You are on page 1of 20

WIRID DAN DOA

AMALAN HARIAN

Maksud ayat-ayat Al-Mathurat

Bermula dengan Surah Al-Fatihah....

Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui dari
gangguan syaitan yang terkutuk.

O) *.- ^}4uOO-
1gOO- ^
;E^- *. _4O
--gUE^- ^g
^}4uOO- 1gOO-
^@ l)U4` gO4C
-g].- ^j EC+C)
+lu4^ EC+C)4
--g4-Oe ^) 4^gu--
EO4O_^-
474-O^- ^g
EO4O 4g~-.-
=e;Eu^ )_^OU4N
)OOEN O_^E^-
)_^OU4 4
4-g._- ^_
1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4. Yang menguasai hari pembalasan.
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan.
6. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
7. (Iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada
mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat.
(Surah Al-Fatihah 1 - 7)
.- ^ ElgO
CU4-:^- =UuC4O O
gOOg O O1-
=}1+Ug ^g
4g~-.- 4pONLg`uNC
jU^O4^)
4pONONC4
E_OUO- 44
_4L^~Ee4O
4pOgLNC ^@
4g~-.-4
4pONLg`uNC .Eg
4@O^q El^O)
.4`4 4@O^q }g`
El)Ul~
jE4O=E)4 N
4pONLg~ONC ^j
Elj^q _O>4N
O1- }g)` )_)O W
Elj^q4 N-
]O)U^^- ^)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.


Alif laam miim

Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

(Iaitu ) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan
menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu
dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya
(kehidupan) akhirat.

Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-
orang yang beruntung.

(Al-Baqarah 1 - 5)


+.- 4O) )
4O- O/E^^-
NOGO^- _
+7O> O4Lc 4
O4^ _ +O- 4` O)
g4OEOO- 4`4
O) ^O- }4` -O
Og~-.- 7E;=EC
+E4gN )
gOg^^O)) _
NUu4C 4` -u-4
)_CguC 4`4
_EUE= W 4
4pO7C1NC 7/E)
;}g)` gOgUgN )
E) 47.E- _
E7c4 +OGOcO7
g4OEOO-
4O-4 W 4
+1O7*4C
4_O^gO _ 4O-4
OOj>E^-
O1gE^- ^g))

Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang
di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa
izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak megetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang
dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.

(Al-Baqarah 255)
E-4O^) O)
g].- W ~
4E-4:E> ;-OO-
=}g` +]/E^- _ }E
O'4C
gO7-C)
-;g`uNC4 *.)
g El=O;4-c-
jE4ON^)
_O^+O^-
4=g^- EO
+.-4 77OgE-
N7)U4 ^g)g

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan
yang benar daripada jalan yang salah. Kerana itu barangsiapa yang engkar kepada
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah memegang tali
yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha
Mengetahui.


+.- OOj4
-g~-.- W-ONL4`-47
_N_@OuCNC =}g)`
geEUe- O)
jOO4- W
-g~-.-4
W-NOEE
N-74.41gu
O7-C-
_4^ON_@OuCNC ;g)`
jOO4- O)
geEUe-
Cj^q CUE;
jOE4- W -
OgOg ])-E=
^g)_


Allah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir,
pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya
kepada kegelapan(kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.
(Al-Baqarah: 256 - 257)

=. 4` O)
g4OEOO- 4`4
O) ^O- p)4
W-l> 4` EO)
:O^ u
+OuC>
7lcECNC gO)
+.- W NOg^4O
}Eg +7.4=EC
COENC4 }4`
+7.4=EC +.-4
_O>4N ] 7/E*
vOCg~ ^ggj

Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi dan jika kamu melahirkan
apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah
mengampuni siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa yang dikehendakiNya;
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman.. Semuanya beriman kepada Allah,
malaikat-maklaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya, dan mereka megatakan:
"Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dab rasyk-
rasulNya," dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa):
"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaula tempat kembali."


=}4`-47 NOcO-
.E) 4@O^q
gO^O) }g` gO)O
4pONLg`u^-4 _
7 =}4`-47 *.)
gOgj^U4`4
gO)l+74
g)-c+O4
7-@OE+^ -u-4
lEO }g)`
g)-cGO _
W-O7~4
4LugEc
E4uC4 W
El4^-4O^7N E4+4O
C^O)4
+OOE^- ^gg)

-ggUNC +.-
O^4^ )
E_EcN _ E_
4` ;e4:=OE
OgOU4N4 4`
;e4:=O4^-
E4+4O
.4^'Og-E> p)
.4L1O4e u
4^Cu= _ E4+4O
4 g>
.4L^1U4N -6O;)
EE +O4UEEO
O>4N -g~-.- }g`
4L)U:~ _ 4L+4O
4 E4Ug-E> 4`
O~C E4 gO) W
-;N-4 E44N
Og^N-4 E4
.4L;EOO-4 _
=e^ 4LO4`
4^OO^ O>4N
gO^-
-jOgE:^- ^ggg
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ya Tuhan kami, janganlah
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan
kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami;
ampunilah kami; dan rahmatillah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah
kami terhadap kaum yang kafir."

