Вы находитесь на странице: 1из 80

. . , . .

2001. . .

. . , . .

2001

621.311.24
/ . . ,
. . . . . :
. - . . -. 2001. 78 .


. ,
. . .

. . . , .
. 7. . 20. .: 8 .
- . , . . .
: - . , . . . ,
- . , . . .


. . .
, 2001 .

................................................................................................. 6
.............................................................................. 9
1. ................................................. 11

1.1. ..................................................................
1.2. ...............................................
1.2.1. ...........
1.2.2.
..............................................................................................................
1.3. ..........................
1.3.1. ,

14
17
17
19
21

, ................................. 21
1.3.2.

C ya a , -

.......................................................................................... 23
1.3.3. .................... 24
1.3.4. ......................... 24
1.3.5. ............................................................................................................ 24
1.3.6.
............................................................................................................... 28
1.3.7. ,
, r
........................................................................................................ 29
1.3.8. ......................................................... 29
1.3.9. Zh .................................................................................... 29
1.3.10. ..................................... 31
1.3.11. ................................... 33
1.3.12. ..... 33
1.3.13. Cm(Z) Cp(Z) ............. 33
1.3.14. ........................................................................................................ 34
1.3.15. ........ 35
1.3.16. .............................................................. 36
1.4. ...................................... 37
1.4.1. ....................... 37
1.4.2. ................................................. 37
1.5. .............. 38

2.
. 1.1 1.3 ...................................................................................
2.1. ..............
2.1.1. ..................................................
2.1.2. ...............................................
2.1.3. ......................................................
2.1.4. .................................................
2.1.5. .......................................
2.1.6. ...................................
2.1.7. , e ...............................................................................................................
2.1.8. C p

38
38
38
38
39
40
40
41
41

e e ...................................................
2.2. ..................
2.2.1. ..............
2.2.2. ..........................
2.2.3. ..........................
2.2.4. , ............................
2.2.5. ..........................
2.2.6. .............
2.2.7. ( )
...................................................................................
2.2.8. ......................
2.2.9. ( )
............................................................................................
2.2.10. ( )
.................................................................................
2.2.11. ........
2.2.12. ik C y , C y k ...................
a

2.2.13. ...........................................
2.2.14. ................................................
2.2.15. () ...........................
2.2.16. ..
2.3. ...........................................

42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
46
46
47
47
47
48

2.3.1. ,
........................................................................................................ 48

2.3.2.

C ya a ,

..................................................................................................
2.3.3.
...................
2.3.4. ,
, r ................................................................................................................
2.3.5. Zh ............................................................................................................
2.3.6. .......................................
2.3.7. .....................................
2.4. ...........................
2.4.1. B
..................................................................................................
2.4.2.
...................................................................................................................
2.4.3. , .................................................................................................................
2.5.
.......................................................................................................
2.6. ..............................................
2.7. ......................................
2.7.1. .......................
2.7.2. .................................................
..........................................................................................
.

-10 20 [8] ............................

.................................................................................................

50
51

57
58
59
62
63
63
64
66
66
68
68
68
69
75
76
77

,
, .
.
,
, - .. , , . , ,
.
, , , , , . .
: , , .. . . , 1 , , ,
.
, . . .
,
.
, [1].
, 1,5 2,5 %
, , 2,5105 2
1,5104 /. 220 /, , 65% .

.
, .
,
.
.
, . . .
XIX . , . ,
. , , ,
.
XX . , , (). , . . . . , .
1912 . .
. , .
. . (1919 .), . . (1923 .), . (1927 .). , .

,
, , .. .
[2, 3]. .

, .
, .


. .

- ,

. , , , , ..
,
(. . 1)
.
, .
[4], ,
.
,
.


.
.

0,5 100 .


D (. 1), ;
R (.1), ;
r (. 1), ;
dr (. 1), ;
r0 ()
(.1), ;
r
r
V = V V 0 , /;
r
r
V 0 V ;

r
r
r
u = u u 0 = r u 0 , /;
r
r
u 0 u ;

, 1/;

r
W

, /;
u r ;
z= =
V V
U R ;
zR = =
V
V

z u = ctg =

u + u1 (. 2);
V v1

v1 () (.2), /;
u1

(.2), /;

r
, .. W

(.2), .;
(. 2), .;
() (.2), .;
b (. 3), ;
cr (.3), ;
Rr r r (. 2), H;
X a ,Ya R

X a OYa (. 2), H;

r
r r
Qoc , R R -

(. 2), H;

C y1

2Q R (. 2);
=
S V 2

10

C xa =

2 X a ;
S V 2

C ya =

2Ya ;
SV 2

S = bl , 2;
l (. 1), ;
, /3;

a =

C xa
C ya

v1 ;
V
S = bdr , 2;
n , /;
N , ;
M , ;
Cp ;
Cm ;
P , ;
e=

8P
;
2
2
V D
i ;
(. 3);
(. 3);
B=

r=

r
;
R

r0 =
;

r0 R

d 0 = r0 =
;

d 0
D

d0 , ;

b ;
R
C = i b C y

b=

, .

11

1.


.
.
U, ,
V . ,
, . , ,
.
.
, .
,
.
.
,
:

V03
N0 =
F1 ,
2
V0 ; F1 , .
.
, , : , ,
, ,
. ,
.
, , , , . ,
, ,
.
,

[4].

. , , ,
, -

12

, .
.
, , .
u1 v1 , :
-
1
C y = 8 1 v 1 v 1 r dr ,
a
rk

-
1
2
C M = 8 1 v 1 u1 r dr ,
rk

-
1
2
C P = 8z R (1 v 1 )u1 r dr ,
rk

v
u
v1 = 1 ; u1 = 1 ,
V

.
,
,
.
,
, [5, 6]
. ,
, (.1),

.

i b C ya =

8 r e
2

(1 + e )(1 e ) ( zu + a ) 1 +

zu2

(1)

, -

13

: ,
(. 1, 2), , , .

z = zu (1 e )

e 1 a zu
.

1 + e zu + a

(2)

(I) (2) .

1
D

dr
r

5
R

3
b
l
H

. 1. :
1 ;
2 ;
3 ;
4 ;
5

14

-U

V1 U1

V
X1

Xa

W R
0

Ya

Q
Xa

R
Y1

1
Ya

. 2. , :
1 ;
2
1.1.

(.1), (. 3) . , . 1 2.

15

Y
Y
Y

X
C

b Y

. 3.

N
V
Vnop.
i

/
/
..
..
..

/ 3

1,2

zR

..

6,5

r 0
n

..

0,2

..

ne

..

..

0,1

1000
7,5
25
3
0,6
0,9

16

2

( . . [7])

C ya

..

..

