You are on page 1of 13

SECTIUNEA A1: FISADE DATEA ACHtZtTIEt INFORMATII GENERALE

La depunerea ofertelor, ofertan{ii trebuie sd respecte toateinstructiunile, formularele, caietul de sarcin clauzele contractuale specificaliile continute in aceaste documentatie de atribuire. Transmiterea 9i uneiofert care nu conlinetoate informatiile gi documentele cerute,pane la termenullimitdde depunere a ofertel putea specificat, va ducela respingerea ofertei. prevdzute Formularele in cadruldocumentatiei de atribuire trebuie completate in mod corespunzdt Formularele, gi certificatele declaraliile prevdzute trebuie semnate, in original, daci nu se specificii altfel, de persoanele sau institu!iile autorizate.

FISADE DATEA ACHIZITIEI 1.1.AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire:D|REcT|ASAN|TAR-VETER|NARA9|PENTRUS|GW BOTOSANI jud.Botogani Adresa: str.Tudor Vladimirescu nr.17, Localitate: Boto$ani CodpoEtal: 710282 | Tara:RomAnia Persoana de contact: Telefon: Nadia lorddchianu 0231512766
E-mail:office-botosani@ansvsa.ro ; iordachianu. iulia-bt@ansvsa.ro Fax: 0231513248

Adresa de internet: www.e-licitatie. ro Adresa de unde se poatedescarcadocumentatia de atribuire

1.2.Principala activitate sau activitaii ale autoritatii contracranre. publice tr ministere ori alteautoritati centraie inclusiv celesubordonate la nivelreoional sau local.
serviciipublicecentrale

Autoritatea Contractantd achizilioneazd in numele alteiautoriteti contractante DA r NUr Alteinformatii gi/sau potfi obtinute: clarificdri la adresa maisus mentionatd
Date limitede primirea solicitdrilor de clarificdri

Data oralimite 1600, adresa: mun.Botogani, str.Tudor Vladimirescu nr.17, tel. 0231512766, fax 0231513248, e -mail office-botosani@ansvsa.ro S.E.A.P. sau orice combinatie a , celorenumerate. Modelsolicitare clarificari formular4 dindocumentatia de atribuire sectiunea A3 Datalimitd de transmitere a rdspunsului la clarificdri: data . ora 1600 1.3.SURSA DE FINANTARE Fonduri din bugetul prevederilor alocatDSVSA Botogani, conform Ordonantei Guvernului nr.42t2OO4 privind organizarea activitdfii pentru sanitar-veterinare siguranta alimentelor, aprobatd cu modificdri 9i si com n Leqea nr. 21512004. cu modific5rile si le ulterioare. 2, OBIECTUL ACORDULU - CADRU/CONTRACTULUSIIBSECVENT
Pagina3 din '15

2.1.Descriere. 2.1.1. Denumire :

Obiectul contractului: Acord- cadrude servicii ,,Denumire: de supraveghere, prevenire, control gi eradicare a bolilor la animale, a celortransmisibile de la animale la om] protectia animalelor si proteclia mediului, de identificare gi Tnregistrare a bovinelor, suinelor, gi caprinelor ovinelor gi a migc5rii precum acestora, gi de corectare a eventualelor erorisau neconformitdli generate de nerespectarea termenelor de inregistrare saude gregeli de inregistrare
2.1.2.Principalul locde prestare: - Veterinard Circumscriplia Sanitar judelulBotogani de Asistenld lbenegti, - Veterinar6 Circumscriptia juOellt Sanitar de Asistenld Viigoaia, eotogani - CODCPV:85200000-1 . Servicii veterinare 2.1.3.Procedura prin: incheierea se finalizeazd unui acord-cadru 2.1.4'Durataacordu|ui-cadru:ce|mu|t4ani,respeffi - cadru. privind 2.1.5.Informatii acordul 2.1.6.Acordu|-cadrucumaimu|!ioperatorioAcordl|-ca (conform art 147 din Ordonanta de urgenld a Guvernului nr. 3412006 p-rivind atribuirea contractelor de publicd, achizitie a contractelor de concesiune publice de lucrdri gi a contractelor de concesrune de servicii, cu modificdrile ulterioare) $i completdrile

2.1.7.Posibilitatea de a reluacompetitia - r.adrrr cu semnataiiiacorduh.ti DA n NUr

2.1.8.Calendarul estimativ de incheiere a contrict,elor subsecvente: anual 2.1.9.Duratacontractu|uisubsecvent:de|adataincneie posibilitatea prelungirii lui prinact aditional pentru primele 4 luniale anului 2013,potrivit leoii. 2.1.10. pe loturi Divizare Dar Nun Lot 1 CSVAtBANE$TI 2.1.1'1. Oferlele alternative suntacceotate 2.2.Conditii specifice contractului 2.2.1. Altecond referitoare la contract NUr 2.2.2. Contrcct rezervat m 'in temeiulaft.15 atin. (2) din 42/2004privindorganizareaactivitd[iisanitar-veterinare gi pentru .Q.G ry siguranlaalimentelor, cu modificdrile gi comptetdileulteioare gi ale art.4 din Legeanr. 160/lgdgpentru organizarea $i exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicatd, cu modificdrile gi completdrite ulterioare 3. PROCEDURA DE ATRIBIJIRE 3.1,PROCEDURA DEATRIBUIRE SELECTAT DAr NUr

