Вы находитесь на странице: 1из 160

Teodor dostoevski

moTxrobebi

Tbilisi
2012
1

UDC (uak) 821.161.1 _ 32 d - 785

`msoflios rCeuli moTxrobebi~

tomi #4
mTargmnelebi: rusudan qebulaZe papuna wereTeli paata gegelaSvili manana RoRoberiZe

redaqtori: stilistkoreqtorebi:

lika TavarTqilaZe natalia CimakaZe eTo gziriSvili

garekanis dizaini: kompiuteruli uzrunvelyofa:

Temur sixaruliZe

gamomcemloba palitra L, 2012 mis.: Tbilisi, iosebiZis q. #49 gamocemis ufleba miRebulia saqarTvelos avtorTa sazogadoebisgan www.sas.ge

ISSN 1987-9911 ISBN 978-9941-19-705-5

Tvinieri
fantastikuri moTxroba avtorisagan de, momitevos mkiTxvelma, rom Cveulebrivi `dRiuris~ nacvlad moTxrobas vTavazob, Tumca am moTxrobas lamis erTi Tve Sevalie. da mainc minda mkiTxvelebs Sendoba vTxovo. axla TviTon moTxrobaze mogaxsenebT, romelsac `fantastikuri~ davarqvi. Tumc namdvil ambad mimaCnia, fantastikuri mainc aqvs raRac da es moTxrobis forma gaxlavT. swored amisi axsna miviCnie windawinve saWirod. saqme isaa, rom es arc moTxrobaa da arc Canawerebi. warmoidgineT kaci, romelsac am ramdenime wuTis win fanjridan gadavardnili coli usvenia magidaze. igi SeZrwunebulia, azri ver moukribavs. dadis win da ukan oTaxebSi da cdilobs momxdari ambavi gaiazros, fiqrebs `Tavi mouyaros~. Tanac, mourjulebeli ipoqondrikia, sakuTar TavTan laparaks miCveuli. hoda, dadis da laparakobs, hyveba mTel ambavs, unda gaerkvios yvelaferSi. viTom dalagebiT laparakobs da mainc xSirad ewinaaRmdegeba sakuTar Tavs, xan amarTlebs Tavis saqciels da amtyunebs cols, xan sul sxva raRacebze iwyebs msjelobasa da bWobas: igrZnoba daugeSavi fiqri da Rrma gancda, igrZnoba didi siyvarulic. nel-nela marTla arkvevs yvelafers da `Tavs uyris fiqrebs~. mTeli rigi mogonebebisa naTels hfens simarTles. simarTle ki mis gonebas da guls amaRlebs. moTxrobis dasasruli SedarebiT ufro dalagebulia, vidre dasawyisi. simarTle sakmaod naTeli da cxadi xdeba ubedurisTvis, yovel SemTxvevaSi, mas ase miaCnia.
3

ai, es gaxlavT Tema. ra Tqma unda, Txroba ramdenime saaTs grZeldeba, nawyvet-nawyvet da areulad: igi xan sakuTar Tavs esaubreba, xan TiTqos uxilav msmenels, TiTqos viRac msajuls mimarTavs. sinamdvileSic xom ase xdeba. stenografs rom malulad moesmina da Caewera misi nalaparakevi, egeb Cems nawerze ufro gaumarTavi da gauSalaSinebeli yofiliyo, oRondac fsiqologiuri Tanamimdevroba, ramdenadac mgonia, mainc igive darCeboda. swored es varaudi stenografs rom Caewera, me ki gameSalaSinebina-meTqi, gaxlavT imis mizezi, moTxrobas rom fantastikuri vuwode. magram amgvari SemTxvevebi xelovnebaSi xom ramdenime gaxlavT. erT-erT magaliTs viqtor hiugos Sedevri `sikvdilmisjilis ukanaskneli dRe~ warmoadgens, sadac avtorma igive xerxi ixmara. marTalia, stenografiisTvis ar miumarTavs, magram gana ufro daujerebeli ar gaxlavT imis warmodgena, TiTqosda sikvdilmisjils SeuZlia (an dro aqvs) ukanasknel dRes ki arada, lamis ukanasknel saaTsa da wuTs dRiuri weros. Tumca es misi fantazia rom ara, arc es nawarmoebi gveqneboda _ yvelaze namdvili da marTali yvela mis TxzulebaTa Soris.

Tavi pirveli I vin viyavi me da vin iyo igi


...sanam aq myavs, kidev ra miSavs: malimal mival da davxedav mainc. magram xval rom waiyvanen, raRa vqna mere, marto rom davrCebi? axla darbazSi asvenia, banqos or magidaze. kubos xval moitanen, TeTrs, TeTri abreSumiT
4

gadakruls, Tumca ras vbodav... ager, davdivar, davdivar, sul minda gavarkvio yvelaferi. eqvsi saaTia, vcdilob gavarkvio, azrebs Tavi movuyaro... me ki davdivar win da ukan... ara, avdgebi da dalagebiT movyvebi yvelafers (hm, dalagebiT!). rogorc xedavT, literatori ar gaxlavarT. mere ra vuyoT, mec ise movyvebi, rogorc mesmis. vaime, netav ar mesmodes. Tu gnebavT icodeT, anu Tavidan rom movyve yvelafers, pirvelad raRac-raRacebi momitana dasagiraveblad. maSin fuli sWirdeboda, `golosSi~ undoda gancxadeba daebeWda, ase da aseo, aRmzrdeli qalis adgils daveZebo, gindac qalaqidan Sors iyoso, gindac Sin mecadineoba iyoso, Tu sxva da sxva. ase daiwyo Tavidan. ra Tqma unda, sxvebisgan ar gamirCevia. ise movida, rogorc sxvebi, morCa da gaTavda, mere ki gavarCie. tanwvrili, gamxdari, qera, saSualo tanis qali iyo. TiTqos erideboda, rcxvenoda Cemi (mgoni, ucxoebTan sCveoda ase, mec ucxo viyavi misTvis, ucxo, rogorc adamiani da ara rogorc mevaxSe). mivcemdi fuls da gatrialdeboda, wavidoda. misi xma ar gamigia. sxva gedaveba, gexveweba, gevaWreba, is yvelaferze yabuls iyo... mgoni, azri mereva... ho, yvelaze metad misma motanilma giraom gamaoca: mooqrulma vercxlis sayureebma, uvargisma medalionma. Sauris fasi rom hqonda, TviTonac icoda, magram Sevatyve, Zvirad uRirda. mere gavige, ded-mamisgan sxva araferi darCenia. mxolod erTxel gameRima mis giraoze. ara, ar ifiqroT, Cems Tavs amis nebas vaZlevde, muStrebTan mudam jentlmeni var. mokled movuWeri, oRondac zrdilobianad da gorozad. diax, diax, gorozad. gogonam gaquculi kurdRlis qurqis raRac nakuwebi (marTla nakuwebi) momitana. Tavi ver Sevikave da raRac vuTxari, ase vTqvaT, gavemasxre. RmerTo, rogor aelanZa
5

pirisaxe! rogor damibriala didroni cisferi Tvalebi! magram krinti ar dauZravs, `nakuwebi~ aiRo da gavida. maSin mivaqcie yuradReba da raRacam gamielva TavSi, imwams raRac momafiqrda. ki, maxsovs maSindeli, sakmaod didi STabeWdileba: rom metismetad axalgazrda, lamis ToTxmeti wlis gegoneboda, ise ki Turme Teqvsmeti wlis sam TveSi xdeboda. Tumca es ar gaxlavT mTavari. meore dRes isev momadga. mere gavige, dobronravovTan da mozerTanac miutania is bewvi, magram isini oqros iReben mxolod, arc daalaparakes Turme. me ki erTxel kamea gamovarTvi (didi araferi iyo) _ mere TviTonve gamikvirda. mec xom oqrovercxlis garda giraod arafers viReb, imas ki kamea gamovarTvi. maxsovs, maSin meored vifiqre masze. imjerad, mozerisgan wamosulma, qarvis mundStuki momitana. vinc msgavsi nivTebis moyvarulia, misTvis ra uSavs, magram CvenTvis kapikad ar Rirs, CvenTvis fasi mxolod oqros aqvs. hoda, raxan guSin nawyeni wavida Cemgan, gorozad, civad, magram ori maneTi mainc miveci. es kia, Tavi ver Sevikave, cota ar iyos braziT vuTxari: `Tqveni xaTriT, Torem amas arc mozeri daigiravebda~. diax, gulmosuli gaxldiT. Tqveni xaTriTo, rom gaigona, isev wamoenTo saxe, magram krinti ar dauZravs, arc fuli mouyria ukan _ gaWirveba, batono! magram hoi, ra cecxli waekida pirze! mivxvdi, gulSi isariviT moxvda Cemi naTqvami. xolo misi wasvlis Semdeg Cems Tavs vkiTxe: neta Rirs-meTqi es gamarjveba ori maneTi? he, he! diax, swored orjer vkiTxe Cems Tavs: netav Rirs-meTqi? netav Rirs-meTqi? da RimiliTve davukari kveri. Zalian gamamxiarula maSin am ambavma. magram siborotiT ar miTqvams, ara, gangeb vuTxari ase, gamocda mindoda misi. raRac fiqrma gamkra maSin mis Taobaze. es mesamed vifiqre masze.
6

... hoda, mas aqeT daiwyo yvelaferi. ra Tqma unda, maSinve gamovikiTxe misi ambebi. mouTmenlad velodi mis mosvlas. guli migrZnobda, male momakiTxavs-meTqi. mosuls friad zrdilad vebaase. me, batono, verc aRzrdas da verc TavdaWeras veravin damiwunebs. maSin mivxvdi, ra uwyinari, ra Tvinieri viRac iyo. swored misTana uwyinarT da TvinierT ar ZaluZT gaZalianeba. Tumca guls mTlianad ar gagixsnis, SenTan saubrisgan Tavs ver daiZvrens, Zunwad gagcems pasuxs, magram xom gagcems. xolo Tu RmerTs SenTvis moTminebac moucia, metsa da mets dascinclav... sakvirvelia, TviTon mas CemTvis araferi uTqvams maSin. `golosSi~ dabeWdil gancxadebebsa Tu sxva ambebze mere Sevityve. maSin gancxadebas gancxadebaze aTavsebda, Tavdapirvelad, ra Tqma unda, gorozad: ase da aseo, aRmzrdeli qalis adgils daveZebo, Tanaxma var, Tundac sxva qalaqSi iyoso. pirobebi weriliT gamomigzavneTo; mere: Tanaxma var yvelaferze, swavleba, ojaxis mixedva Tu avadmyofis movla iqneba, Wra-kervac mexerxebao. roca yvela imedi gadaewura, bolos asec dabeWda: jamagirs ar moviTxov, sasmel-saWmliT uzrunvelyofazec Tanaxma viqnebio. adgili ki mainc ver iSova! maSin gadavwyvite ukanasknelad gamomecada. aviRe imdRevandeli `golosi~ da wavukiTxe gancxadeba: `axalgazrda, ded-mamiT oboli qali patara bavSvebis aRmzrdelis adgils daeZebs xnieri qvrivis ojaxSi. Sinaur saqmeebSic daexmareba~. _ aba naxeT, am dilas dabeWda, saRamos ki albaT ukve iSova adgili, gancxadeba aseTi unda. isev waekida almuri pirze, damibriala Tvalebi, zurgi maqcia da wavida. Zalian momewona, Tumca maSin aRarc veWvobdi. gana mundStukebs giraod yvela miiRebs, imas ki aRarc mundStukebi SerCa. marTlac mesame dRes momadga, gacre7

cili, aRelvebuli. mivxvdi, ojaxSi ayalmayali mouxdameTqi. marTlac ase yofiliyo. axlave agixsniT, rac iyo, oRondac is minda gavixseno, rogor gamoviCine maSin Tavi da rogor avmaRldi mis TvalSi. ase vindome maSin. saqme isaa, rom xati momitana (rogorc iyo, gadawyvita motana)... oh, yuri migdeT! yuri migdeT! axla iwyeba TavidaTavi, aqamde mxolod bodva iyo... vahme, rom yvelaferi minda movigono, yoveli wvrilmani, sul pawawina wvrilmanic ki. minda azrebs movuyaro Tavi da ver momiyria. oh, es wvrilmanebi, es wvrilmanebi... RvTismSoblis xati iyo. RvTismSoblisa da yrma iesosi, saojaxo, Zveleburi, oqroSi naferi vercxliT naWedi. didi-didi, eqvsi maneTi Rirda. Sevatyve, rarig eZvirfaseba, mTlianad unda daagiraos, naWedobis moxsna ar unda. vuTxari, vercxli axseniT, xati ki ukan waiReT, rac unda iyos, xatia-meTqi. _ gana akrZalulia? _ ara, vin agvikrZalavs, me TqvenTvis vambob... _ maSin axseniT. davfiqrdi da mere vuTxari: _ ara, ar avxsni, ager iq, saxateSi davdgam, sxva xatebTan, kandelis qveS (rawams salaros gavxsni, kandels maSinve vanTeb xolme). Tqven ki aT maneTs mogarTmevT. _ aTi ara, xuTi iyos, mere uTuod gamovixsni. _ maSasadame, aTi ar gnebavT? ise ki Rirs, _ davumate esec, raxan Sevatyve, isev aubrialda Tvalebi, Tumca aRaraferi uTqvams. gamovutane xuTi maneTi da miveci. _ amreziT nuravis SexedavT, mec gamomicdia gaWirveba, Tqvenze uaresi. Tuki am saqmes mivdev... es imis Sedegia, rac viwvnie... _ da axla sazogadoebaze Surs iZiebT? _ gamawyveti8

na anazdad sakmao gesliT, Tumca uwyinrad (maSin sxvebisgan ar marCevda da imitomac uwyinrad gamouvida). `oho! _ vifiqre. _ xasiaTs aCens, axal ideebs eziareba~. _ xom iciT, _ Cavuqaragme maSinve viTom xumrobiT, _ `me var nawili mTeli im nawilisa, visac swadia qmnas boroti, magram iqms keTils~. swrafad mtyorcna cnobismoyvare, Tumca sakmaod bavSvuri mzera da mkiTxa: _ daicadeT... eg visi azria? saidanaa? TiTqos sadRac wamikiTxavs. _ Tavs tyuilad nu SeiwuxebT. am sityvebiT gaecno mefistofeli fausts. `fausti~ Tu waikiTxeT? _ arc... maincdamainc dakvirvebiT. _ maSasadame, ar wagikiTxavT. unda waikiTxoT ki. mgoni, isev gageRimaT. oRond iseTi mdare gemovnebis mqoned ar CamTvaloT, Cemi xelobis gasalamazeblad mefistofelis codniT Tavs gawonebdeT. giraos duqnis patroni mainc giraos duqnis patronad rCeba. diax. _ ucnauri kaci yofilxarT... sulac ar mifiqria... anu ganaTlebuli kaci Tu iyaviT, ar megonao, es unda eTqva, oRond ar Tqva. magram xom vici, rom gaifiqra. Zalian movawone maSin Tavi. _ adamians yvelgan SeuZlia sikeTe Tesos. Cemze ar vambob, iqneb cudis mets aras vakeTeb, Tumca... _ ho, adamians yvelgan SeuZlia sikeTe Tesos, _ miTxra da eWvianad Semxeda, _ diax, yvelgan, _ gaimeora isev. hoi, rarig maxsovs yvela is wami! isic minda davamato, roca es Cveni axalgazrdebi, es Cveni kai axalgazrdebi raime Wkvianurisa da gulSi Camwvdomis Tqmas daapireben, metismetad aSkarad da gulwrfelad daetyobaT saxeze: `ai, ra Wkvia9

nurs da gulSi Camwvdoms vambobT~. gana es yoyloCinobiT mosdiT, ara, TviTonac suliTa da guliT swamT es ambebi, didad afaseben da hgoniaT, SenTvisac didad fasobs. hoi, siwrfelev gulisa! igia, rom gamarcxebs kacs! mereda, ra kargi iyo misi siwrfele! ki, maxsovs, maxsovs, araferi damviwynia! rawams wavida, maSinve gadavwyvite. imave dRes wavedi sabolood yvelafris gamosarkvevad da yvelaferi gavige, rac mis Tavze xdeboda. wina ambebi lukeriasgan vicodi ukve, maSin imaTTan rom msaxurobda da es ramdenime Tvea mosyiduli myavda. ambebi ki ise saSineli iyo, ver gamigia, kidev rogor SeeZlo weRandeliviT gaecina da mefistofelis naTqvamiT dainteresebuliyo, roca mis Tavs aseTi ram trialebda. magram siymawvilis ambavi mogexsenebaT! swored maSin gavifiqre siamayiTa da sixaruliT masze, rameTu aq sulgrZeloba igrZnoboda, sulgrZeloba da didsulovneba: me viRupebi, magram goeTes didebul sityvebs gaumarjoso. sulgrZeloba, gindac mruded gagebuli, siymawviles mudam sCvevia. Tumca masze, mxolod masze vambob. rac mTavaria, maSin ukve Cems sakuTrebad, Cemad mimaCnda, Cems ZalaSi eWvi ar mepareboda. hoi, ra tkbilia Turme, roca sakuTari Zalis gwams. Tumca es ra momdis, ase Tu gavagrZele, rodis movuyaro azrebs Tavi? unda viCqaro _ RmerTo Cemo, gana esaa axla mTavari?

II me coloba vTxove
oriode sityviT mogaxsenebT, ra ambebic masze Sevityve. ded-mama sami wlis win gardacvlia. darCa Turme yov10

lad wupaki mamidebis amara. Tumca wupakis Tqma imaTze cotac kia. erTi mamida qvrivi iyo, erTmaneTze miyolebuli eqvsi Svili hyavda, meore _ Sinabera, didi wunkali viRac. Tumca wunklebi oriveni brZandebodnen. mama moxele hyolia, mwerali, ubralo aznauri. amitomac me misTvis didi kaci gaxldiT. aba ara, brwyinvale polkSi Stabskapitnad namsaxuri, taxtis aznauri, damoukidebeli kaci. xolo Cemi sesxis salaro mamidebs mowiwebiTac aRavsebda. sami welia mamidebis yurmoWrili mona iyo, da mainc imdeni moaxerxa, imdeni qna _ gamocda Caabara, Tumca dRedaRam umowyalod amuSavebdnen. maSasadame, ase undoda, ase iltvoda ukeTesisken. me gana rad mindoda misi colad Txova? Tumca jandabas Cemi Tavi... gana esaa aq mTavari! mamidaSvilebs is aswavlida, sacvlebs is ukemsavda, aseTi susti janis patroni iatakebsac TviTon recxavda, isini ki scemdnen da yovel lukmas ayvedridnen. bolos gayidvac daupires. fuh! ar minda am sibinZuris moyola, TviTon miambo mere dawvrilebiT. misi am tanjva-wamebis mowme maTi mezobeli Ripiani meduqne iyo. ubralo meduqne ki ara, ori sabaylos patroni. ori coli ukve gaestumrebina saiqios da mesames daeZebda. hoda, amas daadga Tvali: `wynaria, usityvo, gaWirvebaSi gazrdili, me ki oblebi myavs, coli maTi gulisTvis minda~. oblebi marTla hyavda. moelaparaka Turme mamidebs, mourigda. ormocdaaTi wlis yofila. sawyal gogos Tavzari daeca. ai, maSin iyo mouxSira CemTan siaruls, `golosSi~ gancxadebebis gamoqveynebas fuli undoda. bolos Seevedra mamidebs, cota mainc macaleT, movifiqroo. cota acales, mere ki suli amoxades: `Cven TviTon CasaxeTqi ra gvaqvs, Sen rom gaWamoT~. me es ambavi ukve vicodi da im dilas kidec gadavwyvite yvelaferi. bayali saRamos mobrZanda, erTi girvanqa kanfeti moarT11

va, aTi Sauris safasuri. sanam bayalTan ijda, lukeria gamovixme samzareulodan da davabare, wadi, Cumad uTxari, WiSkarTan velodebi, gadaudebeli saqme maqvs da unda vuTxra-Tqo. Cemi Tavis kmayofili davrCi. im dRes saerTod Zalian kmayofili gaxldiT yvelafriT. iqve, WiSkarTan, am Cemi gamoZaxebiT gaocebuls, lukerias TandaswrebiT vuTxari, ase da ase, did pativs damdebT, Zalian gamabednierebT-meTqi... Cemi qceva rom ar gahkvirveboda, esec davayole: `pirdapiri kaci var da saqmis viTarebaSi garkveuli~. arc momityuebia, pirdapiri varmeTqi. Tumca jandabas. velaparake zrdili kacis pirobaze, rac mTavaria, originalurad. gana ra iseTi codva esaa? me minda viyo Cemi Tavis msajuli da viqnebi kidec. unda pro da contra-c vTqva da vityvi kidec. SemdegSi siamovnebiT vigonebdi yvelafers, gindac sibriyved CamiTvaloT. pirdapir, miukib-moukibavad ganvucxade maSin, jer erTi, arc didad niWieri var, arc didad Wkviani, iqneb arc maincdamainc keTili, sakmaod iaffasiani TavkerZac (es sityvebi gzaSi movigone da momewona), SesaZloa, bevri sxva usiamovno raRac mCvevia-meTqi. vTqvi amayad, mogexsenebaT, rogorc amboben. ra Tqma unda, imdeni Wkua ki meyo, naklis Semdeg Rirsebani aRar CamomeTvala: `samagierod aseTi da aseTi var-meTqi~. Sevatyve, rom dafrTxa da mainc ar Sevarbile, piriqiT, gavamZafre. pirdapir movuWeri, saWmeli ar mogakldeba, oRond morTva-mokazmva, Teatrebi Tu mejlisebi ocnebaSic ar gaivlo, roca Cems mizans mivaRwev, maSin vnaxoT-meTqi. es Cemi gorozi kilo kidec momewona. isic davumate, Tumca gakvriT, roca es xeloba avirCie, anu sesxis salaro gavxseni, mxolod erTi mizani mamoZravebda, garemoeba Semeqmna-meTqi maSin iseTi... gana ar mqonda amis Tqmis ufleba? gana marTla ar mqonda aseTi mizani da
12

ar Semeqmna aseTi garemoeba? diax, diax, batonebo, Tavad mTeli sicocxle WiriviT mZulda es salaro, magram ragind sasaciloc unda iyos Sens Tavs qaragmulad elaparako, sinamdvileSi xom marTla `Surs viZiebdi sazogadoebaze~. diax, marTla, marTla! ise rom, imdilandeli misi dacinva _ Surs iZiebTo, usamarTlo iyo. me rom pirdapir meTqva: `ki, Surs viZieb sazogadoebaze~, dilandeliviT gadaikiskisebda da marTlac sasacilo iqneboda. magram qaragmulad Turme SeiZleba adamianis ocneba moisyido. Tanac guli sagules mqonda. Ripiani bayali rom Cemze metad sZulda da WiSkarTan marTlac mxsnel angelozad movevline, diaxac vicodi. vai rom, sulmdablobisa yvelaze ukeT gagvegeba! Tumca es gana sulmdabloba iyo? gana maSin ukve ar miyvarda igi? moicaT, moicaT, me maSin wyalobaze krinti ar damiZravs. piriqiT: `es CemTvis gaxlavT-meTqi wyaloba, TqvenTvis ki ara~, kidec vuTxari, Tavi ver Sevikave. Wkvianurad rom ar momivida, iqve Sevatyve, vinaidan pirze Rimilma gadaurbina, magram ise ki movige saqme. moicaT, Tu mTel sibinZures movigoneb, barem ukanasknel Rorobazec vityvi: vdgavar, vlaparakob, TavSi ki mitrialebs: Sen tanadi xar, moyvanili, kargad gazrdili da _ trabaxi rad ginda _ kargi Sexedulic-Tqo. cxadia, iqve WiSkarTan miTxra Tanxmoba, Tumca... Tumca isic unda davumato: hos Tqmamde didxans, didxans idga Cafiqrebuli. diax, imden xans idga, kidec vkiTxe: `aba ras mibrZanebT?~ diax, ase vuTxari, ras mibrZanebT-meTqi. _ damacaT, movifiqro. swored maSin unda mivmxvdariyavi yvelafers! me ki gulSi mwyinda: `nuTu arCevansac akeTebs, me Tu bayali?~ Turme araferi mesmoda! araferi gamegeboda! dRemde ar gamegebo13

da! maxsovs, wamosvlisas lukeria damedevna, gamaCera da haiharad miTxra: `RmerTi gadagixdis sikeTes, Cemo batono, am Cvens patara qalbatons rom TxoulobT, oRond imas ki nu etyviT, amayi gaxlavT~. hm, amayio! gana me ar miyvars amayi xalxi. amay xalxs ra sjobia. metadre Tu... eWvi ar gepareba, rom imaTze meti Zala gaqvs, ha? hoi, sulmdabalo, tlanqo adamiano! hoi, ra kmayofili viyavi maSin! iciT ki, roca WiSkarTan idga Cafiqrebuli, ho eTqva Tu ara CemTvis, vin icis, esec ifiqra maSin: `Tu isic da esec Wiria, egeb uaresi Wiri, maSasadame, Ripiani bayali sjobdes, rom aryiT gaxeTqilma cema-tyebiT bolo male momiRos!~ ha? rogor ggoniaT, ifiqrebda viTom amasac? Tumca verc axla gamigia, verc axla gamigia veraferi! es wuTia vTqvi, vin icis, esec ifiqra: ori Wiridan uaresi Wiri, anu bayali iqneb sjobdeso? magram romeli iyo uaresi Wiri, me Tu bayali? bayali Tu sesxis salaros mepatrone, goeTes citatebiT molaparake? sakiTxavi ai ra aris! Tumca sakiTxavi raRa aris? pasuxi ager magidaze devs, Sen ki sakiTxavio, gaiZaxi. magram jandabas Cemi Tavi... me ara var aq mTavari... an ra azri aqvs _ var Tu ara aq mTavari? icis ki vinmem! ara, sjobs davwve isev da daviZino. lamisaa Tavi gamiskdes.

III var kacTa Soris ukeTilSobilesi, Tumca meve ar mjera


ver daviZine. an ki ra damaZinebs, ise mifeTqavs tvinSi romeliRac ZarRvi. minda kargad gaverkve an sibinZureSi. hoi, es wumpe! hoi, ra binZuri wumpidan amovaTrie maSin! nuTu ar unda gaego, ar unda daefasebina Cemi sikeTe! bevri
14

ram maniWebda maSin siamovnebas, isic, rom ormocdaerTis viyavi, is ki Teqvsmetis. es erTob momwonda, matkbobda imis SegrZneba, rom gansxvaveba ase didi iyo. magaliTad, mindoda qorwili inglisur yaidaze momewyo, maSasadame, marto Cven vyofiliyaviT, mowme ki mxolod ori, iqidan erTi lukeria. mere ki, haida! matarebliT gavemgzavrebodiT Tundac moskovs (swored iq saqmec mqonda), erTi-ori kvira sastumroSi davyofdiT. magram ara da ar qna, vera da ver daviTanxme. iZulebuli gavxdi, mamidebs vxlebodi, viTarca naTesavebs, da pativi mimego maTTvis, vaCuqe kidec as-asi maneTi im wunklebs da kidev aRvuTqvi daxmareba. misTvis ki aRar miTqvams, guli ar atkinos-meTqi am sibinZurem. mamidebic xelad damitkbnen. laparaki gvqonda mziTvzec. araferi gaaCnda da arc arafers iTxovda. magram davumtkice, arc egre carieltarieli SeiZleba-meTqi, da meve gavamziTve, sxva aba vin daexmareboda? Tumca jandabas Cemi Tavi. es kia, movaswari da Cems azrebs vaziare, iqneb ar unda meCqara. suliT da guliT momendo maSin, aRtacebiT mxvdeboda saRamoobiT, metitineboda Tavis pataraobaze, ojaxze, ded-mamaze. hoi, ra momxiblavia umanko titini. magram mis aRtacebas umal civi wyali gadavasxi. mis aRtacebas siCume mivagebe, Tumca mowyale siCume ki... isic maSinve mixvda, rom Cven sxvadasxvani varT, rom kaci advilad ver gamomicnobs. mec swored es mewada, swored es iyo Cemi mizani! gamocanad rom miveCnie, albaT imitom moviqeci ase briyvulad. erTi rom Tavidanve, Sin moyvanisTanave gamoviCine simkacre, erTi sityviT, mTeli sistema Sevqmeni, kmayofili ki viyavi. TavisTavad moxda ase. sxvanairad arc iqneboda. unda Semeqmna es sistema, saqmis viTareba iyo iseTi. marTla da marTla ra cils vwameb Cems Tavs! sistema xom utyuari iyo. ara, ara, unda
15

momisminoT. roca adamians asamarTleb, unda icode kidec, ra iyo da rogor iyo... maS, momismineT! aRar vici, saidan an rogor daviwyo, Zalian miWirs. Zneli yofila Tavis marTleba. ymawvilkacobas, magaliTad, fuli sZags, _ mec maSinve fuls miveZale. miveZale iserigad, rom mismenda, mismenda xolme TvalebgafarToebuli da mere xmas gaikmendda, dadumdeboda. axalgazrdoba sulgrZelia, me karg axalgazrdobaze mogaxsenebT, sulgrZelia da amasTan ficxi, mouTmeneli. cota Tu SegeSala _ umal zizRiT Semogaqcevs zurgs. me ki sxva ram mewada, didi grZnobiT da guliT msurda Seexeda, Caswvdomoda yvelafers. gana vtyuodi? ai, Tundac es patara magaliTi aviRoT: aba rogor amexsna misnairi xasiaTis patronisTvis es uxamsi sesxis salaro? pirdapir meTqva, xom gamovidoda, TiTqos mrcxvenia mevaxSeobis. me ki, ase vTqvaT, siamaye moviSvelie, TiTqos mdumared velaparake. mdumare laparakSi ki badali ar myavs, Cemi sicocxle mdumare laparakSi gavlie da mTeli bednavsoba mdumared gadavitane. mec xom ubeduri viyavi! mec xom yvelam gamriya, gamriya da damiviwya, kaciSvilma araferi icis! xolo am Teqvsmeti wlis gogom unamuso xalxisgan gaigo da egona, yvelaferi vicio, maSin roca WeSmariteba Cems gulSi iyo Camarxuli! me ki vdumdi, metadre masTan vdumdi, wuxandlamde vdumdi. magram rad vdumdi? vinaidan amayi viyavi, mindoda TviTon gaego, uCemod, magram ara unamuso xalxisgan, TavisiT mimxvdariyo marTals Cemze da TavisiT Caswvdomoda Cems guls! Cems ojaxSi rom Semoviyvane, msurda suliTa da guliT pativi eca CemTvis. msurda daCoqili mdgariyo Cem win im tanjvis gamo, rac gamoviare, _ me Rirsi viyavi amis, diax, mudam amayi viyavi, mewada an yvelaferi, an araferi. ar mindoda wyalnarevi bedniereba da swored amitom moviqeci maSin ase: `aqaoda, TviTon mixvdi, TviTon daafase-meTqi!~ aba me
16

TviTon rom amexsna da mekarnaxa, kudi meqnia da dafaseba meTxova _ es xom igive mowyalebis Txovna iqneboda... Tumca... Tumca ras vlaparakob! sibriyve, sibriyve, Cemi sibriyve! pirdapir da daundoblad (diax, daundoblad-meTqi, xazs vusvam) avuxseni maSin oriode sityviT, rom axalgazrdobis sulgrZeloba kai ramaa _ magram kapikad fasobs. ratom? imitom, rom muqTad mosdis, imitom, rom uSromlad mosdis, ase vTqvaT, `yofierebis es pirveli STabeWdilebani~. aba erTi iSromon da mere naxon! iaffasiani sulgrZeloba mudam iolia, sicocxlis ganwirvac ki arafrad giRirs, roca sisxli giduRs da Zala mogWarbebia. silamazes daxarbebixar! Tu biWi xar, iseT sulgrZelobaze gamoide Tavi, Zneli romaa, aravin rom ar gaigebs, aravis rom ar ecodineba, aravis TvalSi ar moxvdeba, msxverplsac blomad gaiReb, magram cils iqiT dagwameben, didebis natamals ki ver igemeb. roca kacs, spetaks da uzados, aramzadad mognaTlaven, Tumca patiosnebiT yvelas sjobixar _ aba maSin gamoide Tavi. ara, batono, uars ityvi! me ki Cemi sicocxle sxva araferi mikeTebia. jer mekamaTeboda, hoi, rogor mekamaTeboda, mere xma gaikminda, krintsac aRar sZravda, oRondac TvalebgafarToebuli mismenda, TvalebSi ki dakvirveba exateboda. uceb... uceb ki Rimili daviWire misi, undo, usiamo Rimili. ai, am RimiliT Semoviyvane saxlSi. esec kia, sxva gza ar hqonda...

