You are on page 1of 10

KEPLER KLUB

Upliv, priroda i znaaj DESETE KUE


Aleksandar Imiragi
Prostor, kao Jupiter i kao 9, doivljava svoj kolaps na granicama, a kolaps prostora jeste vreme te je to taka u kojoj natus dobija 10. kuu. Stoga, 10. kua kao ona koja najdirektnije opisuje nebo (vrh neba i Medium Coeli), predstavlja kljunu sudbinu za natusa, jer jedna sudbina primarno zavisi od vremena koje predstavlja granicu mogunosti to je Saturnova kua, kua primarnog Jarca.

riroda kue koja zapravo predstavlja prapoetak natusa to je 9. kua, kao primarni arhetip po ijoj slici natus jeste stvoren. Jer ako je natus stvoren po slici Boga onda peta kua od 9. jeste 1., pa je stvaranje i sam in stvaranja onaj koji zapoinje u 9. kui u kojoj poinje i prenatalni period. Kue od 9 do 12 predstavljaju proces tokom kog se vri kodiranje unutranjeg nesvesnog dela natusa, tako da kada se rodi sa 1. kuom on je ve stvoren po primarnoj slici kao peta od 9. kue. Stoga, kue u nizu nakon 9. predstavljaju nebeske kue due, jer je sve to je iznad horizonta deo neba. Prvi ulazak u nebo poinje ve u 8. kui kada ovek prolazi kroz odreena iskustva promene, da bi sutina njegovog prenatalnog perioda, to je nebo u jednom smislu ili majka u drugom bila 9. To su Elisejske poljane svake due, to je nebo, to je raj, to je ono to natus u sebi nosi kao beskrajna prostranstva. Meutim, prostor kao Jupiter i kao 9 , doivljava svoj kolaps na granicama, a kolaps prostora jeste vreme to je taka u kojoj natus dobija 10. kuu. Stoga, 10. kua kao ona koja najdirektnije opisuje nebo (vrh neba i Medium Coeli) predstavlja kljunu sudbinu za natusa, jer jedna sudbina primarno zavisi od vremena koje predstavlja granicu mogunosti - to je Saturnova kua, kua primarnog Jarca. Svakako, to je kua sudbine i zato to natus prirodno tei toj kui, on je prirodno privuen njoj tokom celog ivota jer ona upravlja gravitacijom, ba kao to i Saturn upravlja onim to vue natusa. Natus prirodno odrasta u 10. kui, koja predstavlja natusa ba kao to i 1. predstavlja natusa, jer je Mars egzaltiran u Jarcu, kao to je 1. egzaltirano u 10. Svako ima svoju 10. kuu, neovisno da li kao pojedinac primarno ide gore ili ne. Ona opisuje mesto 30. 1. 2007.

natusa u kolektivu, kolektivno nesvesno je priroda 10. kue u kojoj ive sva kolektivna uverenja, te stoga sudbina dolazi iz tog polja. Deseta kua ini i sva seanja genetike, sva seanja nesvesnog sa podruja sa kog osoba nastaje, ona i predstavlja tokom ivota sve ono to e biti uloga natusa u kolektivnom nesvesnom, ono po emu e biti zapamen, kako e ga svi ostali videti i ta e biti njegov zatitni znak. Ta kua upravlja ovekom jer on je vezan za 10., jer spontano tei da ima neki svoj stil. Danas se povezuje sa profesijom i nainom na koji e se ovek izraziti, ali nije ona uvek bila profesija, jer ovek nije uvek bio bie koje se izraavalo primarno kroz profesiju. Ono to je zajedniko za sva vremena je da je to porodica koju e natus stvoriti ne ona iz koje natus potie to je 4. kua, ve ona koju stvara sa parterom, kao etvrta kua od 7. Stoga je to primarni lanac, kroz koji svako prolazi, i ima tendenciju da proe ako je re o lancu odranja ivota natus ima svoju porodicu, zatim pronalazi partnera sa kojim stvara svoju novu porodicu i kuu. Priroda 10. kue je kao priroda Severnog meseevog vora, dok je priroda Junog meseevog vora srodna prirodi 4. kue dakle porodice iz koje je natus potekao, koju e definitivno jednom napustiti. Iz prirode 10. kue se vidi prirodna dispozicija natusa, stoga je svaki natus 1. a vremenom postaje 10. U veoj ili manjoj meri on e stei neko javno ime, javnu popularnost veu ili manju, ali bie poznat po neemu. Ta kua ga privlai hteo on to ili ne. Prva kua je intimna, ona je ispod horizonta i ne vidi se, ona delom dodiruje 12 i ne vidi se dalje jer je ispod vidljivig dela, dok je deseta kua ona koja predstavlja natusa u delu u kom je neto uspeo da postigne. 