- 6
- 4
- 2
0
1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

0,10
0,30
0,50
0,65
0,76
0,85
1,03
1,12
1,16
1,18
1,16
1,13
1,10
1,05
0,99

0,1250
0,0417
0,0250
0,0192
0,0197
0,0182
0,0194
0,0268
0,0410
0,0593
0,0862
0,1217
0,1568
0,2071
0,2626

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

""

x = ( x b) 100% y = ( y c ) 100% y = ( y c ) 100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1,25
2,5
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
97,5
100

41,7
53,8
60,6
69,4
82,2
96,0
100,6
100
94,5
83,2
69,4
51,0
30,7
11,6
2,3

41,7
27,9
22,9
16,6
11,1
5,5
2,3
0
0
0
0
0
0
0
0

17

():

( x b ) 100% = 35 ,2%;
x = 0 ,352b ;

=
y
,
c
;
0
4
( y ) 100% = 40% .

():

( x b ) 100% = 35 ,2%;
x = 0 ,352b ;

=
y
,
c
;
0
5
( y ) 100% = 50% .

c = 0,15b .
1.2.
1.2.1.

0,27 0,42:

k 1
,
e = 0,27 + 0,15 e
ne 1

(3)

ne e ; k e = 1, 2,.., ne.
, e :

C P = 4e(1 e ) /(1 + e ) .

(4)

Tj ,

e :

1 e

8
1
+
z

e
1

R
.

Tj =
2
1 e (1 + e )i z R
izR

1+

(
1
/
2
)
e

(5)

18

, e :

1 e
zR
,
T p = 2 amin
+
z R 3(1 e )

amin -

(6)

(. . 2).
.

zcp =

1 + r0
zR .
2

(7)

1 amin z /(1 e )
1 + amin (1 e ) / z

(8)

e .
,

Tm = C P

ln(1 / r0 )
2
2z R

(9)

Tm e.
:

C p = C P ((1 d 02 ) T j T p Tm ) ,

C p

(10)

e.

C p

e e , .
e , . . eopt .

19

1.2.2.
, eopt

r = r0 + (1 r0 )( 1) /( n 1) ,

.
(11)

; .

z = z R r .

(12)

1 + 1 + C P / z2
z u = z
2(1 e )

e = eopt

(13)

e = eopt (4).
(13) (2) (2) Zu
a.

, -

,
(1).

C = i bC ya

C =

8 r e
2

(1 + e )(1 e ) ( z u + a ) 1 +

z u2

(14)

e = eopt ; a = a min .
,

C ya

a min , -

(. . 2 ):

C ya = C ya ( amin ) .

(15)

20

( )

b = C /( i C y a ) ,

(16)

"" , ( ).

C y a = (0,9...1,0) C y a max ,

C ya max

(17)

. 2.
( )

b =

C
i C ya

(18)

"" , 1.

b = b + (b b ) ( 1) /( n 1) ,

(19)

C ya = C /( i b ) .

(20)

C ya .
. 2 (.
(C y

C ya max )

C ya )

C ya ,

C ya ,

. i, -

21

i C y i 1 , C y

1. (i ) :
a

= (i - 1) + ( (i) - (i-1))

C ya C ya (i 1)

C ya (i ) C ya (i 1)

(21)

= arctg (1 / zu ) .

(22)

()

= - .

(23)

, : , (
) , , ,
, ( ) .
(. . 1.3 1.4).
1.3.
1.3.1. , ,

= (n),

(24)

n . 2.
, :

= E1 ( 0 ,99 ) ,

(25)

E1 .

= 3 - n .

(26)

22

= E1 ( ).

< 0.

1 = > 0 .

(26)

1 0,5 1 > 0,5, 0,5


. 0 , 5 :

0 , 5 = 0,5 .

(27)

> 0.
2

2 = > 0 .

(27)

2 0,5 2 > 0,5, 0,5


. ,

< 0, 0 , 5 :
0 , 5 = + 0,5 .

[ 0, 5 ;

):

n = 1 (( 0 , 5 ) / al ) + 1 .

(28)

(29)

n = n + 1.

(30)

23

(n) = .

(31)

, Hal :

( j ) = 0 , 5 + H al ( j 1) , j = 1, 2, , n.

(32)

= (n) - (n).

(33)

> Hal , , < Hal ,


. , > Hal ,
(n) = (n) + Hal.
, (i), i
1.3.2.

(34)

= 1, 2, , n .

a ,

(i) (. . 2). ,
(i), , iT . iT 1.
(i )
a

a (i ):

C ya (i ) = C ya ( iT 1 ) +

a( i ) = a ( iT 1 ) +

( i ) ( iT 1 )
( iT ) ( iT 1 )

( C ya ( iT ) C ya ( iT 1 )); (35)

( i ) ( iT 1 )
( iT ) ( iT 1 )

( a ( iT ) a ( iT 1 )). (36)

24

1.3.3.

, j = + j ,
- ;

(37)

, , j , ,
, j , -

.
1.3.4.

z u , j = ctg , j

(38)

1.3.5.

(1)

(1 + )(1 )

= ,

(39)

( z u + a ) 1 + z 2
=
8r /( i b )

(40)

. ,
a

a j

25

zu zu zu , j , r

r , (40) :

A , j = a j

( z u , j + a j ) 1 + z u2
,j

(41)

8 r /( i b )

, A,j , ,
A,j A,j .
(39)

(1 + )(1 )

=0

(42)

( , j).
(42) .
> 0.
.
, ,

e = 0.

(43)

e =

A
.
1+ A

(44)

(44) e
f1 (e ) =

e=0

f 2 ( e ) =

e
(1 + e ) (1 e )

e
= A , 1 e

e ,
1 e

e 1 0 , -

(.4), (42),

f 2 ( e ) 1 e 2 ,
(0 < e < 1).

f1 ( e )

26

. 4.

f 3 ( e ) = A f 2 ( e ) f1 ( e ) : , (. 4).
(42) e x (. 4). F (e )
(42):

F (e ) =

e
(1 + e ) (1 e )

Fe

A.

(45)

[e ; e ] . ,
F ( 0) = A <0, > 0, e = e

F ( e ) = f 2 (e ) = f1 (e ) + 1 A = 1 ,

e=0

27

f1(e) = A , 1
f2(e) f1(e) (. . 4).
d :

d = e e .

(46)

d . d >,
.

e1 x = 0,5 ( e + e ) .

(47)

F(e) e = e1 x . F (e1 x ) , . F (e1 ) <


x

F(e)

< 0,

e1 x

, ..

e = e1 x , .
d (46) . , :

e2 x = 0,5 (e + e ) .

