Вы находитесь на странице: 1из 147

6XSSOHPHQW6ZDUDVDQGY\DQMDQDVDWDJODQFH


ŽŠà…V

ddàee¦fghhž‡àž‡àžiiŸdÚdÛd¡d_

Šƒàºqà}àV

j¥§ kॠlॠmॠn¥
oà¥ ç¥ qॠrॠºà¥
»¥ ¼¥ ½¥ c¥ —à¥
™à¥ zॠš¥ |ॠ}à¥
~ॠݥ§ ॠèॠà¥
ƒà¥ …¥ ‡à¥ Šà¥ Œà¥
à¥ Žà¥ ¥ ‰¥ Äà¥



sanskrit supplement 1. 1/1


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW*UDPPDUZKDWFKDPDFDOOLWV7KHDEVROXWHEDVLFV

12816 $UHQDPHVRISHRSOHSODFHVDQLPDOVDQGWKLQJV)RU
H[DPSOH.ULVKQD$ULVWRWOH.RONRWDGRJZKDOHV
}ààà SRUSRLVHVLQNSHQFHOOSKRQHHWF7KHWKLQJVVHFWLRQ
FRYHUVMXVWDERXWDQ\WKLQJ\RXFDQQDPHQLJKWGD\
FRPSDVVLRQDQJHUNQRZOHGJH 
35212816 $UHXVHGLQVWHDGRIDQRXQ+HVKHLWWKH\\RX,ZH
ŽàŠà¦}ààà XV
9(5%6 $UHZRUGVWKDWGHQRWHDFWLRQ,DPUHDGLQJWKHYHUELQ
›©§ƒàà~àš WKLVVHQWHQFHLVDPUHDGLQJ
7KH6DQVNULWYHUEOHWV\RXLQRQWRDJUHDWGHDORIKLGGHQ
VWXII
• :KRSHUIRUPVWKHDFWLRQ
• +RZPDQ\SHUIRUPWKHDFWLRQ
• :KHWKHUWKHDFWLRQLVLQWKHSUHVHQWSDVWRUWKH
IXWXUHWHQVH
• :KHWKHUWKHDFWLRQGHQRWHVDZLVKDQRUGHURUD
VWDWHPHQW
$'-(&7,9(6 $UHZRUGVWKDWWHOO\RXPRUHDERXWWKHQRXQ.
›ŠàŒÚà—à $EHDXWLIXOEDE\7KHEULOOLDQWVXQ

68)),; $UHDGGHGWRWKHHQGRIDZRUG)RUH[DPSOHWKHOHWWHUV
~±™ƒàƒà HGLQWKHZRUGDGGHGHQLQWKHZRUGVRIWHQ

35(),; $UHDGGHGWRWKHEHJLQQLQJRIDZRUG
f~àŽàlঠ&RPIRUWDEOH8QFRPIRUWDEOH

,1'(&/,1$%/(6 :RUGVWKDW1(9(5(9(5FKDQJH
dŠƒàƒà
$'9(5%6 $UHZRUGVWKDWWHOO\RXPRUHDERXWWKHYHUE.
›©§ƒàà›ŠàŒÚà—à 6KHZDONVVORZO\+HVLQJVZHOO0DQ\DGYHUEVDUH
DOVR dŠƒàƒàV

sanskrit supplement 2. 1/1


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW9HUEFRQMXJDWLRQVLQWKHSUHVHQWWHQVH

Šàš¥ WRVSHDN ‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà Šàš›™à Šàš™à Šàš›}™à

à|ƒàà Šàš›Žà Šàšzà Šàšzà

fÐàà Šàšà›à ŠàšàŠà Šàšàà



~༥ UHDGVWXG\ ‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà ~༛™à ~༙à ~༛}™à

à|ƒàà ~༛Žà ~à¼zà ~à¼zà

fÐàà ~à¼à›à ~à¼àŠà ~à¼àà



sanskrit supplement 3. 1/5
www.chitrapurmath.net

kààš¥ HDW ‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà kààš›™à kààš™à kààš›}™à

à|ƒàà kààš›Žà kààšzà kààšzà

fÐàà kààšà›à kààšàŠà kààšàà




›‡àkॠZULWH ‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà ›‡àkà›™à ›‡àkà™à ›‡àkà›}™à

à|ƒàà ›‡àkà›Žà ›‡àkàzà ›‡àkàzà

fÐàà ›‡àkàà›à ›‡àkààŠà ›‡àkààà


sanskrit supplement 3. 2/5
www.chitrapurmath.net

Žà¥ ODXJK ‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà Žà›™à Žà™à Žà›}™à

à|ƒàà Žà›Žà Žàzà Žàzà

fÐàà Žàà›à ŽààŠà Žààà



~àoॠWRFRRN ‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà ~àoà›™à ~àoà™à ~àoà›}™à

à|ƒàà ~àoà›Žà ~àoàzà ~àoàzà

fÐàà ~àoàà›à ~àoààŠà ~àoààà



sanskrit supplement 3. 3/5
www.chitrapurmath.net
…ÄॠSURWHFW ‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà …Äà›™à …Äà™à …Äà›}™à

à|ƒàà …Äà›Žà …Äàzà …Äàzà

fÐàà …Äàà›à …ÄààŠà …Äààà



}àà¥ QDPDVNDDU ‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà }àà›™à }àà™à }àà›}™à

à|ƒàà }àà›Žà }ààzà }ààzà

fÐàà }ààà›à }àààŠà }àààà




sanskrit supplement 3. 4/5
www.chitrapurmath.net

~àà ›~àॠGULQN‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà ›~àà›™à ›~àà™à ›~àà›}™à

à|ƒàà ›~àà›Žà ›~ààzà ›~ààzà

fÐàà ›~ààà›à ›~àààŠà ›~àààà


–Œà¥ ~àŒƒà¥ VHH‡à»¥‡àj§à… SUHVHQWWHQVH 

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

~±zàà ~àŒƒà›™à ~àŒƒà™à ~àŒƒà›}™à

à|ƒàà ~àŒƒà›Žà ~àŒƒàzà ~àŒƒàzà

fÐàà ~àŒƒàà›à ~àŒƒààŠà ~àŒƒààà



sanskrit supplement 3. 5/5


www.chitrapurmath.net
Understanding the vibhaktis

Name Functions Significance To be To be
j§à…j§ translated into translated into
English by Hindi by
~±zààà 1. The naming

The Nominative j§™àঠcase _________
2. Denotes the }Ú
subject.
›¹™à܃àà 1. Denotes the
The Accusative j§à¦ object. _________ j§Ú
™àž™à܃àà Denotes 1. with 1 ŽÚ
The j§…—à 1. The agent 2. by
2. jŸ§¹à…à
2. The 3. by means of
Instrumental
instrument
3. The means
oà™Ëzàܦ Žà~±šà}à 1. Indicates the 1. to 1. j§Ú
direction in 2. for
The Dative
which the
action denoted 2. jŸ§›‡ài
by the verb
takes place
2. The purpose.
~àºoààÜ d~ààšà}à Denotes 1 from 1 ŽÚ
1. Separation 2. out of
The Ablative
2. Source 2 ¿ŽÚ
3. Motive 3 ~à…ŽÚ
à¼Ü Žàà}|à 1 Denotes 1 of 1 j§à
possession 2 belonging
The Genitive
to 2 j٤
3 j§Ü

Žà~™ààÜ d›|àj§…—à 1 Denotes the 1 in 1 ¿


place or the 2 on
The Locative
situation of a 3 among 2 ~Ú
thing 4 between 3 ~à…
5 in the midst
of
ŽààÚ|à}à ŽààÚ|à}à 1 The 1 Ÿ2 d…Ÿ
Nominative of __________
The Vocative.
address 3 dÚ 4 èàÚ

sanskrit supplement 4. 1/1


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW9LEKDNWLWDEOHVIRU…ààšŸŠàŠà}àDQGàà‡àà_
…ààdj§à…à}™à~Ë¡©ˆX©t
›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW …àà …ààÛ …ààà
›¹™à܃ààREMHFW …ààà¥ …ààÛ …ààà}à¥
™àž™à܃ààE\ZLWK …àÚ—à …àààèƒààà¥ …àà 
oà™ËzàܦIRU …àààƒà …àààèƒààà¥ …àÚèƒà
~àºoààÜIURP …ààà™à¥ …àààèƒààà¥ …àÚèƒà
à¼ÜVKRZV …ààŽƒà …ààƒàÚ …ààà—ààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ …àÚ …ààƒàÚ …àÚË
ŽààÚ|à}à XVHG Ÿ …àà Ÿ …ààÛ Ÿ …ààà
ZKHQDGGUHVVLQJ 

šŸŠàdj§à…à}™à~Ë¡©ˆX©t
›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW šŸŠà šŸŠàÛ šŸŠàà
›¹™à܃ààREMHFW šŸŠàà¥ šŸŠàÛ šŸŠàà}à¥
™àž™à܃ààE\ZLWK šŸŠÚ}à šŸŠààèƒààà¥ šŸŠÛ
oà™ËzàܦIRU šŸŠààƒà šŸŠààèƒààà¥ šŸŠÚèƒà
~àºoààÜIURP šŸŠàà™à¥ šŸŠààèƒààà¥ šŸŠÚèƒà
à¼ÜVKRZV šŸŠàŽƒà šŸŠàƒàÚ šŸŠàà}ààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ šŸŠÚ šŸŠàƒàÚ šŸŠÚË
ŽààÚ|à}à XVHG Ÿ šŸŠà Ÿ šŸŠàÛ Ÿ šŸŠàà
ZKHQDGGUHVVLQJ 

sanskrit supplement 5 1/2
www.chitrapurmath.net
Šà}àdj§à…à}™à}à~Ë¡Žàj§›X©t
›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW Šà}àà¥ Šà}Ú Šà}àà›}à
›¹™à܃ààREMHFW Šà}àà¥ Šà}Ú Šà}àà›}à
™àž™à܃ààE\ZLWK Šà}Ú}à Šà}ààèƒààà¥ Šà}Û
oà™ËzàܦIRU Šà}ààƒà Šà}ààèƒààà¥ Šà}Úèƒà
~àºoààÜIURP Šà}àà™à¥ Šà}ààèƒààà¥ Šà}Úèƒà
à¼ÜVKRZV Šà}àŽƒà Šà}àƒàÚ Šà}àà}ààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ Šà}Ú Šà}àƒàÚ Šà}ڍË
ŽààÚ|à}à XVHG Ÿ Šà}à Ÿ Šà}Ú Ÿ Šà}àà›}à
ZKHQDGGUHVVLQJ 

àà‡ààdàj§à…à}™àŽ’àÜ©ˆX©t
›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW àà‡àà àà‡Ú àà‡àà
›¹™à܃ààREMHFW àà‡ààà¥ àà‡Ú àà‡àà
™àž™à܃ààE\ZLWK àà‡àƒàà àà‡ààèƒààà¥ àà‡àà›èà
oà™ËzàܦIRU àà‡ààƒÛ àà‡ààèƒààà¥ àà‡ààèƒà
~àºoààÜIURP àà‡ààƒàà àà‡ààèƒààà¥ àà‡ààèƒà
à¼ÜVKRZV àà‡ààƒàà àà‡àƒàÚ àà‡àà}ààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ àà‡ààƒààà¥ àà‡àƒàÚ àà‡ààŽË
ŽààÚ|à}à XVHG Ÿ àà‡Ú Ÿ àà‡Ú Ÿ àà‡àà
ZKHQDGGUHVVLQJ 


sanskrit supplement 5 2/2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW™àš¥ +HLWVKH ŽàŠà¦}ààà 3URQRXQ ~Ë¡}à~Ë¡Ž’àÜ

1RWH3URQRXQVDUHQRWGHFOLQHGLQWKHYRFDWLYH

™àš¥7KDW+H~Ë¡©ˆX©t

›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW Žà ™àÛ ™Ú
›¹™à܃ààREMHFW ™àà¥ ™àÛ ™àà}à¥
™àž™à܃ààE\ZLWK ™Ú}à ™ààèƒààà¥ ™Û
oà™ËzàܦIRU ™àŽÛ ™ààèƒààà¥ ™Úèƒà
~àºoààÜIURP ™àŽàà™à¥ ™ààèƒààà¥ ™Úèƒà
à¼ÜVKRZV ™àŽƒà ™àƒàÚ ™Úààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ ™à›Žà}ॠ™àƒàÚ ™ÚË

™àš¥7KDW,W}à~Ë¡Žàj§›X©t

›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW ™à™à¥™àš¥ ™Ú ™àà›}à
›¹™à܃ààREMHFW ™à™à¥™àš¥ ™Ú ™àà›}à
™àž™à܃ààE\ZLWK ™Ú}à ™ààèƒààà¥ ™Û
oà™ËzàܦIRU ™àŽÛ ™ààèƒààà¥ ™Úèƒà
~àºoààÜIURP ™àŽàà™à¥ ™ààèƒààà¥ ™Úèƒà
à¼ÜVKRZV ™àŽƒà ™àƒàÚ ™Úààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ ™à›Žà}ॠ™àƒàÚ ™ÚË
sanskrit supplement 6 1/2
www.chitrapurmath.net


™àš¥7KDW6KHŽ’àܛX©t

›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW Žàà ™Ú ™àà
›¹™à܃ààREMHFW ™ààà¥ ™Ú ™àà
™àž™à܃ààE\ZLWK ™àƒàà ™ààèƒààà¥ ™àà›èà
oà™ËzàܦIRU ™àŽƒÛ ™ààèƒààà¥ ™ààèƒà
~àºoààÜIURP ™àŽƒàà ™ààèƒààà¥ ™ààèƒà
à¼ÜVKRZV ™àŽƒàà ™àƒàÚ ™ààŽààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ ™àŽƒààà¥ ™àƒàÚ ™ààŽË




sanskrit supplement 6 2/2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQWi™àš¥ +HLWVKH ŽàŠà¦}ààà 3URQRXQ ~Ë¡}à~Ë¡Ž’àÜ



i™àš¥7KLV+H~Ë¡©ˆX©t

›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW ià i™àÛ i™Ú
›¹™à܃ààREMHFW i™àà¥ i™àÛ i™àà}à¥
™àž™à܃ààE\ZLWK i™Ú}à i™ààèƒààà¥ i™Û
oà™ËzàܦIRU i™àŽÛ i™ààèƒààà¥ i™Úèƒà
~àºoààÜIURP i™àŽàà™à¥ i™ààèƒààà¥ i™Úèƒà
à¼ÜVKRZV i™àŽƒà i™àƒàÚ i™Úààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ i™à›Žà}ॠi™àƒàÚ i™ÚË

i™àš¥7KLV,W}à~Ë¡Žàj§›X©t

›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW i™à™à¥i™àš¥ i™Ú i™àà›}à
›¹™à܃ààREMHFW i™à™à¥i™àš¥ i™Ú i™àà›}à
™àž™à܃ààE\ZLWK i™Ú}à i™ààèƒààà¥ i™Û
oà™ËzàܦIRU i™àŽÛ i™ààèƒààà¥ i™Úèƒà
~àºoààÜIURP i™àŽàà™à¥ i™ààèƒààà¥ i™Úèƒà
à¼ÜVKRZV i™àŽƒà i™àƒàÚ i™Úààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ i™à›Žà}ॠi™àƒàÚ i™ÚË
sanskrit supplement 7. 1/2
www.chitrapurmath.net


i™àš¥7KLV6KHŽ’àܛX©t

›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW iàà i™Ú i™àà
›¹™à܃ààREMHFW i™ààà¥ i™Ú i™àà
™àž™à܃ààE\ZLWK i™àƒàà i™ààèƒààà¥ i™àà›èà
oà™ËzàܦIRU i™àŽƒÛ i™ààèƒààà¥ i™ààèƒà
~àºoààÜIURP i™àŽƒàà i™ààèƒààà¥ i™ààèƒà
à¼ÜVKRZV i™àŽƒàà i™àƒàÚ i™ààŽààà¥
SRVVHVVLRQ
Žà~™ààÜLQRQ i™àŽƒààà¥ i™àƒàÚ i™ààŽË




sanskrit supplement 7. 2/2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW

9HUEFRQMXJDWLRQVLQWKH,PSHUDWLYH0RRG

JP J&'¥WRJR ODHTONDU ,PSHUDWLYH0RRG

SX”D #NYFQ LgYFQ EKXYFQ


3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO 

jZP J&'WX J&'WDP J&'1WX

P;\P J&' J&'WP J&'W

bP J&'DLQ J&'DY J&'DP




S4 UHDGVWXG\ ODHTONDU ,PSHUDWLYH0RRG

SX”D #NYFQ LgYFQ EKXYFQ


3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO 
jZP S4WX S4WDP S41WX

P;\P S4 S4WP S4W

bP S4DLQ S4DY S4DP




YG WRVSHDN ODHTONDU ,PSHUDWLYH0RRG

SX”D #NYFQ LgYFQ EKXYFQ


3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO 

jZP YGWX YGWDP YG1WX

P;\P YG YGWP YGW

bP YGDLQ YGDY YGDP

sanskrit supplement 8 1//2


www.chitrapurmath.net


RDG HDW ODHTONDU ,PSHUDWLYH0RRG

SX”D #NYFQ LgYFQ EKXYFQ


3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO 
jZP RDGWX RDGWDP RDG1WX

P;\P RDG RDGWP RDGW

bP RDGDLQ RDGDY RDGDP




LOR¥ ZULWH ODHTONDU ,PSHUDWLYH0RRG

SX”D #NYFQ LgYFQ EKXYFQ


3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO 
jZP LORWX LORWDP LOR1WX

P;\P LOR LORWP LORW

bP LORDLQ LORDY LORDP




sanskrit supplement 8 2//2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQWdŽàš¥ƒËàš¥_

dŽàš¥
,
GHFOLQHGIRUPV

›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW dà¥ dàŠààà¥ Šàƒàà¥
›¹™à܃ààREMHFW ààà¥ àà dàŠààà¥ }àÛ dŽàà}ॠ}à 
™àž™à܃ààE\ZLWK àƒàà dàŠààèƒààà¥ dŽàà›èà
oà™ËzàܦIRU àÂàà¥ Ú dàŠààèƒààà¥ }àÛ dŽàèƒàà¥ }à 
~àºoààÜIURP à™à¥ dàŠààèƒààà¥ dŽà™à¥
à¼ÜSRVVHVVLRQ àà Ú dàŠàƒàÚ }àÛ dŽààj§à¥ }à 
Žà~™ààÜLQRQ à›ƒà dàŠàƒàÚ dŽààŽË

ƒËàš¥
<RX
GHFOLQHGIRUPV

›Šàèà›¨™à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
~±zàààVXEMHFW ™Šàà¥ ƒËŠààà¥ ƒÌƒàà¥
›¹™à܃ààREMHFW ™Šààà¥ ™Šàà ƒËŠààà¥ Šààà¥ ƒËàà}ॠŠà 
™àž™à܃ààE\ZLWK ™Šàƒàà ƒËŠààèƒààà¥ ƒËàà›èà
oà™ËzàܦIRU ™Ëèƒàà¥ ™Ú ƒËŠààèƒààà¥ Šààà¥ ƒËàèƒàà¥ Šà 
~àºoààÜIURP ™Šà™à¥ ƒËŠààèƒààà¥ ƒËà™à¥
à¼ÜSRVVHVVLRQ ™àŠà ™Ú ƒËŠàƒàÚ Šààà¥ ƒËààj§à¥ Šà 
Žà~™ààÜLQRQ ™Šà›ƒà ƒËŠàƒàÚ ƒËààŽË


sanskrit supplement 9 1/1


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQWƒàš¥DQG›j§à¥_


7KHWDEOHVKDYHEHHQUHDUUDQJHGVRDVWRKDYHFRPSOHWHWDEOHVRQDVLQJOH
SDJH


LNP(ND(Q)~Ë¡©ˆX©t

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j N! ND( NH

Lg NP ND( NDQ

W NHQ NDB\DP N(!