KEPLER KLUB Vrlo je zanimljivo da je svaka kua koja je kardinalna numeriki vezana za broj 1, jer ako se sabere 1+2+3+4 dobija se 10, to je razloeno na proste brojeve daje 1; ako se sabira 1+2+3+4+5+6+7 dobie se 28, to daje ponovo 1; a sve kue sabrane do 10 daju 55 to ponovo u zbiru daje 1. Tako su 1., 4., 7. i 10. kljune kue koje opisuju natusa, pri emu su 1. i 10. kua te koje opisuju njega lino, a 4. i 7. kua govore o njegovim odnosima, opisuju sposobnost da doivi bliskost sa nekim, i uspostavi odnos sa drugom stranom. Stoga je 10. kua prirodna kua svake egzaltacije, ushienja i uzdignua; ona je i nesvesni vrh neba ka kome natus tei te svesno ili nesvesno predstavlja njegovu neminovnost. Zanimljivo je kako se 10. kua nakon 9. formira kao ona taka u kojoj prostor i irenje i ekspanzija odreene svrhe doivljava svoje granice, i sve to bi ovek nazvao svojim smislom, kada od toga napravi sistem postaje determinisano, postaje institucija, i koliko ta kua nosi svega onoga to je sutina predodreenosti. Predodreenost nije nastala trenutkom ovekovog roenja, ve pre tog trenutka natus je predodreen u fazi prenatalnog perioda, od 9. do 1. kue i 10. kua je prolaz kroz koji on kupi sve ono to su bila njegova dela dok je bio na zemlji. U 10. kui natus sa vrha neba posmatra suprotno od toga, to je 4, koji opisuje ono to je natusu vezano dok je bio na zemlji to je ogledalo, nebo koje je ogledalo zemlje. U formiranju natusa, u fazi prolaska kroz 10. kuu stie se sudbina, stie se ono za ta je ovek predodreen, definie se vreme u kome e biti roen, jer kolektivno nesvesno se izraava u odreenim vremenima. Sa istim horoskopom i istim modelom, ako je natus roen u drugom vremenu sudbina bi bila znaajno drugaija, objektivne stvari bi se drugaije dogaale jer u njoj borave kolektivna seanja, koja primarno obavezuju natusa na neto. Ako postoji negde sudbina uvek se ona prati kroz 10. kuu koja je sudbina na isti onaj nain na koji je gravitacija sama sudbina moe se baciti bilo koja stvar, ali ona konano pada uvek u istu taku, privuena silom gravitacije. Glavni mit koji je definisao ivot je mit o nastanku vremena u kome je vreme ili Hronos (ili Saturn) onaj koji jede svoju decu dakle sve to nastane u vremenu, u vremenu i nestane. Deseta kua je opet ona u kojoj je sadrana sudbina kroz koju natus mora da proe, za ta je on stvoren, ta je njegova 30. 1. 2007. sudbina kroz koju treba da proe i koja je naslonjena na misiju iz 9. kue. Ukoliko postoji dobar odnos serije 9 i serije 10 natus ima izraenu svrhu, ali unutar svake sudbine i svake neminovnosti, svakog puta kroz koji ga gravitacijom ivot vodi boravi svrha. Ako je povezana serija 9 sa serijom 10, na bilo koji nain (Saturn sa Jupiterom, vladar 9 sa vladarem 10. ili sa Saturnom, vladar 10. sa vladarem 9. ili sa Jupiterom), to je opis onoga za ta je natus stvoren - svako e gravitirati ka neemu. U astrologiji se prati kao planeta koja ima najveu teinu, koja najvie natusa definie da u vremenu vodi ka njoj vladara 10. kue i Saturna, kao i sve u 10. kui natus je stvoren da neto uradi, koliko je to svrhovito rei e sve ono to je odatle povezano sa serijom 9, ali svakako velika misija koja treba da se realizuje jeste definisana kroz odnos 9 i 10. Svaka pojava takve linosti kojoj se tumai horoskop ukazuje na onoga ko je odabran za neto uvek postoji slabije ili jae naglaena svrha ili predodreenost za neto, stoga se prati kako se svrha pretvara u neminovnost (9 u 10), kako se iz neega to je bio prostor dobija vreme. Sve je to nastalo pre roenja samog natusa jer on tokom ivota ivi samo kue kojima vladaju line planete 1. Mars, 2. Venera, 3. Merkur, 4. Mesec, 5. Sunce, 6. Merkur, 7. Venera. Nakon toga, ostalim kuama, naroito od 9. vladaju Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, ili ako se posmatraju tradicionalni vladari to su vladari 11 i 12 ponovo Saturn i Jupiter. U svakom sluaju to su kue vieg nivoa, nebeske kue koje su deo nebeskog ivota. Deseta kua determinie, ona stvar dovodi u formu, i veoma je vredna za onoga ko e stvoriti nebo na zemlji ukoliko je podrana od 9. Ali ako 10 nije podrano od 9, ili ukoliko je u loem aspektu ili poziciji sa 1. tada je oivljen onaj deo mita u kome Saturn ili Hronos prodire svoju decu pa je vreme ivota determinisano, vreme nije do kraja dovreno, ivot ima tendenciju da bude Hronosom definisan. Da li je natus ba onaj Zevs, jedino dete koje je preivelo i uspelo da ne bude pojedeno od Saturna ili ne - ako je Jupiter (ili vladar 9, ili neto iz serije 9) u povoljnoj vezi sa Saturnom, natus igra onaj deo prie koji ima svrhu u ivotu i ko e ostati i nakon vremena zapamen, ko e iveti i izvan vremena. Ljudi bivaju zaboravljeni u vremenu, vremena prolaze - on ivi jedan ivot i nakon 200 godina njega se vie niko ne sea, niko i ne zna da je on ikada postojao tada se kae da je Hronos pojeo svoju decu, neko se rodio u vremenu i tu je ne