3.2.LICITATIE ELECTRONICA
Pagjna4 din 15

3.2.1. Etapa finalade licitatie electronica DA La etapafinalade licitatie electronica totioperatorii economici declarati calificati trebuie sa fie inregistrati in SEAPastfelincatsa li se permita accesul la procedura de licitatie electronica. Operatorii economici declarati calificati vor primiinvitatie de participare si calendarul finalede desfasurare etapei a licitatiei procesul pret. electronice. ln cazullicitatiei electronice, repetitiv de ofertare se refera la Procedura se va desfegura intr-orundade licitalie electronice. informatiile care urmeazd a fi puse la dispozitie ofeftanlilor in cursul licitatiei electronice si momentulcAnd acesteinformatiivor fi disponibile: sistemulinformatic va pune instantaneula dispoziliatuturor ofeftantilorinformatiilenecesare pentru a-sidetermina, pozitiape care o ocupdin clasament. acestora in oricemoment. pot ofertantii vedeacea mai bundofertd:DA a pot vedeanumdrulde participanti ofertantii inscisi la licitatie: DA z Iicitatia se prelunqeste automat. in cazulmodificdrii clasamentului: NU a ln cazulin care preturileofeftatesunteqalese va stabili ca fiindcastiaatoare ofeftaal careipret de pornirea fostcel mai mic.Autoritatea pentru contractanta nu isiasumaraspunderea erorileoperatorilor 3.2.2.Leaislatia aplicatd: 1. Ordonanla de urgenlda Guvernului nr. 34/2006privindatribuirea contractelor de achizilie publicd,a contractelor de concesiune de lucrdripublicegi a contractelor de concesiune de publicatd servicii, in Monitorul Oficialal Rom6niei, ParteaI, nr. 418 din 15 mai 2006,cu modificdrile ulterioare; 9i completdrile 2. Hoarerea Guvernului nr. 925/2006pentru aprobareanormelorde aplicarea prevederilor publicd referitoare la atribuirea contractelor de achizilie din Ordonanla de urgente a Guvernului privindatribuirea publicd, nr.3412OO6 contractelor de achizilie a contractelor de concesiune de lucraripublicegi a contractelor de concesiune de servicii,publicate in Monitorul Oficialal Rom6niei, Partea l, nr. 625din 20 iulie2006,cu modificdrile ulterioare; $i completerile pentruaprobarea 3. Legeanr. 337/2006 privind Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr. 34/2006 publicd, atribuirea contractelor de achizilie gi a a contractelor de concesiune de lucrdripublice publicate contractelor de concesiune de servicii, in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 625 din20 iulie 2006; pentruaprobarea 4. H.G.nr. 1660/2006 normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea publicaprin mijloace publicata contractelor de achizitie electronice, in M.O. al Romaniei nr. 978t2006. 5. Ordonanla de urgenle a Guvernuluinr. 30/2006 privind funclia de verificare a aspectelor procedurale aferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziliepublicd,publicatd in Monitorul gi completdrile Oficial al Romdniei, Partea l, nr.365 din 26 aprilie 2006,cu modificdrile ulterioare: 6. Legea nr. 228/2007pentruaprobareaOrdonanlei de urgenlda Guvernului nr. 30/2006privind procedurale procesului fuictia de verificare a aspectelor aferente de atribuire a contractelor de publicd, publicatd achizilie in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.471 din 12 iulie2007; 7. Ordonanla Guvernuluinr. 4A2004 privind organizareaactivitdlii sanitar-veterinare gi pentru siguranJa alimentelor, aprobat5cu modificiri 9i completdriprin Legea ff. 21512004, cu gi complet6rile publicatd modific6rile ulterioare, in Monitorul Oficialal Romdniei, Parteal, nr. 94 din31 ianuarie 2004. 8. HotdrdreaGuvernuluinr. 341/2012pentru aprobareaacliunilorsanitar-veterinare cuprinsein prevenire,control gi eradicare a bolilor la animale,a celor Programulac,tiunilor de supraveghere, transmisibile de la animale Ia om, proteclia animalelor gi protectia mediului, de identificaregi inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor gi caprinelor, a acliunilor prevdzute in Programulde supravegheregi control in domeniul siguranleialimentelor,precum gi a tarifelor maximale aferenteacestora nentruanul2012.

4. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE


Pagina5 din 15

4.1.SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUUOFERTANTULUI Gerintaminimdobliqatoriepentrucalificare sj Prezentare formular 5, documentsemnat,stampilat inreoistrat. Declaralieprivindeligibilitatea la art. 180 din OUG nr Incadrarea in situaliaprevdzutd ( Atat ca P.F. auiorizatacat si ca P.J. ) din procedura 3412006 atrage excludereaofertantului pentru publici aDlicate atribuirea contractului de achizitie Prezentare formular 6 documentsemnat,stampilat si privind Declarajie neincadrarea in prevederileinregistrat. Incadrarea in situatiaprevdzutila art. 181 din OUG nr. art. 181din O.U.G. nr.3412006 (Atatca P.F. autotizata din procedura cat si ca P.J.) 3412006 atrage excludereaofertantului publicd aolicata atribuirea contractului de achizitie oentru fiscala Document semnat,stampilat si inregistrat valabilla data Certificat de atestare ( Atatca P.F.autorizata (oriqinal sau copie leqalizata). cat si ca P.J.) depunerii ofertelor Documentul solicitat
privindindeplinirea Certificat constatator gi obligaliilor exigibilede platda impozitelor taxelorlocale.( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)

