You are on page 1of 11

KRITERIJUMIZAIZBORSVETILJKIUEKSPLOZIVNIMSREDINAMA

VladimirMarkovi,dipl.in.el. BrankicaDoa,dipl.in.el. DELTAINENJERING


Apstrakt: Uuvodnomdeluradaukazanojenaspecifinostiprotiveksplozivnihsvetiljki.Zatimsudatedefinicije osnovnihpojmova,potrebnihzarazumevanjematerije.Prikazanajepodelaiobjanjenjezonaopasnostiinain obeleavanjasvetiljkizaeksplozivnesredine.Datjepregledrazliitihtipovasvetiljkiipomenutisunekiod proizvoaa.Nakrajusupomenutinekiodprogramskihalatazaproraunosvetljenjaiizborsvetiljki.

UVOD
Projektovanjeosvetljenjaueksplozivnougroenimsredinamazahtevaodprojektantaveliku odgovornostidobropoznavanjepropisaizoveoblasti.Prilikomprojektovanjauovakvimprostorima, poredsagledavanjauobiajenihkarakteristikaprostora(dimenzije,karakteristikezidova,prepreke, stepenprljanja,traeninivoosvetljenosti...),potrebnojeuzetiuobzirspecifinostikojenameetakva sredinaiizvritipravilanizborsvetiljkipokriterijumimasigurnosti,odgovarajuihsvetlotehnikih karakteristikaiekonominosti. Nijepotrebnonaglaavativanostkriterijumasigurnosti.Pritomeseuneraskidivomlancu odgovornostinalaze:proizvoakojimoradazadovoljideklarisanekarakteristikeproizvoda, projektantkojimora,naosnovupodatakaokarakteristikamasredine,daizvripravilanizboropreme (svetiljki),izvoamoranapravilannaindaimplementiraizabranuopremuprilikomizvoenja radova,korisnikimaobavezuispravnogkorienjaopremeipropisanogredovnogodravanjai kontrolisanja. Kriterijumodgovarajuihsvetlotehnikihkarakteristikanerazlikujeseodonogprilikom projektovanjaueksplozivnoneugroenimsredinama.Izborsevrinaosnovu:nameneprostorakojise osvetljava,karakteristikasredineukojusesvetiljkeugrauju(zatvoreneprostorije,otvoreniprostor, stepenprljanja,prisustvopraineilivlage,izloenostvibracijama,moguaizloenostudarcima, ekstremnimtemperaturama...),visinimontae,potrebnomnivouosvetljenostiilisjajnosti,nainu odravanja... Ekonominostkododabirasvetlotehnikogreenjajekodovevrsteinstalacijavrlobitanfaktor. Svetiljkeiprateaopremazaeksplozivnesredinesuviestrukoputaskupljeodslinihpredvienihza neeksplozivnesredine.Cenaopremejeovdedominantandeoinvesticijeuodnosunacenurada.Zbog togajevanopravilnoizabratitipsvetlosnogizvoraitipsvetiljke,kakobisedolodonajoptimalnijeg reenjakoje,poredekonomskog,zadovoljavaifaktorsigurnostiiispostavljenesvetlotehnikezahteve. Iakojeuraduakcenatnasvetiljkamaiosvetljenjuueksplozivnimsredinama,veinanavedenog seodnosinasveelektrineureaje. Zarazumevanjeoveoblastiipravilanizborsvetiljki,potrebnojepresvega: definisatitajetoeksplozivnasredina(ugroeniprostor), definisatiosnovnepojmoveizoveoblasti, objasnitikojisuuslovipotrebnidadoeksplozijedoe, datiklasifikacijuzonaopasnosti,

1|S t r a n a

prikazatipodeluioznaavanjesvetiljki(elektrinihureaja)premakonstrukcionim reenjimaipodrujuprimene.