IV gegmebi da gegmebi
vin daiwyo CvenSi pirvelma? aravin. TavisTavad daiwyo pirvelive dReebSi. aki vTqvi, imTaviTve simkacre gamovi17

Cine-meTqi, magram male movlbi. qorwinebamde vuTxari, girao Sen unda Caibaro da fulic Sen unda gasce-meTqi. maSin sityva ar dasZra (esec iniSneT). piriqiT, muyaiTadac Seudga saqmes. bina, aveji, cxadia, Zveleburad darCa. oridan erTi oTaxi gadaRobili iyo da sesxis salaro iq mqonda, meore ki, isic didi oTaxi, saZinebeli iyo. avejis ra mogaxsenoT, mamidebsac ki, mgoni, ukeTesi edgaT. saxate da kandeli darbazSi iyo, Cems oTaxSi Cemi karada, wignebi da skivri idga, misi gasaRebi me mqonda. loginic iqve iyo, kidev magida da skamebi. qorwinebamde vuTxari, rom saWmelze samives e.i. me, mas da lukerias, romelic CvenTan gadmoviyvane, dReSi maneTi unda gveyos, meti ara: `imitom rom sam weliwadSi ocdaaTi aTasi unda davagrovo, sxvanairad ki ar dagrovdeba-meTqi~. winaaRmdegi ar wasula, eqvsi Sauri mere me TviTon wavumate, aseve iyo Teatrzec. xom vuTxari, TeatrebSi siarulis imedi ar gqondes-meTqi, magram TveSi erTxel mainc mimyavda, karg adgilebsac vyidulobdi, wina rigebis savarZlebSi. samjer viyaviT kidec, vnaxeT `bednierebis ZiebaSi~ da, mgoni, `Citni mgalobelni~. ubrad mivdiodiT da ubradve vbrundebodiT. rad vdumdiT imTaviTve? maSin xom ar gviCxubia, mxolod vdumdiT. maxsovs, xSirad Semomxedavda qurdulad. es rom SevamCnie, ufro sityvaZunwi gavxdi. marTalia, pirvelma me varCie dumili. TviTon erTi orjer ahyva gulisTqmas, momvarda da gadamexvia, magram es isteriuli gulisTqma iyo, me ki myari bedniereba, pativiscema msurda, amitomac gulcivad davxvdi, ar avyevi. marTalic viyavi, yoveli aseTi ambis meore dRes Cxubi mogvdioda. Tumca ara, ar gviCxubia, vdumdiT. igi ufro da ufro Tavxedurad, gamomwvevad iyureboda. `urCoba da damoukidebloba~ _ ai, ra ewera saxeze, magram ar gamosdioda. diax,
18

am Tvinier, am saTno saxes siTavxede sul ufro da ufro eZaleboda. damijerebT, TandaTan kidec mizizRebda, amis niSnebi Seswavlili mqonda. eWvgareSea, wonasworobas hkargavda. gana SeiZleboda, magaliTad, iseT sibinZuresa da siRatakeSi nacxovrebs cxviri aebzuebina Cvens siRaribeze! es xom momWirneoba iyo da ara siRaribe. TeTreulsa da sisufTaves rac Seexeba, imaze xom fuls ar viSurebdi. adrec ocnebad mqonda, qmris sifaqize cols uTuod moxiblavsmeTqi. Tumca mas xom siRaribeze ufro metad Cemi viTomda siZunwe ar moswonda: `aqaoda, mizani aqvso, xasiaTis simtkices iCens~. Teatrze TviTonve gamomicxada uari. damcinavi Rimilic ufro da ufro malimal gadaurbenda saxeze... mec ufro xSirad vdumdi, diax, diax, dumili ufro gavaxSire. maS, Tavi unda vimarTlo? gana yvelafris mizezi aq sesxis salaro ar iyo! sad gagonila, qali, da isic Teqvsmeti wlis, mamakacs ar daemorCilos. qals xom originalobis natamali ar gaaCnia, es xom aqsioma gaxlavT, es xom CemTvis dResac aqsiomaa! mere ra, rom darbazSi asvenia: WeSmariteba mudam WeSmaritebad rCeba, xolo mosiyvarule qali sayvareli kacis naklsac, sayvareli kacis siavkacesac gaaRmerTebs. TviTon ver mounaxavs Tavis siavkaces iseT gamarTlebas, rogorsac qali gamouZebnis. magram es sulgrZelobaa da ara originaloba. am araoriginalobam daRupa kidec qali. maS, raRad miTiTebT magidaze? gana es originalobaa, rac iq devs? vaime, vaime! gamigoneT: mis siyvarulSi maSin arc ki daveWvebulvar. xom mexveoda maSinac kiserze, maSasadame, vuyvardi _ undoda vyvarebodi. diax, ase iyo: undoda siyvaruli, eZebda siyvaruls. Tan ra iseTi avkaci viyavi, gamarTleba eZia CemTvis. ambobT, giraoze aZlevdio sesxs, yvela ase ambobs.
19

mere ra, rom vaZlevdi? albaT iyo mizezi, Tuki ukeTilSobilesma kacma sesxis salaro gavxseni. iciT, batonebo, zogi idea xmamaRla Tu iTqva, sityvad Tu iqca, iseT sisuleled mogeCveneba, Senve Segrcxveba. ratom? albaT imitom, rom yvelani saZaglebi varT da simarTle ver agvitania. sxva mizezi me ar vici. `ukeTilSobilesi kaci-meTqi~, vTqvi es wuTia. xom sasaciloa, magram marTla ase iyo, meti marTla rom ar SeiZleba! diax, ufleba mqonda Cemi Tavi uzrunvelmeyo da sesxis salaroc gamexsna! ~Tqven me gamriyeT, adamianebo, uxmod, zizRiT gamagdeT, Cems sificxes Seuracxyofa miagebeT. maSasadame, ufleba maqvs kedeli aRvmarTo Cem da Tqven Soris, Sevagrovo es ocdaaTi aTasi maneTi, sadme yirimSi, samxreT zRvis piras, mTebisa da venaxebis mxareSi viyido mamuli am fuliT, iq gavlio Cemi dReni Tqvengan moSorebiT, Tumca RvarZlis gareSe, sayvareli qalis gverdiT, Tu momca RmerTma, da davexmaro axlomaxlo mcxovrebT~. axla rom vambob amas, ra Tqma unda, yurisTvis lamazad JRers, magram aba erTi misTvis meTqva da damexata maSin es suraTi, gana suleli ar viqnebodi. ai, amitom vdumdi amayad, amitom viyaviT mdumared. gana gamigebda? Teqvsmeti wlis qals, sul bavSvs, aba ra unda gaego Cemi tanjvis da Tavis marTlebis? Tanac misi pirdapiroba, misi gamoucdeloba, siymawvilis iaffasiani Sexedulebani, `spetaki sulis~ sibrmave, TavidaTavi sesxis salaro (gana me yaCaRi viyavi, gana TviTon ar iyo mowme, zedmeti rom aravisTvis wamirTmevia?)! vahme, rom simarTleze saSineli amqveynad araferi yofila! es Tvinieri, es ciuri qmnileba _ mtarvali da mwamebeli gaxda Cemi sulisTvis! Tu es ar vTqvi, xom cili davwame Cems Tavs! iqneb ggoniaT, ar miyvarda? ara, es mxolod dacinva, mxolod da mxolod bedis
20

da bunebis avi dacinva gaxlavT. Cven dawyevlilebi varT, adamianis cxovreba dawyevlilia aw da maradis! xom vici axla, rom raRac SemeSala! raRac ise ver gavakeTe! magram yvelaferi xom cxadi iyo, Cemi gegma xom sarkesaviT naTeli iyo: `gorozi, amayi, nugeSsa da namusis mowmendas aravis sTxovs, usityvod itanjeba~. ase iyo marTla, ara vtyuodi, ara vtyuodi! `mere darwmundeba, rom es sulgrZeloba iyo, oRond TviTon ver SeamCnia _ mere mixvdeba, aTjer metad damafasebs da fexebSi Camivardeba mudariT~. ai, batono, Cemi gegma. magram, etyoba, raRac gamomrCa, raRac damaviwyda da ver gavakeTe. Tumca kmara. an vis vTxovo patieba, morCa, yvelaferi morCa. nu SeSindebi, adamiano, iyavi amayi! Sen ar xar damnaSave!.. diax, me vityvi simarTles, ar meSinia simarTles Tvali gavusworo. damnaSave TviTon igia!

V amboxi
ra iyo Cxubis mizezi? is, rom ucbad Tavis Wkuaze moindoma fulis gacema da giraos Rirebulze metad Sefaseba. erTi-orjer SemekamaTa kidec amis gamo. me ar davuTme. swored maSin gamotyvra kapitnis qvrivic. medalioni momitana, cxonebuli qmris naCuqari, cxadia, misTvis Zvirfasi. ocdaaTi maneTi miveci. Semevedra da Semexvewa, ar damikargoT medalionio. ra Tqma unda, arc davkargavdi. vnaxoT, xuTi dRis Semdeg samajuri moitana, amaSi gamicvaleo. samajuri ki rva maneTic ar Rirda. cxadia, uari vuTxari, etyoba, Cems cols raRac Seatyo Tvalebze, vinaidan Cems aryofnaSi mosuliyo da cols medalionSi gaecvala.
21

es rom gavige, mSvidad, magram mtkiced vuTxari, rasac vfiqrobdi. loginze ijda, iataks CasCereboda, marjvena fexis wvers noxze aTamaSebda (ase icoda xolme); pirze amrezili Rimili ukrToda. xmis aumaRleblad ganvucxade, rom fuli Cemia, rom neba maqvs Cemeburad vuyuro cxovrebas da arc misTvis damimalavs rame, roca ojaxSi Semoviyvane. wamomixta uceb, acaxcaxda da, warmoidgineT, fexebi damibakuna. es iyo qali afTari, qali, mxecad qceuli. gaocebisgan gavSeSdi kaci. aseT saqciels ar movelodi. magram ar SevkrTi, arc davibeni. aseve dinjad movaxsene, amieridan Cems saqmeSi Carevas gikrZalav-meTqi. pirSi Semomxarxara da Sinidan wavida. amis ufleba ki ar hqonda. jer kidev jvrisweramde davdeT piroba, rom uCemod fexs arsad gadgamda. saRamo xans dabrunda mxolod, krinti ar damiZravs. meore dRes isev wavida dilidanve. mesame dResac. davkete salaro da mamidebs mivakiTxe. qorwinebis dRidan maTTan saqme ara mqonia _ arc CemTan momiyvania da arc maT vwvevivar. Turme arc imaTTan misula. cnobismoyvared moismines yvelaferi da damcines kidec: `axia Tqvenze~. egrec vicodi, rom damcinebdnen. iqve Sevpirdi asi maneTi gauTxovar umcros mamidas da ocdaxuTi windawin miveci. ori dRis Semdeg momadga Sin: `aq Tqveni yofili polkis oficeri efimoviCia Careuli~. saxtad davrCi. yvelaze meti boroteba im efimoviCma miyo polkSi. am erTi Tvis win unamusod momakiTxa erTi-orjer, viTomc raRacis dagiraveba undoda. maxsovs, is da Cemi coli laparakobdnen da raRacaze icinodnen. avdeqi da maSinve mivaxale, CemTan mosvla aRar gabedo, Cveni damokidebuleba ar daiviwyo-meTqi. sxva ram TavSi arc gamivlia, mxolod es vifiqre, ra Tavxedi yofi22

la-meTqi. axla ki misi mamida meubneba, paemani aqvT daniSnulio. yvelafris momwyobi ki Turme mamidebis yofili nacnobi iulia samsonovna brZanebula, polkovnikis qvrivi _ Tqveni meuRle axla imasTan dabrZandebao. am ambavs aRar gavagrZeleb. mTeli saqme sul ocdaaTi Tumani dajda, magram or dReSi ki movagvare. me mezobel oTaxSi dammalavdnen, kars ukan da Cemi colis paemans efimoviCTan Cemi yuriT movismendi. erTi dRiT adre ki CemTvis friad mniSvnelovani ambavi moxda. Sin saRamos dabrunda da loginze Camojda, dacinviT Semomacqerda, fexs xaliCaze aTamaSebda. Sevxede da anazdad TavSi gamielva: es bolo Tve, ufro sworad, ukanaskneli ori kvira Tavis Wkuaze ar unda iyos, ase vTqvaT, Tavisive bunebis winaaRmdeg iqceva-meTqi. es gaxldaT qali gaanCxlebuli, Setevaze gadmosuli, ver vityvi, urcxvi, magram zomierebadakarguli da moCxubari. es kia, misive Tviniereba uSlida xels. amisTana rom gaanCxldeba, gindac wonasworoba dakargos, mainc Seatyob, rom Tavisive bunebis winaaRmdeg midis, TviTon iRizianebs Tavs, magram sircxvil-namusisTvis ver gadaubijebia. amitomac, roca zomierebas kargavs, Sens Tvals aRar ujereb. gaTaxsirebuli buneba ki, piriqiT, Seecdeba Searbilos yvelaferi, wesiereba daicvas da iqiT mogdos Sari, Tumca ufro sazizRars ki Caidens. _ marTalia, rom duelis SegeSindaT da imitom gamogagdes polkidan? _ mkiTxa jiqur da Tvalebi gakvesa. _ marTalia, oficrebis ganaCeniT mTxoves polkidan wasvla, Tumca manamde TviTonve Sevitane gancxadeba, polks Tavs vanebeb-meTqi. _ gamogagdes, rogorc laCari? _ diax, ganaCeni laCrobisTvis gamomitanes. magram
23

duelze laCrobam ar maTqmevina uari, TviTon ar davyabuldi maT sastik ganaCens da duelze uari vTqvi, vinaidan Seuracxyofilad ar mimaCnda Tavi. isic SeniSneT, _ wamomcda anazdad, _ maTi ganaCenis winaaRmdeg amxedreba da amis Sedegad yvela ubedurebis gadatana ufro meti vaJkacoba iyo, vidre duelSi gasvla. _ ver moviTmine, TiTqos Tavi vimarTle, imas ki swored Cemi xelaxla damcireba undoda. _ isic marTalia, _ Caicina RvarZlianad, _ rom mere sami weli Turme peterburgis quCebSi maTxovrobdiT, samowyalod Saurians ixvewebodiT da biliardis magidebqveS geZinaT? _ diax, marTali gaxlavT, polkidan wamosvlis Semdeg bevri samarcxvino ambavi gadamxda, magram sulierad ar davcemulvar, rameTu TviTon mZagda Cemi saqcieli. maSin Zalam da Wkuam miRalata, rameTu sxva gamosavali ar mqonda, sabednierod am yvelaferma Caiara... _ ho, axla finansisti brZandebiT! anu sesxis salaroze Camikakuna. magram me ukve moverie Cems guls. Sevatyve, surda Tavis marTleba damewyo da davemcirebine, me ki ar avyevi. am dros zari darekes, girao moitana viRacam, da darbazSi gavedi. erTi saaTis Semdeg, roca Caicva da wasvla daapira, ase miTxra: _ qorwinebamde rad ar miTxariT es yvelaferi? xma ar amomiRia, ise wavida. maSasadame, meore dRes karTan videqi da vusmendi, rogor wydeboda Cemi bedi. jibeSi revolveri medo. gamowyobili magidas ujda, efimoviCi ki win edga da Tavs awonebda, yoyloCinobda. hoda, isec moxda, rogorc velodi (Cemda saqebrad vambob), swored ise, rogorc megona da guli migrZnobda, Tumca ver vacnobierebdi, guli ras miTqvamda da meubneboda. ar vici, gamigebT Tu ara.
24

diax, mTeli erTi saaTi koxtapruwa, gaTaxsirebul, uWkuo naZiralasTan spetaki da keTilSobili sulis paeqrobis mowme gaxldiT. gaocebas viyavi, am gamoucdelma, am Tvinierma da utyvma qmnilebam saidan icis-meTqi es yvelaferi? Wkuamaxvili avtoric ki maRali wris komediebisa ver Seqmnida misTana scenas, dacinviT, gulubryvilo siciliTa da biwierebisadmi ubiwo zizRiT aRsavses. ra moswrebuli sityva-pasuxi, rogori ganqiqeba, amave dros ki siwrfele da kdemamosilebaa. igi dascinoda mis saarSiyo sityvebs, mis mimoxras, mis yovel naTqvams. im zraxviT mosuls, rom xeldaxel tlanqad mietana ieriSi, azrad rogor mouvidoda, Tu winaaRmdegobas gauwevdnen da amitomac gaSra, daiCuta kaci. pirvelad SeiZleba gefiqra, mxolod keklucobs da ipranWeba, `rogorc garyvnil, magram Wkuamaxvil qmnilebas mosdgams, romelsac unda Tavi ufro daifasos~. magram simarTle mzisebr gamobrwyinda, eWvs veRar Seitandi. mxolod Cemdami siZulvilma, naZaladevma da naCqarevma gadawyvetilebam, aiZula misTana gamoucdeli am paemanze mosuliyo. oRond saqme saqmeze rom midga, _ umal aexila Tvali. imas undoda Cemi Sercxvena, Tavis moWra, magram sibinZure ver aitana, WuWys ver gauZlo. misebr ubiwosa da spetaki idealebis patrons gana efimoviCi Tu misnairi naZirala vaJ-batonebi acdunebdnen? piriqiT, mxolod sicili aRuZra, mTeli simarTle amouduRa gulis siRrmidan da aRSfoTebam mxolod sarkazmi daafrqvevina. vimeoreb, es tutuci bolos ise gamoTayvanda, ise moquSuli ijda da pasuxebs ise ZalisZalad RerRavda, kidec SemeSinda, aq sulmdablobiT ar Seuracxyos-meTqi. isev vimeoreb, Cemda sasaxelod am scenam TiTqmis arc gamaoca. TiTqos CemTvis nacnobi ram vixile, TiTqos imitom movdiodi, rom es menaxa. movdiodi da ar mjeroda, ar
25

mjeroda, ara ciliswameba, Tumca revolveri medo jibeSi _ ai, Tu gnebavT mTeli simarTle! gana sxvas ki warmovidgendi? gana ratom miyvarda, rad vafasebdi, risTvis viTxove colad? Tu rogor vZuldi, maSin davrwmundi, magram isic viwame, ramdenad spetaki iyo. kari ucbad SevaRe da es scena Sevwyvite. efimoviCi wamoxta, me ki movkide imas xeli da, wamodi-meTqi, vuTxari. efimoviCi gons moego da uceb xmamaRla gadaixarxara: _ oho, colqmrobis wmidaTawmida movaleobasTan ra xeli maqvs! ki, batono, waiyvaneT, waiyvaneT! magram amas ki getyviT, _ momaZaxa ukan, _ Tumca rigiani kaci TqvenTan duelSi ar gamova, magram Tqveni colis xaTriT mimsaxureT... Tu, rasakvirvelia, gabedavT da... _ xom gesmiT! _ SevaCere wamiT igi zRurblze. saxlamde xma ar amogviRia. xelkaviT mimyavda da arc is gamZalianebia, piriqiT, metismetad iyo SemkrTali, oRondac mxolod Sin misvlamde. Sin movediT Tu ara, skamze dajda da Tvalebi momaStera. adamianis feri ar edo. marTalia, tuCebi dacinviT moekuma, magram gorozad ki miyurebda da TviTonac sjerda, mgoni, im wuTs, tyvias maxliso. magram revolveri uxmod amoviRe jibidan da magidaze davde. is xan me Semomxedavda da xan revolvers (ar daiviwyoT, es revolveri bevrjer enaxa. salaro rom gavxseni, maSin viyide da davtene. gadavwyvite, arc qofakebi myoloda darajad da arc zorba laqia mozeris darad. Cems muStrebs mzareuli qali uRebs xolme kars. magram Cveni xelobis xalxi Tavis dacvaze mTlad ver ityvis uars, ra ici, ra moxdeba. amitom isev revolveri varCie. hoda, Sin roca moviyvane, pirvel dReebSi sul mekiTxeboda am revolverze da mec avuxseni, rogor unda exmara igi, erTxel kidec vasroline mizanSi (esec daim26

axsovreT). yuradReba ar mivaqcie mis SeSinebul iers da TiTqmis Cacmuli mivweqi loginze. qanci aRar mqonda, TerTmets aRaraferi uklda, mgoni. didxans, TiTqmis erTi saaTi ijda ase uZravad, mere Caaqro sinaTle da Cacmuli miwva divanze. pirveli SemTxveva iyo, gverdiT rom ar damiwva!..

VI sazareli mogoneba
axlac ki mzaravs im ambis mogoneba... rva saaTi iqneboda, rom gameRviZa. oTaxSi TiTqmis dRis sinaTle iyo. gameRviZa srul gonebaze da uceb gavaxile Tvali. igi magidasTan idga da revolveri ekava. ar SeumCnevia, rom meRviZa da vuTvalTvalebdi. erTic vnaxoT, Cemken daiZra revolveriT. myisve davxuWe Tvali, viTom isev meZina. movida da Tavze damadga. yvelaferi mesmoda. samariseburi siCume idga da mainc TiTqos yvelaferi mesmoda. uceb raRacam momiara, Cemda uneburad gavaxile Tvali. igi jiqur miyurebda, revolveri ki ukve Cems safeTqelTan moetana. Cveni mzera erTmaneTs Sexvda. wamic da Tavs Zala davatane, isev davxuWe Tvalebi. gadavwyvite, rac unda momxdariyo, ar gavnZreuliyavi da Tvali ar gamexila. xom momxdara, Rrmad mZinares rom uecrad gauxelia Tvali, Tavic ki wamouwevia da mouTvalierebia oTaxi. mere ki uazrod isev migdebula baliSze da dasZinebia. aRarc axsovs, ras Sexeda da ra dainaxa. roca mis mzeras wavawydi da revolveri vigrZeni
27

safeTqelTan, mere ki Tvalebi davxuWe da Tavi movimZinare, diaxac unda hgoneboda, rom marTla meZina da araferi daminaxavs. gana vin daijerebda, rom amis damnaxvels imave wams SeiZleba damexuWa Tvalebi. diax, aravin daijerebda. magram TviTon ki unda mimxvdariyo simarTles _ ai, ram gamielva im wams TavSi. hoi, fiqrebis ra korianteli damitrialda im wamze umcires droSi! dailocos adamianis fiqris siswrafe! Tu igi mixvda, rom ar mZinavs (gavifiqre), maSasadame, gavanadgure, movspe igi, raki sikvdils ase mzadyofniT Sevegebe, maSasadame, xeli unda aukankaldes, misi simtkice unda gastexos am didma STabeWdilebam. amboben, mwvervalze mdgarT Zalian izidavT ufskrulio. me Tu mkiTxavT, bevri mkvleloba Tu TviTmkvleloba ar moxdeboda, revolveri rom ar yofiliyo momarjvebuli. esec ufskruli gaxlavT, esec daqanebaa, razec ar SegiZlia ar dacurde, raRac uZlevelma Zalam ar SeiZleba ar gibiZgos, rom Caxmaxs gamohkra TiTi. magram Tu igrZno, rom yvelaferi davinaxe, yvelaferi vici da uxmod veli misgan sikvdils, iqneb Seikavos Tavi da ar dacurdes. siCumem didxans gastana. uceb safeTqelze civad momedo rkina. iqneb mkiTxoT: gana marTla gjeroda, ar mogklavdao? RvTis winaSe getyviT: gadarCenis imedi ar mqonda. maS risTvis vTanxmdebodi sikvdilze? aba mec gkiTxavT, ra oxrad mindoda sicocxle, roca saTayvano arsebam mosaklavad revolveri momiRera? garda amisa, vgrZnobdi, rom imwams Cven Soris samkvdro-sasicocxlo brZola gaCaRda, brZola im guSindeli laCrisa, amxanagebma laCrobisTvis rom gamoagdes. es mec vicodi da manac icoda, rameTu mixvda, rom ar meZina. iqneb ar iyo ase, iqneb ase arc mifiqria, magram mainc
28

ase unda yofiliyo, vinaidan SemdegSi yovel wuTsa da wams amaze vfiqrobdi. magram Tqven albaT amasac mkiTxavT: danaSaulis CadenaSi ratom ar SevuSale xeli? ramdenjer mikiTxavs es sakuTari TavisTvis, roca is ambavi gamxsenebia da Jruantels dauvlia tanSi, magram maSin sasowarkveTili viyavi: kaci TviTon viRupebodi, sxva aba rogor gadamerCina? an ra iciT, mindoda ki sxvisi gadarCena? an icis vinmem, ras vgrZnobdi maSin? tvini miduRda, gamalebiT mimuSavebda. wami wams misdevda, samarisebur siCumes Cqamic ar arRvevda; is Tavze madga. _ da uceb guli imediT amifarTqalda! swrafad gavaxile Tvali. is oTaxSi aRar iyo. wamovdeqi loginidan: me gavimarjve _ me samudamod davamarcxe da davZlie igi! Cais dasalevad gavedi. samovari mudam pirvel oTaxSi idga da Caisac igi asxamda. uxmod mivujeqi magidas da finjani CamovarTvi. xuTiode wuTis Semdeg Sevxede. mitklisferi edo _ guSindelze metad gamtknarebuli uCanda saxe. rom daminaxa, vuyurebdi, uferulma Rimilma Seutoka uferuli tuCebi da gaubedavi mzera momapyro. `maSasadame, kidev eWvobs, Tu vici da davinaxe?~ gulgrilad avaride Tvali. Cais Semdeg salaro davkete da bazarSi wavedi, rkinis sawoli da Tejiri viyide. is sawoli darbazSi gavaSlevine da Tejiri Camovafare. sawoli misTvis iyo, Tumca sityva ar miTqvams. usityvodac mixvda, rom `yvelaferi vnaxe da vici~. rom saeWvo araferia. rogorc yovelTvis, revolveri axlac magidaze davde RamiT. igi uxmod dawva im Tavis axal sawolze: colqmrobis Zafi gawyda, is ki `Zleuli, oRond ara mitevebuli~. RamiT bodva daiwyo, dilas ukve sicxiT iwvoda. eqvsi kvira cieb-cxelebam logins miajaWva.
29

Tavi meore I siamayis sizmari


es wuTia lukeriam miTxra, aq aRar davrCebi, qalbatonis dasaflavebisTanave wavalo. xuTi wuTi vloculobdi, Tumca erT saaTs ki vapirebdi. fiqrebi aRar masvenebs, gamtanja fiqrebma, Tavic mtkiva _ locva ras miSvelis! saocaria, ratom ar meZineba, didi, Zalian didi mwuxarebis Semdeg adamians sul eZineba. amboben, sikvdilmisjilebs ukanasknel Rames mkvdariviT sZinavTo. asec unda iyos bunebiTac, Torem vin gauZlebs maSin... mivweqi divanze, magram ver daviZine... ...mTeli eqvsi kvira me, lukeria da gamocdili momvleli qali dRedaRam vadeqiT Tavze. fuli ar damizogavs, kidec mixaroda, amdens rom vxarjavdi. eqimi Srederi movuyvane. yovel mosvlaze Tumans vujibavdi. gons rom movida, maSin ki gavaride Tavi. Tumca raebs vwer. fexze rom wamodga, uxmod miujda Cems oTaxSi calke magidas. isic misTvis viyide im dReebSi... Cven vdumdiT, ho, gamudmebiT vdumdiT. ara, mere ki vlaparakobdiT, magram sul Cveulebriv raRacebze. rasakvirvelia, ganzrax ar velaparakebodi bevrs, Tumca Sevatyve, arc TviTon exaliseboda maincdamainc zedmetis Tqma, rac bunebrivad mimaCnda misi mxridan. `metismetad didi mexi iyo misTvis, metismetad didi marcxi mouvida, _ vfiqrobdi gulSi, _ Tqma ar unda, dro sWirdeba, rom daiviwyos da mieCvios~. amitomac vdumdi, magram gulSi ki vemzadebodi momavali saubrisTvis. megona, isic ase iyo. saocrad mainteresebda gamego, ras fiqrobda gulSi.
30

imasac vityvi: kacma ar icis, Tu ra tanjva gamoviare misi avadmyofobis Jams. Tumca gulSi vitanjebodi, lukeriasTanac ki ar damikvnesia erTxelac. Cems guls vaskdebodi, ise rogor unda mokvdes, mTeli simarTle ver gaigos-meTqi. roca safrTxem gaiara da gamomjobineba daiwyo, maxsovs, ra ucbad davwynardi. kidev meti, gadavwyvite jerjerobiT yvelaferi ise dametovebina da Cveni momavali saubari rac SeiZleba didi xniT gadamedo. diax, raRac saocari da uCveulo ram damemarTa, sxvanairad verc vityvi: me gavimarjve da am gamarjvebis grZnobam sruliad damakmayofila. ase ganvlo im zamTarma. Cemi TaviT aseTi kmayofili arasodes vyofilvar. iciT, cxovrebaSi ra saSineli ambavi damemarTa, Cemi colis ambebamde yovel cismare dResa Tu saaTs majlajunasaviT mawva gulze. es gaxldaT Cemi Tavslafisa da polkidan wamosvlis ambavi. oriode sityviT mogaxsenebT: me saocrad usamarTlod momeqcnen. ki, mZime xasiaTi mqonda da amxanagebs ar vuyvardi. iqneb mZime ki ara da sasaciloc iyo Cemi xasiaTi. mere ra, gana ar momxdara, rasac Sen Tayvans scem, rac sanukvaria SenTvis da xatad qceuli, is Sens amxanagebs sicils hgvris. skolaSic aravis vuyvardi. me arasodes aravis vuyvardi. lukeriasac ki ar vuyvarvar. Tumca polkSi momxdari ambavi SemTxveviToba gaxldaT. hoda, imaze sawyeni da autaneli gana ra aris, roca SemTxveva dagRupavs, romelic SeiZleba arc momxdariyo, roca, saubedurod, yvelaferi Sens dasaRupavad daemTxveva erTmaneTs, Tumca SeiZleba avdris RrubeliviT Caevlo. inteligenti adamianisTvis amaze damamcirebeli araferia. ai, rogor moxda es yvelaferi. TeatrSi viyavi da Sesvenebaze bufetSi gavedi. uceb husari a-vi Semovida da iq myof oficerTa Tu sxva dam31

swreTa gasagonad Tavis or amxanags uTxra, rom derefanSi Cveni polkis kapitanma bezumcevma erTi aliaqoTi atexa, `mgoni, mTvralic brZandeba~. saubari aRar gagrZelda. Tanac Secdoma iyo, kapitani bezumcevi arc mTvrali yofila da arc aliaqoTi autexia. husarebma sxvaze gadaitanes sityva da amiT damTavrda yvelaferi. magram meore dRes Cvens polkSi Seityves es ambavi. atyda erTi miTqma-moTqma, gamoarkvies, rom bufetSi Cveni polkidan marto me Seveswari am ambavs da, roca husarma a-vma Tavxedurad moixsenia Cveni kapitani, ar vetake da ar gavaCere. an ratom unda gameCerebina? Tu is kapitan bezumcevs emtereboda, es maTi saqme iyo, me ra SuaSi viyavi? magram oficrebma gadawyvites, rom es mTeli polkis saqme iyo da, raki oficrebidan marto me Seveswari am ambavs, maSasadame, iq myof oficrebsa da damswreebs davumtkice, rom Cvens polkSi zogierT oficers sakuTari Tu polkis pativi arafrad uRirs. me ar daveTanxme am mosazrebas. maSin magrZnobines, saqmis gamosworeba kidev SeiZlebao, Tuki axla mainc movTxovdi a-vs formalur axsna-ganmartebas. gabrazebulma amayad vtkice uari amaze da maSinve Txovnac Sevitane, gamaTavisufleT-meTqi. ase gaxldaT saqme. amayad ki wamovedi, magram sulierad gavnadgurdi kaci, mimtyuna Zalam da gonebam. swored am dros is patara qoneba, saidanac Cems wilad ise mcire rCeboda, Cemi dis qmarma moskovSi gaaniava. ase rom, quCaSi davrCi ukapikod da usaxsrod. sxva samsaxurSi Sesvla ar vikadre: brwyinvale mundiris Semdeg rkinigzaSi aba ra mindoda! raxan ase Sevrcxvi, raxan ase momeWra Tavi, barem sul Sevrcxve da lafi damesxas-meTqi, raxan miwasTan gavswordi, barem sul gavsworde. rac uaresi momiva, miT ukeTesi-meTqi. sami weli Sav-bnel mogonebebSi gavatare. wlinaxevris win moskovSi gardaicvala Cemi moxuci mdidari
32

naTlia, visac sruliad moulodnelad CemTvisac daetovebina anderZiT sami aTasi. vifiqre, vifiqre maSin da gadavwyvite sesxis salaro gamexsna, adamianebisTvis ki patieba ar meTxova. davagroveb fuls, gaviCen kuTxes, Zvel ambebs daviviwyeb da cxovrebas xelaxla daviwyeb-meTqi, _ ai, ra mqonda ganzraxuli. magram Cemi Savbneli warsuli da Sercxvenili saxeli mainc ar masvenebda, yovel wuTsa da saaTs mtanjavda. amasobaSi colic viTxove, ar vici, SemTxveviT iyo Tu ara. es kia, roca viTxove, megona, megobari momyavda, rameTu megobari marTlac Zalian mWirdeboda. imasac vgrZnobdi, rom megobari Senve unda gamozardo, Senve moaqcio Sens Wkuaze. magram Teqvsmeti wlis gogosTvis erTbaSad rogor amexsna yvelaferi, maSin roca ase iyo ganwyobili? gana SevZlebdi mis darwmunebas, laCari ar var da polkSi usamarTlod momnaTles-meTqi laCrad? im revolveris ambavma swored sulze momiswro, misi wyalobiT Suri viZie im Cems Savbnel warsulze. mere ra, rom sxvebma ver gaiges, man xom gaigo, is iyo CemTvis yvelaferi, is iyo Cemi ocnebebis, Cemi momavlis imedi! is iyo erTaderTi adamiani, visac saCemod vamzadebdi, sxva me aravin mindoda. hoda, iman xom gaigo yvelaferi, is xom mainc gaigo, rarig iCqara Cemi mtrebis mxareze gadasvla. es fiqri aRtacebiT mavsebda. maSasadame, mis TvalSi mxolod ucnauri kaci viqnebi da ara naZirala, momxdari ambebis Semdeg ki es arcTu usiamod mimaCnda. ucnauroba nakli rodia, piriqiT, qals xiblavs kidec zogjer ucnauroba. mokled, ganzrax ar daveSure saqmis garkvevas. rac moxda, Cemi simSvidisTvis sakmarisze metic iyo, sakmarisze met suraTebs mixatavda saocnebod. swored am ocnebebma damRupa. CemTvis es ocnebanic kmaroda, is ki moicdis-meTqi, megona. ase miiwura zamTari. hoi, rogor miyvarda qurdulad
33

cqera, roca Tavis magidas ujda, xan saqmiT, xan sakeraviT garTuli. saRamoobiT ki Cemi karadidan gamotanil wigns kiTxulobda. am wignebsac Cems sasargeblod unda eRaRada, rameTu me SevarCie. TiTqmis sul Sin ijda. nasadilevs, bindisas, yoveldRe gamyavda saseirnod, oRondac winandeliviT ubrad aRar viyaviT. vcdilobdi, ise momeCvenebina Tavi, viTomc ar vdumvarT, piriqiT, tkbiladac vsaubrobT. magram, xom mogaxseneT, Cven arc maincdamainc vcdilobdiT-meTqi saubris gagrZelebas. amas ganzrax Cavdiodi, unda `meclia~, dro unda mimeca misTvis. ara, zamTris miwurulamde erTxel rogor ar gavivle gunebaSi, me Tu qurdulad Sevcqeri, TviTon erTxel ratom ar SemomxedavsmeTqi. magram amas gaubedaobas vawerdi. mereda ra gaubedavi, ra uZluri gaxda avadmyofobis Semdeg. ara, sjobia daicado, veubnebodi Cems Tavs, vidre, `vidre TavisiT ar mova-meTqi SenTan...~ es fiqri frTas masxamda, aRmafrTovanebda. ra dagimaloT, da SigadaSig ganzrax viRizianebdi Tavs, iqamde mimyavda Tavi, didxans marTla nawyeni viyavi masze. magram arasodes mZulebia. TiTqos meve vgrZnobdi, yovelive rom mxolod TamaSi iyo. maSinac ki, rodesac gavwyvite Cveni colqmroba, vuyide sawoli da Tejiri, maSinac ki moRalated ar CamiTvlia. gana imitom, mis danaSauls zereled vuyurebdi, ara, imitom rom maSinve, pirvelive dRes, sawolis yidvamde Cems gulSi vapatie da yvelaferi Sevunde. ucnaurad moviqeci, radgan namusze mkacri gaxlavarT. magram Zalian motexili, damcirebuli da ganadgurebuli meCvena, xandaxan kidec mecodeboda, Tumca misi damcireba sadRac mainc msiamovnebda. diax, diax, es Cveni uTanasworoba siames mgvrida... im zamTars ramdenime kacs sikeTe gavukeTe. ors vali
34

vapatie, erT Rarib qals sulac giraos gareSe miveci sesxi. colisTvis ki araferi miTqvams da arc imitom movqceulvar ase, imas gaego. magram is Raribi qali lamis daCoqili movida madlobis saTqmelad da maSin gamJRavnda yvelaferi. momeCvena, TiTqos marTla esiamovna es ambavi. amasobaSi gazafxulic dadga. Sua aprili iyo, roca Camoxsnes ormagi CarCoebi da Cvens mdumare samyofelSi mzem SemoiWyita. magram Cems Tvalebs maSin bindi efina, bedisweris saSineli bindi! da Wkua-gonebas mibnelebda. ram CamomaSora uceb is bindi da ram amixila Tvali, Tavad ar vici! SemTxveviT moxda Tu saamiso Jamma dahkra an mzis sxivma gaminaTa me utvinos azri da Wkua? ara, aq arafer SuaSi iyo azri da Wkua. ara, aq erTi ZarRvi, TiTqos ukve mkvdari, aTamaSda, gacocxlda da gaminaTa daClungebuli suli da jojoxeTuri siamaye. TiTqos fexze wamoviWeri, ise moulodneli da uecari iyo igi. es moxda nasadilevis xuT saaTze.

