You are on page 1of 8

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan: Sal Ve Gvenlii Risk Deerlendirmesi Ynetmelii Tasla BRNC BLM Ama, Kapsam, Dayanak

k ve Tanmlar Ama MADDE 1- (1) Bu Ynetmeliin amac, i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesinin iyerlerinde ne ekilde yaplaca, deerlendirme yapacak kii ve kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamndaki iyerlerinde uygulanr. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Ynetmelik; a) Sal ve Gvenlii Kanununun 30 uncu maddesine, b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 12 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr. Tanmlar MADDE 4 - (1) Bu Ynetmelikte geen; a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln, b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal ykmllkler ve iyerinin nleme politikasna gre yeterli; alan, iyeri ya da i ekipmann zarara uratmayacak risk seviyesini, c) nleme: yerinde yrtlen ilerin btn safhalarnda i sal ve gvenlii ile ilgili riskleri ortadan kaldrmak veya azaltmak iin planlanan ve alnan tedbirlerin tmn, ) Ramak kala olay: yerinde meydana gelen; alan, iyeri ya da i ekipmann zarara uratma potansiyeli olduu halde zarara uratmayan olay, d) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da baka zararl sonu meydana gelme ihtimalini, e) Risk deerlendirmesi: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dnmesine yol aan faktrler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas amacyla yaplmas gerekli almalar, f) Tehlike: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek, alan veya iyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder. KNC BLM

Risk Deerlendirmesi Ykmll ve Gerekletirilmesi Risk deerlendirmesi ykmll MADDE 5 - (1) veren; alma ortam ve alanlarn salk ve gvenliini salama, srdrme ve gelitirme amac ile i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yapmak veya yaptrmakla ykmldr. (2) Risk deerlendirmesi almalarnda kii veya kiilerin grevlendirilmi olmas ya da risk deerlendirmesinin gerekletirilmi olmas; iverenin, iyerinde i sal ve gvenliinin salanmas ykmlln ortadan kaldrmaz. Risk deerlendirmesinin gerekletirilmesi MADDE 6 - (1) Risk deerlendirmesi, iverenin oluturduu bir ekip tarafndan gerekletirilir. Oluturulan ekipte aadakiler yer alr: a) veren veya vekili, b) yerinde salk ve gvenlik hizmetini yrten i gvenlii uzmanlar ile iyeri hekimleri, c) yerindeki alan temsilcileri, ) yerindeki destek elemanlar, d) yerindeki btn birimleri temsil edecek ekilde belirlenen ve iyerinde yrtlen almalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynaklar ile riskler konusunda bilgi sahibi alanlar. (2) 10`dan az alan olup az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde, risk deerlendirmesini iveren kendisi yapabilir. (3) veren, risk deerlendirmesi almalarnda grevlendirilen kii veya kiilerin grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara, gere, mekn ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlar, grevlerini yrtmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kstlayamaz. (4) veren, risk deerlendirmesi almalarnda grevlendirilen kii veya kiilere ihtiya duyduklar her trl bilgi ve belgeyi temin etmek; bu kii veya kiiler ise salanan bilgi ve belgeleri korumak ve gizli tutmakla ykmldr. NC BLM Risk Deerlendirmesi almas ve Aamalar Risk deerlendirmesi almas MADDE 7 - (1) Risk deerlendirmesi; tm iyerlerinde kurulu aamasndan balamak zere tehlikeleri tanmlama, riskleri analiz etme, riskleri kontrol altna alma, dokmantasyon ve yaplan almalar yenileme aamalar izlenerek gerekletirilir. Tehlikelerin tanmlanmas MADDE 8- (1) alma ortam, alanlar ve iyerindeki mevcut belgelere ilikin aadaki bilgiler toplanr: a) yeri bina ve eklentileri, b) yerinde yrtlen faaliyetler ile i ve ilemler, c) retim sre ve teknikleri, ) ekipmanlar,