KEPLER KLUB stao. Ali postoje drugi ljudi koji e ostati zapameni u vremenu, koji e iveti u vremenu na isti nain na koji svi mitovi i kolektivno nesvesno ive, jer mitovi i sve prie koje definiu sudbinu ive u kolektivnom nesvesnom, a u astrolokom smislu u 10. kui, seriji 10 i Saturnu je zabeleeno kolektivno seanje - najdublje seanje kolektivno jesu mitovi, a astrologija je tumaenje mitova na svakodnevni ivot. Postoje prie po kojima se stvari dogaaju zna se ta se dogaalo sa Hronosom, i sa bilo kojom priom koja je opevana, koja postoji kao takva i dominira - ona se primenjuje astronomski na svakodnevni ivot i to se zove astrologijom ta kombinacija mitologije i astronomije. Tako se dobija oivljena pria jer se ti mitovi kreu, ba kao to se i nebo stalno kree (posmatrano sa Zemlje stie se utisak da je nebo stalno u pokretu). Posmatranje neba jeste posmatranje kolektivnog nesvesnog, i prie koje tu idu i one determiniu i samo je jedno pitanje: da li e natus ostati zapamen u vremenu ili nee ostati zapamen. Uvek je to ono to oveka vue da postigne neto u svojoj karijeri, da po neemu ostane zapamen, da odigra neki deo gde e pobediti Hronosa to je u osnovi dato Jupiteru, svemu onome to ima smisla i povezano je sa serijom 9. Nekada je situacija u kojoj natus ini dela po kojima moda kolektivno nesveno ne bi elelo da se ponosi, ali ih ini i kao takav ipak ostaje zapamen, ali i to je sve ve ispriano u priama koje postoje u kolektivnom nesvesnom svi utisci i seanja tu borave. Naravno, po tako nekom nee se zvati ni jedna ulica, niti e se zvati ijedan grad, ili bar nee ostati u vremenu tako zapamen. Onima koji su iveli u skladu sa 9 ostaje vreme koje e dati imena svemu. Svako tei ka 10, i mnogi ljudi koji idu ka ostvarenju na bilo koji nain, instinktivno, potrebom da postanu neto, ne razmiljaju u prvom trenutku o tome da ele da ostanu zapameni za vrlo dug period, da ele da prevaziu smrt i ostave trag iako u prvom trenutku ne razmiljaju o tome oni idu ka tome. Da li e ostaviti trag zavisi samo od toga koliko e oni biti Jupiter ili Zevs koji e uspeti da prevazie vreme, i da kao takav ostane. Nekada, neko to ini na nain to e ostaviti utisak o sebi kako je snaan na ovaj ili onaj nain, ali ako u 9 to nije podralo vreme koje prolazi e to sakriti i seanje o njemu vie nee biti prisutno. Ostati deo neke istorije to je natusova tenja na psiholokom nivou. 30. 1. 2007. Kada je re o onome to bi za natusa predstavljala priroda 10. kue samim roenjem to je sve ono to daje realnu pouzdanost i trajnost, kvalitet i stabilnost kroz vreme. Imati dobro postavljenu 10. kuu obezbeuje natusu sigurnost, bilo da je re o stabilnosti koju e dobiti od kolektivnog nesvesnog, a pre svega od drave (jer za natusa je narod u kom je roen 4. kua, ali 10. kua je drava); to je ne samo jedan od roditelja ve i sve ono to natusu definie ivot. Zato ljudi idu i glasaju za bilo koga - oni trae nekoga ko e biti predstavnik iznad njih, jer su svesni da im taj neko primarno odreuje sudbinu, da im vlast i drava odreuju sudbinu. Svi bi voleli da imaju takvu vlast koja e im obezbediti da nezavisno od svih drugih parametara oni mogu da ive tako da im nisu potrebne vize, da imaju stabilnu i sigurnu zemlju u svima aspektima - to je ono kolektivno koje definie ivot svakome, to je svakako znaajan preduslov. Da se u ovoj zemlji rodio Bil Gejts, on bi uvek bio dobar diler raunara ali ovde ne bi mogao da bude ono to je postao u Americi, jer kolektivni mit ovde ne podrava to na isti nain, nema tih preduslova. Stoga, jedan astrolog pre nego to krene u tumaenje mora znati kome tumai da li tumai nekome ko ivi u Africi, Indiji ili Engleskoj, mora razumeti civilizaciju, ne moe se dati jedna ista pria ako ne zna ta je kolektivni mit i kolektivno uverenje, ta je vreme u kom osoba ivi. Ako se tumai horoskop osobe koja je ivela pre 150 godina sasvim je drugaija interpretacija, vet astrolog to mora uzeti u obzir i razumeti prirodu vremena. Ono to ne postoji u natalnoj karti jeste opte nebo, opta klima, kultura i tradicija, opte kolektivno nesvesno koje vlada u jednom vremenu na jednom prostoru. Podrazumeva se da to poznaje kako bi adekvatno uklopio simboliku, jer astrolozi samo uklapaju astroloku simboliku oblikujui je prema kolektivnom nesvesnom kako bi dobili pravu sliku. Jer ako se zna da je nebo nad natusom takvo da ivi u zemlji koja moe da prui mnogo vie, onda e svi njegovi potencijali otii u maksimum, daje se ono to moe da proe kroz kolektivni mit. Stoga, svi su definisani 10. kuom na isti nain na koji smo definisani od drave u kojoj ivimo moe se rei u linom i psiholokom smislu nedefinisani i nedeterminisani, ali u kolektivnom smislu sigurno je 

