Вы находитесь на странице: 1из 29

TRNG I HC KINH T TP.

HCM KHOA QUN TR KINH DOANH

TIU LUN
MN

T CHC H THNG THNG TIN DOANH NGHIP


TI: THC TRNG V GII PHP NG DNG H THNG THNG TIN TI CC DOANH NGHIP VIT NAM HIN NAY
Ging vin: ThS NGUYN VN NM

Sinh vin thc hin: TY LIN HN LP QT6 K32 STT : 017

TP. HCM ngy 4/11/2009

--------------------

p dng h thng thng tin ti cc doanh nghip gip nng cao nng sut lao ng, cung cp cho lnh o thng tin nhm ra quyt nh tt hn, hiu qu hn, gim ti a cng vic d tha, nng cao hiu qu cng vic.Tr gip cc cn b nghip v t chc, thc hin, qun l v kim tra cc hot ng nghip v v ti chnh - k ton, bn hng, vt t, d n, nhn s tin lng v thng tin iu hnh mt cch chnh xc, nhanh chng, thun tin, gim chi ph v tng hiu qu cng vic. Chng cng gp phn a cc hot ng ca doanh nghip i vo n np. p dng h thng thng tin ti cc doanh nghip l vn lun c quan tm bi l cng ngh thng tin c vai tr rt ln trong cc hot ng kinh t, sn xut kinh doanh, bn hng, xc tin thng mi, qun tr doanh nghip. Tuy nhin, vn cn rt nhiu cu hi cn t ra xung quanh vic ng dng trn.

I THC TRNG P DNG H THNG THNG TIN TI CC DOANH NGHIP.


Ban ch o cng ngh thng tin quc gia lm mt cuc kho st vic ng dng cng ngh thng tin ti 217 doanh nghip v nhng con s c c khin mi ngi khng khi bt ng. Hin cc doanh nghip Vit Nam mi ch u t khon chi ph rt nh b l 0,05- 0,08% doanh thu cho cng ngh thng tin, trong khi M con s trung bnh l 1,5%. Chnh sch u t cho cng ngh thng tin ca doanh nghip cn nhiu bt cp. a phn doanh nghip ch u t mt ln cho h thng thng tin v nng cp cc ng dng, do u t thp v hiu qu ca n cn thp hn. Cuc kho st cn cho Vic nhanh chng a ng dng cng ngh thng tin vo qu trnh t ng ho trong sn xut kinh doanh thy n thi im ny vn c nhng doanh nghip cha c mt ng dng cng ngh thng tin no. Khi doanh nghip nh nc cn 10%, trong khi cc thnh phn doanh nghip khc th c n 60% cha a cng ngh thng tin vo cng vic ca mnh. 40% doanh nghip cha dm u t mnh vo cng ngh thng tin v khng nhn vin c trnh qun l v khai thc. D h tng cng ngh c tha nhng hn 90% doanh nghip Vit Nam th , thm ch khng quan tm n vic xy dng cc website t qung b mnh trn internet. y l thng tin c ng Nguyn Tr Thanh (Vin pht trin doanh nghip) a ra ti hi tho H tr doanh nghip ng dng CNTT phc v hi nhp v pht trin t chc ti H Ni sng ngy 23/3. ng Thanh cho bit cuc iu tra nhm nh gi thc trng ng dng CNTT Vit Nam, tin hnh trn 2.233 doanh nghip 5 thnh ph ln, cho thy d c iu kin nhng vic u t ca cc DN cho CNTT hu nh khng c.

Vic u t cha c ch trng. 91,9% doanh nghip khng quan tm ti vic thit k, xy dng website qung b, gii thiu v chnh mnh ng dng cc phn mm trong qun l, nng cao hiu qu iu hnh sn xut cng khng c ch trng. Ngay ti nhng thnh ph ln nh TPHCM cng ch c cha y 30% doanh nghip xy dng website ca mnh. Con s ny cc thnh ph ln khc nh: H Ni, Hi Phng, Nng, Cn Th ln lt l 31,6%, 222,6%, 11,3 % v 14,1%.iu ng ngc nhin l c ti 70% doanh nghip hu nh khng s dng dch v web mc d h tng v cng ngh c sn.Hin vn cn 33,9% doanh nghip ti 5 thnh ph ni trn vn s dng dial-up kt ni internet. Nhng trng hp ny c nhiu cc thnh ph ln nh Nng, Cn Th, ni m ADSL c rt nhiu h gia nh s dng. Mt thc t ng bo ng l d trong thi bui kinh t th trng ngy cng cnh tranh gay gt, s pht trin ca CNTT gia tng n chng mt nhng vic ng dng thng mi in t trong cc doanh nghip ti 5 thnh ph c kho st gn nh bng con s khng.97,3% doanh nghip cho bit khng ng dng thng mi in t no trong hot ng. 2,7% doanh nghip c ng dng u l nhng doanh nghip ln v c hot ng trong lnh vc CNTT. Cc doanh nghip tuy c nhn thc bc u v tm quan trng ca cng ngh thng tin nhng s lng cc doanh nghip c th khai thc c su kh nng ca cng ngh thng tin mi ch dng li con s t i. Mt doanh nghip pht biu: Nhiu ni dng my tnh lm cc loi vn bn t kh lu, nhng my tnh c th ng dng c vo cng vic g na v lm nh th no tht s hiu qu, th c l n 80% vn rt lng tng. Khng c g ng ngc nhin khi chng trnh quan trng nht, c s dng rng ri nht trong cc doanh nghip l qun l ti chnh, k ton. Khong 88% s doanh nghip p dng cng ngh thng tin c s dng phn mm k ton ti chnh, nhng ngay c i vi nhng doanh nghip ng dng cng ngh thng tin, ch c khong 20% cc phn mm tho mn c yu cu ca h Qua trinh phat trin, Doanh Nghip buc phai xem xet va thit k lai h thng tng th vi chi co nh vy mi p dng h thng thng tin trong hoat ng cua cac doanh nghip mi c hiu qu. Thc trang cua nhiu doanh nghip Vit Nam hin nay la a tin hoc hoa mt s khu trong hoat ng san xut kinh doanh theo cach ap dung tng phn ma cha co thit k tng th. V d trc y khi mua nhng chic may vi tinh u tin, ngi ta co th cha nghi n vic co mt h thng phn mm k toan trn o. Khi trang bi phn mm k toan, ngi ta co th cha quan tm n vic phn mm nay phai kt ni vi phn mm quan ly nhn s, phn mm quan ly kinh doanh... iu ny dn n s thiu ng b trong h thng. iu nay mt phn do tm nhin, phn do kinh phi va quan trong la kha nng cua nha cung cp giai phap. Nhng n mt thi im nao o doanh nghip co th ng vng va canh tranh i hi cc doanh nghip phi i mi phi u t li h thng thng tin trong doanh nghip. Vic nay thng kem theo hin tng p bo cai cu, xy lai cai mi.