F N6P( NDB\DP NHB\!

S N6PDW NDB\DP NHB\!

D N6\ N\DH! NHDP

V NL6PQ N\DH! NHX


sanskrit supplement 10. 1/4
www.chitrapurmath.net
LNP(ND(Q)}à~Ë¡Žàj§›X©t

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j LNP NH NDLQ

Lg LNP NH NDLQ

W NHQ NDB\DP N(!

F N6P( NDB\DP NHB\!

S N6PDW NDB\DP NHB\!

D N6\ N\DH! NHDP

V NL6PQ N\DH! NHX

LNP(ND(Q)Ž’àܛX©t

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j ND NH ND!

Lg NDP NH ND!

W N\D NDB\DP NDL!

F N6\( NDB\DP NDB\!

S N6\D! NDB\DP NDB\!

D N6\D! N\DH! NDVDP

V N6\DP N\DH! NDVX


sanskrit supplement 10. 2/4
www.chitrapurmath.net
\G(MDH)~Ë¡©ˆX©t

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j \! \D( \H

Lg \P \D( \DQ

W \HQ \DB\DP \(!

F \6P( \DB\DP \HB\!

S \6PDW \DB\DP \HB\!

D \6\ \\DH! \HDP

V \L6PQ \\DH! \HX

\G(MDH)}à~Ë¡Žàj§›X©t

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j \W \H \DLQ

Lg \W \H \DLQ

W \HQ \DB\DP \(!

F \6P( \DB\DP \HB\!

S \6PDW \DB\DP \HB\!

D \6\ \\DH! \HDP

V \L6PQ \\DH! \HX


sanskrit supplement 10. 3/4
www.chitrapurmath.net
\G(MDH)Ž’àܛX©t

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j \D \H \D!

Lg \DP \H \D!

W \\D \DB\DP \DL!

F \6\( \DB\DP \DB\!

S \6\D! \DB\DP \DB\!

D \6\D! \\DH! \DVDP

V \6\DP \\DH! \DVX


33333333333333333333/

sanskrit supplement 10. 4/4


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQWjž§|àà™Ë_‡à»¥‡àÚ»¥‡àj§à…_33IRUPV

jž§83WRGR‡à»¥‡àj§à…_3UHVHQWWHQVH33IRUPV

~˔à ij§oàŠà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à

~±zàà ŽàŽàà™à™à¥ ™àÛ™Ú™Ú ™Ú™àà™àà›}à
j§…Ú›™à jœ§”™à jœ§Šà¦›}™à
à|ƒàà ™Šà¡j§…Ú›à ƒËŠàà¡jœ§”zà ƒÌƒà¡jœ§”zà

fÐàà d¡j§…Ú›à dàŠàà¡jœ§Šà¦ Šàƒà¡jœ§à¦


jž§83WRGR‡àÚ»¥‡àj§à…,PSHUDWLYHPRRG33IRUPV

~˔à ij§oàŠà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à

~±zàà ŽàŽàà™à™à¥ ™àÛ™Ú™Ú ™Ú™àà™àà›}à
j§…Ú™Ë jœ§”™ààà¥ jœ§Šà¦}™Ë
à|ƒàà ™Šà¡jœ§” ƒËŠàà¡jœ§”™àà¥ ƒÌƒà¡jœ§”™à

fÐàà d¡j§…Šàà›—à dàŠàà¡j§…ŠààŠà Šàƒà¡j§…Šààà
 

1RWH2QO\WKH33IRUPVKDYHEHHQJLYHQ:HFDQGRWKH$3IRUPVDWD
ODWHUGDWH

sanskrit supplement 11 1/1


www. chirapurmath.net
6XSSOHPHQW‡àÚ»¥‡àj§à…LQWKH$3IRUPV

$‡àèà¥WRREWDLQ$3‡àÚ»¥‡àj§à…
~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà ‡àèà™ààà¥ ‡àèڙààà¥ ‡àèà}™ààà¥
à|ƒàà ‡àèàŽŠà ‡àèÚzààà¥ ‡àèà|Šàà¥
fÐàà ‡àèÛ ‡àèààŠà  ‡àèààà 

6RPHH[DPSOHVRIURRWZRUGVRIWKH*DQD
ŽÚŠà¥$3WRVHUYH
‡àèà¥$3WRREWDLQ
Šà|থ$3WRJURZ
àښ¥$3WRUHMRLFH
Žà¥$3WREHDUWROHUDWH
ƒààoà¥83WREHJ
}àÜ }àƒà 83WRWDNHDZD\
à … 83WRVWHDOWDNHDZD\

%qà}ॠqàà WRHPHUJHWRJURZIURPWREHERUQIURPf™~à}}àÚ}àà
$3‡àÚ»¥‡àj§à…
~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà qààƒà™ààà¥ qààƒÚ™ààà¥ qààƒà}™ààà¥
à|ƒàà qààƒàŽŠà qààƒÚzààà¥ qààƒà|Šàà¥
fÐàà qààƒÛ qààƒààŠà  qààƒààà 
$QRWKHUH[DPSOHRIWKH*DQDLVƒË|à¥$3WRILJKW

sanskrit supplement 12. 1/2
www.chitrapurmath.net

&ËoॠËºoॠWROHWJR83‡àÚ»¥‡àj§à…$3IRUPV

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà Ëºoà™ààà¥ ËºoàŸ™ààà¥ Ëºoà}™ààà¥
à|ƒàà ËºoàŽŠà ËºoÚzààà¥ Ëºoà|Šàà¥
fÐàà ËºoÛ ËºoààŠà  Ëºoààà 



'j§zà¥WRWHOO83‡àÚ»¥‡àj§à…$3IRUPV

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà j§zàƒà™ààà¥ j§zàƒÚ™ààà¥ j§zàƒà}™ààà¥
à|ƒàà j§zàƒàŽŠà j§zàƒÚzààà¥ j§zàƒà|Šàà¥
fÐàà j§zàƒÛ j§zàƒààŠà  j§zàƒààà 

6RPHH[DPSOHVRIWKH*DQD
›oà}™à¥83WRWKLQN
o˅¥ oàڅ¥ 83WRVWHDO
èàÄà¥83WRHDW

sanskrit supplement 12. 2/2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQWjž§|àà™Ë‡à»¥DQG‡àÚ»¥‡àj§à…$3IRUPV

jž§83WRGR‡à»¥‡àj§à…_3UHVHQWWHQVH$3IRUP

~˔à ij§oàŠà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à

~±zàà ŽàŽàà™à™à¥ ™àÛ™Ú™Ú ™Ú™àà™àà›}à
jœ§”™Ú jœ§ŠàঙÚ jœ§Šà¦™Ú
à|ƒàà ™Šà¡jœ§”Ú ƒËŠàà¡jœ§Šàà¦zÚ ƒÌƒà¡jœ§”|ŠÚ

fÐàà d¡jœ§ŠÚ¦ dàŠàà¡jœ§Šà¦Ÿ Šàƒà¡jœ§à¦Ÿ


jž§83WRGR‡àÚ»¥‡àj§à…,PSHUDWLYHPRRG$3IRUP

~˔à ij§oàŠà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à

~±zàà ŽàŽàà™à™à¥ ™àÛ™Ú™Ú ™Ú™àà™àà›}à
jœ§”™ààà¥ jœ§Šàঙààà¥ jœ§Šà¦™ààà¥
à|ƒàà ™Šà¡jœ§”Šà ƒËŠàà¡jœ§Šàà¦zààà¥ ƒÌƒà¡jœ§”|Šàà¥

fÐàà d¡j§…Šà  dàŠàà¡j§…ŠààŠà  Šàƒà¡j§…Šààà 
 


sanskrit supplement 13 1/1


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW3DVWWHQVH33‡àn¥‡àj§à…_

$làà¥ làoç¥ WRJR33‡àn¥‡àj§à…

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà dlàoç™à¥ dlàoç™ààà¥ dlàoç}à¥
à|ƒàà dlàoç dlàoç™àà¥ dlàoç™à
fÐàà dlàoçà¥ dlàoçàŠà dlàoçàà


%}àž™à¥WRGDQFH33‡àn¥‡àj§à…

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà d}àž™ƒà™à¥ d}àž™ƒà™ààà¥ d}àž™ƒà}à¥
à|ƒàà d}àž™ƒà d}àž™ƒà™àà¥ d}àž™ƒà™à
fÐàà d}àž™ƒàà¥ d}àž™ƒààŠà d}àž™ƒààà


&~±oç¥ ~àžoç¥ WRDVN33‡àn¥‡àj§à…

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà d~àžoç™à¥ d~àžoç™ààà¥ d~àžoç}à¥
à|ƒàà d~àžoç d~àžoç™àà¥ d~àžoç™à
fÐàà d~àžoçà¥ d~àžoçàŠà d~àžoçàà

sanskrit supplement 14 1/2
www.chitrapurmath.net

'o˅¥ oàڅ¥ WRVWHDO33‡àn¥‡àj§à…

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà doàڅƒà™à¥ doàڅƒà™ààà¥ doàڅƒà}à¥
à|ƒàà doàڅƒà doàڅƒà™àà¥ doàڅƒà™à
fÐàà doàڅƒàà¥ doàڅƒààŠà doàڅƒààà



sanskrit supplement 14 2/2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW3DVWWHQVH$3‡àn¥‡àj§à…_

$‡àèà¥WRREWDLQ$3‡àn¥‡àj§à…

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà d‡àèà™à d‡àèڙààà¥ d‡àèà}™à
à|ƒàà d‡àèàzàà d‡àèàŸzààà¥ d‡àèà|Šàà¥
fÐàà d‡àèàŸ d‡àèààŠà› d‡àèààà›


%qà}ॠqàà WRJURZIURPHPHUJHWREHERUQ$3‡àn¥‡àj§à…

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà dqààƒà™à dqààƒÚ™ààà¥ dqààƒà}™à
à|ƒàà dqààƒàzàà dqààƒàŸzààà¥ dqààƒà|Šàà¥
fÐàà dqààƒÚ dqààƒààŠà› dqààƒààà›


&ËoॠËºoà WROHWJR83‡àn¥‡àj§à…$3IRUP

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà dËºoà™à dËºoڙààà¥ dËºoà}™à
à|ƒàà dËºoàzàà dËºoàŸzààà¥ dËºoà|Šàà¥
fÐàà dËºoÚ dËºoààŠà› dËºoààà›

sanskrit supplement 15. 1/2
www.chitrapurmath.net
'j§zà¥WRWHOO83‡àn¥‡àj§à…$3IRUP

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà dj§zàƒà™à dj§zàƒÚ™ààà¥ dj§zàƒà}™à
à|ƒàà dj§zàƒàzàà dj§zàƒàŸzààà¥ dj§zàƒà|Šàà¥
fÐàà dj§zàƒÚ dj§zàƒààŠà› dj§zàƒààà›



sanskrit supplement 15. 2/2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW3DVWWHQVH33DQG$3‡àn¥‡àj§à…_jž§|àà™Ë


$jž§WRGR83‡àn¥‡àj§à…33IRUP

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà dj§…ڙॠdjœ§”™ààà¥ djœ§Šà¦}à¥
à|ƒàà dj§…Ú djœ§”™àà¥ djœ§”™à
fÐàà dj§…Šàà¥ djœ§Šà¦ djœ§à¦




%jž§WRGR83‡àn¥‡àj§à…$3IRUP

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà djœ§”™à djœ§Šàঙààà¥ djœ§Šà¦™à
à|ƒàà djœ§”zàà djœ§Šàà¦zààà¥ djœ§”|Šàà¥
fÐàà djœ§›Šà¦ djœ§Šà¦› djœ§à¦›




sanskrit supplement 16. 1/1


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW,PSHUDWLYHPRRGDQG3DVWWHQVHdŽà¥|àà™Ë_

$dŽà¥WREH33‡àÚ»¥‡àj§à…,PSHUDWLYHPRRG

~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà dŽ™Ë Ž™ààà¥ Žà}™Ë
à|ƒàà i›|à Ž™àà¥ Ž™à
fÐàà dŽàà›}à dŽààŠà dŽààà




%dŽà¥WREH33‡àn¥‡àj§à…3DVWWHQVH


~˔à ij§Šàoà}à ›¹Šàoà}à àœŠàoà}à
3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO
~±zàà dàŽàܙॠdàŽ™ààà¥ dàŽà}à¥
à|ƒàà dàŽàÜ dàŽ™àà¥ dàŽ™à
fÐàà dàŽàà¥ dàŽŠà dàŽà





sanskrit supplement 17 1/1


www.chitrapurmath.net
Supplement 18 a.
lçácçvlç DçJ³ç³ç s ( convey the meaning: for the purpose of.)

Serial Oççlçá Meaning of the Oççlçá lçácçvlç DçJ³ç³ç of the Oççlçá

1. ‚þ + ²−à to climb ‚þ£øºŸþÃ


2. „¸Ã + ¬˜þþ to get up „·˜þþ·éŸþÃ
3. ˆÅ˜þà to tell ˆÅ˜þ¹¡þ·éŸþÃ
4. ˆ¼Å to do ˆÅ·þĺŸþÃ
5. ÇÅúÛà to play ÇÅú¹Û·éŸþÃ
6. âþ¥þà to clean âþþ¥þ¹¡þ·éŸþÃ
7. ¹âþœþà to throw âøœ·éŸþÃ
8. ‰þþ¸Ã to eat ‰þþ¹¸·éŸþÃ
9. ŠþŸþà to go Šþ›·éŸþÃ
10. þœþà to do mantra-japa þ¹œþ·éŸþÃ
11. ¸þ to give ¸þ·éŸþÃ
12. ´ªþà to see Í«ÙºŸþÃ
13. ›þú to take away ›ø·éŸþÃ
14. œþÚà to read/ study œþ¹Ú·éŸþÃ
15. œþþ to drink œþþ·éŸþÃ
16. œêþà to worship œêþ¹¡þ·éŸþÃ
17. #Ï» to speak ¨þÆ·éŸþÃ
18. Ÿþ¼þà to wipe ŸþþþĹ¡þ·éŸþÃ
19. ¡éšþà to fight ¡þøÖºŸþÃ
20. £âþà to protect £âþ¹·éŸþÃ
21. ¥þžþà to obtain ¥þ#šéŸþÃ

sanskrit supplement 18a. 1/2


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
22. ¹¥þ‰þà to write ¥ø¹‰þ·éŸþÃ
23. ¨þ,þà to speak ¨þÆ·éŸþÃ
24. ¨þ›¸Ã to do namaskar ¨þ¹›¸·éŸþÃ
25. ýº to listen ýø·éŸþÃ
26. ¬ø¨þà to serve ¬ø¹¨þ·éŸþÃ
27. ¬·é to praise ¬·þø·éŸþÃ
28. ¬˜þþ to keep ¬˜þþœþ¹¡þ·éŸþÃ
29. ¬˜þþ to wait ¬˜þþ·éŸþÃ
30. ¬›þþ to bathe ¬›þþ·éŸþÃ
31. ¬œþ¼ªþà to touch ¬œÏ«ÙºŸþÃ
32. ¬Ÿþ¼ remember/recall/thi ¬Ÿþ·þĺŸþÃ
nk
33. −¬þà to laugh −¹¬þ·éŸþÃ

sanskrit supplement 18a. 2/2


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
Supplement 18 b.
Additional Tumants.

Serial Oççlçá Meaning of the Oççlçá lçácçvlç DçJ³ç³ç of the Oççlçá

34. kç=À to heat G<CççÇkçÀlç&ácçd


35. kç=À to cool MççÇlçuççÇkçÀlç&ácçd
36. KçC[d to break KçC[çƳçlçácçd
37. kçÀlç&d to cut kçÀlç&çƳçlçácçd
38. çÆpçIç´d to smell çÆpççÆIç´lçácçd
39. Dçç + çÆ#çHçd to complain Dçç#çíÊçácçd Dçç#çíHççƳçlçácçd
40. ¢Mçd to show oMç&çƳçlçácçd
41. içáHçd to hide iççíHççƳçlçácçd
42. Dçç + »í to call Dçç»çƳçlçácçd
43. çÆJç + mcç= to forget çÆJçmcçlç&ácçd
44. mLçç to abide mLççlçácçd
45. Hççuçd to obey Dçç%ççb HççuççƳçlçácçd
46. HççÆj + cçç to limit HççÆjcççlçácçd
47. çÆvç + Jç= to prevent çÆvçJççjçƳçlçácçd
48. Hççþd to teach HççþçƳçlçácçd
49. Hçþd to learn HççÆþlçácçd
50. éçmçd to breathe méççÆmçlçácçd
51. çÆJç + Þçcçd to relax çÆJçÞççvlççÇkçÀlç&ácçd
52. mçb + Hç=®sd to consult mçbHç=äácçd
53. DçJç + içcçd to understand DçJçiçvlçácçd
54. mçcç + DççHçd to finish mçcççHççƳçlçácçd
sanskrit supplement 18b.
www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
55. Òçí<çd to dispatch Òçí<ççƳçlçácçd
56. mçíJçd to attend mçíçÆJçlçácçd
57. çÆvç + Jç= to eliminate çÆvçJççjçƳçlçácçd
58. çÆJç + %çç to distinguish çÆJç%ççlçácçd
59. mçppççÇ + kç=À to prepare mçppççÇkçÀlç&ácçd
60. Òç + kçÀçMçd to publish ÒçkçÀçMççƳçlçácçd
61. cçáê³çd to print ³cçáêçƳçlçácçd
62. içCçd to calculate içCççƳçlçácçd
63. Òç + Jç=Oçd to magnify ÒçJçOç&çƳçlçácçd
64. çÆJç + kçÀmçd to maximize/expand çÆJçkçÀçÆmçlçácçd
65. kç=À to minimise DçvlççÆn&lçb kçÀlç&ácçd
66. çÆJç + kç=À<çd to reduce çÆJçkçÀä&ácçd
67. Dçç + H³çÌ to enlarge DççH³ççlçácçd DççH³ççHççƳçlçácçd
68. DçHç + kç=À<çd to extricate DçHçkçÀä&ácçd
69. ©Oçd to arrest jçí×ácçd
70. kç=À to judge çÆvçCç&³çb kçÀlç&ácçd
71. MçáOçd causal to justify MççíOççƳçlçácçd
72. çÆJç + Dçç + to mystify J³ççcççíçÆnlçácçd
cçánd
73. Mççmçd to command MçççÆmçlçácçd
74. Dçç + %çç to order Dçç%ççHççƳçlçácçd
75. kç=À to practice DçY³ççmçb kçÀlç&ácçd
76. yçOçd to endanger yççÇYççqlmçlçácçd
77. $çç to save $ççlçácçd
78. mç=pçd to create ñçäcçd
sanskrit supplement 18b.
www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
79. çÆJç + ¬çÀçÇ to sell çÆJç¬çíÀlçácçd
80. OççJçd to run OççJççƳçlçácçd
81. cçvçmçç kçwuç=Hçd to envision cçvçmçç kçÀuHççƳçlçácçd
82. ³çlçd to strive ³ççÆlçlçácçd
83. DçJç + lç= to incarnate DçJçlççÆjlçácçd
84. ÒççÆlç + %çç to promise ÒççÆlç%ççlçácçd
85. Jç= to close JççÆjlçácçd
86. God + Içìd to open GodIççìçƳçlçácçd
87. çÆJç + içcçd to see off çÆJçiçvlçácçd
88. ¬çáÀOçd causal to irritate ¬çÀçíOççƳçlçácçd
89. Mçcçd to pacify MççÆcçlçácçd
90. kç=À to surprise çÆJçmcç³ççÇkçÀlç&ácçd
91. Hç= causal to overcome HççjçƳçlçácçd
92. kç=À to criticise çÆvçvoçb kçÀlç&ácçd
93. Hçvçd to appreciate HççÆvçlçácçd
94. God + mçnd to encourage Glmççí{ácçd

Contact Us:
This supplement is in response to a student's request.
Please let us know if you have better words/ more accurate words for the
ones we have provided. Contact us at sanskrit@chitrapurmath.net

sanskrit supplement 18b.