KEPLER KLUB sudbina svih definisana 10. kuom. Odatle potie mundana astrologija, i povezanost sa kolektivnim dogaajima u kojoj meri je natus povezan sa kolektivom o tome govori priroda 10. kue. Ukoliko 10. kua ima dominantan upliv na natusa on je pod uplivom kolektivnih zbivanja. Da li su svi ljudi imali jednako lo natalni horoskop 11. septembra ili kada je baena bomba na Hiroimu sigurno ne, samo su svi bili jednako povezani na kolektivno. Koliko je natus vezan za kolektiv, koliko ga vreme moe pojesti? Jedan egzaltira u 10, ali 10 pada u 1 (Saturn je u padu u 1. kui), te postoje dve krajnosti - 1 moe biti jako srean sa 10, ili jako nesrean. Uvek se posmatra koliko je oveku dato da bude pod uplivom optih zbivanja, koliko je za njega mundana situacija ona koja ga predeterminie, koja stoji iznad njega i njegove linosti, koliko njegova linost uopte moe da ivi ako 10 ini prejak upliv. On ima potencijale za neto, ali vreme u kome ivi koje je definisano prostorom, ono mu onemoguava da ivi ceo svoj deo i jednim delom on ivi otplaujui neku kolektivnu karmu, bivajui povezan sa njom, i svako razumevanje mundane astrologije uvek podrazumeva da se pogleda da li je natus na neki nain povezan sa serijom 10, pozitivno ili ne. Ako je pozitivno povezan natusu je data mogunost da se popne na vrh planine (Jarca), Olimpa, i da odande bude konano neko ko e stati na elo svih onih koji mogu upravljati. Stoga, vrh kome ovek tei spontano kada ide ka 10 je da postigne neto u karijeri, da bude nezavistan od kolektiva, da bude iznad njega, da on bude taj koji e svoj upliv uneti u kolektivno nesvesno i koji e dominirati, gde e se njegova re uti i gde e njegovi proizvodi dominirati, njegov imid ostaviti utisak. I konano, kako 1 egzaltira u 10, a 10 egzaltira u 7, jer Mars egzaltira u Jarcu ali Saturn u Vagi ovo je kod za politiara, za oveka koji eli da ima svoju dominaciju u kolektivnom nesvesnom. Da li je dominacija ili potreba da upravlja kolektivnim nesvesnim to je jedna putanja oveka koja se mora uzeti u obzir u samom procesu tumaenja horoskopa jer najvei broj ljudi ide tim putem, 1 ide ka 10. On ne razmilja o tome da eli da bude politiar, tek mali procenat ljudi zaista o tome razmiljaju, ali svako uvek tei nesvesno ili svesno da negde nae sebe i da se izrazi kroz neto. Postoji drugi put koji je rei, a to je da 1 ne ide ka 10 ve da u sebi egzaltira Sunce, te stoga on ne ide neminovno putem izgradnje karijere ve putem onoga to voli, onoga to ivi u njemu od kada je bio dete. Deca su okrenuta ka onome to najvie vole, a ne ka tome kako e izgraditi karijeru, bave se onim to ih najvie raduje. Ako je to dete preivelo u natusu i ako ono moe da ivi u njemu tokom celog ivota, onda on ne ide putem 1 u 10 ve putem 1 u 5, putem onoga to ga ini sretnim, i obino je to vrlo kreativna takva linost. Nakon toga, imajui 1 i 5, od 1 se dobija 9 kao peta kua od 5., ovek sasvim drugim putem oivljava ono to bi bila njegova svrha. Ipak, u najveem broju horoskopa posmatraju se 1. i odmah 10. kua kao opis onoga to e on biti kada poraste retko ko e ostati dete i kada poraste. Zato se 10 kua tumai kao lina kua, kao ono to natus postaje kroz ivot. Ako natus postane predsednik drave on nije vie prikazan kroz 1, ve postaje lino eksponent 10. kue, dok je njegova supruga u tom sluaju opisana 4. kuom jer se mnogo vea energija oko njega vrti kao oko predsednika, eksponenta kolektivnog nesvesnog, nego oko njega koga znaju prijatelji i roditelji; kao linost on postaje svoj vrh neba, to je lina kua. Svako ima 10. kuu i vladara i sve to je iz serije 10, to je ono to je znak za ta smo predodreeni u dananje doba to je profesija, ovek je stvoren da radi neto. Pitanje je ta je signifikacija za neiji posao to je ono za ta je on predodreen, a da li ima bitnu svrhu u tome ako ga 9 podrava imae sjajnu priu i mogunost da u vremenu ostane uistinu zapamen, njegova dela e biti vea od njega samog, od vremena i svega. Ostati zapamen u vremenu je cilj vremena, prevazii vreme, a svaki posao koji ima kategoriju da ga 9 podrava jeste onaj u kome bi ovek mogao biti najbolji 9 je planeta u 9. kui, vladar 9. kue i Jupiter ili ona koja dobro podrava 10. iz znaka Strelca. Ima vie kanala, ali to je ono to daje oveku najbolju poziciju, to mu daje da bude vei od vremena. Posmatrajui prirodu posla govori se da ono to e odrediti ime e se on baviti je upravo planeta koja najbolje aspektira vladara 10. kue ako je to neto iz serije 9 ovek e ostati zapamen po tome, ako je neka druga on e svakako imati tu vrstu posla, ali ako je re o kvalitetu ono na ta se 10 naslanja je 

30. 1. 2007.

KEPLER KLUB izalo iz 9. U ovom smislu definisanje natusove karijere vri se kao procena njegove predodreenosti za ulogu u ivotu, tako to se gleda ili vladar 10. kue ili vladar desetog znaka poev od Asc-a, to ne mora biti uvek ista planeta u nekim sluajevima je to isto kao kada bi horoskop imao uglove od 90 stepeni, ali moe da se dogodi da to nije ista planeta. Jedna od te dve planete, u zavisnosti od toga koja je snanija i koja ima egzaktiniji aspekt, jeste kanal koji e definisati natusovu predodreenost, njegovu ulogu u vremenu ta planeta je kao vreme u kom natus ivi. Vladar 10. kue ili desetog znaka od Asc-a je kao vreme u kom natus ivi, a u tom vremenu to moe biti konjunkcija, sekstil ili trigon, pa ak i negativan aspekt ako kroz dispoziciju prelazi u pozitivan (jer opozicija ili kvadrat su samo dogaaji na pola puta neto to e natusa gurnuti u neku situaciju, ali nikada ne i dati reenje do kraja), pa stoga dispoziciju treba pratiti jer ukazuje na konano stanje. Ako je dispozitor kvadrata ili opozicije loe postavljen, onda od te karijere i tog posla nee biti nita, i tada vreme jede natusa. Meutim, ukoliko je dispozitor ak i kod loeg aspekta, dobro postavljen to je ono to e natus uspeti da napravi - da ostvari neke nesvesne tenje svoje porodice i svog porekla, jer u 10. kui ive sve aspiracije jedne porodice, svaka porodica bi elela da natus bude eksponent, oni ele za natusa da on ostvari neto najbolje. Ako to to nije tako onda vreme jede natusa ba kao to je roditelj (Hronos) prodirao svoju decu. Natus je predestiniran svojim roditeljima, a 10. kua je uvek jedan od roditelja ee je to otac ali primarno je to roditelj istog pola u horoskopu natusa. Ako postoji dobra elja roditelja, ako roditelj suprotnog pola voli roditelja natusovog pola, to daje da natus ide napred, rauna se da je to dobra sudbina i natus e napredovati; jer ako je 4. kua ona od koje je natus nastao a on sada treba da stvori svoju novu porodicu, treba imati blagoslov i dobro usmerenje, a to ne zavisi od natusa (roditelji su mogli biti problematini ili da nemaju viziju daljeg ivota) ve mu oteava da uspe u ivotu. Deseta kua je jedan od roditelja, to je budua natusova porodica koju e stvoriti, natusovo ostvarenje ako je dobro data natus e ostvariti sve tenje koje moda roditelji nisu uspeli, ali su eleli da natus to ostvari umesto njih to je nastavak ivota. Posmatra se ta je uloga natusa ne svrha ve uloga koju e dobiti da igra kroz 30. 1. 2007. 10. kuu, koja se danas najee naziva profesija. Kako je to samo vreme vrlo retko vladar 10. kuer sam ukazuje na konkretnu profesiju ve najee i u najveem broju sluajeva to je planeta koja najbolje aspektuje vladara 10. kue. U sluaju da vladar 10. kue nije sam povoljno postavljen, esto e biti dosta promena u toj ulozi, u toj profesiji, natus se tee snalazi. Termin vladar 10. kue misli se najee na samog vladara, ali uvek postoji mogunost da to bude i planeta koja se nalazi na samom Mc-u koja e imati dominantnu ulogu i opredeliti prirodu onoga to e natus biti kada poraste jer 10. kua opisuje uloge. Deset koje poinje na osnovu nekog prostora, i na osnovu 9 ide ka 11, kui koja predstavlja kraj nekog vremena koje natus ima i predstavlja poetak svega onoga to on planira za budunost, svi planovi se nadalje projektuju kroz prirodu 11. kue. Jer ako ovek moe da ostvari neto u budunosti onda e to moi kroz narednu kuu Vodolije (11. kuu), ali sama 10. kua je stoga kua determinizma i vremena kao takvog, vremena u kome treba da odigra svoju ulogu. Potreba u jednom natalnom horoskopu je da se 9 spoji sa 11, to je put da se nae smisao i da se 11 koja je po prirodi Uranovska kua, koja nosi slobodu da natus ostvari svoje snove i planove, potrebno je da 9 i 11 kua u horoskopu budu harmonino postavljene, kako bi natus sa lakoom prevaziao prepreke koje mogu postojati u okviru 10. kue. Ona je specifina jer ako je na bilo koji nain loe postavljena (vladarem 10. kue, planetama u njoj ili Saturnom, znakom Jarca) natus je predeterminisan kolektivnim zbivanjima. Da bi se oslobodio toga neophodna je podrka iz serija 9 i 11. Ukoliko postoji loa veza izmeu vladara 9 i 10. kue bez dobre dispozicije dolazi do toga da se oivljava pria u kojoj je natus proao na isti nain na koji su i Hronosova deca, sva osim Zevsa prola dakle bivaju rtve sistema u kom su roeni (doe do promene vlasti ili kolektivnih promena i oni se nau kao rtve u njemu). Ako postoji dobra veza izmeu njih kroz poziciju i dispoziciju natusu sve promene idu na ruku (drutvene promene, promene u ivotu koletiva). To su stvari koje su iznad ljudi, dravnog ivota i zakona potrebno je samo posmatrati da li su one naklonjene ili ne.