(48)

F (e1 x )

F (e1 x )

> 0, o -

e = e1 x ,

. -

d (46),
, [e ; e ] (48).
, .
.
0,1
. , (42) ex , , ,
A A, j , (42) ex e, j ,
, j .

28

1.3.6.
dQ ,
, (. . 1 2),

dQ = i b dr W 2 (C ya sin C x a cos ) ,
2
C x C y C x = a C y ,
a
a
a
a

(49)
-

W =

(V v1 )2
2

sin

=V

(1 e ) 2
2

sin

(50)

ctg zu (zu = ctg), sin cos


ctg ,

dM = dQ r = 4r 2

1 a zu
e
V 2
dr .
zu + a
1+ e

(51)

(1)
(49) i bC y .

dM =

e 1 a zu
2
=

d r.
8
r
2
+
+

1
e
z
V
u
a
R 3
2
dM

(52)

d M dr :

M =

dM
e 1 a zu
2
.
= 8r

1 + e zu + a
dr

(53)

29


*
M , j , (53) j .
1.3.7. ,
, r ,

(2) ,

zR =

z u , j ( 1 e , j )
z R , j =

z
, r

e , j
z u , j ( 1 + e , j )

(54)

z u
(38).
, j
z R .
, j
1.3.8.


, e,j , , j

z R , j ,

, , j .
1.3.9.
zh
zR *
zR . M
zh ,
z R , j .

30

zR z R , j :

z R min = min( z R , j ) ;

z R max = m ( z R , j ) .


zR:

z h (1) = z Rmin .
,

(55)

z R min , :

zmin = 1 ( z R min ) + 1 ,

(56)

E1 .

, zmin , . .

z h ( 2) = zmin .
,

(57)

z R max , :

zmax = 1 ( z R max ) .

zh

[ zmin ; zmax )

zmin .

(58)

Hz

, ,

= 1 (( zmax zmin ) / H z ) + 1 .
[ zmin

z h ( i + 1 ) = z min + H z ( i 1 ) ,
i

= 1, 2, , n .

(59)

; zmax ) :
(60)

31

= 1 z h ( 2) = zmin , . i = n Hz: zmax


zmin

zmax

zmin ,

E1 (( zmax zmin ) H z ) = ( zmax zmin ) H z ,


( ) (60)
i = n :

zh ( + 1) = zmin + H z ( zmax zmin ) H z = zmax .


zmax zmin ,

z h ( + 1)

zmax .

z h ( + 2) = z Rmax .

(61)

nz = + 2 .

(62)

1.3.10. o
,
:

C m ( Z h ) = M * (z h , r ) dr ,
r0

, ,

(63)

32

( z h ) =

( z h ) +
( z h )) +
r (0,5 (
1
n

=2

( z h )) , (64)

r = (1 r0 ) ( n 1)
*
; M

(65)

,
(
)
h

zh - (.
(66)).
,
, -
z R . ,
j

, , , , , zh ,
. it , it 1.

j .


e ,

zh :

(z) =

,it 1

+ ( ,it

,it 1 )

z z R , i

t 1

z R , i z R , i 1
t
t

(66)

zh z,

e k ( z ) = e k ,it + ( e k ,it e k ,it 1 )

z z R , i

t 1

z R , i z R , i
t

(67)

t 1


e :

1 n
e ( z ) = e k ( z ) .
n k =1

(68)

33

8 1 +

2
4
z
(69)

M ( z ) =

.
z ( 1 + )
( 1 + ) i z

i
z

1+

( z ) = C m ( z ) M ( z ) .

(70)

1.3.11.

Cp Cm -

Cp(z)= Cm(z)z .

(71)

1.3.12.
Cm(z) Cp(z)
z , .
1.3.13. Cm(z) Cp(z)
Cm(z) Cp(z), z., Cp(z) . Cp(z)
. ,

C p p . m = max(C p ( z )) ; z p. = zopt .
z Cm(z):

34

. = C p . / zopt

Cp Cm
. Cp , ,

= 0 ,85 ,
= C p / z p . ,

z p. = zopt

z , Cp(z) .

1.3.14.

B
:

B=

V D

2
4

(74)

W 2( r )

= i a ( r ) b( r ) dr
2

(75)

r0

, .
W V e

W=

V (1 e ) ,
sin

(76)

i
(1 e ) 2
B = (r ) b (r )
dr
2
a

sin
r0

(77)

35

, , ,

i f1 + f n n 1
+ fk ,
B = r

k =2

(78)

f k = a k bk

(1 e ) 2
2

sin

(79)

C ya k , ek k -

z
k . z Rk , j

it

(. . 1.3.10). ,
C y
a

C y a k ( z ) = C ya

k ,it

+ (C y a

k , it

C ya

k , i t 1

k ( z ) = k , i t 1 + ( k , i t k , i t 1 )

z z R ,i 1
t

z R ,i z R ,i 1
t

C ya

k, j = k +

(.

C ya

z R ,i z R ,i 1

),

k , j

(80)

z z R ,i 1
t

it - 1
M e,

(81)

j (. (37)).

1.3.15.
,

= arctg(( tg k ) k ) ,

(82)

36

k = V /V

(83)

, (75)
(76), , W
Wnop :

W nop =

Vnop ( 1 e )
sin nop

K nop V ( 1 e )
sin nop

(84)

Bnop =

nop

2 1
C y ( r ) b ( r ) ( 1 e )2
i K nop

sin nop

r0

dr ,

(85)

, -

K nop , (83); C y , b , e

(82);

.
, :

Bnop =

2
K nop

f nop1 + f nopn n 1
i
r
+ f nopk

k =2

(86)

f k =

y k b k ( 1 e k ) 2
sin 2 nopk

(87)

1.3.16.

n =

Bnop
B

(88)

37

1.4.
1.4.1.
: , , , , , /3, , /,
, /, ,
: , , z p. ,
.
1.4.2.
D, ,

D=

8N
3

C p V

(89)

d, ,

d = d0 D.

(90)

R, ,

R=

D
.
2

(91)

rk ,

rk = rk R.
r,
r = r R .

(92)

(93)

bk ,

bk = bk R.

(94)

ck , (. . 3)

ck = ck bk ,
ck (
.

(95)

bk) -

38


. 1.3.
1.5.
[6, 7], . .
( )
() , k

k :

k = k +

(96)

, k , k .
2.

. 1.1 1.3
2.1.
2.1.1.