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
6XSSOHPHQWeDQGe¦j§à…à}™àZRUGV
NLYNDUD1WSX

LYBDL.W #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

j NLY! NY, NY\!

Lg NLYP NY, NY,Q

W NLYQD NLYB\DP NLYL!

F NY\H NLYB\DP NLYB\!

S NYH! NLYB\DP NLYB\!

D NYH! N9\DH! NY,QDP

V NYD( N9\DH! NLYDX

V KHNYH KHNY, KHNY\!

PLW(EXLÅ)NDUD1W6d,

LYBDL.W #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

j PLW! PW, PW\!

Lg PLWP PW, PW,!

W P7\D PLWB\DP PLWL!

F P7\(…PW\H PLWB\DP PLWB\!

S P7\D!…PWH! PLWB\DP PLWB\!

D P7\D!…PWH! P7\DH! PW,QDP

V P7\DP…PWD( P7\DH! PLWDX

V KHPWH KHPW, KHPW\!



sanskrit supplement 19 1/2
www.chitrapurmath.org
QG,(QG,) NDUD1W6d,

LYBDL.W #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

j QG, Q D( Q !

Lg QG,P Q D( QG,!

W Q D QG,B\DP QG,L!

F Q ( QG,B\DP QG,B\!

S Q D! QG,B\DP QG,B\!

D Q D! Q DH! QG,QDP

V Q DP Q DH! QG,DX

V KHQLG KHQ D( KHQ !

YDLU(MO)NDUD1WQSX

LYBDL.W #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

j YDLU YDLU^D, YDU,L^D

Lg YDLU YDLU^D, YDU,L^D

W YDLU^DD YDLUB\DP YDLUL!

F YDLU^DH YDLUB\DP YDLUB\!

S YDLU^D! YDLUB\DP YDLUB\!

D YDLU^D! YDLU^DDH! YDU,^DDP

V YDLUL^D YDLU^DDH! YDLUDX

V KHYDLUYDUH KHYDLU^D, KHYDU,L^D



sanskrit supplement 19 2/2
www.chitrapurmath.org
6XSSOHPHQWNDUD1W 0)1 DQGANDUD1W ) 

JXp(JXp) NDUD1WSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j JXp! JXr JXUY!

Lg JXpP JXr JXrQ

W JXp^DD JXpB\DP JXpL!

F JXUYH JXpB\DP JXpB\!

S JXUDH! JXpB\DP JXpB\!

D JXUDH! JXYDH5! JXr^DDP

V JXUD( JXYDH5! JXpDX

V KHl˅Ú KHJXr KHJXUY!

VD[X(VD[X)NDUD1WSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j VD[X! VD[8 VD[Y!

Lg VD[XP VD[8 VD[8Q

W VD[XQD VD[XB\DP VD[XXL!

F VD[YH VD[XB\DP VD[XB\!

S VD[DH! VD[XB\DP VD[XB\!

D VD[DH! VD;YDH! VD[8QDP

V VD[D( VD;YDH! VD[XDX

V KHVD[DH KHVD[8 KHVD[Y!

sanskrit supplement 20. 1/3


www.chitrapurmath.net
[HQX(JD\)NDUD1W6d,

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j [HQX! [HQ8 [HQY!

Lg [HQXP [HQ8 [HQ8!

W [H1YD [HQXB\DP [HQXL!

F [H1Y([HQYH [HQXB\DP [HQXB\!

S [H1YD![HQDH! [HQXB\DP [HQXB\!

D [H1YD![HQDH! [H1YDH! [HQ8QDP

V [H1YDP[HQD( [H1YDH! [HQXX

V KH[HQDH KH[HQ8 KH[HQY!

Y[8(EK8)ANDUD1W6d,

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j Y[8! Y;YD( Y;Y!

Lg Y[8P Y;YD( Y[8!

W Y;YD Y[8B\DP Y[8L!

F Y;Y( Y[8B\DP Y[8B\!

S Y;YD! Y[8B\DP Y[8B\!

D Y;YD! Y;YDH! Y[8QDP

V Y;YDP Y;YDH! Y[8DX

V KHY[X KHY;YD( KHY;Y!

sanskrit supplement 20. 2/3


www.chitrapurmath.net
P;DX(]KG)NDUD1WQSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)

j P;DX P;DXQ, P;D8LQ

Lg P;DX P;DXQ, P[8LQ

W P[XQD P[XB\DP P[XL!

F P[XQH P[XB\DP P[XB\!

S P[XQ! P[XB\DP P[XB\!

D P[XQ! P[XQDH! P[8QDP

V P[XLQ P[XQDH! P[XDX

V KHP[XP[DH KHP[XQ, KHP[8LQ

sanskrit supplement 20. 3/3


www.chitrapurmath.net


  
    

   

  


 


 

  
 

 
 


 
 
 


 
 






 





  
  


 
  


!
  
 
 

 

  


"
 !" 
 # !"
#

 
  


# $ % 
 $%%

$ $& ' 



 $'

$ ( 
 $(

 )* 
% )*+ *
 
 ), 
 ), ,

sanskrit supplement 21. 1/7


www.chitrapurmath.net
 -.' 
 -.' /-.'

 -. 
 -.

 -0. 
 -0. 

&
! -#.& 
' -#.& -#.1

" -2. 


 -2. $-2.

# 3.& 
 3.&
3.1

$ 3. 

 3. 
 

 

 3.% 
& 3.% 3.%4

 30. 
 30.& /30. 

&
 , 

 , /,

 , 
 , ,

 , 
 , ,

 5 

5 $5

5 $5

! 5& 
 5&

" 6 


 6 6

# 

 

$ 7 
7
 
 8 

 

 
 /

 
 


 
2 /2 

 9 
 9
9

sanskrit supplement 21. 2/7


www.chitrapurmath.net
 

(% 
 
)
 
)  

!  
 
  

" 
 : / :

# 7 

* 7 /7
 
$ 7 
 7 /7
 +'
 7 
 7 7

 7 
 7 /7

 ; 
) ; ;

 7 
 7 7

 % 
 % /%4

 
 /

! 2 
 2

" W ‹ 
 


# 7 

 < 7

$ &/( 
 &*+ /&/(

 & 
 & /& 

 & 

 &=
&

> 

) ?
 &, 

 &,
) 
 &0 
) &0 /&0 

 @( 
 &2*+ /@(

sanskrit supplement 21. 3/7


www.chitrapurmath.net
 1 
  1: 1 

! 
  

" 2 
 

# 2 
 2
 2

$ 8 
 / 

 
  6
)
 ( 
 *+ (
&
 & 
&
 
 
) 
&
 2 
  2

  
) < / 

! A 
% A /A4

" 
 

# 
 
 & - 
&    .
, 
 


!$  *   :*



! 
 ) 

! 
) /

! % 
 % /%4

! * 
:*
 
sanskrit supplement 21. 4/7
www.chitrapurmath.net
! 7 
7 /7
 
! B 
) 2*+ /2 B

!! " 
 "

!"  
 & 
 

!#  
 

"$ 
) &  

" # 
) $< : 

" , 


 , /,

" 7 


 < 7

" * 


) * /*

" 
 /

" 


 /
 


"! 


 /

"" 27 


 7 /7

"# 7 


  )*+ 7
&' 
#$ 
 

# 

  

#  


 
 

#  

 &  

# , 
, /,

#  
 *  

# & 
 & 1

#!  
 &  

sanskrit supplement 21. 5/7


www.chitrapurmath.net
#" 
  $

## 5 
 5
5

$$  
) $<

$ & 
) $&
1

$ & 
 &
1
)
$ 
 $ 

$ 
& $* $:*

$ 
 $ : 

$ ( 
 *+ (

$!  2 


2


$" 2 
 2

$# 2 

  /2 

$ 2* 
 * 2*

( 
 (
(

 (, 

 (,

 ( 
 ( /(

 ( 
 (: 

 C 
) C
C
 
 C0 
 C0 /C0

! 
 % / 

"  
 ) <
* 

# 
 : /

$ 2 
 2

 27 
 2*+ 27

sanskrit supplement 21. 6/7


www.chitrapurmath.net
 : 
 : *:

 
  

 ' 
) ' /'

 ' 
% ' '

 
  

! 2( 
 2*+ /2(

" 2 


2 

%
% 

 
 
 
# 
) 

$ 

 

 D 
) D 
& % 


 D* 
 D* D*
&

sanskrit supplement 21. 7/7


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW›Šà›|à›‡àn¥
FRQYH\LQJDGHVLUHRUZKDWRXJKWWREHGRQH 33IRUPV

([DPSOHRI33
JP(J&') LYL[LO


SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

jZP J&'HW J&'HWDP J&'H\X!

P;\P J&'H! J&'HWP J&'HW

bP J&'H\P J&'HY J&'HP


([DPSOHRI33

}àž™à¥›Šà›|à›‡àn¥

SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

jZP }àž™ƒÚ™à¥ }àž™ƒÚ™ààà¥ }àž™ƒÚƒË

P;\P }àž™ƒÚ }àž™ƒÚ™àà¥ }àž™ƒÚ™à

bP }àž™ƒÚƒàà¥ }àž™ƒÚŠà }àž™ƒÚà








sanskrit supplement 22 1/2


www.chitrapurmath.net
([DPSOHRI33

™Ëš¥›Šà›|à›‡àn¥

SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

jZP ™ËšŸ™à¥ ™ËšŸ™ààà¥ ™ËšŸƒË

P;\P ™ËšŸ ™ËšŸ™àà¥ ™ËšŸ™à

bP ™ËšŸƒàà¥ ™ËšŸŠà ™ËšŸà



([DPSOHRI33

o˅¥ oàڅ¥ ›Šà›|à›‡àn¥

SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

jZP oàڅƒÚ™à¥ oàڅƒÚŸ™ààà¥ oàڅƒÚŸƒË

P;\P oàڅƒÚ oàڅƒÚ™àà¥ oàڅƒÚ™à

bP oàڅƒÚƒàà¥ oàڅƒÚŸŠà oàڅƒÚà

sanskrit supplement 22 2/2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW›Šà›|à›‡àn¥
FRQYH\LQJDGHVLUHRUZKDWRXJKWWREHGRQH $3IRUPV

([DPSOHRI$3

ŽÚŠà›Šà›|à›‡àn¥

SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

jZP ŽÚŠÚ™à ŽÚŠÚƒàà™ààà¥ ŽÚŠÚ…}à¥

P;\P ŽÚŠÚzàà ŽÚŠÚƒààzààà¥ ŽÚŠÚ|Šàà¥

bP ŽÚŠÚƒà ŽÚŠÚŠà› ŽÚŠÚà›



([DPSOHRI$3

qà}ॠqàà ›Šà›|à›‡àn¥

SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

jZP qààƒÚ™à qààƒÚƒàà™ààà¥ qààƒÚ…}à¥

P;\P qààƒÚzàà qààƒÚƒààzààà¥ qààƒÚ|Šàà¥

bP qààƒÚƒà qààƒÚŠà› qààƒÚà›







sanskrit supplement 23 1/2
www.chitrapurmath.net
([DPSOHRI$3

ËoॠËºoॠ›Šà›|à›‡àn¥

SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

jZP Ëºoڙà Ëºoڃàà™ààà¥ Ëºoڅ}à¥

P;\P ËºoÚzàà Ëºoڃààzààà¥ ËºoÚ|Šàà¥

bP Ëºoڃà ËºoÚŠà› ËºoÚà›




([DPSOHRI$3

o˅¥ oàڅ¥ ›Šà›|à›‡àn¥

SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO

jZP oàڅƒÚ™à oàڅƒÚƒàà™ààà¥ oàڅƒÚ…}à¥

P;\P oàڅƒÚzàà oàڅƒÚƒààzààà¥ oàڅƒÚ|Šàà¥

bP oàڅƒÚƒà oàڅƒÚŠà› oàڅƒÚà›





sanskrit supplement 23 2/2


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW›Šà›|à›‡àn¥jž§|àà™Ë_
FRQYH\LQJDGHVLUHRUZKDWRXJKWWREHGRQH 33DQG$3IRUPV


jž§›Šà›|à›‡àn¥33IRUP

SXrD 3HUVRQ #NYFQ LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO


6LQJXODU

jZP jœ§ƒàঙॠjœ§ƒàঙààà¥ jœ§ƒà¦œ

P;\P jœ§ƒàঠjœ§ƒàঙàà¥ jœ§ƒàঙà

bP jœ§ƒàঁॠjœ§ƒàঊà jœ§ƒàঁà





jž§›Šà›|à›‡àn¥$3IRUP


SXrD 3HUVRQ #NYFQ LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO


6LQJXODU

jZP jœ§Šàܦ™à jœ§Šàܦƒàà™ààà¥ jœ§Šàܦ…}à¥

P;\P jœ§Šàܦzàà jœ§Šàܦƒààzààà¥ jœ§Šàܦ|Šàà¥

bP jœ§Šàܦƒà jœ§ŠàܦŠà› jœ§Šàܦà›



sanskrit supplement 24. 1/1


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW›Šà›|à›‡àn¥dŽà¥|àà™Ë_
FRQYH\LQJDGHVLUHRUZKDWRXJKWWREHGRQH 33IRUP



dŽà¥›Šà›|à›‡àn¥33IRUP

SXrD 3HUVRQ #NYFQ LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO


6LQJXODU

jZP Žƒàà™à¥ Žƒàà™ààà¥ ŽƒË

P;\P Žƒàà Žƒàà™àà¥ Žƒàà™à

bP Žƒààà¥ ŽƒààŠà Žƒààà

sanskrit supplement 24 1
www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW5HODWLYHV
A-WTU@BJY!C@

0RWKHU )DWKHU
IMM(, ,A@ IMJ,S@S
àà™àà àà™àž ›~à™àà ›~à™àž 
3DUHQWV 6RQ
HOSQ@$ OT`,RTS,SMX
'DXJKWHU
J-X@,SMX@ ŽË™àà +XVEDQG OHS
šœ›™àà šœ›™àž 
:LIH
O3M(,>@@X@1,I@X@, %HORYHG U¢>@,HeXJQ

JK`LÆ
)DWKHU·VEURWKHU )DWKHU·V
HOS5X HOS5X@
EURWKHU·VZLIH
%URWKHU·VVRQ %URWKHU·V
@S5X @S5X@
GDXJKWHU
0RWKHU·VEURWKHU 0RWKHU·V
L@STK L@STK@M(
EURWKHU·VZLIH
)DWKHU·VVLVWHU 0RWKHU·VVLVWHU
HOS2UR@ L@S2UR@
›~à™àžŽŠàŽàž àà™àžŽŠàŽàž 
%URWKHU 6LVWHU
@S@ è±à™àž 2UR@ ŽŠàŽàž ,

>@HFM(
(OGHUEURWKHU <RXQJHUEURWKHU
I MTI
(OGHUVLVWHU <RXQJHUVLVWHU
I@ MTI@
0RWKHULQODZ )DWKHULQODZ
9Ur4 9UYTQ
6RQLQODZ qàààà™àà qàààà™àž 'DXJKWHULQODZ
2MT@
+XVEDQG·V +XVEDQG·V
CDU@ šŸŠàž 8@@S@ ƒàà™àž 
EURWKHU EURWKHU·VZLIH

sanskrit supplement 26 1/2


www.chitrapurmath.net
%URWKHU·VZLIH +XVEDQG·VVLVWHU
@SI@X@ MM@-C@ }à}àà}– 
6LVWHU·VVRQ 6LVWHU·VGDXJKWHU
>@@HFMDX >@@HFMDX@
:LIH·VEURWKHU 6LVWHU·VKXVEDQG
9X@K @UT^, >@@UTJ
)DWKHU·VIDWKHU )DWKHU·VPRWKHU
HOS@LG HOS@LG(
0RWKHU·VIDWKHU 0RWKHU·VPRWKHU
L@S@LG L@S@LG(
6RQ·VVRQ 6RQ·VGDXJKWHU
O@$`,M/S@ }à~™àž O@$`(
'DXJKWHU·VVRQ 'DXJKWHU·V
C@$HG` C@$HG`@
GDXJKWHU
6LEOLQJV +HLU
RG@DCQ@ C@X@C

sanskrit supplement 26 2/2


www.chitrapurmath.net

   
 () 

 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

  


  L@S
   
 ! 
"  
  ! #
$  ! 
$" ! ! ! 
 ( )  "
 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

   
   
    
 !  
"   
  ! #
$  ! 
$" !  !  ! 

sanskrit supplement 27. 1/1


www.chitrapurmath.net
% (! &)  "
 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

 % % %


 % % %
 % % % 
 
% %
" 

% %
 


%#
$ % 

%
$" ! % 
! %
! (eye) neuter gender
 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

 ! !# !#


 ! !# !#
 ! ! ! 
 ! ! ! !
" ! ! !
 ! ! ! !#
$ ! ! ! !
$" ! ! ! !# ! !#

sanskrit supplement 27. 2/2


www.chitrapurmath.net

  
$QG WKHVH DUH MXVW WKH IUHTXHQWO\ XVHG RQHV +DYH QRW LQFOXGHG WKH 

 DQG WKH 


 $QG L GHOHWHG DOPRVW D EHFDXVH WKH OLVW ZDV WRR

ELJ 7KH FXULRXV PD\ ZULWH WR PH WR JHW WKH FRPSOHWH OLVWLI ZKDW L KDYH LV
FRPSOHWH WKDW LV 

6U 1R $Y\D\D 0HDQLQJ +RPH PDGH VWXII


 
 6XGGHQO\
 
 


 $KHDG
 , 
 
1H[W
 ,Q IURQW RI
  //  

 7KHUHIRUH
 
 ,  
 

 9HU\ PXFK


  ! "  

 +HUH
# $ % 

 $W WKDW LQVWDQW


 & 
' ()
 *+

$
! ,
  - . /0

,

0 

 2U
# *+ 

0 *+ 

 'RZQ
/ ., % 
. 

 7RGD\
1 
 ?
  1RZ
/0
 ) ?
 7KHQ
0! 0!  00 0
 

  0DQ\ WLPHV    

 (OVHZKHUH




 !  

 2WKHUZLVH


  2 *+ !
/0
 , $
sanskrit supplement 28 1/1
www.chitrapurmath.net

 

 $OVR


 "  #$

 2K  
 MXVW NLGGLQ

 
 %&' '( (QRXJK QR PRUH
3 4 5600 

 FDSDEOH 7 ) *+ 




 'HILQLWHO\
 . 

4, #  . 
*+ 

 IUHTXHQWO\ , 


- ,
 " ([FHOOHQW ILQH



8!9' :!;,
 !
+RZ LV WKDW"
 (WFHWHUD

9, :#
9 <
4 
= :#
9 >4
0 ?
9 

 . ,Q WKH EHJLQQLQJ . * /


*

 
 <HV 
 "
 0
 #$


 1 )URP KHUH


: 9@ 
*+ 

 1 


 %HIRUH WKLV 1 
 )  ,2

 1 KHUH DQG WKHUH


 

 : ,4 

 1 7KHUHIRUH


 *+
 : 
 9 
 ,QGLFDWLQJ WKH
HQG
 ,Q WKH RSLQLRQ RI
 &RPSOHWLQJ WKH
TXRWDWLRQ
 1
 7KXV 1 

 1
 -XVW QRZ
3 :9
0 
/


0 
 

 ,Q WKLV PDWWHU 3 14 ) 


-

 1 VLPLODU  


 1 5 6

 1" KHUH


:  ?
 7##. +LJK XS
 %A8 9
, # %A8 
9 
 6HUHQH

sanskrit supplement 28 2/2


www.chitrapurmath.net
 7 $ERYH
% 

 

 7, ,Q ERWK SODFHV 7, 0



 

 8 %' '( :LWKRXW ([FHSW 9 8 / 


: ;
IRU
 ) 7RJHWKHU $ ) 70

 ) 2QFH ) " 



 #$

 ) 0 2QH E\ RQH


B/B8 ' - 
) < 0

 ) 7KLV PXFK VR PXFK ) 


 

 ) 2QO\


9 , # B 

 

 )
 7KXV ) &  ,;

 +RZ PDQ\ * $ ;

 
 +RZ
C -D 0 
 ?
 