d) Kullanlan maddeler, e) Artk ve atklarla ilgili ilemler, f) Organizasyon ve hiyerarik yap, grev, yetki ve sorumluluklar, g) alanlarn tecrbe ve dnceleri, ) e balamadan nce mevzuat gerei alnacak alma izin belgeleri, h) alanlarn eitim, ya, cinsiyet ve benzeri zellikleri ile salk gzetimi kaytlar, ) Gen, yal, engelli, gebe veya emziren alanlar gibi zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlarn durumu, i) yerinin tefti sonular, j) Meslek hastal kaytlar, k) kazas kaytlar, l) yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya lme neden olmad halde iyeri ya da i ekipmannn zarara uramasna yol aan olaylara ilikin kaytlar, m) Ramak kala olay kaytlar, n) Malzeme gvenlik bilgi formlar, o) Ortam ve kiisel maruziyet dzeyi lm sonular, ) Varsa daha nce yaplan risk deerlendirmesi almalarnn sonular, p) Acil durum planlar, yap ileri salk ve gvenlik plan ve patlamadan korunma dokman hazrlanmas gereken iyerlerinde nceden hazrlanan belge ve raporlar. (2) Toplanan bilgiler nda; Sal ve Gvenlii Kanununa gre yrrle konulan mevzuatta yer alan hkmler de dikkate alnarak, alma ortamnda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklar ile bunlarn etkileimi sonucu ortaya kabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alnr. Bu belirleme yaplrken aadaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne ekilde etkilenebilecekleri gz nnde bulundurulur: a) letmenin yeri nedeniyle ortaya kabilecek tehlikeler, b) Seilen alanda, iyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerletirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yaplmasndan kaynaklanabilecek tehlikeler, c) yeri bina ve eklentilerinin yap ve yapm tarz ile seilen yap malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler, ) Bakm ve onarm ileri de dahil iyerinde yrtlecek her trl faaliyet esnasnda alma usulleri, vardiya dzeni, ekip almas, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarik dzen, ziyareti veya iyeri alan olmayan dier kiiler gibi faktrlerden kaynaklanabilecek tehlikeler, d) in yrtm, retim teknikleri, kullanlan maddeler, makine ve ekipman, ara ve gereler ile bunlarn alanlarn fiziksel zelliklerine uygun tasarlanmamas veya kullanlmamasndan kaynaklanabilecek tehlikeler, e) Kuvvetli akm, aydnlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatnn bileenleri ile stma, havalandrma, atmosferik ve evresel artlardan korunma, drenaj, artma, yangn nleme ve mcadele ekipman ile benzeri yardmc tesisat ve donanmlardan kaynaklanabilecek tehlikeler, f) yerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin ilenmesi, kullanlmas, tanmas, depolanmas ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler, g) alma ortamna ilikin hijyen koullar ile alanlarn kiisel hijyen alkanlklarndan kaynaklanabilecek tehlikeler,

) alann, iyeri ierisindeki ulam yollarnn kullanmndan kaynaklanabilecek tehlikeler, h) yerinde; alana kar iddet, psikolojik taciz veya ar i yklemesi, stres veya sorumluluklarn net bir ekilde belirlenmemesi ile birimler ya da kiiler arasndaki iletiimsizlikten kaynaklanabilecek tehlikeler, ) alanlarn i sal ve gvenlii ile ilgili yeterli eitim almamas, bilgilendirilmemesi, alanlara uygun talimat verilmemesi veya alma izni prosedr gereken durumlarda bu izin olmakszn allmasndan kaynaklanabilecek tehlikeler. (3) alma ortamnda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarnn neden olduu tehlikeler ile ilgili iyerinde daha nce kontrol, lm, inceleme ve aratrma almas yaplmam ise risk deerlendirmesi almalarnda kullanlmak zere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve alanlarn bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacyla gerekli btn kontrol, lm, inceleme ve aratrmalar yaplr. Risk analizi MADDE 9 - (1) Tespit edilmi olan tehlike veya tehlike kaynaklarnn her biri ayr ayr dikkate alnarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi ihtimalde oluaca ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne ekilde ve hangi iddette zarar grebilecei belirlenir. Bu belirleme yaplrken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de gz nnde bulundurulur. (2) Toplanan bilgi ve veriler, aadaki hususlar esas alnarak seilen uygun yntemlerden biri veya birka bir arada kullanlarak analiz edilir: a) letmenin zellikleri; 1) yerinin yaps, 2) Yrtlen ilerin zellii, 3) alanlarn nitelikleri, 4) retim yntem ve ekilleri, 5) organizasyonu, 6) ekipmanlar, 7) Kullanlan maddeler, b) Tehlike veya risklerin zellikleri; 1) Kullanlacak verilerin yaps, says ve karmakl, 2) alma ortam ve artlar ile bunlardan kaynaklanan tehlike ve muhtemel riskler ile varsa zel tehlike trleri, c) Analiz srecinin zellikleri; 1) Hedefe uygunluu, 2) Kapsamnn genilii, 3) Gerekli olan tehizatn says, 4) Maliyeti, 5) Gereken sre ve srenin programlanabilirlii, ) Yntemin zellikleri; 1) Karmakl, 2) Anlalabilirlii, 3) Analizin nitel ya da nicel yaplmas, 4) Sonularn hassasiyeti,