valabilla data Document semnat,stampilat si inregistrat (original depunerii ofertelor sau copielegalizata). semnai,stampilat si Prezentare formularul 7 document (lnclusiv inregistrat. in cazulunei asocieri, fiecare asociat esteobligat se prezinte acestformular) valabilla data Document semnat,stampilat si inregistrat (original sau copielegalizata). depunerii ofertelor legal/i alli Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana (dacd e cazul) a operatorului imputernicitS economic gi/sauoricealte acte doveditoare (certificate) echivalente in condiliile art.1 cu modificarile 82 din OUG nr. 3412006, 9i comoleterile ulterioare: pe proprieraspundere prin care se certifica Declaratie procedura participarea la este facuta in faptul ca formularI concordanta cu requlile de concurent

privind Declaralii calitatea de participant la oroceoura. fiscal Cazier ( Atatca P.F.autorizata cat si ca P.J. judiciar Cazier ( Atatca P.F.aulorizata cat si ca P.J.)

de participare la licitatii cu oferta Certificat indeDendenta

in trebuiesd fie insotitede traducerea autorizate Documentele emisein alte limbi dec6tlimbaromAnd limba romane. Toate documentele vor avea, pe l6ngd semndturd, menlionatin clar numele intreg al persoanei semnatare. prescurtari. Atenlie, nu. se folosesc vorfi valabile la datadeschiderii ofertelor. Documentele emisede autoritdtile competente pentrucare nu esteprevdzutd o perioadd de valabilitate stabilitdde leqe.nu vor fi mai vechi Documentele

(INREGISTRARE). A ACTIVITATII PROFESIONALE 4,2.CAPACITATEA DE EXERCITARE Documentul solicitat


Gerinta minimd obligatorie pentru calificare Pentru persoane iuridice/fizice romane Document original sau copie legalizata,din care sd rezulte adresa actuald 9i obiectul de activitate al societd{ii.(Activitateaprincipala sa cuprinda Codul CAEN ce coresounde activitatilor veterinare)

Cerificat constatator emisde Oficiul Registrului Come(ului de pe langeCamera de Come( 9i Industrie Nationale sau Teritoriale din caresa rezulte veterinar esteactionar ca medicul (pentru maioritar P.J) sau administrator

Pagina6 din 15

emisde Oficiul de inregistrare Certificat P.J) Registrului Come(ului(pentru

Documentin copie legalizata.

in registrul unical de inregistrare Certificatul in copielegalizata Document ( pentru P.F/P.J) medical-veterinare cabinetelor juridice/fizice persoane straine: Pentru ca o forma de inregistrare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca 1. Documente edificatoare esterezident. juridica legale din tarain careofertantul persoana cu prevederile in conformitate si inregistrat: autorizat de operator economic calitatea 2. Acte (original si copie)din caresa rezulte din competente de organisme de activitate, emise si obiectul statutul legal,loculde inregistrare tarade origine a ofertantului.

4.3.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA Documentul solicitat Cerinlaminimdobligatoriepentrucalificare

si cifra de afaceripe ultimii Informatiigenerale respective Prezentare formular 8 document semnat, 3 ani, in masurain care informatiile fiecare are stampilat,inrell-tratJn cazuluneiasocieri, contractanta Autoritatea sunt disponibile. prezinte formular. acest este obligat si la asociat si data care obligatiade a lua in considerare economica fost infiintat. operatorul
FiSa de identificare financiare

Prezentare formularul 15 document semnat, stampilat,inregistrat.

economice atuncisituatia o ofertecomune, depune de operatori economici Noti: Dacdo asociere 9i asocierii. Situatia membrilor prin a resurselor luturor in considerare luarea se demonstreazd financiard prinutilizarea fotUu!eu!A-9.din asocierii de liderul gi financiare solicitatd va fi centralizate economica Formulare. Secfiunea asociat. ofertant de citre fiecare se va prezenta economicd Situalia 9i separat 9i financiard poate fi sustinuta si de o alta economic a operatorului economica si financiara Caoacitatea juridiceexistenteintre operatorul economicsi persoana persoana, de natura relatiilor indiferent si financiare de sustinerea situatieieconomice economiccare beneficiaza operatorul respectiva, autentica incheiat in forma prin prezentarea ferm unui angajament aceasta, trebuiesa dovedeasca Formular12 careil sustine. semnat de catrepersoana din situatiile nu trebuie sa se afleintr-una economic financiar operatorul caresustine Persoana de atribuire . din procedura excluderii obligatia caredetermina prin care acestaface documentele va solicitatertuluisusiinator, contractanta Autoritatea ferm. pe carele va punela dispozitie conform angajamentului resurselor dovada existentei PROFESIONALA TEHNICA SUSAU 4.4,CAPACITATEA Documentul solicitat Atestatul de liberdpractice
de absolvental unei Diplome/adeverinte facultdtide medicineveterinaraacreditate

Cerinlaminimi obligatoriepentrucalificare
Documentin copie legalizata Document in copie legalizata