Rt nhiu doanh nghip va v nh ng dng CNTT u gp ba thch thc: nhn thc - nhn lc v kh nng cung ng cc sn phm v dch v CNTT tt cho doanh nghip va v nh cn hn ch. S quan tm cua cac doanh nghip i vi phn mm quan ly co nhiu mc khac nhau. C doanh nghip trang bi phn mm k toan n ln th 7 trong vong hn 10 nm qua. y la s it cac doanh nghip sn sang u t trang bi phn mm tt nhng kha nng cung cp cua thi trng cha ap ng u. Yu cu cua phn mm k toan trong nhng trng hp nh vy khng chi la k toan theo nghia ap ng yu cu v ch k toan do B Tai Chinh ban hanh ma phn ln la cac yu cu v thng tin quan tri kinh doanh. Nhng phn mm k toan khng ng dung c y cung chinh la nhng phn mm khng co tinh ng, tinh m va do o khng thich nghi c vi c thu quan ly cua doanh nghip. Tin trinh ap dung phn mm k toan cac doanh nghip thng din ra chm chap (t vai thang n hang nm tri). Nhiu doanh nghip co chu trng trang bi phn mm nhng qua trinh tim kim i tac hoc ln k hoach trin khai hay bi tri hoan vi nhiu vic khac quan trong hn. Tin trinh trang bi h thng tin hoc tng th (nh ERP) con chm chap hn nhiu. Cac doanh nghip va va ln hin nay quan tm rt nhiu n h thng ERP, nhng kha nng anh gia san phm cung nh y thc c tac dung cua vic ap dung ERP con m h, va cung cha co nhiu doanh nghip ap dung thanh cng ERP tham khao. S hiu bit khng ro rang v san phm cung vi u t ln cho d an buc doanh nghip phai cn nhc ky trc khi quyt inh. Nhiu doanh nghip trong thi gian qua a tich cc u t trang bi nhiu phn mm n le phuc vu cho cac muc ich quan ly khac nhau nh: K toan, quan ly ban hang, quan ly kinh doanh, phn mm iu hanh thng tin ni b, quan ly nhn s, phn mm lp k hoach san xut... Cac phn mm nay phat huy tac dung ln nhng khi gp phai vn m rng h thng thi doanh nghip lai lung tung khng bit kt ni chung vi nhau nh th nao co th dung chung thng tin, giam cng sc nhp d liu u vao, va co c thng tin u ra tng hp hn. Rt nhiu doanh nghip bit c y nghia cua phn mm k toan va ca phn mm quan ly tng th nhng lai khng bit c cach anh gia phn mm, khng co khai nim v vic ap dung phn mm nh th nao, tin hanh cu th ra sao. Vi vy ho thu n vi t vn, hoc la da hoan toan vao nha cung cp giai phap phn mm, khi o nha cung cp phn mm cung ng thi la nha t vn v nhng thay i cn co cua doanh nghip ap dung phn mm (trng hp nay rt ph bin Vit Nam). i vi cac doanh nghip nho (di 20 nhn vin), do cng vic quan ly con n gian, vn co th thc hin da vao kinh nghim va tri nh cng vi kinh phi con han hep nn cac doanh nghip nay thng trang bi phn mm k toan gia tri khng ti 1000 USD. Cac doanh nghip loai nay co rt nhiu la chon t cac nha cung cp phn mm ni ia.Va cung co rt nhiu doanh nghip (quy m va) a trai qua vic ap dung phn mm nhiu ln khng thanh cng nn ho quan tm thc s n cht lng phn mm. Cac doanh nghip loai nay sn sang u t vai ngan

USD cho phn mm k toan, hay vai chuc ngan USD co c mt h thng ERP ng dung c. S cac doanh nghip sn sang u t con s vai trm ngan USD hoc hang triu USD cho phn mm quan ly hin nay Vit Nam la rt it. Cac tng cng ty la cac khach hang tim nng cho cac d an phn mm co quy m loai nay. II NH GI P DNG H THNG THNG TIN TI CC DOANH NGHIP VIT NAM. 1. Thnh tu t c. ng dng CNTT trong qun l tr nn ph bin nc ta, hin nay nhiu cc t chc v cng ty u c ng dng CNTT vo cc vic khc nhau nh: Qun l cng vn i n; Qun l ti liu h s; Qun l ti chnh k ton; Qun l nhn lc; Qun l khch hng; Qun l ti sn, trang thit b, cng c, dng c, Mt d n trin khai h thng ERP quy m nht nc ta c chnh thc vn hnh thnh cng sau 2 nm trin khai, l h thng ERP c ti Cng ty FPT. Ti thi im vn hnh chnh thc, h thng c 40 n v trc thuc FPT tham gia v sau mt nm vn hnh s c ti 83 cng ty hch ton c lp ca FPT tham gia h thng. Ti FPT, ERP gip ci thin rt nhiu qu trnh kim sot ti chnh v hng tn (linh kin lp rp), cng n qua cc ch tiu, ng thi cung cp nhanh chng v chnh xc cc n hng v s liu hch ton. Quan trng nht l ERP h tr rt nhiu cho vic lp k hoch v ra quyt nh . Mt v d c th: sau khi p dng phn h QL sn xut cho h thng sn xut lp rp my tnh, t l giao hng ng hn trong 6 thng u nm 2004 l 94,9% (tng 18,5% so vi nm 2003 ).S ngy trung bnh tn linh kin lp rp l 43% gim 25% so vi nm 2003. Ngy 11/03/2008, Cng ty Thp Vit v Cng ty H thng thng tin FPT chnh thc k kt hp ng cung cp v trin khai gii php ng dng qun l h thng thng tin SAP ERP. L k kt din ra ti TP HCM . Theo ng Duy Thi, Tng Gim c tp on Thp Vit, khi u t vo d n ERP, THp Vit mong mun l mt trong nhng cng ty i tin phong trong cng tc chun mc qun l theo tiu chun quc t, chu s gim st ca h thng ERP v s dng ERP l mt cng c c lc qun l tp trung ton b ngun lc v hot ng sn xut kinh doanh ca tp on THp Vit, nng cao tm qun l cho ngun nhn lc ca tp on thp vit. H thng mySAP ERP hng u quc t ny c Thp Vit u t s dng, thng qua i tc chin lc ca SAP ti Vit Nam l FPT-IS, tch hp sn cc quy trnh khp kn, chuyn su cho ngnh thp s gp phn nng cao hiu qu hot ng qun l ton din ca tp on THp Vit cng nh nng tm qun l h thng thng tin ca cng ty theo ng cp quc t. Qua , Thp Vit s s hu cc cng ngh qun l tin tin nht cng nh ci tin cc quy trnh kinh doanh ca cng ty theo chun mc m ngnh thp th gii ang ng dng .

2. Hn ch. 2.1 Ti sao ng dng h thng thng tin ti cc doanh nghip Vit nam
cha cao ?. Ni n doanh nghip th c nhiu loi doanh nghip: doanh nghip ln, doanh nghip va, doanh nghip nh ...Thc t qua kho st cho thy nhiu doanh nghip ln bc u ch trng n vai tr ca cng ngh thng tin trong cng tc sn xut kinh doanh, cng tc qun l cng nh trong bn hng. Cn cc doanh nghip nh v va, do cha thc s thy c li ch ln lao ca cng ngh thng tin, cha lm quen c vi hnh thc kinh doanh trong mi trng thng mi in t, cha c am hiu v cng ngh thng tin vi mt tm nhn chin lc nn cha c s quan tm cn thit. Cc vn khc c lin quan n doanh nghip l h thiu kin thc v thi gian tip thu kin thc, thiu k nng qun l, s tng trng v a nhng trin vng ngn hn, t hng ra bn ngoi m iu c ngha l h khng nhn thy nhng tn hiu ca mi trng, cho n khi nhn ra th qu mun; 2.1.1 . Ro cn v nhn thc, nhn lc v ng dng Tm hiu thm v nhng thch thc i vi doanh nghip trong vic ng dng CNTT th thy trc ht vn nhn thc. Rt nhiu doanh nghip khng nh nhn thc r v vic ng dng CNTT, song thc t ch c s t hiu c y iu ny. y ngha l phi tr li c c 3 cu hi: Ti sao phi ng dng; ng dng ci g cho ph hp vi c th ca mnh; ng dng nh th no. a phn doanh nghip mi tr li c cu hi th nht, dn n tnh trng u t cha ng hng hoc cn hn ch - phn ln chi ph dnh cho trang thit b, c s h tng ch cha ch trng ti gii php, o to. C mt tr ngi d khc d ci ca hu ht cc cng ty phn mm khi qung b v tung sn phm ERP vo th trng l hng ro nhn thc ca khch hng vi cu hi ERP l g?. Bi cc chuyn vin CNTT ca doanh nghip ngi nm r nht v ERP th khng c quyn quyt nh c nn u t hay khng. Trong khi , ch doanh nghip - ngi ng vai tr quyt nh th li khng hiu ERP l g v n cn thit nh th no. Thch thc th hai ngun nhn lc. Chng phi gim c doanh nghip va v nh no cng c trnh v CNTT v quan tm ng mc ti CNTT. ng Nguyn Vn Tho, Tng Th k Phng Thng mi & Cng nghip Vit Nam ni vui nu gim c m cu lng th phong tro chi cu lng doanh nghip ln rt mnh. Khi no gim c iu hnh cng vic bng CNTT th lc t khc cc thnh vin trong doanh nghip s lm vic bng cng ngh thng tin. Thc t c chng minh, Trung tm Cng ngh Thng tin CDiT, Gim c iu hnh ton b cng vic qua mng nn t li xe n trng phng u phi vo mng