KEPLER KLUB Kada je re o konkretnoj ulozi koju jedan ovek moe imati posmatra se 10. kua, vladara 10. kue ili vladara 10. znaka poev od Asc.

Venera i serija 10
Kombinanacija opisuje uspeh u poslu koji moe biti vezan za umetnost, ali pored toga vrlo esto daje i dobar brak jer je serija 10 etvrta od 7. kue a Venera je esencijalni predstavnik braka, koji voli da se nae u vezi sa tim, ba kao to Venera sa Saturnom voli da bude u dobrom aspektu kada je u pitanju brak. Saturn je predstavnik budue porodice, iako sam po sebi predstavlja natusove predke ali i natusovu budunost. U vremenu nema nieg novog budunost i prolost su dve polovine jednog vremena, tako da slinost i ciklinost uvek postoji. Kada je re o Saturnu govori se o davnim precima, ali isto tako na linom nivou to je sve ono to natus sam postaje jer svako postaje Saturn u vremenu. Inae Venera u esencijalnom smislu nije sklona Saturnu niti je on previe zanima, jer ona je nastala od Urana, voli zabavu i radost, voli da bude zaljubljena i da stalno doivljava nova uzbuenja; ipak ako ima porodicu ona e ostati u okviru toga jer to je svrha braka.

Sunce i serija 10
Ukoliko je vladar u povoljnoj vezi sa Suncem to je jedan od najboljih pokazatelja da je uloga natusa da bude organizator i menader, sve u zavisnosti od toga gde se Sunce nalazi u natalnom horoskopu. Sunce/Saturn daje ljude koji dobro organizuju sve. Ako je Sunce u nekoj vezi sa serijom 5 moe ukazivati na osobu koja moe biti glumac, ili planeta koja najbolje aspektuje vladara 10 kue je njegova uloga. Potrebno je posmatrati kojom kuom vlada Sunce jer ako vlada 3. kuom natus moe biti pisac, ali opet na nain Sunca (poznati), ili moe opisati tip romana koje bi on pisao.

Mesec i serija 10.


Povoljno je za rad sa nekretninama, svaki posao vezan za privatan biznis, ili onaj kojim su se ve bavili predci, a u zavisnosti od opstalih stvari i Sunce i Mesec mogu dati veliku popularnost samoj osobi. Stvari kojima bi se osoba bavila mogu biti i prehrana ljudi, neto to govori o masovnim stvarima koje ljudi koriste. Ipak potrebno je uzeti u obzir da li je Mesec vladar 2, 4 gde e se dodati jo konkretnija slika.

Mars i serija 10
Ovo su izuzetno ambiciozni ljudi, data im je mogunost da istraju u vremenu. Sigurno je ovo loija slika u odnosu na kombinaciju sa Venerom jer je ovde natus vie usmeren na sebe i sopstveni lini uspeh. Ovo je slika jake linosti koje e u vremenu opstati kao snana, koja e umeti da se uklopi u drutvene tokove, mogue da postane i neko bitan u tom vremenu, neko ko e biti zabeleen po akciji koju je inio. Da li e natus biti zapaen u vremenu kao arhetip - to e se videti kroz povezanost sa serijom 9. Kako bi natus ostao zapamen do nivoa da ga kolektivno nesvesno dugo vremena pamti potrebno je da pobedi vreme, ali imae neku ulogu u vremenu sigurno. Ovo su sve profesije koje su esencijalno Marsovske (povezane sa vojskom, sportom), kao to je i roditelj istog pola natusa sigurno sportista. Dobra veza Marsa sa serijom 10 daje mogunost natusu da u neemu bude prvi, da u neemu uspe to je ambicija koja ivi u svakoj osobi ako 1 ima vezu sa 10. Biti prvi, biti glavni, popeti se na vrh planine... to je neto to se zove ambicija. Kombinacija je sjajna za sve ono gde energija treba da traje, bolje je za samu prirodu seksualne 

Merkur i serija 10
Esencijalna simbolika kombinacije bi bila izraena kroz pisanje, bilo da je natus novinar ili knjievnik, a moe ii i kroz profesiju trgovca. On e vrlo lagano ii na tom putu jer je Merkur prirodno povezan sa prirodnom inteligencijom natusa i on to jasno vidi, jer ako ovek neto slobodnom voljom moe odabrati onda je to upravo ono to dolazi iz serije 3. Ako vladar 3. kue dobro gleda vladara 10. natus e dobro znati kako da uspe u ivotu. Uspeti u ivotu i popeti se na vrh planine koja stoji kao karijera i sudbina jeste priroda 10. kue i Merkur to spoznaje vrlo dobro.