Pagina7 din 15

Declaralie prin care ofertantul se dovedeascd faotul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoarela conditiile de muncd si protectia muncii, care sunt la nivel pe precum9i ca le va respecta naJional, Prezenlareformular 70, Documentsemnat, stampilat oarcursul indeolinirii contractului de inregistrat ofertelor. valabil la datadepunerii servrclr. privind cu Informalii detaliate conformitatea la nivel reglementarile caresuntin vigoare national de munce 9i se referela condiliile proteclia in muncii, securitelii sdndtdlii 9i 9i P.S.l munce, catsi norme pe propria raspundere conform Declaralie cdreia ofertatul cunoagte modul de Document si datat. semnat, stampilat a computerului. operare - (liderul Asociatiei) va completa: Ofertantul (Formularul11 asociafii/subcontractantii Listacuprinzand nIn cazul in care ofertantul din Sectiunea Formulare). intenlioneazd sd subcontracteze,se va completa Formularul11cu menliunea estecazul". ,,Nu Aceaste listd va fi insolitd 9i de acordurile de in cooie. asociere/subcontractare in listi vor fi inclugi toti asociatii precum 9i toli subcontractantii. Fiecare subcontractant va completa cu propriiledate 7 dinSec{iunea Formularul 5, Formularul 6 9i Formularul la 4.1 din Formulare va furniza documentele solicitate 9i Figade datea achizitiei. privind / asociatii Ofertantul, Informalii subcontractanlii la in cazulin care este formatdintr-oasociafie (TNFORMATil PRtvtND PARTEA DrN care participd va semnao mai mulli operatori economici, CONTRACTPE CARE OPERATORUL declaralie princare se obligdcd in cazulin care ofertasa INTENTIA este declaratdcagtigetoare ECONOMIC ARE EVENTUAL va legaliza asocierea,iar SA O SUBCONTRACTEZE) contractul de asociere legalizat va fi prezentat inainte de datasemnerii contractului. Beneficiarului, Oferta trebuie sd cuprindd un acord sau o scrisoare preliminara ?ncaresd se menlioneze cd to{i de de asociere pentrasocialii igi asumerespunderea colectivi9i solidard indeplinirea contractului, ce liderul asocialiei este instrucliuni de la imputernicit sd se oblige9i sd primeascd gi gi cd individual colectiv, in numele tuturor asocia,tilor, 9i pentru indeplinirea liderul asociatiei este responsabil pl6lile. Inlelegerea trebuie sd stipuleze contractului, inclusiv din Asociatie suntobliga,ti sd de asemenea ce to,ti asocialii pe intreaga rdm6nd in Asocialie duratd a contractului. au omis sd prezinteanumite 1. Dacd se constatecd unul sau mai mulli ofertanli/candidali privind personala, princarese confirmd de indeplinirea cerintelor situalia capacitatea documente profesionale, gi financiard, tehnicdsau capacitatea exercitare a activitd,tii situatiaeconomicd profesionald, care respectivi sd prezinte documentele 2. comisiade evaluare va solicita ofertantilor/candidatilor liDsesc. solicitdrii, de timp,de reguld in limitaa 24 de orc de la momentul 3. Se acorddun termenrezonabil pentru prezentarea documentelor carelipsesc. resDectiv. care a omis sd prezintemai mult de 3 dintre documentele 4. Ofertantul/candidatul esterespins de catrecomisia de evaluare solicitate in cadrul documentatiei de atribuire
Pagina8 din 15

DE CALITATE A STANDARDELOR DE ASIGURARE 4.5.CAPACITATEA al unuisistemde management Dovada implementarii si sanatateamuncii si Prezentareformular 13 documentsemnat, calitatii,pentru securitatea valabilla data depunerii si inregistrat pe proprieraspunderestampilat protectia Declaratie mediului/ (original legalizata) sau copie ofertelor declarat care este in cazul in ca se angajeaza sistem. astfel de un sa implementeze castigator A MEDIULUI DE PROTECTIE A STANDARDELOR DE ASIGURARE 4.6.CAPACITATEA valabilla si inregistrat semnat, stampilat pe proprie raspundere din care sa Document Declaratie (original copie sau ofertelor pe depunerii data rezulte faptul ca la elaborareaofertei si perioada va asigura un nivel legalizata) contractului derularii mediului nzator al orotectiei OFERTEI 5.. PREZENTAREA
de 5 . 1 .L i m b a redactare a ofertei

emisede institutii/organisme tehnicdgi documentele LirnbaRomane. Documentalia pot in alte fimbd, fi prezentate sunt rezidenli in care ofeftanliistrdini oficialedin ,tara limba specificatd in cu condilia ca acesteasd fie insolite de o traducere autoizatd in Figade date a achiziliei. de va fi respinsS pentruo perioada mai micSdecataceasta orice ofertdvalabila inadmisibile. ca comisia de evaluare, valabila 90 de zile, (original , Bancara, de Garantie Se constrtureirhScnsoare platd contul: in prin de ordin depus la autoritateacontractanta)sau 165005XXX000240. RO35TREZ1 Contractanta. va fi depusla Autoritatea originalul Documentul participare garan{iei pentru estede: Cuantumul lei LOTl= 4.282,41 = 3 . 6 0 7 |ei LOT2 in anexele,etc. prevdzute formularele' declara(iile, i. Toate documentele, de atribuire. prezenta Figdde datea documentatiei din Caietul cu cerinlele 2. b descrieredetaliati a serviciilorin conformitate de atribuire. dindocumentatia de sarcini de ale caietului tehnice cu specificaliile 3. O declaralieprivind conformitatea 14. Formularului conform sarcini, din a cerintelor in totalitate tehnicase va elaboracu respectarea ProDunerea de atribuire. Gaietulde sarcinidin documenta-tia