xem mnh phi lm vic g. Tuy nhin cng phi xt ti iu kin l nhng doanh nghip ln, cn vi cc doanh nghip va v nh, nhiu n v cha c c my fax, gim c phi lo tng ngy tr lng ng hn cho nhn vin th cng kh ni ti vic ng dng CNTT. Th ba kh nng cung ng cc sn phm v dch v CNTT tt cho doanh nghip va v nh cn hn ch. Rt d tm phn mm k ton nhng kh tm c nhng sn phm c th nh thit k cho ngnh may, ngnh cu ng. Cha k cht lng sn phm khng tt, gi li cao so vi kh nng ca doanh nghip va v nh. Theo mt nghin cu v th trng dch v kinh doanh Vit Nam, hn 70% doanh nghip Vit Nam khng tha mn vi cc dch v c cung cp. 2.1.2 . Kh nng ti chnh yu . kh nng ti chnh yu nn u t thp v khng c phng tin o to cng nhn ti cng ty. Hn na, ti Vit Nam, mi trng cng ngh thng tin cha thun li cc doanh nghip c th p dng, h tng k thut cho pht trin cng ngh thng tin cn hn ch . Chi ph hot ng ti Vit Nam kh cao, ch yu do vic qun tr h thng thng tin ti cc doanh nghip cn nhiu yu km Vic u t h thng ERP rt khc so vi phn mm hot ng n l. Chi ph c tnh u t cho h thng ERP bao gm: chi ph u t phn cng, c s h tng, truyn thng (nh my tnh, h thng mng, ng truyn, my ch); chi ph bn quyn (gm vic mua cho cc my tnh, my ch, cc phn mm nh cung cp ERP yu cu, thng l h qun tr d liu); chi ph tr cho nh cung cp phn mm ERP. Ngoi ra, doanh nghip c th phi tr mt s chi ph nh chi ph t vn ban u nu thu t vn h thng ring, chi ph o to pht sinh khi c s thay i nhn s trong qu trnh trin khai, chi ph pht sinh thm trong qu trnh vn hnh.Nn chi ph u t cho h thng ERP l rt ln c th ln n vi trm ngn cho ti vi triu . 2.1.3 Doanh nghip Vit Nam cha cm thy nguy c cnh tranh khi Vit Nam tham gia vo khi kinh t thng mi khu vc v th gii. T chc AT Kearney va nh gi Vit Nam l mt trong 10 nc hp dn nht th gii v thu ht u t nc ngoi trong pht trin th trng bn l.S hp dn ny bt ngun t hai yu t chnh l th trng Vit Nam c mt dn s kh cao v doanh nghip trong nc cn yu km trong vic pht trin h thng phn phi, c bit l trong qun tr h thng thng tin. Trong khi , cc doanh nghip nc ngoi, vi th mnh v vn, cng ngh, trnh qun l, s rt thun li trong vic chim lnh th trng Vit Nam Tm l chung ca rt nhiu lnh o cc c quan hin nay l ng dng CNTT cng tt, cha ng dng cng chng sao. Khng c g bc bch c. Hin ti, nhiu doanh nghip Vit Nam vn cha xy dng h thng trao i thng tin in t

(Electronic Data Interchange - EDI), nn chi ph giao dch cao. Theo tnh ton, nu pht trin tt EDI, doanh nghip c th tit kim c 0,7% chi ph hu cn, gim c 7 - 13% thi gian phc v khch hng, gim 5 - 10% thi gian thng k k ton, gim ri ro... Trong khi , nhiu doanh nghip Vit Nam cn cha ch trng u t pht trin EDI, bi cho rng, pht trin EDI s gp rt nhiu kh khn, do EDI l cng ngh phc tp, tn nhiu thi gian v chi ph u t ban u ln, pht trin EDI s thay i quy trnh hot ng ni b hin ti, i tc kinh doanh khc nhau s dng cc chun truyn tin khc nhau...Cc tp on bn l ton cu nh Metro, Wal-Mart, Auchan, Carrefour s tng bc tin n vic ngng giao dch vi cc nh sn xut hng tiu dng qua fax hay e-mail theo cch thc truyn thng v thay vo l giao dch qua EDI. Nu doanh nghip Vit Nam khng y nhanh tc pht trin qun tr h thng thng tin, th hu nh khng th hp tc kinh doanh vi cc doanh nghip . 2.1.4 .Thiu lc lng lao ng c trnh . Kh khn ln nht v bao trm i vi doanh nghip vn dng ERP l vn con ngi. Lm th no nhn lc trong cng ty ha nhip c vi mi trng mi, quy trnh mi. c bit, i vi cc doanh nghip c i ng lao ng gi th kh khn cng tng ln. Kh khn khng ch dng li tui lao ng m cn s lng cng vic. Qu trnh trin khai ERP i hi cng on chy th, kim tra v sau a vo p dng. V vy, mc nhin cng vic ca nhn vin s tng ln. Nu chnh sch i ng khng ph hp th s dn n hin tng chng li d n. Quan trng hn l vn gii quyt lao ng sau d n. Thc t, khi trin khi ERP, doanh nghip phi chun b i ng nhn vin ERP rt ln. Vy sau khi kt thc d n ERP th s nhn vin ny s i u, lm g? Nhn vin no s b ct gim t chng trnh ERP ?Mt kh khn na cng khng km phn quan trng l vn cng ngh. Cng ngh y chnh l iu kin hot ng ERP. Theo , cng ngh s bao gm cc yu t sau: h thng mng (server), my vi tnh, trang thit b trin khai. Vic trin khai cho cc cng ty thnh vin s gp kh khn hn nu h thng mng my tnh khng ng b. 2.2 Ti sao ng dng ERP thng tht bi .

Gn 70% d n ng dng ERP kt cc tht bi (Gartner Group); Khong 50% khch s dng dch v ERP cho rng cc chng trnh phn mm khng t c mc ch ra, ch c 30% l hi lng vi s thnh cng ca nhng d n ny (Boston Consulting Group); Cc phn mm qun l doanh nghip ang trong tnh trng hn lon. Thi ERP kt thc! (chuyn gia hng u v gim nh cng ngh IT, Paul Strassmann). Tt nhin nhng nh cung cp dch v ERP s c kin tri ngc (Vit Nam chng ta cn cha bt u, lm sao li kt thc! ngi dch). Nhng cho d cc con s thng k c th i ngi, vi 70% thnh cng v 30% tht bi th y vn l mt hu qu nng n. 2.2.1 Thng nht cc thnh vin trong phng ban hiu r phng php s dng ERP. mc n gin nht, ERP l mt tp hp nhng phn h thc hin cc nhim v khc nhau trong cng ty bao gm ti chnh, nhn s, sn xut v qun l kho. gt hi c hiu qu tt nht t phn mm ny, cn c gii php khin cho mi thnh vin trong cng ty ca bn chp nhn cc phng php lm vic c vch ra. Nu cc thnh vin cc phng ban khc nhau s dng ERP m khng nht tr rng cc phng php lm vic c tch hp vo trong phn mm ny khng hay hn nhng phng thc m h ang p dng th h s phn i vic s dng phn mm ny hoc s mun CNTT can thip thay i phn mm sao cho ph hp vi nhng phng thc m h thng lm. y l chnh l ro cn ca cc d n ERP. Cc cuc u tranh chnh tr s n ra hoc thm ch d l phn mm c c ci t hay khng. CNTT b sa ly trong nhng n lc tu chnh t , ko di iu chnh phn mm ERP sao cho ph hp vi nhng mong c ca nhng ngi ng u doanh nghip. Vic tu chnh khin cho phn mm ny khng c n nh v kh bo tr khi cui cng n c trin khai vo thc t. V ERP nh hng qu nhiu nhng tqui trnh m mt doanh nghip thng thc hin, tht bi v phn mm c th dn n tnh trng ngng tr hon ton hot ng. Nhng CNTT c th sa li kh nhanh trong mi trng hp v bn cnh mt vi cng ty ln c th tu chnh ERP theo mt vi m tup no - mi doanh nghip u c mt vn ho cng ty ring bit v phi c nhng phng thc hot ng in hnh m mt nh cung cp khng th tnh c khi h pht trin phn mm . Sai lm m cc cng ty mc phi l cho rng vic thay i nhng thi quen ca cc thnh vin trong cng ty s sm hn l vic tu chnh phn mm. Khng hn l vy. cc thnh vin trong cng ty s dng phn mm nng cao cch thc lm vic l mt thch thc kh khn hn nhiu. Nu cng ty ca bn phn i thay i th d n ERP ca bn cng d tht bi hn.