 6RPHKRZ 
 " :
 7=-* ,


 :KHQ
# 9


0 
E ?
 # $W VRPH WLPH # 
>

 $Q\WLPH 


 

 
 :K\"
#  ?
9 ?
 :KR ZKLFK ZKDW
 2I ZKDW XVH ZLWK  
 ;

LQVWUXPHQWDO
 ?# $ OLWWOH ?# > 
;

  %XW
 ! # 
 0 
E

 
*
 IRU ZKDW UHDVRQ

 1 ' F

 0 
 ?
  RU HOVH
# 
 G 

$ G 

  ,QGHHG

 "5 , @ 0A
 6R LW LV VDLG
 ;

 /  :KHQFH


 
*+ ?
 :KHUH
sanskrit supplement 28 3/3
www.chitrapurmath.net
 / :KHUH
 $ "

 & % >' '( IRU WKH VDNH RI 


 & " , 


 B
0 LQ VHULDO RUGHU B
0 #$ *

 A :KHUH VKRZLQJ


H 
 H , 
H[WUHPHV
 A# 6RPHWLPHV DW VRPH
$ H , % 
 
SODFH
 5 ,QGHHG
0 ?4 /
, !
 " 

 # DQG DOVR


 9
, 
 , 9 

 # ,I VR  # "


 #$
 
,I QRW
 # #  



 CD ,PPHGLDWHO\


I - 

 )URP WKHUH  #$

 $IWHU WKDW 


 * &" 
 7KHUH 

 

 *
 )RU WKDW , E 
 1#$; *
 F




 
 $W WKDW WLPH
9
  %#  9
0

 ' 0
 
*+! 

 $IWHU 7KDW


90! 90! 
,

' 
0 
G 

 "* LI VR WKHQ  #$ "* "


 #$


  7KDW PXFK 0A ) 



 ,Q WKH ILUVW

 #
LQVWDQFH


 " -  
 7LOO WKHQ

>


 " $V DQ H[DPSOH 


 # " #

 G 6LPLODUO\  + ! G 


 / H

 - $FFRUGLQJ H  - + 

sanskrit supplement 28 4/4


www.chitrapurmath.net
 6LOHQW
@") 

 @") 
F 

 I
 )DU 1 I J 

I

 I )URP D GLVWDQFH I #$ 


 " 0


 K/
 ,PPHGLDWHO\
 ; ,4
 

  )LH


/ @?' 

 ! "! 1R


 0 9
 

 ! 7UXO\  6

 
! 

 6DOXWDWLRQV , L.* 


 
 %\ QDPH
9 0
 


 
 ,QGHHG
 3UREDEO\
 :LOOLQJO\

 
 &RPSOHWHO\
 # 0 
 02
 

 #. %HORZ


 0,8 9
, # %A8 9 
6RIWO\
 2
 &HUWDLQO\
0 0@0 
" 

 # ,I QRW & ,  # "
 

,
 


 %XW


 ! # 
 0 
E

 %G' '( DOO DURXQG 


 &: 

 M $IWHUZDUGV


 - *+
 # J

*+ 
 /DWHU RQ
 L 7KH GD\ DIWHU L

 &"
 #$
WRPRUURZ
 N 7KH GD\ EHIRUH
2 
 
 ?
\HVWHUGD\
 L WKH GD\ DIWHU WKH
 
 
 " ?
GD\ DIWHU WRPRUURZ

 N 7KH GD\ EHIRUH WKH N 



 &" 

sanskrit supplement 28 G I
www.chitrapurmath.net
5/5
GD\ EHIRUH
\HVWHUGD\
  %HIRUH


0
-
 
8 -
4 

 0RUQLQJ
-
 ' 0
 -
 ()
 *+! 

  $JDLQ


0 
 9 
 %XW
 2IWHQ

   $JDLQ DQG DJDLQ


0 0 ' ?
  2QFH DJDLQ  @ 

  ,Q IURQW
  //  

 

  % >' '( ,Q IURQW


  //  

 

  ILUVW IRUHPRVW


 ,Q IURQW RI


 &"  ) *

  ,Q DQFLHQW WLPHV



9 0
 


 

 2* /LNH EHIRUH 2* ) 





 %G' '( 7RZDUGV


09 ; - *+ 

 
 'DLO\ 
 " 


  % ' '( %HIRUH   / H

 0RUQLQJ 2+ 





 0RVWO\ 



  >J #$

 - 0RVWO\ -  


>

 " 2XWVLGH


K
 

 < *+ 

 "/ 2IWHQ


 <L/

) *+
 

 ,2 2IWHQ DJDLQ PRUH


 
@ 
G 0 G 

sanskrit supplement 28 6/6


www.chitrapurmath.net
 ,2 ,2 $JDLQ DQG DJDLQ ,2,2 

"

 H


 , ! , +H\ 0DVFXOLQH , 


 #$



 6ORZO\ #$
 #


 'R QRW
# 
9 

 IUHTXHQWO\ DJDLQ



"/ L'L 
4 L'L @ 


"I*
 $ VPDOO SRLQW LQ WLPH
M ' "G  
)
$ OLWWOH ZKLOH


*+


  1DPHO\ ZKHQ



 9  *+
 
LQWURGXFLQJ D
FODXVH
 6LQFH

  %HFDXVH " $


 
 >* 
 )URP ZKHQ
 )URP ZKHUH

 ZKHUH 


 , ?

 OOOOO DVOLNH  



 ZKHQ 


P * 
2 &

 # :KHQHYHU # 


 

 &"


#$

 OOOOO ,I
9 # G", ' 
0 
 " 
WKHQ
"*

  (YHQ LI WKHQ DOVR  !  E 

 

 OOOOO ZKLOHWLOO WKDW WLPH


 

" 
0

"
 

  $W RQH WLPH  0 &#$ *
VLPXOWDQHRXVO\
$  7= 
 1#$

sanskrit supplement 28 7/7


www.chitrapurmath.net
 
 %HWWHU WKDQ )  - 

 2U
# ")
N


 


 $JDLQ DQG DJDLQ


  

 

 & 8QQHFHVVDU\ LQ YDLQ



" ;E 

 %G'! &'! :LWKRXW



) 0
/
)0 0
/
)
 0

'(
0" 
' 0 


 0> (VSHFLDOO\ 0>



 * ) 
 

7 A ,

 ,Q JUHDW GHWDLO  > @

 0. 6ORZO\ JUDGXDOO\


O

4 08 08 ,4 

 0P
 )DVW
P ,4, 08 
,4 

 L 7RPRUURZ


 
 
 " ?
 & 2QFH "
 & #$


 
 $OZD\V
 9
/ '9
/ -#0 
 

 
 4XLFNO\  Q>D $ +

0

 
 5HDOO\ " 
 


 $OZD\V


 9
/ '9
/ -#0 
 

 < $OZD\V


 9
/ '9
/ /Q Žàš Šà -#0 


  1RZ RQO\ "


  0A

 ,PPHGLDWHO\

 

 1HDU 
 R 
 

 







 : ,Q VKRUW : 

sanskrit supplement 28 8/8


www.chitrapurmath.net
 
 :HOO ULJKW  # 
 

 * )URP DOO VLGHV *  * 0

 * (YHU\ZKHUH



#
 '$ 

 * $OZD\V


 9
/ '9
/ -#0 
 

 " % &' '( :LWK


 $) ?4
 

 " 6XGGHQO\


K
 

 

*+ 
:LWKRXW WKRXJKW
 : $FWXDOO\  : 


 
 *HQHUDOO\ 
  >* 

 
 (YHQLQJ

  
*+
 

 
 +LPVHOIKHUVHOI

 $ $
) F 

 " %HFDXVH LQGHHG 1*L " 


 : 
RQO\
 N \HVWHUGD\
2 
 
 ?
 :
 4XLFNO\
# 

'4
- 
*+ 

sanskrit supplement 28 9/9


www.chitrapurmath.net

  
(N) VY5 (VE)VY5QDP SX

SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO


j VY5 VYD5( VY5H
Lg VY5P VYD5( VYD5Q
W VY5H^D VYD5B\DP VY5(!
F VY56P( VYD5B\DP VY5HB\!
S VY56PDW VYD5B\DP VY5HB\!
D VY56\ VY5\DH! VY5HDDP
V VY5\DH! VY5HDX

(R) VY5 (VE) QSX


SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO
j VY5P VY5H 


Lg VY5P VY5H 




W VY5H> VYD5B\DP VY5(!


F VY56P( VYD5B\DP VY5HB\!
S VY56PDW VYD5B\DP VY5HB\!
D VY56\ VY5\DH! VY5HDP
V VY5\DH! VY5HDX

sanskrit supplement 29. 1/2


www.chitrapurmath.net
(J) VY5 (VE) 6d,LOJ
SXrD 3HUVRQ #NYFQ 6LQJXODU LgYFQ 'XDO EKXYFQ 3OXUDO
j VYD5 VYH5 VYD5!
Lg VYD5P VY5H VYD5!
W VY5\D VYD5B\DP 


F VY56\( VYD5B\DP VYD5B\!


S VY56\D! VYD5B\DP VYD5B\!
D VY56\D! VY5\DH! VYD5VDP
V VY5\DH! VYD5VX

sanskrit supplement 29. 2/2


www.chitrapurmath.net

 
 (
)  

 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

  

  

 !"# !$

 ! !"# !"

 !"# !"

 ! #

 ! %

 ! ! ! 

# (#)  

 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

 # # #

 # # #

 # #!"# #!$

 #! #!"# #!"

 # #!"# #!"

 # #! ##

 # #! # #%

 ! # ! # ! #

sanskrit supplement 30 1/3


www.chitrapurmath.net
 
  
 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

   


  
  
   
 
   
 
   
 
    

    


     


  
 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

  


  
  

  

  

  

  


   
sanskrit supplement 30 2/3
www.chitrapurmath.net
 ( )  

 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

 & 

 # & 

 "# $

 ! "# "

 "# "

 ! #

 ! '

 ! ! & ! 

!
 "#$%&'()%*
 3HUVRQ 6LQJXODU 'XDO 3OXUDO

 !
! !
 ! 
! !
 ! ! 
!
 ! ! 
!
 ! ! 
!
 ! ! ! 

 ! ! ! !


 !
! !
sanskrit supplement 30 3/3
www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW)XWXUH7HQVH)RUPV

33
JP(J&') O TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP JLP\LW JLP\W! JLP\L1W

P;\P JLP\LV JLP\Z! JLP\Z

bP JLP\DLP JLP\DY! JLP\DP!

S4O TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP SL4\LW SL4\W! SL4\L1W

P;\P SL4\LV SL4\W! SL4\W

bP SL4\DLP SL4\DY! SL4\DP!

YGO TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP YLG\LW YLG\W! YLG\L1W

P;\P YLG\LV YLG\Z! YLG\Z

bP YLG\DLP YLG\DY! YLG\DP!


sanskrit supplement 31. 1/3
www.chitrapurmath.net
RDGO TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP RDLG\LW RDLG\W! RDLG\L1W

P;\P RDLG\LV RDLG\Z! RDLG6\Z

bP RDLG\DLP RDLG\DY! RDLG\DP!

LOR O TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP LOLR\LW LOLR\W! LOLR\L1W

P;\P LOLR\LV LOLR\Z! LOLR\Z

bP LOLR\DLP LOLR\DY! LOLR\DP!



$3
P©¯-©GO TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP P©¯©ˆ-©u©O©¯ P©¯©ˆ-©u©¯O©¯ P©¯©ˆ-©u©YO©¯

P;\P P©¯©ˆ-©u©P©¯ P©¯©ˆ-©u©¯/©¯ P©¯©ˆ-©u©2-©¯

bP P©¯©ˆ-©u©¯ P©¯©ˆ-©u©©-©Q¯ P©¯©ˆ-©u©©F©Q¯






sanskrit supplement 31. 2/3


www.chitrapurmath.net
X©<©GO TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP X©+Pu©O©¯ X©+Pu©¯O©¯ X©+Pu©YO©¯

P;\P X©+Pu©P©¯ X©+Pu©¯/©¯ X©+Pu©2-©¯

bP X©+Pu©¯ X©+Pu©©-©Q¯ X©+Pu©©F©Q¯



-©2© GO TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP -©©ˆ2© u©O©¯ -©©ˆ2© u©¯O©¯ -©©ˆ2© u©YO©¯

P;\P -©©ˆ2© u©P©¯ -©©ˆ2© u©¯/©¯ -©©ˆ2© u©2-©¯

bP -©©ˆ2© u©¯ -©©ˆ2© u©©-©Q¯ -©©ˆ2© u©©F©Q¯



Y©©‰WRWDNHDZD\ 83 O TONDU
$ORRNDWWKH$3IRUPV
SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)
(Singular)
jZP Y©¯u©O©¯ Y©¯u©¯O©¯ Y©¯u©YO©¯

