,
-
,
. Msc. Rum.
; 154. f. 408.
caseus: 40 :
. .
. . 1579. - 92.
: . IIsc. Sijn. 413. f. 77.
:

. Arch. coll. 7 / 9 1 .
cogn. latronis cujusdam'

. . 10. . 1697 .
285.
{cf. ) patron. Ghr.
Ngr. I. s. a. 1167.
:
. . :
. 125. ($. . 1473).
:
. . 10. ante 1494 p. 120.

.
satur:
.
. . . 1644. . 269.
, era, pron. dem. ; {.
dot. ). . ., . 3031. (. 1600):
,
(. 1389). . . I, 61.

, , hie, haec, hoc: *


?.. 3 ,
*. Nest. s. a 862.
fem. :

. Nest, in in.
. pr. v. Chr. Ngr. Is. a.
1188.
splendere, lucere, radiare:
,
.
Nest. s. a. 945.
,
. Ibidem.
- Boreas:
-
. . .1. . 202. (s. a.
1563).
satus:
, . . .
saec. XYII p. 357.
nomen gentis russieae: A
8' no no ,
no ( .
Lavr.) P.S. p. 1.
- testis nuptiarum: A y

. . . . 1661 . 420. - qui custodia tenetur:

, ,
. . . .
1613. . 72. .
, . Rum. Bols. ? 88 f. 85 a.
sedem habere:
. Nest in in.
in custodia retineri, in possessione morari: , , . (. 1327) .
. I, 19. . . .
,
. . 10. . 1530 . 37.
se defendendo, ad
propulsandam parari: -

207

, . Chr.
Ngr. I, s. a. 1149.
sella equestris: A 2 , . . 10. .
1547. . 50.

. . . .
1571 . 129.
: no
3 .
,
,
, .
. . . 1585 . 252.
aula judicialis {cf. boh. soudni
sfri):
- - .., , , . . . . 1483 .
3.aulaeum: 3
,
. . . . 67 (s. a. 1434).
vestibulum: .
Chr. Ngr. 1 s. a. 1174. A
. , a
, . .
. . 19 (s. a. 1327).
. . . . 1679 .
102. ( )
, . Ibid p. 111. (s. a. 1471).

..
ei'o.
Msc. Und. 276 f. 129b.
meta foeni:
. . . a. 1578 p. 130.
2
, , . . . . 1632 . 38.
: . . . . 1631 . 134,
:
. . .
. 1532 . 38.
foenum; n . pi. foenum
perceptum:
. . 10. . 1485.5.
foenisicium:
I ; . Chr. Ngr. I.

20S

c *

vestibulum: Ij ..,
. . 10.
III ( ).
. . 10. . 1613 . 71. -.
, albus (de equo): .
, , .
. . . 1579 . 92.
. 10. . 1483 . 3.
silva caedua: - , ,
. . 10. .

. 22. A , , . ib. .
, . . 10. . 1518. 1578 . 130. caedere: , . . . ,

194. (s. a. 1558).
, . . . 1596 . 132.
silva caedua: .
: . Ghr.
. . . 1520. 276. . . Ngr. I s. a. 1137.valere, sufficere: A
cognatus; socius, consors (cf. ,
hod. ): .
- . . II, 50 (. 16089).

.
:
2
. . . . 1680
. 77.
rebellantium Rex:

. . I. . 218. (s. a. 1607).
castrum rebellantium:. . .. 218 (s. a. 160/).
.
. . 222 (s. a. 1609).
. .
2 ,
ib. . 226 (s.
a. 1610).
rete spissius: .
,
. . 10. . 1674 .
258.
70- 9- ,
20- . . . a. eod. ibid.
protenus:
, . Nest.
in in.

,
, . Nest. s. a. 866.
seps (cf. boh. plot teynecny^):
Tajn, plot od tajniti". Matth. Benes.
1587 apud Hanha Beliq.
XX.
item (a. 1453). . u . I. 91.
tamen, imo etiam, nihilo mi
nus: A ( )

;
. . .
. 106 (s. a. 1469). , , ,
. Ibid.p. 120 (s. a. 1471).
, ,
.
Ibid.p. 14 (s. a. 1477).
.
... .
. . . . 148,
149 (s. a. 1478).
tamen: 7-,
, 4
, a 3 . . . . 110 (s. a. 1470).
talis:

t o.
() . .
II, ,9 (.
1001-2).
. -comparat.:
(. ) , *

,
,
*

. . ^).
1'>0 (s. a. 1478).etsi, licet: A
BO
;
. . . . 109
(s . 1470), ,

. . . . . 112 (s. a.
1471).
asserendi vim habet per correlat.ionem - ejusdem actionis bis
enuntiatae necessitas quaedam fatalis
arguitur:
, . Msc. Und. J\? 276
f. llle.
:

. . 10. , 1611 . 179.
glacie solutus:
, , . . . . 165 (s. a. 1485).
obses:
, , ,
, , , . Nest. s. a.
944. ,
. (. 1317) . . I, 16.
:
, (. 1317). . . I, 15.
portorium: . (. 1328). . . I, 34.
, , . .
. . 180. (s a. 1509).
pro : . . JI. . 94 (s.
a. 1463) . Ibid. p. 101 (s. a. 1466).
portorium: A.
. II, 76 (a. 1605).
[deriv. a ) porti-

209

tor, telonarius: A
;
;
. (. 1410). . . I, 76.
(deriv. a . ).
portitor. A. 10. a. 1598 p. 133.
vile,pavvipretii (cf. boh. tani
vilis). adv.parvo pretio: A
( ) y
. ,
,


. . . . 108 (s.
a. 1470).
:
, . . .
. 1611 . 240 ( 1).
, molestare:
.
. . . . 1667 . 90.
res furata;
. . . . 1541 . 47.
:

. Arcli. coll. Mull. 7/svt.
. . .. 10
(s. a. 1240).
durus; . . . . 70 (s. a. 1435).
T
. Arch. coll. . / S e ,.
opinari: (),
. Ghr. Ngr. I s.
a. 1167.
patron.: .. Chr. Ngr. 1, s. a. 1144.
litem agere:
.
Bum. Bols. 88 p. 96b. .
vehes:
2
,. .. . 1659. 153.
via: , ^
14

210

, a
. . . . 1518.
corio vitulino fectus: . . 10.
. 1579 . .9.9.
:
no GO
. . . . 96 (s.
a. UG3).
{cf. . )niactare, de.re: , . ilfsc. Mum.
Bols. 88 f. 90.
n. pr. tribus. . . a.
1596 p. 141.
n, pr. I.: ; .
. . . . 174.
aediliculum: ,
.
. 0. . I F , 112 [s. a. 1409).
aedes; 1135 .. . .
.
,
. 3fsc. Bum. 154 f. 105.
depraedari:
2 ,
3 , 40 5
. . . . 143 (s. a. 1477).
. Ibid. p. 172
(s. a. 1501).
(dem. a nam. pr. ):
.
. pr. I. . . XIV.
143.
. . 10.
. 1579 . 93.
tritus (cf. s. . ).
:
(sic). Arch. coll. Milll.
distuibare, diruere:
. . . . 202.
(s. a. 1563).
incidere, insculpere:
,
. . 10. . 1534 . 46.
: 16 7 . . .
. 1585 . 252.