0,27 0,42 (3):

ek = 0,27 + 0,15
= 6

e k = 0,27 + 0,15

ke 1 .
1

ke 1
= 0,27 + 0,03 ( k e 1) ;
61

k = 1; 2; 3; 4; 5; 6;
1 = 0,27 ; 2 = 0,3 ; 3 = 0,33 ; 4 = 0,36 ; 5 = 0,39 ; 6 = 0,42 .
2.1.2.
(4)
, k :

= 4

1
;
1+

39

1 1
1 0 ,27
= 0 ,621 .
= 4 0 ,27
1 + 0 ,27
1 + 1
k

= 41
1

. 4.
2.1.3.
(5) j , k :

8 1+


1
zR
j =

2
1 (1 + ) i z R

i
z

1+ R

1 ,

. 4:

2
8 1 + 1 0,27
0,27
1
6,5
=

2
1 0,27 (1 + 0,27) 3 6,5

3
6,5

1+

0,27

= 0,069.

40

2.1.4.
(6)
, k :

zR
.
= 2 min
+
3
1
z

)
R

1 , . 4:

6,5
1 0,27

1 = 2 0,0182
+
= 0,112 .
3 (1 0,27 )
6,5
2.1.5.
(7)
:

z =

1 + r0
1 + 0, 2
zR =
6,5 = 3,9 .
2
2

(8)
1 , .
4:

1
1+

a min z

1
a min (1 )

0 ,0182 3 ,9
1 0 ,27
1 =
= 0 ,8997 0 ,900 .
0 ,0182 ( 1 0 ,27 )
1+
3 ,9
1

(9)
1 , . 4:

41

1 = 0 ,621 0 ,9 2

ln( 1/r0 )

ln(1/0 ,2 )
2 6 ,5

2
2z R

= 0 ,0096 0 ,010

2.1.6.
(10)
1 , . 4:

= (1 d02 ) j

);

1 = 0 ,621 (( 1 0 ,22 ) 0 ,069 0 ,112 0 ,010 ) = 0 ,477 .


2.1.7. ,
. 4
e.
4
e

/
1
2
3
4
5
6
7

0,27

0,3

0,33

0,36

0,39

0,42

0,621 0,646 0,665 0,678 0,685 0,686

0,069 0,078 0,087 0,097 0,107 0,119

0,112 0,117 0,121 0,127 0,133 0,139

0,900 0,896 0,891 0,886 0,881 0,875

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

0,477 0,488 0,493 0,492 0,486 0,475

42

2.1.8.

opt

7 . 4 ,
0, 493, ..

max

= 0,493 , opt = 0,33 .

2.2.

= opt = 0,33

=5

.
2.2.1.

= 5:
(1 r0 ) ( k 1)
rk = r0 +
, k = 1, 2,..., 5.
( 5 1)
k 1
;
r0 = 0,2 rk = 0,2 + 0,8
4
r1 = 0,2 ;
r2 = 0,4 ; r3 = 0,6 ; r4 = 0,8 ; r5 = 1 .

(11) rk

2.2.2.
(12) zk = z R rk = 6,5 rk ;
z 1 = 1,3; z 2 = 2,6; z 3 = 3,9; z 4 = 5,2; z5 = 6,5

2.2.3.
(13)

1+

1 + C P

1+

1 + 0 ,665

zk2
zk2
= zk
zuk = zk
2 ( 1 eopt )
2 ( 1 0 ,33 )

43

k=1

1
0
,
665
+
1,3 1 +
2

1,3

= 2,115 .
zu1 =
2 (1 0,33 )
z u . 5.
2.2.4.


(14)

C k =

8 rk eopt

(1 + eopt ) (1 eopt ) (z u
2

k=1

C 1 =

8 0,2 0,33

(1 + 0,33) (1 0,33) (2,115 + 0,0182)


2

+ amin 1 +

z u2
k

1 + 2,115

= 0,557

.
C . 5.
2.2.5.
5

/
1
2
3
4


1
()

5
()

rk

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

zk

1,3

2,6

3,9

5,2

6,5

z uk

2,115

3,974

5,884

7,809

9,740

C k

0,557

0,340

0,237

0,180

0,145

44

2.2.6.

= ( a min ) .
a
(. . 2) a min = 0,0182 , C y
a
(15)

C y ( a min ) = 0,85 .
a
= 0,85 .

2.2.7. ( )

(16)

b =

C
i C a

C 5
i C a

= 0 ,145 /( 3 0 ,85 ) = 0 ,057 0 ,06 .


b = b / 2 0 ,06 / 2 = 0 ,03 (.. 3 %).
D

2.2.8.
(17)

= 0,9 a

(. . 2)
,

max

.
max

= 1,18 , -

= 0,9 1,18 = 1,062 .

2.2.9. ( )

(18)

b =

C
i C y

0,557
= 0,175 .
3 1,062

45

b = 0,18 .

b 0 ,18
=
= 0 ,09 .
b D =
2
2

2.2.10. ( )

(19)

b = b + ( b b )

k = 1 ( )

k 1
n1

b1 = b = 0,18 (. ),
k = 2

b 2 = 0,18 + ( 0,06 0,18)

21
= 0,15 ,
51

k = 3 b 3 = 0,12 , k = 4 b 4 = 0,09 , k = 5 b 5 = 0,06


().
2.2.11.

(20)

C ya =

C k

i bk
C ya 1 = 0,557 /( 3 0,18) = 1,062 ,
C ya 2 = 0,340 /( 3 0,15) = 0,779 ,
k

C ya 3 = 0,237 /( 3 0,12) = 0,681 ,


C ya 4 = 0,180 /( 3 0,09) = 0,696 ,

C ya 5 = 0,146 /( 3 0,06 ) = 0,85 .

46

2.2.12. ik
C y , C ya k
a

C ya k

(. . 2, ).

. 2 (

C ya 1 = 1,062 ,

C ya k < 1,18 ), i1 = 8

C ya 2 = 0,779

i2 = 6 ;

C ya 3 = 0,681 i3 = 5 ;
C y 4 = 0,696 i4 = 5 ;
a

C ya 5 = 0,85

C ya

C ya 5

i5

=6

. 2).

2.2.13.
(21)

k = ( ik 1) + ( ( ik ) ( ik 1))
, ,
:

C ya k C ya ( ik 1)

C ya ( ik ) C ya ( ik 1)
k = 3 ,

k = 3 i3 = 5 , i3 1 = 4 ; ( 4 ) = 0o ; ( 5 ) = 1o ;
C ya ( 4) = 0,65 ;
C ya ( 5) = 0,76 .

k = 3 C ya 3 = 0,681 (. ).
, k = 3

47

3 = ( 4 ) + ( ( 5 ) ( 4 )) ( 0 ,681 C ya ( 4 )) /( C ya ( 5 )
C ya ( 4 )) = 0o + ( 1o 0o ) ( 0 ,681 0 ,65 ) /( 0 ,76 0 ,65 ) =
= 0 ,28o .
k :

1 = 4 ,71o ; 2 = 1 ,22o ; 3 = 0 ,28o ; 4 = 0 ,41o ; 5 = 2o .