II Tvalis axela
manamde or sityvas vityvi. jer erTi, mas adre SevamCnie ucnauri garindeba. gana mxolod Cumad iyo da xmas ar iRebda, ara, garindebuli iyo raRacnairad. diax, diax, uecrad SevamCnie. maxsovs, Tavdaxrili raRacas keravda, ar icoda, rom vuyurebdi. hoda, iseTi gamxdari meCvena, iseTi gacrecili saxe, CaTeTqvili tuCebi hqonda, lamis Tavzari dameca. winaTac erTi-orjer, gansakuTrebiT saRamoobiT, xveleba momesma misi. araferi miTqvams, ise avde35

qi da maSinve SrederTan wavedi. vTxove, CvenTan mobrZanebuliyo. Srederi meore dRes movida. gaukvirda eqimis mosvla. xan me Semxedavda gaocebiT, xan Sreders. _ ra iyo, me kargad var, _ Tqva da ucnaurad gaiRima. Srederma arcTu guldasmiT gasinja (hoi, ra yoyoCebi, ra daudevarni arian zogjer es eqimebi), oRondac meore oTaxSi miTxra, avadmyofobis Sedegia, urigo ar iqneba sadme zRvaze Tu wabrZandebiT an agarakze mainc gaiyvanTo. erTi sityviT, marto is brZana, dasustebulia, sxva araferio. Srederi rom gavistumre, saocrad dinjad Semomxeda da isev gamimeora, Zalian, Zalian kargad varo. magram almurma ki gadahkra maSinve, albaT Sercxva da imitom. axla mesmis, ratomac Sercxva. Sercxva imitom, rom isev qmari viyavi misi da masze vzrunavdi, rogorc qmari. maSin ki ver mivxvdi, es almuri mis morCilebas mivawere (sibrmave Cemi!). erTi Tvis Semdeg, aprilis erT kaSkaSa mzian dRes, xuTi saaTi iqneboda, Cems salarosTan vijeqi da vangariSobdi. uceb im oTaxidan, sadac Tavis magidas ujda da saqmianobda, Cumi... Cumi RiRini momesma. am RiRinma sulis siRrmemde SemZra, dRemde ar vici, ratom. aqamde misi RiRini TiTqmis ar msmenia, mxolod Cveni colqmrobis pirvel dReebSi Tu waimRerebda xandaxan. roca verTobodiT da revolvers niSanSi visrodiT: maSin sakmaod Zlieri xma hqonda, saocrad wkriala da sasiamovno. axla ki raRac uZalod JRerda misi xma. gana imitom, hangi iyo sevdiani (raRac romanss mReroda), ara, xma gabzarvoda, TiTqos ver daeZlia hangi, TiTqos TviTon simReras Sehparvoda seni. xmadabla RiRinebda da cota rom aumaRla, sabralisad Cauwyda xma, Caaxvela da isev Cumad ganagrZo RiRini...
36

damcinoT iqneb, magram vera, ver gamigebT, ram amaRelva ase! ara, es jerac ar iyo sibraluli, es raRac sxva grZnoba iyo. pirvel wuTebSi uecrad saxtad davrCi, saSinlad gamikvirda da lamis boRmam amitana, `ra amRerebs! daaviwyda gana, rom me aq var?~ erTxans gaognebuli vijeqi, mere saswrafod avdeqi, qudi aviRe da lamis azrdakarguli gamovedi gareT. mec ar vicodi, sad mivdiodi an rad mivdiodi. lukeriam palto momawoda. _ mReris-meTqi? _ vkiTxe uneblieT. ver gamigo da gakvirvebiT SemomaCerda. an ki ras gaigebda. _ pirvelad mReris dRes? _ ara, Tqven rom ar xarT, maSin mReris xolme, _ miTxra lukeriam. kargad maxsovs, rogor Caviare kibe, gavedi quCaSi da gzas davadeqi. mivedi mosaxvevamde da gavixed-gamovixede. xalxi midi-modioda, mejaxeboda, me ki verafers vgrZnobdi. meetle gavaCere da vuTxari, sapolicio xidamde mimiyvane-meTqi, ratom, ar vici. moulodnelad gadavifiqre da abaziani miveci. _ aha, aiRe, tyuilad rom gagsarje, _ vuTxari da uazrod Sevcine. gulSi uecrad saocari aRtaceba damisadgurda. gamalebuli gamovtrialdi Sinisken. sabralo, gabzaruli xma kvlav amiJRerda sulSi. sunTqva Semekra. bindi nel-nela Camomecala TvalTagan! raki Cems iq yofnisas imRera, maS daaviwyda Cemi arseboba _ ai, ra iyo saSineli da Tavzardamcemi, ai, ras migrZnobda guli. magram aRtaceba mainc mivsebda suls da SiSs sjabnida. hoi, bedis mware dacinva! mTeli zamTari sxva ra unda
37

megrZno, Tu ara aseTi aRtaceba, magram sad viyavi mTeli is zamTari? ra vuyavi Cems suls? kibe saCqarod avirbine. ar vici, rogor Sevedi, gaubedavad Tu gabedulad, is ki maxsovs, TiTqos tortmanebda iataki da TiTqos mdinare mimacurebda. isev Tavis adgilze ijda, Tavdaxrili, raRacas keravda, magram aRar mReroda. gulgrilad Semavlo Tvali, ise, oTaxSi viRac rom Semova. axlos davujeqi. giJs vgavdi. swrafad Semavlo Tvali da TiTqos SekrTa. xeli davuWire da aRar maxsovs, ra vuTxari, anu risi Tqma mindoda, vinaidan aRtacebuls ena ar memorCileboda, xma miwydeboda. isic ar vicodi, ra meTqva, suli megubeboda. _ vilaparakoT... miTxari rame! _ amovRerRe suleliviT, Tumca ra meWkvianeboda? SekrTa isev da SeSinebuli skams aekra, jiqur Semomxeda. uceb gakvirvebam gauelva TvalebSi, diax, gakvirvebam, gorozma gakvirvebam. Tvalebi gaufarTovda. am gorozma, diax, diax, gorozma gakvirvebam lamis iqve gamsrisa kaci: `Sen siyvarulic ginda, siyvarulic?~ _ mkiTxa TiTqos am gamoxedviT, TumcaRa uxmod. magram me ki yvelaferi amovikiTxe, yvelafers mivxvdi. SevZrwundi da myisve fexebSi Cavuvardi. diax, diax, fexebSi Cavuvardi. umal wamoxta, magram xelebSi CaveWide da ar gavuSvi. mesmoda, vai, rom kargad mesmoda Cemi usasooba! magram, damijerebT, aRtaceba ise miduRda sulSi, ase megona, am wuTSi movkvdebi-meTqi. TavdaviwyebiT vukocnidi fexebs, TavdaviwyebiTa da usazRvro netarebiT, Tumca vicodi, aRaraferi miSvelida! vtirodi da vluRluRebdi raRacas, laparaki aRar SemeZlo. SiSi da gaoceba Cafiqrebam Secvala, didi gaoceba da kiTxva gamoexata saxeze. Semomxeda ucnaurad, lamis giJiviT, TiTqos unda gaarkvios, ra xdeba Cems Tavs, da gaiRima. saSinlad Sercxva, fexebs rom
38

vukocnidi da fexebi gamomacala. me ki im adgils vkocnidi, sadac es wuTia fexi edga. amis danaxvaze sicili autyda. ar ginaxavT gana, kaci rom sircxviliT gaicinebs. vamCnevdi, sadacaa isterika daemarTeboda, xelebi ukankalebda, magram amaze aRar vfiqrobdi, vluRluRebdi mxolod, miyvarxar-meTqi, aqedan ar avdgebi. `neba momeci, kaba dagikocno... mTeli sicocxle Senze viloco...~ ar vici, ar maxsovs araferi. uceb acaxcaxda da qviTini waskda. ise SevaSine, isterikam mouara. aviyvane da loginze davawvine. dawynarda, wamojda, saocrad Sewuxebulma damiWira xelebi da Semexvewa: `geyofaT, Tavs nu itanjavT, damSviddiT!~ cremlebi ki Rvarad Camosdioda. mTeli saRamo ar movcilebivar. veubnebodi, rom bulonSi waviyvan, zRvaze, axlave, oriode kviris Semdeg waviyvan, rom weRan momesma misi simRera, misi sacodavi, gabzaruli xma, rom salaros davketav, dobronravovs mivyidi, cxovrebas axlidan daviwyebT, rac mTavaria, bulonSi wavalT! mismenda da kankalebda. SiSi ufro da ufro eZaleboda. magram amas arad vagdebdi, oRondac mis fexebTan vwoliliyavi, mekocna is miwa, sadac fexi edga, da meloca masze. `sxva arafers gTxov da arc mogTxov, _ vumeorebdi waramara, _ Tu ginda xmasac nu gamcem, nu SemamCnev, oRond nu damiSli sadme kuTxeSi mikunWulma gicqiro, gavxde Seni nivTi, Seni finia...~ is ki tiroda da tiroda. _ me ki megona, ase damtovebdiT, _ wamoscda uneblieT, ise uneblieT, TviTonac ver mixvda, ra Tqva. es iyo sabediswero sityvebi, CemTvis yvelaze gasagebi im saRamos. TiTqos dana damisves gulze! aman cxadi gaxada yvelaferi. magram sanamde gverdiT, Tvalwin myavda, mainc imedi mqonda, mainc saSinlad bednieri viyavi! hoi, rogor davqance im saRamos.
39

megona, yvelafers uceb Sevcvli-meTqi! saRamo xans sul gamomecala araqaTi. daviyolie, daweqi-meTqi da daiZine. maSinve CaeZina. megona, bodvas daiwyebda. marTlac wamoaboda, magram mxolod erTi-orjer. waramara vakiTxavdi, Sevdiodi da davyurebdi. am sneuli arsebis, im ubadruk rkinis sawolze mwoliaris, me rom sam maneTad vuyide, Semxedvare, xelebs vimtvrevdi... xan daCoqili videqi, Tumca fexebs aRar vukocnidi (ver gamebeda mis unebarTvod!), xan vloculobdi da xan giJiviT wamovxtebodi. lukeria xSir-xSirad Semodioda da gakvirvebiT micqeroda. gavedi da vuTxari, wadi, daweqi, xvalidan `sul sxva ambebi~ daiwyeba-meTqi. hoi, ra brmad, ra ugunurad mjeroda, rom daiwyeboda. aRtaceba maxrCobda! gaTenebis molodinSi viyavi mxolod. ubedurebas mainc ar velodi, Tumca amis niSnebi ki iyo. Tvalebidan bindi momcilda, magram dRemde Wkuaze mainc ver movedi! an rogor unda movsuliyavi, roca maSin cocxali iyo da Tvalwin myavda. mis gverdiT viyavi: `ra wamsac gaiRviZebs, maSinve vetyvi yvelafers, Tavisi TvaliT naxavs-meTqi yvelafers!~ ai, ras vfiqrobdi maSin, ra martivad vudgebodi, aRtaceba maxrCobda! TavidaTavi bulonSi wasvla iyo, ratomRac megona, buloni gadawyvetda yvelafers. `ki, bulonSi, bulonSi wavalT!..~ giJiviT velodi gaTenebas.

III vai, ra kargad mesmis axla


es iyo ramdenime dRis win, mxolod xuTi dRis win, wina samSabaTs! ara, ra iqneboda, cota mainc eclia CemTvis _ bneli rom gamefanta! Tumca xom damSvidda! meore dRes
40

xom RimiliT mismenda, mere ra, rom Semcbari Canda... ki, mTeli es xuTi dRe sircxvili Tu Secbuneba etyoboda. SeSinebulic iyo, Zalze SeSinebuli: ar vdavob, giJi xom ara var, sxva vamtkico: gana ar unda yofiliyo SeSinebuli? ra xania ucxoni gavxdiT, gadaveCvieT erTmaneTs, erTbaSad ki... magram am SiSs arad vagdebdi! uTuod, uTuod Sevcdi. iqneb sxva bevrSic Sevcdi. meore dResve (oTxSabaT dilas) davuSvi Secdoma: erTbaSad movindome misi damegobreba. viCqare, metismetad viCqare, magram aRsareba unda meTqva, aRsareba aucilebeli iyo _ aRsarebaze metic! isic ar davumale, rasac Cems Tavs mTeli sicocxle vumalavdi. vuTxari, rom mTeli zamTari eWvi ar Semparvia mis siyvarulSi. avuxseni, rom sesxis salaro Cemi gonebisa da nebisyofis sisuste iyo, Cemi idea TviTsagvemad da gansadideblad. avuxseni, rom maSin, bufetSi, marTla SevSindi Cemi eWviani xasiaTis gamo: damabnia viTarebam, damabnia bufetma. Sevcbundi kaci: rom avdge da mivide, briyvulad xom ar gamomiva-meTqi? gana duels SevuSindi, iman damafrTxo, briyvulad ar gamovides-meTqi... mere ki aRar gavtydi, mec vewame da sxvebic vawame. vawame isic. aRgznebuli vlaparakobdi. TviTonve miWerda xelebs, mexveweboda: `nu aWarbebT. Tavs nu itanjavT~. autydeboda isev tirili da lamis kvlav isterika moereoda, mexveweboda, nuRar hyvebiT da nurc ixsenebTo. me ki am mudaras ar mivaqcie yuradReba: gazafxuli, buloni medga Tvalwin! iq mzea, iq CvenTvis axali mze amova-meTqi, gaviZaxodi! salaro davkete, saqmeebi dobronravovs gadavuloce. avdeqi da esec mivaxale, yvelaferi Raribebs davurigoT-meTqi, marto Cemi naTliisgan miRebuli sami aTasi davitovoT da imiT wavideT bulonSi, iqidan dabrunebulebma ki viSromoT, axali cxovreba davi41

wyoT-meTqi. asec gadawyda, vinaidan TviTon araferi Tqva... es kia, gaiRima. ufro imitom, mgoni, guli ar damwyvetoda. gana ar vxedavdi, CemTan yofna rom umZimda. gana iseTi briyvi da TavkerZa ggonivarT, es ar damenaxa. ki, vxedavdi, yovel wvrilmans vxedavdi da yvelaze ukeT vicodi; Cemi usasooba Cemze ukeT vin icoda! vuambe Cemzec, maszec. vuambe lukeriazec, vuTxari, rogor vtirodi... gana ar Sevecade, sxva ramezec melaparaka, gana ar Sevecade, sulac ar mexsenebina zogi ambebi. erTi-orjer gamococxlda kidec. maxsovs, gana ar maxsovs! maS, raRad meubnebiT, veraferic ver dainaxeo? ar momxdariyo es ambavi, xom aRsdgeboda yvelaferi. xom miambo am sami dRis win, ra waikiTxa am zamTars. momiyva Jil blazis scena grenadis arqiepiskoposTan. ramdeni ikiskisa. mere ra sayvarlad, ra bavSvurad, rogorc gaTxovebamde icoda xolme. oh, rarig gamixarda! Tumca arqiepiskoposis ambavma saocrad Semacbuna. maSasadame, am zamTars imdeni simSvide da sixalise hqonia, didebulma wignma sicili mohgvara. maSasadame, ukve daimSvida guli, ukve daajera Tavi, rom ase davtovebdi. me ki megona, ase damtovebdiTo _ xom miTxra samSabaTs! mxolod aTi wlis gogo Tu ityoda amas! magram aki sjeroda, sjeroda, rom yvelaferi ase darCeboda: rom samoc wlamdec ase viqnebodiT, is TavisTvis, me CemTvis. erTbaSad ki qmroba movindome, arada, qmars siyvaruli unda! hoi, gaugebrobav, hoi, sibrmavev Cemo! isic Secdoma iyo, aRfrTovanebiT rom Sevcqerodi. Tavi unda Semekavebina, am aRtacebam daafrTxo ase. magram xom Sevikave Tavi, aRar vukocnidi fexebs. xom erTxelac ar vagrZnobine, rom... rom misi qmari viyavi. ara, es TavSic ar momsvlia, mxolod vloculobdi masze! magram sul xom
42

ar davdumdebodi, raRac unda meTqva! mec ganvucxade, rom vtkbebi misi saubriT, rom Cemze gacilebiT nakiTxi da ganaTlebulia. gawiTlda, darcxveniT miTxra, azviadebTo. magram me briyvma ver moviTmine, mainc vuambe, ra aRtacebuli davrCi maSin, roca kars ukan videqi da im naZiralasTan mis paeqrobas vusmendi, ra netareba momaniWa misma Wkuam, maxvilma enam da balRurma siwmindem. SekrTa am sityvebze, wailuRluRa, oh, nu aWarbebTo, nu, mere moiRrubla, xelebi miifara pirze da atirda... maSin veRarc me Sevikave Tavi: isev davemxe mis win, isev davukocne fexebi. im samSabaTiviT isev mouara isterikam. es wuxel iyo, meore dilas ki... meore dilas? ugunuro, es xom am dilas, xom weRan iyo! aba, kargad CaukvirdiT: weRan rom samovarTan SeviyareT (diax, guSindeli isterikis Semdeg), misma simSvidem meve gamaoca! diax, diax, me ki mTeli is Rame SiSis kankalSi gavatare. movida CemTan, win damidga, gulze xelebi daikrifa (weRan, ho, weRan!) da miTxra, mesmis Cemi danaSaulio, mTeli zamTari es danaSauli mtanjavda da axlac mtanjavso... diaxac vafaseb Tqvens sulgrZelobaso... `me Tqveni erTguli coli, yovelTvis Tqveni damfasebeli viqnebi~. wamovxti da giJiviT gadavexvie! imdeni xnis Semdeg pirvelad davukocne saxe, tuCebi, rogorc qmarma. vaime, ra jandabad wavedi weRan, mxolod ori saaTiT wavedi... Cveni sazRvargareTuli pasportebisTvis... ra iqneboda, xuTi wuTiT, mxolod xuTi wuTiT adre davbrunebuliyavi?.. hoi, WiSkarTan Segrovili xalxi, maTi Tvalebi... vaime, RmerTo! lukeriam (lukerias axla aramc da aramc ar gavuSveb, iman yvelaferi icis, mTeli zamTari aq iyo, is miambobs yvelafers), lukeriam miTxra, rom Cems dabrunebamde ociode
43

wuTiT adre Sesula qalbatonTan Cvens oTaxSi raRacis sakiTxavad, ar maxsovs, risi. Turme xati edga win magidaze (misi RvTismSoblis xati), TiTqos loculobdao. `ra iyo, qalbatono?~ _ ukiTxavs. `araferia, lukeria, wadi... Tumca, ara, moica...~ _ misula da ukocnia. ~maS, bednieri brZandebiT, qalbatono?~ _ `ho, lukeria~. _ `aqamdec unda eTxova batons patieba... madloba RmerTs, rom SerigdiT~. _ `ho, lukeria. oRond wadi~, _ ise ucnaurad SehRima Turme, aTi wuTis Semdeg lukeria isev Sebrunebula. `vxedav, fanjarasTan dgas, xeli kedelze aqvs midebuli, zed Tavi Camoudevs da ise Cafiqrebula, ver daminaxa, rom meore oTaxidan vuyureb. Tan TiTqos iRimeba TavisTvis. vucqire, vucqire da fexakrefiT gamovbrundi ukan. uceb momesma, fanjara gaiRo. imwuTSive mivbrundi saTqmelad: `grila, ar gacivdeT-meTqi~. vnaxoT, fanjaraze Semdgara, gamarTuli, Cemken zurgiT, xelSi xati uWiravs. guli gadamiqanda, mivakivle: `qalbatono, qalbatono!~ gaigona Cemi kivili, daapira mobruneba, magram aRar mobrunda, gadadga fexi, xati gulze miixuta da fanjridan gadaeSva!~ isRa maxsovs, ezoSi rom Sevedi, jerac Tbili iyo. yvelani me miyurebdnen. manamde yvirodnen da viSviSebdnen, mere gaCumdnen da gza damiTmes... is ki, is ki xatianad iwva. sizmariviT maxsovs, uxmod rom mivedi da davacqerdi. sxvebi Semomxvevian, raRacas meubnebian. lukeriac iq iyo Turme, oRond ar daminaxavs. miTxra, dagelaparakeo. mxolod erTi mdabio, maxsovs, CamZaxoda: `peSvi sisxli wamouvida piridan, mxolod peSvi!~ TiTiT maCvenebda filaqanze sisxls. mgoni, TiTic vatake sisxlSi, damesvara, davyureb am TiTs (me maxsovs), is ki CamZaxis: `peSvi, mxolod peSvi!~ _ mere ra, rom peSvi? _ vibRavle Turme mTeli xmiT, avwie xelebi da veZgere...
44

hoi, sigiJe, sigiJe da gaugebroba! hoi, daujerebeli, SeuZlebeli ambavi!

IV xuTi wuTi damagvianda


gana ara? gana daijereba es ambavi? gana ityvis vinme, SeiZleba es momxdariyoo? rad, risTvis moikla Tavi? oh, merwmuneT, rom mesmis, magram rad moikla, mainc sakiTxavia. SeeSinda Cemi siyvarulis, Tavs hkiTxa: SevZleb Tu arao, ver SeZlo da sikvdili arCia. vici, vici, tvinis Wyleta ra saWiroa: metismetad bevrs Sempirda, magram SeSinda, dapirebuls ver avasrulebo. ki, mesmis. aq ramdenime saSineli ambavi daemTxva erTmaneTs. maS rad moikla Tavi? ikiTxavT mainc. CaquCiviT mikakunebs TavSi es kiTxva. gana ar davtovebdi, rogorc undoda, magram ar daijera, ai, raa TavidaTavi. ara, vtyui, sulac ase ar iyo saqme. ubralod CemTan patiosneba sWirdeboda. Tu Semiyvarebda, suliT, guliT unda vyvarebodi, ara ise, rogorc meduqne. magram metismetad spetaki, metismetad wminda iyo, ar momatyua, ver gaasaRa siyvarulis naxevari Tu meoTxedi naRd siyvarulad. metismetma patiosnebam gviyo, batono! me ki, gaxsovT, didi grZnobebi mindoda STamenerga misTvis! saocrebaa. netav macodina, mcemda ki pativs? Tu vezizRebodi? ara mgonia, vezizRebode. saocaria: mTeli zamTari erTxel rogor ar vifiqre, vezizRebi-meTqi? aki piriqiT megona im wuTamde, sanam gorozi gancvifreba ar SevamCnie. swored gorozi. ai, maSin damkra ucbad TavSi, rom vezizRebodi. Cavxvdi amas, bolos da bolos! oh, ar vyvarebodi, oRondac ki imas ecocxla! weRan ar iyo, dadioda, laparakob45

da. ver gamigia ratom, risTvis, rad gadavarda fanjridan! xuTi wuTiTac adre amas ras vifiqrebdi? lukerias davuZaxe. axla lukerias aramc da aramc ar moviSoreb, aramc da aramc! xom SegveZlo erTmaneTSi morigeba. mere ra, rom metismetad gadaveCvieT am zamTars, xom SegveZlo isev SeCveva? erTi-ori sityva, erTi-ori dRe da yvelafers TviTon mixvdeboda. yvelaze ufro is miklavs guls, rom yvelaferi SemTxveva iyo, ubralo, barbarosuli, suleluri SemTxveva. ai, raa dasanani! xuTi wuTi, is oxeri xuTi wuTi damagvianda! xuTi wuTiT adre rom momeswro _ Caivlida es wuTi da aRarasodes amas aRar gaifiqrebda. bolos da bolos, mixvdeboda yvelafers. axla ki davrCi am cariel oTaxebSi, davrCi isev martodmarto, davrCi oblad. ager wikwikebs da wikwikebs saaTi, ra enaRvleba, an ra awuxebs. me ki aravin damrCa, aravin myavs me ubedurs! win da ukan davdivar. vici, vici, karnaxi ar mWirdeba. gecinebaT albaT, rom SemTxvevasa da im xuT wuTs vawer yvelafers? magram gana cxadi araa. aba gansajeT: werilic ki ar datova, aqaoda, Cems sikvdils nuravis daabralebTo, nuTu ar ifiqra, rom SeiZleba lukeriasTvis eTqvaT: `marto Sen iyavi masTan, iqneb sulac Sen hkari xeli~. yovel SemTxvevaSi, tyuilubralod amoxdidnen suls dakiTxvebiT, oTx kacs SemTxveviT fligelis fanjrebidan rom ar daenaxa, xatiT xelSi TviTonve gadmoeSvao. magram esec xom SemTxveviTobaa, xalxma rom naxa. ara, ara, yvelaferi wamis bralia, mxolod da mxolod daufiqrebeli wamis. moulodneloba da fantazia! mere ra rom iloca? gana es imas mowmobs, rom sikvdils apirebda. es wami didi-didi raRac aTiode wuTi gagrZelda, roca kedelTan idga,
46

mklavze TavCamodebuli, da iRimeboda; uecrad azrad mouvida es ambavi, Tavbru daesxa da veRar sZlia cdunebas. rogorc geneboT, ise ifiqreT da gaugebroba gaxlavT, sxva araferi. CemTan mainc SeeZlo cxovreba. an iqneb sisxlnaklulobis bralia, sisxlnakluli rom iyo da sicocxlis wyaro daeSrita? ara, daRala am zamTarma, ai, raa mizezi... davagviane!!! ra gamxdari wevs kuboSi, rogor gasTxelebia cxviri! isrebiviT dahfenia wamwamebi. ise daeca, arc damtvreula da arc araferi daSavebia. `peSvi sisxli~, mxolod peSvi. Sinagani Caqceva iyo albaT. ra ucnauri fiqri momivida: netav Tu SeiZleba ar davmarxo? vinaidan, Tu waiyvanes... ara, ara, ar SeiZleba waiyvanon! me xom vici, rom waiReben, giJi xom ar var, piriqiT, ase saRad arasodes miazrovnia _ magram rogor davrCe isev oblad am or oTaxSi, am giraoebis amara. bodvaa! bodvaa! davtanje, suli amovxade, ai, raa mizezi! ra Wirad vixli axla mag Tqvens kanonebs? raSi mWirdeba Tqveni wesebi, Tqveni adaTi, Tqveni cxovreba, saxelmwifo, Tqveni mrwamsi? movides da gamasamarTlos Tqvenma msajulma, Tundac sajarod, me vetyvi, araferi ara mwamsmeTqi. `xma-krinti, oficero!~ is damiyvirebs. mec mivaxli: `Sen ra Zala gaqvs, rom dagmorCilde? rad damimsxvria umecrebam, gaugebrobam is, rac yvelaze metad miRirda? ra TavSi vixli axla Tqvens kanonebs? ganze gavdgebi yvelafrisgan.~ CemTvis axla yvelaferi sulerTi gaxlavT! brma iyavi, brma! magram mkvdari xar, ar geyureba! Sen ra ici, ra samoTxeSi gamyofebdi. Cems gulSi iyo es samoTxe da im samoTxes me Sen irgvliv avayvavebdi! nu gyvarebodi, ra moxda mere? yvelaferi mainc ise iqneboda, mainc ise
47

darCeboda. oRondac yvelafers momiyvebodi, rogorc megobars _ gavixarebdiT da gavicinebdiT erTimeoris Semyure. gindac sxva vinme Segyvareboda! imas kiskisiT rom gahyvebodi, me quCis meore mxridan Semogxedavdi... oh, iyos ase, iyos ase, oRond ki Tvali gaaxile Tundac erTi wamiT, marto wamiT! Semomxede weRandeliviT, roca win damideqi da Semomfice, Seni erTguli viqnebio! Cems TvalebSi yvelafers waikiTxavdi. hoi, umecrebav! hoi, bunebav! martodmarto varT yvelani am qveyanaze _ esaa Cveni ubedureba! `aris ki velad kaci cocxali?~ yiJinebs rusi devgmiri. devgmiri ar var da mec vyiJineb, magram aravin mexmianeba. amboben, mziT udgas suli am samyaroso. magram SexedeT mzes, gana isic mkvdari araa? yvela mkvdaria, yvelgan mxolod mkvdrebi arian, mxolod adamianebi da irgvliv dumili _ esaa Tqveni dedamiwa. `erTmaneTi giyvardeT, xalxno~, _ vin Tqva es? vin gvianderZa? ra ugrZnoblad, ra sazizRrad wikwikebs saaTi. Ramis ori saaTia. mis loginTan fexsacmeli awyvia misi, TiTqos Tavis patrons eliso... xval rom marTla waiyvanon, me raRa vqna, ra meSveleba?

48

ugvano anekdoti
es ugvano anekdoti swored im xanebSi moxda, roca Seukavebeli ZaliTa da ase gulis amaCuyebeli, miamiti aRmafreniT daiwyo Cveni sayvareli mamulis aRorZineba, roca mis sqel da saxelovan vaJiSvilebs axali momavlisadmi didi miswrafebani da imedebi aReZraT. imxanad, zamTris erT uRrublo susxian saRamos, Tumca Tormeti ukve dawyebuli iyo, sami friad darbaiseli kaci peterburgis mxareze mdebare erTi mSvenieri orsarTuliani saxlis keTilmowyobil ki arada, diaxac mdidrulad morTul oTaxSi darbaislurad sagulisxmo saganze saubrobda. samTaves generlis epoletebi amSvenebda, samiveni patara, mrgval magidas usxdnen mSvenier rbil savarZlebSi da SigadaSig dinjad, neba-neba ylurwavdnen Sampanurs. Sampanuris boTlic iqve, magidaze idga, vercxlis larnakSi Cacivebuli. saqme is gaxldaT, rom maspinZeli, saidumlo mrCeveli stefan nikiforoviC nikiforovi, samocdaxuTi wlis ucolo kaci, axalnayid saxlSi axalmosaxleobasa da am zeims damTxveul Tavis dabadebis dRes ixdida, rac aqamde arasodes gadauxdia. Tumca zeimis darqmeva cota metismeti iqneba; rogorc vnaxeT, orad ori stumari hyavda, orive batoni nikiforovis yofili TanamSromeli da misive yofili xelqveiTi. saxeldobr: erTi namdvili saxelmwifo mrCeveli semion ivanoviC Sipulenko da meore ivan iliC pralinski, isic aseve namdvili saxelmwifo mrCeveli. stumrebi daaxloebiT cxra saaTze mobrZandnen, Cai miirTves da axla Rvinos Seeqceodnen. orivem icoda, rom zustad Tormetis naxevarze maspinZels unda daemSvidobon, rameTu maspinZeli misi dRe da moswreba sizustis mimdevari brZandeboda. barem or sityvas maszec mogax49

senebT: karieris dasawyisSi igi erTi wvrilfexa, xelmokle moxele gaxldaT, mTeli ormocdaxuTi weli uSfoTvelad eweoda erTferovani samsaxuris Wapans, mSvenivrad uwyoda, ra Cinsac miaRwevda, WiriviT sZulda, roca vinme varskvlavebs epotineboda caSi, Tumca ori varskvlavi TviTon ukve moewyvita. ar uyvarda, ra saqmec unda yofiliyo, sakuTari azri gamoeTqva. bunebiTac patiosani iyo, anu didad saZraxisi saqme arasodes Caedina; ucolodac sakuTarma TavkerZoobam daabera, Wkua kargad uWrida, magram Wkuis gamoCena ki Zalze ejavreboda. metadre ar wyalobda feTxumsa da aRtacebuli bunebis xalxs. sicocxlis miwuruls sabolood CaiTria keTilmowyobili cxovrebis tkbilma, momadunebelma talRebma da martooba Seiyvara. mere ra, rom drodadro TviTon dabrZandeboda Tavisze ukeTes ojaxebSi stumrad, sakuTar saxlSi sxvebis mowveva axalgazrdobidanve sZulda. am ukanasknel xans Tu granpasianss ar ujda, savsebiT kmayofili iyo Tavisi sasadilo saaTis sazogadoebiT da, savarZelSi mTvlemare, uSfoTvelad usmenda saRamoobiT buxris Tavze Suqis xufis qveS mdgar am saaTis wikwiks. Sesaxedaoba friad rigiani hqonda, saxe mudam gaparsuli, kargad Senaxuli kacis pirobaze asakTan SedarebiT axalgazrdulad gamoiyureboda, imedi iyo, kidev didxans icocxlebda. jentlmenur wesebsac zedmiwevniT icavda. sadRac sakmaod Tbil adgilze ijda da raRacas xels awerda. erTi sityviT, yvela Cinebulze Cinebul adamianad miiCnevda. Tavisi wuTisofeli mxolod erTi ocneba _ anu sanukvari survili hqonda: batonkacuri da ara fuliani kacis gemovnebiT nagebi saxli eyida. bolos es survilic aisrula: peterburgis mxareze erTi saxli SearCia da iyida kidec. marTalia, cota moSorebiT iyo, samagierod
50

koxta gaxldaT da Tavisi baRic hqonda. axali saxlis patronis azriT, es siSore ukeTesic iyo: stumrebi maincdamainc gulze ar exateboda, xolo sadme wasasvlelad mSvenieri oradgiliani Sokoladisferi etli hqonda, kidev ori tanmorCili, magram fexmardi lamazi cxeni da meetle mixei hyavda. ormoci wlis ganmavlobaSi momWirneobiT SeZenili qoneba Zalian axarebda. amitomac, roca axali saxli iyida da iq gadavida, misma uSfoTvelma gulma iseTi siamovneba igrZno, stumrebic ki dapatiJa Tavis dabadebis dReze, Tumca am dRes aqamde guldagul umalavda axlo nacnobebs. erTi stumris dapatiJebisas Tavisi angariSic hqonda. axal saxlSi man zemo sarTuli daikava, xolo qvemoT, zustad iseTive wyobiT ganlagebuli binis gaqiraveba ganizraxa. baton nikiforovs swored semion ivanoviC Sipulenkos imedi hqonda, mdgmurad damidgebao, da im saRamos erTi-orjer kidec Camougdo am sakiTxze saubari. magram baton Sipulenkos garkveviT veraferi wamoacdenina. am ukanasknelsac didi WapanwyvetiT mouxda cxovrebaSi gzis gakafva. es iyo SavTmiani da SavqilvaSiani kaci, mudam CayviTlebuli naRvlis Setevis gamo. hqonda ojaxi, busaviT sul Sin ijda da mTel saxls misi SiSiT akankalebda. samsaxurSic Tavdajerebuli iyo, mSvenivrad icoda, risi miRweva SeeZlo, kidev ukeT _ rasac verasodes miaRwevda. kargi adgili hqonda da skamze magrad ijda. axal wesebs, marTalia, boRmiani TvaliT ucqerda, magram arc maincdamainc aSfoTebda es ambavi: friad didi rwmena hqonda sakuTari Tavisa da cota ar iyos, damcinavi RvarZliT usmenda axal Temebze ivan iliC pralinskis laqlaqs. Tumca met-naklebad yvelani iyvnen SeWikWikebuli, ise rom, TviT batonma nikiforovmac ikadra baton pralinskis axal wesebze Sedaveboda. aq
51

mis aRmatebuleba pralinskizec minda oriode sityva mogaxsenoT, metadre, rom swored is gaxlavT Cemi moTxrobis mTavari gmiri. namdvili saxelmwifo mrCeveli ivan iliC pralinski es oTxi Tvea, rac misi aRmatebuleba, anu axalgazrda generali gaxda. asakiTac jer kidev axalgazrda kaci iyo, ase ormocdasami wlis. Sesaxedavad ufro axalgazrda Canda da uyvarda kidec axalgazrdulad Tavis moCveneba. icvamda koxtad da darbaislurad, tanad maRali, lamazi kaci gaxldaT, friad RirsebiT atarebda sakmaod did ordens yelze, pataraobidanve hqonda SeTvisebuli ramdenime didkacuri qceva, coli ar hyavda da mdidari, didgvarovani ojaxiSvilis SerTvaze ocnebobda. saocnebo jerac bevri hqonda, Tumca Wkua ar aklda. SigadaSig laparaki uyvarda da saxelmwifo moRvawis pozebsac iRebda. Tavad kargi ojaxiSvili iyo, mama generali hyavda, yrmobis nazi asakidanve xaverd-batistebSi izrdeboda, swavlobda didkacur saswavlebelSi. da Tumca iqidan bevri veraferi codna gamoitana, mainc imarjva da generlobas miaRwia. ufrosebs niWier kacad miaCndaT da did imedebsac amyarebdnen. baton nikiforovs, visi xelmZRvanelobTac daiwyo da TiTqmis generlobis miRebamde ganagrZobda samsaxurs, Tavis dReSi saqmian kacad ar CauTvlia da arc imedi daumyarebia masze. magram is ki moswonda, rom pralinski kargi ojaxiSvili da SeZlebuli kaci iyo, anu didi saxli hqonda, mkvidrad nagebi, hyavda mmarTveli, enaTesaveboda arcTu patara xalxs da garda amisa Cinebuli TavdaWera icoda. oRondac gulSi zedmetad didi warmodgenisa da qerqetobisTvis Zraxavda. Tavad pralinskic grZnobda xolme xandaxan, rom Tavmoyvare iyo da bevr iseT rames Takilobda, rac ar unda eTakila. sakvirvelia da, zogjer saocari
52

sindisis qenjna da raRac sinanuli aitanda. gulSi mwared gahkravda fiqri, rom arc ise maRla-maRla dafrens, rogorc TviTon hgonia. amisTana wuTebSi, ase gansajeT da, raRac Wmunva aitanda, metadre Tu buasili Semoutevda. Tavis cxovrebas uimedod miiCnevda, aRarc Tavisi saxelmwifo moRvawis niWi swamda, cxadia, mxolod gulSi, sakuTar Tavs parlers, anu ybeds eZaxda, rac friad sasaxelo iyo misTvis, magram xels sulac ar uSlida naxevari saaTis Semdeg kvlav amayad aewia Tavi da jiutad da medidurad erwmuna, rom kidev moaswrebda sakuTari niWis gamovlenas da araTu warCinebuli moxele, saxelmwifo moRvawec gaxdeboda, vis saxels didxans ar daiviwyebda ruseTi. SigadaSig didebis kvarcxlbekebic elandeboda. aqedan Cans, raoden SeuZlebels epotineboda, TumcaRa gulSi Rrmad da cota ar iyos, SiSiTac malavda am gaurkvevel ocnebebsa da imedebs. raRa bevri gavagrZelo da, es gaxldaT patiosani da, ase gansajeT, poeturi sulis kacic. ukanasknel wlebSi ufro da ufro gauxSirda imedgacruebis mtkivneuli wuTebi, metismeti gaRizianeba da eWvianoba dasCemda da yoveli SekamaTeba swyinda. magram ganaxlebulma ruseTma uecrad didi imedi aRuZra, xolo generlobam yvelaferi daagvirgvina. kacs simxneve moemata, welSi gaimarTa, Tavi aswia. erTbaSad enamWevrobis trfialma aitana, gasaocari siswrafiTa da gznebiT aTvisebul axal ideebze gauTaveblad laparakobda. mTel qalaqs Semouvlida, oRond ki laparakis saSualeba miscemoda da bevr ojaxSic Tavze xelaRebuli liberalis saxeli gaiTqva, rac Zalian siamovnebda. am saRamos oTxma Wiqa Sampanurma metismetad auSala laparakis saRerReli. gadawyvita Tavis rwmenaze moeqcia batoni nikiforovi, romelsac didi xania aRar Sexvedria, magram yovelTvis pativs scemda da ujereb53

da kidec yvelafers. es kia, ratomRac Zveli azrebis kacad Tvlida da amitom gasaocari sificxiT Seutia. batoni nikiforovi TiTqmis araferSi Sedavebia, mxolod mzakvruli ieriT usmenda, Tumca ki saubris sagani marTla ainteresebda. gaficxebuli pralinski, romelsac egona, cxare kamaTi gvaqvso, imaze xSirad ewafeboda sasmels, vidre saWiro iyo. nikiforovic umal boTls daavlebda xels da sasmiss uvsebda. es ki ukve ratomRac Zalian swyinda pralinskis, metadre, rom mis gverdiT mjdomi Sipulenko, visac igi gansakuTrebuli zizRiT ucqerda, ufro metic, misi geslisa da RvarZlis gamo kidec ufrTxoda, metismetad veragulad dumda da ufro xSirad ikriWeboda, vidre saWiro iyo. `eseni, mgoni, lawirakad mTvlian~, _ TavSi gahkra ivan iliCs. _ ara, batonebo, droa, ra xania ukve droa, _ ganagrZobda eSxSi Sesuli generali, _ kidec dagvigvianda. Cemi azriT, humanuroba, xelqveiTebTan humanuroba upirvelesi saqmea, ar unda daviviwyoT, rom isinic adamianebi arian. humanuroba yovlis mxsneli da yovlis gadamrCenia... _ xi-xi-xi-xi! _ gaisma semion ivanoviCis savarZlidan. _ ver gamigia, ase ratom gviwyrebiT, _ Tavaziani RimiliT SeekamaTa bolos stefan nikiforoviCi, _ gamogitydebiT, ivan iliC, da aqamde ver gamigia, Tu ras gvixsniT. Tqven humanurobas aniWebT pirvel adgils. maSasadame, kacTmoyvareobas, ara? _ diax, Tundac kacTmoyvareobas. me... _ momiTmineT cota. ramdenadac mesmis, saqme marto es rodi gaxlavT. kacTmoyvareoba yovelTvis marTebs adamians. reforma ki marto amiT ar isazRvreba. man wamoWra
54

uamravi sakiTxi, rac glexobas, sasamarTloebs, meurneobas, moijaradeebs, zneobas Tu... sxvasa da sxvas Seexeba. ase rom, yvelaferma erTad SeiZleba warmoqmnas, ase vTqvaT, didi meryeoba. ai, ra gvaSinebs Cven, da ara marto humanuroba... _ saqme ufro Rrmad gaxlavT, batono Cemo, diax, _ CaurTo batonma Sipulenkom. _ diaxac mesmis da nurc is gewyinebaT, semion ivanoviC, Tu sagnebis Rrmad CawvdomaSi ar CamogrCebiT, _ geslianad da metismetad mkvaxed miugo ivan iliCma, _ oRondac mainc gavbedav da SevniSnav, stefan nikiforoviC, rom verc Tqven gamigeT... _ ver gagigeT, batono Cemo. _ me ki mwams da mudam im azrs vadgavar, rom humanuroba da swored xelqveiTTan humanuroba, moxele iqneba igi, mwerali, yma Tu glexi, SeiZleba, ase vTqvaT, mosalodnel reformaTa Tu saerTod ganaxlebis qvakuTxedad gamodges. ratom? imitom. ai, magaliTisTvis silogizmi: me humanuri var, maSasadame, xalxs vuyvarvar. mendobian, swamT Cemi, maSasadame, vuyvarvar... Tumca ara, me minda vTqva, rom Tu swamT, maSasadame, reformasac iwameben, ase vTqvaT, saqmis arss Caswvdebian, ase vTqvaT, erTmaneTs zneobrivad gadaexvevian da megobrulad, safuZvlianad gadawyveten yvelafers. ra gacinebT, semion ivanoviC? gaugebaria? batonma nikiforovma uxmod azida warbebi; gakvirvebuli brZandeboda. _ me mgoni, zedmeti davlie, _ geslianad CaurTo batonma Sipulenkom, _ amitomac cota davClungdi. ase vTqvaT, goneba damibnelda, diax. pralinskis SeaJrJola. _ ver gavuZlebT, _ uecrad warmoTqva mcireodeni Cafiqrebis Semdeg nikiforovma.
55