DEFINICIJEPOJMOVA
Upropisimailiteraturisunavedenedefinicijekojesumeusobnousklaene,pasemogu usvojitikaoosnovazarazumevanjeoveoblasti.Terminologijajeuskladusaodredbamastandarda graneSRPSN.S8.XXX,IEC50/1990,direktiveATEX95(94/9/EC)iostalihvaeihsrpskihievropskih propisa.Unastavkusudatedefinicijeosnovnihpojmova,potrebnihzarazumevanjematerije. Eksplozivnasredina(ugroeniprostor)jeprostorukomejeeksplozivnaatmosferaprisutnaili semoeoekivatinjenaprisutnostukoliinamakojezahtevajuposebnemerezaizradu,instaliranjei upotrebuelektrinihureaja. Eksplozivnaatmosferajesmeazapaljivihmaterija(uoblikugasa,pare,magle,prainaili vlakana)savazduhompodatmosferskimpritiskom,ukojojseposlepaljenjagorenjelananoirikroz celunesagorelusmesu.ATEXdirektivanedefinieatmosferskeuslove,aliuobiajenokodproizvoaa elektroopremeseuzimatemperaturniopsegod20Cdo+40Ciopsegpritiskaizmeu0.8i1.1bar. Dabisestekliuslovidadoedoeksplozijemorajuistovremenopostojatitriinioca.Tose slikovitomoeprikazati:
EKSPLOZIVNAMATERIJA+IZAZIVAPALJENJA+KISEONIK=EKSPLOZIJA

Izazivaipaljenjasudovoljnakoliinaenergijeilidovoljnovisokatemperatura.Izazivaimogu bitielektrineineelektrineprirode.Izazivaielektrineprirodesupopraviluopasnijiijavljajuseee. Izazivaineelektrineprirodesunpr: otvoreniplamen, mehanikavarnica, zagrejanapovrina...

Izazivaielektrineprirodesunpr: varnicaililukkojinastajepriotvaranjuizatvaranjustrujnogkola(kontaktiprekidaaisklopki), provodnicikojisezagrejuiznaddozvoljenihgranica(namotajmotorakodpreoptereenja, vodoviprikratkomspojuilizemljospoju,prigunice...), pranjenjeusledstatikogelektriciteta, gromobranskopranjenje, varnicanastalameusobnimtrljanjemdelovaelektrinogureaja... Protiveksplozivnozatienureajjeelektriniureajkonstruisannatakavnaindaprilikom svogradaneizazivapaljenjeokolneeksplozivneatmosfere.


2|S t r a n a

Tipzatiteprotiveksplozivnozatienogelektrinogureajaspecifinemerekojese primjenjujunaelektrinomureajukakobisespreilopaljenjeokolneeksplozivneatmosfere. Donjagranicaeksplozivnosti(DGE)koncetracijazapaljivoggasa,pareilimagleuvazduhu ispodkojeseneestvoritieksplozivnaatmosfera. Gornjagranicaeksplozivnosti(GGE)koncetracijazapaljivoggasa,pareilimagleuvazduhu iznadkojeseneestvoritieksplozivnaatmosfera. Maksimalnieksperimentalnibezbedonosnizazor(MEBZ)maksimalnizazoruspojuizmeu dvadelaunutranjekomoreispitnogureajakoji,kadaseunutranjasmeagasovazapali,u specificiranimuslovimaspreavapaljenjespoljnjesmeegasovairenjemplamenakrozspojduine 25mm,zasvekoncentracijeispitnihgasovaiparauvazduhu.Iskazujeseumm. Minimalnastrujapaljenja(MSP)najveastrujakojakod1000iskrineizazivanijednopaljenje udefinisanomstrujnomkolunapona24VDC,induktiviteta95mHsastandardimadefinisanimiskritem (iskrajevetakiizazvanavarnicaelektrineprirodeuiskritukojejedeopomenutogstrujnogkola). VrednostMSPiskazujesekaoodnosMSPispitivanoggasaiMSPzalaboratorijskimetan.

KLASIFIKACIJAZONAOPASNOSTI
Klasifikacijazonaopasnostisevripremaverovatnoidaeksplozivnasmeapostoji.Kriterijum postojanjaeksplozivnesmeejedaonapostojiukoncentracijiod10%DGE.PremaSRPSN.S8.007iSRPS N.S8.090,podelasevrinasledeinain: Zagasoveiparerazlikujemotrizone:

zonaopasnosti0:prostorukojemjeeksplozivnaatmosferaprisutnastalnoiliduiperiod vremena zonaopasnosti1:prostorukojemjeverovatnodaeseeksplozivnaatmosferapojavitiza vremenormalnogpogona. zonaopasnosti2:prostorukojemnijeverovatnodaeseeksplozivnaatmosferapojavitiza vremenormalnogpogona,aakoseipakpojavi,trajaesamokratkovreme. Zazapaljiveieksplozivneprainerazlikujemodvezone: zonaopasnosti11:prostorukomesenalaziilisepovremenooekujekoncentracijauzvitlane zapaljivepraineveaod20%DGEodreenevrstezapaljivepraine. zonaopasnosti12:prostorukomekoncentracijauzvitlanezapaljiveprainemanjailijednaka 20%odDGEodreenevrstezapaljivepraine,iliseprainapojavljujeunataloenomobliku,a uzvitlatisemoesamopodposebnim(izuzetnim)okolnostima.