: .
. . . 26 (s. a. 134.3).
(Quam in pocsi ScrbDi'um, tam
in lingua palaeorossica c. dativns pron.
2 pers. ad vim sermonis paraeaeticam
augendam saepissime adhibetur): A ,
. (. 1318) . . I, 18.
Magni juridieus
curialis s. aulicus;
* . (a. 12G5).
. . I, 2.
patronym.:
.
. . . 51 (s. . 1510).
n . . . . .
116 (
XXIII).
, , (bob. tisicery, tisicny,
pol. tysinczny) millecuplus, snmmus: (
! . Msc. Syn. 993 p.
739.
: ( .)
, . ,
. *. LICK. .1.
144 (s. a. 1477).
viridis in nigrum vergens: . A. 10. a. 1579
p. 92.
To conj. pronn. interrogativis sensum
indefinitorum addit:
, . Mac.
Rum. 363 cm. 47. Pronominibus in
terrogativis additur, relativorum vicem
gerentibus: Ha
- -. (.
1165). . . I, 1.
Totunc, turn demum: A ?
, . Chr. Ngr. J, s. a.
1141. A ,
. ( 1431). . . I, 25.
: , ,
. Arch. coll. Mull. 7 / 1) .
: .
,
. Arch. coll.
Mull. 7,,,.
socius, coadjutor:

T 0 .

'
; ( . .

^). 70) . . , . . 10. . 1012 . 69.
..1.8(.138!)).. . 1,55.
: ,
, . Nest, in in.
: . *
^ 153 ) Tl'a. Msc. Bum. A- 162 f. 2.
, , : ,
.?
. . . . ) (s.
a. 14 OH).
: ero. . 10. XIVXT
p. 115
( XIX).
. . I.:
. . 10. . 1599 . 202.
constr. intcrr. pro TO
numne: :
?,.. .
. 1627 . 75.
tunc: () , .
. 10. a. 161H . 84.
( )..
Bum. 364 f. 38.
' ( )modo,solum:H'bcTb
, , . ,
, a
. . . . 115 (s. a. 1471). A.
. II, 105 (a. 1606).Si modo: ,
. . . .
177 (s. . 1509). Si autem:
,
, . . .
. 99 (s. a. 1465).
: .

211

. . . . 94 (s. a. 1463).
Ibid. p. 132 (s. a. 1474).
sensus, ratio:
,
. .
. . 1571 . 57. (Eos testes adhibeo,
me nunquam possedisse^.
. A. . a. 1663 p. 213.
:
2 . . . . 1059 . 153.
: . . 10. . 1039 . 101.
:
. . . . 1568 . 126.
Epissius adv. gr. .\
. . .
. 40 (s. . 1404).
pannus duplex crassior:

. Nest.
s. a. 907.
tam: . .
. Chr. . I, s. a. 1167.
si autem, modo,vixdum (eoruss. -): A ,
. . .. , 114 (s. . 1412). A
,
. . . . . 141
(s. a. 1477).
, . Ibidem.
,
170 . . ..
83.nisi: ,
* . . . . . 188 (s.
a. 1540).
. nisi forte (cum
inf.):
,

. . . II,
25 (. 1599).
, ,
aegre (v. s. . , ).
tantum:
,
14*

'212

. . .
a. 1G12 . 68.
( . . ):
./ .. 1^)81 . 197.
saltare:

. Msc. Rum. SOH p. 78.
: ;, . . . . 1530 . 37.
turn primum: t . . . . 4.
nunc, hodie: , . . . a.l571p.5!J.
populus junior. 2 . . . . 1532 . 17
securiclatuSj-rreXeiavoc;: A

. . .
. 1482 . 161.
bipennis, securis: . . 10. . 1579 . 92.
securis ( . . ) pationis signum. . . a. 1485 p. 5
(v. s. v. coxa). Ibid. p. 6. A. . a. 1690
p. 78. Of. s. v. .
divendere, venum dare
aliquidrH ,
. . . . 1680 . 81.
forum: 1308 , . ...7.^ .
Ibid.p.37(s.a.l397).
forum: .

( ). .
. . .1.
. 178 (s. a. 1509).
vestimenti pellicei genus:
,
. . . . 1576 f. 266.
(der.a . cf. .
):
.
. . . 112.
via munita, proficiscentibus
commoda: TO . . . . .
59 (s. . 1426).
festinatio, properatio:

A.

( ) . Chr. Ngr.
L s. a. 1200.
fpro ,7. a* pro* tonitrua):
dj
*. . . . 79 (s. a.
1453, adn. 2).
:
(, . .
),
,
. mum . . . . 131
(s. a. 1474):
, , TO: Toe . . . II,
37 (.
16012).
punctum: ,
,
, .
Msc. Syn. 929 f. 27 (scr. . a. 1580).
: 3 . .0..1675.425.
exagitare, persequi:

. . . . 1518.
(deriv. ) . gen.:

, *
. ,

... * (gen. .)... ROTOpott *
,
. . 10 . 1680

79-80.

graminosus:
. Msc. Tturn. :
363 em. 47.
n. pr. regionis in Neogradia teri (a. 1265). . u . I, 2.
flagitatorius:
(instar , a quo derivatur accusativum regit)
. Msc. Bum.
363 f. 45.
trifurcus: . . . . 1520 . 276.
ter. G. . 21.

T P E C K 0 .

fragor: .
Msc. Bum. S 378 f. 10 (a. 1689).
crepare, strepere; frangere:
. . . . 109 (s.
a. 1470). . . . 183 (s. a. 151S).
tertium: .

. . .1. . 196 (s. a. 1558).
s. judex arbiter: A
,
; ,
, . (.
1362). . . I. 45. , , (. 14.02). .,
16. '
, . . 66. Flur. eod. sensu
usurpatur. . . a. 1665 p. 108 (s. v.
).
ternus: A ()
. . .1. . 173 (s. a. 1501).
. Arch. coll.
7
Mull
/Ml.
tres: A
,.. ^ ;
,..
^ dc (. 1317). .5.
- -tres gen. :
> .
Mse.Syn.M 874 f.39. gen. :1.
. 11. G. 1. IV, 111 (s. a.
1408). 80
. U. . . IT, 114 (s. a.
1114) fem..,gen.: 3 . A.
, a. 1578 p. 197. A 3
. . a. 1585 p. 108.
5. . .
tertius:
, u
. . . Tux. .
,
119.
-triphmi:
, r
. A cs^. s. a. 912.
semita: .