(Al-Baqarah 284 -286)


~ 4O- +.- NEO
^ +.- EO-
^g ;)-4C 4
;ONC ^@ 4 }74C
N-. -O lEO
^j

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa." Allah adalah Tuhan yang bergantung
kepadaNya segala seuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak
ada seorangpun yang setara dengan Dia."

(Al-Ikhlas 1 4 )
~ OONN p4O)
-UE^- ^ }g`
)O= 4` 4-UE ^g
}g`4 )O= -c~E^
-O) =U~4 ^@ }g`4
@OE- geVOEL-
) gN^- ^j
}g`4 @OE- c~4
-O) E=OEO ^)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh, dari kejahatan
makhlukNya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari
kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada tali yang
bersimpul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki."
(Al-Falaq: 1 5 )
~ OONN p4O)
+EE4- ^ l)U4`
+EE4- ^g gO)
+EE4- ^@ }g`
@OE- +E-4Oc4O^-
+EE4C^- ^j
Og~-.- +EOc4ONC
) jO +LE4-
^) =}g` gOE4^-
+EE4-4 ^g


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
katakanlah: :Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Raja manusia. Sembahan
manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia."

(An-Nass: 1 - 6)(
( 3 )
Sesungguhnya kami terjaga (di pagi hari) dengan kesedaran bahawa) Kerajaan
(bumi dan segala isinya) ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah,
tiada sekutu baginya tiada Tuhan selain Dia dan kepada-Nya kami akan
dibangkitkan.


)
(

( 3 )

Kami terjaga (dipagi hari) dalam fitrah Islam, dan kalimat ikhlas dan dalam agama
nabi kami), Muhammad SAW, dan dalam millat (ajaran) bapa kami Ibrahim yang
hanif (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik.


(
)

( 3 )

Allahumma, aku terjaga olehmu dalam nikmat, afiat (keselamatan dari mara
bencana), dan terjaganya rahsia-rahsia (dosa-dosa)ku, maka sempurnakan
nikmatMu, afiatMu dan penjagaanMu itu atasku, di dunia dan akhirat.( 3 )
Allahumma, nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara
makhlukMu adalah dariMu, yang Esa dan tidak bersekutu, maka bagiMu segala puji
dan syukur.


( 3 )
Hai Tuhan, bagiMu segala puji seagung kemuliaan wajahMu dan kebesaran
kekuasaanMu.Aku telah rela dengan Allah sebagai Tuhanku, dan dengan Islam sebagai agamaku,
dan dengan Muhammad sebagai nabi dan rasulku.

( 3 )
Maha suci Allah dan segala puji bagiNya, sebanyak bilangan ciptaanNya dan
keredhaanNya, dan seberat timbangan 'arasyNya dan sebanyak dakwat (yang
terpakai untuk menuliskan) kalimatNya.

Dengan nama Allah, yang dengan namaNya akan terhalanglah, segala sesuatu di
bumi dan di langit, untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan
Mengetahui.( 3 )

Allahumma, kami berlindung pada Allah dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu
yang kami ketahui, dan kami memohon ampun dari (menyekutukanMu) dengan
sesuatu yang tidak kami ketahui.( 3 )
Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang
diciptakan.


( 3 )

Allahumma, aku berlindung padaMu dari rasa sedih dan gelisah, dan aku berlndung
padamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padaMu dari
cengkaman hutang dan penindasan orang.( 3 )


Allahumma, sihatkanlah badanku, Allahumma, sihatkanlah pendengaranku,
Allahumma, sihatkanlah penglihatanku.( 3 )

Allahumma, sesungguhnya aku berlindung padaMu dari kekafiran dan kefakiran;
Allahumma, aku berlindung kepadaMu dari azab kubur; tidak ada Tuhan selain
Engkau.( 3 )
Allahumma, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau; Engkau yang
menciptakan dan aku abdiMu, dan aku berada dalam perjanjian denganMu, ikrar
kepadaMu, (yang akan kulaksanakan dengan) segala kemampuanku; dan aku
berlindung padaMu, dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan; aku mengakui
(dangan sebenar-benarnya) nikmatMu kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka
ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa, kecuali
Engkau.

(penghulu Istighfar)

( 3 )

Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup
dan selalu jaga; dan aku bertaubat padaMu.


( 3 )


Maha Suci Engkau, Allahumma, dan segala puji bagiMu; aku bersaksi
bahawa tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun dan bertaubat
padaMu.


Ya Allah restui dan berkatkanlah junjungan kami Muhammad sebagai hamba, nabi
dan rasulMu yang ummi. Berkatkan keluarga dan sahabat baginda. Sejahterakanlah
baginda selama-lamanya. Kami pohonkan sebanyak bilangan apa sahaja yang
diketahui oleh Alllah atau sebanyak perkara yang ditulis oleh Qalam-Nya dan
sebanyak yang dirangkum oleh kitab-Nya.
Terimalah dan relakanlah orang-orang terutama kami; Sayyidina Abu Bakar, Omar,
Othman, ali dan para sahabat bagnda semuanya para tabi'in, dan orang-orang yang
mengikut jejak langkah mereka sampai hari pembalasan. Terimalah kepulangan)
mereka dengan sebaik-baiknya. Maha Suci Tuhan(Mu) yang memiliki kebesaran
cuba menempelkan kepadanya. Salam sejahtera untuk para rasul utusan, Wal
Hamdulillahi Rabbil'Alamin.