_ rogor Tu ver gavuZlebT? _ hkiTxa am uecari da mokle SeniSvniT saxtad darCenilma ivan iliCma. _ diax, ver gavuZlebT. _ nikiforovma aRar isurva ufro vrclad ganemarta. _ ara, batono, Cems Tavze pasuxs me vageb. _ cota ar iyos dacinviT Seesityva ivan iliCi. imave wuTs saaTma Tormetis naxevari Camohkra. _ stumrobasac Tavisi dro aqvs, _ Tqva batonma Sipulenkom da asadgomad wamoiwia. magram batonma pralinskim daaswro, wamodga da buxarze Camodebuli Tavisi siasamuris qudi aiRo. nawyeni iyureboda. _ maS, moifiqrebT, semion ivaniC? _ uTxra gacilebisas nikiforovma. _ binaze brZanebT? movifiqreb, movifiqreb. _ Tu moifiqrebT, maSinve macnobeT. _ sul saqmeebze wuxxarT? _ Tavazianad da odnav laquciT SeniSna pralinskim da qudi aaTamaSa. ise eCvena, TiTqos misi aq yofna aRaravis axsovda. nikiforovma warbebi azida da aRaraferi Tqva, aqaoda, stumrebs ar gakavebTo. semion ivaniCi saCqarod daemSvidoba. `ki batono... raxan ubralo Tavazianobis araferi gesmiT... Tqveni nebaa~, _ gadawyvita gunebaSi pralinskim da TiTqmis daudevrad gauwoda xeli nikiforovs. SemosasvlelSi Zvirfas, msubuq qurqSi rom gaexvia, ratomRac Tvali aarida semion ivaniCis gaqucul enots. orive kibeze daeSva. _ mgoni, gagvinawyenda beberi, _ Caulaparaka pralinskim dadumebul semion ivaniCs. _ ara mgonia, viTom ra mizeziT? _ miugo iman dinjad da civad.
56

`yurmoWrili yma!~ _ gaivlo gulSi ivan iliCma. parmaRze semion ivaniCs Tavisi marxili mohgvares, Sig Seuxedavi tredana cxeni eba. _ es ra ubedurebaa! sad eSmakebSi waiyvana trifonma Cemi etli! _ SesZaxa ivan iliCma, roca Tavisi etli ver dainaxa. aqeT eca, iqiT eca, _ etli ara da ar Canda. stefan nikiforoviCis msaxurma araferi icoda. hkiTxes semion ivaniCis meetle varlams, iman upasuxa, sul aq trialebda, etlic aq idga, axla ki sadRac gaqrao. _ umsgavsobaa! _ brZana Sipulenkom, _ gnebavT, migiyvanT? _ es ra gaTaxsirebuli xalxia! _ gacofebiT Sehyvira pralinskim. _ aki mTxova mag wupakma, qorwilSi gamiSvio. aq, peterburgis mxares viRac magisi naTlideda Txovdeba Turme, jandabas misi Tavi. sastikad avukrZale, fexi ar moicvalo-meTqi. sanaZleos Camoval, Tu iq ar waeTria! _ marTlac iq wavida, _ CaurTo varlamma, _ Tqva ki, erT wamSi aq gavCndebio, anu droze movalo. _ aba, aba! TiTqos guli migrZnobda! damacados erTi! _ erTi-orjer policiaSi gaawkeplineT, maSin iswavlis Wkuas, _ Tqva semion ivaniCma. _ magaze nu wuxxarT, semion ivaniC! _ Tu gnebavT, marTla mogiyvanT. _ bednierad imgzavreT, gmadlob. semion ivaniCi wavida. ivan iliCi fexiT gauyva gzas. Zalian gabrazebul gunebaze iyo. `axla ki morCa, axla me vici Seni ambavi, aramzadav! jibrze fexiT waval, rom Segrcxves da SegeSindes! moeTrevi da gaigeb, batoni fexiT wavidao... unamuso!~
57

pralinskis Tavis dReSi ase aravin ulanZRavs, magram gulze gaxeTqili da Tanac SezarxoSebuli iyo. raki sma ar uyvarda, raRac xuTi-eqvsi Wiqa ukve TavSi auvarda. ise ki mSvenieri saRamo idga. yinavda, magram qari ar qroda da saocari siwynare sufevda. ca varskvlavebs moeWeda. savse mTvare naz vercxlisfer SuqSi xvevda midamos. ivan iliCs ormocdaaTiode nabijis gavlis Semdeg sul daaviwyda Tavisi gasaWiri, ise imoqmeda am mSvenierma saRamom. saocrad sasiamovno grZnobam Seipyro. Seqeifianebul adamians xom guneba swrafad ecvleba. ukacriel quCaSi uSno xis saxlebic ki moewona. `kargia, fexiT rom wamovedi, _ fiqrobda gunebaSi, _ trifonisTvisac kargi gakveTilia da mec visiamovne. ra vuyoT mere? did prospeqtze xelad viSovi meetles. mSvenieri Ramea! ra patara saxlebia aq. etyoba, wvrilfexa moxeleebi cxovroben... vaWrebic albaT... ohoho, stefan nikiforoviC! mereda ra damyayebuli xalxia es bebrucunebi! diax, diax, bebrucunebi, Tumca Wkuas ver waarTmev, saRi azri aqvT, sagnebis fxizeli, praqtikuli gageba; magram daberdnen, daberdnen kia! aRara aqvT... moica, ra hqvia! erTi sityviT, raRac akliaT... ver gavuZlebTo! netav ra igulisxma? dafiqrda kidec amis Tqmisas. Tumca me ki srulebiT ver gamigo. an ra iyo gaugebari? ufro Znelia ver gaigo, vidre gaigo. rac mTavaria, guliT mwams. humanuroba... kacTmoyvareoba. adamiani Tavis Tavs daubruno... aRudgino sakuTari Rirseba da maSin... mza masaliT Seudge saqmes. mgoni, naTelia! diax, batono! nu gewyinebaT, Tqveno aRmatebulebav, da silogizmi aiReT: magaliTad, SevxvdiT erT moxeles, Raribs, dabeCavebuls. `aba... vin xar?~ `moxele~. Zalian kargi, moxele. Semdeg: `ra moxele xar?~ esa da es. `msaxurob?~ _ `vmsaxurob!~ `ginda bednieri iyo?~
58

_ `minda~. `ra aris saWiro bednierebisTvis?~ es, es da es. `ratom?~ imitom... hoda, am kacs Cemi ori sityvidan esmis: es ukve Cemia, ase vTqvaT, ukve gavabi badeSi, rogorc minda, ise vatrialeb, ese igi misive sikeTisTvis. didi wupaki vinmea es semion ivaniCi! an ra wupaki sifaTi aqvs... policiaSi gaawkeplineo, _ gangeb miTxra. _ ara, Zmao, Tu ginda, Sen gawkeple, me ver gavwkeplav. trifons sityviT movuvli, sayvedurebiT moviyvan Wkuaze, maSin igrZnobs. wkeplas rac Seexeba, hm... es sakiTxi gadauwyveteli rCeba, hm... emeransTan xom ar Semevlo? es oxeri wanwalebi! _ SesZaxa man, fexi rom daucda. _ sataxto qalaqic amas hqvia! ganaTlebac amas hqvia! kaci fexs moitex. hm, uh, uh, rogor mZuls es semion ivaniCi, didi wupaki sifaTi aqvs. CaixiTxiTa, weRan rom vTqvi: zneobrivad gadaexvevian-meTqi. diaxac gadaexvevian, ra Seni saqmea? nu geSinia, Sen mainc ar gadagexvevi; glexs ufro gadavexvevi... glexi Tu Semxvda, davelaparakebi kidec. Tumca mTvrali viyavi da iqneb ise vera vTqvi. mgoni, axlac ise ver vambob... hm. Tavis dReSi aRar davlev. iybedeb, iybedeb saRamos da meore dRes nanob. mere ra, xom ar vbancaleb... Tumca yvela kai aramzadaa! ase areulad, uTavbolod msjelobda ivan iliCi da gzas mihyveboda. sufTa haerma imoqmeda da guneba auSala. xuTiode wuTis Semdeg damSviddeboda da Zili moundeboda. magram ucbad didi prospeqtidan TiTqmis or nabijze musikis xma moesma. miixed-moixeda. quCis meore mxareze erT Zvel, erTsarTulian grZel xis saxlSi didi qeifi iyo. zuzunebda violinoebi, wripinebda kontrabasi, aWyvitinebda fleita kadrilis mxiarul hangs. fanjrebTan mayureblebi mimdgariyvnen, metwilad dabambulTavsafriani dedakacebi da darabis WuWrutanebSi iWyitebodnen, rame
59

davinaxoTo. Sig albaT didi mxiaruleba sufevda. mocekvaveTa fexebis braguns meore mxares gaigonebdi. ivan iliCma Soriaxlos ubnis policiels mohkra Tvali da misken wavida. _ es visi saxlia, Zmao? _ hkiTxa da zustad imdenze gadaiReRa Zvirfasi qurqi, rom policiels kiserze dakidebuli sakmaod didi ordeni daenaxa. _ moxele fseldonimovis gaxlavT, registratoris, batono, _ miugo ubnis policielma da win gaeWima. ordeni umal SeamCnia. _ fseldonimovis? vah! fseldonimovis... viTom ra? cols Txoulobs? _ Txoulobs, Tqveno maRalSobilebav, titulovani mrCevlis qals Txoulobs. gvarad mlekopitaevisa... gamgeobaSi msaxurobda. am saxls mziTvSi aZlevs Tavis qals. _ maS, es ukve fseldonimovis saxlia da ara mlekopitaevis? _ fseldonimovis, Tqveno maRalSobilebav. mlekopitaevis iyo, axla fseldonimovis gaxlavT. _ hm. imitom gekiTxebi, Zmao, rom misi ufrosi var. im uwyebis generlis, sadac fseldonimovi msaxurobs. _ egre gaxlavT, Tqveno aRmatebulebav. _ policieli ufro gaijgima. ivan iliCi ki Cafiqrda. raRacas ixsenebda... ho, ho, fseldonimovi marTla mis uwyebaSi muSaobda, swored misive kancelariaSi; im patara moxeleTagani iyo, visi jamagiri TveSi aT maneTs ar aRemateboda. pralinskim didi xani araa, rac kancelaria Caibara. amitom yvela Tavisi xelqveiTi SeiZleba arc xsomeboda, magram fseldonimovi ki daamaxsovrda da isic misi gvaris wyalobiT. maSinve TvalSi eca da dainteresda am gvaris patronisTvis
60

kargad Seexeda. axla moagonda, rom jer sul axalgazrda biWi iyo, hqonda grZeli kexiani cxviri, Ria qera burZgi Tma, gamWleuli, naSimSilevi saxe. ecva ubadruki vicmundiri da kidev ufro samarcxvino Sarvali. gaaxsenda, maSinve rom gaifiqra, ra iqneba, TumniT meti mivceT am sacodavs, uqmeze mainc gamoZReso? magram raxan am sacodavs Tav-piri Camostiroda da gamoxedvac usiamo, zizRis momgvreli hqonda, es keTili zraxva TavisTavad gaqra da fseldonimovic jildos gareSe darCa. hoda, kidevac gaukvirda, roca am fseldonimovma erTi kviris win Txovna Semoitana, cols virTavo. ivan iliCs gaaxsenda, rom ratomRac ver moicala am saqmis dawvrilebiT gasarCevad da qorwilis saqme zereled, saxeldaxelod gadawyda. magram is ki kargad axsovda, rom fseldonimovi mziTvad xis saxls da ormoc Tuman naRd fuls iRebda. am garemoebam maSinac gaaoca. isic axsovda, rom fseldonimovisa da mlekopitaevis gvarebis SeerTebaze kidevac waioxunja. moigona es yvelaferi da ufro metad Cafiqrda. mogexsenebaT, rom TavSi zogjer uamravi fiqri gagirbens Tvalis daxamxamebaSi raRac SegrZnebis saxiT, rac adamianisa da miT umetes literaturis enaze Znelad gadmoiTargmneba. magram mainc SevecdebiT Cveni gmiris es SegrZneba gadmovTargmnoT da mkiTxvels Tundac am SegrZnebaTa arsi mivawodoT, ase vTqvaT, is, rac mTavaria da Tan simarTlesac hgavs. rameTu Cveulebriv enaze gadmoTargmnili Cveni bevri SegrZneba daujerebeli SeiZleba moeCvenos kacs. amitomac uCinarni rCebian isini qveynisTvis, miuxedavad imisa, rom yovel Cvengans aqvs. raRa Tqma unda, pralinskis SegrZneba da fiqrebi cota areuli gaxldaT, Tumca kargad mogexsenebaT, ratomac. `eeh! kacma rom Tqvas, laparakSi veravin gvajobebs,
61

magram saqme saqmeze rom midges, kapikia Cveni fasi. ai, magaliTad, Tundac es fseldonimovi aviRoT: kacma jvari daiwera, eklesiidan gulaCqrolebuli movida, imediT, molodiniT aforiaqebuli... es misi cxovrebis unetaresi dRea... axla stumrebs dafusfusebs, qeifs marTavs _ marTalia, ubralosa da Raribuls, samagierod mxiarulsa da gulwrfels. netav ra mouva, rom gaigos, me, misi ufrosi, misi yvelaze didi ufrosi am wuTs mis saxlTan vdgavar da musikas vusmen! marTla ra mouva, ha? ara, marTla ra daemarTeba, rom uceb avdge da Sevide? hm... cxadia, jer dafeTdeba, dabneulobisgan ena Cauvardeba. Cemi misvla xels SeuSlis, iqneb yvelaferi CauSalos... diax, diax, swored ase moxdeba, vinme sxva generali rom Sevides, mxolod me ara... saqmec isaa, vinc ginda, Cem garda... diax, stefan nikiforoviC! weRan Tqven ver gamigeT. magram aha, batono, utyuari magaliTic. diax, batono, Cven, yvelani, bevrs gavyviriT humanizmze, gmirobis Cadena ki aravis SegviZlia. ra gmirobis? ra da aseTis. aba gansajeT: sazogadoebis wevrebis axlandeli damokidebulebis dros Cemi Sesvla, diax, diax, Cemi Sesvla Ramis pirvel saaTze Cemi xelqveiTis, aTmaneTiani registratoris qorwilze xom areulobas gamoiwvevs, es xom ideaTa Setrialebaa, pompeis ukanaskneli dRe, domxali! amas veravin gamigebs. stefan nikiforoviCi mokvdeba da ver gaigebs. aki Tqva: ver gavuZlebTo. diax, Tqven ver gauZlebT, imitom, rom daberdiT, imitom rom dambladacemulebi xarT, imitom, rom damyaydiT xalxi, me ki ga-vu-Zleb! me gadavaqcev pompeis ukanasknel dRes Cemi xelqveiTebisTvis unetares dRed, gaugonar saqciels _ Cveulebriv, patriarqalur, maRali zneobis saqmed. rogor? rogor da ase. aba, yuri migdeT...
62

diax... vTqvaT da, Sevedi: _ yvela saxtad rCeba, cekvebi wydeba, dafeTebuli micqerian, ukan-ukan ixeven. ase, batono, magram aq Cems Tavs vaCen; pirdapir mivadgebi SeSinebul fseldonimovs da alersiani RimiliT ubralod vetyvi: `asea da ase-meTqi saqme, mis aRmatebuleba stefan nikiforoviCTan gaxldiT, vgoneb, ici, aq mezoblad cxovrobs...~ Semdeg ise, xumrobiT vyvebi trifonis ambavs. trifonidan imaze gadavdivar, rogor wamovedi fexiT: `hoda, musika gavigone, policiels vkiTxe da Sevityve, rom cols Txoulob, Zmao. vifiqre, modi, Cems xelqveiTTan Seval, davxedav, Cemi moxeleebi rogor ilxenen da... qorwindebian. me mgoni, ar gamagdeb!~ gamagdebo! rogori mosasmenia xelqveiTisTvis. ris gagdeba, ra gagdeba! mgoni, Wkuaze Secdeba kaci, jarasaviT datrialdeba, umal savarZelSi Camsvams, aRtacebisgan acaxcaxdeba, pirvel wuTs gonzec ver mova!.. gana ra unda iyos am saqcielze ubralo da moxdenili! risTvis Sevedi? es sxva sakiTxia! es ukve, ase vTqvaT, saqmis zneobrivi mxarea. aq marxia ZaRlis Tavi! hm... raze vfiqrobdi? hoo! ra Tqma unda, yvelaze sapatio stumarTan damsvamen, vinme titulovani mrCevlis Tu gadamdgari Stabskapitnis gverdiT, maT wiTelcxvira naTesavTan... didebulad hyavs aRwerili es Taviseburi xalxi gogols. rasakvirvelia, patarZalsac gamacnoben. mec Sevaqeb, stumrebs gavamxneveb. vTxov, ar mogeridoT, imxiaruleT, icekveT-meTqi, voxunjob, vicini, mokled _ Tavazianad da saamurad viqcevi, rogorc yovelTvis, Tu Cemi Tavis kmayofili var... hm... saqmec isaa, rom, mgoni, cota kidev... ara, mTvrali ki ara, ase vTqvaT... ...rasakvirvelia, jentlmenis pirobaze yvelas ise
63

veqcevi, rogorc Cems tolsa da swors, gansakuTrebul pativs ar viTxov... magram rac Seexeba zneobriv mxares, es sxva saqmea: isini mixvdebian da daafaseben... Cemi saqcieli gauRviZebT yvela keTilSobilur grZnobas... hoda, davrCebi naxevari saaTi... ha, erTi saaTi. cxadia, vaxSmamde wamoval. icocxle, dabzrialdebian, ras ar Sewvaven da gamoacxoben, welSi gadatydebian xvewniT, me ki mxolod erT sasmiss davlev, davlocav, xolo vaxSamze uars vityvi. saqmeebi maqvs-meTqi, movimizezeb. `saqmeebs~ rom vityvi, yvelas saxe daugrZeldeba da mowiweba gadaefineba. es Cemgan Tavaziani Sexseneba iqneba, Tu ra sxvaobaa Cven Soris. ca da dedamiwa. ara, ki ar minda vagrZnobino, magram xom mainc saWiroa... rac unda Tqva, zneobrivadac aucilebelia, Tumca maSinve gaviRimeb, gavicineb kidevac da yvelani gamxnevdebian... patarZalsac iseve gavexumrebi; hm... imasac gadavukrav, zustad cxra Tvis Tavze naTliad gestumrebiT-meTqi. hehe! is albaT am droisTvis moiloginebs. egeni xom kurdRlebiviT mravldebian. yvela gadaixarxarebs, patarZali gawiTldeba. me grZnobiT vakoceb Sublze, davlocav... da meore dRes Cemi gmirobis ambavi mTel kancelarias moefineba. meore dRes kvlav mkacri gavxdebi, meore dRes kvlav momTxovni viqnebi, Seubralebelic ki, magram Cemi gulis ambavi ukve yvelas ecodineba. gaigeben, vinc da rac var; `ufrosis kvalobaze sastikia, rogorc adamiani ki angelozio!~ da gavimarjveb kidec. didi araferia, magram am saqcieliT, Tqven rom TavSic ar mogivaT, egeni ukve badeSi gavxvie, egeni ukve Cemebi arian, me _ mama, isini _ Svilebi... aba, Tu vaJkaci xarT, mobrZandiT da ase moiqeciT, Tqveno aRmatebulebav, stefan nikiforoviC... ... iciT ki, an gesmiT, rom fseldonimovi mere Tavis Svilebs mouyveba, TviT generalma rogor iqeifa mis qor64

wilSi! misi Svilebi TavianT Svilebs mouyvebian, isini SviliSvilebs da ase wmidaTawmida anekdotad gavrceldeba es ambavi, warCinebulma moxelem da saxelmwifo moRvawem (imxnisTvis ki erTic viqnebi da meorec) rogor gaxada isini Rirsad... me xom amiT dabeCavebuls zneobrivad welSi gavmarTav, me xom mas sakuTari Tavis rwmenas davubruneb... is xom TveSi erT Tumans iRebs!.. me rom xuTjer an aTjer aserigad moviqce, saqveynod cnobili gavxdebi... yvelas gulze davexatebi. amisTana cnobili saxeliT ki, RmerTma icis, ras ar moixveWs kaci!..~ ase Tu amdagvarad msjelobda batoni pralinski (batonebo, gana amisTanebs ityvis adamiani Tavis gulSi, metadre esoden ucnaur garemoebaSi). am fiqrebma gaurbina raRac naxevari wuTis ganmavlobaSi TavSi da iqneb marTla am ocnebebiT dakmayofilebuliyo, iqneb mxolod gulSi Seercxvina stefan nikiforoviCi, Semdeg ki arxeinad wasuliyo Sin da mSvidad daeZina. mereda ra kargad moiqceoda! magram vai rom, es mxolod wuTi iyo, ucnauri wuTi. TiTqos jibrze swored im wuTs moCaxCaxebulma warmosaxvam uecrad stefan nikiforoviCisa da semion ivanoviCis gabRenZili saxeebi dauxata. _ ver gavuZlebT! _ gaimeora stefan nikiforoviCma da qedmaRlurad gaiRima. _ xi-xi-xi! _ bani misca semion ivanoviCma bilwze bilwi RimiliT. _ aba vnaxoT, Tu ver gavuZlebT! _ gadawyvetiT Tqva ivan iliCma da saxeze sisxli moawva. mere wanwalidan Camovida, mtkiced gadaWra quCa da Tavisi xelqveiTis, registrator fseldonimovis saxls miaSura. igi weras aetana, mas bediswera miaqrolebda. mxned
65

Sevida Ria WiSkarSi da zizRiT hkra fexi patara, gabanjgvlul finias, romelic ufro Tavis gamosaCenad, vidre saqmisTvis, Caxrinwuli yefiT Seuvarda fexebSi. gadaxurul parmaRamde ficarnagiT miaRwia. Semdeg aiara daZvelebuli kibe da pawawkintela SesasvlelSi amoyo Tavi. iq, sadRac kuTxeSi sanTlis namwvi Tu sanaTi bJutavda, magram ivan iliCma marcxena kaloSi mainc Catuca gasaciveblad gadmodgmul galantirSi. man daixeda da dainaxa, rom iq kidev ori langari idga raRac labiani kerZiT da ori formac, mgoni, blanmanJeTi. gaWyletilma galantirma, cota ar iyos, Seacbuna da wamiT TavSi gauelva: xom ar jobs gaviparoo? magram es azri metismet laCrobad miiCnia. ifiqra, mainc aravis davunaxavvar, Cemze verc veravin ifiqrebso, saCqarod gawminda kvalis dasafaravad kaloSi, qeCiT akruli kari xeliT monaxa, SeaRo da pawawkintela derefanSi aRmoCnda. misi erTi naxevari Sinelebs, bekeSebs, salofebs, kaporebs, Sarfebsa da kaloSebs daekavebina. meoreSi musikosebi daskupuliyvnen. ori violino, fleita da kontrabasi _ sul oTxi kaci _ ra Tqma unda, quCidan moyvanili, SeuRebav xis magidas misxdomodnen, win erTi qonis sanTeli edgaT da gamyinavad, TavawyvetiT awripinebdnen kadrilis bolo cekvas. darbazis Ria karidan, mtvris buRSi, Tambaqos kvamlsa da oxSivarSi mocekvaveni moCandnen. idga erTi xorxoci, yiJina, ismoda qalebis kivili. kavalrebi ise abragunebdnen fexebs, cxenebis eskadroni gegoneboda. im sodomSi cekvebis gamriges xma ismoda, rogorc Cans, didi mouridebeli da wregadasuli kacis: `kavalrebi win, Sen de dam, balanse!~ da sxva. cota ar iyos aRelvebulma ivan iliCma qurqi da kaloSebi gaiZro da qudiT xelSi oTaxSi Sevida. ukve gansjis Tavic ar hqonda...
66

pirvel wuTSi veravin SeamCnia: cekva mTavrdeboda da yvela amiT iyo garTuli. ivan iliCi daretianebuliviT idga, am domxalSi veraferi gaerCia. Tvalwin ukrToda mandilosanTa kabebi, papirosgaCrili kavalrebi... viRac qalbatonis Ria cisferi Sarfi cxviris wverze moxvda. am qals gaxelebuli aRtacebiT mihyva TmagaCeCili studenti da sakmaod magari mujluguni uTavaza. Tvalwin gauelva boZiviT ayudebulma romeliRac polkis oficerma. bragun-braguniT Cauqrola viRacam da arabunebrivi xmiT dasWyivla: `ehei, fseldonimuSka!~ ivan iliCs fexebi ewebeboda: iatakze albaT sanTeli Tu waesvaT. Tumca oTaxi patara ar iyo, ocdaaTamde stumari iqneboda. magram erTi wuTis Semdeg kadrili damTavrda. damTavrda da TiTqmis maSinve is moxda, razec wanwalze ocnebobda. stumrebsa da mocekvaveebs Soris, romlebmac sulis moTqma da oflis mowmenda ver moaswres, raRac uCveulo guguni da CurCuli atyda. yvelas Tvali da yvelas mzera Semosulma stumarma miipyro. Semdeg nel-nela ukan-ukan daixies. visac ki ivan iliCi jer ver SeemCnia, imas tansacmelze eqaCebodnen da gons mohyavdaT. isinic moixedavdnen da maSinve sxvebTan erTad ukan awydebodnen. ivan iliCi zRurblze idga gaunZrevlad. masa da stumrebs Soris TandaTan diddeboda manZili. carieli sivrce iatakze dayrili kanfetebis qaRaldebiT, bileTebiTa da papirosis namwvebiT iyo mofenili. uceb am cariel sivrceSi gaubedavad Semovida erTi axalgazrda kaci, romelsac vicmundiri ecva, burZgi qera Tma da kexiani cxviri hqonda. ise mobRunZuli modioda batoni pralinskisken da ise Sehyurebda moulodnel stumars, rogorc ZaRli Tavis patrons, romelic wixlis Casazelad eZaxis. _ gamarjoba, fseldonimov, ver micani?.. _ uTxra ivan
67

iliCma da imwamsve igrZno, ra saSinlad uxerxulad gamouvida naTqvami da ra did sisuleles sCadioda am wuTs. _ T-T-Tqveno aRmatebulebav!.. _ amoiluRluRa fseldonimovma. _ maS, maS, Zmao, sruliad SemTxveviT Semoviare, TviTonac mixvdebi albaT... magram fseldonimovs arafris mixvedris Tavi ar hqonda. TvalebdaWyetili, gaognebuli idga. _ me mgoni, ar gamagdeb... xom ici, stumari RvTisaa!.. _ ganagrZo ivan iliCma da igrZno, rogor iwureba sircxvilis oflSi, gaRimeba unda da ver axerxebs, stefan nikiforoviCsa da trifonze gaxumrebac gauWirdeba axla da arc gamouva. arada, fseldonimovi, TiTqos jibrze, isev gaSeSebuli dgas da gamolenCebuli Sehyurebs. ivan iliCi Setokda, mixvda, cota kidev da raRac warmoudgeneli domxali moxdeba. _ xeli Tu SegiSaleT... me waval! _ Zlivs amoRerRa man da tuCis marjvena kuTxesTan raRac ZarRvi auTamaSda... magram fseldonimovi ukve gons moego... _ ras brZanebT, Tqveno aRmatebulebav... rogor gekadrebaT... esodeni pativi... _ luRluRebda da welSi oTxad ikeceboda, _ wyaloba dagvdeT da dabrZandiT... _ sabolood gons mosul fseldonimovs orive xeli divnisken gaeSvira, saidanac cekvebis dros magida gaewiaT... ivan iliCma suli moiTqva da divanze dajda; viRacam saCqarod magida mouCoCa. pralinskim mimoixeda da naxa, mis garda yvela fexze idga, qalebic ki. es cudis niSani iyo. magram axla arc amis Tqma da arc gamxneveba ar ivargebda. stumrebi isev ukan-ukan ixevdnen. win mxolod welSi mokakuli, gaognebuli fseldonimovi edga, romlis saxes Rimilis natamali ar etyoboda. raRa bevri gavagrZelo,
68

iseTi saZageli viTareba Seiqna da Cveni gmiri imwuTs iseTma saSinelma gancdebma Seipyro, misi SemoWra mxolod da mxolod principis gamo xelqveiTis ojaxSi dastur did gmirobad CaeTvleboda. uceb fseldonimovs viRac kaci amoudga gverdiT da pralinskis Tavi daukra. ivan iliCma eniT auwereli sixaruli da bedniereba igrZno, roca Tavisi kancelariis palatis ufrosi akim petroviCi zubikovi icno, visac, marTalia, kargad ar icnobda, magram saqmiani da ueno moxele rom iyo, es ki icoda. b-ni pralinski saswrafod wamodga da akim petroviCs xeli gauwoda, diax, diax, xeli da ara ori TiTi. generali aRtacebam moicva. xsna moevlina, kaci gadarCa. marTlac fseldonimovi ukve meore ki ara, ase vTqvaT mesame pirad iqca. pralinskis axla SeeZlo pirdapir palatis ufrosisTvis eambna, risi moyolac surda da am gasaWirSi nacnobad da axlo nacnobadac mieCnia. fseldonimovs ki Tundac sul nu amoeRo xma da mxolod mowiwebiT ecaxcaxa. maSasadame, wesi da rigi daculi iqneboda. ise ki raRac marTla unda eambna; ivan iliCi grZnobda da xedavda, rom stumrebi raRacas moelian, rom orive kari ojaxis wevrebiT gaiWeda da lamis zedaxoras gadadian mis sanaxavad da mosasmenad. magram es xepre palatis ufrosi rom ar jdeba, es ki cudia. _ raRas ucdiT! _ Cailaparaka ivan iliCma da uxerxulad miuTiTa Tavis gverdze. _ ras brZanebT... me aqac, batono Cemo... _ akim petroviCi saswrafod dajda skamze, romelic jiutad fexze mdgarma fseldonimovma xeldaxel miusriala. _ warmoidgineT, ra ambavi moxda, _ mxolod da mxolod akim petroviCis misamarTiT Tamamad daiwyo ivan iliCma. Tumca xma odnav ukankalebda, sityvebi gaWianure69

biTa da dayofiT gamosdioda, a-s nacvlad ratomRac e-s gamoTqvamda, mokled, TviTonve grZnobda, rom ipranWeboda, magram Tavs veRar moreoda; raRac gareSe Zala amoqmedebda. amwuTas saocrad bevrs SeigrZnobda da es SegrZnebebi mtanjveli iyo. _ warmoidgineT, es wuTia, stefan nikiforoviC nikiforovisgan movdivar. albaT gsmeniaT, saidumlo mrCeveli romaa. hm... im komisiisa... akim petroviCi mowiwebiT gadmoixara win: aqaoda, rogor ar gvsmeniao. _ axla Sen mezoblad cxovrobs, _ zrdilobis gamo wamiT fseldonimovisken miabruna Tavi ivan iliCma, magram Tvalebze rom Seatyo, fseldonimovisTvis es sulerTi iyo, umal isev motrialda. _ bebers mTeli sicocxle abodebda saxlis yidva... hoda, iyida kidec. Zalian koxta saxlia. diax... Tanac dRes misi dabadebis dRe yofila. Tumca winaT arasodes uzeimia. gvimalavda da ar gvimxelda, xarjs erideboda, xe-xe! axla axalma saxlma ise gaaxara, me da semion ivanoviCi dagvpatiJa. icnobT albaT Sipulenkos. akim petroviCi isev gadmoixara da didi mowiwebiTac gadmoixara! ivan iliCs cota gulze efona. Torem lamis iyo ifiqra, xom ar mixvda palatis ufrosi, misi aRmatebulebisTvis amwuTas rom erTaderTi xsna iyo. esRa aklda axla. _ hoda, davsxediT samive, Sampanuri gamoitana, saqmeebze vimusaifeT... xom iciT, aqiTurze, iqiTurze... sxvadasxva sakiTxze... kidec vikamaTeT... xe-xe! akim petroviCma mowiwebiT aswia warbebi. _ magram saqme es araa. bolos gamoveTxove, mogexsenebaT moxucis ambavi, Tavisi wesebis kacia, adre wveba,
70