2]3

. . 10. . 1530
. 173.
pulvis nitratus?:
,
. . . . 191 (s. a. 1550).
n. pr. I. Musq. (a. 1328).
. . I, 31.
fistula: 7 . .
. . 1571) . 93.
miser:
.
. . II, 93 (. 1606).
. . . . 58
(s. . 14.26).
Wallslatt pugnae, proleii lo
cus: , ,

. . . . 120 (s. a. 1471).
. . I.: . .
10. . 1609 . 423.
n.pr. I. Ohr. Ngr. I, s.a. 1093.
febris: " (,/'.7^. Hum. JVs 152f.57.: ,
. . . . 1579 . 93.
, pariter, eodera modo, eadem
ratione: A ,
. (. 1426), . . I, 24.
. . : u
.
. . . 1550 . 158.
quaerimoaia:
,
. . . . 18
(s. a. 1323).
istic: ,

,
: . Nest in in.
ibi: A TO ;
. . . . 113'
(s. a. 1471).
condolesccre: . . 10 . 1613 . 72.
truncus: -

214

,
. . . . 216. (s. . 160).
: ()
. . coll. Mull. 4.
:
, , . .1. . 764. (s. a. 1485).
dem. a . agger:
; () ,

, .
. . . 200. (s. a. 1505).
: , ,
. . 10. . 1567 .
151.
n. fir. I. Msc. Und. J\
276 f. 11%.
. . Chr. Ipat.
p. 22 (s. a. 1146). (a.
1410). . u . I, 76.
. A.
10. a. 1482 p. 160.
agger: u .
. . . 182 (s. . 1512).
. . . JL . 182
(s. a. 1512). u . . . 232 (s. a. 1615).
(cf. pol. teten supplosio
equorum tetnicfremere) n. pr. I.: Ce Tymameo *, a
*. A. 10. a. 1542 p. 418.
Ibid, a 1529. p. 277.
en ibi: .
Eum.-BoU. J\ 88. f. 8.%.
tunc:
,
. Msc. Bum. 364 f. 37.
ibi:
. . . .. 147 (s. a. 1478). . . . 148. (s.
a. eod.).
ingenuus, popularis. Illius
regionis populares
: ,
,. . . II, 32 (. 1600).

* '
. . . . 1606 .
100.
n. pr. tribus:
. . J.p. 44
(s. a. 1407).
nives:
. . . . 213. (s. a. 1589).
. (a. 1426) . / . J, 23.
. pr. fl. (a. 1381) . .
I, 54.
."
*

( ). .
Bum. 154 f. 88. .
, , TO pro :
) ,
.
. . I. .
118 (s. . 1418).
turn, delude: ,
,
.
Ckr. Ngr. I, s. a. 1137.
. (a. 1307) . u . 1,14.
- forum: 2 . Chr.
Ngr. I, s. a. 1144.
I'bproBii. Ibid. s. a. 1144.
seps: . . 10. . 1571 .
129.
> . . . . 114 (s.
a. 1471).
pertica:
.
, .
Msc. Bum. 363. f. 451.
nunc vero; igitur: , :
, ,
; , ".
:
". Js'est. s. a. 912.
carnalis:
. Msc. Bum. 152 /'. 19b.
ideo. , ,
,
, :

.
"

215

(adj)! Nest,

, .
. . . 1612 . 70.
tributum: tabulatum:

.
. (. 1388) . . I, 50.
:
. . . . 37. (s. a. 1397).
() -
, , - ,
I. . . . . 1504 . , a .
410.

Arch.
coll. Mull. /1. (a. 7079).
litigare, eertare:
lis: , -
. . . . 189 (s. a.
, . .1. . 175
1544).
(s. a. 1509).
molestus: subditus: ^ . Msc. Hum. ? 363 p. 7.
. . .
trahere. (naves) subducere:
. 1690 . 350.
( ) : - , *
, * . - , . Arch. coll.
. . 10. 1012 . 08.
Milll.
'/sal.
: .
, :
, . ,
, - .
- . . . 1485 . 5.
.

in in.

.
. cum gen. - obtestationem designat
. hodiemam locutionem; y !
germ. Du, meinetwegen). Ellyptice y
*, y * sensu r jure meo
meorumqne filiorum i-alvo": upo; co ,
*\ , .,
* . A. 10. .
1485 . 82.
: . 8 8 8 8 8 8 , 8 4 u , 8 . Arch. coll. Hull.
/3111

:
8 8 8,

. Arch coll.

Mull. .

. frq.:

. Arch. coll.
Mull. 7 / m .
:

. . . . 1601 . 104.
homicidium, nex. . 10. .
1617 . 86.
servare: 42 , . . . . 84 (s. a.
1459).
caedes, interfectio, trucidiitio; ) , , ; , . Nest,
s. a. 912. A. 10. a. 1617 p 297.
percussor, interf'ector:
,
, . A 10. fls. 1586 p. 94,

216

evadere:
, ,
. Nest. s. a. Oil.
: ,
. Chr. Ngr. I, s. a.
1016.
!mantele, xPvl4j:
, . . . . 1541 . 47.
def'icere. decres
cere: . Chr. JS7gr.
I, s. a. 1124. A ,
, no . (a. 13SS). . .
I, 56. , a
TO no (a. 1389). . . I, 63.
( )

. . . . 236 (s. a. 1625).
nulla messis (cum .):

. Dm Jl. p. 70
(s. a. 1435).
: A ,
. ).
. 1667 . 90 :
etc.Arch.cdll.Miill}/^.
adv.: , . ...134
(s.a.1472).
: , *. . .
. 196 (s. . 1559).
: , ; , ^
. Msc. Rum. 363 p. 60.
'cf. boh. uwoz):
, .
Nest, in in.
- subtrahere:

we
. . . . 1642 . 331.
81: . . . .
1642 . 331.
pacisci: ,
'- , ,
. (Saec. XIV.
A. 10. p. 110 { I).
tt. praeterita format, quoi'am

sensus (in 3 persona !\\\ tine per v. imprs.


complacuit reddendus est: . Nest.s. a. 945. ,
. Msc.
Bum. 152 f. 32.
: . . 15.
. . I.: . (: 1389) . . I, 59.
niergi, infigi:
;
, . Msc.
Syn. 993 p. 7421.
opulentus:
. . 10. . 1536 . 175.
consumtioni, usui designatus (opp. ) de silvis: A npo

, . . 10. . 1663. 212.
coinmodus:
.
Msc. Und. 276 f. 40.
accomodalio: ,
;
, . .
10.'.
1604 . 94.
n. pr.'l. in reg. Mosq. (a.1328).

. u . i. :
:
, ,
,
2...
saee!XVIIp.358.
insectari, persequi:

. . 10. . 1525.
clivus: UTB
,
. . 10. . 1631 . 183.
: . . . .
1579 . 92.
apparare, instruere, munire (cf. On . . p. 41b:
. . p. 36: ):

. Chr. Ngr. I,
s. a. 1180.