2.2.14.
(22)

= arctg(1 / zu ) .
zu ,

. 5,

1 = arctg (1 / 2,115) = 25,3o ;


2 = 14 ,1o ; 3 = 9,6o ; 4 = 7,3o ; 5 = 5,9o .
2.2.15. ()

= ;
1 = 1 1 = 25,3o 4,7o = 20,6o ;

(23)

2 = 12,9o ; 3 = 9,4o ; 4 = 6,9o ; 5 = 3,9o .


2.2.16.
.2.3 .
6

/
1

,..
(
) ,
..

1
()

5
()

rk

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,18

0,15

0,12

0,09

0,06

bk

48

. 6

1
()

5
()

C ya k

1,062

0,779

0,681

0,696

0,85

, .

25,3

14,1

9,6

7,3

5,9

() , .

20,6

12,9

9,4

6,9

3,9

2.3.
2.3.1.

H al = 2,5o .
. 2 ( n ) , -

, :

( n ) = (15) = 20o .

(24)

= ( n ) = 20o .

(26) :
= 3 n = 3 5 = 3 3,9 = 0,9 < 0
( . . 6).
:

= E 1 ( 0,9) = 0 .

1 < 0 (26):
1 = = 0 ( 0,9) = 0,9 .

1 > 0,5 , ,

, 0,5
. (27)

0,5 = 0,5 = 0 0,5 = 0,5 .

49

(25)

= 1 ( 0,99 ) = 1 (20 0,99 ) = 1 (19,8 ) = 19 .


(29)

[ 0 , 5 ; ) :

0 ,5
+ 1 == 1 19 ( 0 ,5 ) + 1 =
= 1

H al
2 ,5

19 ,5
= 1
+ 1 = 1 (7 ,8 ) + 1 = 7 + 1 = 8.
2 ,5

(30):

= 8 + 1 = 9.

n = n+ 1 =

(31):
n = , 9 = 20o .
, , (32 )
j = + H al j 1 ,

( )

( )

j=1, 2, ... , n .

0,5

( j ) = 0,5 + 2,5 ( j 1) ,

j = 1, 2, ... , 8.
(33)

= (n ) (n ) = (9 ) (8 ) =
= 20o 17o = 3o > H al = 2 ,5o .

, (. (34)), ,

(n ) = (n ) + H al = (8 ) + 2,5 = 17 + 2,5 = 19,5 .


,

, . -

. 7.

50

2.3.2.

C ya

a ,


(j) ,
(. . 2).
, (1)

= - 0,5.

, 0,5,
, : iT = 4, iT - 1= 3, (4) = 0; (3) = - 2 .
C y
a
. 2

C ya ( 4) = 0,65; C ya ( 3) = 0,5;

a ( 4) = 0,0192; a ( 3) = 0,025.

(35) (36)
C y

a :

C ya ( i ) = C ya ( iT 1) +
i

( i ) ( iT 1)

= 1; iT = 4; iT 1 = 3
C y a (1) = C y a ( 3) +

( iT ) ( iT 1)

(1) ( 3)

C ya ( iT ) C ya ( iT 1) .

C y a (4) C y a ( 3) =
(4) ( 3)
0,5 ( 2 )
= 0 ,5 +
(0,65 0,5 ) = 0,612.
0 ( 2 )
( i ) ( iT 1)
a ( i ) = a ( iT 1) +
( a ( iT ) a ( iT 1) ).
( iT ) ( iT 1)
i

= 1; iT = 4; iT 1 = 3
a (1) = a ( 3) +
= 0,025 +

(1) ( 3)
( 4) ( 3)

( a ( 4) a ( 3) ) =

0 ,5 ( 2 )
(0,0192 0,025 ) = 0,02065 0,0207.
0 ( 2)

51

a .
. 7 ,

C ya

C ya a .
7

C ya a .
a
C ya

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- 0,5
2,0
4,5
7,0
9,5
12,0
14,5
17,0
19,5

0,612
0,850
1,053
1,140
1,175
1,160
1,122
1,075
1,005

0,0207
0,0182
0,0213
0,0339
0,0547
0,0862
0,1305
0,1820
0,2487

2.3.3.


(37),
kj = k + ,
j

k ; j - .
. 6

k= 1, 2,..., 5.

= 1, 2,..., 9 . 7. ,

kj

j =

. -

,
2,7 = 2 + 7 = 12,9o + 14,5o = 27,4o .

kj

(. 8).

(38):

52

z ukj = ctg kj .
,
z u2 , 7 = ctg 2,7 = ctg 27,4o = 1,93 .
z u .8.
kj
8

()

20,090
22,590
25,090
27,590
30,090
32,590
35,090
37,590
40,090

1
2
3
4
5
6
7
8
9

zu
2,73
2,40
2,14
1,91
1,73
1,56
1,42
1.30
1.19

12,410
14,910
17,410
19,910
22,410
24,910
27,410
29,910
32,410

zu

zu

4,55
3,76
3,19
2,76
2,43
2,15
1,93
1,74
1,58

8,870
11,370
13,870
16,370
18,870
21,370
23,870
26,370
28,870

zu

zu

6,380
8,880
11,380
13,880
16,380
18,880
21,380
23,880
26,380

6,41
4,98
4,05
3,41
2,93
2,56
2.26
2.02
1,81

8,94
6,40
4,97
4,05
3,40
2,92
2,55
2,56
2,02

()

3,360
5,860
8,360
10,860
13,360
15,860
18,360
20,860
23,360

zu
17,02
9,74
6,80
5,21
4,21
3,52
3,01
2,62
2,32

. 8 kj Zkj.

(41)

kj = C ya j
rk , bk . 6,

(zu

kj

+ a j

) 1 + zu2

8 rk / (i bk )

a j C ya j

kj

. 7

C ya ; i - , i = 3.

, , .. k = 1 r1 = 0,2,
1, j , , .. j = 1:

1,1 = C ya 1

(zu

1 ,1

53

+ a 1 1 + zu2
8 r1 / (i b1 )

(
2,73 + 0,0207 ) 1 + 2,732
= 0,612
8 0,2 (3 0,18 )
(

C ya

1, j

k=2, 3, 4, 5.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

= 0,51

. 7,

. 8, b1 . 6).

1 ,1

z u 1 ,1

k = 1,

kj

kj

. 9.
9

kj

()

()

0,51
0,56
0,56
0,50
0,44
0,37
0,32
0,27
0,26

0,56
0,54
0,49
0,41
0,33
0,27
0,22
0,18
0,17

0,59
0,50
0,41
0,32
0,25
0,19
0,15
0,12
0,12

0,64
0,46
0,34
0,25
0,19
0,14
0,11
0,08
0,08

1,21
0,55
0,34
0,22
0,15
0,10
0,08
0,06
0,06

. 9

kj .