gamovedi... sadaa Cemi trifoni! SevSfoTdi, vikiTxe: `trifonma sad waiyvana-meTqi etli?~ Turme im imediT, daagviandebao, viRac Tavisi naTlidedis qorwilze wabrZanebula... RmerTma icis misi Tavi. aqve, peterburgis mxares yofila. etlic Tan wauyvania. _ generalma zrdilobis gamo isev axeda fseldonimovs. isic umal moibRunZa, Tumca ise ara, rogorc generals egeboda. `es ra usulgulo vinme yofila~, _ gauelva TavSi. _ rasa brZanebT! _ miatana didad gancvifrebulma akim petroviCma. gakvirvebis bubuni aRmoxdaT sxvebsac. _ aba, gansajeT Cemi mdgomareoba... (ivan iliCma yvelas moavlo Tvali.) ra gza mqonda, fexiT wamovedi. vifiqre, did prospeqtamde mival da romelime vankas aviyvanmeTqi... xe-xe! _ xi-xi-xi! _ mowiwebiT CaixiTxiTa akim petroviCmac. xalxSi isev guguni gaisma, magram amjerad ufro mxiaruli. am dros lawaniT gaskda kedelze dakidebuli lampis SuSa. viRac ficxlad eca gasasworeblad. fseldonimovi SekrTa da mkacrad gaxeda lampas. magram generals arc ki SeuniSnavs es da yvela damSvidda. _ mivdivar... mSvenieri wynari Ramea. uceb musikis xma da bragabrugi momesma. sadRac cekvavdnen. policiels vkiTxe. iman miTxra, fseldonimovi cols Txoulobso. Sen Turme, Zmao, mTel peterburgis mxares patiJeb da mejlisebs marTav, ha? xa-xa! _ uceb isev fseldonimovs miutrialda generali. _ xi-xi-xi! diax, batono Cemo... _ gaexmiana akim petroviCi. stumrebi isev SeCoCqoldnen. magram yvelaze suleluri is iyo, rom fseldonimovs arc axla gauRimia, mxolod Tavi ki daxara, TiTqos xe yofiliyo. `briyvia Tu ra aris! _ gaifiqra ivan iliCma. _ axla unda gaeRima mag
71

mutruks da yvelaferi Cinebulad iqneboda~. guli mouTmenlobiT aevso. _ vifiqre, modi, Cems xelqveiTTan Seval. marTla xom ar gamagdebs... unda, ar unda, stumari unda miiRos. SenTan ukacravad, Zmao, Tu xeli SegiSale rameSi, waval... me xom sanaxavad Semovedi mxolod... amasobaSi yvelani nel-nela amoZravdnen. akim petroviCi daTafluli saxiT iyureboda: aqaoda, Tqveni aRmatebuleba xels vis SeuSliso? stumrebs siTamamis pirveli niSnebi daetyoT. TiTqmis yvela qali ijda, es ki ukve kargis momaswavebeli iyo. ufro gambedavni cxvirsaxocebs iniavebdnen. gaquculi xaverdiskabiani mandilosani ganzrax xmamaRla elaparakeboda viRac oficers. manac aseve xmamaRla moindoma epasuxa, magram raxan marto orni iyvnen xmamaRla molaparakeni, veRar gabeda. mamakacebis met wils kancelariis moxeleni da ori-sami studenti Seadgenda. Tan axvelebdnen da Tan erTmaneTs ise uyurebdnen, TiTqos ubiZgebdnen, midi, midi, nu geSinia, gabedeo. or-ori nabijic ki gadadges aqeT-iqiT. Tumca didi morideba aravis etyoboda. oRondac avi da boroti TvaliT uyurebdnen am vaJbatons, aq rom Semoexeta da mxiaruleba CaeSalaT. oficers Sercxva Tavisi sulmokleobis da nel-nela miuaxlovda magidas. _ gamigone, Zmao, Sens saxelsa da mamis saxels ver metyvi? _ hkiTxa ivan iliCma fseldonimovs. _ porfiri petroviCi, Tqveno aRmatebulebav, _ TiTqos jarSi iyo, ise gadmoqaCa man Tvalebi. _ hoda, gamacani Seni axalgazrda coli, porfiri petroviC... momiyvane... da... generalma wamodgoma daapira. magram fseldonimovi kisristexiT gavarda sastumrosken. patarZali iqve, karSi idga, magram roca gaigona, Cemze laparakobeno, maSinve
72

daimala. erTi wuTis Semdeg fseldonimovma xelCakidebuli gamoiyvana igi. aqeT-iqidan gza dauTmes. ivan iliCi didi ambiT wamodga da qals Tavazianad gauRima. _ friad mixaria Tqveni gacnoba, _ uTxra da didkacurad daukra Tavi, _ metadre amisTana dRes... generalma cbierad gaiRima. mandilosnebi aRtacebiT SeCoCqoldnen. _ ra saucxooa! _ TiTqmis gasagonad Cailaparaka xaverdiskabianma qalma. patarZali marTla Sesaferisi wyvili aRmoCnda fseldonimovisTvis. Cvidmetiode wlis gamxdari qali iyo, patara da fermkrTal saxes wvetiani cxviri umSvenebda. wvril Tvalebs swrafad asrialebda aqeT-iqiT, darcxvena ar etyoboda, piriqiT, daJinebiT da raRac RvarZliTac imzireboda. aSkara iyo, fseldonimovi siturfisTvis ar Txoulobda. ecva vardisfersarCuliani TeTri marmaSis kaba, kabidan gamxdari kiseri, galeuli tani da tanmorCili Zvlebi uCanda. generlis misalmebaze xmac ar gauRia. _ Zalian lamazi coli ki gyolia, _ ganagrZo generalma xmadabla, Tumca ise, patarZalsac rom gaegona. magram fseldonimovs arc axla dauZravs krinti da, ase gansajeT, arc Setokebula. ivan iliCma mis TvalebSi raRac civi faruli naperwkali SeamCnia, ucnauri da mavne. da mainc, generals usaTuod grZnobiereba unda gaeRviZebina am kacSi. is xom amisTvis iyo mosuli. `feri ferso, madli RmerTso! _ gaifiqra gunebaSi. _ TumcaRa...~ generali isev gamoelaparaka mis gverdiT daskupul dedofals. magram `ho~ Tu `aras~ meti veraferi wamoacdenina, isic yvela kiTxvaze arc ki. `daircxvinos mainc, maSin gavixumrebdi, _ gaurbina
73

isev gunebaSi, _ Torem aRar vici, ra vqna~. akim petroviCsac, TiTqos jibrze, pirSi wyali Caegubebina, mere ra rom Tavisi sibriyviT, mainc ar epatieboda. _ batonebo! iqneb marTla CagiSaleT mxiaruleba? _ axla yvelas mimarTa generalma da igrZno, xelisgulebic rom gauoflianda. _ nu wuxxarT, Tqveno aRmatebulebav, axlave daviwyebT, jerjerobiT visvenebT, _ miugo oficerma. patarZalma kmayofilebiT Sexeda am jer kidev axalgazrda oficers, romeliRac polkis mundiri rom ecva. fseldonimovic iqve idga, mTeli taniT win gadmoxrili. kexiani cxviri axla ufro metad damCneoda saxeze. ise idga da imzireboda, laqia gegoneboda qurqiT xelSi, Tavisi batonebis damSvidobebas rom elis. ase gaifiqra Tavad ivan iliCma, romelmac aRar icoda, ra wyalSi Cavardniliyo, Tavs saocrad uxerxulad grZnobda, TiTqos fexqveS niadagi ecleboda, TiTqos sadRac bnelSi moxvedriliyo da iqidan veRar gamoeRwia. uceb stumrebis brbo orad gaipo da dabali, Casuqebuli, xnieri qali gamoatares. ecva ubralod, Tumca sikoxtavisTvis mxrebze didi Sali moesxa, yelTan qinZisTaviT Sekruli, da Tavsaburavic wamoecva, romlis tarebas naCvevi ar unda yofiliyo. xelSi patara mrgvali langari ekava. langarze es wuTia gaxsnili Sampanuris savse boTli da orad ori Wiqa idga, mxolod ori stumrisTvis gankuTvnili. xnieri qali generals jiqur mieaxla da Tavi daukra. _ nu dagvZraxavT, Tqveno aRmatebulebav, magram raxan gvikadreT da Cemi vaJiSvilis qorwilze gvewvieT, wyaloba gamoiCineT da nefe-dedofali damiloceT. nu gviTakilebT, pativi dagvdeT, Cemo batono.
74

ivan iliCs misi mosvla xsnad moeCvena. qali xnieri ar aRmoCnda, ormocdaxuTsa Tu eqvsze metis ar iqneboda, magram iseTi keTili, RaJRaJa, gaSlili, WeSmaritad pirmrgvali rusuli saxe hqonda, ise keTilad iRimeboda, ise ubralod ukravda Tavs, generals TiTqmis gulze moeSva da imedi moeca. _ maS Tqve-en de-da brZandebiT Tqveni va-Jis? _ wamoiwia divnidan igi. _ deda gaxlavT, Tqveno aRmatebulebav, _ wailuRluRa fseldonimovma, grZeli kiseri wamosWima da cxviri kidev ufro win gamoswia. _ oho! friad, fri-iad moxaruli var Tqveni gacnobiT. _ maS nu gviTakilebT, Tqveno aRmatebulebav. _ didi siamovnebiT davlev. langari magidaze dadges. fseldonimovi win gamoiWra da Rvino daasxa. kvlav zeze mdgarma ivan iliCma sasmisi aiRo. _ metadre, metadre imitom mixaria es SemTxveva... rom SemiZlia... gamovTqva Cemi... erTi sityviT, rogorc ufrosi... gisurvebT, qalbatono (igi patarZals miubrunda) da Senc, Cemo kargo porfiri _ didsa da xangrZliv bednierebas. generalma grZnobiT dacala es ukve meSvide sasmisi am saRamos. fseldonimovi dinjad, kuStadac ki Sescqeroda. generals igi ukve mTeli arsebiT sZulda. _ Tqvenc miirTviT, akim petroviC, Tqvenc damiloceT Svilebi, _ axla palatis ufross miubrunda qali. _ Tqven ufrosi brZandebiT, _ is Tqveni xelqveiTi. yuradReba mimiqcieT, rogorc deda gTxovT. amas iqiTac nu dagviviwyebT. Tqven genacvaleT, akim petroviC, Tqveni keTili gulis Wirime.
75

`ra saucxoebi arian es rusi asakovani qalebi! _ gaifiqra ivan iliCma. _ yvela ar gamoacocxla! amitomac mudam miyvarda xalxi...~ am wuTs kidev erTi langari Semoumata sufras moaxle qalma _ mis jer gaurecxav CiTis kabasa da xabardas SariSuri gahqonda. veeberTela langrisTvis ori xeli Zlivs Semoewvdina. zed uamravi patara TefSi ewyo vaSlebiT, kanfetebiT, marmeladebiT, kakliTa Tu sxva nugbariT savse. es langari aqamde sastumroSi idga yvela stumrisa da metwilad mandilosanTa piris Casatkbaruneblad. axla ki marto generals moarTves. _ nu dagvZraxavT nugbarze, Tqveno aRmatebulebav. mogexsenebaT, keTili guliT morTmeulio... _ imeorebda da Tavs ukravda moxuci qali. _ ras brZanebT... _ ivan iliCma siamovnebiTac aiRo da TiTebSua gatexa erTi kakali. gadawyvetili hqonda saxelis moxveWis xaTriT ukan ar daexia. uecrad patarZalma CaixiTxiTa. _ ra iyo? _ RimiliT SeekiTxa ivan iliCi, romelsac sicocxlis am patara niSanmac sixaruli mohgvara. _ ai, ivan kostenkiniCi macinebs, batono Cemo, _ miugo qalma da Tavi daxara. generalma marTla dainaxa erTi qeraTmiani lamazi ymawvili, romelic divnis meore mxares skamze Camaluliyo da raRacas uCurCulebda fseldonimovas. ymawvili wamodga. Zalze axalgazrda da morcxvi Canda. _ `sizmrebis wignis~ ambavs veubnebi, Tqveno aRmatebulebav, _ mobodiSebiT Cailaparaka man. _ ra sizmrebis wignis? _ mowyaled hkiTxa ivan iliCma. _ sizmrebis axali wigni gamovida, literaturuli.
76

veubnebodi, batoni panaevi rom dagesizmros, meore dRes gulispirze yavas gadaisxam-meTqi. `ra ajami yofila~, _ gabrazda gulSi ivan iliCi. ymawvili uzomod gaxarebuli Canda, baton panaevze rom mohyva, Tumca yurebamde ki gawiTlda. _ diax, diax, gamigonia... _ gaexmiana misi aRmatebuleba. _ ara, magaze ukeTess getyviT, _ zed yurTan Caulaparaka meore xmam. _ amboben, axali leqsikoni gamovao, batoni kraevski werilebs dawerso, alferakico. samxilebeli literatura iqnebao... es xma ukve sakmaod mouridebel ymawvils ekuTvnoda, TeTri Jileti rom ecva, xelTaTmanebi ekeTa da qudi xelSi eWira. igi ar cekvavda, yvelas qedmaRlurad uyurebda, vinaidan satirul Jurnal `muguzalis~ TanamSromeli iyo. am qorwilze SemTxveviT amohyo Tavi. fseldonimovs daepatiJa, rogorc sapatio stumari. is da fseldonimovi `SenobiT~ laparakobdnen. gasul wels erTad cxovrobdnen Turme romeliRac germanel qalTan naqiraveb `kuTxeSi~ da didi gasaWiric gadaetanaT. Tumca arays ki gemoze ylurwavda da ramdenjerme miakiTxa kidec erT patara oTaxs, saiTac yvela stumars ukve gaekvlia gza. _ iciT, sasacilo imitomac aris, Tqveno aRmatebulebav, _ aRtacebiT gaawyvetina uceb qera ymawvilma, gulispiris ambavs rom mohyva, da amis gamo TeTrJiletianis siZulviliT savse mzera daimsaxura, _ sasacilo imitom aris, rom damwers miaCnia, viTom batonma kraevskim marTlwera ar icis da hgonia, `samxilebeli literatura~ `samxilebulad~ unda daiweroso. sawyalma biWma Zlivs daabolova sityva. Tvalebze Seatyo, rom generalma didi xania ukve icis es ambavi da
77

albaT imitomac SeiSmuSna axla. uzomod darcxvenili biWi saCqarod gaecala iqaurobas da danarCeni xani sul daRvremili iyo. samagierod, `muguzlis~ utifarma TanamSromelma ufro axlos miiwia generlisken da, mgoni, gverdiT dajdomac daupira. misi es utifroba cota ar iyos, examuSa baton pralinskis. _ hoo! erTi es miTxari, porfiri, _ daiwyo man, rame rom eTqva, _ sul mindoda mekiTxa, ratom geZaxian fseldonimovs da ara fsevdonimovs? Sen xom sinamdvileSi fsevdonimovi iqnebi. _ danamdvilebiT verafers mogaxsenebT, Tqveno aRmatebulebav, _ miugo fseldonimovma. _ albaT jer kidev maSin, mamamisma rom daiwyo samsaxuri, SecdomiT Cauweres ase sabuTebSi da esec fseldonimovi darCa. aseTi ram xSirad xdeba xolme, batono Cemo, _ CaurTo akim petroviCma. _ uTuod egre iqneba, _ ficxad CamoarTva sityva generalma, _ u-Tu-od. aba Tavad gansajeT: fsevdonimovi xom literaturul sityva `fsevdonimisgan~ warmosdgeba, fseldonimovi ki arafersac ar niSnavs. _ sibriyve, batono, _ daatana akim petroviCma. _ rogor Tu sibriyve? _ rusi xalxis sibriyve, batono. sibriyviT eSlebaT xolme literebi da Taviseburad gamoTqvamen. magaliTad, invalidis magivrad nevalids amboben, diax. _ ohoho... _ nevalidio, xe-xe-xe... _ mumersac amboben, Tqveno aRmatebulebav, _ wamoayrantala zorba oficerma, romelsac Tavis gamoCenis survili didi xania uRitinebda. _ mumeri raRas niSnavs? _ numers, Tqveno aRmatebulebav.
78

_ hoo, mumeri numeris nacvlad... diax, diax... xe-xexe-xe!... _ ivan iliCi iZulebuli iyo, axla oficris xaTriT CaexiTxiTa. oficerma halstuxi gaiswora. _ kidev xvedriTsac amboben, _ Caeria axla `muguzlis~ TanamSromelic. magram misma aRmatebulebam mas ukve wauyrua. aba yvelas xaTriT xom ar ixiTxiTebda. _ xvedriTo gverdiTis nacvlad, _ ar eSveboda ukve gulmosuli `TanamSromeli~. ivan iliCma gorozad Seavlo Tvali. _ aba ras Caacivdi? _ wauCurCula fseldonimovma TanamSromels. _ Cavacivdi ki ara, vesaubrebi. gana saubaric ar SeiZleba? _ SeekamaTa igi CurCuliT, magram mainc dadumda da daboRmili gavida oTaxidan. TanamSromelma pirdapir im mimzidvel ukana oTaxs miaSura, sadac mocekvave kavalrebisTvis saRamos dasawyisSive ornairi arayi, qaSayi, xizilaliani puris pawia naWrebi da erovnuli sardafidan wamoRebuli magari xeresi ewyo patara magidaze, romelsac iaroslavluri sufra efara. gulze gaxeTqils is iyo, arayi unda daesxa, rom uceb fseldonimovis mejlisis saukeTeso mocekvave da kankaneri, samedicinos TmagaCeCili studenti Semovarda da isic arays eca. _ sadacaa daiwyeben! _ Tqva da saCqarod gadaylurwa arayi. _ modi da naxe: solos xelebze vicekveb, vaxSmis Semdeg ki gavbedav da Tevzaursac Camovuvli. qorwils kidevac mouxdeba. fseldonimovisTvis, ase vTqvaT, megobruli Jesti iqneba... kai qali yofila es kleopatra semionovna, magasTan arafris mogerideba. _ damyayebuli viRac brZandeba, _ kuStad miugo TanamSromelma da arayi gadakra.
79

_ vinaa damyayebuli? _ vina da is, visac mTeli pastila win daudges. merwmune! damyayebuli viRacaa. _ Senc ityvi raRa! _ waiburtyuna studentma da roca kadrilis musika gaigona, oTaxidan gavarda. TanamSromelma gulis gasamagreblad kidev erTi Wiqa daisxa, gadakra da dasayolebeli miatana. namdvil saxelmwifo mrCevels ivan iliCs Tavis sicocxleSi ar hyolia `muguzlis~ TanamSromlisTana mZvinvare da mosisxle mteri, metadre imis Semdeg, rac ori Wiqa arayi dalia. vai, rom generals amaze warmodgena ar hqonda. ar icoda agreTve erTi didad mniSvnelovani garemoebac, romelmac esoden didi gavlena iqonia stumrebis Semdgom damokidebulebaze misi aRmatebulebisadmi. saqme is gaxlavT, rom Tumca Tavazianad da dawvrilebiT axsna, ratomac mobrZanda xelqveiTis qorwilze, sinamdvileSi am ganmartebam veravin daakmayofila, stumrebi mainc iSmuSnebodnen. magram uceb saswaulebrivi gardaqmna moxda: yvela dawynarda, yvela gamxiarulda da yvela mzad iyo ise exarxara, ekivla da ecekva, TiTqosda moulodneli stumari iq arc yofiliyo. amis mizezi viRacis mier motanili cnoba iyo, stumari cota... Seqeifianebuli gaxlavTo. mere ra, rom erTi SexedviT es didze did ciliswamebas hgavda, magram Wori TiTqos TandaTan gamarTlda da yvelasTvis yvelaferi gasagebi gaxda. ufro metic, yvelam saocrad laRad igrZno Tavi. swored maSin daiwyo kidec kadrili, rasac vaxSami unda mohyoloda da razedac ase eSureboda samedicinos studenti. is iyo, ivan iliCs patarZlisTvis raRac kalamburi unda eTqva, raTa amiT mainc gamoecocxlebina, rom uceb zorba oficeri moiWra da patarZlis win cal muxlze dae80

ca. qalic myisve wamoxta da mocekvaveTa rigebSi Casadgomad gacqrialda. oficers bodiSic ar mouxdia, patarZals zedac ar Seuxedavs generlisTvis. gegoneboda, kidec gauxarda, Tavi rom ixsnao. `ras izam, TavisTavad marTalic aris, _ gaifiqra ivan iliCma, _ verc zrdilobas mosTxov am xalxs~. _ hm... Sen, Zmao porfir, me nu momeridebi, _ moutrialda uceb generali fseldonimovs. _ egebis rame saqme gaqvs... an Tadarigi unda daiWiro... Cemi ar mogexaTros, geTayva. _ gulSi ki gaifiqra: `netav vicode, ras damdgomixar yarauliviT?~ generals ukve WiriviT sZulda fseldonimovi, sZulda misi grZeli kiseri da moSterebuli Tvalebi. mokled, yvelaferi sul sxvanairad, diax, sul sxvanairad datrialda, Tumca ivan iliCi jer mainc ar utydeboda am ambavSi Tavis Tavs. kadrili daiwyo. _ xom ar gvibrZanebT, Tqveno aRmatebulebav? _ hkiTxa akim petroviCma, romelsac mowiwebiT ekava boTli da misi aRmatebulebis sasmisSi Rvinis dasxmas apirebda. _ me... aRar vici, ra vTqva... Tuki... magram akim petroviCi gabrwyinebuli saxiT ukve usxamda Sampanurs. mere TavisTvisac daisxa TiTqosda malulad, TiTqosda qurdulad, welSi lamis gadatexilma, es kia, mowiwebis niSnad Tavis Wiqas erTi TiTis dadeba daaklo. mSobiare qaliviT krunCxvebi uvlida, Tavis ufrosTan rom ijda. raze unda elaparaka? arada, movalec iyo misi aRmatebuleba gaerTo, rameTu RmerTma misi amfsonobis Rirsi gaxada, xolo Sampanurze ukeTes gasarTobs ras naxavda. mis aRmatebulebasac eama, rom akim petroviCma
81

Rvino dausxa _ gana imitom, es Tbili da marTla sazizRari Sampanuri Seesva, ubralod, sulieri siamovneba igrZno. `moxucs daleva unda, uCemod ki ver gaubedavs, _ gaifiqra generalma gunebaSi, _ xom ver davuSli... sasaciloc iqneba, savse boTli win gvedgas da ar davlioT~. generalma Sampanuri mosva. uqmad jdomas uqmad Sroma sjobiao, mogexsenebaT. _ me xom aq, ase vTqvaT, SemTxveviT movxvdi, _ daiwyo man mZime-mZimed, xazgasmiT, _ SesaZloa zogs Cemi am... Sekrebaze mosvla.. ase vTqvaT, uka-dri-sad eCvenos. akim petroviCi mokrZalebuli cnobismoyvareobiT usmenda. _ magram imedia, Tqven ki gamigebT, aq ratom movedi... marTla da marTla Rvinis sasmelad xom ar mosulvar. xexe! akim petroviCma erTi piroba gadawyvita, TviTonac CaexiTxiTa, magram ratomRac xma Cauwyda da sanugeSo kvlavac veRaraferi Tqva. _ aq imitom movedi, rom... ase vTqvaT, gavamxnevo... ase vTqvaT, zneobrivi magaliTi mivce, _ ganagrZobda ivan iliCi da Tan gulSi brazobda akim petroviCis utvinobaze. magram uecrad TviTonac dadumda, radgan SeamCnia, sawyal akim petroviCs ise CaeRuna Tavi, gegoneba, rame daeSavebinos. generali amis danaxvam cota ar iyos daabnia da saswrafod isev mowrupa sasmeli. akim petroviCma ki kvlav boTls dastaca xeli da Wiqa Seuvso, TiTqos erTaderTi xsna es iyo misTvis. `bevri veraferi saxsari gagaCnia~, _ gaivlo gulSi ivan iliCma da gorozad Seavlo Tvali sawyal akim petroviCs. iman ki generlis es gorozi mzera rom igrZno, gadawyvita aramc da aramc arc xma amoeRo da arc Tavi aewia.
82

oriode wuTs ase isxdnen erTmaneTis pirdapir. es ori wuTi akim petroviCisTvis mtanjveli gamodga. ramdenime sityva minda akim petroviCzec mogaxsenoT. es gaxldaT erTi morCili da Tvinieri kaci, Zvel yaidaze aRzrdili, ufrosebis SiSsa da krZalvas naCvevi, amave dros bunebiT keTili da, warmoidgineT, keTilSobilic. akim petroviCi warmoSobiT peterburgeli rusi iyo, misi mama da mamis mamac peterburgSi daibadnen, peterburgSi daiwyes samsaxuri da iqidan fexi ar moucvliaT. isini sruliad gansxvavdebian sxva rus kacTagan. TiTqmis araferi ician ruseTis Sesaxeb da arc adardebT es ambavi. maTTvis yvelaferi peterburgiTa da, rac mTavaria, samsaxuriT Semofarglula. maTi erTaderTi sazrunavi kapikiani preferansi, duqani da Tviuri xelfasia. ar ician arc erTi rusuli adaTi, arc erTi rusuli simRera `luCinuSkas~ garda, isic mxolod imitom, rom arRnebze ukraven. Tumca peterburgeli rusis gamorCeva ori arsebiTi, uryevi niSniT SegiZliaT. pirveli niSani is gaxlavT, rom uklebliv yvela peterburgeli rusi `peterburgskie vedomostis~ `akademiCeskoe vedomostis~ eZaxis. meore aseve arsebiT niSans is warmoadgens, rom peterburgeli rusi Tavis dReSi sityva `sauzmes~ ar ixmars, uTuod `friStiks~ ityvis da `fri~ marcvalze gaukeTebs maxvils. ai, am ori ZiriTadi da gansxvavebuli niSniT, Tu gnebavT, mudam gamoarCevT maT. erTi sityviT, es im Tvinier adamianTa tipi gaxlavT, romelic am ukanaskneli ocdaTxuTmeti wlis ganmavlobaSi Camoyalibda sabolood. Tumca akim petroviCi arcTu uWkuo kaci iyo. generals rom misTvis raime Sesaferisi ekiTxa, akim petroviCi kidevac upasuxebda da kidevac mxars aubamda saubarSi. magram amisTana kiTxvebze xelqveiTs arc egeboda pasuxi;
83

Tumca akim petroviCs cnobiswadili klavda, dawvrilebiT gaego misi aRmatebulebis namdvili zraxvani... amasobaSi ivan iliCs ufro da ufro eZaleboda fiqri, aTasnairi ram utrialebda TavSi. gulisyurdakarguli misda SeumCnevlad waramara ylurwavda Rvinos. akim petroviCic maSinve gulmodgined uvsebda Wiqas. orive dumda. ivan iliCma mocekvaveebs dauwyo cqera. cekvebma ramdenadme miiqcia misi yuradReba, erTma ambavma kidec gaakvirva... mocekvaveni marTla mxiaruli sanaxavi iyvnen. aq yvela gulwrfelad, Tavis gasarTobad da mosagiJianeblad cekvavda. kargi mocekvaveao, bevrze ver ityodi, magram es ukanasknelnic ise gulmodgined abragunebdnen fexebs, sxvebs tols ar udebdnen. mocekvaveebSi, pirvel yovlisa, oficeri gamoirCeoda. gansakuTrebiT iq, anu solo unda ecekva. im dros ise gasaocrad gadaixreboda erT mxares es boZiviT gajgimuli kaci, gegoneboda, es-esaa waiqcevao. magram erTi nabijis Semdeg zustad iseTive kuTxiT gadaqandeboda axla ukve meore mxares. saxeze am dros didze didi sidinje exata da Rrmad swamda, yvela gancvifrebuli Semomyurebso. erT kavalers meore ileTzeve CasZineboda Tavisi wyvilis gverdiT, romelsac kadrilamde moeswro magrad gamobruJva da qali iZulebuli iyo, marto ecekva. cisferSarfian mandilosanTan mocekvave axalgazrda registratori im saRamos Sesrulebul yvela xuTive kadrilis dros sul erTsa da imave oins imeorebda: CamorCeboda Tavis wyvils, TiTebSi moimwyvdevda qalis Sarfis wvers da wyvilebis Secvlis dros bare ocjer mainc Cakocnida xolme am wvers. misi wyvili ki win misrialebda da viTomc verafers amCnevda. samedicinos studenti marTlac yiramala dadga cekvis dros da didi aRfrTovanebis yiJina da siamovnebis wivil-kivili gam84

oiwvia. erTi sityviT, yvelas friad laRad eWira Tavi. SeWikWikebul ivan iliCs erTi piroba Rimilic moeria, magram nel-nela raRac mware eWvi Seepara gulSi; ra Tqma unda, generals Zalian moswonda siTamamec da Tavisufali TavdaWerac, gulSi natrobda kidec am siTamames, roca damfrTxali stumrebi ukan-ukan ixevdnen. axla ki siTamamem zRvarsac gadaaWarba. magaliTad, erTma qalma, visac meoTxe xelidan nayidi gaqeqili lurji xaverdis kaba ecva, meeqvse ileTis Sesrulebisas kaba qinZisTavebiT aikeca, ise rom, gegoneboda, grZeli SarvliT cekvavso. swored es gaxldaT kleopatra semionovna, visac, misi kavalris _ samedicinos studentis Tqmis ar iyos, yvelafers advilad gaubedavdi. samedicinos studentze xom laparaki zedmeti iyo. ara, Tu weRan yvela ukan-ukan ixevda, axla netav ra Zalam gaaTamama ase ucbad! xom TiTqos araferia, magram es gardatexa, cota ar iyos, ucnauri Canda da raRacas moaswavebda. ivan iliCis arseboba TiTqos aRarc ki axsovdaT. rasakvirvelia, generali pirveli xarxarebda da taSic Semohkra. akim petroviCi bans aZlevda da mowiwebiT xiTxiTebda, Tumca, etyoba, marTla siamovnebda. ra icoda, Tu misi aRmatebulebis gulSi axali eWvis Wia iRviZebda. _ mSvenivrad ki cekvavT, ymawvilo, _ naZaladevad uTxra ivan iliCma students, romelmac kadrilis damTavrebis Semdeg gverdiT Cauara. studenti mTeli taniT Semotrialda, daiRrija, saxe uzrdelad lamis cxvirTan miutana mis aRmatebulebas da mamaliviT miayivla. es ukve metismeti iyo. ivan iliCi magididan wamodga. magram sxvebma ki xarxari atexes, ise bunebrivad gamouvida es yivili students da ise moulodnelad daRrija saxe. ivan iliCi gaognebuli idga. uecrad fsel85

donimovi miuaxlovda, Tavi daukra da vaxSamze wamobrZaneba sTxova. fexdafex deda mosdevda. _ Tqveno aRmatebulebav, dedaSvilobas, pativi dagvdeT, siRaribiT nu dagviwunebT... _ eubneboda igi Tavis dakvriT. _ aRar vici marTla... _ daiwyo ivan iliCma, _ me xom imitom ara... me... me ukve wasvla mindoda... generals marTlac qudi eWira xelSi. kidev meti: iqve, im wams, Tavis Tavs aRTqma misca, aramc da aramc ar davrCebio... da mainc darCa. erTi wuTis Semdeg pirveli igi miuZRoda stumrebs sufrisken. fseldonimovi da dedamisi gzas ukvalavdnen. generali yvelaze sapatio adgilas dasves da win kvlav Sampanuris gauxsneli boTli daudges. sauzmed qaSayi da arayi iyo. generalma xeli aryisken waiRo, veeba sasmisi gaivso da gadahkra. arayi ki arasodes daulevia. iseTi grZnoba hqonda, TiTqos maRali mTidan mogoravs, mogoravs, unda gaCerdes, unda raRacas moeWidos, magram ver axerxebs. mis Tavs marTlac ufro da ufro saocari ambavi xdeboda. kidev meti: es bedis dacinva iyo. RmerTma uwyis, ra daemarTa am erT saaTSi. aq Semosvlisas, ase vTqvaT, mzad iyo mTeli kacobrioba Tu yvela Tavisi xelqveiTi gulSi Caekra; magram ar gasula erTi saaTi, rom gamwarebulma igrZno, Tu ra WiriviT sZuls fseldonimovi, wyevlis mas, mis cols, mis qorwilsac. kidev meti: fseldonimovis saxesa da TvalebSi ra xania amoikiTxa, rom imasac sZuls, rom ise uyurebs, TiTqos unda uTxras: `jandabas Seni Tavi da tani! ra Wirad gadamekida, es wyeuli!..~ Tumca ivan iliCi axlac, am sufrazec ki, umal marjvenas moiWrida, vinem araTu sxvas, aramed Tavis Tavs gulwrfelad gamoutydeboda, marTla ase ariso. jerac saami86

so Jams ar daekra, jerac mxolod sulier WidilSi iyo. magram guli, guli ki... ukvnesoda! guli gareT, haerze gasvlas, mosvenebas sTxovda. ivan iliCs xom metismetad keTili guli hqonda. gana ar icoda, rom aqamde unda wasuliyo ki arada, gaqceuliyo, rom yvelaferi sul sxvanairad Setrialda, diax, diax, sul sxvanairad moxda, vidre ocnebebma dausuraTa. `netav ratom movedi? gana imitom, mesva da meWama?~ _ ekiTxeboda Tavis Tavs da Tan qaSays miirTmevda. sakuTar Tavs TviTonve gmobda da sakuTar gmirobas zogjer TviTonve dascinoda. Tavadac veRar gaego, marTla ra Zalam moiyvana aq? magram rogor unda wasuliyo, Tuki saqmes bolomde ar miiyvanda? `ras ityvian? ase ityvian, uweso adgilebSi daeTrevao. Tu ar davasrule, marTlac ase gamova. ras ityvis, magaliTad (am ambavs xom xvalve gaigebs yvela), stefan nikiforiCi, semion ivaniCi, ras ityvian kancelariebSi, SembelebTan, SubinebTan? ara, ise unda wavide, yvela mixvdes da gaigos, ratom movedi, zneobrivi mizani samzeoze gamovitano... _ arada, es amaRelvebeli wuTi vera da ver moexelTa. _ pativsac ki ar mcemen. netav ra acinebT? ise utifrad iqcevian, TiTqos guli ar hqondeT... ki, ki, didi xania eWvi mqonda, axalgazrda Taobas guli ara aqvs-meTqi! ara, unda davrCe, radac unda damijdes... aqamde cekvavdnen, sufrasTan ki yvela erTad Seiyris Tavs... Camovagdeb sityvas sxvadasxva sakiTxze, reformebze, vilaparakeb ruseTis didebaze... yvelas aRvafrTovaneb. diax! iqneb kidev gamovasworo yvelaferi... iqneb asec xdeba xolme sinamdvileSi. mainc ra vTqva iseTi, rom yuradReba mivipyro? ra xerxi vixmaro? aRar vici, veraferi momifiqrebia... netav
87

ra undaT, ras iTxoven?.. uyure, iq, mgoni, xiTxiTeben... RmerTo Cemo, Cemze xom ara! an netav ra minda, aq risTvis var, rad ar mivdivar, ras veli?..~ ase fiqrobda ivan iliCi da autaneli sircxvilis grZnoba TandaTan guls ufro uwuravda. magram vai, rom yvelaferi erTmaneTs waewyo. sufrasTan dajdomis zustad ori wuTis Semdeg erTma fiqrma moicva mTlianad da Sezara. anazdad igrZno, rom ubedurad mTvralia, winandeliviT SeWikWikebuli ki arada, galeSili mTvrali. amis mizezi erTi Wiqa arayi iyo, Sampanurs rom daayola da maSinve moeria. mTeli arsebiT grZnobda, nel-nela rogor ecleboda Zala. ra Tqma unda, siTamame ki moemata, magram Segnebam ar uRalata da uyiJinebda: `ar varga, ara, arc Segferis da arc gekadreba!~ cxadia, mTvralis meryev fiqrebs erT wertilze ra gaaCerebs. TviTonac grZnobda, mis sulSi rom TiTqos ori Zala SesWideboda erTmaneTs: erTi CasZaxoda _ Tavi gamoiCine, gaimarjve, dabrkolebebi gadalaxe, Sens mizans uTuod miaRwevo. meore ki mwared RrRnida da guls uwiwknida: `ras ityvian? riT damTavrdeba? xval, xval ra iqneba!..~ adrevec yrud karnaxobda guli, rom stumrebs Soris ukve bevri mteri hyavs. `weRanac mTvrali viyavi da albaT imitom~, _ gaifiqra mware eWviT. magram Tavzari daeca, roca utyuari niSnebiT darwmunda, sufraze rom marTla mtrebi hyavda da amaze Tvalis daxuWva aRar SeiZleboda. `ratom! ra davaSave!~ _ fiqrobda igi. sufrasTan mxolod ocdaaTamde stumari ijda, meti ver daetia. sxvebs daudevrad eWiraT Tavi, boroti siTamamiT gahyvirodnen, xmamaRla yayanebdnen, sadRegrZe88

loebs naadrevad iZaxdnen, mandilosnebs dasorsolebul purs esrodnen. erTi Cia kaci, gaqonili serTukis amara, sufraze dajdomisTanave skamidan gadmovarda da vaxSmis damTavrebamde Zirs egdo. meorem sufraze moindoma aZroma da iqidan sadRegrZelos Tqma, magram oficeri kalTebSi Caafrinda da misi udroo aRtaceba daacxro. miuxedavad imisa, rom mzareulad viRac generlis yma moewviaT, vaxSami friad mdabiuri gamovida: iyo galantiri, kartofilebiT Semowyobili ena, katletebi mwvane muxudos misayolebliT, bati da bolos blanmanJe; sasmelebidan _ ludi, arayi da xeresi. Sampanuri mxolod generals moarTves da isic Tavis mxriv akim petroviCs gaumaspinZlda, romelmac vaxSamze ukve veRar gabeda TviTon eTava Sampanuris dasxma. sadRegrZeloebi sxva stumrebs kavkasiuri RviniT an, rac moxvdebodaT, imiT unda SeesvaT. sufra ramdenime magidisgan Sedgeboda, ase gansajeT, banqos magidac ki miedgaT. efara nair-nairi sufrebi, maT Soris iaroslavuri feradi sufrac. yovel mandilosans mamakaci ejda gverdiT. fseldonimovis deda sufrasTan ar damjdara, dafusfusebda da gankargulebebs iZleoda. samagierod, erTi mavne arseba moevlina sufras, aqamde rom ar gamoCenila. ecva raRac mowiTalo abreSumis kaba, exura wopwopa CaCi, yba ki axveuli hqonda. es Turme patarZlis deda iyo, romelic Zlivs daiTanxmes, vaxSamze mainc gamosuliyo ukana oTaxidan. fseldonimovis dedasTan didi qiSpi hqonia da aqamde imitom ar gamodioda. Tumca amaze mere iyos. es mandilosani generals RvarZliTa da dacinviT uyurebda, rogorc Cans, arc nebavda misi gacnoba. ivan iliCs metismetad saeWvod eCvena igi. Tumca mis garda bevri sxvac saeWvo Canda da uneblie SiSsa da SfoTs unergavda, TiTqosda erTmaneT89