5) Detayll, 6) Teknik bir altyap gerektirip gerektirmedii, 7) Yenilenebilme esneklii. (3) kinci fkrada saylan hususlara gre uluslararas standartlarla belirlenmi uygun analiz yntem veya yntemlerinin bulunmas halinde, bu yntem veya yntemler kullanlmas nceliklidir. (4) yerinde birbirinden farkl ilerin yrtld blmlerin bulunmas halinde birinci ve ikinci fkralardaki hususlar her bir blm iin tekrarlanr. (5) Analizin ayr ayr blmler iin yaplmas halinde ktlar bir btn olarak ele alnp sonulandrlr. (6) Analiz edilen riskler etkilerinin byklne gre nem ve ncelik sralamasna tabi tutularak risk kontrol admlarna balanmadan nce yazl hale getirilir. Risk kontrol admlar MADDE 10 - (1) Risklerin kontrolnde u admlar uygulanr: a) Planlama; Analiz edilerek etkilerinin byklne ve nemine gre sral hale getirilen risklerin kontrol amacyla bir planlama yaplr. b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas; Risk kontrol tedbirleri kararlatrlrken, ncelikle tehlikeler ve tehlike kaynaklar ortadan kaldrlr, bu yaplamyor ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi iin srasyla aadaki admlar izlenir; 1) Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame, 2) Riskler ile kaynanda mcadele, 3) Toplu korunma nlemlerine, kiisel korunma nlemlerine gre ncelik verilmesi. c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanmas; Kararlatrlan tedbirlerin i ve ilem basamaklar, ilemi yapacak kii ya da iyeri blm, sorumlu kii ya da iyeri blm, balama ve biti tarihi ile benzeri bilgileri ieren planlar hazrlanr. Bu planlar iverence uygulamaya konulur. ) Uygulamalarn izlenmesi; Hazrlanan planlarn uygulama admlar dzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan ynler tespit edilerek gerekli dzeltici ve nleyici ilemler tamamlanr. (2) Belirlenen risk iin kontrol tedbirlerinin hayata geirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yaplr. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin zerinde ise bu maddedeki admlar tekrarlanr. Dokmantasyon MADDE 11 - (1) Risk deerlendirmesi asgar aadaki hususlar kapsayacak ekilde dokmante edilir: a) yerinin unvan, adresi ve iverenin ad, b) Gerekletiren kiilerin isim ve unvanlar ile bunlardan i gvenlii uzman ve iyeri hekimi olanlarn Bakanlka verilmi belge bilgileri ve varsa i sal ve gvenlii hizmeti alnan ortak salk ve gvenlik biriminin unvan ve Bakanlka verilmi belge bilgileri, c) Gerekletirildii tarih ve geerlilik tarihi, ) Risk deerlendirmesi iyerindeki farkl blmler iin ayr ayr yaplmsa her birinin ad,

d) Belirlenen tehlike kaynaklar ile tehlikeler, e) Tespit edilen riskler, f) Risk analizinde kullanlan yntem veya yntemler, g) Tespit edilen risklerin nem ve ncelik srasn da ieren analiz sonular, h) Dzeltici ve nleyici kontrol tedbirleri, gerekletirilme tarihleri ve sonrasnda tespit edilen risk seviyesi. (2) Risk deerlendirmesi dokmannn sayfalar numaralandrlarak; gerekletiren kiiler tarafndan her sayfas paraflanp, son sayfas imzalanr. Risk deerlendirmesinin yenilenmesi MADDE 12 - (1) Yaplm olan risk deerlendirmesi; tehlike snfna gre ok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iyerlerinde srasyla en ge , be ve yedi ylda bir yenilenir. (2) Aada belirtilen durumlarda ortaya kabilecek yeni risklerin, iyerinin tamamn veya bir blmn etkiliyor olmas gz nnde bulundurularak risk deerlendirmesi tamamen veya ksmen yenilenir: a) yerinin tanmas veya binalarda deiiklik yaplmas, b) yerinde uygulanan teknoloji, kullanlan madde ve ekipmanlarda deiiklikler yaplmas, c) retim ynteminde deiiklikler olmas, ) kazas, meslek hastal veya ramak kala olay meydana gelmesi, d) alma ortamna ait snr deerlere ilikin bir mevzuat deiiklii olmas, e) alma ortam lm ve salk gzetim sonularna gre gerekli grlmesi, f) yeri dndan kaynaklanan ve iyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya kmas. DRDNC BLM eitli ve Son Hkmler Byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu hazrlanmas gereken iyerlerinde risk deerlendirmesi MADDE 13 - (1) Sal ve Gvenlii Kanununun 29 uncu maddesi gereince byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu hazrlanan iyerlerinde; bu belge ve raporlarda deerlendirilmi riskler, bu ynetmelie gre yaplacak risk deerlendirmesiyle, tekrarlardan kanmak iin btnletirilir. Birden fazla iveren olmas durumunda risk deerlendirmesi almalar MADDE 14 - (1) Ayn alma alann birden fazla iverenin paylamas durumunda, yrtlen iler iin dier iverenlerin yrtt iler de gz nnde bulundurularak ayr ayr risk deerlendirmesi gerekletirilir. verenler, risk deerlendirmesi almalarn, koordinasyon iinde yrtr, birbirlerini ve alan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. (2) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlar, sanayi blgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iyerlerinde ayr ayr gerekletirilen risk deerlendirmesi almalarnn koordinasyonu ynetim tarafndan yrtlr. Ynetim; bu koordinasyonun yrtmnde,