P;\P Y©¯u©P©¯ Y©¯u©¯/©¯ Y©¯u©2-©¯

bP Y©¯u©¯ Y©¯u©©-©Q¯ Y©¯u©©F©Q¯




sanskrit supplement 31. 3/3


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW9HUEVDQGGHULYDWLYHV


 |àà™Ë ‡à»¥ ‡àÚ»¥ ‡àn¥ ›Šà›|à›‡àn¥ ‡àž»¥
6HULDOQR URRW SUHVHQWWHQVH LPSHUDWLYHPRRG SDVWWHQVH SRWHQWLDOPRRG IXWXUH
WHQVH
 dàlàà¥ làoç¥ dàlào盙à dàlàoç™Ë dàlàoç™à¥ dàlào矙ॠdàlà›àƒà›™à
FRPH
 dà}àÜ }àƒà¥ EULQJ dà}àƒà›™à dà}àƒà™Ë dà}àƒà™à¥ dà}àƒÚ™à¥ dà}ڍƒà›™à
 dàÀŸFDOO dàÀƒà›™à dàÀƒà™Ë dàÀƒà™à¥ dàÀƒàŸ™à¥ dàÀ›ƒàƒà›™à
 dŽà¥EH d›Ž™à dŽ™Ë dàŽàܙॠŽƒàà™à¥ èà›Šàƒà›™à
 eà¥ZDQW eo盙à eoç™Ë iŸoç™à¥ eo矙ॠi›àƒà›™à
 fš¥Žzàà ›™à¼¥ f›Ðà¼›™à f›Ðà¼™Ë fš›™à¼™à¥ f›Ðà¼Ÿ™à¥ f™zààŽƒà›™à
ZDNHXS
 f~à›ŠàŒà¥VLW f~à›ŠàŒà›™à f~à›ŠàŒà™Ë f~àà›ŠàŒà™à¥ f~à›ŠàŒÚ™à¥ f~àŠÚÄƒà›™à
 j§zà¥WHOO j§zàƒà›™à j§zàƒà™Ë dj§zàƒà™à¥ j§zàƒÚ™à¥ j§zà›ƒàƒà›™à
 jœ§~à¥DQJU\ jœ§~ƒà›™à jœ§~ƒà™Ë djœ§~ƒà™à¥ jœ§~ƒÚ™à¥ j§Ú›~àƒà›™à
 jž§GR j§…Ú›™à j§…Ú™Ë dj§…ڙॠjœ§ƒàঙॠj§›…ƒà›™à
 ©§}š¥FU\ ©§}š›™à ©§}š™Ë d©§}š™à¥ ©§}šŸ™à¥ ©§›}šƒà›™à
 ©§ÜEX\ ©§Ü—àà›™à ©§Ü—àà™Ë d©§Ü—àà™à¥ ©§Ü—à܃àà™à¥ ©Ÿ§ƒà›™à
 ©§Ü½¥SOD\ ©§Ü½›™à ©§Ü½™Ë d©§Ü½™à¥ ©§Ü½Ÿ™à¥ ©§Ü›½ƒà›™à
 kààš¥HDW kààš›™à kààš™Ë dkààš™à¥ kààšŸ™à¥ kàà›šƒà›™à
 làà¥ làoç¥ JR lào盙à làoç™Ë dlàoç™à¥ lào矙ॠlà›àƒà›™à
sanskrit .supplement 32. 1/4
www.chitrapurmath.net
 lÛ lààƒà¥ VLQJ lààƒà›™à lààƒà™Ë dlààƒà™à¥ lààƒÚ™à¥ lààŽƒà›™à
 l±¥DFFHSW làžÏ—àà›™à làžÏ—àà™Ë dlàžÏ—àà™à¥ làžÏ—à܃àà™à¥ l±Üƒà›™à
 m±àWRVPHOO ›qàm±›™à ›qàm±™Ë d›qàm±™à¥ ›qàm±Ÿ™à¥ m±àŽƒà›™à
 oà‡à¥ZDON oà‡à›™à oà‡à™Ë doà‡à™à¥ oà‡Ú™à¥ oà›‡àƒà›™à
 ›oà}™à¥WKLQN ›oà}™àƒà›™à ›oà}™àƒà™Ë d›oà}™àƒà™à¥ ›oà}™àƒÚ™à¥ ›oà}™à›ƒàƒà›™à
 o˅¥VWHDO oàڅƒà›™à oàڅƒà™Ë doàڅƒà™à¥ oàڅƒÚ™à¥ oàڅ›ƒàƒà›™à
 “àà qàà NQRZ qàà}àà›™à qàà}àà™Ë dqàà}àà™à¥ qàà}à܃àà™à¥ “ààŽƒà›™à
 ™à½¥EHDW ™àà½ƒà›™à ™àགྷà™Ë d™àགྷà™à¥ ™àགྷڙॠ™àཛƒàƒà›™à
 ™ƒàqà¥OHWJR ™ƒàqà›™à ™ƒàqà™Ë d™ƒàqà™à¥ ™ƒàqڙॠ™ƒàÄƒà›™à
 šà ƒàoç¥ JLYH ƒào盙à ƒàoç™Ë dƒàoç™à¥ ƒào矙ॠšàŽƒà›™à
ššà›™à ššà™Ë dššà™à¥ š¶àà™à¥ šàŽƒà›™à
 –Œà¥ ~àŒƒà¥ VHH ~àŒƒà›™à ~àŒƒà™Ë d~àŒƒà™à¥ ~àŒƒàŸ™à¥ ¯Äƒà›™à
 |ààŠà¥UXQ |ààŠà›™à |ààŠà™Ë d|ààŠà™à¥ |ààŠÚ™à¥ |àà›Šàƒà›™à
 |àž |à…¥ KROG |à…›™à |à…™Ë d|à…™à¥ |à…Ÿ™à¥ |à›…ƒà›™à
 |àžZHDU |àà…ƒà›™à |àà…ƒà™Ë d|àà…ƒà™à¥ |àà…ƒÚ™à¥ |àà…›ƒàƒà›™à
 |ƒÛPHGLWDWH |ƒààƒà›™à |ƒààƒà™Ë d|ƒààƒà™à¥ |ƒààƒÚ™à¥ |ƒààŽƒà›™à
 }àà¥QDPDVNDU }àà›™à }àà™Ë d}àà™à¥ }àÚ™à¥ }ࡎƒà›™à
 }àÜ }àƒà¥ WDNHDZD\ }àƒà›™à }àƒà™Ë d}àƒà™à¥ }àƒÚ™à¥ }ڍƒà›™à
 ~àoà¥FRRN ~àoà›™à ~àoà™Ë d~àoà™à¥ ~àoڙॠ~àÄƒà›™à
 ~༥UHDGVWXG\ ~༛™à ~༙Ë d~༙ॠ~༟™à¥ ~à›¼ƒà›™à
 ~à™à¥IDOO ~à™à›™à ~à™à™Ë d~à™à™à¥ ~à™Ú™à¥ ~à›™àƒà›™à
 ~àà ›~àॠWRGULQN ›~àà›™à ›~àà™Ë d›~àà™à¥ ›~àڙॠ~ààŽƒà›™à
sanskrit .supplement 32. 2/4
www.chitrapurmath.net
 ~Ìqà¥ZRUVKLS ~Ìqàƒà›™à ~Ìqàƒà™Ë d~Ìqàƒà™à¥ ~ÌqàƒÚ™à¥ ~Ìqà›ƒàƒà›™à
 ~±oç¥DVN ~àžo盙à ~àžoç™Ë d~àžoç™à¥ ~àžo矙ॠ~±Äƒà›™à
 ~±Ÿà¥VHQG ~±Ÿàƒà›™à ~±Ÿàƒà™Ë d~±Ÿàƒà™à¥ ~±ŸàƒàŸ™à¥ ~±Ÿ›àƒà›™à
 ~±dà~à¥UHFHLYHJHW ~±à~}àڛ™à ~±à~}àڙË ~±à~}àڙॠ~±à~}˃àà™à¥ ~±à~Žƒà›™à
 ~±Äàà‡à¥FOHDQ ~±Äàà‡àƒà›™à ~±Äàà‡àƒà™Ë ~±àÄàà‡àƒà™à¥ ~±Äàà‡àƒàŸ™à¥ ~±Äàà‡à›ƒàƒà›™à
 èÌ èàŠà¥ EH èàŠà›™à èàŠà™Ë dèàŠà™à¥ èàŠÚ™à¥ èà›Šàƒà›™à
 ›à‡à¥PHHW ›à‡à›™à ›à‡à™Ë d›à‡à™à¥ ›à‡Ú™à¥ Ú›‡àƒà›™à
 …Äà¥SURWHFW …Äà›™à …Äà™Ë d…Äà™à¥ …Äڙॠ…›Äàƒà›™à
 …oà¥PDNH …oàƒà›™à …oàƒà™Ë d…oàƒà™à¥ …oàƒÚ™à¥ …oà›ƒàƒà›™à
 ›‡àkà¥ZULWH ›‡àkà›™à ›‡àkà™Ë d›‡àkà™à¥ ›‡àkڙॠ‡Ú›kàƒà›™à
 Šàš¥VSHDN Šàš›™à Šàš™Ë dŠàš™à¥ ŠàšŸ™à¥ Šà›šƒà›™à
 ŠàŽà¥OLYH ŠàŽà›™à ŠàŽà™Ë dŠàŽà™à¥ ŠàŽÚ™à¥ Šà™Žƒà›™à
 Œàj¥§SRVVLEOH Œà¨}àڛ™à Œà¨}àڙË dŒà¨}àڙॠŒà¨}˃àà™à¥ ŒàÄƒà›™à
 ߜOLVWHQ Œàž—àڛ™à Œàž—àڙË dŒàž—àڙॠŒàž—˃àà™à¥ ßڍƒà›™à
 ŽÌoà¥LQIRUP ŽÌoàƒà›™à ŽÌoàƒà™Ë dŽÌoàƒà™à¥ ŽÌoàƒÚ™à¥ ŽÌoà›ƒàƒà›™à
 ŽzààNHHS Žzàà~àƒà›™à Žzàà~àƒà™Ë dŽzàà~àƒà™à¥ Žzàà~àƒÚ™à¥ Žzàà~à›ƒàƒà›™à
 Žzàà ›™à¼¥ ZDLW ›™à¼›™à ›™à¼™Ë d›™à¼™à¥ ›™à¼Ÿ™à¥ ŽzààŽƒà›™à
VWDQG
 ŽàžUHPHPEHU Žà…›™à Žà…™Ë dŽà…™à¥ Žà…Ÿ™à¥ Žà›…ƒà›™à
 ŽŠàÜjž§DFFHSW ŽŠàÜj§…Ú›™à ŽŠàÜj§…Ú™Ë ŽŠàÜj§…ڙॠŽŠàÜjœ§ƒàঙॠŽŠàÜj§›…ƒà›™à
 Žà¥ODXJK Žà›™à Žà™Ë dŽà™à¥ ŽÚ™à¥ ›Žàƒà›™à
 ›Äà~à¥WKURZ ›Äà~à›™à ›Äà~à™Ë d›Äà~à™à¥ ›Äà~ڙॠÄÚ~Žƒà›™à
sanskrit .supplement 32. 3/4
www.chitrapurmath.net
 qà}ॠqàà WREHERUQ qààƒà™Ú qààƒà™ààà¥ dqààƒà™à qààƒÚ™à qà›}àƒà™Ú
 èàqà¥WRZRUVKLS èàqà™Ú èàqà™ààà¥ dèàqà™à èàqڙà èàăà™Ú
 à}à¥WRKDYHDQRSLQLRQ à}ƒà™Ú à}ƒà™ààà¥ dà}ƒà™à à}ƒÚ™à à¡Žƒà™Ú
 Ëš¥ àښ¥ WREH àښ™Ú àښ™ààà¥ dàښ™à àښŸ™à àڛšƒà™Ú
KDSS\
 ƒààoà¥WREHJ ƒààoà™Ú ƒààoà™ààà¥ dƒààoà™à ƒààoڙà ƒàà›oàƒà™Ú
 ”oà¥WROLNH …Úoà™Ú …Úoà™ààà¥ d…Úoà™à …Úoڙà …Ú›oàƒà™Ú
 ‡àèà¥REWDLQ ‡àèà™Ú ‡àèà™ààà¥ d‡àèà™à ‡àèڙà ‡à~Žƒà™Ú
 Šà}š¥WRGRQDPDVNDDU Šà}š™Ú Šà}š™ààà¥ dŠà}š™à Šà}šŸ™à Šà›}šƒà™Ú
 Šà|থJURZ Šà|ঙÚ Šà|ঙààà¥ dŠà|ঙà Šà|Ú¦™à Šà›|঍ƒà™Ú
 ŒËèॠŒàÚèॠEHILW ŒàÚèà™Ú ŒàÚèà™ààà¥ dŒàÚèà™à ŒàÚèڙà Œàڛèàƒà™Ú
 Žà¥WRWROHUDWH Žà™Ú Žà™ààà¥ dŽà™à ŽàŸ™à Žà›ƒà™Ú
 ŽÚŠà¥WRVHUYH ŽÚŠà™Ú ŽÚŠà™ààà¥ dŽÚŠà™à ŽÚŠÚ™à ŽÚ›Šàƒà™Ú
 Äàà¥WRIRUJLYH Äàà™Ú Äàà™ààà¥ dÄàà™à ÄàÚ™à Äà›àƒà™Ú

sanskrit .supplement 32. 4/4


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW3DVVLYH)RUPV


d0©GX©®G ONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP d0u©O©¯ d0u©¯O©¯ d0u©YO©¯

P;\P d0u©P©¯ d0u©¯/©¯ d0u©2-©¯

bP d0u©¯ d0u©©-©Q¯ d0u©©F©Q¯

d0©GX©©¯®GONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP d0u©O©©F©G d0u©¯O©©F©G d0u©YO©©F©G

P;\P d0u©P-© d0u©¯/©©F©G d0u©2-©F©G

bP d0u©Ž d0u©©-©QŽ d0u©©F©QŽ


d0©GX© GONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP '©d0u©O© '©d0u©¯O©©F©G '©d0u©YO©

P;\P '©d0u©/©© '©d0u©¯/©©F©G '©d0u©2-©F©G

bP '©d0u©¯ '©d0u©©-©©ˆQ '©d0u©©F©©ˆQ



sanskrit supplement 33. 1/2
www.chitrapurmath.net
d0©G©ˆ-©©ˆ2©©ˆX© G
SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)
(Singular)
jZP d0u©¯O© d0u©¯u©©O©©F©G d0u©¯MY©G

P;\P d0u©¯/©© d0u©¯u©©/©©F©G d0u©¯2-©F©G

bP d0u©¯u© d0u©¯-©©ˆQ d0u©¯F©©ˆQ


d0©G O TONDU

SXrD(Person) #NYFQ LgYFQ(Dual) EKXYFQ(Plural)


(Singular)
jZP du©O©¯ du©¯O©¯ du©YO©¯

P;\P du©P©¯ du©¯/©¯ du©2-©¯

bP du©¯ du©©-©Q¯ du©©F©Q¯

sanskrit supplement 33. 2/2


www.chitrapurmath.net

  

, ,,  ,9 


 9 9, 9,, "
   ! #$
 
 
 

 
   
  
  

    


  
%
   !" 
 !"  !"

 # $ $% $


 $% $
 $% #&$%

 '( ! )( '( )(


 '( )
( '( #
(

 *+ #, *, *, *,


 *
, *, *,

(- !&'

 * 
. *. *
. *.
 *
( *( / *
.

 , , , ,


 
, ,
 ,
 #&,

 / %$ / 


 /
 
 /
 /

 0 1 


2 1
 0 / 0 *0

 2+ $ 2+ 23 2+


 2
+ 2
+ 2
+ 23

sanskrit supplement 34. 1/5


www.chitrapurmath.net
 2 $ 2 2 2
 2 2 2
2

 24 $ 24 245 24


 2
4 2
4 2
4 245

 6+ 6+ 63 6+


 6
+ 6
+ 6
+ 

   %  


  

 7  %  


  

 ! ! 08 !


  0! ! 0! #&08

 9  9 9 9


 9 9 9 9

  !&   


 
 
 
 


 &









 #&


 1 1  1


 
1 1
 1
 #&

 :  &! : : :


 : : :
:

 4 4 45 4


 
4 4
 4
 #&45

  %  


  ; ; ; 
1

 +  ( % + + +


 +< + +< 



 =. . +. =. +. 
  =( >( / =( #&=.

   
 
 
 
 

 0 1  1  1


 0 / 0 0

 0 ! 1  1


 
1 1
 1
 

 7  


  #&

 &  


    
sanskrit supplement 34. 2/5
www.chitrapurmath.net
  &  
   
!$
 &  
  ; ; ; #&

 - ) - -5 -


  
- 
- 
- #&-5
$
   
  
 
 



 
?   
  

&
 % ! % % %
  %
 %
 %
 #&%

 & 0 


 0( ( / 0( #&0

 ( ( ( (


 
( 
( (

   


   
 ) %
 @  @ @ @ 
 @
 @ 
 @ 

 $% $  $ $% $


  $ $
 $% #&$%


  
  
 

 


 #&
 

 1@ 1@ 1@ 1@


  1
@ 1
@ 1
@ #&1@

 1 & 1 1 1


 1
 1
 1

1


6 ! 6
6 6


6 
6

6 
6

 + & + *3 +


 *
+ ; *
+ %3

 # # *( #


 *
( # *
( *(

 . . .; .


 .; .; .; #&.;

sanskrit supplement 34. 3/5


www.chitrapurmath.net
 A/ A A" A
 A/ A 
 #&A/

 #% #% #% #%


 #%
 #%
 #%
 

 #, & #, #, #,


 #,
 #,
 #,
 #&#,

 #, 
(- #, #, #,

#, #,
#, #,
!* 
 #0 #1 # #1
 #0 # / #0
#0

 #0 #1 #


2 #1
 #0 # / #0

 !# % !# !# !#


 !
# !
# !
#
!#


@ ! @ 
@ @

@ @
@

@

    


 
 
 #&
 
 $ $ $ $
 $; $; $; 
 
!
    
   

 + + ( + 3 +
  
+ 
+ 
+ 
 $
  %  
 
 
 
 

 B & 1 B 1 B


 1
 B
 #&B

 $ $ $ $


 ? ? ? * $

 +  + 3 +


 
+ 
+ 
+ 
$3
&
  %!  0 
 
 
 
 #&0

 .$ .$ .$ .$ .$


 .
$ .
$ .
$ 
sanskrit supplement 34. 4/5
www.chitrapurmath.net

 #! #! #8 #!
 #
! #C/ #
! #&#8
 #
!

 #  # # #


 #
 #
 #

(

 @ % @ @ @


 @
 @
 @
 #&@

sanskrit supplement 34. 5/5


www.chitrapurmath.net

   

Forms of RÆ W@ST OQ2L$OC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL H2S 2S RH-S
L7XL HR 2V 2V
^L H2L 2U 2L

X©©¯®G @\@V1


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL 2ST 2S@LÆ R-ST
L7XL HW 2SLÆ 2S
^L R@HM R@U R@L

X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL @R(SÆ @2S@LÆ @RMÆ
L7XL @R( @2SLÆ @2S
^L @RLÆ @2U @2L

sanskrit supplement 35. 1/1


www.chitrapurmath.net
HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL 2X@SÆ 2X@S@LÆ 2XT
L7XL 2X@ 2X@SLÆ 2X@S
^L 2X@LÆ 2X@U 2X@L

X©®G >@HUXJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL >@HUXHS >@HUXS >@HUXH-S
L7XL >@HUXHR >@HUXV >@HUXV
^L >@HUX@HL >@HUX@U >@HUX@L

Forms of C@ W@ST OQ2L$OC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL CC@HS C^ CCHS
L7XL CC@HR C3V C3V
^L CC@HL Cb C¹

sanskrit supplement 35. 2/2


www.chitrapurmath.net
X©©¯®G @\@V1
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL CC@ST C^@LÆ CCST
L7XL CDHG C^LÆ C^
^L CC@HM CC@U CC@L

X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL CC@SÆ C^@LÆ CCT
L7XL CC@ C^LÆ C^
^L CC@LÆ Cb C¹
HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL C
@SÆ C
@S@LÆ C
T
L7XL C
@ C
@SLÆ C
@S
^L C
@LÆ C
@U C
@L
X©®G >@HUXJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL C@2XHS C@2XS C@2XH-S
L7XL C@2XHR C@2XV C@2XV
^L C@2X@HL C@2X@U C@2X@L
sanskrit supplement 35. 3/3
www.chitrapurmath.net
Forms of C@ W@ST @3LMDOC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL C^D CC@SD CCSD
L7XL C3RD CC@VD CCÆ7UD
^L CCD CbGD C¹GD

X©©¯®G @\@V1


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL C^@LÆ CC@S@LÆ CCS@LÆ
L7XL C32U CC@V@LÆ CCÆ7ULÆ
^L CC$ CC@UG$ CC@LG$

X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL C^ CC@S@LÆ CCS
L7XL C3V@ CC@V@LÆ CCÆ7ULÆ
^L CHC CbHG C¹HG

sanskrit supplement 35. 4/4


www.chitrapurmath.net
HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL CC(S CC(X@S@LÆ CC(QMÆ
L7XL CC(V@ CC(X@V@LÆ CC(7ULÆ
^L CC(X CC(U CC(L

X©®G >@HUXJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL C@2XSD C@2XDSD C@2X-SD
L7XL C@2XRD C@2XDVD C@2X7UD
^L C@2XD C@2X@UGD C@2X@LGD

Forms of Y W@ST OQ2L$OC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Y:@DHS Y:TS YZUH-S
L7XL Y:@DH Y:TV Y:TV
^L Y:@DHL Y:TU, YZU Y:TL, YZL

sanskrit supplement 35. 5/5


www.chitrapurmath.net
X©©¯®G @\@V1
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Y:@DST Y:TS@LÆ YZU-ST
L7XL Y:T Y:TSLÆ Y:TS
^L Y:U@HM Y:U@U Y:U@L

X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Y:@DSÆ Y:TS@LÆ YZUMÆ
L7XL Y:@D Y:TSLÆ Y:TS
^L YZ@ULÆ Y:TU, YZU Y:TL, YZL

HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Y:TX@SÆ Y:TX@S@LÆ Y:TXT
L7XL Y:TX@ Y:TX@SLÆ Y:TX@S
^L Y:TX@LÆ Y:TX@U Y:TX@L

sanskrit supplement 35. 6/6


www.chitrapurmath.net
X©®G >@HUXJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL r@DXHS r@DXS r@DXH-S
L7XL r@DXHR r@DXV r@DXV
^L r@DX@HL r@DX@U r@DX@L

Forms of J W@ST OQ2L$OC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JQ@DHS JTkS JTU1H-S
L7XL JQ@DH JTkV JTkV
^L JQ@DDHL JTU1 JTL1

X©©¯®G @\@V1


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JQ@DST JTkS@LÆ JTU1-ST
L7XL JTk JTkSLÆ JTkS
^L JQU@H: JQU@U JQU@L

sanskrit supplement 35. 7/7


www.chitrapurmath.net
X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JQ@DSÆ JTkS@LÆ JTU1MÆ
L7XL JQ@D JTkSLÆ JTkS
^L JQULÆ JTU1 JTL1

HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JTX@1SÆ JTX@1S@LÆ JTX1T
L7XL JTX@1 JTX@1SLÆ JTX@1S
^L JTX@1LÆ JTX@1U JTX@1L

X©®G >@HUXJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JHQXHS JHQXS JHQXH-S
L7XL JHQXHR JHQXV JHQXV
^L JHQX@HL JHQX@U JHQX@L

sanskrit supplement 35. 8/8


www.chitrapurmath.net
Forms of J W@ST @3LMDOC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JTkSD JTU@1SD JTU1SD
L7XL JTkD JTU@1VD JTk7UD
^L JTU1D JTU1GD JTL1GD

X©©¯®G @\@V1


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JTkS@LÆ JTU@1S@LÆ JTU1S@LÆ
L7XL JTkU JTU@1V@LÆ JTk7ULÆ
^L JQU$ JQU@UG$ JQU@LG$

X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JTkS JTU@1S@LÆ JTU1S
L7XL JTkV@ JTU@1V@LÆ JTk7ULÆ
^L JTHU1 JTU1HG JTL1HG

sanskrit supplement 35. 9/9


www.chitrapurmath.net
HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JTU(1S JTU(1X@S@LÆ JTU(1QMÆ
L7XL JTU(1V@ JTU(1X@V@LÆ JTU(17ULÆ
^L JTU(1X JTU(1UHG JTU(1LHG

X©®G >@HUXJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL JHQXSD JHQXDSD JHQX-SD
L7XL JHQXRD JHQXDVD JHQX7UD
^L JHQXD JHQX@UGD JHQXLGD

Forms of Ö( W@ST OQ2L$OC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM !¤UBM
eVL Ö(:@HS Ö(:(S Ö(:H-S
L7XL Ö(:@HR Ö(:(V Ö(:(V
^L Ö(:@HL Ö(:(U Ö(:(L

sanskrit supplement 35. 10/10


www.chitrapurmath.net
X©©¯®G @\@V1
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Ö(:@ST Ö(:(S@LÆ Ö(:-ST
L7XL Ö(:(HG Ö(:(SLÆ Ö(:(S
^L Ö(:@HM Ö(:@U Ö(:@L

X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Ö(:@SÆ Ö(:(S@LÆ Ö(:MÆ
L7XL Ö(:@ Ö(:(SLÆ Ö(:(S
^L Ö(:@LÆ Ö(:(U Ö(:(L

HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Ö(:(X@SÆ Ö(:(X@S@LÆ Ö(:(XT
L7XL Ö(:(X@ Ö(:(X@SLÆ Ö(:(X@S
^L Ö(:(X@LÆ Ö(:(X@U Ö(:(X@L

sanskrit supplement 35. 11/11


www.chitrapurmath.net
X©®G >@HUXJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL ÖDXHS ÖDXS ÖDXH-S
L7XL ÖDXHR ÖDXV ÖDXV
^L ÖDX@HL ÖDX@U ÖDX@L

Forms of Ö( W@ST @3LMDOC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Ö(:(SD Ö(:@SD Ö(:SD
L7XL Ö(:(D Ö(:@VD Ö(:(7UD
^L Ö(:D Ö(:(UGD Ö(:(LGD