Tan piri SeekraT swored ivan iliCis winaaRmdeg. yovel SemTxvevaSi, mas ase eCvena, xolo vaxSmis damTavrebamde amaSi sabolood darwmunda. magaliTad, erTma mavne wverosanma vaJbatonma, Turme Tavneba mxatvarma, ramdenjerme Sexeda ivan iliCs, mere mitrialda da mezobels raRac gadauCurCula, romelic ukve karga gamobruJuli brZandeboda. es ymawvilic Turme sadRac swavlobda, magram zogierTi niSniT isic saeWvo Canda. avi ram iyo mosalodneli samedicinos studentebisganac. TviT oficersac maincdamainc saimedo piri ar uCanda. magram yvelaze met siZulvils mainc `muguzlis~ TanamSromeli amJRavnebda. unda genaxaT, ra ambiT gadaTxlaSuliyo skamze, ra didgulad imzireboda da TavisTvis frutunebda! marTalia, stumrebidan did yuradRebas aravin aqcevda, radgan `muguzalSi~ raRac oTxi leqsi daebeWda da amitom liberalad mohqonda Tavi, da arc gulze exateboda, magram roca ivan iliCis gverdiT puris sorsali davarda, aSkarad mis mxares gamosrolili, ivan iliCi Tavs dadebda, rom am sorsalis msroleli `muguzlis~ TanamSromeli iyo. aSkara gaxldaT, rom es yvelaferi savalalod moqmedebda generalze. yvelaze metad imis aRmoCenam Seawuxa, roca sabolood darwmunda, rom sityvebis mkafio gamoTqma uWirs, rom bevris Tqma unda, oRond ena ar emorCileba. Semdeg SigadaSig TiTqos gonic ekargeba, rac mTavaria, iseT dros Caifrutunebs da gaicinebs, roca sasacilo araferia. am ganwyobam male gauara kidev erTi Wiqa Sampanuris wyalobiT, romelic ivan iliCma daisxa, magram daleva ar undoda, uceb ki misda uneburad gadakra. am Wiqis Semdeg lamis tirili mounda, ucnauri gulCviloba moeria:
90

anazdad xelaxla Seuyvarda yvela _ fseldonimovic da `muguzlis~ TanamSromelic. mounda yvelas gadaxveoda, yvelaferi daeviwyebina da yvelas Serigeboda. kidev metic: daufaravad eambna maTTvis, ra keTili da kargi kacia, ra didebuli niWisa da unaris patroni, rarig gamoadgeba igi mamuls, ra xumara vinmea, ra marjved sCvevia qalTa gamxiaruleba, rac mTavaria, raoden mowinave azrebis matarebeli, ra humanuri guli aqvs, rogor unda, yvelas, sul patara kacsac dauaxlovdes. bolos ki gulRiad mohyves, Tu ram moiyvana daupatiJeblad fseldonimovTan, ram daalevina ori boTli Sampanuri da Tavisi mosvliT rad gaabedniera es kaci. `TavidaTavi simarTlea, wmidaTawmida simarTle da gulRiaoba! mxolod gulRiaobiT movTokav amaT. vici, rom Cemsas iwameben; axla mtruli TvaliT micqerian, magram roca yvelafers vetyvi, umal movigeb maT guls. yvela Seavsebs sasmiss da Cems sadRegrZelos Sesvams. darwmunebuli var, oficeri Tavis sasmiss dezze daimsxvrevs. urigo ar iqneba, vaSac dasZaxon! haerSi rom amisrolon, rogorc husarebs sCveviaT, uars ar vityodi, kidevac Zalian gamixardeba, patarZals Sublze veamborebi: sandomiani qalia. akim petroviCic mSvenieri adamiania. ra Tqma unda, fseldonimovi SemdegSi gamoswordeba. ra vuyoT mere, Tu, ase vTqvaT, didkacuri pewi aklia... marTalia, axal Taobas gulisxmiereba ar gaaCnia. magram... me vityvi magaT ruseTis Tanamedrove mowodebaze evropis sxva saxelmwifoTa Soris, vaxseneb glexTa sakiTxsac da yvelas Sevuyvardebi, didebulad daviZvren Tavs!..~ es diaxac sasiamovno ocneba iyo, magram am saamo imedebSi CaZirulma ivan iliCma, samwuxarod, uecrad kidev erTi moulodneli ram SeamCnia Tavis Tavs: Turme furTx91

ebac scodnia. yovel SemTxvevaSi dorbli misda uneburad ucvioda piridan. es maSin SeamCnia, roca akim petroviCs loya daudorbla, am ukanasknels ki mowiwebam neba ar misca maSinve moewminda dorbli. ivan iliCma xelsawmendi aiRo da uceb Tavisi xeliT moswminda. magram misive saqcieli suleluri, gonivrulobas moklebuli eCvena, dadumda da TviTonve gaukvirda, es ra vqenio. akim petroviCic, marTalia, nasvami iyo, magram damduRruliviT ijda. generalma mxolod axla moisazra, rom lamis TxuTmeti wuTia, raRac Zalian sagulisxmo Temaze elaparakeba, magram akim petroviCi TiTqos araTu darcxveniT, raRac SiSiTac ki usmenda. fseldonimovsac, erTi skamis iqiT rom ijda, kiseri wamoegrZelebina, Tavi gverdze gadaexara da RmeWiT ayuradebda, gegoneboda, marTla dadarajebuli iyo. ivan iliCma stumrebs gadaxeda da dainaxa, rom bevrs misken moupyria Tvali da xarxarebs. magram sakvirveli is iyo, amis ki ar Sercxva, piriqiT, erTxel kidev daewafa sasmiss da uceb rac SeiZleba xmamaRla daiwyo: _ es wuTia veubnebodi akim petroviCs, batonebo, rom ruseTi... diax, swored ruseTi... erTi sityviT, gesmiT albaT, ri-si Tqmac minda... rom ruseTi, Cemi Rrma rwmeniT, hu-humanurobis xanas ganicdis... _ hu-humanurobisa! _ gaisma sufris meore TavSi. _ hu-hu! _ he-he! generali wamiT SeCerda. fseldonimovi wamodga da stumrebs Tvali gadaavlo, aba vin daiyvirao? akim petroviCi qurdulad aqnevda Tavs sayveduris niSnad. generalma es yvelaferi mSvenivrad dainaxa da guli Caswyda, magram ar SeimCnia.
92

_ diax, humanurobis xanas! _ jiutad ganagrZo man. _ weRan... diax, swored weRan veubnebodi stefan ni-kiforoviCs... diax... rom, ase vTqvaT, saganTa ganaxleba... _ Tqveno aRmatebulebav! _ Seawyvetina viRacam sufris bolodan. _ ras mibrZanebT? _ miugo ivan iliCma da Seecada amis mTqmeli daenaxa. _ arafers, Tqveno aRmatebulebav, wamomcda mxolod, ganagrZeT! ga-na-grZeT-meTqi! _ gaisma isev is xma. ivan iliCi usiamod SeiSmuSna. _ ase vTqvaT, am saganTa ganaxleba... _ Tqveno aRmatebulebav! _ daiZaxa isev viRacam. _ ra gnebavT? _ Tqveni gamarjveba! es ki veRar moiTmina generalma, sityva gawyvita da wesis damrRvevisa da Seuracxmyofelisken miabruna Tavi. es iyo TiTqmis pirtitvela mowafe biWi, ukve Zalze mTvrali. ra xania Rrialebda da Wiqa da ori TefSic miemsxvria, aqaoda, qorwilSi ase iciano. roca generali misken mitrialda, oficeri mkacrad tuqsavda myviralas. _ ra iyo, ra gaRrialebs? aqedan unda gagagdos kacma! _ Tqvenze ara, Tqveno aRmatebulebav, Tqvenze ara! ganagrZeT! _ yviroda skamze gadaTxlaSuli Seqeifianebuli mowafe, _ ganagrZeT, me gismenT da Za-lianac, Zalianac kmayofili var Tqveni! ma-sawonia, ma-sawoni. _ mTvralia es lawiraki! _ CaiCurCula fseldonimovma. _ vxedav, rom mTvralia, oRondac... _ es wuTia erTi sasacilo anekdoti movyevi, Tqveno aRmatebulebav! _ Caeria oficeri, _ Cven erTi poruCiki
93

gvyavda da zustad ase elaparakeboda ufrosebs; hoda, esec axla imas hbaZavs. ufrosis yovel sityvaze ma-sawoni, ma-sawoniao, ayolebda! jer erTi wlis win gaagdes amis gulisTvis samsaxuridan. _ vin, romeli poruCiki? _ Cvens polkSi iyo, Tqveno aRmatebulebav, pirdapir SeSlili gaxldaT am sityvaze. jer dauyvaves, WkuaSi CavagdebTo, mere ki sakanSi Caayudes... ufrosi rom mamaSvilurad arigebda, is ma-sawonia, ma-sawoniao, iZaxda. arada, mamaci oficeri iyo, karga maRali. daapires samarTalSi miecaT, magram naxes, rom SeSlili iyo. _ maSasadame... tutuci yofila. tutucobisTvis ki es metismetia... me, magaliTad, vapatiebdi... _ medicinamac daamowma, Tqveno aRmatebulebav. _ rogor! ga-gakveTes? _ ras brZanebT, kaci cocxali gaxldaT. stumrebma erTxmad gadaixarxares, Tumca manamde dinjad ekavaT Tavi. generali gacofda. _ batonebo, batonebo! _ Sehyvira da amjerad enac aRar dabmia, _ nu ggoniaT, imis garCeva ar SemeZlos, rom cocxals aravin gakveTs. me megona, SeiSala da cocxali aRar iyo... anu mokvda... ese igi, minda vTqva... rom Tqven ar giyvarvarT... arada, me yvela miyvarxarT... diax, por... porfiric miyvars... vici, rom amis TqmiT Tavs vimcireb... am dros veeberTela dorbli piridan gamouxta generals da sufris gamosaCen adgilze daeca. fseldonimovi umal xelsaxociT eca gasawmendad. am ukanasknelma marcxma sabolood gaanadgura generali. _ batonebo, es ukve metismetia! _ sasowarkveTiT SesZaxa man.
94

_ mTvralia, Tqveno aRmatebulebav, _ CauCurCula isev fseldonimovma. _ me vxedav, porfiri, rom Tqven... yvela... diax! me vambob, rom imedi maqvs... diax, me gTxovT miTxraT: riT davimcire Tavi? ivan iliCi lamis tiroda. _ ras brZanebT, Tqveno aRmatebulebav! _ porfiri, me Sen geubnebi... Tqvi, me Tu movedi... diax... diax, qorwilze, mizanic mqonda. msurda suliT amemaRlebineT... me msurda yvelas gegrZnoT. me Tqven mogmarTavT: Zalian davmcirdi Tqvens TvalSi Tu ara? samariseburi siCume Camovarda. saqmec swored is iyo, rom amisTana pirdapir kiTxvas samariseburi siCumiT Sexvdnen. `RmerTo, ra iqneboda, axla mainc daeZaxaT vaSa!~ _ gauelva TavSi mis aRmatebulebas. magram stumrebi mxolod erTmaneTs uyurebdnen. akim petroviCi cocxal-mkvdari ijda. SiSiT enaCavardnili fseldonimovi gulSi am mexdamcem kiTxvas imeorebda, romelic didi xania TavSi utrialebda. `xval ra dRes damayrian amisTvis?~ ukve karga magrad galeSili `muguzlis~ TanamSromeli, aqamde moJamuli da dadumebuli rom ijda, uceb pirdapir generals miubrunda da Tvalebis brialiT mTeli sazogadoebis saxeliT mexiviT dasWeqa: _ diaxac, batono Cemo, diaxac daimcireT Tavi! diax, batono Cemo, damyayebuli azrebis kaci brZandebiT... damyayebulis! _ gons modiT, ymawvilo! Tu iciT, ase vTqvaT, vis elaparakebiT! _ gaSmagebiT uyvira generalma da xelaxla wamoiWra adgilidan. _ vis da Tqven, batono Cemo, da meorec, me ymawvili
95

ar gaxlavarT... aq Tavmosawoneblad da saxelis mosaxveWad mobrZandiT. _ es ras hgavs, fseldonimov! _ SesZaxa generalma. zeze wamomxtari fseldonimovi zardacemuli gaSeSebuliyo erT adgilze. aRar icoda, ar eqna. stumrebsac ena CavardnodaT. mxatvari da mowafe taSs ukravdnen da vaSa, vaSao, iZaxdnen. TanamSromeli kvlav gacofebiT yviroda: _ diax, humanurobiT datrabaxeba gnebavdaT da imitom mobrZandiT! yvelas CauSxameT mxiaruleba. ylurwavT Sampanurs da imas ar fiqrobT, ra Zviri gaxlavT Sampanuri im moxelis jibisTvis, vinc TveSi aT maneTs iRebs. veWvob, rom Tqvenc im ufrosTagani unda iyoT, romelTac TavianTi xelqveiTebis ymawvili colebi diaxac gemriel lukmad miaCniaT... diax, diax! _ fseldonimov, fseldonimov! _ yviroda generali da misken iwvdida xelebs. `muguzlis~ TanamSromlis yoveli sityva xanjlad esoboda gulze. _ axlave, Tqveno aRmatebulebav, Tu SeiZleba, nu SewuxdebiT! _ mTeli ZaliT miaZaxa fseldonimovma. TanamSromels eca, qeCoSi xeli daavlo da sufridan gamoaTria. sakvirvelic iyo, ram misca aseTi Zala am Cia fseldonimovs. magram TanamSromeli mTvrali brZandeboda, fseldonimovs ki wveTi Rvino ar daelia. Semdeg ramdenime mujlugunic miayola zurgSi da gareT gaagdo. _ yvela aramzadebi xarT! xvalve yvelas `muguzalSi~ gamogaWenebT!.. _ Rrialebda TanamSromeli. yvelani adgilidan wamoxtnen. _ Tqveno aRmatebulebav, Tqveno aRmatebulebav! dawynardiT, Tqveno aRmatebulebav! _ exveodnen generals fseldonimovi, misi deda da ramdenime stumari.
96

_ ara da ara! _ yviroda generali, _ miwasTan gamaswores... me... me, ase vTqvaT, pativi mindoda meca. sanacvlod ki ra, ra miviRe! generali TiTqmis ugonod daeSva skamze, mklavebi magidaze daawyo da Tavi pirdapir blanmanJes TefSSi Cargo. Tu ra Tavzari daeca yvelas, mgoni, aRwera saWiro aRarcaa. wuTiT da generali isev wamodga, albaT wasvla undoda, magram wabancalda, skamis fexs wamoedo, iatakze zRarTani moadina da xvrinva amouSva. ase emarTeba xolme adamians, romelic smas araa naCvevi da SemTxveviT daTvreba. ukanasknel wuTamde, ukanasknel wamamde ar Ralatobs goni, mere ki uecriv moceliliviT ecema. generali ugonod iwva iatakze. fseldonimovs TmaSi waevlo xelebi da gaSeSebuliyo. stumrebi saCqarod daifantnen. yvela Taviseburad xsnida momxdar ambavs. daaxloebiT naSuaRamevis sami saaTi iqneboda. unda iTqvas, rom am usiamo ambis gareSec fseldonimovs arc ise kargad hqonda saqme, rogorc kacs SeiZleba hgoneboda. sanam generali iatakzea gaSxlarTuli, xolo fseldonimovi Tavze adgas da sasowarkveTili Tmas iglejs, SevwyvitoT Cveni ambis msvleloba da ramdenime sityva vTqvaT Tavad porfiri petroviC fseldonimovze. qorwinebamde jer erTi TviT adre kaci uimedod iRupeboda. igi guberniidan iyo Camosuli, sadac erT dros mamamisi msaxurobda da sadac cixeSi daasrula sicocxle. jvrisweramde xuTi TviT adre peterburgSi usaxsrod darCenilma fseldonimovma, rogorc iyo, iSova aTmaneTiani adgili da kaci xelaxla daibada. magram male isev dajabna cxovrebam. amqveynad fseldonimovs dedis meti aravin hyavda. qmris sikvdilis Semdeg dedamac datova
97

gubernia. deda-Svils siciviTa da SimSiliT sZvreboda suli peterburgSi. bevrjer yofila iseTi dReebi, roca fseldonimovi wylis dasalevad Tavisi fexiT wasula fontankaze. samsaxurSi mowyobis Semdeg dedam da Svilma sacxovrebeli kuTxe gaWirvebiT daiqiraves. dedam mrecxaobas mihyo xeli, Svili ki mTeli oTxi Tve kapiks kapikze adebda, rom Ceqma da Sineli eyida. vin moTvlis, ramdeni damcireba gadautania kancelariaSi, ramdenjer ukiTxavT misTvis ufrosebs, abanoSi Tu iyavio? xmac gauvrceles, fseldonimovs vicmundiris sayeloSi baRlinjoebi hyavs dabudebulio! magram es Sesaxedad Tvinieri da wynari kaci magari xasiaTis gamodga. ganaTlebiT ver daikvexnida da arc misi laparaki gaugia vinmes. verc imas vityvi danamdvilebiT, rameze Tu fiqrobda an ocnebobda odesme. samagierod raRac qveSecneuli, angariSmiucemeli swrafva gauCnda, am gaWirvebul yofidan Tavi daeRwia da gzas sweoda. WianWvelas hgavda Tavisi sijiutiT: WianWvelas Tu budes daungrev, imave wuTs Seudgeba axali budis Senebas. daungrev meored _ meoredac aaSenebs da ase iqneba gauTaveblad. fseldonimovic muyaiTi da meojaxe kaci iyo. Sublze ewera, rom Tavisas aucileblad miaRwevda, budes moiwyobda da Savi dRisTvis fulsac gadainaxavda. amqveynad mxolod dedas uyvarda, am mtkice nebis, mSromel, gamrje da amave dros keTili gulis dedakacs da iqneb ase ejaxiraT daqiravebul kuTxeSi bare xuTi-eqvsi weli, mdgomareobis gamokeTebamde, rom bedis gangebiT gadamdgar titulovan mrCevel mlekopitaevs ar gadahyrodnen. mlekopitaevi yofili xazinadari iyo da odesRac guberniaSi muSaobda, axla ki peterburgSi gadmosaxlebuliyo Tavisi ojaxiT. fseldonimovs icnobda da odesRac mamamisisgan raRaciT davalebuli iyo. marTalia, didi SeZle98

ba ar hqonda, magram cota fuli mainc ebada, Tumca ramdeni, es arc misma colma icoda, arc ufrosma qalma, arc naTesavebma da arc aravin amqveynad. mlekopitaevs ori qali hyavda, iyo uJmuri da axirebuli kaci, loTi, Sinaurebis sulTamxuTavi da Tanac avadmyofi. hoda, erT mSvenier dRes gadawyvita Tavisi erT-erTi qali fseldonimovisTvis mieTxovebina: aqaoda, mamamisi kargi kaci iyo da Svilic kargi iqneba, vicio. mlekopitaevs mudam Tavisi gahqonda. Tu raRacas aixirebda, gaitanda kidevac. marTlac rom metismetad xuSturiani kaci iyo. metwilad savarZelSi ijda xolme, raRac avadmyofobis gamo fexebi warTmeoda. magram es rodi uSlida xels arayi esva. mTeli dReebi loTobda da ilanZReboda. boroti iyo da usaTuod vinme unda ewvalebina. saamisod ramdenime Soreuli naTesavi qali Semoikedla saxlSi: Tavisi avadmyofi da kapasi da, kidev ori colisda, isinic avebi da enaWartalebi, Semdeg erTi Tavisi moxuci mamida, raRac SemTxvevis gamo neknCamtvreuli. kidev erTi garusebuli germaneli qali, romelic `aTas erTi Ramis zRaprebs~ ostaturad uyveboda da arTobda. misi lukmis Semyure gaubedurebuli qalebis masxrad agdeba da yovel wuTs lanZRva-gineba did siamovnebas hgvrida, miuxedavad amisa, verc erTi qali, colis CaTvliT, romelsac Tavisi dRe da moswreba kbilebi stkioda, sityvis Sebrunebas ver ubedavda. mlekopitaevi erTmaneTs aCxubebda maT, Worebsa da SuRls Tesavda da, roca isini erTmaneTs lamis TmiT daiTrevdnen, siciliT kvdeboda da sixaruliT cas eweoda. misi ufrosi qali, viRac oficerze gaTxovili, mTeli aTi weli gaWirvebuli cxovrebis mere rom daqvrivda da mamasTan dabrunda Tavisi sami Wiani SviliT, mlekopitaevma didad gaixara. marTalia, SviliSvilebi WiriviT sZulda, magram raxan
99

maTi CamosaxlebiT yoveldRiuri cdebisTvis meti gasaqani mieca, friad kmayofili gaxldaT. rokapi qalebisa da sneuli bavSvebis mTeli es xrova, Tavis sulTamxuTavTan erTad, peterburgis mxareze erT patara xis saxlSi SeyuJuliyo, naxevrad mSivrebi eyarnen, vinaidan Zunwi moxuci kapikobiT iZleoda saWmlisTvis fuls, Tumca arayze fuli ar enaneboda; akldaT Zilic, imitom, rom berikacs uZiloba sWirda da garTobas iTxovda. mokled, yvelani Sav dReSi iyvnen da dabadebis dRes iwyevlidnen. swored am dros daadga Tvali mlekopitaevma fseldonimovs. didad gaakvirva misma grZelma cxvirma da morCilma ierma. misi galeuli da Seuxedavi umcrosi qali imxanad Cvidmetis gaxda. odesRac germanul skolaSi dadioda, magram anbanis meti iq veraferi iswavla. Semdeg Sin izrdeboda, ufexo da loTi mamis zedamxedvelobis qveS, visi wyalobiTac maT ojaxSi ayalmayali, Worebi, enatanioba da ciliswameba ar ileoda. is erTi gawripuli gogo iyo, sisxlnakluli da suravandiani. amxanag-megobrebi arasodes hyolia, arc Wkua mieca RmerTs. gaTxoveba ra xania natvrad gadaqceoda. xalxSi misi xma aravis gaegona, Sin ki, dedisa da mamis muqTamWamlebTan avi da anCxli iyo. metadre araferi erCivna disSvilebis Cqmetasa da cema-tyepas, mudam abezRebda, Tuki Saqars an purs moiparavdnen da amitomac masa da mis ufros das gauTavebeli Cxubi da kinklaoba hqondaT. berikacma TviTon SesTavaza fseldonimovs Tavisi qali colad. xom ase gaWirvebuli iyo, fseldonimovma mainc dafiqrebis dro iTxova. deda-Svili didxans bWobda; magram patarZals mziTvSi saxli mohyveboda, marTalia, erTsarTuliani xis ubadruki saxli, magram mainc xom raRac Rirda. garda amisa, ormoc Tumansac aZlevdnen. amden fuls ki aba rodis iSovida! `Tu ici, ratom
100

Semomyavs siZe? _ Rrialebda loTi da ujiaTi ojaxis mama, _ jer erTi, imitom, rom amdenma dedakacebma Tavi momabezreT da minda mag fseldonimovmac Cems dudukze icekvos, rameTu misi mwyalobeli var. meore mizezi isaa, rom ar gindaT misi Semosvla da braziT skdebiT. amitomac Tqvens jibrze Semomyavs. Cemi sityva sityvaa! Sen ki, porfirka, icode, colad rom iTxov, kargad mibegve; dabadebidanve cxra eSmaki uzis gvamSi. gamouyare eg eSmakebi da imaTgan yavarjens gavikeTeb...~ fseldonimovi arafers ambobda, magram gulSi ukve gadawyvetili hqonda. deda-Svili jvrisweramde Semoiyvanes ojaxSi, dabanes, TaviT fexamde Semoses, qorwilis fuli misces. berikaci deda-Svils wyalobda, albaT imitom, rom mTel ojaxs WiriviT sZulda. fseldonimovis deda imdenad moewona berikacs, masTan Tavs ikavebda da ar geslavda. Tumca TviTon fseldonimovs ki qorwinebamde erTi kviriT adre Tavis Tvalwin kazakuri acekva. `axla ki geyofa, mxolod imis naxva mindoda, Tavs xom ar gagivida CemTan~, _ uTxra kazakuris damTavrebis Semdeg. qorwilis fuli Zalian cota misca da yvela Tavisi naTesavnacnobi dapatiJa. fseldonimovis mxridan martooden `muguzlis~ TanamSromeli da sapatio stumari akim petroviCi iyvnen. fseldonimovma Zalian kargad icoda, patarZals rom ezizReboda da oficris colobaze ocnebobda, magram yvelaferze Tvals xuWavda. ase iyo dedasTan SeTanxmebuli. qorwilis dRes dilidan dawyebuli saRamomde berikaci umsgavsod igineboda da ubedurad svamda. Sinaurebi ukana oTaxebSi SeyuJuliyvnen da iq ixuTebodnen. wina oTaxebSi mejlisi da vaxSami unda gamarTuliyo. roca aryiT galeSilma berikacma, rogorc iqna, lamis TerTmet saaTze daiZina, mTeli is dRe Tavis mZaxalze
101

gasisinebulma patarZlis dedam gadawyvita risxva wyalobiT Seecvala da mejlissa da vaxSamze gamosuliyo. ivan iliCis mobrZanebam yvelaferi Tavdayira daayena. qalbatoni mlekopitaeva Secba, ganawyenda da lanZRva daiwyo, Tu generali gyavdaT dapatiJebuli, ratom ar gamafrTxileTo. bevri umtkices, TviTon movida daupatiJeblado, magram iseTi utvino iyo, vera da ver daajeres. saWiro gaxda Sampanuris yidva. fseldonimovis dedas mxolod erTi vercxlis maneTiani aRmoaCnda, vaJs kapiki ar hqonda, isev rokap dedaber mlekopitaevas unda Sexvewnodnen, jer erTi da mere meore boTli Sampanuris fuli moeca. ganumartes, ra mniSvneloba hqonda amas momavali samsaxurebrivi dawinaurebisTvis, sindis-namusSi Caagdes. bolos dedaberma Tavisi jibidan misca fuli, samagierod, iseTi ZmriTa da naRvliT Sezavebuli fiala Seasva fseldonimovs, vin moTvlis, ramdenjer Sevarda igi im oTaxSi, sadac saqorwino sareceli iyo gaSlili, uxmod iglejda Tmas da uRono braziT acaxcaxebuli daemxoboda xolme samoTxis netarebisTvis gankuTvnil sarecelze. diax! ra icoda generalma, ra Zvirad daujda fseldonimovs misTvis morTmeuli ori boTli Sampanuri. hoda, warmoidgineT fseldonimovis sasowarkveTa, roca ivan iliCis ambavi ase moulodnelad damTavrda. mTeli Rame isev davidaraba eloda, mTeli Rame, vin icis, Jiniani patarZlis wuwuni da tirili, misi utvino sanaTesavos sayvedurebi unda esmina, arada, isedac Tavi stkioda, isedac TvalT ubneldeboda. Tan generals daxmareba sWirdeboda, Ramis sam saaTze misTvis an eqimi unda moeyvana, an etli eSova da Sin waeyvana. diax, uTuod etli, vinaidan ubralo oTxTvalaTi xom ar SeiZleboda marTla da marTla amisTana pirovnebis da isic amisTana dReSi myofis Sin gadayvana.
102

magram an etlisTvis saidan eSova fuli? mlekopitaevis gacofebulma colma, aqaoda, generalma zedac ar Semomxeda da ori sityvac ar gaimeta CemTvis vaxSamzeo, ganacxada, kapiki aRar damrCao. iqneb marTlac ar darCa fuli. maS, sad iSovos? ra wyalSi Cavardes? diaxac, rom Tmis saglejad hqonda saqme. amasobaSi ivan iliCi droebiT iqve, sasadiloSi mdgar patara tyavis divanze daawvines. sanam sufras aalagebdnen da magidebs daSlidnen, fseldonimovma yvelas Camouara fulis sasesxeblad, msaxurebsac ki sTxova, magram fuli aravis aRmoaCnda. akim petroviCsac ki Sehkadra, romelic yvelaze bolos darCeniliyo. magram es keTili kaci fulis sesxebaze ise gaognda da dafrTxa, raRac sisuleleebi wamoroSa. _ sxva dros siamovnebiT, axla ki... ukacravad, magram... _ wailuRluRa, quds xeli daavlo da oTaxidan saswrafod gavarda. mxolod sizmrebis wignze molaparake keTili ymawvili gamoadga kidev fseldonimovs, Tumca sul tyuilad ki gaisarja. igi gvianobamde darCa da fseldonimovis gasaWiri erTgulad gaiziara. bolos fseldonimovma, dedamisma da am ymawvilma moiTaTbires, rom eqimis magivrad isev etli daeqiravebinaT da avadmyofi Sin waeyvanaT, manamde ki Sinauri saSualebani exmaraT: safeTqlebsa da Sublze civi tilo daedoT, kefaze ki yinuli da sxva rame. es ukve fseldonimovis dedam iTava. ymawvili etlis saSovnelad gaqanda. raxan es ambavi peterburgis mxareze xdeboda, aseT dros ki iq meetleebs veravin naxavda, karga Sors wavida da meetleebi gaaRviZa. Seiqna vaWroba. pirvelad xuTi maneTi sTxoves, Zalian gvian ariso. bolos samze SeTanxmdnen. Ramis oTxi saaTi
103

iqneboda, roca ymawvilma daqiravebuli etli fseldonimovTa saxls moayena. magram iq ukve SeecvalaT gadawyvetileba. jer isev gonmixdili ivan iliCi ise cudad gamxdariyo, ise kvnesoda da borgavda, misi Sin wayvana SeuZlebeli da saxifaToc ki iqneboda. `vin icis, kidev ra SeemTxveva gzaSi?~ _ iZaxda sulmTlad damfrTxali fseldonimovi. ra unda eqnaT? avadmyofi rom aq daetovebinaT, sad daewvinaT? ai, ra iyo isev Tavsamtvrevi. mTel saxlSi mxolod ori sawoli idga: erT uzarmazar orsawolian loginze beber mlekopitaevsa da mis cols eZinaT xolme, axalnayidi meore kaklis xis orsawoliani logini nefe-dedoflisTvis iyo gankuTvnili. danarCeni binadarni, ufro sworad, binadari qalebi iatakze eyarnen, aSmorebul da amyralebul bumbulis leibebze, anu yovlad samarcxvinoze, da arc isini hqondaT samyofi. maS avadmyofi sad daewvinaT? bumbulis leibi kidev moinaxeboda _ gaWirvebis SemTxvevaSi viRacas gamoaclidnen, magram sad da raze daegoT? raxan darbazi mocilebuli iyo jalabis samyofels da Tanac calke gasasvleli hqonda, jobda iq gaeSalaT. oRond raze gaeSalaT? nuTu skamebze? magram skamebze, mogexsenebaT, mxolod SabaT-kviras Sin mosul gimnazielebs uSlian logins, ivan iliCisTana kacisTvis ki aseTi ram didi upativcemloba iqneboda. ras ityoda, roca meore dRes gaiRviZebda da naxavda, skamebze damawvineso? fseldonimovs amis gagonebac ar surda. gza erTi iyo: saqorwino sarecelze gadaeyvanaT. rogorc ukve mogaxseneT, es saqorwino sareceli sasadilos gverdiT pawawkintela oTaxSi idga. loginze orsawoliani axali leibi ego, sufTa TeTreuli efara. oTxi vardisferi baliSisTvis furCaliT gawyobili marmaSis sapireebi CamoecvaT. vardisferi atlasis sabani
104

lamazad iyo nakeri. zemoT oqros rgoli ekida da iqidan marmaSis fardebi eSveboda. erTi sityviT, diaxac, sakadrisad iyo morTuli. TiTqmis yvela stumarma moinaxula sawoli da yvelam Zalian Seaqo. patarZals, marTalia, WiriviT sZulda fseldonimovi, magram im saRamos ramdenjerme malulad Seirbina da daaTvaliera iqauroba. hoda, sul cofebi yara, roca gaigo, mis saqorwino sarecelze, vin icis, ra WiriT daavadebuli kaci gadmoyavdaT! patarZlis dediko Tavis Svils gamoesarCla, iCxuba da daemuqra, xvalve qmars vetyvio. magram fseldonimovma Tavisi gaitana: ivan iliCi saqorwino sarecelze gadaabrZanes, nefe-dedofals ki darbazSi skamebze gauSales logini. patarZali slukunebda, lamis yvela daCqmita, magram urCoba mainc ver gabeda: kargad icoda mamamisis yavarjnis Zala da is ambavic, rom misi mamiko xval uTuod moiTxovda raRac-raRacebis dawvrilebiT angariSs. mis sanugeSod darbazSi vardisferi sabani da marmaSiani baliSebi gadmoitanes. swored am dros moiyvana ymawvilma etli. magram, roca gaigo etli saWiro aRaraao, gabrazda. fuli Tavisi jibidan unda mieca, TviTon ki Tavis dReSi orSaurianic ar uWyaoda, arc fseldonimovs gaaCnda kapiki. erTi piroba meetlis sindisSi Cagdeba scada. magram iman aliaqoTi atexa da darabebs muStebi dauSina. zustad ar vici, riT damTavrda es ambavi. Tu ar vcdebi, ymawvili am etliT peskize gaemarTa, meoTxe roJdestvenskaias quCaze, sadac misi nacnobi studenti Tavis axloblebTan Rames aTevda, im imediT, gavaRviZeb da vcdi, iqneb fuli hqondeso? dilis xuTi saaTi iqneboda, roca nefe-dedofali martod Caketes darbazSi. generlis sawolTan fseldonimovis deda darCa, Zirs gagebul patara noxze moikunta da qurqi waifara. ma105