Napomena:zarazlikuodnaih,premaevropskimpropisima(ATEXdirektive1999/92/ECi 94/9/EC)zazapaljiveprainerazlikujusetrizone: zona20:prostorukomejeeksplozivnaatmosferauviduzapaljivepraineprisutnastalnoiliu duimvremenskimintervalimailiestoukraimintervalima zona21:prostorukomejemoguaprisutnosteksplozivneatmosfereuviduzapaljivepraine zona22:prostorukomejeprisutnosteksplozivneatmosfereuviduzapaljiveprainenije verovatnaunormalnimuslovima,aakodonjedoekratkotraje Postrojenjaiinstalacijenamestimagdeseupotrebljavajuiliskladitezapaljivimaterijalimoraju


3|S t r a n a

bititakoizvedenidaseugroeniprostorsvedenaminimum.Naroitobipodrujazone0izone1 trebalodabudusvedenanaminimumipobrojuipoveliini,drugimreimaugroeniprostorbitrebalo dabudeuglavnomzona2.Verovatnoaprisustvaeksplozivneatmosfereaprematomeiklasifikacija zone,zavisiodstepenaizvoraopasnosti,uticajaventilacijeidrugihfaktora.

PODELAIOZNAAVANJESVETILJKINAMENJENIHZARADU EKSPLOZIVNIMSREDINAMA
Eksplozivnesredinesedelenarazliitevrstepoviekriterijuma,asvetiljkekojesekoristeu takvimsredinama,uzavisnostiodkonstrukcionihkarakteristika,namenjenesuzaradutano odreenojvrsti.Svesvetiljke(vaiizaostaleelektrineureaje)namenjenezaradueksplozivnoj sredininosezajednikuoznakuEx(premaevropskimnormamaoznakajeEEx). Premavrstizatiterazlikujemosvetiljkesaoznakom: dnepropaljivokuite(neprobojnioklop)Delovielektrinihureajakojimogu izazvatipaljenjeeksplozivnihsmeamorajubitizatvoreniukuita.Usluaju eksplozijeukuitu,onomoraizdratipritisakeksplozijebezoteenja,azatitni rasporiukuituspreitiprenoenjeeksplozijenasmeuizvankuita. epoveanabezbednostPoveanabezbednostjezatitaukojojsuprimenjene dodatnemereprotivmoguegpoveanjatemperatureinastajanjalukailiiskriu elektrinomureajukojiseunormalnompogonunestvaraju. ia,ibsvojstvenabezbednostsamosigurnostElektriniureajmorabitiizraen takodaniiskranitermikiefektikojibimoglinastatiuelektrinomureajuiliu strujnomkoluspojenomsnjim,prinormalnimuslovimaradailinastaliusledkvara prikljuenogelektrinogureaja,nemoguzapalitieksplozivnesmeeuijemse prisustvuelektriniureajilistrujnokoloupotrebljava. minkapsulacijaDelovielektrinogureajakojibimoglizapalitieksplozivne smeeoblausevrstimizolacionimmaterijalimauoblikukompaktnihmasa. ouranjanjeutenostDelovielektrinogureaja,kojibimogliizazvatipaljenje eksplozivnihsmea,uronjenisuuulje,paeksplozivnasmeaiznaduljanemoebiti zapaljenalukom,iskromilizagrejanimgasovimanastalimuulju. ppoveanpritisaksamosigurnostKuitasadelovimaelektrinogureaja,koji bimoglizapalitieksplozivnesmee,ispunjenasunegorivimgasomilivazduhom, takodaukuitenemoedospetieksplozivnasmea. qpunjenjepeskomDelovielektrinogureaja,kojibimoglizapalitieksplozivne smeeobloenisukvarcnimiliekvivalentnimsipkimmaterijalomdabisespreilo paljenjeeksplozivneatmosferelukomilitermikimefektima. nneiskreiureajitipureajakojiimaosobinudanevarniiunormalnom pogonuidajehermetikizatvoren(nonsparking,hermeticallysealed),priemuje stepenzatitemanjiodzatitepoveanabezbednost''e''. snaroitavrstazatitePaljenjeeksplozivneatmosfereelektrinimureajem moesespreitiidrugimmeramazatitekojenisunavedene,aregulisanesu posebnimstandardima.