30. 1. 2007.

KEPLER KLUB potentnosti natusa, nego za sretan odnos sa drugom stranom. ne stvari. Ako je Saturn u znaku Device ili vezi sa 6. kuom natus moe biti uspean lekar. Da li je pozicija Saturnovska ili je vezana za kuu kojom Saturn vlada to je ea situacija, moda opisuje kroz znak u kom se Saturn nalazi sve su to pokazatelji koji e dati dodatnu informaciju o tome kakva je vrsta posla u pitanju, ali sam posao e biti izvesno stabilan, od ugleda i znaajan. esto su to stvari koje su vezane za klasine, tradicionalne i sigurne stvari sve to je sporo ali je dostino.

Jupiter i serija 10
Ovo moe biti veoma plemenita i vana uloga, i ukoliko natus uspe da je ispuni on moe prevazii svoje vreme, imati vrlo svrhovitu stvar koju e uiniti za kolektivnu svest u kojoj se nalazi, jer kolektivna svest je moda zaprljana neim. Nije kolektivna svest svih ljudi potpuno ista ona je u odreenoj meri slina ali nije poptuno ista za ljude roene na istom mestu. Kolektivna svest je zapravo proirena kolektivna svest predaka natusa, a nisu svi preci potpuno isti. Ako je etvrta kua natusova lina porodica i njegovo poreklo, deseta kua je kolektivna svest, ono to je vezano za ceo taj iroki spektar ljudi oko kojih natus ivi, te ukoliko natus ima dobrog Jupitera koji fino aspektira to moe imati ulogu da poduava, unosi novine i oplemenjuje bie proiavajui za kolektivnu svest. U zavisnosti od pozicije i dispozicije ako ima lo aspekt Jupitera i vladara 10. kue ili neega u 10, ali preko dispozicije dobija dobru opciju to je sjajan znak za nekoga ko e uspeti da promeni neto u toj kolektivnoj svesti. Postoji znaajnija uloga jer e osoba sama ili kroz svoje potomke imati da prenese neku vanu ulogu, uloga u kolektivnom ivotu postoji i nastavlja se kroz 10. kuu. Jupiter moe da da ljude koji e biti profesori koji e predavati na nekoj koli ili fakultetu, ili biti na nekom visokom poloaju u dravi jer je 9 ono koje se nastavlja na dravu, pa su svi ministri oni koji podravaju funkcionisanje drave. Ako natusu nije dato da ima takvu znaajnu ulogu ve samo ima dobru vezu izmeu Jupitera i Saturna, obino postoji vreme u kom e promena politike vlasti njemu omoguiti da mu sve krene nabolje.

Uran i serija 10
Potrebno je da natus ivi u uslovima u kojima moe postii puno od Urana jer e ovo biti samo kroz nove stvari, stvari budueg vremena - kako je Uran prirodno vezan za 11. kuu to su i svi planovi koji e doi u budunosti. Stoga, ukoliko postoji dobra veza izmeu 10. kue i Urana, osoba koja ivi u klasinim uslovima ivota e to moi da ostvari tek delimino, ali ako ivi u kolektivu gde se Uran mnogo vie podrava (a to bi znailo uvek zemlje zapada gde je naglaen faktor individualizma, koji nosi preduslov da se od ideje moe iveti) tu e ovek doiveti uspeh. Do uspeha se dolazi naglo, brzo i originalno, u datoj kolektivnoj svesti moe biti i neko ko se bavi neobinim zanimanjem, moda astrolog to je simbolika Urana. Ipak, ako ostatak horoskopa ne govori o tome, ovaj poloaj moe dati da se natusu srea osmehne i sve se naglo preokrene, upravo usled neke revolucije koju e doiveti njegova vlada i kolektivno nesvesno u kome on ivi; pa se tada za njega promenom i revolucijom sve stvari dogode na bolje, tada mu se otvaraju vidici da daljemoe da ide. Uvek je pitanje da li natus moe da ivi vrstu profesije koja je definisana nekom mundanom planetom, ili je to samo opis dogaaja koji e se njemu desiti. Mnogo ee je potrebno posmatrati kuu kojom vlada ta planeta kako bi se znalo ta je tano deo natusove profesije. Ukoliko bi to bila esencijalna priroda planete, ako bi profesiju definisali Uranom, to bi mogao biti rat informatikim sredstvima, rad sa pronalazatvom, to mogu biti i piloti sve to je vrlo specifino. 

Saturn i serija 10
Ovo su ljudi koji su ne samo uspeni u vremenu ve i vrlo strpljivi, oni vremenom polako stiu status i kako vreme prolazi za njih biva sve bolje pozicije i snanu ulogu. To mogu biti ljudi koji e imati ulogu u politikom ivotu, sudije, moda imati mesto koje se odnosi na znaajne kolektiv-

30. 1. 2007.