de 5.2.Perioada a valabilitate ofertei de 5.3.Garantia participare

de 5.4.Modul prezentare a propunerii tehnice

Informatii privind specificaliile tehnice


sarcini din documentatia de atribuire. 5.6.Modulde prezentare a propunerii financiare

conformFormularului 16 (Formularul de financiari se elaboreazd Propunerea care va de atribuire, propunerii din documentatia financiare al ofertd) centralizator lei fdrd T.V.A. in valoarea totale cuprinde

PaginaI din 15

de 5.7.Modul prezentare a ofertei

trebuie se prezinteun exemplaral ofertei 9i cate un exemplaral Ofertantul care o insotesc,Tn original9i 1 (una) copie, plus o variantd documentelor electronici oe CD - ROM/ DVD. va trebuisd fie dupdcum urmeazd: al ofertei exemplar Ordinea dinfiecare seleclie; de calificare 1. documente 9i tehnice; 2. propunerea 3. propunereafinanciard originalul. intreoriginal uneidiscrepanle in eventualitatea 9i copiiva prevala gi vor fi neradiabild scrise cu cerneald gi copiiletrebuietipdritesau Originalul corespunzator autoriza,ti pe fiecare pagina l/reprezentanlii de reprezentantu semnate in contract. ofertantul sd angajeze intreaga ofedeva fi: - semnatd pagina pe fiecare gi gtampilatd 9i pe aceasta - numerotate din urmd prima pAndla ultimapaginS, de la crescdtor PAGINA". mentiunea fiindtrecuta ,,ULTIMA Tnacestsens, abilitate oficiale em;sede instituliilorganisme in cazuldocumentelor respective trebuiese fie semnategi parafateconformprevederilor documentele care se un OPIS al documentelor legale.Ofertava continein mod obligatoriu oepun. suntvalidedoar sau scrispestecel dinainte interliniere addugare, Oricegtersature, sd semneze persoana/persoanele autorizatd/autorizate dacd sunt vizatede cdtre oferta. numai ContractantA de Autoritatea se primesc la licitalie de participare Documentele gi pAnd ora deschiderii la data pistreazd de aceasta, se sigilate dacesuntintacte, 9i licitafiei. de exemolareNumdrul 1 Original tehnicd copiegi un CD ROM/ DVDcu oferta 1(una) 9i financiare - Veterinard Siguranla Sanitar oferta - Direc.tia Adresala carese depune 9i pentru la Registrature. Botogani, nr.1 7, mun. Vladimirescu, Tudor Botogani, str. Alimentelor

5.8. Data limitade depunerea ofertelor 5.9. Sigilarea 9i marcareaofertei

,oral

cu CD/DVDgi copia in plicuri/pachete Ofertantritrebuiesd sigilezeoriginalul "ORIGINAL" "COPlE". plicurile/pachetele corespunzator marcand separaie, 9i Tnchis corespunzetor intr-uncolet exterior, se vor introduce Plicurile/Dachetele 9i netransDarent. de telefongi adresa numdrul trebuiesd fie marcatcu denumirea, Coletulexterior in cazulin care permite fdrd a fi deschisd, pentru ofertei returnarea a ofertantului, intArziatd. estedeclaratd ofertaresoectivd vor fi de calificare propunerea tehnicd financiard, Propunerea 9i toatedocumentele plic/pachet sigilat in acelagi indosariate 9i se vor introduce trebuie sd fie marcatcu adresa copia originalul Coletulexteriorcare conline 9i 'cu "A iHltrufe DE DATA DESCHIDE : Hu Se insciiplia AutoritSlii Contractante 9i de precum denumirea contractului ora 1300" DE -, 9i acestuia. publice, ofertantului denumirea achizilie 9i adresa de mai sus, autoritatea nu este marcatconformprevederilor Dacd pliculexterior pentrupierderea ofertei. nu igi asumdnicioresponsabilitate contractante Documentelecare insotesc oferta 9i nu trebuie incluse in pachetulsigilat sunt: . Scrisoarea de inaintare(Formularul1l; . imputernicirc (F-9lm.u!a!sl-2)impreund cu o copie dupd cartea de societatea; care reprezinte ldentitate a persoanei participare (Formularul3l sau ordinul de . Scrisoareade Garantiede
Pagina 1 0d i n 1 5

plati prin care s-a constuit garanfia.