(nrdua evitando) remigio


provehi:
(') . . . .
1653 . 332.
Ungarus, idemque Russus
s.Polonus Ungarorum regi subditus:(rpa) 1001 28
. .
. II, 34.
ii.rcgwnisHungariae:U^i%xa.
. . . . I F F , 119
(s. . ^). - Hungari: ,
: , etc. . Jl. p. 184. (s.
a. 1518).
flatus austriiras tepide spirans:

. Chr. Rgr.
fortis:
. . .1. . 183 (s. a. 1513).
fortis:

u
. . JI. .
183 (s. a. 1513).
se sustinei-e (a lapsu).
4 5( . Use. Und. ? 576'
f. 128.
mirabile. .
Bum.
364 /'. 47.
hamus: . Msc. Bum. ?
363 2). 81.
s. . .
commodus:


. Msc. Syn. 903 p. 35.
mitigare, placare, lenire
:
:
. .
. jh 141 (s. a. 1177).
mulgere: .
Msc. Bum. 363 cm. 45.
:
( )

217

-
. Nest. s. a. 912.
pascua: .
. . . . 165 (s. a- 1485).
perficere, ad finem adducere:
. Ohr. Ngr. 7, s. a. 1145.
accidere, perfici: , . Nest, in in.
demetere:
,
. 3fsc. Bum. JV 3<
cm. 47.
fustis:
. Nest. s. a. 907.
jam: no
/ *
. . . . 148
(s. a. 1486). ?jam ?:
: !
: . . .. 176(s.a.l509).
terror m. gen.:
...
. . II, 63 (. 1605).
t. messisabsolutae:K'b
. A 10. a. 1644 p. 289.
: Oun .
. . a. 1613 p. 72.
funis: .
Msc. Bum. ? 363 f. 450.
(dial. plesl;ov. cf. v. ):
A .
. . .1. ^ . 40. . II.
s. . 1404.
editius (dial, pies1 ) : , . . .1. .
35, adn. 2 (s. a. 1375).
- incursio:
. . . . .
frenum, liabena: 2 , u . . 10. .
1517 . 50,
sarcmnla: .
. . . 1680 . 77.
certior fieri: ,
. A. 1L .//.
39 (. 16012).

218

excogitare:
panni pictura ornati:
, . Msc. Hnm. 153 f. 17.
probare:
. iVes^. s a. 907.
detrimentum (cf. bob. ujma): . . . . 1530 . 37.
: 11 . Ghr. Ngr. I, s. a. 1145.
praeterire (de tempore): A - 4 , . . . . 239 (s. a. 1034).
. (. 1428). . . . I, 87.
. . .1 . 138 (s.
: a. 1476).
:
. , u
Arch. coll. Mull. '/,.
: 6 - . . . . 1674
, , 10 j). 258259.
. . . . 1680 . 78.
. spatium
apparatus commeatusque nancisci:
navalis: (sic) . . . 30.
2000 eniti, adipiscr.

.
(
. . 30. ( , ) , ,
. 6 - ,
.... . . . . . 224 (s.
- a. 1609). " ) . , . Msc. Bum. JNi
Nest. s. a. 007.
563 p. 32.
alvei: A mordere:
u . Nest. s.a. 912.
: - . Msc. Hum. 363
- . . . . 100 (s. f. 560.
a. 1469).
. med.multiplicari:
A
marchia: ()
- . . . . 229 (s.
a. 1611).
. Rot. .1. p. 203 (s. a. 1563).
:

- cogn. v.:

- - . . . . 217 (s.
. . . . 212 (s. a. 1588).
a. 1610).
:
messis fructus (a tritura
ita cognominatus): . . . . 1644 . 289.

cogn v.:

. Arch. coll. Mull. 1/.


. .
panis..j. . ,. 133. .. 134 (s. a. 1474).
(cf. s. . , ):
cum instr. :


, . . . . 1663 ,
. 213.
. . 10. . 1684
. mecl.: - . 216.scire, novisse:
* .1. . 167
. Gum. inf.:
(s. a. 1486).
ova, pullos excludere; moliri, ,

.
,
. .
I. . 131 (s. a. U7i).
litteras colere: A
,
. . 10. . 1554
. 168. (
) :
,
, , . . . . 1584 61.
(. . ) , ,
,


. A. . II, 39 ( 1.601-2).
: ; . Msc. Unci.
272 f. 20b.
compescere:
() . .
' . II, 65 (. 1605).
dolere: . . .1. . 175
(s. a. 15 OU).
: ,
. . .
~
. 159.
defcndere, tneri: ' .
. . JI. . 140 (s. a. 1477).
: 50 . . 10. . 1608 . 229.
: .
. . . JI.p. 85 (s. a. 1460).
litem dirimere: A
, . (.
1471). . . I, 28.
se accingere, se dire ad aid.:
. Msc. Rum. 153 f. 9.
^/offensio,ictus):
(. .)
, . . Msc. Syn. 993 f. 742b:
cladcs;
u ypaue-

219

. Msc. Syn. 929 f. 71 (scr. c.


a. 1580).
. pacisci: yp .
. JI. . 157 (s. a. 1480).
adebilis, mutilatus:
.
Msc. Bum. 363. cm. 47.
gentilis, nativus cf. s. v.
(395, 397).
, gen.dotale, sors: A
. . . . 7571. 56.

. Msc.
Syn. 926 (s. a. 1652).
officialis:
,
.
Msc. Bum. JYS 154 f. 320.
:
() ,
. I. . 168 (s. . 1486).
coarctare, minuere. sumtui s. impensae
parcere:
. .: , , .
,
." Msc. Syn. 929 f. 25.
: . . G. .1. IV, 124 (s. a. 1446). A
: ,
, . . . . 1550 . 124.
ordinare:
. Msc.
Unci. 276 f. 124.dLrigere:
. . . . 89 (s.
a. 1462).
legare: ,
. iVi?si. s. a. 912.
: ()
^ . Nest. 's.
a. 912.
- legatnm: , , . Nest. s. a. 912.
- praedium:
,
,
,

220

. A. . a. 1631
p. 183.
praedium:

:
, *. . . . 1631 . 1'83.
honore augere, ornare: ,
,
,
. Msc. Hum. ? loi f. 319.
forti, acri animo: ,
. . ..135
(s.a.liSO).
ex utero fusus:
. Nest, in in.
peculiaris;

])! . 3Isc. Mum. ^?
565. cm. 43.
: .
. 10. . 1610 . 62.
: ,
.
. .1. . 101 (s. . 1466).
locus siccus:

. . 10. . 1518.
ira: ,
. ,
(. ) , .. .. lil (s. a. 1477).
Stae Obdoriuitionis:yc ( ). . . .
1574 p. 8. .
. . . 1613 . 74.
seiuentis;
, ,
. . 10. . 1586 p. 11)0.
:

. . . .
202 (s. a. 1563).
. vela dare:
,
u ' . Nest. s. a. 007.
sedare: . . . .1. \ 117 (s. a. 1418).
instiluere:

( . .)
. . . .
181 (s. a. 1510).
: ,
. 1. . 180 (s. . 1509).
. . . 39.
: ,
.
Arch. coll. Mull. Vsm*
. - munir'i; , .
Clir. Ngr. J, s. a. 1137.s\bi cavere:
A
. Chr. Ngr. J, s. a. 1167r
persistere, perseverare: A
. . JI. p. 5 {s. a. 1480). A
,
. . .
. 1505 . 172.