2.2.2. Cng tc gii thiu tuyn truyn ERP Vit Nam cha ph bin C nhiu nguyn nhn khin cho vic ng dng ERP Vit Nam cha ph bin. Cng tc gii thiu, tuyn truyn s cn thit ca vic ng dng ERP trong

doanh nghip cha su rng, khin cho nhiu lnh o khng c iu kin tip xc vi cc gii php mi ny. Kinh ph u t trin khai ERP tng i ln, khin cho nhiu doanh nghip thn trng. Mt s doanh nghip i u trong vic trin khai ERP, nhng hiu qu cha t nh mong mun, nn to ra tm l hoi nghi nhng doanh nghip khc. Ngoi ra cn c nguyn nhn thuc v nng lc yu km ca cc cng ty trin khai ERP ti Vit Nam 80% khi lng cng vic trong qu trnh trin khai ERP l t vn, ch c 20% khi lng l lp trnh. Hu ht cc d n ERP khng thnh cng l do khu t vn cha tt. Vit Nam, chng ta cha c nhng chuyn gia t vn gii, c kinh nghim. V th, khi trin khai nhng ERP phc tp cho cc doanh nghip ln, chng ta nn thu t vn quc t, va m bo cho d n chc chn thnh cng, va to ra c hi hc hi tch ly kinh nghim cho Vit Nam. ng tic l nhiu ni vn cha coi t vn l then cht, khng chp nhn cc chi ph thu t vn. Ty tng quy m ca doanh nghip m la chn phn mm ph hp. Vi nhng doanh nghip nh, c th chn cc phn mm ERP do cc cng ty Vit Nam vit. Tuy nhin, cc ERP ni a hu ht cha c module sn xut; s lin kt gia cc module cha tht tt; tc gi ca cc ERP ni a phn ln u l nhng k s tin hc, trong khi thc cht ERP l quy trnh, l qun tr, v th h khng lng ht cc tnh hung qun l c th xy ra. thit k mt ERP chuyn nghip t tiu chun quc t, cn c rt nhiu chuyn gia qun l xut sc trong nhiu ngnh cng nghip khc nhau, ng thi cng cn nhiu nm tch ly kinh nghim trin khai hon thin. Vo thi im hin ti, cha c cng ty phn mm Vit Nam tha mn tiu chun ny. 3. ng dng ERP l mt xu th tt yu. V l thuyt, ng dng ERP doanh nghip s thc hin mt cuc i i. Vi h thng phn mm thng nht, a nng, qun xuyn mi lnh vc hot ng t k hoch ho, thng k, kim ton, phn tch, iu hnh - ERP s gip theo di v qun l thng sut hot ng ca doanh nghip, tng tnh nng ng, mn do, m bo phn ng kp thi trc thay i lin tc Theo nhn nh ca cc chuyn gia, ngy nay i vi 1 DN, ERP l xu th tt yu. Bn thn xu th ny l h qu ca 5 xu th quan trng khc, vic nhn thc ng cc xu th thi i v kp thi thay i cho ph hp vi cc xu th l phn quan trng nht trong vic hoch nh chin lc ca mi DN. Xu th th nht lin quan n vic internet ang thay i th gii hng ngy, hng gi. Nu nh cc ng cao tc ch c th rt ngn khong cch a l th internet thc s xo b chng... Ni cch khc trong tng lai mi doanh nghip u s dng internet. Xu th th hai l ton cu ho, y l xu th do cc nc pht trin ch ng, cc nc lc hu b ng phi i theo. Trong qu trnh ton cu ho, s cnh tranh quc t s thay th dn cnh tranh ni a. Cc DN khng cn s bo tr ca Nh nc. Trong tng lai gn, mt cng ty khng c kh nng cnh tranh s thua ngay trn th trng ni a.

Xu th th ba l tc thay i ngy cng cao. Chng ta d dng quan st thy s thay i n chng mt ca mu m sn phm cng nh cng ngh ch to ra chng. Nu nh c trng ca thp nin 80 l cht lng , thp nin 90 l ti cu trc th c trng ca thp nin chng ta ang sng l tc . Vic tip cn vi nhiu thng tin hn thay i su sc li sng ca ngi tiu dng. Khi hot ng kinh doanh theo yu cu ca th trng phi t tc rt cao th chnh bn thn ca kinh doanh cng thay i. Trong tng lai ch c nhng cng ty c kh nng phn ng nhanh chng vi nhng thay i ca th trng mi c kh nng tn ti v pht trin. Xu th th t l quyn li ca khch hng ngy cng c coi trng hn, ngi tiu dng hiu bit hn, yu cu ngy cng cao v c nhiu la chn hn cho mt sn phm dch v bt k. Trong tng lai ch c nhng cng ty hiu r nhu cu v p ng quyn li ca khch hng mi kh nng tn ti v pht trin . Xu th th nm l s hnh thnh x hi thng tin. Trong thi gian gn y, chng ta hay nghe cm t nn kinh t tri thc. Nn kinh t ny cn c mt tn gi khc l x hi ho thng tin. Xt t gc th trng, cn hng thu thng tin thay i ngi tiu dng mt cch su sc v ton din. H khng ch c thng tin v gi c, sn phm ca mt hng quen dng m cn c thng tin v cc sn phm thay th ca cc hng cnh tranh. S tip cn vi nhiu thng tin cng m ra cho cc DN nhng c hi kinh doanh mi. Thng tin tr thnh mt li th cnh tranh. V vy trong bi cnh ny, DN khng th tn ti v pht trin nu bn thn n li thiu thng tin Do vy, theo cc chuyn gia CNTT, thch ng vi cc xu th trn, ERP l mt trong nhng vic quan trng nht m DN phi lm. Mt h thng ERP online trn mng internet cho php cc DN c nhiu a im phn tn khai thc c hiu qu h thng kt ni ton cu cng nh lnh o ca cc DN c th kim sot iu hnh trc tip DN ngay c khi ang i cng tc xa (xu th 1). ERP thc s gip cc DN sn sng tham gia qu trnh ton cu ho bng mt h thng qun tr tin tin theo tiu chun quc t. ERP cn gip DN kh nng phn ng nhanh vi nhng thay i ca th trng, gp phn nng cao cht lng phc v khch hng. ERP l h thng thng ca doanh nghip c th tn ti v pht trin trong x hi thng tin. V c bn h thng ERP thng bao gm cc ng dng phc v tc nghip, cc ng dng phc v kim sot, gim st v cc ng dng cung cp thng tin h tr ra quyt nh. N c th mang li cho DN rt nhiu li ch nh: tc nghip nhanh hn, chnh xc hn, tit kim chi ph thu nhp thng tin; thng tin y v kp thi hn;kh nng chia s thng tin cao hn;cung cp cng c kim sot tt gim tn kho; gim cng n cng nh cc bin php kp thi h tr bn hng tt hn, to ra tnh ng b gia k hoch, sn xut v kh nng tiu th; tng li nhun cho DN; p ng tt nhu cu ca khch hng... Vic phn tch cc s liu trong mi quan h vi cc loi nh mc c th gip ch cho lnh o trong vic iu chnh v lp k hoch thng tin cho thi gian tip theo. Ngoi ra, vic trin khai ERP cn mang li cho DN mt li ch rt quan trng khc l c tip cn vi tnh chuyn nghip v khoa hc ca mn qun tr quc t. Mt DN ng dng ERP p ng cc tiu chun kim ton quc t s c hnh nh tt hn. V quan trng nht, khng c ERP, DN

kh c th nhn thy im yu im mnh ca mnh ,v th t c kh nng ci thin v nng cao nng lc cnh tranh. Ngy nay, im khc bit gia hai DN hng u khng cn l nguyn vt liu, quy trnh sn xut, cng ngh ch to... v hu nh tt c u theo mt chun quc t chung. Do vy, yu t thnh t, to s khc bit trong vic chy ua cnh tranh gia cc DN nm chnh h thng ERP. Bi trong tng lai nhng cng ty c h thng thng tin xut sc mi c kh nng tn ti v pht trin.