X©©¯®G @\@V1


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Ö(:(S@LÆ Ö(:@S@LÆ Ö(:S@LÆ
L7XL Ö(:(U Ö(:@V@LÆ Ö(:(7ULÆ
^L Ö(:$ Ö(:@UG$ Ö(:@LG$

sanskrit supplement 35. 12/12


www.chitrapurmath.net
X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Ö(:(S Ö(:@S@LÆ Ö(:S
L7XL Ö(:(V@ Ö(:@V@LÆ Ö(:(7ULÆ
^L Ö(H: Ö(:(UHG Ö(:(LHG

HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL Ö(:(S Ö(:(X@S@LÆ Ö(:(QMÆ
L7XL Ö(:(V@ Ö(:(X@V@LÆ Ö(:(7ULÆ
^L Ö(:(X Ö(:(UHG Ö(:(LHG

X©®G >@HUXJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL ÖDXSD ÖDXDSD ÖDX-SD
L7XL ÖDXRD ÖDXDVD ÖDX7UD
^L ÖDXD ÖDX@UGD ÖDX@LGD

sanskrit supplement 35. 13/13


www.chitrapurmath.net
Forms of \@ Â I@ W@ST OQ2L$OC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL I@M@HS I@M(S I@MH-S
L7XL )@@M@HR I@M(V I@M(V
^L )@@M@HL I@M(U I@M(L

X©©¯®G @\@V1


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL I@M@ST I@M(S@LÆ I@M-ST
L7XL I@M(HG I@M(SLÆ I@M(S
^L I@M@HM I@M@U )@M@L
X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL I@M@SÆ I@M(S@LÆ I@MMÆ
L7XL I@M@ I@M(SLÆ I@M(S
^L I@M@LÆ I@M(U I@M(L

sanskrit supplement 35. 14/14


www.chitrapurmath.net
HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL I@M(X@SÆ I@M(X@S@LÆ I@M(XT
L7XL I@M(X@ I@M(X@SLÆ I@M(X@S
^L I@M(X@LÆ I@M(X@U I@M(X@L

X©®G >@HUXJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL \@2XHS \@2XS \@2XH-S
L7XL \@2XHR \@2XV \@2XV
^L \@2X@HL \@2X@U \@2X@L

Forms of \@ Â I@ W@ST @3LMDOC

X©®G US1L@MJ@K


OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL I@M(SD I@M@SD I@MSD
L7XL I@M(D I@M@VD I@M(7UD
^L I@MD I@M(UGD I@M(LGD

sanskrit supplement 35. 15/15


www.chitrapurmath.net
X©©¯®G @\@V1
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL I@M(S@LÆ I@M@S@LÆ I@MS@LÆ
L7XL I@M(U I@M@V@LÆ I@M(7ULÆ
^L I@M$ I@M@UG$ I@M@LG$

X© G >@4SJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL I@M(S I@M@S@LÆ I@MS
L7XL I@M(V@ I@M@V@LÆ I@M(7ULÆ
^L I@HM I@M(UHG I@M(LHG

HUHWHKØ
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL I@M(S I@M(X@S@LÆ I@M(QMÆ
L7XL I@M(V@ I@M(X@V@LÆ I@M(7ULÆ
^L I@M(X I@M(UHG I@M(LHG

sanskrit supplement 35. 16/16


www.chitrapurmath.net
X©®G >@HUXJ@K
OTk JUBM HbUBM A¤UBM
eVL \@2XSD \@2XDSD \@2X-SD
L7XL \@2XRD \@2XDVD \@2X7UD
^L \@2XD \@2X@UGD \@2X@LGD

 0©N©G‚
0©N©G‚ X©®G  N©G‚  Y©G   

 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 0©š©‚©¯©ˆO© 0©š©£‚O© 0©š©£‚-©©TYO©

 0©š©‚©¯©ˆ© 0©š©£‚/© 0©š©£‚/©

 0©š©‚©¯©ˆF© 0©š©£‚-© 0©š©£‚F©

0©N©G‚ X©©¯®G 

 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 0©š©‚©¯O©£ 0©š©£‚O©©F©G 0©š©£‚-©YO©£

 0©š©£‚©ˆQ 0©š©£‚O©F©G 0©š©£‚O©

 0©š©‚-©©©ˆY© 0©š©‚-©©-© 0©š©‚-©©F©

sanskrit supplement 35. 17/17


www.chitrapurmath.net
0©N©G‚ X© G 

 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 '©0©š©‚©¯O©G '©0©š©£‚O©©F©G '©0©š©£‚-©Y©G

 '©0©š©‚©¯ '©0©š©£‚O©F©G '©0©š©£‚O©

 '©0©š©‚-©F©G '©0©š©£‚-© '©0©š©£‚F©

0©N©G‚ ©ˆ-©©ˆ2©©ˆX© G
 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 0©š©£‚u©©O©G 0©š©£‚u©©O©©F©G 0©š©£‚u©£

 0©š©£‚u©© 0©š©£‚u©©O©F©G 0©š©£‚u©©O©

 0©š©£‚u©©F©G 0©š©£‚u©©-© 0©š©£‚u©©F©

0©N©G‚ 


 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 0©u©©ˆO© 0©u©O© 0©u©©TYO©

 0©u©©ˆP© 0©u©/© 0©u©/©

 0©u©©©ˆF© 0©u©©-© 0©u©©F©

sanskrit supplement 35. 18/18


www.chitrapurmath.net
 ½©QG
½©QG X©®G 

 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 L©–&©©©ˆO© L©–&©©‰O© L©–&©©TYO©

 L©–&©©©ˆP© L©–&©©‰/© L©–&©©‰/©

 L©–&©©©ˆF© L©–&©©‰-© L©–&©©‰F©

½©QG X©©¯®G 

 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 L©–&©©O©£ L©–&©©‰O©©F©G L©–&©YO©£

 L©Q©&© L©–&©©‰O©F©G L©–&©©‰O©

 L©–&©©©ˆY© L©–&©©-© L©–&©©F©

½©QG X© G 

 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 '©L©–&©©O©G '©L©–&©©‰O©©F©G '©L©–&©Y©G

 '©L©–&©© '©L©–&©©‰O©F©G '©L©–&©©‰O©

 '©L©–&©©F©G '©L©–&©©‰-© '©L©–&©©‰F©

sanskrit supplement 35. 19/19


www.chitrapurmath.net
½©QG ©ˆ-©©ˆ2©©ˆX© G
 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 L©–&©©‰u©©O©G L©–&©©‰u©©O©©F©G L©–&©©‰u©£

 L©–&©©‰u©© L©–&©©‰u©©O©F©G L©–&©©‰u©©O©

 L©–&©©‰u©©F©G L©–&©©‰u©©-© L©–&©©‰u©©F©

½©QG 


 (Person)
 (Dual) (Plural)
(Singular)
 ½©Q©‰u©©ˆO© ½©Q©‰u©O© ½©Q©‰u©©TYO©

 ½©Q©‰u©©ˆP© ½©Q©‰u©/© ½©Q©‰u©/©

 ½©Q©‰u©©©ˆF© ½©Q©‰u©©-© ½©Q©‰u©©F©

sanskrit supplement 35. 20/20


www.chitrapurmath.net

 
 () 
 
 (Singular) (Dual)  (Plural)
   
   
  
  
  
  
 !
    

èàŠà™à¥ dà~à ŽàŠà¦}ààà ~Ë¡


 (Singular) (Dual)  (Plural)
 èàŠàà}ॠèàŠà}™àÛ èàŠà}™à

 èàŠà}™àà¥ èàŠà}™àÛ èàŠà™à

 èàŠà™àà èàŠà·ƒààà¥ èàŠà›·

 èàŠà™Ú èàŠà·ƒààà¥ èàŠà·ƒà

 èàŠà™à èàŠà·ƒààà¥ èàŠà·ƒà

 èàŠà™à èàŠà™àÚ èàŠà™ààà¥

èàŠà›™à èàŠà™àÚ èàŠà™ŽË

 Ÿ èàŠà}ॠŸ èàŠà}™àÛ Ÿ èàŠà}™à

sanskrit supplement 36. 1/3


www.chitrapurmath.net
" (
# $ %) 
 
 (Singular) (Dual)  (Plural)
 " " "
 " " "
 " " "
 " " "
 " " "
 " " "
" " "!
 " " "
# ( 
) 
  
 (Singular) (Dual)  (Plural)
 # #& # 
 # #& # 
 # # #
 # # #
 # # #
 # # #
# # #!
 # #& # 

sanskrit supplement 36. 2/3


www.chitrapurmath.net

 (&) 
 '(&
 (Singular) (Dual)  (Plural)
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


 
 
!
 
 
 


sanskrit supplement 36. 3/3


www.chitrapurmath.net
6XSSOHPHQW
O©-u©O©G'©Y©©‰u©MGu©O©GN©Zu©+©G&u©O©G
2XJKWVKRXOG

1RWH<RXPXVWXVHHLWKHUDRUDQ'©©F©©©©RUDF©GWRFRQYHUWWKHVHLQWR
ZRUGVWKDW\RXZLOOXVHIRUDSDUWLFXODUJHQGHU'RQRWPLVWDNHWKHODVW
FROXPQWREHWKHXu©\©YO©IRUP

6HULDO|àà™Ë0HDQLQJ O©-u©O©G'©Y©©‰u©MG u©O©GN©Zu©+©G&u©O©G
 doথ RXJKWWREH '©©ˆp© O©-u© '©p© Y©©‰u© '©pu© 
ZRUVKLSSHG
 dŽà¥ RXJKWWREH <©©ˆ-©O©-u© <©-©Y©©‰u© <©-u©
 dà~ॠRXJKWWREH '©©+O©-u© '©©+©Y©©‰u© '©©+u©
REWDLQHG
 dà RXJKWWRFRPH '©©L©YO©-u© '©©L©F©Y©©‰u© '©©L©Fu©
làà¥
 dà RXJKWWREH '©©Y©¯O©-u© '©©Y©u©Y©©‰u© '©©Y©¯u©
}àÜ EURXJKW

 dà RXJKWWREH '©©M\2©-u© '©©M<©&©©‰u© '©©M<u©


…èॠVWDUWHG

 dà RXJKWWREH '©©M©¯^-u© '©©M©¯Q&©©‰u© '©©k©


”¥ FOLPEHG

 dà RXJKWWREH '©©}©O©-u© '©©}Y©©‰u© '©©}Gu©


ÀŸ FDOOHG

 f™à¥ RXJKWWREH *y©ˆu©O©-u© *yu©Y©©‰u© *y¯u©


½Ü IORZQ

 fš¥ RXJKWWREH *O/©©O©-u© *O/©©Y©©‰u© *O/©¯u©


Žzàà ZRNHQXS

 f~à RXJKWWREHVDW *+©-©¯¦-u© *+©-©¯0©Y©©‰u© *+©-©¯0u©


›ŠàŒà¥ 

sanskrit supplement 38. 1/1
www.chitrapurmath.net
 eà¥ RXJKWWREH 6O©-u© 6©&©©‰u© 6u©
GHVLUHGZDQWHG
 e¦ÄॠRXJKWWREHVHHQ 6©ˆ©O©-u© ) ©&©©‰u© ) u©
 j§zॠRXJKWWREHWROG N©‚/©©ˆu©O©-u© N©‚/©Y©©‰u© N©‚/u©
 j§~ॠRXJKWWREH N©‚©TF+©O©-u© N©‚F+©Y©©‰u© N©‚F+u©
WUHPEOHG
 jœ§~ॠRXJKWWREHFRPH N©‚©¯©ˆ+©O©-u© N©‚©¯+©Y©©‰u© N©£‚+u©
DQJU\
 j§š¦¥ RXJKWWRMXPSHG N©•‚©ˆR O©-u© N©•‚R Y©©‰u© N©•‚’© 
 jž§ RXJKWWREHGRQH N©‚O© -u© N©‚M&©©‰u© N©‚©u© 
 ©§}š¥ RXJKWWREHFULHG n©‚©TYRO©-u© n©‚YRY©©‰u© n©‚Y’©
 ©§Ü RXJKWWREH n©¯‚O©-u© n©‚u©&©©‰u© n©¯‚u©
ERXJKW
 ©§Ü½¥ RXJKWWREH n©‚©‰©ˆ>O©-u© n©‚©‰>Y©©‰u© n©‚©‰>°©
SOD\HG
 ©œ§|ॠRXJKWWREH n©‚©¯™-u© n©‚©¯2©Y©©‰u© n©£‚™Gu©
DQJU\
 Äà‡à¥ RXJKWWREH ©©©ˆX©O©-u© ©©X©Y©©‰u© ©Xu©
FOHDQHG
 ›Äà~ॠRXJKWWREH ©¯+O©-u© ©¯+©&©©‰u© ©ˆ©+u©
WKURZQ
 kà}ॠRXJKWWREHGXJ .©©ˆY©O©-u© .©Y©Y©©‰u© .©Yu©
 kààš¥ RXJKWWREH .©©©ˆRO©-u© .©©RY©©‰u© .©©’©
HDWHQ
 là—ॠRXJKWWREH L©&©©ˆu©O©-u© L©&©Y©©‰u© L©&u©
FRXQWHG
 làà¥ RXJKWWREHJRQH L©YO©-u© L©F©Y©©‰u© L©Fu©
 làqথ RXJKWWREH L©©ˆS© O©-u© L©S© Y©©‰u© L©Su© 
WKXQGHUHG
 lÛ RXJKWWREHVXQJ L©©O©-u© L©©Y©©‰u© L©¯u©
 l±Žà¥ RXJKWWREH ½©©ˆP©O©-u© ½©P©Y©©‰u© ½©Pu©
VZDOORZHG
 l±¥ RXJKWWREH ½©Q©‰O©-u© ½©Q&©©‰u© ½©©
DFFHSWHG
sanskrit supplement 38. 2/2
www.chitrapurmath.net
 m±à RXJKWWREH ,©v©O©-u© ,©v©&©©‰u© ,©v¯u©
VPHOW
 oà…¥ RXJKWWREH p©©ˆMO©-u© p©M&©©‰u© p©u© 
JUD]HGZDONHG
 oà‡à¥ RXJKWWREH p©©ˆX©O©-u© p©X©Y©©‰u© p©Xu©
ZDONHG
 ›oà}™à¥ RXJKWWREH ©ˆp©YO©©ˆu©O©-u© ©ˆp©YO©Y©©‰u© ©ˆp©YOu©
WKRXJKW
 o˅¥ RXJKWWREH p©©¯M©ˆu©O©-u© p©©¯M&©©‰u© p©£u© 
VWROHQ
 qà}ॠRXJKWWREH S©©ˆY©O©-u© S©Y©Y©©‰u© S©Yu©
HPHUJHG
EHHQERUQ
 qà~ॠPDQWUDMDSD S©©ˆ+©O©-u© S©+©Y©©‰u© S©+u©
RXJKWWREHGRQH
 ›qà RXJKWWREHZRQ S©¯O©-u© S©u©Y©©‰u© S©¯u©
 qà܊ॠRXJKWWREHOLYHG S©©‰©ˆ-©O©-u© S©©‰-©Y©©‰u© S©©‰-u©
 “àà RXJKWWREH ©©O©-u© ©©Y©©‰u© ©¯u©
NQRZQ
 qŠà‡à¥ RXJKWWREHOLW S-©©ˆX©O©-u© S-©X©Y©©‰u© S-©Xu©
 ™à½¥ RXJKWWREH O©©>©ˆu©O©-u© O©©>Y©©‰u© O©©>°©
EHDWHQ
 ™à~ॠRXJKWWREH O©+O©-u© O©+©Y©©‰u© O©+u©
KHDWHG
 ™àž~ॠRXJKWWREH O©©ˆ+© O©-u© O©+© &©©‰u© O©+u©
VDWLVILHG