4|S t r a n a

Premapodrujuprimenerazlikujemosvetiljke: grupeIzaupotrebuurudnicima(prisustvometana) grupeIIzaupotrebunaostalimmestima(industriji) GrupaIIsepremavrstiprisutnihindustrijskihgasovaiparadaljedelinatripodgrupe.Podelaje izvrenapremamaksimalnomeksperimentalnombezbedonosnomzazoru(MEBZ),odnosnoprema minimalnojstrujipaljenja(MSP). Grupa gasova A B C Poslednjikriterijumzapodelujepremamaksimalnojtemperaturipovrinesvetiljke (elektrinogureaja).Podelavaizasredineugroenegasovimaiparama. Temperaturna klasa T1 T2 T3 T4 T5 T6 Navedenepodelenamomoguujudase,nakonodreivanjatipaExzone,izaberuadekvatnitipovi svetiljki,kojeseuistumoguugraditibezopasnostiodhavarije. Oznakasvetiljkeusebisadritanuinformacijuo: vrstiistepenuprotiveksplozivnezatitekonstrukcijesvetiljke, grupieksplozivneatmosferezakojujenamenjenasvetiljka(zagasoveiparei odgovarajuojpodgrupi), temperaturnojklasi. Pritomejeoiglednodasesvetiljkeizstroeklase(eksplozivnegrupe)mogukoristitizamanje stroge,alineiobrnuto! Sviatestiraniprotiveksplozivnozatieniureajinamenjenisuzaodreenezoneopasnosti.Za svakiureajnapojedinanomatestumorabitinaznaenozakojujezonuopasnostinamenjen:0,1ili2. Oznaavanjeovekategorijenijepredvienonasamomureaju. Maksimalnetemperaturepovrina elektrinihureaja 450C 300C 200C 135C 100C 85C Granicegrupeprema: MEBZ(mm)
>0.9 0.5 do 0.9 <0.5

Granicegrupeuodnosuna: MSP
>0.8 0.45 do 0.8 <0.45

Tabela1:PodelagasovanapodgrupepremaMEBZiMSP

Tabela2:Podelaureajapremamax.dozvoljenojtemperaturipovrine

5|S t r a n a

Zbirnosegorenavedenepodelemoguprikazatisledeomtabelom:
Opti znak Ex Vrsta zatite d e ia ib m o p q s n Podruje primena I II Grupa gasova A B C Temperaturni razred T1 T2 T3 T4 T5 T6 Objanjenje Zajednikiznakzasvevrste protiveksplozijskezatite nepropaljivokuite poveanabezbednost svojstvenabezbednostvie kategorije svojstvenabezbednostnie kategorije inkapsulacija uranjanjeutenost(ulje) poveanipritisak punjenjepeskom naroitavrstazatite neiskreiureajizazonu2 rudarstvo industrija ugljovodonici,metanidrugi etilen,butaniostali vodonik,acetilen,CS2 450 300 granina temperatura 200 ureajau 135 C 100 85

Tabela3:ZbirniprikaznainapodeleionaavanjaExureaja

Uzeviuobzirprethodno,primeroznakejednesvetiljkebiobi:

Slika1:PrimeroznakesvetiljkeuExzatiti

6|S t r a n a

TIPOVISVETILJKIZAEKSPLOZIVNESREDINE
Svetiljkekojesekoristeueksplozivnimsredinamaseponameninerazlikujumnogood konvencijalnih,namenjenihzaindustrijskuprimenu.Razlikajepresvegaunjihovojspecifinoj konstrukciji. Postupakpriizborusvetiljkijesliankaokodkonvencionalnih.Priodluivanjuzanekoreenje projektantseprvoopredeljujezavrstusvetiljke.Odabirsevripremanameni,uzavisnostiodvrste prostora(otvoreniilizatvoreniprostor),izloenostimehanikimuticajima,visinimontae,potrebnom nivouosvetljenosti...Zatimse,naosnovuzahtevazaodgovarajuimstepenomprotiveksplozivnezatite, izaberusvetiljkekojezadovoljavajupotrebnebezbednosnekriterijume. Obziromdajekodnasprisutnovieproizvoaa,izborsvetiljkijedovoljnoirok.Nekiod poznatijih,kodnaszastupljenihsu:STAHL,TEPEx,BARTEC,A.T.X.,CORTEM... Veinaindustrijskihtipovasvetiljkimoesepronaiiuprotiveksplozivnojzatiti,aunastavkuje datpreglednekihkarakteristinihtipova: IZGLED OPISIPROIZVOA Nadgradnasvetiljkasa inkadescentnimizvorom, max100W,BARTEC Nadgradnasvetiljkasa fluorescentnim izvorima,tipPSF, 2x18/36/58W,TEPEx ExedIICT6 IP:66 ZONA:1&2 STEPENZATITE ExeIICT3 IP54 ZONA:2

Nadgradnasvetiljkasa fluorescentnim izvorima,tipFLX, 2x18/36/58W,TEPEx

ExdeIICT6 IP:66 ZONA:1&2,11,12

Fluorescentnasvetiljka zalakirniceiiste prostorijeufarmaciji, 2x18/36,4x18/36W,tip SIF,TEPEx

ExedIICT4tDA21T 80C IP:66 ZONA:1&2,11,12

7|S t r a n a

IZGLED OPISIPROIZVOA Reflektorskasvetiljkasa halogenimiliizvorima visokogpritiska,max 400W(500WHAL), Bartec STEPENZATITE ExdeIIBT3 IP:65 ZONA:1&2,11,12
*temperaturnikoeficijent zavisiodsvetlosnogizvora

Viseasvetiljkasa inkadescentnimi izvorimavisokog pritiskado150W,PLFS, TEPEx ExdeIICT4T6 IP:66 ZONA:1&2,11,12

Viseasvetiljkasa izvorimavisokogpritiska do400W,sa kompenzacijom,Bartec ExdeIICT3/T4* IP:66 ZONA:1&2,11,12


*temperaturni koeficijentzavisiod svetlosnogizvora

Reflektorskasvetiljkasa halogenimiliizvorima visokogpritiska,max 600W(1000WHAL.), Stahl ExnRT* IP:66 ZONA:2,12


*temperaturni koeficijentzavisiod svetlosnogizvora

Protivpaninasvetiljka autonomije3h/1.5hsa sijalicom1x8/2x8W, Bartec ExdeIICT6 IP:67 ZONA:1&2,11,12

8|S t r a n a

PROGRAMSKIALATIZAPRORAUNOSVETLJENJAU EKSPLOZIVNIMSREDINAMA
Zasvetlotehnikiprorauneksplozivnougroenihprostoraproizvoaisvetiljkiuglavnomnude svojasoftverskareenja.Ukolikonemajusvojprogram,obinosezasvetiljkemogupreuzetibaze podatakaunekomodstandardnihformata,kojimogudaseuvezuunekiodpoznatijihprogramaza proraunosvetljenja. NainternetstranamaproizvoaaStahliTEPExmogusepronainjihoveverzijeprogramskih alatazaproraunosvetljenja.Programisubesplatnizakorienjeimoguejesnimitiihsainterneta. ProgramskialatExLuxfirmeStahl(aktuelnaverzijaje3.1.13)jeponainukorienjaslian ostalimslinimprogramima(Relux,Litestar,Dialux...).Programpodravaproraunezaunutranje, spoljanjeiulinoosvetljenje.Radsanjimjeintuitivaninalaknainomoguavaizmeneparametara prostoraisvetiljki.Formiranjeokruenjaiumetanjesvetiljkimoeseobavitiautomatizovano(preko arobnjaka)iliruno.Koseranijesusretaosanekimprogramomzaproraunosvetljenjabrzoese snaiunjegovomokruenju.

Slika2:OkruenjeuprogramuExLUX,firmeStahl

Zaonekojisunaviklidaradesanekimdrugimprogramom,proizvoanainternetstranicinudii fotometrijskebazepodatakazasvojesvetiljkeustandardnimformatimazauvozudrugeprograme. ProgramskialatTEPExLUXfirmeTEPExnudinetodrugaijereenje.Popokretanjuprograma nudiseizbornainaformiranjaokruenja,kojimoebitiautomatizovano,ilisamostalno,crtanjem okruenjairunimumetanjemsvetiljki.Obziromnapomalonedoraenkorisnikiinterfejspreporuljivo jedaseizaberearobnjakkojiolakavatajdeoposla.