Quy trnh ng dng h thng thng tin trong qun l

III GII PHP NNG CAO NG DNG H THNG THNG TIN TI DOANH NGHIP.
1 . Thit lp l trnh ng dng cng ngh thng tin trong doanh nghip mt cch ph hp. Trc tin l phi nng cao nhn thc ca doanh nghip. Mt m hnh kch bn vi t cch l mt phng tin i t giai on i mi nhn thc n giai on ng dng cng ngh thng tin mt cch chin lc s ng vai tr quan trng. Chng l cng c gip hnh thnh t duy chin lc ca cc nh qun l v cc doanh nghip. M hnh kch bn cng ngh thng tin l mt cng c cho doanh nghip trong vic gip h hiu c s ng dng c tnh chin lc ca cng ngh thng tin t trin vng trung hn. Vai tr ca m hnh l nng cao nhn thc ca mi ngi ang quan tm n cng ngh thng tin bng cch kch thch cc qu trnh hc hi m s c tc dng tch cc. L trnh ng dng cng ngh thng tin trong doanh nghip u t c s h tng: Doanh nghip trang b my tnh, thit lp mng cc b LAN, hay cc mng din rng WAN. Lc ny doanh nghip c th thit lp kt ni Internet, cc mi trng truyn thng gia cc vn phng, gia cng ty vi cc i tc y l giai on xy dng phn xc cho ng dng CNTT. Giai on s khai : c hiu l dng my tnh cho cc ng dng n gin. Chng hn, ng dng son tho vn bn, bng tnh Excel, lu tr vn bn, thit lp h thng Email, lp lch cng tc hoc mc cao hn l thit lp cc trao i i thoi trn mng (Forum). Giai on ny tc ng trc tip n c nhn tng thnh vin trong cng ty Mc tc nghip : Bt u a cc chng trnh ti chnh k ton, qun l bn hng, qun l nhn s-tin lng vo s dng trong tng b phn ca n v. Giai on ny tc ng trc tip n phng ban khai thc ng dng. c im ln nht ca

giai on ny l cc ng dng mang tnh ri rc, hng ti tc nghip v thng k. Vic phn tch qun tr, iu hnh c nhng t v khng tc thi. y cng l mc p dng CNTT ph bin nht hin nay ca doanh nghip Vit Nam. ng dng CNTT mc chin lc: Lc ny ngoi iu hnh tc nghip, CNTT khng cn l ng dng n thun m l gii php theo m hnh qun tr gip doanh nghip thay i cht lng qun l ni ti, nng cao nng lc iu hnh, tng hiu qu v nng lc cnh tranh ca mnh. y l cch p dng CNTT ca DN cc nc tin tin. Cc m hnh qun tr c p dng y l ERP (Enterprise Resouce Planning Hoch nh khai thc ngun ti nguyn DN), SCM (Supply Chain Management Qun tr cung ng theo chui), CRM (Customer Relationship Management Qun tr mi quan h khch hng). c im ln nht ca giai on ny l CNTT tc ng n ton b DN. Vic iu hnh c thc hin trn h thng vi s liu trc tuyn v hng ti phn tch qun tr. ng dng thng mi in t : Giai on ny, doanh nghip dng cng ngh Internet hnh thnh cc quan h thng mi in t nh B2B, B2C v B2G. Thng mi in t y khng n thun l thit lp Website, gii thiu sn phm, nhn n t hng, chm sc khch hng qua mng m l k tha pht huy sc mnh trn nn tng d liu v cc quy trnh nghip v hnh thnh trong DN. iu ny minh chng cho vai tr ct li, khng th thiu ca ERP trong chin lc di hn, ti thiu l 10 nm. 2 . Chun b lc lc lng lao ng c tay ngh cao. Chun b v con ngi s l khu quan trng nht trong khi chun b trin khai ERP. Cn phi c s ng lng t ban qun tr cp cao nht n tng nhn vin. chun b tt iu ny, ban qun l cn phi gii thch r tc dng ca ERP v cn phi tm hiu, quan tm n nhng kh khn ca nhn vin khi thc hin ERP. Cng nh cn phi ng vin, khen thng trong qu trnh thc hin. S quyt tm cao ca cn b cng nhin vin l yu t dn n thnh cng rt cao khi trin khai ERP. Khi tip cn cc doanh nghip b tht bi trong vic trin khai ERP th a s cc doanh nghip tha nhn l h gp rt nhiu vn khu con ngi. V vic gii quyt tt ngun lao ng bn cnh chnh sch ng vin cng rt cn thit khi nghin cu trin khai ERP. 3 . i mi cng ngh . i mi v cng ngh, trang b h thng mng my tnh cho ton h thng. Cn c s i mi ng b trong h thng cng ngh thng tin ca ton doanh nghip. Mt ng c mun hot ng tt th nht thit cc b phn trong n phi u tt. Trnh s u t tp trung tht tt mt ch ri s dn n s khp khing. V bn cht ca ERP l s hot ng ti d liu v trung tm x l v mang tnh update lin tc trn ton h thng.Cn nhc gia chi ph tit kim c so vi chi ph b ra khi trin khai ERP. Khng nn coi ERP l gii php bt buc nu doanh nghip mun tn ti. Cn thit nghin cu tht k v nh cung cp. Hin nay, ERP cn qu