KEPLER KLUB

Neptun i serija 10
Natus nema jasnu orijentaciju u vremenu, nema jasnu orijentaciju ni o tome ta bi eleo da postane u ivotu. Mnogi ljudi sa dominantim Neptunom imaju tekou da se nau u vremenu; kolektivna svest ima neko udno najee pogreno miljenje o njima, a pravu istinu zna vrlo malo ljudi jer o njima krue razliite prie. Neptun je jako daleko i nije ga lako dostii. Samo ako natus ima dobar preduslov od linih planeta on je idealan kada bi ovek mogao da se bavi vrhunskom umetnou ili filmom, ili da uspe kroz simboliku neega to je u Neptunovom dometu naftom, spiritualnim ivotom. Ipak, u najveem broju horoskopa on je samo znak da postoji nejasna mogunost da natus neto postigne, a kako bi postigao Neptuna potrebno je da u njegovom natalu Venera i Saturn igraju dobre uloge. Ako Venera i Saturn imaju dobar aspekti, ili im je pozicija naglaeno dobra tada ovek moe Neptuna da igra. Nema Neptuna kao vrhunskog baleta bez napornog rada zato su Venera i Saturn elementarne estice od kojih je Neptun nainjen. Koliko god na prvi pogled izgledalo neobinim, ideal u ljubavi je u njenoj vernosti i sposobnosti da ona traje, jer ako ljubav koju natus ima moe da traje dugo tada se stvara ideal. Ako je Neptun na svakom nivou ono to je neopipljivo, ono to je najsuptilnije i najfinije, iza toga stoji naporan rad i trajanje, savrena Venera koja je opstala sa Saturnom, svaka umetnost i klasina vrednost opstaje kao ideal umetnika. Stoga je Neptun vrlo teko dohvatljiva planeta ako je vezana za seriju 10, i samo mali broj ljudi e moi da je ive ako je preduslov ispunjen - da Venera i Saturn imaju dobru meusobnu poziciju. Ako je nemaju ili ako imaju lou poziciju bie jako lo kvalitet tog Neptuna ako je to glavna planeta koja bi govorila o natusovoj karijeri sve bi se spustilo na jedan nii nivo, natus gradi svoju karijeru na neemu to je tajno i skriveno, moda radi za tajnu policiju.

pa to mogu biti i ljudi koji se bave investicijama, rade na ulaganju u neto (investitori) i imaju mogunost da steknu znaajno bogatstvo u radu sa bankama. Mogu biti psiholozi jer Pluton je specifian i daje dubinu uvida. Svaije vreme u ivotu obeleeno je planetom koja aspektuje vladara 10. kue ili planetu koja je na Mc-u, a tek zatim Saturna ili planete u znaku Jarca. Na samoj osobi koja je vlasnik horoskopa je da proceni da li moe da igra ulogu za koju je stvorena, ili je njena uloga predodreena njenim roditeljima i poreklom, kolektivnom sveu koja ivi, te e u ovom ivotu biti dunik pa e mnogo vie plaati, i vreme e je pojesti a da ona nee ostvariti sebe Ako daleke planete podravaju 10 natus nee lako ostvariti sebe to se dogaa samo u specifinim okolnostima, ili ako ivi prosenu ivotnu priu. Tada, on ili biva izuzetno uspean ili ne pronalazi sebe ako Uran natusa podrava vreme za natusa moe biti samo u specijalnim situacijama (kada dolazi do promena, revolucija), ili ga urbana sredina moe jako podrati. Neptun, Pluton, pa ak i Saturn zahtevaju stabilne uslove zemlje koje pruaju mogunost da stvari traju dugo. Deseta kua je opta pria, to je mit, a horoskop natusa je vosak koji e se nalepiti na taj mit i dobija se sudbina natusa koja je definisana izmeu 1 i 10. Ono to predodreuje je upravo ivot u kolektivnom nesvesnom, to je jedna inercija koja ve oblikuje i definie jedan kolektivni ivot. Sa druge strane 10 definie jer je sve upravljano silom gravitacije i sve ide kroz teinu koju natus ima u svojoj dui teina due se meri kada ona prolazi kroz nebo nakon smrti. Prvom kuom se dobija snaga i energija, ali uloga se dobija kroz 10. kuu. Uloga zavisi upravo od dela koji je natus inio u prethodnoj ivotnoj prii i to se dodeljuje natusu u prenatalnom periodu, jer kada se ue kroz tunel u 9, gde je majka i gde se dobija svrha onoga to e natus da uradi u ivotu koji sledi, u 10 se dobija uloga, nain na koji natus to treba da uradi. Stoga oni kod kojih svrha i sudbina lepo ive, ako je to udobno povezano sa 1, oni ive svoju ivotnu priu profesija, stvari kojima se ljudi bave su samo tu da odigraju ulogu koju su sami sebi stvorili.

Pluton i serija 10
Daje sklonost ljudima da im profesija bude vezana za razvoj karijere kroz vojne strukture, kroz sve to daje mo. Sve to je Pluton moe dati karijeru 30. 1. 2007.

KEPLER KLUB

Primeri:

Primer 1.

cu). Pored toga, sjajna je i njegova 8. kua u kojoj je Mesec u sekstilu sa vladarem 8. kue, i nalazi se u osmom znaku (Merkur u korpionu), a Merkur je u egzaktonom sekstilu sa vorom, pa i Marsom, koji je drugi vladar 10. kue. Ovo je izuzetan horoskop za oveka koji e uspeti u poslovnom smislu, ali ne i u branom ivotu jer vladar 7. kue odlazi u 8, pa na polju odnosa nema kvalitetnog ostvarenja. U onoj meri u kojoj je ovek roen da ostvari sebe, on teko prevazilazi sebe, a to je ono to je neophodno kako bi bio u dobrom odnosu sa drugom stranom.

Primer 2.

19.11.1935. 10:35 Am, Peabody, Ma, Asc 16 Jarca Menader. ovek koji je proglaen za jednog od najuspenijih menadera u Sad-u izmeu 1981. i 2000. On je uspeo da podigne vrednost akcija firmi za koje je radio za itavih 3000%. Krajnje je profesionalan. U njegovoj biografiji pie da je uspeo da povea deonice za one za koje je radio vie nego Bill Gejts, koji je poslovao tokom istog perioda. Njegov Asc je ve u vezi sa desetim znakom, a na Asc-u se nalazi Mars koji egzaltira u tom znaku u konjunkciji sa Severnim meseevim vorom njegova uloga je primarna, i postojae ambicija koja je definitvo jaka jer je on vrlo posveen poslu. Pored toga u najveoj meri postoji i opasnost da odnos trpi on se 2 ili ak 3 puta enio, prenaglaena 1 sa 10 vrlo esto daje potekoe u odnosima, jer nije lako biti voa i istovremeno slediti. Merkur se nalazi u 10. kui, on je odlian sa samim Asc-om. Ono to je jako zanimljivo je da ovaj ovek vrhunski menader ako se posmatra Pluton kao vladar 10. kue, on se nalazi na 27. stepenu Raka (stepen izuzetnog bogatstva) u 7. kui, i ima trigon sa Suncem koje definie njegov upliv u vremenu. Njegova uloga je da on bude glavni (Sunce u 10. kui); kako je Sunce u korpionu potvrena je pria o investicijama, a to je dvostruko aplikacioni trigon od 1 stepena (Sunce ide ka Plutonu koji je retrogradan, i vraa se Sun30. 1. 2007.