W‹ RXJKWWREH O©©ˆMO©-u© O©M&©©‰u© O©©u© 
VZXP
 ™ƒàqॠRXJKWWREHOHW Ou©N©ZO©-u© Ou©S©Y©©‰u© Ou©Su©
JR
 š¡Œà¥ RXJKWWREH RE¦-u© RE0©Y©©‰u© RE0u©
ELWWHQ
 š¥ RXJKWWREH RL2©-u© RQY©©‰u© R©
EXUQW
 šà RXJKWWREHJLYHQ R©O©-u© R©Y©©‰u© R¯u©
sanskrit supplement 38. 3/3
www.chitrapurmath.net
 šÜÄॠRXJKWWREHJLYHQ R©‰©ˆ©O©-u© R©‰©&©©‰u© R©‰u©
GHHNVKD
 šœ¥ RXJKWWREH R©¯L2©-u© R©¯QY©©‰u© R£©
PLONHG
 –Œà¥ RXJKWWREHVHHQ ¬¦-u© R0© Y©©‰u© d0u©
 ¶Ë™à¥ RXJKWWREH ’©©¯©ˆO©O©-u© ’©©¯O©Y©©‰u© ’©£Ou©
VKRQH
 |ààŠà¥ RXJKWWREHUXQ 2©©©ˆ-©O©-u© 2©©-©Y©©‰u© 2©©-u©
 |àž RXJKWWREHZRUQ 2©©M©ˆu©O©-u© 2©©M&©©‰u© 2©©u© 
 |àž RXJKWWREHKHOG 2©O© -u© 2©M&©©‰u© 2©©u© 
 |ƒÛ RXJKWWREH 2u©©O©-u© 2u©©Y©©‰u© 2u©¯u©
PHGLWDWHG
 }àà¥ RXJKWWREHGRQH Y©YO©-u© Y©F©Y©©‰u© Y©Fu©
QDPDVNDU
 }àŒà¥ RXJKWWREH Y©¦-u© Y©0©Y©©‰u© Y©0u©
EHHQGHVWUR\HG
 ›}à}š¥ RXJKWWREH ©ˆY©©TYRO©-u© ©ˆY©YRY©©‰u© ©ˆY©Y’©
FRQGHPQHG
 }àÜ RXJKWWREH Y©¯O©-u© Y©u©Y©©‰u© Y©¯u©
WDNHQDZD\
 }àž™à¥ RXJKWWREH Y©©ˆO© O©-u© Y©O© Y©©‰u© Y©Ou©
GDQFHG
 ~àoॠRXJKWWREH +©N©ZO©-u© +©p©Y©©‰u© +©pu©
FRRNHG
 ~༥ RXJKWWREH +©©ˆÀO©-u© +©ÀY©©‰u© +©À°©
UHDGVWXGLHG
 ~à™à¥ RXJKWWREH +©©ˆO©O©-u© +©O©Y©©‰u© +©Ou©
IDOOHQ
 ~à‡ààƒà¥ RXJKWWREHUXQ +©X©©©ˆu©O©-u© +©X©©u©Y©©‰u© +©X©©uu©
DZD\ DVDWKLHI
ZRXOG 
 ~à›… WRVHUYHDWWKH +©©ˆM-©¯©©ˆu©O©-u© +©©ˆM-©¯©&©©‰u© +©©ˆM-©¯u©
›Šàà¥ WDEOH
 ~àà RXJKWWREH +©©O©-u© +©©Y©©‰u© +©¯u©
GUXQN
sanskrit supplement 38. 4/4
www.chitrapurmath.net
 ~àà‡à¥ RXJKWWREH +©©X©©ˆu©O©-u© +©©X©Y©©‰u© +©©Xu©
ORRNHGDIWHU
 ~àܽ¥ RXJKWWREH +©©‰©ˆ>O©-u© +©©‰>Y©©‰u© +©©‰>°©
WURXEOHG
 ~ˍॠRXJKWWREH +©©¯©ˆ©O©-u© +©©¯©&©©‰u© +©£u©
QRXULVKHG
 ~ÌqॠRXJKWWREH +©•S©©ˆu©O©-u© +©•S©Y©©‰u© +©•Su©
ZRUVKLSHG
 +© RXJKWWREH +©•M©ˆu©O©-u© +©•M&©©‰u© +©•u© 
FRPSOHWHGILOOHG
 ~±oç¥ RXJKWWREH ”©¦-u© ”©pVY©©‰u© ”©pVGu©
DVNHG
 ~±Ÿ…¥ RXJKWWREH ”©¯M©ˆu©O©-u© ”©¯M&©©‰u© ”©¯u© 
LQVSLUHG
 à}|ॠRXJKWWREH \©Y2©-u© \©Y2©Y©©‰u© \©Y2u©
ERXQG
 àà|ॠRXJKWWREH \©©©ˆ2©O©-u© \©©2©Y©©‰u© \©©2u©
WURXEOHG
 Ë|ॠRXJKWWREH \©©¯™-u© \©©¯2©Y©©‰u© \©£™Gu©
NQRZQ
 ± RXJKWWREH -©N©ZO©-u© -©p©Y©©‰u© *pu©
VSRNHQ
 èàÄॠRXJKWWREH <©©©ˆu©O©-u© <©©&©©‰u© <©u©
HDWHQ
 èàqॠRXJKWWREH <©N©ZO©-u© <©S©Y©©‰u© <©Su©
VHUYHG
 èààà¥ RXJKWWREH <©©©ˆ©O©-u© <©©©&©©‰u© <©©u©
VSRNHQ
 èÌ RXJKWWREH <©©ˆ-©O©-u© <©-©Y©©‰u© <©-u©
 <©©‰ RXJKWWREH <©¯O©-u© <©u©Y©©‰u© <©¯u©
DIUDLG
 豁ॠRXJKWWREH <©v©ˆF©O©-u© <©vF©&©©‰u© <©vFu©
ZDQGHUHG
 ›à‡à¥ RXJKWWREHPHW F©¯©ˆX©O©-u© F©¯X©Y©©‰u© F©¯Xu©
 F©£RG RXJKWWREHPDGH F©©¯©ˆRO©-u© F©©¯RY©©‰u© F©©¯’©
KDSS\
sanskrit supplement 38. 5/5
www.chitrapurmath.net
 F©£p©G RXJKWWREH F©©¯N©ZO©-u© F©©¯p©Y©©‰u© F©©¯pu©
IUHHG
 àžqॠRXJKWWREH F©©S© ©ˆu©O©-u© F©©S© Y©©‰u© F©©Su© 
ZLSHG
 ƒàqॠRXJKWWREHGRQH u©¦-u© u©S©Y©©‰u© u©Su©
D\DMQD
 ƒà™à¥ RXJKWWREHWULHG u©©ˆO©O©-u© u©O©Y©©‰u© u©Ou©
 ƒàà RXJKWWREHJRQH u©©O©-u© u©©Y©©‰u© u©¯u©
 ƒààoॠRXJKWWREH u©©©ˆp©O©-u© u©©p©Y©©‰u© u©©pu©
EHJJHG
 ƒË|ॠRXJKWWREH u©©¯™-u© u©©¯2©Y©©‰u© u©£™Gu©
IRXJKW
 …ÄॠRXJKWWREH M©ˆ©O©-u© M©&©©‰u© Mu©
SURWHFWHG
 …oॠRXJKWWREH Mp©©ˆu©O©-u© Mp©Y©©‰u© Mpu©
PDGHFUHDWHG
 ”š¥ RXJKWWREHFULHG M©¯©ˆRO©-u© M©¯RY©©‰u© k’©
 ”|ॠRXJKWWREH M©¯™-u© M©¯2©Y©©‰u© k2u©
VWRSSHG
 ‡àèॠRXJKWWREH X©\2©-u© X©<©Y©©‰u© X©<u©
REWDLQHG
 ›‡àkॠRXJKWWREH X©¯©ˆ.©O©-u© X©¯.©Y©©‰u© X©¯.u©
ZULWWHQ
 ŠàoॠRXJKWWREH -©N©ZO©-u© -©p©Y©©‰u© *pu©
VSRNHQ
 Šàš¥ RXJKWWREH -©©ˆRO©-u© -©RY©©‰u© *’©
VSRNHQ
 Šà}š¥ RXJKWWREHGRQH -©©TYRO©-u© -©YRY©©‰u© -©Y’©
QDPDVNDU
 Šà~ॠRXJKWWREH -©+O©-u© -©+©Y©©‰u© -©+u©
VRZHG
 ŠàŽà¥ RXJKWWREH -©PO©-u© -©P©Y©©‰u© *u©
VWD\HG
 Šà¥ RXJKWWREH -©©¯^-u© -©QY©©‰u© *©
IORZHG

sanskrit supplement 38. 6/6


www.chitrapurmath.net
 ©ˆ-© RXJKWWREH ©ˆ-©N©‚©ˆP©O©-u© ©ˆ-©N©‚P©Y©©‰u© ©ˆ-©N©‚Pu©
EORRPHG
N©‚P©G
 ›ŠàŒà¥ RXJKWWREH -©¯¦-u© -©¯0©Y©©‰u© -©¯0u©
HQWHUHG
 ›Šà RXJKWWREH ©ˆ-©PF©O© -u© ©ˆ-©PF©M&©©‰u© ©ˆ-©PF©©u© 
Žàž IRUJRWWHQ

 Šàž™à¥ RXJKWWREH -©©ˆO© O©-u© -©O© Y©©‰u© -©Ou©


 Šàž|ॠRXJKWWREH -©©ˆ2© O©-u© -©2© Y©©‰u© -©2u©
JURZQ
 0©{ RXJKWWREH 0©©ˆ{O©-u© 0©{Y©©‰u© 0©{Gu©
GRXEWHG
 0©N©‚ RXJKWWREHPDGH 0©N©ZO©-u© 0©N©‚Y©©‰u© 0©N©Zu©
SRVVLEOH
 Œà~ॠRXJKWWREH 0©+O©-u© 0©+©Y©©‰u© 0©+u©
FXUVHG
 ›ŒàÄॠRXJKWWREH ©ˆ0©©ˆ©O©-u© ©ˆ0©©&©©‰u© ©ˆ0©u©
WDXJKW
 ŒàÜ RXJKWWREHVOHSW 0©©ˆu©O©-u© 0©u©Y©©‰u© 0©¯u©
 ŒËoॠRXJKWWREH 0©©¯©ˆp©O©-u© 0©©¯p©Y©©‰u© 0©£pu©
PRXUQHG
 ›ß RXJKWWREH  ©©ˆu©O©-u©  ©u©&©©‰u©  ©¯u©
WDNHQVKHOWHU
 ߜ RXJKWWREH  ©©¯O©-u©  ©-©&©©‰u©  ©-u©
OLVWHQHG
 Žà¥ RXJKWWREH P©©¯^-u© P©QY©©‰u© P©©
ERUQHWROHUDWHG
 ›ŽàoॠRXJKWWREH P©¯N©ZO©-u© P©¯p©Y©©‰u© ©ˆP©pu©
VSULQNOHG
 ›ŽàŠà¥ RXJKWWREH P©¯©ˆ-©O©-u© P©¯-©Y©©‰u© ©ˆP©-u©
VWLWFKHG
 ŽàžqॠRXJKWWREH ³©¦-u© P©S© Y©©‰u© P©Su© 
FUHDWHG
 ŽÚŠà¥ RXJKWWREH P©¯©ˆ-©O©-u© P©¯-©Y©©‰u© P©¯-u©
VHUYHG

sanskrit supplement 38. 7/7


www.chitrapurmath.net
 Ž™Ë RXJKWWREH PO©©¯O©-u© PO©-©Y©©‰u© PO©£Ou©
SUDLVHG
 Žzàà RXJKWWREHNHSW P/©©+©©ˆu©O©-u© P/©©+©Y©©‰u© P/©©+u©
 Žzàà RXJKWWREH P/©©O©-u© P/©©Y©©‰u© P/©¯u©
VWRRGZDLWHG
 Ž}àà RXJKWWREH PY©©O©-u© PY©©Y©©‰u© PY©¯u©
EDWKHG
 Ž~àžŒà¥ RXJKWWREH P”©¦-u© P+©0© Y©©‰u© P+©0u©
WRXFKHG
 Žàž RXJKWWREH PF©O© -u© PF©M&©©‰u© PF©©u© 
UHPHPEHUHG
 }ॠRXJKWWREH QYO©-u© QY©Y©©‰u© QYu©
NLOOHG
 Žà¥ RXJKWWREH Q©ˆP©O©-u© QP©Y©©‰u© QPu©
ODXJKHG
 à RXJKWWREH QO© -u© QM&©©‰u© Q©u© 
WDNHQDZD\
 ÍॠRXJKWWREHEHHQ Q©ˆ© O©-u© Q© &©©‰u© u©
KDSS\

sanskrit supplement 38. 8/8


www.chitrapurmath.net


L©pVO©G    +©£E©ˆX©t

 
(Singular) 
(Dual) 
(Plural)
L©pVY©G L©pVYO©©Ž L©pVYO©


L©pVYO©F©G L©pVYO©©Ž L©pVO©




L©pVO©© L©pVW°©©F©G L©pV©ˆW




L©pVO©¯ L©pVW°©©F©G L©pVW°©


L©pVO© L©pVW°©©F©G L©pVW°©




L©pVO© L©pVO©©¯ L©pVO©©F©G




L©pV©ˆO© L©pVO©©¯ L©pVOP©£




Q¯ L©pVY©G Q¯ L©pVYO©©Ž Q¯ L©pVYO©




sanskrit supplement 39. 1/1


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math

S©L©O©G

MJW (VVDU) WNDUD1W QSX


LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)
j MJW MJW, MJL1W
Lg MJW MJW, MJL1W
W MJWD MJGB\DP MJGL!
F MJWH MJGB\DP MJGB\!
S MJW! MJGB\DP MJGB\!
D MJW! MJWDH! MJWDP
V MJLW MJWDH! MJ7VX
V KH MJW KH MJW, KH MJL1W

sanskrit supplement 40.


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math

 
      

KLU LY^DX NDUD1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j KLU! KU, KU\!

Lg KLUP KU, KU,Q

W KLU^DD KLUB\DP KLUL!

F KU\H KLUB\DP KLUB\!

S KUH! KLUB\DP KLUB\!

D KUH! K\DH¯! KU,^DDP

V KUD( K\DH¯! KLUDX

V KH KUH KH KU, KH KU\!

sanskrit supplement 41. 1/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
NW ¯ (NUQH YDOD) †NDUD1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j NWD¯ NWD¯UD( NWD¯U!


X
Lg NWD¯UP NWD¯UD( 

W NdD¯ NW ¯B\DP NW ¯L!

F 
NW ¯B\DP NW ¯B\!

S NW ¯B\DP NW ¯B\!


X
D  
 

V NW¯LU 
NW ¯DX

V KH NW¯! KH NWD¯UD( KH NWD¯U!

LSW (LSWD) †NDUD1W SX

LYBDL.W #NYF (Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j LSWD LSWUD( LSWU!


X
Lg LSWUP LSWUD( 

W LSdD LSW B\DP LSW L!

F LSdH LSW B\DP LSW B\!

S LSWX! LSW B\DP LSW B\!


X
D LSWX! LSdDH! 

V LSWLU LSdDH! LSW DX

V KH LSW! KH LSWUD( KH LSWU!


sanskrit supplement 41. 2/28
www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
6d, (6d,) NDUD1W 6d,

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j 6d, L6d\D( L6d\!

Lg L6d\P L6d\D( L6d\!

Lg 6d,P L6d\D( 6d,!

W L6d\D 6d,B\DP 6d,L!

F L6d\( 6d,B\DP 6d,B\!

S L6d\D! 6d,B\DP 6d,B\!

D L6d\D! L6d\DH! 6d,^DDP

V L6d\DP L6d\DH! 6d,DX

V Ÿ ›Ž’à KH L6d\D( KH L6d\!

PDW (PDWD) †NDUD1W 6d,

j PDWD PDWUD( PDWU!


X
Lg PDWUP PDWUD( !

W PDdD PDW B\DP PDW L!

F PDdH PDW B\DP PDW B\!

S PDWX! PDW B\DP PDW B\!


X
D PDWX! PDdDH! PD ^DDP

V PDWLU PDdDH! PDW DX

V KH PDW! KH PDWUD( KH PDWU!

sanskrit supplement 41. 3/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
JDH (JD\) \D E(O $DHNDUD1W SX 6d,

LYBDL.W #NYFQ LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)


(Singular)
j JD(! JDYD( JDY!

Lg JDP JDYD( JD!

W JYD JDHB\DP JDHL!

F JYH JDHB\DP JDHB\!

S JDH! JDHB\DP JDHB\!

D JDH! JYDH! JYDP

V JLY JYDHH! JDHDX

V KH JD(! KH JDYD( KH JDY!

GL;D (GK,) NDUD1W QSX

LYBDL.W #NYF (Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j GL;D GL;DQ, G;D,LQ

Lg GL;D GL;DQ, G;D,LQ

W G;QD GL;DB\DP GL;DL!

F G;QH GL;DB\DP GL;DB\!

S G;Q! GL;DB\DP GL;DB\!

D G;Q! G;QDH! G;QDP!

V GL;Q … G;DLQ G;QDH! GL;DDX

V KH GL;D…;DH KH GL;DQ, KH G;D,LQ


sanskrit supplement 41. 4/28
www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
QHW (eye) neuter gender

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)


X
j QHW QHW ^D, QHO© L^D
X
Lg QHW QHW ^D, QH L^D

W QHdD QHW <\DP QHW L!

F QHdH QHW <\DP QHW B\!

S QHWX! QHW <\DP QHW B\!


X
D QHWX! QHdDH! QH ^DDP

V QHWLU QHdDH! QHW DX


X
V KH QHW KH QHW ^D, KH QH L^D

8 W (UDMD … SY5W) WNDUD1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j 8 W 8 WD( 8 W!

Lg 8 WP 8 WD( 8 W!

W 8 WD 8 GB\DP 8 GL!

F 8 WH 8 GB\DP 8 GB\!

S 8 W! 8 GB\DP 8 GB\!

D 8 W! 8 WDH! 8 WDP

V 8L W 8 WDH! 8 7VX

V KH 8 W KH 8 WD( KH 8 W!

sanskrit supplement 41. 5/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
NLUQ (KDZ,) s1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j NU, NLU^DD( NLU^D!

Lg NLU^DP NLU^DD( NLU^D!

W NLU^DD NLUB\DP NLUL!

F NLU^DH NLUB\DP NLUB\!

S NLU^D! NLUB\DP NLUB\!

D NLU^D! NLU^DDH! NLU^DDP

V NLUL^D NLU^DDH! NLUDX

V KH NLUQ KH NLU^DD( KH NLU^D!

SLZQ (PDJ5) s1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j S1ZD! S1ZDQD( S1ZDQ!

Lg S1ZDQP S1ZDQD( SZ!

W SZD SLZB\DP SLZL!

F SZH SLZB\DP SLZB\!

S SZ! SLZB\DP SLZB\!

D SZ! SZDH! SZDP

V SLZ SZDH! SLZDX

V KH S1ZD! KH S1ZDQD( KH S1ZDQ!

sanskrit supplement 41. 6/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
$D7PQ ($D7PD) $s1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j $D7PD $D7PDQD( $D7PDQ!

Lg $D7PDQP $D7PDQD( $D7PQ!

W $D7PQD $D7PB\DP $D7PL!

F $D7PQH $D7PB\DP $D7PB\!

S $D7PQ! $D7PB\DP $D7PB\!

D $D7PQ! $D7PQDH! $D7PQDP

V $D7PLQ $D7PQDH! $D7PVX

V KH $D7PQ KH $D7PDQD( KH $D7PDQ!

UDMQ (UDMD) $s1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j UDMD UDMDQD( UDMDQ!

Lg UDMDQP UDMDQD( UD`!

W UD`D UDMB\DP UDML!

F UD`H UDMB\DP UDMB\!

S UD`! UDMB\DP UDMB\!

D UD`! UD`DH! UD`DP

V UDL`…UDMLQ UD`DH! UDMVX

V KH UDMQ KH UDMDQD( KH UDMDQ!

sanskrit supplement 41. 7/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
LYgV (LYgDQ ) $V1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j LYgDQ LYgDVD( LYgDV!

Lg LYgDVP LYgDVD( LYGXD!

W LYGXDD LYgGB\DP LYgGL!

F LYGXDH LYgGB\DP LYgGB\!

S LYGXD! LYgGB\DP LYgGB\!

D LYGXD! LYGXDDH! LYGXDDP!

V LYGXLD LYGXDDH! LYg7VX

V KH LYgQ KH LYgDVD( KH LYgDV!

YDF (YD^D,) FNDUD1W 6d,

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j YDN…J YDFD( YDF!

Lg YDFP YDFD( YDF!

W YDFD YD*B\DP YDL*!

F YDFH YD*B\DP YD*B\!

S YDF! YD*B\DP YD*B\!

D YDF! YDFDH! YDFDP

V YDLF YDFDH! YD~DX

V KH YDN…J KH YDFD( KH YDF!

sanskrit supplement 41. 8/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
LG] (LG]D) ]NDUD1W 6d,

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j LGN…J LG]D( LG]!

Lg LG]P LG]D( LG]!

W LG]D LG*B\DP LGL*!

F LG]H LG*B\DP LG*B\!

S LG]! LG*B\DP LG*B\!

D LG]! LG]DH! LG]DP!

V LGL] LG]DH! LG~DX

V KH LGN…J KH LG]D( KH LG]!

~DX[ (8R) [NDUD1W 6d,

LYBDL.W #NYFQ LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)


(Singular)
j ~DXW ~DX[D( ~DX[!

Lg ~DX[P ~DX[D( ~DX[!

W ~DX[D ~DXGB\DP ~DXGL!

F ~DX[H ~DXGB\DP ~DXGB\!

S ~DX[! ~DXGB\DP ~DXGB\!

D ~DX[! ~DX[DH! ~DX[DP

V ~DXL[ ~DX[DH! ~DX7VX

V KH ~DXW KH ~DX[D( KH ~DX[!


sanskrit supplement 41. 9/28
www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
S\V (G8[…MO) $V1W QSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j S\! S\V, S\DLV

Lg S\! S\V, S\DLV

W S\VD S\DHB\DP S\DHL!

F S\VH S\DHB\DP S\DHB\!

S S\V! S\DHB\DP S\DHB\!

D S\V! S\VDH! S\VDP

V S\LV S\VDH! S\!VX

V KH S\! KH S\V, KH S\DLV

MJW (VVDU) WNDUD1W QSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j MJW MJW, MJL1W

Lg MJW MJW, MJL1W

W MJWD MJGB\DP MJGL!

F MJWH MJGB\DP MJGB\!

S MJW! MJGB\DP MJGB\!

D MJW! MJWDH! MJWDP

V MJLW MJWDH! MJ7VX

V KH MJW KH MJW, KH MJL1W

sanskrit supplement 41. 10/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
JYW (JYDQ) WNDUD1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j JYDQ JY1WD( JY1W!

Lg JY1WP JY1WD( JYW!

W JYWD JYGB\DP JYGL!

F JYWH JYGB\DP JYGB\!

S JYW! JYGB\DP JYGB\!

D JYW! JYWDH! JYWDP

V JYLW JYWDH! JY7VX

V KH JYQ KH JY1WD( KH JY1W!

QDPQ QDP $Á1W QSX

LYBDL.W #NYFQ (Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j QDP QDPQ, QDPDLQ

Lg QDP QDPQ, QDPDLQ

W QD0QD QDPB\DP QDPL!

F QD0QH QDPB\DP QDPB\!

S QD0Q! QDPB\DP QDPB\!

D QD0Q! QD0QDH! QD0QDP

V QDL0Q…QDPLQ QD0QDH! QDPVX

V KH QDP … QDPQ KH QDPQ, KH QDPDLQ

sanskrit supplement 41. 11/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
$KQ LGQ $Á1W QSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j $K!  $KQ, $KDLQ

Lg $K!  $KQ, $KDLQ

W $€D $KDHB\DP $KDHL!

F $€H $KDHB\DP $KDHB\!