(42)

(1 + e ) (1 e )

= 0 -

. = 0,1.
(k = 1)
, . . . 9 A = 0,51.

54

(43) (44),
e = 0 ,
e

A
1+

= 0,51/(0,51+1) = 0,34.

(45) F e =

(1 + e )(1 e )

[e ; e ] :

F (e ) = A = 0,51 < 0 ;
0 ,34
F e =
0 ,51 = 0 ,072 > 0.
2
(1 + 0,34) (1 0,34)

(46):

d = e e =

0,34 - 0 = 0,34 > 0,1, ..


[e ; e ] .

e1 x = 0,5 ( e + e ) = 0,5(0+0,34) = 0,17.


F(e)

F ( 0 ,17 ) =

e =e

= e1
x

= 0,17:

0 ,17
2

0 ,51 = 0 ,30 < 0.

(1 + 0,17) (1 0,17)
e = e1
x

e1 x ,

. . e = e1 = 0,17, e .= 0,34 .
x

d = e - e = 0,34 - 0,17 = 0,17 > 0,1,

.. .
e e:

e2 x = 0,5 (e + e ) = 0,5(0,17 + 0,34) = 0,254.


F(e) e = e 2 = 0,254:
x

55

( )

F e2 x =

0 ,254
(1 + 0,254) (1 0,254)

e = e2 x

F(e)

0 ,51 = 0 ,148 < 0.

, , e
e
.. e = 0,34.

e 2 x , -

= 0,254,

,

d = e e = 0,34
0,254 = 0,086 < 0,1.
, , , e x = e x = 0,254 0,25.
2

, e () o ( ).

. 10 .
10
e

1
2
3
4
5
6
7
8
9

()
0,25
0,27
0,27
0,25
0,23
0,20
0,18
0,16
0,10

0,27
0,26
0,25
0,22
0,19
0,16
0,09
0,08
0,07

0,28
0,25
0,22
0,18
0,10
0,08
0,07
0,06
0,05

0,29
0,24
0,19
0,10
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03

. 10 ekj.

()
0,48
0,27
0,19
0,09
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02

(53)

56

kj

2
1 a j zukj
8rk
,
=
ekj
zukj + a j
1 + ekj

k : k = 1, 2, , 5; j

rk ,

a j , z ukj

ekj

. 5, 7, 8 9.

(k =1)
:

1,1

2
1 a 1 zu1,1
8r1
=
e1,1
=
1 + e1,1
zu1,1 + a 1

8 0,22
1 0,0207 2,73
=
0,25
= 0,022.
1 + 0,25
2,73 + 0,0207
. 11

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

()
0,022
0,027
0,030
0,031
0,030
0,028
0,026
0,023
0,014

0,054
0,066
0,074
0,074
0,070
0,064
0,038
0,032
0,026

0,085
0,105
0.116
0,114
0,074
0,064
0,053
0,043
0,033

0,105
0,134
0,148
0,098
0,088
0,073
0,058
0,046
0,034

. 11 kj .

()
0,099
0,142
0,159
0,102
0,087
0,070
0,053
0,040
0,027

57

2.3.4. ,
,
rk
(. (2)) :

kj

z ukj

= z

kj

1 e

kj

e
z

kj

kj

1 + e

kj

rk ,

, . 8;

(. . 10); rk (. . 6).
z R (k=1) j = 1, -

ekj

e 1 ,1
r =
z R 1 ,1 = z u 1 ,1 (1 e 1 ,1 )
1

z u 1 ,1 (1 + e 1 ,1 )

0 , 25

= 2 , 73 (1 0 , 25 )
0 , 2 = 9 ,8 .
(
)

+
,
,
2
73
1
0
25

. 12 z R

(k= 1, 2, ... , 5) (j = 1, 2,..., 9).

12
z R

()
1
9,8
2
8,3
3
7,3
4
6,7
5
6,1
6
5,7
7
5,3
8
4,9
9
5,0

8,2
6,8
5,9
5,2
4,8
4,4
4,3
3,9
3,6

7,7
6,2
5,2
4,6
4,3
3,9
3,5
3,1
2,8

()
7,9
8,8
6,1
7,1
5,0
5,5
4,5
4,7
3,9
3,9
3,4
3,3
3,0
2,9
2,7
2,5
2,4
2,3

. 12

Z Rkj

58

2.3.5. z h

z h .
. 12 , z R ,
()

zR

zR

z R , . 12, -

z R , . 12:
z Rmin =min(5,0; 3,6; 2,8; 2,4; 2,3) = 2,3;
z Rmax = max(9,8; 8,2; 7,7; 7,9; 8,8) =9,8 .

, z h
z R =2,3 z R =9,8.
min

max

z h

z R (55):
z h (1) = z Rmin =2,3 .

o (56) ,
:

z Rmin , -

zmin = 1 z Rmin + 1 = 1 (2,3 ) + 1 = 2 + 1 = 3 .


(57), z h :
zh (2)= zmin
= 3.

z R max , :
= 1 (9,8) = 9.

zmax = 1 z Rmax
[ zmin ; zmax
),

[3;9)

z h , , -

z h = 3. (59)

n = 1 (( zmin - zmax ) / HZ )+1,

59

HZ = 1,5

z min

z max
n= 1 9 3 + 1 = 1(4)+1 = 4+1 = 5.
1,5

[ zmin , zmax
)

(60):

z h ( i +1)= zmin + HZ ( i -1)=3+1,5( i -1),


i

=1, 2, 3, 4, 5.
i = 1, zh (2) = zmin = 3;

(3) = zmin + 1 1,5 = 3 + 1,5 = 4,5;

i = 2,

zh

i = 3,
i = 4,
i = 5,

zh (4)

= 3 + 21,5 = 6;
zh (5) = 3 + 31,5 = 7,5;
zh (6) = 3 + 41,5 = 9.


, ,
HZ ( zmax
; zmin ) . .1.3.9.

z h :

z h (7) = zmax = 9,8.


, z h , (. (62)).
nZ = n +2 = 5 + 2 = 7.
zh :
zh (1)= 2,3; zh (2) = 3; zh (3) = 4,5; zh (4) = 6; zh (5) = 7,5;
zh (6) = 9; zh (7) = 9,8 .
2.3.6.
z h , . . z h (5)=7,5.

60

B . 12 (k= 1, 2, 3, 4, 5),
ZR , . . , it ,
7,5, :
k = 1 ()
7,3 < 7,5 < 8,3; it = 3;

k=2
6,8 < 7,5 < 8,2; it = 2;
k=3
6,2 < 7,5 < 7,7; it = 2;
k=4
6,1 < 7,5 < 7,9; it = 2;
k = 5 () 7,1 < 7,5 < 8,8; it = 2.

