You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK MANSOR 72100 BAHAU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

SURAT AKUJANJI
Saya ________________________________________, no. Kad pengenalan _______________ adalah ibu bapa/penjaga kepada __________________________________________________ pelajar Tingkatan _____________ di SMK Datuk Mansor berjanji dan berikrar bahawa saya akan: a) Memastikan anak saya mematuhi semua peraturan-peraturan sekolah yang termaktub dalam Buku Peraturan SMK Datuk Mansor, b) Memastikan anak saya meneruskan usaha pembelajaran di luar waktu persekolahan dengan memeriksa, memantau dan membantu anak membuat latihan yang diberikan oleh guru, c) Menerima dengan rela hati dan sedia berbincang masalah anak dari aspek pembelajaran dan sahsiah, d) Menjaga disiplin dan keselamatan anak semasa di luar waktu persekolahan atau di luar kawasan sekolah, e) Memastikan yang terbaik dan cemerlang untuk anak di dalam aspek akademik, sahsiah dan kokurikulum, f) Menandatangani buku latihan anak sebulan sekali dan diakui oleh pihak sekolah, dan g) Bersedia menerima teguran pihak sekolah berhubung dengan disiplin anak sekiranya ada.

Yang benar,

Disaksikan oleh,

______________________________ _ Tanda tangan ibu/bapa/penjaga

________________________________ Tandatangan saksi

_______________________________ Nama ibu/bapa/penjaga Tarikh: _________________________

________________________________ Nama saksi Tarikh: __________________________