. . . . 1622 . 421.
parare, instruere:
() , Nest SJ
a. 907.
-: .
Msc. Syn. 413 f. 73.
n. pr. urbis. . . . / F ,
lil (s. . 1398;, 115 (s. . 1417).
incolae urbis .
. . . , 140 {s. a. 1398).
pi. n. pr. I.. , , (.
). Chr. Ngr. I, s. a. 1132.
germinare: A
cyxy .
. J . . 165 [S. a. 14S5).
. :
.
. . . . 112 {s. a. 1471).
.
Ibid. p. 118 (s. a. cod).
. Ibid.
Kcmentemfacere: ,

. . 10. . 1568
. 128.

ornatus: .
(sic) *
I. p., 190 [s. CL 1546).

simulatio:
, . Use. Rum.
152 f. 30. ( 153 f. 87).
perdi:
, , . .
II, 75 (a. 1G05).
fugere: , .
. . II, 135 (a.
1001-2).
- anaticula:

, > . Msc.
Syn. 926 f. 122 (ser. . a. 1652).
mane: . . . ^. 172 (s.
a. 1501).
suffocare: , 72 . . . . 187 (s. a.
1535). (. ) . . .
. . . 212 (s. a. 1585).
- consolaue:
.
Msc. Rum. 363 f. Ml.
percellere:
. Msc. Bum. 363
f. 5;i7b.
: . . . a.
1571 p. 57. :
.
Msc. Syn. 929 f. 68. (scr. . a. 1580).
computus redendus: A ,
. . 10.
.
145.
:
40 . . 1. . 122 (s.
a. 1472). 2
. .. 156 (s. a. 1480).
. Arcli. coll. Mull. V,,,,.
pars: . . X J F X F ,
p. 110.
./^,desclibit:Bc , . . 10. .
1593 . 178.
aoristum ethicum describit.:

221

, 8

, . Arch. coll. Mull. .frequens: . Msc.
Rum. 364 f. 38.
institutio, docendi munus:
,

,
20
. . . . 1684 . 217.
. Ngr. ab. . 1375. .
. I, 22.
accidere, e%renii-e: , ^ ;
. (. 1471).
. . I, 29.
. . . . 1541 . 47.
cum .discere:
, . Msc. Rum.
154 f. 316.
assuefacere:
( ) . Nest.s.a.912.
:
. Arch. coll. MuU.7/Ml.
audire:
. Chr. Ngr. 1, s. a. 114'J.
. . .1. . 206 (s. a.
1565).
n. pr. Chr. Ngr. I, s. a. 1128.
scutari, clypeari: EO , .
. Nest. s. a. 945.
placare. (On. . . p.
270: , . (. )
, ,..,
. . /. .
id. . ):
. ,. .
. . ,
. ..9.
minuere, levare, (de incendio)
exstinguere (c/". v. ): . Ghr. Ngr. I, s..
a. 1194.

222

.
.

. pr. fem. . . XIV I


: - XV, . 4.
, , . pr. v.:
, . Nest. s. a 912.

. . . XIVXV
. 143.
: . . 10. . 1036 . 174.
menfabri. . .. 184 (s.a. 1517).
. . 10.
XIV
XV . . 112.
X.
:
. .. sacc. ..273,
patron.: . 77.
. 1. IV 22 (s. . 1146).
n. pr. ft.:
. Use. Unci. 27G f. 86.
. pr. ruris: , Msc. Syn. 413 f. 81b.
: .
A. 10. a. 1579 , 92.
coqn. . . . sacc. Xf
p. 209.
membrana: A , . . . -.
144...
.
Nest. s. a. 912.
: (
) . Arch,
coll. . '/,,
:
:, Arch, coll Mull. ? /, .
m. gen:
. . 10. . 1642 . 331.
, . Arch. coll.
Mull. Vs,r
rapere: ...
. .
1. . 230 (s. . 1612).
appetere, capessere:
4 ^ . Msc. Und. JMS
276 f. 129.
cometes:
;
, . . .
. IV, 143 (s. a. 1402).

: ,
, () , (),
. Nest, in in.
cometes:
(. ) .77. .). 39 (s. a. 1403),
: no

2 ,


. . . . 156 (s. a 1480).
casa, tugurium:: Ha
, . . Msc.
Bum. ./ 364 f: 20.
habilis: . I\lse. Und. ? 276 f. 92n.
n. pr. I. A. . a. 1532
p. 39.
: .
Arch. coll. Mull, ,,,;
dem. a sub. m. gen.
gen n.:
. A. II. II, 147. (a. 1608).
pistrina:
. . . . ITV,
122 (s. a. 1439).
pistor: . Msc. Rum. ? 152 f. 82.
salarium:
, , .
Nest. s. a. 907.
pistrina: 4
, . Msc. Und,
276 f. 43.
: . . . . 1666 . 107.
:


. . G. . I F ; 1U (s. a. 1412).
victu apud aliquem
utens:
,
. . p. 22(> (s.
a. 1610).
.
frumentum. satum, fraiuentum. secale, fr. trituratum:
, , . . . . 76'. 5 . 149. , .
. . 1518 2). ,275. ~: 1513 * >
. ,
.
. .
*.
.
. . . . 183 (s.
a. 1573).
n. pr. ruris: . . . . 1592 . 302.
bubile:
2 . . 10. a. 15G8 . 126.
. . . . 1578
. 130.
collis humulo consitus:
. . . /
XT, p. 111.
ebriu-: ,

. . . . 1684. . 285.
gen.:
: 10 . . . . 103 (s.
a. 1407).
proboscis:
, : , , . , . . . . 193
(s. a. 1556).
. jusjurandum
dare (cf. ,,): .. . . Nest. s. a. 912.
continge.re, obvenire: ( ): -

223

| ,
.
. . . 1.571 . 55.
(cf. s. v. no) agere,
facere: . . . . . . . ,
,
. . . . II, 31 (.
1600). in vitio
esse: , , .

. . . . 1680.77.
pro verbo substnntivum verbale: . . . . 194 (s. a. 1558).
n. pr. I. Mosq. .
. I, 59 ( 1389).
vagabundus: .
( ) ,
: . , , , ,
, , ,
. . . II, 46 (s. a 1601).
v. s. . .
: .
. Arch. coll. Mull. 7 / ! ,,.
lora: .
. 10. . 1570 . 92. . 10. . 1.654
. 340.
: ()
,
, . Nest, in in.
:

( 1317). . . J, 15.
Croatus:
( . Lavr.). P.S. p. 1.
n. pr. I. (a. 1389). . u
. 2, 60.
aedificium: ,
. .
. . 1667 . 90.
. q. :
, . .
. 1631 . 181.
materia, tigna:


. . . II, 96 (. 1606).
:
. Ghr. Ngr. I
s. a. 1125.

224

( ) .
Chotkicivics. . ...228
(s a. 1611).
patron.: .
. . I, da. [.. ).
exoptatum; fauste, feliciler
prospercque erentum:

, . Chr. Ngr. I, s. a. 1168.
desiderai-c:

. ,
,
, . Nest. s. a. 945.
alicui cupere, favere; ,
. . Chr. Ngr. I.
s. a. 1137. . Msc. Bum. ^
154 f. 349. ;
, . Msc.
Unci. ? 276. f. 128.
imperat. . licet: A
,
. . .
II, 89 (. 1606). ,
,
Cquantunwis difficillimum iter suscipiam;. A. . II, 48 (a. 1001).
etiamsi: A
, ;
, .
(. 1371) . . I, 53.
virtus:

. . .
. . . 14 (s. a. 1271).
vir bello egregius:
, . Msc. Bum. 363 f. 439b.
stertere:
. Msc. Bum. ? 363. cm. 68.
dorsalis: . . 10. . 1579
. 92.
. Chr. Ngr. I, s.
a. 1194.
Cliristianus:
. Nest. s. a.
945.
baptizare:

( , . Nest. s. a.
945.
agricola:

. . . .
153 . 42.
. . . .
101 (s. a. 1466) . Ibid. p. 104 (s. a.
1468). A y no
. . . .
crux:
,
,
^'es^. s. a. 945.
: . Arch. coll.