(66) . 11 12 *
ZR
*
Z = 7,5
it it 1 k:
*
*
*
*
k ( z ) = k ,i t 1 + k ,i t k ,i t 1

z
z z R
zR
R k ,i
k ,i t 1
k ,i t 1

t 1

k = 1 ( ):

it = 3, it - 1 = 2; 1,2 = 0,027; 1,3 = 0,030;


z R1, 2 = 8,3; z R1, 3 = 7,3;
*

1 (7,5)= 0,027 + (0,030 0,027)


k = 2

7 ,5 8 ,3
= 0,029.
7 ,3 8 ,3
*

it = 2; it - 1 = 1; 2,1 = 0,054; 2,2 = 0,066;


z R2 ,1 = 8,2; z R2 , 2 =6,8;
*

2 (7,5) = 0,054 + (0,066 - 0,054)

k=3
it = 2; it - 1 = 1;

z R3 , 1
*

7 ,5 8 ,2
= 0,060.
6 ,8 8 ,2
*

3,1 = 0,085; 3,2 = 0,105;


= 7,7; z R3 , 2 = 6,2;

3 (7,5) = 0,085 + (0,105 - 0,085)

7 ,5 7 ,7
6 ,2 7 ,7

= 0,088.

61

k = 4

it=2,

it -1=1; 4,1 = 0,105; 4, 2 = 0,134;


z R4 ,1 =7,9; z R4 , 2 =6,1;

4 ( 7 ,5 ) = 0 ,105 + ( 0 ,134 0 ,105 )

7 ,5 7 ,9
= 0 ,110.
6 ,1 7 ,9

k = 5 ()

it=2,

it -1=1; 5,1 = 0,099; 5, 2 = 0,142;


z R5 ,1 = 8,8;
z R5 , 2 = 7,1;

7,5 8,8
= 0,132 .
7,1 8,8
z = 7,5.
*

5 (7,5) = 0,099 + (0,142 0,099)


(64)

C m ( z ) ( z ) =
n 1

= r 1 ( z ) + n ( z ) 2 + k ( z ) ,

k =2

n .
(65)

r =(1- d 0 ) / ( n -1)

d 0 = r0 .
d 0 = 0,2, n = 5 r = 0,2,

((

*
*
C ( 7 ,5 ) = M ( 7 ,5 ) = 0 ,2 M
(
7
,
5
)
M
( 7 ,5 ) 2 +
+

1
5

0 ,029 + 0 ,132
*
*
*
(
7
,
5
)
M
(
7
,
5
)
M
(
7
,
5
)
0
,
2
+ M
+
+
=

2
3
4
2

+ 0 ,060 + 0 ,088 + 0 ,110 ) = 0 ,0677., e (. (68)).
e

e k

z = 7,5 k

62

k ,

(. . 11) e . 10.

1 = 0,269; 2 = 0,267; 3 =
= 0,275; 4 = 0,280; 5 = 0,314 (
:

. 14). (68):

e = ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )/n =

= (0,269 + 0,267 + 0,275 + 0,280 + 0,314)/5 = 0,281.


, e = 0,281.

(69):

2
2

4ecp
8 1 + 1 ecp z
i z
=

1
1+
1 ecp 2
z 1 + ecp ( 1 + ecp ) i z

z = 7,5; e = 0,281; i = 3,

((

) )

1 0 ,281
8 1+

1
4 0 ,2812
7 ,5

=
2
7 ,5 (1 + 0 ,281) (1 + 0 ,281) 3 7 ,5

3
7
5

1+

(1 0 ,281 2 )2

2

.

= 0 ,0052 .

, (. (70))

C = C - = 0,0677 - 0,0052 = 0,0625,


: C = 0,063.
C z.
2.3.7.
(71), Cp = Cz. C = 0,063; z = 7,5.
,
Cp = 0,0637,5 0,47.
Cp z.
. 13 .

63

13

1
2
3
4
5
6
7

, z
, p
, m
2,3
- 0,17
- 0,078
3,0
0,008
0,003
4,5
0,28
0,060
6,0
0,45
0,075
7,5
0,47
0,063
9,0
0,43
0,048
9,8
0,38
0,039
2.4.

2.4.1. B

(78)

f1 + f n n 1
= r
+ fk i .
2

k 1
(. (65)

r = (1 r0 ) (n 1) = (1 0,2) (5 1) = 0,2 ; n=5; i =3.

(79)

fk = ya k b k (1 ek )2 sin 2 k ,

k .

bk

( ) . 6.

ya k , ek, k

zh

k . B -

, ek= ,
k

C ya k

it , , C y j (. . 7) kj (. . 8) (80) . (81) a
ek z h = 7,5 (. 14).

64

14

C ya

()

()

0,27

0,27

0,28

0,29

0,31

24,6

13,6

9,1

6,9

5,3

1,02

0,73

0,64

0,66

0,80

f1= C y 1 b1 (1 e1 ) sin 1 =
a
= 1,020,18(1-0,27)2 / sin2 24,6 = 0,565.
2


f2 = 1,055; f3= 1,592; f4 = 2,075; f5 = 2,678 .
B
(. (78)):

0,565 + 2,678

B = 0,2
+ 1,055 + 1,592 + 2,075 3 / = 1,17.
2

B z .
B . 15.
2.4.2. B

(83)

K:

K =V / V =25 / 7,5 = 3,33.(82)

k = arctg((tgk)) .

65

1 = arctg((tg24,6) - 3,33) =56,7;


2 = arctg((tg13,6) - 3,33) =38,9;
3 = arctg((tg9,1) - 3,33) = 28,1;
4 = arctg((tg6,9) - 3,33) = 21,9;
5 = arctg((tg5,3) - 3,33) = 17,2.

(86)

=
( 87)

ek

+ f n n 1
+ f k i ,

k =2
C ya k b k (1 e k )2 sin 2 k ; C ya k , b k ,

f 1
2
K r

f k =

B
(c.. 6 . 14), k
,

f 1 :

f 1 = C ya 1 b1 (1 e1 )2 sin 2 1 =
= 1,02 0,18 (1-0,27)2 / sin2 56,7= 0,140.
:

f 2 = 0,148; f 3 = 0,179; f 4 = 0,215; f 5 = 0,261 .


:

0 ,140 + 0 ,261

+ 0 ,148 + 0 ,179 + 0 ,215 3/ =


2

= (3,33)20.2

= 1,53.

66

2.4.3. B ,
z
B : B = 1,17, = 1,53.
, (. (88))

= 7,5

n= / B = 1,3 / 1,17 = 1,3.