gram Zili ar dascalda; waramara zeze unda wamomxtariyo. ivan iliCs kuWi aSloda. fseldonimovis deda vaJkacuri gulis, didsulovani qali iyo. Tavisi xeliT gaxada generals tansacmeli, mTeli Rame, rogorc sakuTar Svils, ise dastrialebda Tavs. sawolidan patara derefanSi win da ukan dahqonda saWiro WurWeli, magram im Ramis vaivaglaxi amiT ar damTavrebula. ar gasula aTi wuTi, rac nefe-dedofali darbazSi Caketes, rom Semzaravma iqauroba kivilma SeZra. es gaavebuli xma sul ar hgavda sixarulis kivils. Semdeg gaisma xrigini, Waxani, TiTqos skamebi waiqcao. wuTic da bneli darbazi SeSinebuli da moviSviSe qalebiT gaiWeda. ra ecvaT da rogor gamoiyurebodnen, amis aRwera ar SeiZleba. eseni iyvnen: patarZlis deda, ufrosi da, Tavisi sneuli bavSvebi rom mieyara, sami deida, maT Soris neknCamtvreulic, iq gaCnda mzareuli qali, mocuxcuxda mezRapre germaneli qali, visTvisac erTaderTi avla-dideba, bumbulis leibi gamoecliaT ZaliT nefe-patarZlisTvis dasagebad, radgan mTel saxlSi amaze ukeTesi leibi aravis hqonda. es darbaiseli, gamWriaxi arsebani ukve TxuTmeti wuTia samzareulodan derefanSi fexakrefiT gamosuliyvnen da didze didi cnobiswadiliT ayuradebdnen darbazis kars. amasobaSi viRacam haiharad aanTo sanTeli. suraTi marTlac mouloneli aRmoCnda. ganieri bumbulis leibis qveS Semdgar skamebs ori adamianis simZimisTvis ver gaeZlo, gacurebuliyo da leibi iatakze davardniliyo. amjerad gulis siRrmemde Seuracxyofili patarZali gaanCxlebiT slukunebda. cocxal-mkvdari fseldonimovi av saqmeze waswrebul damnaSavesaviT idga. Tavis marTleba arc ucdia. iyo erTi viS106

viSi da wivil-kivili. xmaurze fseldonimovis dedamac moirbina, magram patarZlis dedikom amjerad yvelas ajoba. jer siZes ucnauri da metwilad usamarTlo sayvedurebi daayara: `amis mere ra qmari xar, geTayva? es ra sircxvili gvaWame, qmrad rogor ivargeb?~ da sxvadasxva. Semdeg Tavis qaliSvils xeli daavlo, TavisTan waiyvana da pasuxismgeblobac mrisxane qmris winaSe TviTon ikisra. danarCenebi Tavis qneviTa da viSviSiT ukan mihyvnen. fseldonimovTan marto deda darCa. magram roca dedam nugeSiscema dauwyo, vaJma oTaxidan isic gaagdo. fseldonimovs sanugeSod rodi scxeloda. taxtamde milaslasda da, rogorc iyo, fexSiSveli da sacvlebis amara Camojda moRuSuli. tvini ereoda. SigadaSig angariSmiucemlad moavlebda xolme darbazs Tvals, sadac cota xnis win gaxelebiT rokavdnen stumrebi da saidanac Tambaqos kvamli jer kidev ar gasuliyo, daTxvril iatakze kvlav eyara papirosis namwvavebi da kanfetis qaRaldebi. gadayiravebuli skamebi da angreuli saqorwino sareceli utkbes miwiur ocnebaTa amaoebaze RaRadebda. ase dahyo TiTqmis erTi saaTi. TavSi sul bneli fiqrebi utrialebda. magaliTad, ra moelis xval samsaxurSi? mware grZnoba ukarnaxebda, rom samsaxuri aucileblad unda Seicvalos, Zvel adgilze verafriT ver darCeba am saRamos momxdari ambebis wyalobiT. agondeboda mlekopitaevic, romelic xval albaT isev acekvebs kazakurs misi morCilebis gamosacdelad. isic moisazra, rom mlekopitaevma, marTalia, xuTi Tumani misca qorwilisTvis, rac mTlianad daixarja, magram mziTvis ormoci Tumnis micema jer ar ufiqria da krintic ar dauZravs amaze. arc saxli iyo mis saxelze mTlianad gaformebuli. afiqrebda colis ambavic, romelmac misi cxovrebis yve107

laze didi gasaWiris xans miatova. arc is maRali oficeri gamohparvia, misi colis win cal muxlze rom iCoqebda. fiqrobda im cxra eSmakze, mSoblisve mowmobiT mis cols rom hyavda gvamSi CamZvrali, da yavarjenzec, romliTac unda ganedevna isini... ra Tqma unda, fseldonimovs bevris atana da moTmena SeeZlo, magram bedi iseT moulodnel wkipurtebs sTavazobda, adamians sakuTar ZalaSi daaeWvebda. mware iyo fseldonimovis fiqrebi. amasobaSi sanTlis namwvi TiTqmis miilia. misi mocimcime Suqi fseldonimovs gverdidan scemda da kedelze uzarmazar Crdilad aCenda wagrZelebul kisers, kexian cxvirs da buZga Tmas Sublsa da kefaze. bolos, roca alionis sigrilem dahkra, suliT da xorciT gayinuli wamodga adgilidan, Zlivs miaTria tani skamebs Sua dagdebul leibamde, muxlebiT afofxda qveSagebze da ise miegdo, rom arc logini gausworebia, arc sanTeli Cauqria da arc baliSi amoudvia TavqveS. male mkvdariviT CaeZina. albaT ase sZinavT xolme msjavrdadebulT, romelTac meore dRes sajaro dasja eliT. aseTive da SeiZleba ufro tanjuli Rame gaaTia batonma pralinskim bedukuRmarTi fseldonimovis saqorwino sarecelze! Tavis tkivili, gulis reva Tu misTana usiamo ambebi wamiT ar aZlevda sulis moTqmis saSualebas. es iyo jojoxeTuri wameba. roca xandaxan gons movidoda, iseTi saSineli da sazizRari suraTebi gauelvebda Tvalwin, erCivna kidec, gons ar mosuliyo. TavSi kvlav domxaliviT ereoda yvelaferi. magaliTad, icoda, rom Tavs fseldonimovis deda dastrialebda, Caesmoda misi mSvidi darigeba: `moiTmine, genacvale, moiTmine, dedaS108

vilobas, moiTmine da male mogeSveba~, magram Tu ratom iyo es qali mis gverdiT, vera da ver gaerkvia. sul raRac saSineleba elandeboda: yvelaze xSirad semion ivaniCi edga Tvalwin, magram roca kargad daakvirdeboda, semion ivaniCis nacvlad fseldonimovis cxvirs xedavda. elandeboda mxatvari, oficeri, ybaakruli dedaberi. yvelaze metad mis yuradRebas zemoT dakidebuli oqros rgoli itacebda, romelic fardebi iyo gayrili. sanTlis namwvis mbJutav Suqze naTlad xedavda am rgols da Tavis Tavs gonebaSi ekiTxeboda: risTvisaa saWiro, aq ratom aris an ras niSnavso? ramdenjerme hkiTxa moxuc qalsac, magram etyoba, gasagebad ver uTxra saTqmeli da verc is miuxvda naTqvams. bolos gaTenebisas tkivilebma uklo da magrad CaeZina. daaxloebiT erTi saaTi eZina. gamoeRviZa TiTqmis srul gonze. es kia, Tavi autanlad stkioda, piri gamwareboda da enac dabuJeboda. generalma Tavi wamoswia, mimoixeda da Cafiqrda. darabebis WuWrutanebidan alionis criati sinaTle viwro zolebad SemoWriliyo da kedelze cimcimebda. Svidi saaTi iqneboda. ivan iliCs uecrad gaaxsenda yvelaferi, rac im saRamos gadaxda Tavs; gaaxsenda vaxSami, misi marcxiT damTavrebuli gmiroba, sufraze naTqvami sityva. Tvalwin warmoudga saSineli sicxadiT, ra mohyveboda yovelive amas, ras ityodnen da ifiqrebdnen masze. roca miixed-moixeda da dainaxa, rogor waebilwa da ras daemsgavsebina Tavisi xelqveiTis saqorwino sareceli _ saSineli sircxvilis grZnobam ise gauwura guli, rom Sehyvira, pirze xelebi aifara da sasowarkveTiT Caemxo baliSSi. wuTic da fexze iyo. iqve skamze koxtad elaga misi gawmendili tansacmeli. generalma haiharad Caicva. Tan aqeT-iqiT iyureboda, TiTqos raRacis eSiniao. meore skamze misi qurqi da qudi ewyo,
109

qudSi ki yviTeli xelTaTmanebi moCanda. ivan iliCs uCumrad undoda gaparva. magram uceb kari gaiRo da Tixis taStiTa da xelsabaniT fseldonimovis deda Semovida. mxarze pirsaxoci ekida. qalma xelsabani Zirs dadga da pirdapir uTxra, piri uTuod unda daibanoo. _ dedaSvilobas, daubanloba ar iqneba... generalma igrZno, rom amqveynad mxolod am erTaderTi arsebis, am moxuci qalis SeiZleba ar Sercxvenoda da ar SeSineboda. man piri daibana. cxovrebis mZime wuTebSi, roca sindisis qenjna Semoutevda, araerTxel gaxsenebia imdilandeli gaRviZeba, es Tixis Tasi da civi wyliT savse qaSanuris xelsabani, sadac yinulebi isev curavda, gaxsenebia vardisfer qaRaldSi Sexveuli TxuTmetkapikiani momrgvalo saponi zed amotvifruli raRac asoebiT. albaT, nefe-patarZlisTvis nayidi, pirvelad rom man ixmara, da mis win mdgari moxuci qali, marcxena mxarze gadakidebuli pirsaxociT. civma wyalma gamoacocxla generali, piri Seixoca, mere dastaca xeli quds, fseldonimovis dedis mowodebuli qurqi mxrebze moigdo da oTaxidan ise gavarda, madlobac ar uTqvams Tavisi momvlelisTvis. gaiara derefani, mere samzareulo, sadac ukve knaoda kata da qveSagebidan Tavwamoweuli mzareuli qali xarbi cnobismoyvareobiT Sescqeroda, gamovida ezoSi da imwuTas Cavlili etlisken gaqanda. susxiani dila iyo, civi moyviTalo nisli jer kidev faravda saxlebsa Tu sxva sagnebs. generalma sayelo aiwia. ase egona, yvela me miyurebs, yvelam icis Cemi ambavi da yvela mcnobso... rva dRe ar gamosula batoni pralinski saxlidan da rva dRe ar gamocxadebula samsaxurSi, ise mZimed gaxda avad, magram ufro sulierad, vidre xorcielad. am rva dReSi iseTi jojoxeTi gamoiara, im qveynad uTuod CaeTv110

leboda. xandaxan iqamdec midioda, berad aRkvecas fiqrobda. diax, namdvilad fiqrobda. am dros warmosaxva friad da friad gaitacebda. Tvalwin daudgeboda Ria kubo, ganmartoebuli senaki, tyeebi da mRvimeebi, esmoda Cumi galoba miwisqveSa TaRebSi, magram gamofxizlebis umal grZnobda, rom es yvelaferi saSineli abdaubda iyo da saocrad rcxvenoda am abdaubdis. mere sindisis qenjna Semoutevda. mere isev sircxvili daeufleboda, SanTiviT daRavda da tkivils umwvavebda. lamis krunCxva mosdioda, roca warmoidgenda, ras ityvian an ifiqreben, kancelariaSi rom Seva, ra CurCuli atydeba, igi rom Caivlis, albaT sul ase iqneba erTi wlis, aTi wlis Tu mTeli sicocxlis ganmavlobaSi. mis Tavze momxdari es anekdoti STamomavlobasac gadaecema. xandaxan iseTi sulmokleoba daeufleboda, mzad iyo imave wuTs seimon ivanoviCTan wasuliyo da patieba da megobroba eTxova misTvis. Tavis Tavs yvelaferSi kicxavda: sakuTari saqcielisTvis gamarTleba ver moenaxa da rcxvenoda kidec amis. drodadro imasac fiqrobda, samsaxurs Tavs davanebeb, ganvmartovdebi da kacobriobis bednierebas Sevwirav sicocxleso. yovel SemTxvevaSi, nacnobTa wre unda gamoicvalos, Tanac ise, rom Tavi aRaravis gaaxsenos. Semdeg esec abdaubdad miaCnda da fiqrobda, Tu xelqveiTebs didi simkacriT moeqceva, kidev SeiZleba yvelaferi gamoasworos. maSin isev moecemoda imedi da mxneoba ubrundeboda. bolos, mTeli rva dRis wamebisa da tanjvis Semdeg, igrZno, rom gaurkvevlobis atana aRar SeeZlo da erT mSvenier dRes kancelariaSi gadawyvita wasvla. Sin yofnisas aTasjer mainc warmoidgina is suraTi, rogor Sevidoda Tavis kancelariaSi, da guli ewureboda. Tavzardacemuli rwmundeboda, rom uTuod gaigoneb111

da orazrovan CurCuls, dainaxavda orazrovan saxeebs, RvarZlian Rimils. magram rarig gaocda, roca amis msgavsi araferi momxdara. generals mowiwebiT Sexvdnen, mowiwebiT miesalmnen, yvela dinjad iyureboda, yvela saqmiT iyo garTuli. guli sixaruliT aevso, roca Tavis kabinets miaRwia. batoni pralinski maSinve Caujda saqmeebs, moismina ramdenime moxseneba da ganmarteba, gamoitana ramdenime gadawyvetileba. grZnobda, rom ase Wkvianurad arasodes umsjelia da aseTi gonivruli gadawyvetilebani arasodes gamoutania. xedavda, rom yvela kmayofili iyo, yvela mowiwebiT ucqerda, yvela pativiscemiT eqceoda. yvelaze eWviani Tvalic ki verafers SeamCnevda. saqme didebulad midioda. bolos akim petroviCic eaxla raRac qaRaldebiT. mis Semosvlaze ivan iliCs gulma odnav reCxi uyo, Tumca mxolod wamiT. Caujda akim petroviCis Semotanil saqmeebs, medidurad elaparaka, miuTiTa, ra gaekeTebina, isic auxsna, rogor. oRond es ki SeamCnia, rom akim petroviCs TiTqos Tvals ver usworebs, ufro sworad, akim petroviCi gaurbis mis mzeras. magram ager akim petroviCma moaTava Tavisi saqme da qaRaldebis akrefa daiwyo. _ kidev erTi Txovna gaxlavT Semosuli, _ Tqva man metismeti TavSekavebiT, _ moxele fseldonimovi departamentSi gadayvanas iTxovs... misi aRmatebuleba semion ivaniCi adgils Sehpirebia. gTxovT wyaloba moiRoT da daexmaroT, Tqveno aRmatebulebav. _ oho, maS gadadis, _ generals TiTqos didi lodi moswyda gulidan da akim petroviCs Sexeda. wamierad maTi Tvalebi erTmaneTs Sexvda.
112

_ mereda ra, Cemi mxriv... Sevecdebi, _ brZana man, _ davexmarebi. akim petroviCs undoda saCqarod gascloda iqaurobas. magram generali uceb keTilSobilma gulisTqmam gaitaca da gadawyvita es saqme sabolood moeTavebina. rogorc Cans, kvlav zeSTagonebam gaitaca. _ gadaeciT fseldonimovs, _ daiwyo man da akim petroviCs mravlismetyvelad Sexeda, _ gadaeciT, rom cuds mainc ar vusurveb, diax, ar vusurveb!.. piriqiT, mzad var yvelaferi daviviwyo, diax, diax, daviviwyo... ivan iliCs uceb sityva gauwyda da gancvifrebiT miaCerda akim petroviCs. misi saqcieli eucnaura. es gonieri kaci didi briyvi vinme gamodga. imis nacvlad, generlisTvis bolomde moesmina, uceb suleliviT gawiTlda, gamomSvidobebis niSnad Tavis kanturs mohyva, rac uzrdelobac ki iyo, da karisken ukan-ukan daixia. saxeze ewera, rarig natrobda amwuTs miwa gaskdomoda, ufro sworad, uceb Tavis magidasTan gaCeniliyo. marto darCenili generali dabneuli wamodga skamidan, sarkeSi Caixeda, magram Tavisi saxe ver dainaxa. _ ara, mxolod simkacre, simkacre da simkacre uSvelis saqmes! _ Tavisda uneburad CurCulebda igi. magram uceb sisxli moawva saxeze. ise Sercxva da ise daumZimda guli, am rva dRis ganmavlobaSi yvelaze autanel wuTebSic msgavsi ram ar ugrZnia. `vera, ver gavuZel!~ wamoscda TavisTvis da uRonod daeSva skamze.

113

batoni proxarCini
ustinia feodorovnas binis yvelaze bnelsa da miyuCebul kuTxeSi cxovrobda semion ivanoviC proxarCini. xnieri, keTilgonieri kaci iyo, sasmels ar etaneboda. radgan baton proxarCins patara Cini hqonda da jamagirsac Tavisi samsaxurebrivi niWis mixedviT iRebda, ustinia feodorovnas arafriT SeeZlo TveSi binis qirad xuT maneTze meti gamoerTmia. zogi ambobda, qals am SemTxvevaSi Tavisi sakuTari angariSi aqvso, magram rogorc unda yofiliyo, batoni proxarCini TiTqosda yvela Tavisi avad maxseneblis jibrze diasaxliss yvelasgan gamorCeuli hyavda, am sityvis keTilSobiluri gagebiT. unda iTqvas, rom yavisa da saxsnilo saWmlis moyvarulsa da marxvis gaWirvebiT Semnaxav ustinia feodorovnas, friad pativsacemsa da zorba qals, kidev ramdenime mdgmuri hyavda, romlebic orjer met binis qirasac uxdidnen, magram proxarCinisTana uwyinari rodi iyvnen, piriqiT, uklebliv `mavneb mqirdavni~ gaxldnen misi dedakacuri bunebis, umweobis. amis gamo diaxac mcirdebodnen qalis TvalSi, ase rom, binis qiras Tu ar gadaixdidnen, araTu Tavis saxlSi gaaCerebda, TvaliT danaxvasac ki ar moisurvebda. semion ivanoviCi yvelasgan gamorCeuli Seiqna mas Semdeg, rac volkovis sasaflaos miabares magari sasmelebis motrfiale samsaxuridan gadamdgari an, ukeT rom vTqvaT, gamogdebuli erTi kaci. miuxedavad imisa, rom sasmelebis motrfiale da gamogdebuli moxele Tvaldalilavebuli dadioda, rogorc TviTon ambobda, Tavisi vaJkacobis wyalobiT, da calfexac iyo, misive sityviT, amave mizeziT, man mainc SeZlo daemsaxurebina da esargebla ustinia feodorovnas im keTilganwyobiT, rogoric am qals
114

SeeZlo gamoeCina. albaT kidev didxans gaZlebda, rogorc misi yvelaze metad erTguli damqaSi da mesufria, rom bolos samarcxvinod ar galoTebuliyo da smas ar gadahyoloda. yvelaferi es jer kidev peskize moxda, roca ustinia feodorovnas mxolod sami mdgmuri hyavda, romelTaganac axal binaSi gadasvlisas, sadac ufro gaSala frTebi da aTiode axali mdgmuri daiyena, samidan mxolod erTi _ batoni proxarCini daitova. vin icis, TviT baton proxarCins hqonda Tu ara Tandayolili naklovanebani, Tumca arc misi amxanagebi iyvnen amisgan dazRveuli _ magram es kia, orTave mxaris urTierToba Tavidanve cudad warimarTa. aqve unda aRvniSnoT, rom ustinia feodorovnas axali mdgmurebi, yvelani uklebliv, RviZli ZmebiviT eqceodnen erTmaneTs; zogierTebi erTad msaxurobdnen; yvelani rigrigobiT yoveli Tvis pirvel ricxvSi agebdnen erTmaneTTan mTel Tavis jamagirs banqoSi; mxiarul gunebaze rom iyvnen, uyvardaT erTad dros tareba, rogorc TviTon ambobdnen, cxovrebis mCqefare wuTebiT tkboba; zogjer maRal materiebze laparakobdnen, mxolod am ukanasknel SemTxvevaSi saqme xSirad kamaTiT mTavrdeboda, magram raki maTi wridan crurwmenebi gandevnili iyo, urTierTTanxmoba arasodes darRveula. mdgmurebidan gansakuTrebiT gamoirCeodnen mark ivanoviCi _ Wkviani da nakiTxi kaci, kidev erTi mdgmuri oplevanievi, Semdeg prepolovenko _ isic Tavmdabali da kargi adamiani; mere zinovi prokofieviCi, romelsac miznad hqonda dasaxuli aucileblad maRal sazogadoebaSi Seedga fexi; bolos saxazino qaRaldebis gadamweri okeanovi, Tavis droze rom kinaRam diasaxlisis guli ar waarTva semion ivanoviCs, Semdeg meore aseTive gadamweri sudbini; kantariovi-raznoCineli da kidev
115

sxvebi. magram semion ivanoviCi TiTqos arc erTTan ar amxanagobda. ra Tqma unda, misTvis cudi aravis surda, miT umetes, rom Tavidanve samarTlianad moeqcnen proxarCins da mark ivanoviCs daujeres, kargi da wynari adamiania da, Tumca maRal sazogadoebas ar ekuTvnis, sityvis patronia, mliqvneloba ar uyvarso. ra Tqma unda, unaklo rodia da, Tu odesme daisjeba, mxolod da mxolod imitom, rom sakuTari warmosaxvis unari ar gaaCnia. kidev meti: Tumc sakuTar warmosaxvas moklebulia, batoni proxarCini arc TvaltanadobiTa da mixra-moxriT gaaocebda visme da Tvals ver dauyenebda (damcinavi adamianebi xSirad amis gamoc sasacilod igdeben xolme kacs), magram mis tanadobasac aravin axirebia, amasTan mark ivanoviCma, rogorc Wkvianma kacma, Tavs ido semion ivanoviCis dacva da diaxac moswrebulad da maRalfardovnad ganacxada, proxarCini xanSi Sesuli, darbaiseli kacia da elegiebis dro karga xania moWamao. hoda, Tu semion ivanoviCi xalxs ver egueboda, amaSi mxolod da mxolod TviTon iyo damnaSave. pirveli, rasac yuradReba miaqcies, semion ivanoviCis wuwuraqoba iyo. es Tviseba Tavidanve SeniSnes da daixsomes, radgan semion ivanoviCi arafris gulisTvis, Tundac mcire xniTac ki, aravis aTxovebda xolme Tavis Caidans; am sakiTxSi metismetad usamarTlo iyo, radgan TviTon Cais TiTqmis ar svamda da, Tu saWiroebis dros dalevda xolme, mindvris yvavilebisa da sxvadasxva samkurnalo balaxis sasiamovno nayens miirTmevda. es yvavilebi da balaxebi mas yovelTvis blomad hqonda Semonaxuli. Tumca WamiTac ise ar Wamda, rogorc Cveulebrivad Wamen xolme sxva mdgmurebi. magaliTad, arasodes miscemda Tavs uflebas erTbaSad SeeWama sadili, romelsac ustinia fe116

odorovna mis amxanagebs miarTmevda xolme. sadili aTi Sauri Rirda. semion ivanoviCi xarjavda ocdaxuT kapiks da amaze mets arasodes imetebda, amitom xan xorcian Rvezels miirTmevda SCisTan erTad, xan ki mxolod Zroxis xorcs; ufro xSirad ki arc SCis da arc Zroxis xorcs ekareboda da marto cotaodeni puriT, xaxviT, xaWoTi, mJave kitriTa da sxva aseTebiT kmayofildeboda, rac gacilebiT iafi ujdeboda. mxolod maSin, roca SimSili metismetad Seawuxebda, isev sadilis naxevars miubrundeboda... iq biografi unda gamotydes, rom arafris gulisTvis ilaparakebda aseT umniSvnelo, mdabal da, ase vTqvaT, saWoWmano, ufro metic, maRalfardovani stilis zogierTi moyvarulisTvis sawyen wvrilmanebze, yvela es wvrilmani rom ar mowmobdes Cveni gmiris xasiaTSi gabatonebul erT mTavar Taviseburebaze, rameTu batoni proxarCini arc ise Raribi iyo, rogorc zogjer TviTon irwmuneboda, rom sasmel-saWmeli moeklo da kargad ar danayrebuliyo. magram Wama-smaze mainc Tavs ikavebda, arc rcxvenoda da arc xalxis laparakis eSinoda mxolod da mxolod Tavisi ucnauri da axirebuli xasiaTis gamo, rac mis siZunwesa da zedmet sifrTxiles miewereboda, Tumca es gacilebiT naTeli gaxdeba Semdgom. Cven ar gvinda mkiTxvels Tavi movabezroT semion ivanoviCis yvela ucnaurobis aRweriT da amitom araTu gvinda gamovtovoT mkiTxvelisTvis saintereso da Zalian sasacilo aRwera misi tansacmlisa, aramed, Tu ara ustinia feodorovnas Cveneba, krintsac ar davZravdiT imaze, rom semion ivanoviCs mTeli Tavisi sicocxlis ganmavlobaSi ver gaebeda gasarecxad mieca sacvali anda, Tu gabedavda, ise iSviaTad, rom am xanSi SeiZleba sruliad dagvi117

wyeboda, sacvali ecva Tu ara. diasaxlisis CvenebiT ki: `semion ivanoviCi, RmerTma acxonos misi suli, oci wlis ganmavlobaSi alpobda misi binis kuTxes da imdenad urcxvi iyo, rom amqveyniuri cxovrebis dros araTu mudam da daJinebiT uaryofda windebis, cxvirsaxocebisa Tu sxva aseTi sagnebis xmarebas, aramed TviT ustinia feodorovnas sakuTari TvaliT daunaxavs dafleTili Tejiridan, rom zogjer im sacodavs Tavisi TeTri sxeulis dasafaravic ki araferi gaaCnda~. aseTi miTqma-moTqma misi sikvdilis Semdeg gavrcelda. magram cocxali rom iyo, verafriT iTmenda, miuxedavad sasiamovno amxanaguri damokidebulebisa, vinmes cxviri Seeyo mis kunWulSi _ Tundac dafleTili Tejiridan. igi iyo jiuti, sityvaZviri, romelsac ar uyvarda uazrod laqlaqi. araviTari mrCevlebi ar uyvarda, metiCrebsac ar swyalobda da yovelTvis maSinve usayvedurebda mqirdavsa da aramkiTxe mrCevels. `mrCeveli ki ara, lawiraki da qarafSuta xar, diax; sakuTar jibeSi Caixede, batono, da ukeT iangariSe, ramdeni Zafi dasWirda Sens fexsaxvevebs, diax, diax~. ubralo kaci iyo da yvelas SenobiT mimarTavda. imasac ver itanda, roca vinme Caacivdeboda da xumrobiT dauwyebda gamokiTxvas, skivrSi ra gidevso. skivri sawolqveS edga da TvalisCiniviT ufrTxildeboda; Tumca yvelam icoda, rom Sig Zveli WinWebis, ori-sami wyvili dafleTili Ceqmisa da sxva xaraxuris meti araferi edo, proxarCini didad afasebda am Tavis moZrav qonebas da erTxel mdgmurebma yuric ki mohkres, ukmayofilebas rom gamoTqvamda Zveli, Tumca sakmaod gamZle boqlomis gamo da surda Seecvala raRac gansakuTrebuliT, germanuliT, romelsac sxvadasxva saidumlo zambara hqonda. magram roca erTxel zinovi prokofieviCma axalgazrduli sibriyviT
118

gamoTqva metad uxamsi da utifari azri, TiTqos semion ivanoviCi im Tavis skivrSi qonebas agrovebs, STamomavlobas rom dautovoso, yvelani ganacvifra im ambavma, rac zinovi prokofieviCis warmoTqmulma azrma gamoiwvia. pirvel yovlisa, batonma proxarCinma erTbaSad verc ki moZebna sakadrisi pasuxi ase pirdapir da urcxvad gamoTqmul mosazrebaze. karga xans afrqvevda uazro sityvebs da bolos Zlivs mixvdnen, rom semion ivanoviCi pirvel yovlisa zinovi prokofieviCs mis mier odesRac wuwuraqobiT Cadenil saqmes ayvedrida; Semdeg gaiges, TiTqos semion ivanoviCi uwinaswarmetyvelebda zinovi prokofieviCs, rom verasodes moxvdeboda maRal sazogadoebaSi da mkeravi, visi fulic marTebda, ueWvelad mibegvavda imisTvis, rom es urcxvi lawiraki amdeni xania ar uxdida vals. dabolos esec daumata: `husarTa iunkeri ginda gaxde, magram ver mogarTves, Caflavdebi, Se lawirako, Sena, da rodesac Sens ambavs gaigeben, rogorc cxvirmouxocels, mwerlad gaganweseben; ai ra mogiva, Se lawirako, Sena!~ mere semion ivanoviCi damSvidda, xuTiode saaTi iwva, Semdeg ki TiTqos isev Zveli gaixsena da jer TavisTvis, merme ki zinovi prokofieviCisken mibrunebulma, isev Sercxvena da Zraxva dauwyo, ramac sayovelTao gancvifreba gamoiwvia, magram saqme amiT rodi damTavrda. saRamo Jams, roca mark ivanoviCma da mdgmurma prepolovenkom Cais daleva gadawyvites da okeanovi miipatiJes, semion ivanoviCi sawolidan adga, gangeb miujda maT, oci Tu TxuTmeti kapiki Camovida da, viTom Cais daleva momindao, didi ambiT daiwyo imis axsna, rom Raribi kacia da saidan unda Seagrovos da Seinaxos. am saubarSi batoni proxarCini gamotyda, raki es sityvam moitana, rom Zalian uWirs, rom jer kidev guSinwin undoda im Tavxeds
119

maneTs dasesxeboda da axla ki aRar sTxovs, raTa im lawirakma amiT ar daitrabaxoso. ai, ra dReSi var, radgan iseTi mcire jamagiri maqvs, saWmlis fuladac ar myofniso. bolos daumata, amisTana Raribi ki, rogorsac mxedavT, yovelTviurad rZals xuT-xuT maneTs vugzavni tverSi da im Cems rZals tverSi xuT maneTs rom ar vugzavnide, SimSiliT mokvdeboda, is ki rom momkvdariyo, didi xania axal tansacmels Sevikeravdio... semion ivanoviCi kidev didxans da grZlad laparakobda Rarib kacze, fulze, rZalze da msmenelebisTvis rom Seegonebina, sul erTsa da imaves imeorebda. bolos airia da gaCumda da mxolod sami dRis Semdge, roca yvelam Tavi daaneba da yvelas daaviwyda es ambavi, daumata amis msgavsi raRac: roca zinovi prokofieviCs husarad Caricxaven, fexs mosWrian, im Tavxeds imas, da namdvili fexis nacvlad xisas Camoacvamen, maSin zinovi prokofieviCi mova masTan da etyvis: `erTi naWeri puri miwyalobe, keTilo adamiano, semion ivanoviC!~ hoda, maSin semion ivanoviCi purs ar miscems im utifar kacs da zedac ar Sexedavs. ai, ase moxdeba.

yvelaferi es, metad sainteresod da amasTan saseirod moeCvena yvelas. cotaodeni fiqris Semdeg diasaxlisis yvela mdgmurma piri Sekra, raTa Semdgomi gamokvleva moexdinaT da mxolod cnobismoyvareobis gamo gadawyvites, erTad da sabolood SeetiaT semion ivanoviCisTvis. da radgan baton proxarCinsac am ukanasknel dros, ese igi, mas Semdeg, rac xalxSi mouxda cxovreba, albaT, raRac sakuTari faruli mizezebis gamo, metismetad Seuyvarda yvelafris gamokiTxva da gamoZieba, orTav mtruli mx120

aris urTierToba iwyeboda yovelgvari winaswari momzadebis gareSe, sruliad Zaldautaneblad _ TiTqos SemTxveviT da TavisTavad. urTierTobis gasabmelad semion ivanoviCs yovelTvis hqonda Semonaxuli Tavisi gansakuTrebuli, sakmaod eSmakuri da friad ucnauri xerxi, romelsac mkiTxveli ukve nawilobriv icnobs! swored maSin wamodgeboda loginidan, roca Cveulebrivad Cais smis dro iyo da, Tu dainaxavda, sxvebs Tavi erTad SeeyaraT da am sasmlis mirTmevas apirebdnen, Tavmdabali, Wkviani, alersiani kaciviT mividoda maTTan, Camovidoda Tavis kanonier wilad oc kapiks da ganacxadebda, mec msurs Cais smaSi miviRo monawileobao. maSin axalgazrdoba SeTanxmebulad erTmaneTs Tvals Caukravda da zrdilobian, darbaislur saubars iwyebda. Semdeg romelime, sxvebze ufro enakvimati adamiani, TiTqosda aqac araferiao, iwyebda axali ambebis moyolas, Tanac metad crusa da simarTles moklebuls. TiTqos dRes viRacas gaegonos, rom misma maRalkeTilSobilebam uTxra TviT demid vasilieviCs, Cemi azriT, coliani moxeleni ucoloebze darbaislurad `gamoiyurebian~ da maTi win waweva sjobs, radgan ufro morCilni arian da qorwinebis Semdeg ufro niWiernic xdebiano. da amitom igi, am ambis mTxrobeli, Tavi rom gamoiCinos, Cqarobs, rac SeiZleba male SeirTos romeliRac fevronia prokofievna. an, magaliTad, ityodnen, TiTqos maTi Zmebis umravlesobas xSirad aklia darbaisluri aRzrda da daxvewili mixra-moxra, rac qalebs ar moswonT da ris gamoc gadawyvetilia jamagiris nawili Camoaklon da Segrovili TanxiT moawyon iseTi darbazi, sadac maT Seaswavlian cekvas, keTilSobil mimoxras, Tavazianobas, ufrosebisadmi pativiscemas, SeiZenen xasiaTis simtkices, eziarebian madlierebas da sxvadasxvagvar sa121

siamovno qcevas. imasac ityodnen, yvela moxelem, Rrma moxucebmac ki, imisaTvis, rom dauyovnebliv ganaTlebuli gaxdnen, yvela saganSi raRac gamocda unda Caabaron. amis wyalobiTo, ganagrZobda mTxrobeli, yvelaferi gamoaSkaravdeba da zogierT vaJbatons Seetyoba, ra biWic brZandebao, _ erTi sityviT, aTasnair aseT da amis msgavs sisuleles Cmaxavdnen. yvelani viTom maSinve ijerebdnen am ambavs, msjelobdnen, bWobdnen, fiqrobdnen. zogierTi ki moiwyenda, Tavs aqnevda da rCevas kiTxulobda, ra eqna, Tu aseTi ram masac daatydeboda Tavs? ra Tqma unda, proxarCinze bevrad ufro nakleb gulubryvilo da morCil adamiansac ki daabnevda es saerTo xmebi. garda amisa, yvela niSnis mixedviT Seucdomlad SeiZleba davadginoT, rom semion ivanoviCi metismet siClungesa da uniWobas iCenda misi gonebisTvis yovelgvari uCveulo azris mimarT da, roca raime axal ambavs gaigebda, jer TiTqos unda gadaeReWa igi da gadaexarSa, azri moeZebna, tvini eWylita da bolos SeiZleba Caswvdomoda mas, Tumca maSinac sruliad gansakuTrebuli, mxolod misTvis damaxasiaTebeli xerxiT... amgvarad semion ivanoviCma uecrad gamoavlina sxvadasxva saintereso, aqamde SeniRbuli Tviseba... hoda, daiwyo miTqma-moTqma da bolos yovelive aman, aTasnairi damatebiT, kancelariamde miaRwia. efeqts isic uwyobda xels, rom baton proxarCins, visac didi xania sul erTnairi ieriT icnobdnen, uecrad gamometyveleba Seecvala: mousvenroba daetyo, gamoxedva mSiSara, gaubedavi da cota ar iyos eWvianic gauxda, fexakrefiT dadioda, krToma da yuris gdeba daiwyo. yvela am Tavis axal TvisebasTan erTad Seuyvarda WeSmaritebis Zieba. WeSmaritebisadmi siyvarulma iqamde miiyvana, rom oriodejer gabeda, TviT demid vasilieviCisTvis ekiTxa, ramdenad swori iyo ambe122