Kitty Kelley, 04.04.1942. 05 Pm, Spokane, Wa, Asc 19 Device Novinarka koja je postala poznata po tome to je objavljivala necenzurisane biografije poznatih linosti, poznata je kao osoba koja ima otrovnu olovku. Ona je na biografiji Nensi Regan zaradila 4 miliona dolara, jer je bez ikakve cenzure iznosila najrazliitije tajne, sve to je u domenu legalnosti, ali bez osvrta na to to bi za nekoga to bilo isuvie provokativno. Veoma ambiciozna osoba. Asc je u Devici, Mc u Blizancima njihov vladar je isti i otiao je na poslednji stepen, poslednjeg znaka 29 stepen Riba mogue je da je natus gubitnik, ili pak radi na spoznavanju nekih tajni. Dispozitor Merkura je Jupiter koji u konjunkciji sa Marsom na samom vrhu horoskopa, i u jakom sekstilu sa Suncem. Sve to je dominantnije 

KEPLER KLUB od samog vladara Asc-a, iako ova njena priroda Merkur/Neptun opozicije preko ose 1/7, nosi potencijal za sve mogue traeve i naglaeno je loe za brak i stvaranje nove porodice. Porodica nije ta koja moe da podri zajedniki ivot, jer ljudi koji imaju jaku profesiju i karijeru mogu imati tendenciju da budu vrlo problematini u odnosu. Egzaltirano Sunce (u njenom horoskopu to je vladar 12. kue tajne koje bi trebale biti skrivene) pravi aplikacioni sekstil ka Jupiteru koji je u izgonu pa nije pitanje koliko je sve to to ona radi moralno. Ipak, ona je upravo kroz ovakvu vrstu posla zaradila mnogo novca, ovo je priroda 8. kue, Marsa sa Jupiterom i sekstil sa Suncem ona je uspela u profesiji. Mars u 10. uvek daje ambiciju da osoba ide napred, trai ostvarenje karijere. Naravno, osoba sa ovim poloajem mora imati neto muke energije u sebi, jer ostavlja Marsa u 10 ona vai za osobu uspenu, ali i opasnu. Mars je vladar 10. i 3. kue to ponovo naglaava njenu Merkurovsku vrstu profesije, ali onu gde ona moe biti otra i gde je mogu uti mnogi ljudi. Njena uloga u vremenu bi bila da neto to je mogue skriveno (korpion), provokativno moda i nezakonito iznese. Potrebno je pratiti koliko je 10. kua iznad svesnog domena, koliko je ona nametnuta. Ako je pitanje da li postoji sudbina to je mesto gde je ona, na isti nain na koji su i geni koji natusu daju osobine sudbina, iako bi natus moda eleo da ima sasvim drugaije osobine. Voda i njen oblik zavise od posude u kojoj se ona nalazi, a ta posuda je ovde 10. kua i ako je natus etvrta kua 10. onda natus zavisi od gena i fiziologije, unutar kojih je njegov koletkivni mentalitet i kolektivno nesvesno. Svako moe da radi preko sebe i ienjem svog kolektivnog nesvesnog ali to je jako duboko, nesvesno, to je fiziologija koja determinie um na isti nain na koji oblik ae determinie tenost. Stoga, puno potovanje prema 10. kui kao kui koja sadri tenju, neminovnu gravitaciju i neminovnost svega; odbijanje toga je nezrelost i plaa se oseanjem neispunjenosti, a prihvatanje toga je prihvatanje odgovornosti to je priroda 10. kue. Dok god je zemlja u kojoj natus ivi za njega ta koja ga determinie za bilo ta u njegovom ivotu on nije prihvatio odgovornost potrebno je prihvatiti odgovornost za sve ono to se dogaa u kolektivnom nesvesnom kako bi postao slobodan od toga. Sve uvek ide u taku gravitacije samo potpuno prihvatanje gravitacije od nje oslobaa, kada se doe u centar gravitacije vie se ne osea nikakav teret. Odbijanje gravitacije je zapravo sam oseaj tereta. Laganost u prirodi 10. kue oslobaa tereta koji uvek izgleda kao da je to odgovornost nekog drugog, koliko god to bilo zbog socijalnih uslova i porodice, nju je natus sam stekao u prethodnom delovanju, a dua je pokupila upliv toga u nekom mesecu majine trudnoe kada je dobila odraz u 4. kui onoga to je natus nekada radio na zemlji. To je itava pria o prirodi 10 ko prihvati njenu odgovornost realno je postao slobodan, i to znai da je oiveo 9, jer samo 9 zna da je iz njega nastalo 10. Ako ovek zna da je prihvatio odgovornost za sve ono to se dogaa oko njega, tada je pronaao svrhu i pobedio vreme na nain na koji je Zevs pobedio Hronosa. 10

Primer 3.

Lorraine Kelly, 29.11.1959., 10:45 Am, Glasgow, Scotland, Asc 4 Jarca Jo jedna novinarka, roena sa Asc u Jarcu. Vladar 10. kue je Mars koji je u svom znaku (u seditu, u znaku korpiona), i u konjunkciji sa Merkurom ona je sjajan novinar, ponovo veoma otra (Merkur/Mars su provokativni ljudi, na granici sa drskou). Njoj je ispred svega karijera (Saturn u 1. kui) i svakako je ovo horoskop osobe koja e uspeti. Mesec koji je u konjunkciji sa Merkur/Marsom u 10. kui e joj dati popularnost. 30. 1. 2007.