Oriceofertant are dreptul de a-gimodifica sau a-giretrage ofertanumaiinaintede pentrudepunerea gi numaiprintr-o data limitestabilitd ofertelor solicitare scris5in acestsens. in cazul in care ofertantul in ofertadeja depusd, doregtesd operezemodificdri primirea acesta are obligatia de a asigura modificdrilor respective de 9i inregistrarea pandla datalimite pentru 5.10. PosibilitateacetreAutoritatea Contractanta depunerea ofertelor. partea ofertei prezentate retragerii sau Pentru a fi considerate modificdrile trebuie in conformitate in mod modificdrii ofertei cu prevederile de la 5.7 cu amendamentul ca pe pliculexterior se va marca, "MODlFlCARl". qi inscriplia obligatoriu, Ofertantul nu are dreptulde a-gi retragesau a-gi modifica ofertadupi expirarea pentru datei limite depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la publicd gi a executerii garanliei procedura pentru atribuirea contractului de achizitie de participare. la o alt6 adresda Autoritd[ii Ofertacareestedepusd/transmisd Contractante decat ori care este primitede cStreAutoritatea cea stabiliti in anunlulde participare Contractantd dupd expirarea datei limitd pentru depunere, se returneazd nedeschisd. La data,orasi locul stabilite in documentatia de atribuire. Modul de lucru al comisieide evaluarese va desfdgura in conformitate cu 5.12. Deschiderea prevederile capitolului Vl din H.G. 92512006, cu modificarile si completarile ofertelor ulterioare. gi prezentarii 5.13. Costul Ofertantul va suporta toatecosturile asociate elabordrii oferteisale, asociat elabordrii precum9i documentelor care o insotesc,iar Autoritatea Contractantd nu va fi pentru gi prezentdrii respective. responsabili sau rdspunzdtoare costurile ofertei 6. CRITERII DE ATRIBUIRE. 5.11.Oferte intaziate se se aplicepentruatribuirea acordului 6.1. Criteriulde atribuire/factorii de evaluarecare urmeaz5 caoru: cea mai avantaioasd din punct de vedereeconomic," ,.Oferta prezentei 6.2.Evaluarea Se va face urmdrindu-se cerin{ele documentalii de atribuire 9i ale H.G. gi de cu completerile modificdrile ulterioare, de cdtreo Comisie indeplinirii criteriilor nr. 925/2006, numiti prindecizie a directorului executival DSVSA Botosani. de calificare evaluare 9i selectie
6.3. Evaluarea propunerii tehnice

cerintelor din Caietul de sarcini. Se va faceconform

6.4.Evaluarea prin compararea prelurilor in lei, fdrd T.V.A. Evaluarea ofertelor se realizeazd propunerii financiare /serviciu gi / totalofertd. potrivit vorfi corectate leqii. Oriceeroriaritmetice 6.5.Desemnarea gi punctajul Factorii de evaluare a ofertei afentent acestora sunturmetoarele: oferteicAgtigdtoare - PONDERE 40%din evaluarea ofertei. 1. PRETUL pretul PUNCTAJ MAXIM cel maimic(pretul llgIuDele se va obtinepentru punctajul preturi. Formula obtinut de celelalte minim). de calculpentru = (pret minim/Pret (pretofertat) maxim alocat. Punctaj ofertat )x punctaj -PONDERE ofertei. Iotal 60 de 2. FACTORII TEHNICI 60 % din evaluarea Duncte. -subcriterii tehnic Detalierea factorului de evaluare

serviciilor sanitara) Dovadadetineriispatiuluinecesarpentru prestarea a circumscriotiei veterinare din caresa reiasa ca se afla oe razateritoriala servicii sanitare veterinare de asistenta in care urmeazasa oresteze
Pagina'11din 15

PE PROPRIE RASPUNDERE din sanitar-veterinare SAU DECLARATIE contractului caresa reiasa ca in termen de max45 de zilede la semnarea de prestariserviciiva face dovada detineriispatiuluinecesarpentru prestarea a serviciilor sanitar veterinare si care se afla pe razateritoriala de asistentain care urmeazasa se circumscriptiei sanitarveterinare presteze 15 de puncte . serviciisanitar-veterinare. veterinara in razateritoriala in carese aflacircumscriptia sanitar b) Domiciliul veterinare sa se oresteze servicii sanitar se de asistenta unde urmeaza ouncteaza astfel: a 1. Medic veterinar titular cu domiciliul pe rcza teritoriala sanitar veterinare de asistenta in careurmeaza circumscriptiei - 10 puncte sau sa se presteze servicii sanitar-veterinare Medic veterinartitular fara domiciliul pe rcza teritoriala a veterinare in care urmeaza circumscriotiei sanitar de asistenta - S puncte sa se presteze serviciisanitar-veterinare 2. Medic veterinarangajat cu domiciliul pe raza teritoriala a circumscriotiei sanitar veterinare de asistenta in care urmeaza - 19_W. sa se presteze servicii sanitar-veterinare sau Medic veterinarangajatfara domiciliul pe razateritoriala a veterinare in careurmeaza circumscriptiei sanitar de asistenta - 5 puncte sa se presteze servicii sanitar-veterinare angajat- 5 puncte. 3. Personal auxiliarde specialitate c) Dotareminimaobligatorie: pentrutransportul probelor 1. geantaizoterma biologice si vaccinurilor; 2. 2 (doufl truseTBCcomplete; ISO 3. cititor (dispozitiv de citire) conform standardului 11785 sb citeasciiransponderii HDX9i FDXSicapabil (CE)nr. 50412008 B, potrivit Regulamentului al Comisiei punerea din 6 iunie2008privind in aplicare a Directivelor ale Consiliuluiprivind 90l426|CEE9i 901427|CEE metodele de identificare a ecvideelor. Dovada detinerii dotarii minime obligatoriise va face cu documente -facturi,contract justificative de vanzare-cumparare, contractde inchiriere, - @. contract de comodat, act de donatie si alte asemenea tpunctajul se acordanumaipentruindeplinirea cumulativa a pct. 1,2 si 3). profesionala in domeniua PFA,/SC. d) Experienta o PUNCTAJ MAXIMt0 puncfe se va obtinepentruMINIM24 luni.Pentru mod experienta maimicade 24 luniise aplica formula in corespunzator. sau autoutilitara e) Detinereade mijloace de transport - autoturism pentru prestareaserviciilor sanitar-veterinare sau declaratiepe proprie rasoundere din care sa reiasaca in max 60 de zile se va face dovada pentruprestarea serviciilor detinerii cu oricetitlu a unui mijlocde transport puncte. punctaj maxim 5 sanitar-veterinare punctajul va fi cea carea intrunit cel mai mareal Ofertadesemnate castigatoare factorilor de evaluare.
'12 Pagina din'15