, 7,5 25 /
30 %.
B z . 15.

15


z
B
1
2,3
0,38
2
3,0
0,53
3
4,5
0,77
4
6,0
1,03
5
7,5
1,17
6
9,0
1,32
7
9,8
1,53
1,56
1,32
1,46
1,54
1,53
1,55
1,68

2.5.

p, m
B z (. . 13 15)
. 5 7 ,
. . = 0.
=
.

4 = 8 . -

67

. 5.

. 6.

68

. 7.
2.6.
. 13 p m
z. ,
.

C p = 0,47 z = 7,5;
m = 0,063,

z. = 7,5.

(72) p:
p = 0,85 C p
= 0,85 0,47

= 0,4;

m = p / z. = 0,4/7,5 = 0,053.
2.7.
2.7.1.
(.
. 1):
N = 1000 ;
= 0,6;

= 0,9;

69

= 1,2 /3;
V = 7,5 /;
V = 25 / ,


z. = 7,5, C p m

C p = 0,47; m = 0,063.
(72) (73)

p m :

p = 0,85 C p = 0,85 0,47 = 0,4;


m = p /z. = 0,4/7,5 = 0,053.

(. . 3).

2.7.2.

(89)

D =

8N
3

C p V

8 1000
3

0,4 1,2 7,5 0,6 0,9

D = 5 .

R=D / 2 = 5 / 2 = 2,5 = 2500 .


d0 = d 0

D =0,2 5 = 1 .

= 4,8 .

70


(92)

rk = rk R ;
r1 = 0,2 2500 = 500 ;
r2 = 0,4 2500 = 1000 ;
r3 = 0,6 2500 = 1500 ;
r4 = 0,8 2500 = 2000 ;
r5 = 1 2500 = 2500 .
()
(93) r = r

R = 0,2 2,5 = 0,5 = 500 .


(94)

bk = bk R .

bk
. , b R = 0,18
, b R = 0,12
b D = 0,06, b k R ,
, , bk rk .
b R = 0,06, . 6

b k R = b R +( b R - b R ) (k-1) / (5-1) ,
, , b R = 0,12, b R = 0,06:
b k R = 0,12+(0,06-0,12) (k-1)/4,

b k R = 0,12-0,015 (k-1).

. 16 17.

71

16

()

bk R

0,12

0,105

0,09

0,075

0,06
17

bk ,

()
300

= 2,5 = 2500

262,5

225

187,5

150


k- (. (95)) ck= k bk. ck
:

= 0,15, . . ck =0,15 bk.

c1 = 0,15 b1 = 0,15 300 = 45 ;


c2 = 0,15 b2 = 0,15 262,5 = 39,4 ;
c3 = 0,15 b3 = 0,15 225 = 33,8 ;
c4 = 0,15 b4 = 0,15 187,5 = 28,1 ;
c5 = 0,15 b5 = 0,15 150 =22,5 .

""
( x , y ) ( x , y ) . 3.

bk ck
.
. 18 () ,
(. . 3):

72

b1
c
c
;
yi = y 1 ;
yi = y 1 ,
i
i
100
100
100
xi = x i 300 / 100; y = y 45 / 100; y = y 45 / 100.
i
i
i
i
xi = x i

18
()

x ,

y ,

y ,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
3,8
7,5
15
30
60
90
120
150
180
210
240
270
292,5
300

18,8
24,2
27,3
31,2
37,0
43,2
45,3
45,0
42,5
37,4
31,2
23,0
13,8
52,2
1,0

18,8
12,6
10,3
7,5
5,0
2,5
1,0
0
0
0
0
0
0
0
0

()
. 1.1 :

x = bk 0 ,352 ;
y = ck 0 ,5.

x1 = b1 0 ,352 = 300 0 ,352 = 105 ,6 ;


y1 = c1 0 ,5 = 45 0 ,5 = 22 ,5 .

73

x 2

y 2
x4

y4

= 92 ,4 ; x 3

= 19 ,7 ; y 3
= 66 ,0 ; x5

= 14 ,1 ; y5

= 79 ,2 ;
= 16 ,9 ;
= 52 ,8 ;
= 11 ,3 .

= 7,5 D = 5
60 V Z 60 7,5 7,5
=
= 215 / .
n=
D
5

, :

V 2 D2 D

=
= m
2
4
2
2
3
= 0,053 1,2 7,5 / 16 5 0,6 0,9 = 47,4 .

,
:

= n / 30 = 215 / 30 = 22,5 1/.:

= N / =1000 / 22,5 = 44,4 .


, , 6 %, -

(D = 5 D
D = 4,8 .

= 4,8 ).

74

V 2 D 2
P = B
, H;

2
4

V 2 D2
P = B
,

2
4

H.

B B. . 15 Z.
. 19 P Z .
19

1
2
3
4
5
6
7

z, o.e.
2,3
3
4,5
6
7,5
9
9,8P, H
252
351
510
683
775
875
1014P, H
1034
875
968
1021
1014
1027
1113

75

,
C x C y . ,
a


-10 20
"" ""
[8].

7610 20 [8]
.1

, .

C xa

C ya

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

- 9,51
- 7,66
- 5,79
- 3,95
- 1,78
- 0,24
1,61
3,45
5,30
7,15
9,02
10,92
12,86
14,83
16,83
18,83
20,85

0,02417
0,02036
0,01686
0,01586
0,01297
0,01967
0,02462
0,03352
0,04414
0,05627
0,06856
0,08386
0,10335
0,12675
0,15307
0,18240
0,21402

- 0,46203
- 0,28682
- 0,13211
0,05415
0,23697
0,40753
0,58611
0,77160
0,95200
1,13201
1,28061
1,40484
1,47176
1,50139
1,51091
1,50173
1,48039

77


1. ., ., ., . . .
./ .... .: , 1982. 256 .
2. Wilson R.E. Wind turbine aerodynamics// J. of Ind. Aerod. 1980, v.5.
P.357 372.
3. Preuss R.O., Sussiu E.O., Morino L. Potential Aerodynamic analysis of
horizontal axis windmills // AIAA Paper. 1977, 132. P. 1132 1140.
4. Wilson R.E., Lissaman R.B.S., Walker S.N. Aerodynamic performance of
wind turbines. Washington, 1976. 194 p.
5. .. . ., 1957.544 .
6. .., .. // -
: ..., , 1999. . 8. . 39 43.
7. ..
. . ., 1957.
8. . 5 77.
8. 297 (). , 1991. 222 .

. .

. , 2001
22.08.2001
6084 1/16. . . 2. . .
. . . 4,3. .-. . 4,88. . 75 . 341.
. . .

61070, 70, . , 17

61070, 70, . , 17