S $€! $KDHB\DP $KDHB\!

D $€! $€DH! $€DP!


 
 

V $L€ … $KLQ $€DH!

V KH $K! KH  $KQ, KH $KDLQ

(N) VY5 (VE)VY5QDP SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j VY5! VYD5( VY5H

Lg VY5P VYD5( VYD5Q

W VY5H^D VYD5B\DP VY5(!

F VY56P( VYD5B\DP VY5HB\!

S VY56PDW VYD5B\DP VY5HB\!

D VY56\ VY5\DH! VY5HDDP

V VY5L6PQ VY5\DH! VY5HDX

sanskrit supplement 41. 12/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
(R) VY5 (VE) QSX

LYBDL.W #NYFQ (Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j VY5P VY5H VYD5L^D

Lg VY5P VY5H VYD5L>

W VY5H> VYD5B\DP VY5(!

F VY56P( VYD5B\DP VY5HB\!

S VY56PDW VYD5B\DP VY5B\!

D VY56\ VY56\DH! VY5HDP

V VY5L6PQ VY5\DH! VY5X

(J) VY5 (VE) 6d,LOJ

LYBDL.W #NYFQ (Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j VYD5 VYH5 VYD5!

Lg VYD5P VY5H VYD5!

W VY5\D VYD5B\DP VYD5L!

F VY56\( VYD5B\DP VYD5B\!

S VY56\D! VYD5B\DP VYD5B\!

D VY56\D! VY5\DH! VYD5VDP

V VY56\DP VY5\DH! VYD5VX

sanskrit supplement 41. 13/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
(N) GP (\K) SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j $\P PD( PH

Lg PP PD( PDQ

W $QHQ $DB\DP #L!

F $6P( $DB\DP #B\!

S $6PDW $DB\DP #B\!

D $6\ $Q\DH! #DP

V $L6PQ $Q\DH! #X

(R) GP (\K) QSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j GP PH PDLQ

Lg GP PH PDLQ

W $QHQ $DB\DP #L!

F $6P( $DB\DP #B\!

S $6PDW $DB\DP #B\!

D $6\ $Q\DH! #DP

V $L6PQ $Q\DH! #X

sanskrit supplement 41. 14/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
(J) GP (\K) 6d,

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j \P PH PD!

Lg PDP PH PD!

W $Q\D $DB\DP $DL!

F $6\( $DB\DP $DB\!

S $6\D! $DB\DP $DB\!

D $6\D! $Q\DH! $DVDP

V $6\DP $Q\DH! $DVX

VLR (LPd) NDUD1W SX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j VRD VRD\D( VRD\!

Lg VRD\P VRD\D( VR,Q

W V2\D VLRB\DP VLRL!

F V2\H VLRB\DP VLRB\!

S V2\X! VLRB\DP VLRB\!

D V2\X! V2\DH! VR,QDP

V V2\D( V2\DH! VLRX

V KH VRH KH VRD\D( KH VRD\!

sanskrit supplement 41. 15/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
]P5Q (VXR) $Á1W QSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j ]P5 ]P5>, ]P5DL>

Lg ]P5 ]P5>, ]P5DL>

W ]P5>D ]P5B\DP 

F ]P5>H ]P5B\DP ]P5B\!

S ]P5>! ]P5B\DP ]P5B\!

D ]P5>! ]P5>DH! ]P5>DP

V ]P5L> ]P5>DH! ]P5VX

V KH ]P5 … ]P5Q KH ]P5>, KH ]P5DL>

VLUW (QG,) WNDUD1W 6d,

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j VLUW VLUWD( VLUW!

Lg VLUWP VLUWD( VLUW!

W VLUWD VLUGB\DP VLUGL!

F VLUWH VLUGB\DP VLUGB\!

S VLUW! VLUGB\DP VLUGB\!

D VLUW! VLUWDH! VLUWDP!

V VLULW VLUWDH! VLU7VX

V KH VLUW KH VLUWD( KH VLUW!

sanskrit supplement 41. 16/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
PQV (PQ) $V1W QSX

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j PQ! PQV, PQLV

Lg PQ! PQV, PQLV

W PQVD PQDHB\DP PQDHL!

F PQVH PQDHB\DP PQDHB\!

S PQV! PQDHB\DP PQDHB\!

D PQV! PQVDH! PQVDP

V PQLV PQVDH! PQ!VX…6VX

V KH PQ! KH PQV, KH PQLV

…àà ‡àāàÜ dj§à…à}™à Ž’àÜ

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j …àà …Ú …àà

Lg …ààà¥ …Ú …àà

W …àƒàà …ààèƒààà¥ …àà›èà

F …ààƒÛ …ààèƒààà¥ …ààèƒà

S …ààƒàà …ààèƒààà¥ …ààèƒà

D …ààƒàà …àƒàÚ …àà—ààà¥

V …ààƒààà¥ …àƒàÚ …ààŽË

V Ÿ …Ú Ÿ …Ú Ÿ …àà

sanskrit supplement 41. 17/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
làžà¥ mà… dj§à…à}™à }à~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)


j làžà¥ làžŸ làžà›—à

Lg làžà¥ làžŸ làžà›—à

W làžŸ—à làžàèƒààà¥ làž 

F làžàƒà làžàèƒààà¥ làžŸèƒà

S làžà™à¥ làžàèƒààà¥ làžŸèƒà

D làžŽƒà làžƒàÚ làžà—ààà¥

V làžŸ làžƒàÚ làžŸË

V Ÿ làž Ÿ làžŸ Ÿ làžà›—à

›Šàà¥ ›Šà eà}™à }à~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j ›Šà ›ŠààÜ Šàˍà

Lg ›Šà ›ŠààÜ Šàˍà

W ›Šààà ›Šàèƒàঁॠ›Šà›èà¦

F ›ŠàÚ ›Šàèƒàঁॠ›Šàèƒà¦

S ›Šàà ›Šàèƒàঁॠ›Šàèƒà¦

D ›Šàà ›ŠààÚ ›Šàààà¥

V ›Šà›à ›ŠààÚ ›ŠàË

V Ÿ ›Šà Ÿ ›ŠààÜ Ÿ Šàˍà

sanskrit supplement 41. 18/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
S8Y5 (S8Y5 ~±zàà ) VY5QDP SX

LYBDL.W #NYFQ LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)


(Singular)
j S8Y5! S8YD5( S8Y5H

Lg S8Y5P S8YD5( S8YD5Q

W S8Y5H^D S8YD5B\DP S8Y5(!

F S8Y56P( S8YD5B\DP S8Y5HB\!

S S8Y56PDW S8YD5B\DP S8Y5HB\!

D S8Y56\ S8Y5\DH! S8Y5HDDP

V S8Y5L6PQ S8Y5\DH! S8Y5HDX

S8Y5 (S8Y5 ~±zàà ) QSX

LYBDL.W #NYFQ (Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j S8Y5P S8Y5H S8YD5L^D

Lg S8Y5P S8Y5H S8YD5L^D

W S8Y5H^D S8YD5B\DP S8Y5(!

F S8Y56P( S8YD5B\DP S8Y5HB\!

S S8Y56PDW S8YD5B\DP S8Y5HB\!

D S8Y56\ S8Y5\DH! S8Y5HDDP

V S8Y5L6PQ S8Y5\DH! S8Y5HDX

sanskrit supplement 41. 19/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
S8Y5 (S8Y5 ~±zàà ) 6d,

LYBDL.W #NYFQ (Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j S8YD5 S8Y5H S8YD5!

Lg S8YD5P S8Y5H S8YD5!

W S8Y5\D S8YD5B\DP S8YD5L!

F S8Y56\( S8YD5B\DP S8YD5B\!

S S8Y56\D! S8YD5B\DP S8YD5B\!

D S8Y56\D! S8Y5\DH! S8YD5VDP

V S8Y56\DP S8Y5\DH! S8YD5VX

~à›™à ~à›™à ej§à…à}™à ~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j ~à›™à ~à™àÜ ~à™àƒà

Lg ~à›™àà¥ ~à™àÜ ~à™àÜ}à¥

W ~à™ƒàà ~à›™àèƒààà¥ ~à›™à›èà

F ~à™ƒÚ ~à›™àèƒààà¥ ~à›™àèƒà

S ~à™ƒË ~à›™àèƒààà¥ ~à›™àèƒà

D ~à™ƒË ~à™ƒàÚ ~à™àÜ}ààà¥

V ~à™ƒàÛ ~à™ƒàÚ ~à›™àË

V Ÿ ~à™Ú Ÿ ~à™àÜ Ÿ ~à™àƒà

sanskrit supplement 41. 20/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
›Šà¹Žà¥ ›Šà¹à}ॠŽàj§à…à}™à ~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j ›Šà¹à}ॠ›Šà¹à¡ŽàÛ ›Šà¹à¡Žà

Lg ›Šà¹à¡Žàà¥ ›Šà¹à¡ŽàÛ ›Šàšœà

W ›Šàšœàà ›Šà¹š¥èƒààà¥ ›Šà¹š¥›èà

F ›ŠàšœÚ ›Šà¹š¥èƒààà¥ ›Šà¹š¥èƒà

S ›Šàšœà ›Šà¹š¥èƒààà¥ ›Šà¹š¥èƒà

D ›Šàšœà ›ŠàšœàÚ ›Šàšœààà¥

V ›Šàšœ›à ›ŠàšœàÚ ›Šà¹™ŽË

V Ÿ ›Šà¹}ॠŸ ›Šà¹à¡ŽàÛ Ÿ ›Šà¹à¡Žà

oà}¯àŽà¥ oà}¯àà Žàj§à…à}™à ~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j oà}¯àà oà}¯àŽàÛ oà}¯àŽà

Lg oà}¯àŽàà¥ oà}¯àŽàÛ oà}¯àŽà

W oà}¯àŽàà oà}¯àÚèƒààà¥ oà}¯àڛèà

F oà}¯àŽÚ oà}¯àÚèƒààà¥ oà}¯àÚèƒà

S oà}¯àŽà oà}¯àÚèƒààà¥ oà}¯àÚèƒà

D oà}¯àŽà oà}¯àŽàÚ oà}¯àŽààà¥

V oà}¯à›Žà oà}¯àŽàÚ oà}¯àŽŽË

V Ÿ oà}¯à Ÿ oà}¯àŽàÛ Ÿ oà}¯àŽà

sanskrit supplement 41. 21/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
Èà}ॠjœ§Ðàà }àj§à…à}™à ~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j Èàà Èàà}àÛ Èàà}à

Lg Èàà}àà¥ Èàà}àÛ ŒË}à

W ŒË}àà Èàèƒààà¥ Èà›èà

F ŒË}Ú Èàèƒààà¥ Èàèƒà

S ŒË}à Èàèƒààà¥ Èàèƒà

D ŒË}à ŒË}àÚ ŒË}ààà¥

V ŒË›}à ŒË}àÚ ÈàŽË

V Ÿ Èà}ॠŸ Èàà}àÛ Ÿ Èàà}à

‡àāàÜ e¦j§à…à}™à Ž’àÜ ~± ›Šà ij§Šàoà}à LV WUXO\ ‡àāàÜ 

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j ‡àāàÜ ‡àāƒàÛ ‡àāƒà

Lg ‡àāà܁ॠ‡àāƒàÛ ‡àāàÜ

W ‡àāƒàà ‡àāàÜèƒààà¥ ‡àāàܛèà

F ‡àāƒÛ ‡àāàÜèƒààà¥ ‡àāàÜèƒà

S ‡àāƒàà ‡àāàÜèƒààà¥ ‡àāàÜèƒà

D ‡àāƒàà ‡àāƒàÚ ‡àāàܗààà¥

V ‡àāƒààà¥ ‡àāƒàÚ ‡àāà܍Ë

V Ÿ ‡à›Äà Ÿ ‡àāƒàÛ Ÿ ‡àāƒà

sanskrit supplement 41. 22/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
Ž’àÜ Ž’àÜ e¦j§à…à}™à Ž’àÜ

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j Ž’àÜ ›Ž’àƒàÛ ›Ž’àƒà

Lg ›Ž’àƒàà¥ Ž’à܁ॠ›Ž’àƒàÛ ›Ž’àƒà Ž’àÜ

W ›Ž’àƒàà Ž’àÜèƒààà¥ Ž’àܛèà

F ›Ž’àƒÛ Ž’àÜèƒààà¥ Ž’àÜèƒà

S ›Ž’àƒàà Ž’àÜèƒààà¥ Ž’àÜèƒà

D ›Ž’àƒàà ›Ž’àƒàÚ Ž’àܗààà¥

V ›Ž’àƒààà¥ ›Ž’àƒàÚ Ž’à܍Ë

V Ÿ ›Ž’à Ÿ ›Ž’àƒàÛ Ÿ ›Ž’àƒà

èàŠà™à¥ dà~à ŽàŠà¦}ààà ~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j èàŠàà}ॠèàŠà}™àÛ èàŠà}™à

Lg èàŠà}™àà¥ èàŠà}™àÛ èàŠà™à

W èàŠà™àà èàŠà·ƒààà¥ èàŠà›·

F èàŠà™Ú èàŠà·ƒààà¥ èàŠà·ƒà

S èàŠà™à èàŠà·ƒààà¥ èàŠà·ƒà

D èàŠà™à èàŠà™àÚ èàŠà™ààà¥

V èàŠà›™à èàŠà™àÚ èàŠà™ŽË

V Ÿ èàŠà}ॠŸ èàŠà}™àÛ Ÿ èàŠà}™à

sanskrit supplement 41. 23/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
ßÜ ‡àāàÜ e¦j§à…à}™à Ž’àÜ

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j ßÜ ›ßƒàÛ ›ßƒà

Lg ›ßƒàà¥ ›ßƒàÛ ›ßƒà

W ›ßƒàà ßÜèƒààà¥ ßܛèà

F ›ßƒÛ ›ßƒÚ ßÜèƒààà¥ ßÜèƒà

S ›ßƒàà ›ßƒà ßÜèƒààà¥ ßÜèƒà

D ›ßƒàà ›ßƒà ›ßƒàÚ ßܗààà¥ ß܃ààà¥

V ›ßƒààà¥ ›ß›ƒà ›ßƒàÚ ß܍Ë

V Ÿ ßÜ Ÿ ›ßƒàÛ Ÿ ›ßƒà

|à}ˍॠ|à}Ëà àj§à…à}™à }à~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j |à}Ë |à}ˍàÜ |à}ÌE›à

Lg |à}Ë |à}ˍàÜ |à}ÌE›à

W |à}ˍàà |à}Ëèƒàঁॠ|à}˛èà¦

F |à}ËÚ |à}Ëèƒàঁॠ|à}Ëèƒà¦

S |à}ˍà |à}Ëèƒàঁॠ|à}Ëèƒà¦

D |à}ˍà |à}ˍàÚ |à}ˍààà¥

V |à}˛à |à}ˍàÚ |à}ˍË

V Ÿ |à}Ë Ÿ |à}ˍàÜ Ÿ |à}Ì¡›à

sanskrit supplement 41. 24/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
±‘à}ॠ±‘àà ŠÚš }à~Ë¡

LYBDL.W #NYFQ(Singular) LgYFQ (Dual) EKXYFQ (Plural)

j ±‘à ±‘à—àÜ ±‘àà›—à

Lg ±‘à ±‘à—àÜ ±‘àà›—à

W ±‘à—àà ±‘àèƒààà¥ ±‘à›èà

F ±‘à—Ú ±‘àèƒààà¥ ±‘àèƒà

S ±‘à—à ±‘àèƒààà¥ ±‘àèƒà

D ±‘à—à ±‘à—àÚ ±‘à—ààà¥

V ±‘à›—à ±‘à—àÚ ±‘àË

V Q¯ \©v±©Y©G Ÿ ±‘à Ÿ ±‘à—àÜ Ÿ ±‘àà›—à

J (JUBM)
HU>@H*S OTHHKØ
KØ v(HKØ MOTRJHKØ

~±zààà J J@ JLÆ


HbS(X@ JLÆ J@LÆ JLÆ
SS(X@ JDM JX@ JDM
BSTV(1 J2L$ J2X$ J2L$
O®L( J2L@SÆ J2X@ J2L@SÆ
0( J2X J2X@ J2X
R/SL( JH2LMÆ J2X@LÆ JH2LMÆ

sanskrit supplement 41. 25/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
Hb (HbUBM)
 

 


~±zààà b@$ bD bD
HbS(X@ b@$ bD bD
SS(X@ b@>X@LÆ b@>X@LÆ b@>X@LÆ
BSTV(1 b@>X@LÆ b@>X@LÆ b@>X@LÆ
O®L( b@>X@LÆ b@>X@LÆ b@>X@LÆ
0( bX@D bX@D bX@D
R/SL( bX@D bX@D bX@D

H` (AGTUBM)
 

 


~±zààà `X HSw `(H:


HbS(X@ `(MÆ HSw `(H:
SS(X@ H`H>@ HSRH>@ H`H>@
BSTV(1 H`>X HSR>X H`>X
O®L( H`>X HSR>X H`>X
0( `X@:@LÆ HSR~:@LÆ `X@:@LÆ
R/SL( H`T HSRT H`T

sanskrit supplement 41. 26/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
BSTQÆ (AGTUBM)
 

 


~±zààà B3U@Q BSw B3U@HQ


HbS(X@ BSTQ BSw B3U@HQ
SS(X@ BSTH>@1 BSRH>@ BSTH>@1
BSTV(1 BST>X1 BSR>X BST>X1
O®L( BST>X1 BSR>X BST>X1
0( BST:@1LÆ BSR:@LÆ BST:@1LÆ
R/SL( BST1T BSRT BST1T

HU>@H*S

~àºoà}ॠ(AGTUBM) à»¥ (AGTUBM) Žà~™à}ॠ(AGTUBM)


~±zààà ~àºoà à»¥ Žà~™à

HbS(X@ ~àºoà à»¥ Žà~™à

SS(X@ ~àºoà›èà à½¥›èà Žà~™à›èà

BSTV(1 ~àºoàèƒà à½¥èƒà Žà~™àèƒà

O®L( ~àºoàèƒà à½¥èƒà Žà~™àèƒà

0( ~àºoàà}ààà¥ à——ààà¥ Žà~™àà}ààà¥

R/SL( ~àºoàŽË à»¥ŽË Žà~™àŽË

sanskrit supplement 41. 27/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math
HU>@H*S

d»}ॠ(AGTUBM) }àŠà}ॠ(AGTUBM) šŒà}ॠ(AGTUBM)


~±zààà d» d»Û }àŠà šŒà

HbS(X@ d» d»Û }àŠà šŒà

SS(X@ d»›èà d»à›èà }àŠà›èà šŒà›èà

BSTV(1 d»èƒà d»àèƒà }àŠàèƒà šŒàèƒà

O®L( d»èƒà d»àèƒà }àŠàèƒà šŒàèƒà

0( d»à}ààà¥ }àŠàà}ààà¥ šŒàà}ààà¥

R/SL( d»ŽË d»àŽË }àŠàŽË šŒàŽË

HU>@H*S

j§›™à ›j§™à}Ú fèà šÚ}à¿ fèà šÚ}à¿

(AGTUBM) ›¹Šàoà}à ~Ë¡ ›¹Šàoà}à }à~Ë¡ 


Ž’àÜ
~±zààà j§›™à fèàÛ fèÚ

HbS(X@ j§›™à fèàÛ fèÚ

SS(X@ j§›™à›èà fèààèƒààà¥ fèààèƒààà¥

BSTV(1 j§›™àèƒà fèààèƒààà¥ fèààèƒààà¥

O®L( j§›™àèƒà fèààèƒààà¥ fèààèƒààà¥

0( j§™àÜ}ààà¥ fèàƒàÚ fèàƒàÚ

R/SL( N©‚©ˆO©©£ fèàƒàÚ fèàƒàÚ

sanskrit supplement 41. 28/28


www.chitrapurmath.net © Shri Chitrapur Math