iyerlerinde i sal ve gvenlii ynnden dier iyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalar iin ilgili iverenleri uyarr. Bu uyarlara uymayan iverenleri Bakanla bildirir. Asl iveren ve alt iveren ilikisinin bulunduu iyerlerinde risk deerlendirmesi MADDE 15 - (1) Bir iyerinde bir veya daha fazla alt iveren bulunmas halinde; yrttkleri ilerle ilgili olarak her alt iveren, bu Ynetmelik hkmleri uyarnca gerekli risk deerlendirmesi almalarn yapar veya yaptrr. Alt iverenlerin risk deerlendirmesi almalar konusunda asl iverenin sorumluluk alanlar ile ilgili ihtiya duyduklar bilgi ve belgeler asl iverence salanr. Asl iveren, alt iverence yrtlen risk deerlendirmesi almalarn denetler ve bu konudaki almalarn koordine eder. (2) Alt iverenler gerekletirilen risk deerlendirmesi sonucu dzenlenen dokmann bir nshasn asl iverene verir. Asl iveren; bu risk deerlendirmesi almalarnn sonularn kendi almasyla btnletirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanp uygulanmadn izler, denetler ve uygunsuzluklarn giderilmesini salar. alanlarn grlerinin alnmas ve bilgilendirme MADDE 16 - (1) Risk deerlendirmesinin iverenin kendisi tarafndan yapld durumlarda; destek elemanlar ile alan temsilcilerinin, risk deerlendirmesi almas yaplrken srece katlarak, risk analizi sonrasnda alnmas gereken dzeltici ve nleyici tedbirlerin ve kullanlmas gereken koruyucu donanm ve ekipmann belirlenmesi konularnda grlerinin alnmas salanr. (2) yerinde alanlar, alan temsilcileri ve baka iyerlerinden almak zere gelen alanlar ve bunlarn iverenleri; iyerinde karlalabilecek salk ve gvenlik riskleri ile dzeltici ve nleyici tedbirler hakknda bilgilendirilir. Ciddi ve yakn tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan btn alanlar ise tehlikeler ile bunlardan doan risklere kar alnm ve alnacak tedbirler hakknda derhal bilgilendirilir. Risk deerlendirmesi rehberleri MADDE 17 - (1) verenlere, risk deerlendirmesi ile ilgili ykmllkleri bakmndan yardmc olmak veya yol gstermek amacyla risk deerlendirmesi rehberleri hazrlanabilir. Rehberler iyerinde alan says ve iyerinin bulunduu tehlike snf gz nne alnarak; sektr, meslek veya yaplan ilere zg olabilir. (2) Kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, iiiveren ve memur sendikalar ile kamu yararna alan sivil toplum kurulular faaliyet gsterdikleri sektrde rehber almalarnda bulunabilir. Bakanlka, bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu ynnden deerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlk tarafndan sektr, meslek veya yaplan ilere zg risk deerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yaymlanr. Yrrlk MADDE 18 - (1) Bu Ynetmeliin; a) 6 nc maddesi birinci fkrasnn (b) bendi;

1) Kamu kurumlar ile 50den az alan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin 01/07/2014 tarihinde, 2) 50den az alan olan tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin 01/07/2013 tarihinde, 3) Dier iyerleri iin 31/12/2012 tarihinde, b) Dier maddeleri 31/12/2012 tarihinde yrrle girer. Yrtme MADDE 19 - (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.