daca nu intrunegtecel Nici o oferta nu poate fi declaratacastigatoare putin 507o din ponderea factorilorde evaluare, preluloferittrebuiesd se incadreze in f. in cazul primului factorde evaluare, nr. limitatarifelor maximale in anexa nr.3la Hotdrdrea Guvernului Drevezute cuprinsein Programul 341/2012pentru aprobareaacliunilorsanitar-veterinare acliunilor de supraveghere,prevenire, control gi eradicare a bolilor la animale,a gi protec,tia mediului, celor transmisibile de Ia animalela om, protecliaanimalelor de identificare Si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor gi caprinelor, a acliunilor prevdzute in Programul de supravegheregi control in domeniul precum gi a tarifelormaximaleaferenteacestorapentru siguranleialimentelor, anul2012. un document 2. a)in cazul celuide - al doilea factorde evaluare se va prezenta (contract contract de inchiriere, contract de comodat de vdnzare cumperare, etc.) care se ateste faptul cd mediculveterinarde liberd practicdofertant, pentruorganizarea gi exercitarea potrivitprevederilor Legiinr. 160/1998 organizat profesiunii de medic veterinar, republicatd,cu modificdrile gi completdrile de servicii,spaliul ulterioare, deline, pentru perioadaderuldriicontractului pentruprestarea necesar serviciilor sanitar-veterinare, situatpe razateritoriale a prestate in care urmeaza se fie circumscripliei sanitar-veterinare de asistenld serviciile sanitar-veterinare. nu Dacd la data participdrii la procedura de achizifiepublici ofertantul pentru contractului de servicii, spaliulnecesar deline,pentruperioada deruldrii prestarea a circumscriptiei serviciilor sanitar-veterinare, situatpe raza teritoriale sanitarsanitar-veterinare de asisten!6 in care urmeazd sd fie prestate serviciile pe propriardspundere prin care se veterinare, acestava depuneo declaratie - cadru, acordului si cumpere obligd, in termen de 45 de zile de la dataatribuirii legii, respectiv sd incheie un contract sau se inchirieze, in condiliile spaliul sau pentru va fi inregistrat si va fi autorizat de comodat cu privire la acesta. Spatiul prestarea serviciilor sanitar-veterinare conformprevederilor legalein domeniu. Neindeplinirea obliqatiei esle conditie rezolutorie pentru Acordul-Cadru incheiat . in raza teritoriala in care se afla circumscriptia sanitar 2. b) Dovadadomiciliul veterinare, veterinara de asistenta undeurmeaza sa se presteze servicii sanitar respectiv copiedupacartile de identitate. (contract se va prezenta un document de 2. c) Pentruacest factorde evaluare - cumpdrare, vdnzare contract de inchiriere, contract de comodat etc.)care si pentru perioada faptulcd ofertantul deruldrii contractului de servicii, ateste detine, pentruprestarea mijloace de transport adecvate serviciilor sanitar-veterinare, sau pe proprie prin declaratia raspundere carese obliga, in termende 45 de zile sa cumpere, sa inchirieze sau sa incheieun contractde comodatcu privirela acesta. Cadru incheiat . 2. d) Pentru acest factorde evaluare, ofertantul trebuie sd depundun document (contract individual de muncesau contract de servicii) care se atestefaptulcd potrivit prevederilor Legii medicul veterinar ofertant, organizat de liberdpractice gi exercitarea profesiuniide medic veterinar, nr. 160/1998pentru organizarea republicatd, ulterioare, detine,pentruperioada cu modificdrile 9i completdrile personalul tehnic angajat necesar pentru deruldriicontractului de servicii, orestarea serviciilor sanitar-veterinare. publice nu dispune Daci la dataparticipdrii la procedura de achizitie ofertantul de personal tehnicangajatnecesarpentruprestarea serviciilor sanitar-veterinare prin care se obligdsd pe propriardspundere acestava depuneo declaralie in cond in termen de 45 de zile de la dataatribuirii acordului
Pagina13 din 15

cadru, personalul tehnic respectiv. Neindeplinirea obliqatiei este conditie rezolutorie pentru Acordul-Cadru incheiat .