Mull.

591

crystallinus:
. Msc. Bum. 154 f.
264.
v. s . .
quis (a. 1353). . . I. 38.
ars. ars medica:
, . Msc.
Syn. ? 926 f. 72. (scr. . a. 1652).
. gr .: ,
Msc. Und. 276 f. 137.
- appetere: . , -

(). Ilat. . . 33.


(s. a. 1369).
. , (sic) .
. . . 155. (s. a. 1480).
n. pr. I. Clir. Ngr. I, s. a.
1192.
n. pr. I.:
, . ilisc. ,.
154 f. 188.
pro : . (. 1368).
. . I, 46.
n. pr. I. Chr. Ngr. I, s. a.
1192.
w. pr. I. Chr.
Ngr. I, s.a. 1193.
n. pr. vici urbani. Chr. Ngr.
I, Si a. 1144.

225

. v.:
,

. , JL .
100 (s. . 1465).
. (. ). . .
J, 40.
florale: ,
. Msc.
Rum. ? 154 f. 103.
flores frumenti (cf. serb. ityfracidus): . Msc. Bum. 154 f. 213.
. ciera, pol. ccra)oris color:

. Jisc. Und. 272
f. 17. (}ita Abrdli. Smol.).
(dial. ngrd.J per:
. Chr. Ngr. I, s.
a. 1127.super:

, no
,
. Chr. Ngr. I, s. a. 1144.
: . JI.
. . , 114 (s. . 1415).
clericus:
,

. . . . 216 (s. a. 1610).
aedes sacra:
. Chr.
Ngr. I, s. aa. 1039, 1109.
si:
,
.. .. ,.
..,
5. Nest. s. a.
945. A no
,

. (a. 132S). . . I, 34.

,
..
,

. (. 1389) . . I, 63.
(dial. ngrd.plesJc), . . .
IT, 140 (s. a. 1392).
: . . . .
1547 . 51.
trulla salaria. . . II, 53
(a. 1602). .
: . A. 10. . 1571 .
55. ,
.
Msc. Und. 276 f. 80 4 ,
, a 2 . . 10. 1568 . 126.
caesar: ( ) . . . . 184 (s.
a. 1518).
( . .
III . 116). . . I.
Chr. Ngr. I, s. a. 1200.
\^),......1&79 p.102.
pretium emtionis; pecunia
mancipio emendo impensa: () ,.
* ,
. Nest. s. a.
912, ubi absolute ponitur,
cum alioquin propius determinatur, ut
paulo inferius:
, .
,
, ,
. quantum pretii:
no , ,
etc. . . a. 1551 p. 272.

: . . 10. 1547 .
50.
:
, .
. . ^ . 15 (. . 1272).
ncanta tor:


. Msc.
Rum. 363 cm. 48.
opifex liorologiorum: A.
. II, 32 (a. WOO), v. s. v. .
sacellum: Ty
15

226

c .

. Jisc.
Syn. J\? 928 f. 7.
retis genus:

. . . II, 29
(. 1600).
; in frusta
desecare:
.
. . . 144 (s. . 1477).
; statim:

,

. Nest. s. a. 912. - sta
tim:
. . . II, 49 (. 1601).
id.: . , .

, . . . p. Ill, (s. a. 1471).

. . . 730 (s.
a. 1474). id.:
. . .
118 (s. . 1471).

densus: .
. 10. . 1509 . 164.
: !
IIcK..I.p.l84(s. a.1517).

. . 10. . 1612 . 71.
; : * . II. . .
IV, 139 (s. . 1390).
ornamentum aliquod. a. 1328.
. . I, 34.
- orator, nuntius: Tlo
, , a
. .
. . 228 (s. . 1611).
osculari, labris atlingere.
I)ipl. Ngrd. n. 1375. . u . I, 22.
homo:
.
Msc. Bum. 154 f. 88. : . . . ,
. , .. 90(s.a. 7463).
miles voluntarius
(cf. s. v. ): ()
horologium:
( ) ^
- . . .. 93 (s. a. 1463).
:
. . . . 142 (s. a. 1477).
In msc. medii XV seculi Rum. 154 pretium mancipiorum constituf. 40Gb ita describitur: tum: ()
- , (. ,
. . - .), Nest. s. a. 912.
, .
famulus, servus: ()
, auie ,
a , ; , , , -,
, .. - . Nest. s. a. 912.
., - , . . . II, 32 (. 1600). - , 2 5 . Nest. s. a. 945.
, .
qua ratione?:
. . 1655 . 209.
. Chr. Ngr. I,
-c a lix: * s. a. 1110.
(philothesion crater). Bum-Bols. 88
leg. pro . ;. Z.
f. 85.
p. 103 (s. a. 1468).
: (cf. s. v. ):
. . . 1666 . 107.
, ,

A.

. . . .
157 9. . 1)3.
ordo:
, .
. ,1. , 31 (s. a. 1352).ordo, series:
.
,

. . .1. . 131 (s. a. 1474).
: ems
. Arch. coll. Mull. 7/3.
. . . .

. 114.

(estudo: u ,
, .
Msc. Bum. 303 f. 523.
. . I. . . . 46 (s.
a. 1408). . .
. 62 (s. a. 1429).
(cf. s. . ):
*

{msc. .
) * . . . 41 (s.
a. 1400).
dial, ngrd.:
. Ghr. Ngr. I, s. a. 1110.
. A . a. . 47.
(a. . ) coenoliuui nonnarum. . ..
38 (s. a. 1398). '
. (cf, indad Karamz. JJ. 473 s. v. ).
. A. . a. 1031 p. 185.
monachus aetate junior.
Msc. Rum. M 445 f. 313 (in opil).
: Ce ..
, . . . XIV
. . 117.
- daemon aliquis zoomorphicus: 1408
, .
. . . . 45.
. . I..
, , 16
. . 10. . 1557 . 245.
palatium: (.
.) ( -

227

) .
. . . 127 (. . 1473).
. :

no no . ,

. Arch.coll. Mull. ? 4.
: Rusove lajf jeden druhemu:
bisi v tvoji materi, certi v tve matefi.
Matt. Benes. 1587 apud HanJcam lieliq.
XIX.
.:
, , ,
, . .
. . 1611.
240.
cf. s. . .
gen. honor: ()

() , , .
. . . 141 (s. . 1477).
: ,
. . . . IT, p. 124 (s.
a. 1446).
quadians: A
() , . . . . 54. (s. a. 1422).
7
8 , 5
. . . 166 (s. a. 1485)
(cf. . . ):
, . . . 1624
. 298.
. q.: 30 , ,
. . . . 230 (s.
a. 1012).
: 1002
. 2 ,
.
, , .
. . . . 214
(. . 1602).
num. gen. fern.:

228

4
. . I. . 137 (s. a. 1476).
. A
4 ,
; , . . 10. .
1612 . 67.
. ,. . 1562. 264.
quadrans:
300 . . .
. 1648 . 96.
Bohemus. ((. )
.S. . 1. , .
- , etc. . I. p. 1S4 (s. a. 1518).
ornamentum aliquod: ..
..
. (. 1356). . . I, 40.
: ; .
. . . 1674 . 253.
quid vero? quid autem? Conjunctio orationem directam inchoans:
;