mi. Ci mi y c khu k thut ln kinh nghim trin khai. Chnh v vy, t c hiu qu cao trong cng tc trin khai ERP, cc doanh nghip cn phi b thi gian nghin cu v hoch nh cc kch bn ERP. Thnh lp i nghin cu gii php ERP 4. ng dng ERP H thng hoch nh ngun lc doanh nghip. Mi trng kinh doanh hin i vi p lc cnh tranh ngy mt gia tng buc doanh nghip lun tm kim gii php cung cp sn phm v dch v ti khch hng nhanh hn, r hn, v tt hn i th. vn ti mc tiu ny, doanh nghip n lc hon thin cng tc qun l s dng hiu qu nht cc ngun lc trong qu trnh sn xut kinh doanh.Vi s tr gip ca cng ngh thng tin, doanh nghip c cng c hu hiu l cc h thng phn mm qun tr doanh nghip. Vic p dng cc phn mm ny ngy cng tr nn ph bin v thit yu vi doanh nghip. Tuy vy, ph bin trn th trng phn mm ng dng cho doanh nghip hin nay mi ch l cc sn phm p dng cho h thng k ton hay qun l cng vn giy t, cha xut hin nhng h thng tch hp c kh nng bao qut ton b qu trnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip.Nhng nm gn y, mt khi nim mi c gii thiu ti Vit Nam- H thng Hoch nh Ngun lc Doanh nghip (Enterprise Resource Planning, ERP). ng dng ERP l xu th tt yu, l cng c quan trng doanh nghip nng cao nng lc cnh tranh, ng thi n cng gip doanh nghip tip cn tt hn vi cc tiu chun quc t. Mt doanh nghip nu ng dng ngay t khi quy m cn nh s c thun li l d trin khai v doanh nghip sm i vo n np. Doanh nghip no chm tr ng dng ERP, doanh nghip s t gy kh khn cho mnh v to li th cho i th. Tuy nhin, ng dng ERP khng phi d, cn hi t nhiu iu kin c th ng dng thnh cng nh: nhn thc v quyt tm cao ca ban lnh o doanh nghip; cn xc nh ng n mc tiu, phm vi v cc bc trin khai; la chn gii php ph hp... ERP khng n thun l cng ngh. Trn ht, n l ni tch ly kin thc v kinh nghim qun l, kinh nghim tc nghip. S dng ERP quc t l s dng kinh nghim qun l hng trm nm ca nhn loi. V th, vi nhng doanh nghip nn s dng nhng phn mm ERP quc t, s c hiu qu cao hn. 5 . p dng cc phn mm qun tr ngun lc doanh nghip ton din. H thng thng tin qun tr doanh nghip CRM (Customer Relationship Management)H thng thng tin qun tr quan h khch hng CRM (Customer Relationship Management): l mt chin thut kinh doanh c xy dng vi phng chm khch hng l trng tm. Mc tiu ch yu ca phn h ny l tng ti a doanh thu thng qua vic p ng mi nhu cu ca khch hng ngy cng tt hn bng cch tng cng trao i giao tip vi tng khch hng tm hiu nhu cu thc t ca h. Gii php ny cho php nh qun l doanh nghip c ci nhn nhiu chiu hn v nhm khch hng ca mnh c v chiu rng v chiu su. Bt

c thng tin g qu v cn bit v khch hng ch cn click vo h thng thng tin lun sn sng v y nht.

H thng thng tin qun l SCM (Supply Chain Management) H thng thng tin qun tr dy chuyn cung ng SCM (Supply Chain Management): y l mt phn h trong h thng qun tr doanh nghip ERP hon chnh bao gm tt c cc hot ng qun l cn thit nh qun l ha n chng t, hng mua v, hng bn ra, lu thng v tnh ton nhng mt hng cn tn ng vi mt c nhn khch hng v cng ty ca h v ngi cung cp vi ngi mua. H thng thng tin qun l HCM (Human Capital Management) H thng thng tin qun tr ngun nhn lc HCM (Human Capital Management): l gii php h tr ti a cho lnh o cc cp a ra cc quyt nh ng n v s dng ngun lc lao ng, thc hin vic tr lng v phn phi tin thng cho ngi lao ng hp l, cng bng, ng php lut, khuyn khch v ng vin mi ngi tham gia lao ng vi c gng cao nht. H thng qun tr thng minh BI (Business Intelligence) H thng qun tr thng minh BI l nhng cng ngh, ng dng hoc phng php thu thp, tng hp, v phn tch nhng s liu v c s d liu ca doanh nghip. Do

, BI nht thit phi i km vi mt trong nhng h thng thng tin qun tr doanh nghip ERP c bn nht. Mc ch chnh ca h thng BI l h tr cc nh qun l doanh nghip ra quyt nh v c th d on gn ng trc nhng kh nng c th xy ra i vi doanh nghip trong tng lai. H thng BI cng c nhng phn h nh nh BI Ti chnh K ton, BI Bn hng, BI qun tr n t hng, BI qun tr nhn s, BI qun tr knh phn phi, BI qun tr dch v, BI qun tr Marketing, v..v..

IV P DNG H THNG THNG TIN QUN L DOANH NGHIP ERP.


ERP l vit tt ca t ting Anh Enterprise Resource Planning, c ngha l H thng hoch nh ngun lc doanh nghip. H thng Hoch nh Ngun lc Doanh nghip- Enterprise Resource Planning (ERP) l mt thut ng c dng lin n n mt lot hot ng ca doanh nghip, do phn mm my tnh h tr , gip cho cng ty qun l cc hot ng ch cht ca n, bao gm: k ton, phntch ti chnh, qun l mua hng, qun l tn kho, hoch nh v qun l sn xut, qun l hu cn, qun l quan h vi khch hng, v.v Mc tiu tng qut ca h thng ny l m bo cc ngun lc thch hp ca doanhnghip nh nhn lc, vt t, my mc v tin bc c sn vi s lng khi cn, bn chc s dng cc cng c hoch nh v ln k hoch.Mt phn mm ERP l mt phn mm my tnh cho php doanh nghip cung cp v tng hp s liu ca nhiu hot ng ring r khc nhau t c mc tiu trn.Hoch nh ngun lc doanh nghip. y l phng tin hin i, s dng cng ngh thng tin qun l tt c cc ngun lc ca doanh nghip (nhn lc, ti chnh, phng tin v t liu sn xut ). Ngoi chc nng qun l, ERP cn m nhn lun nhim v phn tch, kim tra thc trng s dng ngun lc vi mi mc cp nht ph thuc theo yu cu ca nh qun l.

ng dng ERP. Nng sut lao ng s tng do cc d liu u vo ch phi nhp mt ln cho mi giao dch c lin quan, ng thi cc bo co c thc hin vi tc nhanh hn, chnh xc hn. Doanh nghip c kh nng kim sot tt hn cc hn mc v tn kho, cng n, chi ph, doanh thu, li nhun ng thi c kh nng ti u ha cc ngun lc nh nguyn vt liu, nhn cng, my mc thi cng va sn xut, kinh doanh.

Cc thng tin ca DN c tp trung, y , kp thi v c kh nng chia s cho mi i tng cn s dng thng tin nh khch hng, i tc, c ng. Khch hng s hi lng hn do vic giao hng s c thc hin chnh xc v ng hn. ng dng ERP cng ng ngha vi vic t chc li cc hot ng ca doanh nghip theo cc quy trnh chuyn nghip, ph hp vi cc tiu chun quc t, do n nng cao cht lng sn phm, tit kim chi ph, tng li nhun, tng nng lc cnh tranh v pht trin thng hiu ca doanh nghip. ng dng ERP l xu th tt yu, l cng c quan trng doanh nghip nng cao nng lc cnh tranh, ng thi n cng gip doanh nghip tip cn tt hn vi cc tiu chun quc t. Mt doanh nghip nu ng dng ngay t khi quy m cn nh s c thun li l d trin khai v doanh nghip sm i vo n np. DN no chm tr ng dng ERP, doanh nghip s t gy kh khn cho mnh v to li th cho i th. Tuy nhin, ng dng ERP khng phi d, cn hi t nhiu iu kin c th ng dng thnh cng nh: nhn thc v quyt tm cao ca ban lnh o doanh nghip; cn xc nh ng n mc tiu, phm vi v cc bc trin khai; la chn gii php ph hp... 1 . Cc tin ch khi ng dng ERP trong doanh nghip.

