Вы находитесь на странице: 1из 3

Phn 1: Hin trng trin khai ERP Thch thc ln nht: thiu nhn s

4. Ti sao ng dng ERP Vit Nam cha ph bin? (VnMedia) - ERP l vit tt ca t ting Anh Enterprise Resource Planning, c ngha l H thng hoch nh ngun lc doanh nghip. C th ni mt cch n gin hn, ERP chnh l H thng thng tin qun l doanh nghip. Theo ng Hong Minh Chu - Gim c Cng ty FPT TP.HCM, c nhiu li ch i vi doanh nghip (DN) khi ng dng ERP. Nng sut lao ng s tng do cc d liu u vo ch phi nhp mt ln cho mi giao dch c lin quan, ng thi cc bo co c thc hin vi tc nhanh hn, chnh xc hn. DN c kh nng kim sot tt hn cc hn mc v tn kho, cng n, chi ph, doanh thu, li nhun ng thi c kh nng ti u ha cc ngun lc nh nguyn vt liu, nhn cng, my mc thi cng va sn xut, kinh doanh. Cc thng tin ca DN c tp trung, y , kp thi v c kh nng chia s cho mi i tng cn s dng thng tin nh khch hng, i tc, c ng. Khch hng s hi lng hn do vic giao hng s c thc hin chnh xc v ng hn. ng dng ERP cng ng ngha vi vic t chc li cc hot ng ca DN theo cc quy trnh chuyn nghip, ph hp vi cc tiu chun quc t, do n nng cao cht lng sn phm, tit kim chi ph, tng li nhun, tng nng lc cnh tranh v pht trin thng hiu ca DN. 80% khi lng cng vic trong qu trnh trin khai ERP l t vn, ch c 20% khi lng l lp trnh. Hu ht cc d n ERP khng thnh cng l do khu t vn cha tt. Vit Nam, chng ta cha c nhng chuyn gia t vn gii, c kinh nghim. V th, khi trin khai nhng ERP phc tp cho cc DN ln, chng ta nn thu t vn quc t, va m bo cho d n chc chn thnh cng, va to ra c hi hc hi tch ly kinh nghim cho Vit Nam. ng tic l nhiu ni vn cha coi t vn l then cht, khng chp nhn cc chi ph thu t vn. ERP khng n thun l cng ngh. Trn ht, n l ni tch ly kin thc v kinh nghim qun l, kinh nghim tc nghip. S dng ERP quc t l s dng kinh nghim qun l hng trm nm ca nhn loi. V th, vi nhng doanh nghip nn s dng nhng phn mm ERP quc t, s c hiu qu cao hn. Cng theo ng Chu, thit k mt ERP chuyn nghip t tiu chun quc t, cn c rt nhiu chuyn gia qun l xut sc trong nhiu ngnh cng nghip khc nhau, ng thi cng cn nhiu nm tch ly kinh nghim trin khai hon thin. Vo thi im hin ti, cha c cng ty phn mm Vit Nam tha mn tiu chun ny.

Ty tng quy m ca DN m la chn phn mm ph hp. Vi nhng DN nh, c th chn cc phn mm ERP do cc cng ty Vit Nam vit. Tuy nhin, cc ERP ni a hu ht cha c module sn xut; s lin kt gia cc module cha tht tt; tc gi ca cc ERP ni a phn ln u l nhng k s tin hc, trong khi thc cht ERP l quy trnh, l qun tr, v th h khng lng ht cc tnh hung qun l c th xy ra. Phn ln cc cng ty Vit Nam quan tm n trin khai ERP hin nay u l nhng cng ty ln vi doanh s t vi trm t ng tr ln. Chnh v th h quan tm n cc gii php hng u th gii nh SAP v Oracle. y l hai gii php c th phn ln nht th gii. Trc y, SAP v Oracle ch ch n nhng khch hng ln. Hin nay, h quan tm c n nhng DN nh vi cc gii php ph hp c gi cnh tranh. C nhiu nguyn nhn khin cho vic ng dng ERP Vit Nam cha ph bin. Cng tc gii thiu, tuyn truyn s cn thit ca vic ng dng ERP trong DN cha su rng, khin cho nhiu lnh o khng c iu kin tip xc vi cc gii php mi ny. Kinh ph u t trin khai ERP tng i ln, khin cho nhiu DN thn trng. Mt s DN i u trong vic trin khai ERP, nhng hiu qu cha t nh mong mun, nn to ra tm l hoi nghi nhng DN khc. Ngoi ra cn c nguyn nhn thuc v nng lc yu km ca cc cng ty trin khai ERP ti Vit Nam. ng dng ERP l xu th tt yu, l cng c quan trng DN nng cao nng lc cnh tranh, ng thi n cng gip DN tip cn tt hn vi cc tiu chun quc t. Mt DN nu ng dng ngay t khi quy m cn nh s c thun li l d trin khai v DN sm i vo n np. DN no chm tr ng dng ERP, DN s t gy kh khn cho mnh v to li th cho i th. Tuy nhin, ng dng ERP khng phi d, cn hi t nhiu iu kin c th ng dng thnh cng nh: nhn thc v quyt tm cao ca ban lnh o DN; cn xc nh ng n mc tiu, phm vi v cc bc trin khai; la chn gii php ph hp... Ngun: Doanh nhn 360 .