. Chr. Ngr. I, s. a. 1141.
si (i. q. ): A

,
, . . .
. 430.
cogn. v.: . . . . 211 (s. . 1581).
munire: . Chr. Ngr. I, s. a. 1149.
-- imago picta: Ka e,
. Msc.
Bum. 154 f. 281.
monetae computus, valuta:
.
. . a. 1532 p. 40.
. Arch,
coll. Mull | . , 2 5
. .

dies:
. . .
Tux. m. IT, p. 125.
n. pr. 1. Moz. . . I,
59 (. 1389).
; (.
empti):
; , . (. 1328). . . I, 34.
- distincte: 9
,
. Chr. Ngr. I,
s. a. 1137.
ingenuitas, simplicitas:
A
. .
. I, 53 (, 1381).
silva caedua:
. . . . 1568 . 126.
{cf. boh. cesta): .
. . 1504.
id. q. : , , . . . . a. 1598 . 133,
plebei reipublicae
Pleskovicnsis (cf. . ().):

. . .1. . 163 (s. a. 1484).
()
. . . 164 (s. a. cod.). . .


, . ib.
(cf. srb. yen, 4nar-fiinda): Ks . Msc. Rum. 363
cm. 65.
praeter: . . . . .
167 (s. a. 1486). - per;
. ib. p. 165 (s. a.
1485).
.
. ib. p. 166 (s. a. 1486).
? cur?: , ? .
. . . 1547 . 51.quid est?:

.
: ? .
. II, 139 (a. IMS;.quodcunque: A
,
. Chr. Ngr. s. a. G712
(msc. Tolstoi). Hte
,
. Arch. coll. Mull 7/sai.
quod; o ,
,
. . . . 116 (s. a.
1471). ,
. . . 207 (s. a. 1567).
quam cum suptrl:.
,
*

. . . . 149 (s. a.
1478). quot quantum: , . {. 1265). . I, 1.
() ()
. .
. II, 41 {. 1601). ?quidlibet,-1.

' ,
? . . . 1571 . 57sicuti:
, . .
.1. 40 (s. a. 1404). ( .
. . 41). quoniam;
,
. .
. II, 79 (. 16012).
, , ,

. ., 147 (.
1608).
;

,
. . . . IY, 114, (s. a.
1412). , , . ,
7
. Arch. coll. Miill. /:),.
si cum imprf. conj.: A
, ,
,
.
I. . 223 (s. a. 1609). -

229

. .

225 ,
. ib. . 227 {S.
a. 1610).
ligula;
. . (.
1328). . . I, 31.
ligula (demin. a . ; cf.
.(. 1328). . . I, 34.
. . JL . 233. (s.
a. 1615).
:
. Msc. Bum. 152 f. 29.
;
. Msc. Hum. 154. f. 97.
vox solocca]miracula efficiens, patrans.
<> ;. Msc. Ihtm..
> 153 f. 29.
furere, saeviri:
() . Chr. Ngr. I,
s. a. 1194.
alienum est: ce . Msc. Syn. 926 (.
a 1652).
alienus:

.
Msc. Unci. 272 f. 12.
:
; . .
. II, 65 (. 1605). .
. 10. . 1678 . 109.
cogn. . . . a. 1485 p. 4.
(cf. . , )na: To
. 11
4 . . . II,
75 . 1615.
: , . . 10. -
p. 14A.
coll. nomen gentile Finorum:
. co
/
, a 7 * ,
. . .1. . 75 (s. a. 1444). *
. . . 83 (s. a.
1459).
n. pr. v. Epil. meneae typogr.

230

Synod. . Ghr. JSfgr. I, s.


a. 119,
legere: 0
*, , :
. Msc. Bum. 154 f.
34. (saec. XVIXVII.
F. 28 auctor
se Neogradiae natum ibidemque vitam
degentem testatur:

; .)

*
. . II, 144 (. 1608).

* .
. . p. 168 (s. a. 1486).

,.
: A

. Arch. coll. Mull.

: , u . . 10. .
1571 . 55.
-
/391
: . . . a 1568 p. 294.
galea:
.
. /.
. . . 1688 . 326.
corona: , . 183 (s. , 1513).
. (.
n. pr. flum. . . saec. X V
1371). . . I 5J.pileus: p. 269.
. . . . 1570
susurrare:
. 92. , : ,
- . .
. ih. . 1612 . Msc. Bum. 363 cm. 46.
419. 10, ib. . 1680 ,
. 77.
, ,
pictura: . . f. 516.
..
- susurrus:

- , ( ). Msc. Bum.
, Msc. Bum. As 154 p. 80.
363 p. 530.
: : / , , . . , ,
10. . 1674 . 253.
. .
: - 10. saec. X F J J p. i'oS. lana
- caprina: - 53 .
. . . 1579 . 92.
. Msc. Bum. As 363 cm. 66.
Porsarum regnum:
t;. s. . .
A . q. : ,
-. ,
8., 3 , :
. Arch. coll. Mull. ". U. . ITF,
120 (s. a. 1423).
/
n. pr. principis Litu:

aniae (a. 431). . u . I, 25.

: C no , , , - . Ach. coll. Miill. Vase*

gen. sub. num. sex: A
,.}. coll.MuU.7/Ml.
. . . . 585 . 252.
. - . . 1498. ()

. . . II, 4 (. 1598). A

.
, 45 (. 1601).
sub. ,sexaginta:
A :
; (. 1327).
. . I, 20. ....
. . . . 14 (s. a. 1271).


. Arcii. coll. Mull. 7 / 9 3 1 .
. pr. I. Clir: Ngr. I, s.
a. 1105.
cf. lit. szduju, szdvian,
szauti schicssen) tundere, percutere :
. Ghr. Ngr. I, s.
a. 1187. 28 , , . . . . 34 (s. a. 1369).
3 , -. ib' .
58 (s. a. 1426). . ib. . 90 (s. a. 1463)
p. 153 (s. a. 1480). *.
ib. p. 155 (s. a. 1480).ardendo erumpere: ,
. ,
. . . .
194 (s. a. 1558).
cf. s. . .
ictus fulminis:
,
. 77. . . IT, 119 (s. a. 1419).
sericus v.itinerarium saec.
XIT apucl Karamz. Y adn. 133.
regio Ngrdis (a. 1265).
. u . I. 2b.
:

. Msc.
Mum. 363 p. .63 64. . ib. cm. 29.
: 300
. . . .
. 118 '{s. . 1471).

231

detrimentum:
(. ) . .
. . 113 (s. a. 1471).
.
. .. 300.
. . . . 1614. 310.
;
60 ,
3 .
Ghr. Ngr. I. s. a. 1142.
. A. . a. 1469 p. 120.
: -

. .
10. . 1599 . 231.
sexta pars:
. . 10. . 1556 . 196.
quantum:
,
, (. 1295). . . I, 5.

,

, TO no . (. 1321) ib. 19.
uxoris frater:

. . , . . . . 212 (s. a. 2585).


n. coll. gen. fern.' A ..

. . . XIV
. 430.
: . . . .
143.
:
. .
. . 1612 . 419.
generaliter per commune
inter scandinavos monetae nomen tributum Nestor designat, ubicunque notitia
de ejusdem valore certior desit: () no ,
' . Nest. s. a. 885.

