You are on page 1of 31

Uvod u baze podataka

BAZA PODATAKA
Baza podataka podrazumeva specifinu tehnologiju uvanja i obrade podataka i definie se kao kolekcija meusobno povezanih podataka, uskladitenih sa minimumom redudanse, koje koriste, zajedniki, svi procesi obrade podataka u nekom informacionom sistemu.

Nekoliko tipinih definicija


BP je model odreenog segmenta sveta na najniem nivou apstrakcije. BP je skup meusobno povezanih podataka koji se uvaju zajedno i meu kojima ima samo onoliko ponavljanja koliko je neophodno. BP ine povezani podaci i skup programa za pristup tim podacima. BP je skup povezanih podataka i svega onog to je neophodno za njihovo odravanje i korienje. BP je najsavreniji vid informacionog sistema.

Podaci i njihovo osmiljavanje u informacije danas dobijaju sve vei znaaj, pa se javlja problem njihovog organizovanja.
Pod organizacijom podataka podrazumeva se logiko predstavljanje i povezivanje podataka.

Na primer, neki uenik moe biti opisan na sledei nain:

Nikola Petrovi je student III godine


Ekonomskog fakulteta. On ivi u Izvorskoj ulici broj 34.

Taj opis sadri posredne informacije koje mi razumemo na osnovu iskustva, a koje mogu da se iskau i na sledei nain:

Nikola Petrovi je ime i prezime studenta, III je godina studija, Ekonomski fakultet je naziv fakulteta koji studira, a Izvorska ulica broj 34 adresa gde student stanuje.

U navedenom primeru moe se uoiti da je informacija o pojmu student sastavljena od najmanje dva dela: podataka i konteksta. Meutim, vano je da znamo u kakvom fizikom obliku su podaci predstavljeni.

Moemo da zakljuimo da informaciju o nekom pojmu ine:

kontekst, podaci, nain predstavljanja podataka.

Kontekst je isti za sve sline pojmove, ali podaci mogu da budu razliiti. Kontekst se definie pomou niza veliina. U prethodnom primeru to su: ime i prezime, godina, fakultet, itd.

Kontekst informacije odreuje se tako to se napravi lista veliina koje definiu kontekst i ije e vrednosti biti zapisane.

Takva lista veliina naziva se opis logikog zapisa ili logikog sloga.

U klasinoj obradi podataka podaci se uvaju odvojeno od konteksta. Podaci se fiziki zapisuju i uvaju na nosiocima kao to su: disketa, disk, magnetna traka, CD ROM itd. Kontekst i nain predstavljanja podataka ine deo programa.

Sistem Biblioteke
Clan drzi Knjiga
K1

sadrzi

naslov

Je autor

autor

clan1

k2 k3

naslov1

autor1 clan2 clan3 clan4


k4

autor2
k5 naslov2

autor3

Informacioni sistem u koli Varijanta 1


Administracija Biblioteka Sekcije

UCENIK

OCJENE

UCENIK

KNJIGE

UCENIK

OBLASTI

Razliit nain zapisivanja problem kombinovanja podataka viestruko evidentiranje podataka


-jasno razgraniena prava pristupa

Informacioni sistem u koli Varijanta 2


Administracija Biblioteka Sekcije

UCENIK

OCJENE

KNJIGE

OBLASTI

matini podaci o ueniku se unose samo jednom svi korisnici imaju pristup svim podacima

Informacioni sistem u koli Varijanta 3


Administracija Biblioteka Sekcije

UCENIK

OCJENE

UCENIK

KNJIGE

UCENIK

OBLASTI

Sistem upravljanja bazom podataka

UCENIK

OCJENE

KNJIGE

OBLASTI

Zadaci baze podataka


organizacija prema objektima i odnosima Integrisanost i kontrolisana redundansa organizacija prema potrebama korisnika sigurnost konkurentnost integritet import podataka eksport podataka najvea brzina rada uz minimalno zauzee resursa raunara ekonominost standardizacija

Uglavnom se razlikuju tri nivoa logikih jedinica:

polje,
logiki zapis, i logika datoteka.

Polje je najmanja logika jedinica podataka.

Polje ima svoje ime, na primer lini broj, i znaenje koje tumaimo kontekstom informacije.
Polje takoe ima svoju vrednost i nain predstavljanja.

Skup polja koja se odnose na isti pojam naziva se zapis ili slog. Skup zapisa ini datoteku. U optem smislu rei, datoteka se sastoji od zapisa koji su na neki nain meusobno povezani.

Datoteka se moe posmatrati kao fizika ili logika. Fizika datoteka predstavlja pogled na datoteku onako kako raunarski sistem vidi njene fizike karakteristike, kao to su odreena struktura podataka i njihov fiziki redosled.

Logika datoteka je organizovan niz logiki povezanih podataka koji ima svoj naziv. To je skup podataka kako ih vidi korisnik. Opis podataka logike datoteke ima svoje mesto u programu. On se moe odnositi na vie fizikih datoteka.

Skladitenje (uvanje) podataka obino se obavlja na nosiocima podataka kao to su diskete, diskovi i slino. Postoje posebni postupci kontrole redosleda upisanih podataka, pristupa podacima, njihovog adresiranja i fizikog predstavljanja.

Pristupanje podacima je postupak koji se sastoji od odreivanja mesta adrese podataka, formata podataka i njihovog redosleda. Odreivanje adrese podatka podrazumeva i utvrivanje naina kako da mu se pristupi.

Podaci koji se uvaju esto nisu u obliku koji je pogodan za neposredno korienje, pa je potrebno da se preurede formatiraju, a ponekad i da im se promeni redosled.

Kontrola je nain unutranjeg regulisanja upravljanja podacima i utvrivanja prava pojedinih korisnika da pristupe podacima i da ih menjaju.

Organizacija podataka podrazumeva projektovanje i organizaciju datoteka ili baza podataka.

Organizacija podataka u datoteke naziva se konvencionalnim, odnosno klasinim nainom organizacije podataka, a organizacija podataka u vidu integrisanih podataka naziva se baza podataka.

U sluaju organizacije podataka u klasine datoteke, pristup podacima i njihovo korienje ostvaruje se pomou programa iz tree generacije programskih jezika.

Pristup i korienje podataka iz baze podataka omogueno je programima koji se nazivaju sistem za upravljanje bazom podataka (DBMSData Base Management Systems).