9|S t r a n a


Slika3:OkruenjeuprogramuTEPExLUX,firmeTEPEx

OkruenjeuprogramuviepodseananekiCADpaket,negonaprogramzaproraun osvetljenja.Komandenisuuobiajeneizanavikavanjejepotrebnonetovievremena.Sobziromdaje reoprvojverzijiprograma(aktuelnaverzijaimaoznaku1.01),zaoekivatijedasledeeverzijeponude malougodnijirad.Rezultatiproraunasemoguprikazatiuuobiajenimoblicima(numerikevrednosti, ISOluxdijagram,3Dprikaz...)iimajumogunostizvozautekstualnudatoteku(npr.MSWord).Zaone kojineeledakoristeovajprogram,proizvoanudifotometrijskepodatkesvetiljkiuoblikupogodnom zaizvozuprogramDialux.

EKONOMSKIASPEKTIPRIIZBORU
Kodprojektovanjauokruenjusaeksplozivnomatmosferommoraseobratitipanjana specifinostivezanezacenuopreme.Naime,strukturacenesekodinstalacijeueksplozivnimsredinama dostarazlikujeuodnosunaklasineinstalacije.UukupnojceniinstalacijeExsvetiljkijecenarada zastupljenaumnogomanjemprocentuikreeseupriblinimgranicama210%,dokjekod klasinihinstalacijatajudeo1050%. Moesenapravitiidirektnoporeenjecenaprotiveksplozivnihiklasinihsvetiljkipotipovima. Svetiljkeiprateaopremazaeksplozivnesredinesuviestrukoputaskupljeodslinihpredvienihza neeksplozivnesredine.Uzavisnostiodtipasvetiljkeivrsteprimenjeneprotiveksplozivnezatite,razlike ucenisupriblino6do12puta. Jasnosenameepotrebazaracionalnim,ekonominimizboromkododluivanjaza svetlotehnikoreenje.Vanojepravilnoizabratitipsvetlosnogizvoraitipsvetiljke,kakobisedolodo najoptimalnijegreenjaupogleduekonominosti,akojebizadovoljiloiaspektesigurnostiitraene svetlotehnikezahteve.

10|S t r a n a

ZAKLJUAK
PrimarniuslovkojiinstalacijaprojektovanazaExprostormorazadovoljitijedanipodkojim uslovima,bezobziradalijeupitanjunormalniilihavarijskireimrada,nebudeuzronikpaljenja eksplozivneatmosfere.Eksplozijeuzrokujupoare,havarije,materijalneteteigubitkeljudskihivota. Zatojepotrebnopoklonitivelikupanjupriizradiprojekatnedokumentacije.Poredinaeprimenjivanih standarda,propisaipreporuka,neophodnojedobropoznavanjeregulativeizoblastiprotiveksplozivne zatiteidoslovnaprimenanjenihpreporukaizahteva. Ostaliaspektiprojektovanjaosvetljenjasepodrazumevaju,apotrebnojeposebnonaglasiti ekonomskiaspekt,kojijekodovevrsteinstalacijaposebnouticajan.

LITERATURA:
PRIRUNIKIZPROTIVEKSPLOZIJSKEZATITEELEKTRINIHUREAJA,OPREMEIINSTALACIJA, InstitutzaBezbednostiPreventivniinenjering,NoviSad,2005. standardigrupeSRPSN.S8.xxx TEHNIKIPROPISIOZATITIODPOARAIEKSPLOZIJA,MiodragIsailovi,SMEITS2004. PROTIVPOARNAIPREVENTIVNOTEHNIKAZATITA,MilanB.Eri,2003. ProblematikaprojektovanjainstalacijaelektroenergetikeiautomatikeuExprostorima,Zoran Markovidipl.in.el,seminarskiradnapostdiplomskimstudijamaETFBeograd2003. HAZARDOUSAREASTECHNICALGUIDE(Weidmullertechnicalguide) HAZARDOUSLOCATIONSGUIDE(ATXAppleton) BASICCONCEPTSFOREXPLOSIONPROTECTION,BartecGmbHbroshure2009.

11|S t r a n a