H thng Thng tin Qun l Doanh nghip ERP tr gip cc cn b nghip v t chc, thc hin, qun l v kim tra cc hot ng nghip v v ti chnh - k ton, bn hng, vt t, d n, nhn s tin lng v thng tin iu hnh mt cch chnh xc, nhanh chng, thun tin, gim chi ph v tng hiu qu cng vic. Cc phn h ng dng nghip v c mi lin h cht ch vi nhau trong mt kho d liu chung v nht qun ton doanh nghip. Chng cng gp phn a cc hot ng ca doanh nghip i vo n np. Cung cp v x l kp thi cc thng tin cn thit trong qu trnh hot ng Do yu cu qun l, iu hnh cc hot ng sn xut, kinh doanh trong mi trng cnh tranh, lnh o doanh nghip v cn b chuyn mn nghip v cc phng ban cn nhanh chng nhn c d liu cn thit v x l thng tin, ch ng p ng cc thay i ca tnh hnh thc t. c bit, thng tin iu hnh doanh nghip cho php lnh o doanh nghip nm bt c thng tin trc tuyn cn thit v hot ng hng ngy ngay c khi i cng tc. Ra quyt nh tt hn S khc bit gia d liu hot ng doanh nghip c qun l v thng tin nh hng iu hnh l kh nng chuyn d liu thnh cc thng tin h tr ra quyt nh. Tm c c hi v xc nh cc vn nhanh chng c th to ra s khc bit gia kinh doanh thnh cng v tht bi. ng dng ERP tng ti a kh nng a ra quyt nh bng cch bo m cc thng tin kinh doanh chnh xc c a ti ng ngi, ng lc. p ng quy m pht trin ca doanh nghip Mang li hiu sut, kh nng linh hot v pht trin m rng cho doanh nghip. Do vy, ng dng ERP rt thch hp cho cc doanh nghip c c s sn xut kinh doanh phc tp, phn b nhiu ni v yu cu cao v tin cy d liu v vn hnh ng dng, cng nh i hi tnh bo mt v gim thiu chi ph qun tr, vn hnh h thng. Cc ng dng ERP cho php trin khai mt ni v thc hin bt k u, h tr khng hn ch ngi s dng gip thu hi vn nhanh hn qua vic trin khai nhanh v vng i sn phm di hnCc ng dng trong h thng ERP 2 Cc chc nng thng c trong ERP c trng ca phn mm ERP l c cu trc phn h (module). Phn mm c cu trc phn h l mt tp hp gm nhiu phn mm ring l, mi phn mm c mt chc nng ring. Tng phn h c th hot ng c lp nhng do bn cht ca h thng ERP, chng kt ni vi nhau t ng chia s thng tin vi cc phn h khc nhau nhm to nn mt h thng mnh hn. Cc phn h c bn ca mt phn mm ERP in hnh c th nh sau: 2.1 H thng Qun l Ti chnh - K ton ERP-Acc H thng Qun k K ton ERP-Acc l ng dng k ton v qun l ti chnh hon chnh, cho php gim chi ph ti chnh, k ton, gim chi ph IT v ci thin hiu qu iu hnh. H thng k ton ERP-Acc l mt phn tch hp ca H thng

Thng tin Qun l Doanh nghip c thit k chuyn dn cc nghip v sang thng mi in t. 2.2 H thng Qun l Bn hng ERP-Sales H thng Qun l Bn hng ERPSales l ng dng tch hp cho vic qun l v thc hin bn hng. Nh , cc nh qun l kinh doanh thy c bc tranh tng th v khch hng v tnh hnh kinh doanh, cho php a ra cc quyt nh da trn cc s liu trc tuyn thc t ri kim sot bn hng c li nhun cao. Cc cn b kinh doanh c th truy cp ti cc thng tin thi gian thc, bao gm khch hng, hp ng, gip y nhanh hot ng kinh doanh v hon thnh cc hp ng. Bt k vic bn hng qua web, in thoi hay cc i l, H thng Qun l Bn hng ERP-Sales t ng ha qu trnh bn hng v chuyn giao thng tin ng gip ci thin cng tc qun l iu hnh, tng hiu qu, tng doanh thu, li v quan h khch hng. H thng Qun l Bn hng ERP-Sales l mt phn tch hp ca H thng Thng tin Qun l Doanh nghip c thit k chuyn dn cc nghip v sang thng mi in t.

2.3 H thng Qun l Vt t ERP-Inv H thng Qun l Vt t ERP-Inv l cng c qun l kho/vt t, tng hiu qu iu hnh thng qua t ng qu trnh iu phi vt t cht ch. H thng Qun l Vt t ERP-Inv cho php tng tc iu phi vt t, quay vng, gim chi ph mua sm v gip kim k, kim sot kho nhanh chng v cung cp thng tin thc ti thi

im hin ti. H thng Qun l Vt t ERP-Inv l mt phn tch hp ca H thng Thng tin Qun l Doanh nghip c thit k chuyn dn cc nghip v sang thng mi in t. 2.4 H thng Qun l Nhn s v Tin lng ERP-HrPr H thng Qun l Nhn s v Tin lng ERP-HrPr h tr ti a cho Lnh o cc cp a ra quyt nh ng n v s dng ngun lc lao ng, thc hin vic tr lng v phn phi tin thng cho ngi lao ng hp l, cng bng, ng php lut, khuyn khch v ng vin mi ngi tham gia lao ng vi c gng cao nht. T ng ha trong qun l v thanh ton lng hng thng cho nhn vin kp thi.

2.5 H thng Qun l D n ERP-Proj Qun l d n u t xy dng c bn l mt trong nhng phn hnh lun c quan tm i vi cc doanh nghip c d n u t. Ngy nay, cng tc tin hc ha trong mi lnh vc, ngnh ngh gip cho vic qun l ngun vn, qun l v theo di tnh hnh u t ca doanh nghip t hiu qu cao. c bit, vi vic h thng ha thng tin trong h thng qun l d n gip cho ban qun l d n gim c ti a nhng thao tc th cng ng thi nm bt, theo di c kp thi thng tin u vo v u ra mt cch chi tit nht i vi tng d n c th. H thng Qun l D n h tr ngi s dng trong cc giai on ca d n, t khu lp k hoch u t cho n khi d n hon thnh. 2.6 H thng Thng tin qun l sn xut ERP-Manu Cha bao gi cc nh sn xut phi i mt vi nhiu p lc v cnh tranh c trong nc v quc t - nh hin nay. c th iu hnh v pht trin cng ty, cc nh sn xut phi nghin cu v xem xt mi kh nng c th gip gim chi ph, tng nng sut v tm kim th trng mi. H thng thng tin qun l sn xut ERP-Manu c xy dng nhm mc ch gip ci tin vic qun l ton b cc qu trnh trong doanh nghip c lin quan n mng sn xut. Cho d doanh nghip ca bn c t chc nh mt chu trnh khp kn hoc bao gm cc khu ri nhau, sn xut theo k hoch hoc sn xut theo n t hng, ERP-Manu s cung cp cho doanh nghip nhng cng c mnh qun l v phn tch mi mt ca doanh nghip. Kt hp ERP-Manu vi cc phn h khc trong b sn phm ERP s gip qun l cc hot ng sn xut hiu qu, su sc v ton din hn. 2.7 H thng Thng tin iu hnh Doanh nghip ERP-Info H thng thng tin iu hnh doanh nghip c xy dng nhm mc ch cung cp cho nh qun l mt cng c hu hiu gip cc nh qun l c th nm c tnh hnh kinh doanh ca ton cng ty cng nh cc n v thnh vin trong

cng ty mt cch nhanh chng. T cc nh qun l c th a ra cc quyt nh ph hp vi tnh hnh sn xut kinh doanh cho mi n v. H thng h tr vic qun l thng tin kinh doanh cho mt cng ty bao gm nhiu n v thnh vin, cc n v thnh vin nm phn tn ti cc vng khc nhau. D liu chuyn vo t cc n v thnh vin s c qun l tp trung ti trung tm. H thng thng tin iu hnh doanh nghip bao gm ba mng thng tin ln p ng nhu cu thng tin iu hnh doanh nghip ca nh qun l: thng tin v tnh hnh kinh doanh, thng tin tnh hnh sn xut v thng tin v tnh hnh ti chnh. X l thng tin gia cc ngun thng tin ny cho php nh qun l doanh nghip c th can thip nhanh chng v chnh xc vo qu trnh thc hin kinh doanh v lu chuyn ti chnh ca cc n v thnh vin cng nh ca tan cng ty. Bn cnh h thng thng yin h thng cn cung cp h thng th in t ni b p ng vic ra quyt nh ca nh qun l cng nh nhu cu trao i thng tin gia cc nhn vin. 2.8 Bo co phn tch ng dng lp bo co phn tch nhm em li nhng thng tin kp thi, chnh xc cho cc cp lnh o, cc cn b qun l v tc nghip