232

A.

.
:
. , . . 1630
. 241.
:
, .. Msc. Rum. ?
363 cm. 65.
7
. Arch, coll Mull.
/m.
scalae: A
, ,
, . . . .
1525 . 146. . . . 1578 . 130.
:' ,

.
. . JL . 126 (s. a. 1473).
clipeus, signum rebellionis:
? . . . 176
(s. a 1509).
: ( )


. . . . 237 (s.
a. 1632).
: 20 . . . . 1547 . 195).

denoat casura 'gen. sing. fem. gen.


( = dat. c.) in Chr. Ngr. praesertim: A
TO

. . IT, 124
(s. a 1446).

15 . ib. . 125 (s. a.
1447). Ibidem invenimus
litterae
vices gerentem in nom. pi. masc. gen.
ex. gr.: , , . . . . . IT,
144 (s. a. 1403), pariter ac in gen si.
fem, gen.:
. Carmina Rybn. contrariam
casuum permutationem praebent:
no no .
.
.
. , 7S, 79, 86.


. . I, 38 (. 1353).
"iter:
, ,
. . .
. 128 (s. . 1473).
viaticum:
. . 10. . 1518.
agger;
. . . I, 59 (. 1339).
.
. . . 1510. cf. . . .
. . .
. . Eodem sensu vocem jes
diaiectus etiam bohemica praebet.
quod in ibveis conservatur.
so. in horreo subterraneo.: Ha
/..^.
:

.
Arch. coll. . { 4)
culinarius: . . 10. . 1570
. 93.
( )stipendiari:

, . . . I,
| 14b (. 1307)

detritus in equitatione
(de ephappio): ,
. . . 1579 ?. 93.
viatiens: (?. jezdny, jezdecki).
. I, 34 (a. 1328).
ffe.equitando: ' . Msc. . ? 363 f. 552.
equus ad equitandum:

] 0.
Georgius: )
. . . . 175 (s. a. 1509).

. . . . 90 (s. a. U63)
al. p. 92 (s. a. eodem) legitur
.

233

.
: { ) , . .
.
115 { XIX).
. . . .
sinus:
167 (s. a. 1486).
. .?
pomum: n. pr. viri. Chr. Ngr. I, s.
. . .1. . a. 1193.
169 (s. a. 1487).
- cibus: era ffi
pomum, melum: , . Chr. Ngr. I, s. . Msc. Und. 276, f. 106.
a. 1157.
: , ,
. . . p. 20 , ,
(s. a. 1337).
: Ho cie - , ,
. Msc. .
,
364 f. 42.
testari: . . . .
, 1532 . 38.
(sic). De dipl. gr.
. . I.:
translatum ap. Nest.s. a. 912.nunciare: . . .1. . 81
{) (s. . 1456).
. . . . 98 (s. a. 1464). A
quasi, quia, quod:
-
, - . Msc. (), . . . . . I, 51 (. 1371). . . I, s. a.
vectig. genus: - 1167. Cum ellipsi v. dicendi, ujq l)post
participium:
;
. . . II, 76
,
(. 1605).
: , 12 ib. 2) orationem direc, - tam introducens:
. , - :
, , , . . .1. II, 13. 3) locutionem
, . . JI. cum dat.introducens, post verba sentiendi
. 240 (s. a. 1636) .. et declarandi: ,
ib.

(Quomodo
cum
couj.):

,

:
, . . . II, 22.
etc. ib. . 241 (s.
. . . . 1590
. 1642).
. 200.
: . . 10. .
denuntiare:
- 1571, . 51.
. . 10. . 1547 . 79.
:
. A. Id. 11, 12
. . 10. . 1612
a. 1599. in scrm. popul. bos etiam . 70
: - nuncup.:
,
."
1 ,
. . 10. a. saec. X VII, . 7/7, 35.
p. 356.
:
~ patron. Chr. Ngr. I, s. . .
, . 189 (s. . 1546).
a. 1200.
: fovea limitialis: -

234

, ,
. . . . 1504.
n. . tribus. . 10. .
1596, . 142.
. . . . 1547 . 157.
:
17 , .
,J.. 10. a. 1680 p. 77.
: .. a
.
. . . 161 (s. a. 1484).
. . . . , . 1550 .
158 ^foi'ma popul. nominis ).

cogn. viri. . . a. 1568 .


265. . . . 1611.29(>.
:
,
. . 10. saec. XVII, p. 356.
. Ghr. Ngr. I, s.
a. 1194.
(so viel als , :
diese Worter wei-den stets abwechselnd
gebraucht): . Msc. Bum. 368 p. 46.
. Msc. Bum. M 363 f. 439.
obtingere, obvenire:
, , . Nest, in in.


.
34

86

39
40
41
43
44
45
47
48
54

55
56
58

60
61

62
63

64
65
66
67
69

70
73

"~

76

.
. .
7 .

16

31b

46 . 27
. 217
27

21

22

48 no

46 > >
l i b
"
41b U

22 , Tax.
. Tux.
45

24

13b

20

28 !(
(
27 Sgi
sig
35

10

33

131)

49

50 .

37
1156
1656
46

89 '
^
12

37

43

23

25

32

171)

21 era

18

11

12 He

50
,

38

52

28

46 3
8
40


34

40

. . .
78 15

79 91

79 83

.,
24-25 .
.
80 46

47

18

44
81

82 89

84 32

addiimn
7 additu
casula
17 cusula

34 ,
no men
36b uomen

37 Mali
86
8

88
4
.

211)
;:
94 17
96

97 18

tumuli
l b tumnli
98 18


46
99 47 b

100
7
37

18
. 222
19 . 232
100 41 cum loc.
cum loc.

52

19
103 50 , ,

10

105
4

241) .
109
9

107
4

43


l b :
111 12 nuz adny
nizadny
112 28 nuuc
nunc
41

52
114 18

^
49
demin.
26 dentin

Cmp . .
.
116
9b 101
116 45
118 46 b quateuus
49b
119
11.
29b
121 46a
122 30b
123 14b
124 24b '
42b
49a
126 17b
127 25b
130 19a
131 39a
52a
132 49b
133 45a prednj
42b
134 32a
137 33a :
35a
37a
36b
140
7b
141 30a
145 50 b
147 12a
6b \
149 26a
.150
l a religiose

quateuus

Msc.Rum. 153

.
prednj

religiose

. .
.
152 17 contrabitus
35 Xopo
154 31
155 21 ecu
156 20 verbalism
167 22 conjieere
169 28-29 HanJca
Bdiy.
163 35
Cita

167 10
168 24
169 52 illaliqneni
171 41
173 43 fetn
176 48
178 l i b
184
4b o
185 10b coujuratioiiis
188 43b
198 28b
199
6b
200 19a Ididem
22b
201 42a
30b
33b .
491)
202
2a .
206 14a
23a ma num
42b
207
4a

.
coutralutur

vcrbalis in
conjieere
Hdhkirm
Beliq.
C. ita

in aliquem
,
frill.

coujuratioiiis


Ibidem

.'
manum

s z up. . s, /! .;
<> . .;.

'

3 .

. . . , .
, . .

\
\

4
I

- \

2007089602

Вам также может понравиться