You are on page 1of 2

CU HI N TP MN H THNG THNG TIN QUN L C1. 1. Th no l mt t chc? Trnh by chu trnh ca cc hot ng qun l trong t chc. 2.

Phn loi cc quyt nh trong t chc. cho v d gii thch. C2. 3. nh ngha v nu nhng hiu bit v thut ng H thng thng tin (IS)? 4. Trnh by cc bc xc nh hiu qu kinh t ca h thng thng tin dng trong qun l. 5. Lin quan gia t chc, HTTT & qui trnh kinh doanh l g? C3. 6. Lp M hnh cc thnh phn ca h thng cng vic 7. V lu chc nng cho (Cross Funtional Flowchart) cho quy trnh nghip v ca h thng cng vic trn. 8. nh ngha v trnh by vic s dng cc qui trnh kinh doanh chc nng cho trong cng ty. C4. 9. M t nhng loi h thng thng tin theo cp bc qun l. 10. Trnh by v 4 loi HT chnh trong 1 doanh nghip & quan h ca chng vi nhau. 11. M t s khc nhau gia vic x l trc tuyn v x l theo l. Cho v d? 12. Ba phng php no s dng nhp d liu cho h thng x l giao dch? Cho v d mi phng php? 13. K ra ba dng bo co v thng tin ca mi dng bo co thng c s dng u v s dng nh th no? 14. H thng tin qun l (MIS) khc vi H x l giao dch (TPS) nh th no v mc ch, ngi s dng, chc nng ? 15. Cc HTTT mc chin lc h tr cho cc hot ng lp k hoch di hn ca cc nh qun l cp cao c ni l c yu cu thn thin vi ngi dng, nhng kh nng ha & phc tp cao c th khng cn cho cc loi HT khc. Bn c ng vi iu ny ko? Hy gii thch. 16. Gii thch mc ch m hnh bn trong ca h h tr ra quyt nh (DSS). 17. Trnh by v phn tch s khc nhau gia h h tr ra quyt nh (DSS) v h chuyn gia (ES). C5 18. M t cc HTTT h tr cho cc chc nng kinh doanh chnh: Bn hng & tip th, Sn xut, ti chnh k ton, & qun tr ngun nhn lc. C6 19. M t h thng ton doanh nghip (Enterprise system). Nhng li th v bt li g khi tin hnh pht trin h thng ny. 20. Theo kin ca bn, c t nht 3 yu t no gp phn vo kh khn ca vic tch hp HT cc chc nng & mc t chc khc nhau trong t chc? Hy gii thch. 21. Ch ra & m t ngn gn 3 ng dng ch yu thuc Enterprise application. 22. ERP l g? phn mm ERP l g? 23. Li ch ca ERP l g? Cc th thch ca HT ERP l g? 24. Ch ra 5 li ch ca HT CRM. 25. HT CRM tt c th lm gia tng li nhun cho cng ty nh th no? 26. Trnh by v HT SCM & n c s dng trong cc doanh nghip nh th no?

27. Trnh by v phn tch s khc nhau gia qun l quan h khch hng (CRM) vi qun l chui cung ng (SCM). C7. 28. Lit k & m t t nht 4 cch m Internet c th lm gim chi ph giao dch 29. Gii thch s khc nhau gia Internet, Intranet v Extranet. Gia chng c g chung vi nhau? 30. Trnh by cc chin lc kinh doanh thng mi in t. 31. Lit k & m t 3 loi thng mi in t chnh. Bn ngh loi no l c gi tr nht i vi tiu dng c nhn? gii thch. 32. S dng cng ngh Web c nhn ho, cc cng ty ang dch chuyn n vic bn l vi nh hng khch hng. Tho lun quan nim ny. C8. 33. Phn tch chui gi tr hu ch cp doanh nghip l lm ni bt ln cc hot ng c th trong doanh nghip, ni m HTTT hu nh l c 1 nh hng chin lc. Tho lun v m hnh ny, ch ra cc hot ng & m hnh c th p dng nh th no vo khi nim CNTT. C9. 34. Cc bc thc hin pht trin kin trc HTTT quc t. 35. Cc nguyn tc t chc m cng ty nn theo pht trin 1 cng ty ton cu & cu trc h tr HTTT ca n l g? Bn c ng ko? Bn c mun thay i cc nguyn tc ny thay bng nguyn tc khc ko? Gii thch. 36. Lit k t nht 4 vn trong vic pht trin HTTT quc t i vi qun l. Vn no bn ko mun i ph nht? ti sao? C10. 37. nh ngha cc thut ng kim sot nhp liu, kim sot x l, & kim sot kt xut. 38. 3 quan tm chnh ca ngi s dng & ngi xy dng HT l thm ha, bo mt & sai st qun tr. Bn ngh trong 3 ci ny, ci no i ph kh khn nht? ti sao? 39. Trnh by cc th thch v bo mt trn Internet.