V. MT S ERP PH BIN NHT HIN NAY.


1 . Oracle E-Business Suite Oracle EBS l b cc ng dng nghip v h tr doanh nghip qun l hiu qu hn cc mi quan h khch hng, qu trnh cung cp dch v, lao ng sn xut, giao hng - bn hng, qun l thu chi, v..v... ton b c trin khai trn mt h thng duy nht c xy dng trn mt kin trc thng tin thng nht. Oracle EBS kt hp cc chc nng hon thin, c tnh m v hiu qu nht th gii cho vic qun l ngun lc doanh nghip vi mt cng ngh nn m v linh hot. Cho php doanh nghip tng nng sut, tng kh nng hot ng v kh nng thch ng cn thit tng tc cc chin lc kinh doanh. Cc gii php trong Oracle EBS c thit k di dng cc mun ph hp vi nhiu hnh thc doanh nghip v cc mc ngn sch khc nhau, bao gm: Qun l Ti chnh Qun l Ngun nhn lc Qun l Sn xut Qun l Marketing Qun l Bn hng Qun l Cung ng Qun l n t hng Qun l D n Qun l Dch v Qun l Bo tr Qun l Vng i sn phm

H thng thng tin h tr cc quyt nh Lp k hoch phn phi

2 . SAP-All-In-one - Gii php nghip v ton din Gii php SAP All-in-one c chng minh l gii php cung cp cc quy trnh nghip v ton din v tnh nng chuyn su theo nhiu chuyn ngnh cho cc doanh nghip va v nh. Vi kh nng phn tch nghip v mnh, danh sch cng vic c chia c th v cc bo co ty bin theo yu cu, cc doanh nghip thy c r rng cc hot ng v hiu qu hot ng ca doanh nghip cho php a ra quyt nh ng n nht trn c s thng tin y Ngoi ra, doanh nghip cn c th c h tr vi cc quy trnh tt nht gip ci thin mi kha cnh ca nghip v. Vi mt b y cc chc nng, bo co v h tr nghip v c tch hp lm vic cng nhau, doanh nghip c th vn hnh ton b chu trnh nghip v mt cch thng sut khi s dng mt gii php SAP Allin-one c c th chuyn ngnh.

Nhng m un ng dng ca SAP FI K ton ti chnh: c thit k cho vic t ng ho qun l v bo co bn ngoi ca s tng hp, s phi thu, s phi tr, v nhng s ph khc vi cng mt h thng ti khon c nh ngha bi ngi s dng. CO - K ton qun tr: phn nh lung chi ph v doanh thu ca cng ty. N l cng c qun l cho nhng hoch nh mang tm t chc AM - Qun l ti sn: c thit k qun l v gim st nhng phn ring r ca ti sn c nh bao gm qun l mua v bn ti sn, qun l hao mn v u t. PS - H thng d n: c thit k h tr lp k hoch, kim sot v qun l nhng d n di hn, v c phc tp cao cng vi nhng mc ch nh ngha. WF - Lung cng vic: Lin kt nhng m un ng dng ca SAP tch hp cng cng ngh ng dng cho, nhng cng c v dch v. IS - Nhng gii php k ngh: Kt hp nhng m un ng dng SAP vi nhng chc nng chyn bit v cng ngh b sung. K ngh chuyn bit pht trin cho nhng ngnh cng nghip nh l ngn hng, du v kh gas, ngnh dc HR - Ngun nhn lc: L mt h thng tch hp hon ho cho vic h tr lp k hoch v kim sot hot ng nhn lc. PM - Bo tr nh my: Trong mt quy trnh sn xut phc tp, bo tr c ngha rng hn l vic qut dn. Nhng cng c phi c bo qun v sa cha. Nhng hat ng ny c tc ng ti nhng k hoch sn xut. MM - Qun l hng ha, nguyn vt liu: H tr nhng chc nng thu nhn v kim k xy ra hng ngy nh vic mua, qun l kim k, v x l vic t hng thm

QM - Qun l cht lng: L mt h thng kim sot v cung cp thng tin v cht lng, h tr vic lp k hoch cht lng, kim sot, iu khin sn xut v thu nhn. PP - Lp k hoch sn xut: c s dng cho vic lp k hoch v kim sot nhng hot ng sn xut ca mt cng ty. M un ny bao gm ha n nguyn vt liu, l trnh, trung tm cng vic, m un bn hng v lp k hoch hot ng, kim sot quy trnh sn xut, lp k hoch yu cu nguyn vt liu, kim sot khu vc ch to, lnh sn xut, chi ph sn xut SD - Phn h bn hng v phn phi: Gip ti u ha mi mc tiu v hot ng c tin hnh trong phn h bn hng v to lp ha n. Nhng yu t ch cht l h tr trc bn hng, x l yu cu ca khch hng, x l nh gi, x l n t hng, x l giao hng, h thng to ha n v cung cp thng tin bn hng. 3.1 Mt s ERP khc. Theo nghin cu ca Gartner, SAP ang chim phn ln nht trn th trng ERP, tip sau l Oracle v Microsoft, iu ny hon ton trng khp vi kt qu nghin cu ca chng ti vi 35% th phn thuc v SAP, 28% ca Oracle, 14% ca Microsoft v 23% cn li thuc v cc nh cung cp gii php ERP phn khc II.

Tuy nhin, th phn ERP c s khc bit gia th trng cho SMBs v th trng cho cc doanh nghip ln. Microsoft ch chim 6% th trng ERP cho doanh nghip ln, tuy nhin trn th trng ERP cho doanh nghip va v nh, con s ny l 22%. Cc gii php ERP phn khc II chim th phn tng ng 17% cho doanh nghip ln v 24% cho doanh nghip va v nh, trong khi con s ca SAP ln lt l 43% v 30%, tip tc chng minh v th dn u.

Cc ti liu tham kho :


1 . T chc h thng thng tin doanh nghip khoa qun tr kinh doanh ThS NGUYN VN NM .

2 . T chc h thng thng tin qun tr doanh nghip TS H TIN DNG . 3 . H thng thng tin qun l V VN HUY HUNH NGC LIU. 4 . Trang wed : www.saga.vn 5 . Trang wed : www.vietnamnet.vn 6 . Trang wed : www.caohockinhte.com 7 . Trang wed : www.business.gov.vn 8 . Trang wed : www.pythis.com 9 . Trang wed : www.encysoft.com 10 .Trang wed : www.hca.org.vn

Mc Lc
I THC TRNG P DNG H THNG THNG TIN TI CC DOANH NGHIP. 1 II TI SAO HIU QU NG DNG H THNG THNG TIN TI CC DOANH NGHIP CHA CAO. 4 1. Thnh tu t c. 4 2. Hn ch. 5 2.1 Ti sao ng dng h thng thng tin ti cc doanh nghip Vit nam cha cao ?. 5 2.1.1 . Ro cn v nhn thc, nhn lc v ng dng 6 2.1.2 . Kh nng ti chnh yu . 7 2.1.3 DN Vit Nam cha cm thy nguy c cnh tranh khi VN tham gia vo WTO 7

2.1.4 .Thiu lc lng lao ng c trnh . 8 2.2 Ti sao ng dng ERP thng tht bi . 9 2.2.1 Thng nht cc thnh vin trong phng ban hiu r phng php s dng ERP. 9 2.2.2. Cng tc gii thiu tuyn truyn ERP Vit Nam cha ph bin 10 3. ng dng ERP l mt xu th tt yu. 11 III GII PHP NNG CAO NG DNG H THNG THNG TIN TI DOANH NGHIP. 14 1 . Thit lp l trnh ng dng cng ngh thng tin trong doanh nghip mt cch ph hp. 14 2 . Chun b lc lc lng lao ng c tay ngh cao. 15 3 . i mi cng ngh . 16 4. ng dng ERP 16 5 . p dng cc phn mm QT ngun lc DN ton din. 17 IV P DNG H THNG THNG TIN QUN L DOANH NGHIP ERP. 19 1 . Cc tin ch khi ng dng ERP trong doanh nghip. 20 2 Cc chc nng thng c trong ERP 21 V. MT S ERP PH BIN NHT HIN NAY. 25 1 . Oracle E-Business Suite 25 2 . SAP-All-In-one - Gii php nghip v ton din 26 3. Mt s ERP khc 29