6.6. Informare ofertanti

aplicdrii cu privire la rezultatul va informaofertantii Autoritatea Contractante arl. 207 din OUG nr. procedurii cu prevederile de atribuirein conformitate gi completdrile ulterioare. 3412006, cu modificdrile li se vor solicitasd ofertantilor cagtigdtori contractului, lnainte de incheierea prezintecontractele in cazul in care pd(i din incheiatecu subcontractantii, publiciurmeazd de unulsau maimulli sd se indeplineascd contractul de achizi.tie privind ofertei acceptarea 10 zile de la informarea in termende subcontractanti, Drezentate.

. CADRU ACORDULUI 7. ATRIBUIREA

gi/sau oriceofertd sd anuleze sau respinge dreptul de a accepta igi rezervd 7.1.Autoritatea Contractante publice. privind achiziliile legislalia in vigoare procedurd ce respecte de atribuire, cu o motivare intreaga de a lansaun nouanuntde participare. i9i rezervd dreptul Autoritatea Contractante promitentul-prestator nu va primi acord-cadru, a prezentului in care pe duratade valabilitate in situalia partea promitentului-achizitor, modificdrilor legislative pentru prestarea datoraie servicii din de solicitdri gi legeturd promitentul-prestator pretenlii in cu acest nu va solicita despdgubiri nu va ridica intervenite, promitentul-prestator nu va avea nici o obligaliefate de fapt. in acest sens, promitentul-achizitor vreunei prezentul uneialteformaliteti incet6nd de drept,fara necesitatea acord-cadru 9i fdrd intervenlia perioadei a acestuia. de valabilitate de judecatd, la expirarea autoritdli sau instante va duce la rezoluliunea obligaliilorasumateprin declaraliape proprie rdspundere Neindeplinirea (fdrd reluarea cadru se va face in cascadi, acordului Atribuirea acordului cadru-incheiat. economtc. comoetitiei). urmitorului 7.2. Datala care se echivalenta determina leu/euro LA DATADESCHIDERII comunicat de BNRvalabil Cursde referintd OFERTELOR.

garantieide bund executie:5 % din valoareafiecdrui Cuantumul garantiei de incheiat,fdrd T.V.A. Neconstituirea contractsubsecvent reprezinta clauzade reziliere subsecvent a contractului buna executie cadru. oentru acordul 7.3.Garantia de bund constituire a garanliei de buneexeculie: Modul de executie a contractului .Scrisoarede garantiebancarede bund execulie (formularul 1. ., cadrusau sub oricarealtd formd constituitd la data semnirii acordului de Guvern nr. prevazutd in art. 90 9i art. 86 alin.(2-4)din Hotdrdrea ulterioare. 92512006. cu modificerile si completarile gi Ofertantuligi asumd respundereaexclusivd pentru legalitatea prezentate gi/sau in in original copie documentelor autenticitatea tuturor prezentate participarii de Analizarea documentelor gi vederea la proceduri. 7.4.Prezum{ia de legalitate partea acesteia nu angajeazd din de evaluare de cdtrecomisia autenticitate a documentelor ofertanli ca fiind acestora sau obligatie fali de acceptarea nicio r6spundere orezentate. exclusivd a ofertantului sau legalegi nu inlSturd rdspunderea autentice sub acestasoect. prelurilor valoarea contractelor ce fundamenteazd unitare Actualizarea se va facedupa in bazaacestuia ce urmeaza a fi atribuite subsecvente pentru aprobarba acliunilor refuarea competitiei si pe baza H.G. 341 sanitar-veterinarecuprinse in Programul acliunilor de supraveghere, pretului 7.5.Ajustarea prevenire, control gi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile acordului-cadru resoectiv a de Ia animale Ia om, protectia animalelor gi protectia mediului, de contractelor subsecvente. identificaregi inregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor gi caprinelor, a prevdzute in Proqramul de supraveghere actiunilor $i controlin domeniul
Pagina14 din 15

precum9i a tarifelormaximaleaferenteacestora siguranleialimentelor,

8. CAI DE ATAC nr. 3412006. art.255din O.U.G. cu prevederile Oeatac,in conformitate Caite

se potdepune: Eventualele contestatii - fie la Consiliul a ContestaJiilor de Solulionare Nalional - fie la autoritatea competenta la contractanta $i apoi instanta a Contestatiilor de Solutionare National Consiliul Denumire: nr. b str.Stavropoleos Adresa: Tara:Romania Codpostal:030084 Bucuresti Localitatea: 4O7 .24.491129 O21Telefon: Botogani : Tribunalul competente instantei Denumirea

ffi
Localitate:Botogani
E-mail:

Codpogtal:710222 Telefon: 0231511739 Fax'.0231531832

lara: Romania

internet: Adrese - CADRU ACORDULUI 9. SEMNAREA

termenului are dreptulde a incheiaacordulcadru, numai dupd implinirea contractante Autoritatea de la datatransmiterii incepdnd calculat modificatd la art.205 din OUG 34I2OOG orevdzut $i completatd, procedurii. privind aplicdrii rezultatul comunicdrii a acestuia. de reziliere clauza cadrucontituie acordului semnarii Refuzul www.e-licitatie.ro' de internet: la adresa va fi publicat de atribuire Anuntul

EC.9l ADM., EF SERV.


Ec. ElenaCogman

JURIDIC, CONSILIER Jr.Doricaflexa

J]F1/
iNToCMIT,
/

1 5d i n 1 5 Pagina

Digitally signed by IORDACHIANU NADIA-IULIA Date: 2012.05.25 09:08:29 +03:00 Reason: Afisare SEAP