bi, romlebsac dReSi aTobiT igebda. da Tu Cven aq vdumvarT semion ivanoviCis am saqcieliT gamowveul Sedegebze, es mxolod da mxolod imitom, rom guliT vufrTxildebiT mis saxels. amgvarad gadawyvites, rom kacTmoZule gaxda da sazogadoebriv zrdilobas arad agdebso. mere isic Tqves, TiTqos bevri ram fantastikuri sCveviao. da arcTu didad Semcdaran, radgan mravaljer SeniSnes, rom semion ivanoviCi zogjer gamoyeyeCebuli, gaunZrevlad ijda erT adgilas pirdaRebuli da kalamaweuli. am dros igi gonieri arsebis Crdils ufro hgavda, vidre TviT gonier arsebas. xSirad esec xdeboda, rom romelime uneblieT TvalebgaSterebuli vaJbatoni uecrad mis ucabed, amRvreul da raRacis maZebar mzeras SeamCnevda, SekrTeboda, SeSindeboda da maSinve saWiro qaRaldze an melans daaRvenTebda, anda sruliad umaqnis sityvas dawerda. semion ivanoviCis uxamsi saqcieli akrTobda da Seuracxyofda WeSmaritad keTilSobil adamianebs... bolos, erT mSvenier dilas, mas Semdeg, rac kancelariaSi xma dairxa, TiTqos semion ivanoviCi derefanSi Sexvda TviT demid vasilieviCs da Tavisi ucnauri SesaxedaobiT ise SeakrTo, kacma ukanac ki daixiao, ukve eWvi aravis epareboda batoni proxarCinis azrebis fantastikur mimarTulebaSi... am xmam bolos TviT semion ivanoviCamde miaRwia. es rom gaigona, maSinve adga, derefanSi gavida, sakuTari xeliT Camoxsna Sineli, Caicva, gareT gavida da gaurkveveli droiT sadRac gadaikarga. SeeSinda, Tu raRac sxvam miizida misi goneba, _ ar viciT, mxolod es kia, rom arc saxlSi da arc kancelariaSi ramdenime xans aRar gamoCenila... Cven semion ivanoviCis bedis axsnas pirdapir misi fantastikuri mimarTulebiT ar daviwyebT. magram gana Seg123

viZlia ar movaxsenoT mkiTxvels, rom Cveni gmiri, kaci ubralo da morCili, vidre xalxSi moxvdeboda, cxovrobda TavisTvis karCaketilad, iyo Cumi da TiTqos saidumloebiT moculi, rameTu peskize Tavisi ukanaskneli cxovrebis Jams Tejirs ukan iwva sawolze, dumda da TiTqmis aravis ekareboda. orive misi Zveli Tanamcxovrebi masaviT atarebda wuTisofels. orTaveni TiTqos aseTive saidumloebiT moculni iyvnen da TxuTmeti weliwadi Tejirs ukan wolaSi gaatares. patriarqalur simSvideSi erTmaneTis miyolebiT gadioda netari, mTvlemare dReebi da saaTebi da radgan garSemo yvelaferi Tavisi wesiTa da rigiT midioda, arc semion ivanoviCs da arc ustinia feodorovnas aRar axsovdaT, rodis Sehyara isini bedma. `ar vici, aTi, TxuTmeti an iqneb ocdaxuTi weliwadi iyos, _ eubneboda qali zogjer Tavis axal mdgmurebs, _ rac CemTan dabinavda, RmerTma acxonos~. da amitom bunebrivia, rom sazogadoebas uCvevi Cveni gmiri gaocebuli darCa da ar esiamovna, roca swored erTi wlis win es darbaiseli da Tavmdabali adamiani uecrad Tavisi axali mezoblebisa da amxanagebis, aTiode xmauriani da mousvenari axalgazrda biWis wreSi aRmoCnda. semion ivanoviCis gauCinarebam didi SeSfoTeba gamoiwvia mobinadreTa Soris. jer marto imitom, rom igi diasaxlisis rCeuli gaxldaT. Tanac pasporti, diasaxliss rom hqonda Cabarebuli, sadRac gadakarguliyo. ustinia feodorovna, rogorc yovel aseT kritikul SemTxvevaSi, gacecxlda, ori dRe da Rame aginebda da lanZRavda mdgmurebs, moTqvamda, mdgmuri wiwilasaviT damiSines, imav `mavne mqirdavebma~ damiRupeso, mesame dRes ki yvelani gareT gayara, moZebneT da, radac unda dagijdeT, mkvdari an cocxali momgvareTo. saRamos pirveli
124

movida gadamwyeri sudbini da ganacxada, gaqceuli Zvelmanebis bazarSi vnaxe, sxvaganac kudSi vdie, gverdiTac vedeqi, magram gamolaparakeba ver gavubede, axlosac ki viyavi misgan, roca krivoize saxls cecxli waekidao. naxevari saaTis Semdeg movidnen okeanovi da raznoCineli kantarevi. maTac sityvasityviT igive gaimeores; Cvenc axlos videqiT, sul raRac aTiode nabijze, magram verc Cven gavbedeT gamolaparakeba, ise ki orTavem SevniSneT, rom semion ivanoviCi loT maTxovars dahyvebodao. bolos, roca yvela mdgmurma Seiyara Tavi, gadawyvites, proxarCini albaT sadme axlosaa da male movao, magram adrec yvelam vicodiT, loT maTxovarTan rom dadiodao. loT maTxovars, xelidan wasul kacs, SfoTisTavsa da mliqvnels, albaT raRaciT moexibla semion ivanoviCi. semion ivanoviCis dakargvamde swored erTi kviriT adre mobrZanda da Tan Tavisi amxanagi remnevi moiyvana. cota xans aq icxovra, mohyva, rom simarTlisTvis vitanjebi, winaT sxvadasxva mazraSi vmsaxurobdi, erTxel revizori dagveca Tavso, me da Cemi wre simarTlisTivs davisajeTo. mere peterburgSi Camovedi, porfiri grigorieviCs davuCoqe da misi TxovniT erT-erT kancelariaSi mimiRes, magram bedi ar mwyalobda, aqedanac damiTxoves, Semdeg es kancelariac gaauqmes da sxva saxeliT aRadgines; moxeleTa axal StabSi aRar mimiRes samsaxurisadmi sruliad uvargisobis da sxva gareSe saqmisadmi didi niWis, Tan simarTlismoyvareobisa da mtrebis xrikebis gamoo. ambis moyola rom gaaTava, romlis drosac batoni zimoveikini wamdauwum loSnida Tavis SublSekrul da gauparsav megobar remnevs, rigrigobiT mdablad daukra Tavi yvelas, vinc ki am dros oTaxSi iyo, maT Soris mosamsaxure qals avdotiasac, yvelas mwyaloblebi uwoda da daumata, uR125

irsi, abezari, Taxsiri, TavaSvebuli da suleli kaci varo. yovelive amis gamo patiebac iTxova, erTi ubeduri da ubralo adamiani gaxlavarTo. raki mfarveloba moiTxova, batoni zimoveikini, romelic xumara kaci gamodga, metismetad gamxiarulda, ustinia feodorovnas xelebi daukocna, miuxedavad imisa, rom qali Tavmdablad umtkicebda, erTi ubralo qali var, aznauri ar gegonoo. dabolos dahpirda mTel sazogadoebas, saRamoTi giCvenebT SesaniSnav saxasiaTo cekvaso. magram meore dResve misi saqme cudad damTavrda. ar vici, saxasiaTo cekva metismetad saxasiaTo gamodga, Tu, ustinia feodorovnas sityviT rom vTqvaT, `Semarcxvina da Tavlafi damasxa, me ki TviT iaroslav iliCs vicnob da rom mindodes, ukve didi xania oberoficris coli gavxdebodi~, _ es kia, rom zimoveikini iZulebuli gaxda, iqidan wabrZanebuliyo. wavida, mere isev dabrunda, kvlav upatiod gaaZeves, Semdeg semion ivanoviCis ndoba da siyvaruli moipova. sxvaTa Soris, axali Sarvali aacala da bolos isev semion ivanoviCis saxiT moevlina iqaurobas. rogorc ki diasaxlisma Seityo, semion ivanoviCi cocxalia, kargadaa da pasporti ukve saZebneli aRar ariso, guls moeSva da mosasveneblad gavida. am dros zogierTma mdgmurma gadawyvita didi ambiT Sehgebeboda ltolvils: raza gaafuWes, dakargulis sawols Tejiri moaSores, odnav aSales logini, aiRes da CvenTvis cnobili skivri loginze ferxTiT dadges, sawolze ki daawvines rZali, ese igi Tojina, romelic diasaxlisis Zveli Tavsafris, CaCisa da salofidan gaakeTes da ise daamsgavses rZals, rom adamiani marTlac advilad motyuvdeboda. muSaoba rom daamTavres, semion ivanoviCis mosvlas daelodnen, undodaT, movidoda Tu ara, euwyebi126

naT misTvis, mazridan rZali gewvia da Tejirs ukan gelodeba is sabralo, isao. magram elodnen, elodnen, elodnen-elodnen... am lodinSi mark ivanoviCma ukve naxevari Tvis jamagiri waago mdgmurebTan, prepolovenkosa da kantarevTan; okeanovs ki wagebis gamo cxviri dausies da gauwiTles banqos qaRaldiT; mosamsaxure avdotiam TiTqmis gamoiZina da orjer daapira adgoma, SeSis motana da Rumlis danTeba, zinovi prokofieviCi ki TaviT fexamde gaiwuwa, radgan wamdauwum gareT garboda, semion ivanoviCi xom ar modiso; magram aravinac ar mosula _ arc semion ivanoviCi da arc loTi maTxovari. bolos yvela dawva da, yoveli SemTxvevisTvis, rZali Tejirs ukan datoves; mxolod oTx saaTze moisma WiSkarze braxuni. Tanac iseTi magari braxuni, rom momlodineebs sruliad aunazRaurdaT garja. abraxunebda is, swored semion ivanoviCi, batoni proxarCini. magram iseT dReSi iyo, rom yvela gaocda da rZali aRaravis gaxsenebia. dakarguli ugrZnoblad dabrunda. Sin Semoiyvana, ukeT, ki ar Semoiyvana, mxarze gadakidebuli Semoitana gawuwulma, siciviT akankalebulma, Camoxeul-CamofleTilma Ramis meetlem. diasaxlisis SekiTxvaze, ase sad daTvra es ubedurio, meetlem upasuxa: mTvrali ar gaxlavT, wveTic ara aqvs daleuli, amas marTals mogaxsenebT, oRondac ar vici Wkuadabnelebulia, ar vici gamoSterebulia Tu dambladacemulio. ukeT rom dahkvirvebodnen, Rumels miayudes da marTlac darwmundnen: arc mTvrali iyo, arc dambladacemuli, sul sxva raRac ambavi iyo mis Tavs, radgan semion ivanoviCi enas ver abrunebda, TiTqos saxe emanWeboda da mxolod Tvalebs afaxulebda. gaocebiT misCereboda Ramis samosSi gamowyobil xan erTsa da xan meore mdgmurs. Semdeg meetles dauwyes gamokiTxva, saidan wam127

oiyvaneo? `saidan da, _ upasuxa man, _ kolomnidan. mxiaruli moqeifeni exvia gars. ver getyviT, vin iyvnen, jandabas maTi Tavi, batonebi Tu mdabioni. hoda, ai, am saxiT Camabares, ar vici, Cxubi mouvida Tu krunCxvam mouara. RmerTma uwyis, ra moxda, ise ki mxiaruli, kargi batonebi iyvnen!~... semion ivanoviCi aiyvanes, zorba mxrebze gaidves da sawolze daawvines. magram roca dawolisas fexi Tojinasa da sanukvar skivrs wamohkra, Semzaravad Sehyvira, oTxze dadga, akankalebulma, sadamdec miswvda, sawols xelebi Semoxvia da dafeTebuli, magram saocrad mtkice mzeriT yvela iq myofT TiTqos amcnobda, rom umal Tavs moiklavda, vidre Tavisi ubadruki qonebis Tundac mesameds sxvas dauTmobda... semion ivanoviCi or Tu sam dRes iwva Tejirs amofarebuli, qveynierebasa da yovelgvar mRelvarebas mowyvetili. rogorc xdeba xolme, meore dRes ukve yvelam daiviwya; dro Tavisi wesiTa da rigiT midioda. saaTi saaTs, dRe dRes cvlida. avadmyofis damZimebul, gaxurebul Tavs naxevrad Zili da naxevrad bodva daeufla; magram mSvidad iwva, arc kvnesoda da arc arafers uCioda, piriqiT, gayuCebuli iyo, dumda da iTmenda, sawols ise mihkvroda, rogorc miekroba miwas kurdReli, monadireTa xmas rom gaigonebs. zogjer binaSi xangrZlivi, sevdismomgvreli siCume Camovardeboda, es imas niSnavda, rom yvelani samsaxurSi iyvnen wasuli da gamoRviZebul semion ivanoviCs SeeZlo, ramdenic surda, gaeqarvebina mowolili sevda. ayuradebda xmaurs, romelic axlodan, samzareulodan moismoda, sadac diasaxlisi fusfusebda, anda mosamsaxure avdotias gacveTili fexsacmlis fratuns, roca igi oxvriTa da krusuniT alagebda, gvida da asufTavebda yvela kuTxes. ase gadioda mTvlemare, zanti
128

da mosawyeni saaTebi, iseTive mosabezrebeli, rogoric samzareuloSi magididan varclSi Tanabari xmauriT Camdinare wyali. bolos mdgmurebi brundebodnen, rigrigobiT anda jguf-jgufad da semion ivanoviCs neba-neba SeeZlo moesmina, rogor aZagebdnen isini aminds, iTxovdnen saWmels, xmaurobdnen, Tambaqos eweodnen, ilanZRebodnen, erTmaneTs elaqucebodnen, banqos TamaSobdnen da Cais dalevis win finjnebs awkarunebdnen. semion ivanoviCi angariSmiucemlad wamodgomasa da kanonis mixedviT sxvebTan erTad Cais dalevas daapirebda, magram isev Zili moereoda da ise egona, TiTqos ukve didi xania magidas uzis, Cais Seeqceva da baasobs, rom zinovi prokofieviCma dro ixelTa da saubarSi CaurTo raRac ambavi rZlebsa da sxvadasxva kargi adamianis maTdami zneobriv damokidebulebaze. semion ivanoviCs maSinve surda misTvis aexsna da epasuxa, magram danarCenebis mier warmoTqmulma frazam `araerTxel SemCneulia~, myisve pirze Seayina pasuxi, ise rom semion ivanoviCma imaze ukeTesi veraferi moigona, kvlav ocnebebs miscemoda, warmoidgina, TiTqos dRes pirveli ricxvia da maneTianebs iRebs Tavis kancelariaSi. qaRaldi iqve, kibeze gaxsna, miixed-moixeda, rac SeiZleba swrafad gayo Suaze miRebuli kanonieri sazRauri da Ceqmis yelSi damala, Semdeg aqve, kibeze, gadawyvita _ ainunSic ar Caugdia is ambavi, rom ZilSi Tavis sawolze moqmedebda _ rogorc ki Sin mividoda, maSinve gadaexada diasaxlisisTvis saWmel-sasmlisa da binis qira, Semdeg cota aucilebeli ram eyida da zogierTisTvis, viTomda winaswar ganzraxvis gareSe, ucabedad gaegebinebina, TiTqos jamagiri dauqviTes, aRaraferi darCa da axla rZalsac veRarafers gaugzavnis. amasTan surda aqve rZlis gamo mwuxareba gamoeTqva, xvalac da zegac masze bev129

ri elaparaka da aTiode dRis Semdegac sxvaTa Soris, gakvriT eTqva im qalis siRaribeze, raTa amxanagebs ar daviwyebodaT es ambavi. es rom gadawyvita, dainaxa, andrei efimoviCic, swored is dabali, mudam mdumare meloti kaci, romelsac kancelariaSi sami oTaxi aSorebda semion ivanoviCs da mTeli am oci wlis ganmavlobaSi xmac ar gaucia misTvis, aqve, kibeze dgas, Tavis vercxlis maneTianebs iTvlis, Tavs aqnevs da ambobs: `fulia, batono! Tu fuli ara gaqvs, arc fafa geqneba _ amatebs amasac mkacrad, kibeze Cadis da ukve parmaRze gasuli askvnis, _ me ki, batono Cemo, Svidi myavs, Svidi~. am sityvebiT melotma kacma, romelic albaT agreTve ver amCnevda, rom aCrdiliviT moqmedebda da ara cxadSi, erT arSinsa da gojze aswia xeli iatakidan, mere TandaTan dabla dauSva da CaibuzRuna, ufrosi ukve gimnaziaSi dadiso; Semdeg aRSfoTebiT Sexeda semion ivanoviCs, TiTqos swored batoni proxarCinis brali iyo, rom Svidi hyavda, qudi Tvalebze Camoifxata, Sineli Seibertya, marcxniv gauxvia da miimala. semion ivanoviCs Zalian SeeSinda, da Tumca savsebiT darwmunebuli iyo Tavis ucodvelobaSi erT WerqveS Svideulis arasasiamovno TavSeyris gamo, sinamdvileSi mainc ise gamodioda, viTom swored semion ivanoviCs miuZRoda brali. hoda, SeSinebuli gaiqca, radgan moeCvena, TiTqos meloti kaci dabrunda, sadacaa daeweva, rom jibeebi dauCxrikos da mTeli sazRauri waarTvas, isev im Tavis Svideulis gamo da mtkiced uaryofs yovelgvari rZlebis raime SesaZlebel damokidebulebas semion ivanoviCisadmi. batoni proxarCini ukan mouxedavad garboda, suli exuTeboda... mis gverdiT mravali adamiani mirboda da yvela Tavisi mokle frakebis ukana jibeebSi sazRaurs aCxarunebda; bolos yvela gaiqca, agrialda
130

saxanZro sayvirebi da xalxis talRam TiTqmis mxrebiT miiyvana igi im xanZramde, romelsac loT maTxovarTan erTad ukanasknelad eswreboda. loTi, _ sxvagvarad rom vTqvaT, batoni zimoveikini _ ukve iq iyo, semion ivanoviCs Seegeba. myis datrialda, xeli CasWida da Suagul xalxSi Seiyvana. iseve, rogorc maSin, cxadSi, mis garSemo gugunebda da xmaurobda auareba xalxi, romelsac gaeWeda mTeli fontanka orive xids Soris da yvela axlomaxlo quCebi da Sesaxvevebi; sul ise, rogorc maSin, xalxma loT maTxovarTan erTad semion ivanoviCic mesers iqiT gaitana da CaWeda SeSiT gamotenil uzarmazar ezoSi, romelic Zvelmanebis bazridan Tu garSemo mdebare saxlebsa da samikitnoebidan TavSeyril mayurebels aevso. semion ivanoviCi maSindeliviT xedavda yvelafers da maSindeliviT ganicdida; bodviTa da cieb-cxelebiT areul tvinSi uelavda da ukrToda sxvadasxva ucnauri saxe. zogierTi gaixsena kidec. erT-erTi is veeba, erTi saJenis simaRle da erTi arSinis sigrZe ulvaSiani warmosadegi vaJbatoni iyo, xanZris dros rom zurgs ukan edga semion ivanoviCs da wauTaqa kidec, roca Cvenma gmirma aRtacebis msgavsi raRac igrZno da fexebi daabakuna, TiTqos amiT surda taSi daekra saxanZro razmis yoCaRi biWebisTvis, romelTac mSvenivrad xedavda Tavis maRlobidan. meore ki swored is brge biWi iyo, qvemodan rom mjiRi amohkra, raTa meore Robeze Seesva, roca semion ivanoviCma TiTqmis gadawyvita meserze gadamZvraliyo da viRac gadaerCina. im buasiliani moxucis saxemac gauelva, raRac ZonZSemortymuli bambis dafleTili xalaTi rom ecva. moxuci jer kidev xanZris dawyebamde mdgmurebs orcxobilasa da Tambaqos sayidlad gaegzavnaT duqanSi, axla ki sarZeviTa da CareqianiT xelSi miarRvevda xalxs, raTa mieRwia saxlamde,
131

sadac col-Svili da leibqveS amodebuli ocdaaTi maneTi da aTi Sauri ewvoda. magram yvelaze cxadad xedavda im Rarib, codvil dedakacs, araerTxel rom elandeboda avadmyofobis dros, _ axlac swored ise xedavda, rogorc maSin _ zurgze naqsov tomaramogdebuls, ZonZebSi gamoxveuls, fexze qalamanwamocmuls, joxiT xelSi. qali mexanZreebsa da xalxze xmamaRla gahkioda, joxs da xelebs aqnevda da gaiZaxoda: RviZlma Svilebma gamomagdes da ori TiTo Saurianic damekargao. Svilebi da Saurianebi, Saurianebi da Svilebi _ wamdauwum imeorebda imdenad uazrod, rom xalxma veraferi gaugo da bolos zurgi Seaqcies. magram qali ver isvenebda, gauCereblad kioda, Rmuoda, xelebs aqnevda. TiTqos araviTar yuradRebas ar aqcevda arc xanZars, sadac igi xalxis talRas Semoegdo, arc adamianebs, mis garSemo rom trialebdnen, arc sxvis ubedurebas da arc muguzlebsa da naperwklebs, Tavze rom eyreboda iqve mdgom adamianebs. bolos batonma proxarCinma igrZno, rom SiSma aitana, radgan aSkarad xedavda, es tyuilubralod ar xdeba da ase iolad ar Camivliso. da marTlac iqve, mis axlos SeSebze SemZvraliyo glexi, romelsac gaglejili, uqamro zedatani ecva da wver-ulvaSi Setrusvoda. is semion ivanoviCis winaaRmdeg aqezebda mTel xalxs. xalxi matulobda, glexi ki yvirils ganagrZobda. Tavzardacemul baton proxarCins uecrad gaaxsenda, rom es swored is meetle iyo, romelic xuTi wlis win araadamianurad moatyua, vidre fuls miscemda, WiSkarSi stuca Tavi da ise mousva, TiTqos SiSveli fexebiT gavarvarebul qvafenilze garboda. gulgaxeTqil proxarCins surda eTqva raRac, eyvira, magram xma uwydeboda, grZnobda, gaafTrebuli brbo Wreli gveliviT exveoda, awveboda, axrCobda. Tavs saocari Zala
132

daatana da gaaRviZa. am dros dainaxa, rom yvelaferi iwvis, iwvis mTeli misi kuTxe, Tejiri, mTeli bina ustinia feodorovnasa da yvela mis mdgmurTan erTad, iwvis misi sawoli, baliSi, sabani, skivri da bolos misi fasdaudebeli leibi. semion ivanoviCi fexze wamoxta, leibs xeli wamoavlo da gaiqca. magram diasaxlisis oTaxSi, sadac ase ubodiSod Seirbina Cvenma fexSiSvela da perangisamara gmirma, xeli staces, Sekres da didi ambiT isev Seitanes Tejirs ukan, romelic srulebiT ar iwvoda, cecxli Tejirs ki ara, semion ivanoviCis tvins ekida Turme, da sawolze daawvines. msgavsad imisa, rogorc Caawvens xolme samgzavro yuTSi CamofleTili wvergauparsavi da gorozi mearRne-msaxiobi Tavis klouns, romelmac iboboqra, yvelas scema, eSmaks suli mihyida da axla ki momaval warmodgenamde unda ganisvenos skivrSi eSmaks, zangebs, takimasxaras, mamzel katerinasa da mis bednier sayvarel _ samazro policiis ufros kapitanTan erTad. yvelani myisve semion ivanoviCs Semoexvivnen. didma da pataram mis sawolTan moiyara Tavi da avadmyofs daaSterdnen. yvela raRacas moeloda. amasobaSi avadmyofi gamofxizlda, magram Sercxva Tu sxva ramem Seawuxa, rac Zala da Rone hqonda, sabans daeqaCa, albaT surda TanamgrZnobTa yuradRebas damalvoda. bolos mark ivanoviCma pirvelma daarRvia siCume. man tkbilad dauwyo laparaki semion ivanoviCs. uTxra, unda damSviddeT, avadmyofoba cudia da samarcxvino, ase mxolod patara bavSvebi iqcevian, unda gamojanmrTeldeT da samsaxurSi waxvideTo. es Segoneba mark ivanoviCma xumrobiT daamTavra, rom avadmyofebs jerjerobiT jamagirs ar uniSnaven da, radgan mtkiced icis, rom Cinebic ar ematebaT, misi azriT, aseTi mdgomareoba maincdamainc saxarbielo ar aris. erTi
133

sityviT, etyobodaT, rom yvelas marTla ebraleboda semion ivanoviCi da guliT TanaugrZnobdnen. magram semion ivanoviCi saocrad uzrdelad ganagrZobda wolas, xmas ar iRebda da sul ufro da ufro exveoda sabanSi. mark ivanoviCma Tavi damarcxebulad ar cno, guli gaimagra da isev tkbilad dauwyo saubari semion ivanoviCs, radgan icoda, rom avadmyof kacs ase unda moqceoda. semion ivanoviCs ki arafris gageba ar surda, piriqiT, undoblad raRac CaibuzRuna da ucbad ise mtrulad miixed-moixeda, kacs egoneboda, surs yvela Tavisi TanamgrZnobi mospos da gaanadguroso. axla ki gaCumeba aRar SeiZleboda: mark ivanoviCma veRar Seikava Tavi da dainaxa ra, kacs gadaewyvita jiutad Tavisaze mdgariyo, gajavrda da pirdapir da yovelgvari tkbili moiarebis gareSe ganucxada, rom droa adges, eyofa goraoba. dRisiTa da RamiT xanZarze, rZalze, loTebze, boqlomebze, skivrebsa da, eSmakma dalaxvros, kidev vin icis, raze _ yvirili sisulelea, uzrdelobaa da Seuracxmyofelia adamianisTvis, radgan Tu TviT semion ivanoviCs Zili ar surs, sxvebs daacalos. da bolos daumata: es yvelaferi kargad daixsomeo. mark ivanoviCis sityvam STabeWdileba moaxdina, semion ivanoviCi maSinve miubrunda orators da mtkiced, Tumca jer isev susti, CaxleCili xmiT ganucxada: `xma Caiwyvite, Se lawirako, Sena! amao moubaro! enabilwo! yeyeCo! Tavadi myavxar, ha? gesmis, raSia saqme?~ es rom gaigona, mark ivanoviCi afeTqda, magram raki mixvda, avadmyof kacTan hqonda saqme, didsulovnad apatia, piriqiT, scada Seercxvina, magram xma Cauwyda, radgan semion ivanoviCma maSinve miaxala, sasacilod Tavs aravis avagdebineb, miuxedavad imisa, rom mark ivanoviCma leqsi SeTxzao. orwuTiani siCume Camovarda, bolos mark ivanoviCi gons moego
134

da pirdapir, gasagebad da sakmaod mWevrmetyvelurad ganucxada semion ivanoviCs: unda icode, rom keTilSobil adamianTa Soris imyofebio, da `isic unda gesmodes, mowyaleo batono, rogor epyrobian pativcemul pirovnebas~. saWiroebis SemTxvevaSi mark ivanoviCma icoda mWevrmetyveluri laparaki da Tavisi msmenelebis Segoneba. Tavis mxriv semion ivanoviCi, albaT Cveuli mdumarebis gamo, laparakobda da moqmedebda ufro nawyvet-nawyvetad. garda amisa, roca, magaliTad, grZeli winadadebis warmoTqma sWirdeboda, am winadadebaSi CaRrmavebis kvaldakval, yoveli sityva TiTqos Sobda meore sityvas, meore Tavis warmoSobisTanave mesames, mesame _ meoTxes da ase Semdeg, ase rom, piri evseboda, yelSi raRac uRitinebda da bolos dagubebuli sityvebi saocari xatovani uwesrigobiT swydebodnen mis bageebs. ai, ratom iyo, rom semion ivanoviCi, es Wkviani kaci, zogjer saSinel sisuleleebs roSavda: `styui, _ gaiZaxoda igi axla, _ Se moqeife axalgazrdav, Sena! magram gudas rom moikideb da samaTxovrod iwanwaleb, maSin naxav; Sen xom Tavisufali moazrovne xar, Taxsiri xar; ai esec Sen, meleqsev!~ _ nuTu kidev bodavT, semion ivanoviC? _ yuri migde, _ upasuxa semion ivanoviCma, _ bodavs suleli, loTi bodavs, ZaRli bodavs, brZeni ki keTilgonierebas emsaxureba! gesmis, Sena, saqme ar ici, Se mawanwala, Se mwignobaro, Sena! hoda, ise daiwvebi, verc ki gaigeb, Tavi rogor mogewveba, diax, gaige axla? _ diax... ese igi... ese igi amas rogor ambobT, semion ivanoviC, Tavi mogewvebao?.. mark ivanoviCma verc ki daamTavra, radgan yvelam dainaxa, rom semion ivanoviCi jer kidev ar gamofxizlebuliyo da bodavda; magram diasaxlisma ver moiTmina da
135

maSinve SeniSna, krivoize mdebare saxli qaCali gogos gamo daiwva, iq qaCali gogo cxovrobda, sanTeli daanTo da sakuWnaos waukida. me ki aseTi ram ar damemarTeba, Cems binaSi yvelaferi rigze iqnebao. _ semion ivanoviC! _ daiRriala ganrisxebulma zinovi prokofieviCma da diasaxliss sityva gaawyvetina. _ semion ivanoviC, Se aseTo da iseTo, Se CamorCenilo, ubiro kaco, ra vqnaT axla, gexumroT gana im Tqvens rZalze Tu cekvis gamocdebze? _ ici, ra giTxra, _ upasuxa Tavis keTilismyofelebze sabolood gamwyralma Cvenma gmirma, ukanaskneli ZalRone moikriba da loginidan wamoiwia, _ vinaa Seni masxara? TviTon xar masxara, ZaRlia masxara, Se marTla masxarav, me ki, Cemo batono, Seni brZanebiT masxara ar gavxdebi, gesmis, lawirako, Seni msaxuri ar gaxlavar, batono! semion ivanoviCs kidev raRacis Tqma undoda, magram Zala aRar eyo da loginze daeca. gulSematkivrebi gaocebuli darCnen da piri daaRes, radgan mixvdnen, rac mis Tavs iyo, da ar icodnen, ra moemoqmedaT; ucbad samzareulos kari aWrialda, gaiRo da loTma megobarma, _ anu sxvagvarad batonma zimoveikinma, _ mokrZalebiT Semohyo Tavi. man Cveulebisamebr frTxilad daynosa iqauroba. TiTqos moelodneno, yvelam erTbaSad dauqnia xeli, rom Cqara Semosuliyo. metismetad gaxarebuli zimoveikini, Sinelis gauxdelad, aCqarebiTa da sruli mzadyofniT mivida semion ivanoviCis sawolTan. Canda, zimoveikins sifxizlesa da jafaSi gaetarebina is Rame. marjvena loyaze raRac hqonda mikruli; SeSupebuli quTuToebi daCirqebul Tvalebs daenama; fraki da danarCeni tansacmelic Camohglejoda, masTan samosis
136

mTeli marcxena mxarisTvis TiTqos raRac saZageli lafi SeesxaT. iRliis qveS viRacis violino amoedo, romelic sadRac mihqonda gasayidad. rogorc Cans, arc Semcdaran, saSvelad rom uxmes, radgan gaigo Tu ara, saqme raSic iyo, am aurzauris amtex semion ivanoviCs miubrunda da upiratesobis mqone adamianiviT, romelmac garda am Tavisi upiratesobisa, raRac xerxic icis, uTxra: `ra iyo, senka? adeqi! ras sCadi, senka, brZeno proxarCin, keTilgonierebas uxme! Torem Tavxedoba Tu daiwye, loginidan fexiT CamogaTrev, kmara Tavis agdeba~. aseTma mokle, magram Zlierma sityvam gaaoca damswreni; amaze metad gaocdnen, roca dainaxes, rom semion ivanoviCma gaigona Tu ara es yvelaferi da am pirovnebas Sexeda, ise daibna, Secbunda da SekrTa, rom mxolod ZlivZlivobiT gamoscra, Tanac CurCuliT: `Se ubeduro, Sena, gaswi aqedan, _ Tqva man, _ Se ubeduro da qurdo! gesmis? kiko xar, kiko!~ _ ara, Cemo Zmao, _ gabmiT upasuxa zimoveikinma, romelic ixtibars ar itexda, _ cudia, Cemo brZeno Zmao, proxarCino, proxarCinelo kaco! _ ganagrZobda zimoveikini semion ivanoviCis kiloTi da siamovnebiT acecebda Tvalebs. _ nu yoyloCinob! damSviddi, senia, damSviddi, Torem dagabezReb, yvelafers, yvelafers vityvi, Cemo Zmao, gesmis? mgoni, semion ivanoviCma yvelaferi gaigo, radgan bolo sityvebi rom moismina, SekrTa da ucbad dabneulad daiwyo aqeT-iqiT cqera. STabeWdilebiT kmayofil zimoveikins surda ganegrZo, magram mark ivanoviCma maSinve Seawyvetina da roca semion ivanoviCi gaCumda, dawynarda da TiTqmis sruliad damSvidda, didxans da Tavazianad dauwyo mSfoTvares Segoneba, rom `iseTi azrebis gamoTqma, rogoric mas axla TavSi utrialebs, jer erTi, usarge137

bloa da meorec, araTu usargeblo, mavnec, da bolos imdenad mavne ara, ramdenad sruliad uzneo; da amis mizezi isaa, rom semion ivanoviCi acdunebs danarCenebs da cud magaliTs aZlevs maT~. yvelani elodnen, rom aseTi sityva keTilgonivrul Sedegs gamoiRebda. miT umetes, rom axla semion ivanoviCi sruliad damSvidebuli iyo da TavSekavebulad pasuxobda. Zmurad mimarTes, hkiTxes, ase ram SegaSinao? semion ivanoviCma upasuxa, magram narTaulad. mas Seesityvnen; semion ivanoviCmac Tavis mxriv upasuxa. TiTo-TiTojer kidev Seepasuxnen erTmaneTs, Semdeg ki yvelani Caerivnen, radgan laparaki iseT saocar da ucnaur saganze Camovarda, arc erTma ar icoda, ra eTqva da rogor eTqva. kamaTma bolos TavSeukavebeli xasiaTi miiRo, mouTmenlobam yvirili gamoiwvia, yvirilma _ cremlebic ki. bolos gacofebulma mark ivanoviCma ukan daixia. man ganacxada _ aseTi kerketi kaci arasodes minaxavso. oplevanievma gadaafurTxa, okeanovs SeeSinda, zinovi prokofieviCs Tvalze cremli moadga, ustinia feodorovnam ki moTqma gaaba: `kvdeba Cemi mdgmuri, gagiJda, upasportod kvdeba eg ubeduri, axla veRar ityvis, sad aqvs da me sacodavs aqeT-iqiT TreviT suls amomxdian.~ erTi sityviT, bolos yvelasTvis aSkara Seiqna, rom rac daTeses, imaze aTasjer meti moimkes. niadagi noyieri aRmoCnda da semion ivanoviCma Tavi isaxela maT wreSi da gvarianadac isaxela. gaCumdnen, radgan dainaxes ra, semion ivanoviCi yovelive aman Seacbuna da SeakrTo, TviT TanamgrZnobnic Secbnen... _ rogor! _ daiRriala mark ivanoviCma,_ netav ram SegaSinaT? ram gagagiJaT ase? Tqvenze vin fiqrobs, batono? an ki gaqvT SiSis ufleba? vina xarT? ra xarT? nuli da araraoba, ai ra xarT! ras atexeT aurzauri?
138

raxan quCaSi dedakaci gasrises, gana Tqvenc gagsresen? romelime loTma jibes Tu ver mouara, gana Tqvenc kalTas mogaWrian? saxli Tu daiwva, gana Tqvenc Tavi mogewvebaT? ase xom ar ggoniaT, batono? marTla xom ar ggoniaT ase? _ briyvi xar, briyvi! _ butbutebda semion ivanoviCi, _ cxviri rom mogaWamon, purs ise Caatan, verc ki SeamCnev... _ yeyeCi var, dae viyo yeyeCi, _ yviroda mark ivanoviCi, romelic semion ivanoviCis sityvebs ver Caswvda, _ iqneb var kidec yeyeCi! magram me xom gamocda ara maqvs Casabarebeli, arc cols virTav, arc cekvis swavla mWirdeba; skami, romelzedac vzivar, ar Camitydeba, Cemo batono. rao, batono, adgili ar gveyo? iataki fexqveS gvengreva? _ viTom rao, Sen SegekiTxebian? daxuraven da morCa. _ ara. ras daxuraven?! kidev ra moxda, a? _ loTi xom Camoagdes... _ Camoagdes, magram is xom loTia, Cven ki adamianebi varT. _ adamianebi. is ki dgas, dgas da aRaraa... _ ara! ki magram, vin dgas? _ vina da kancelaria... kan-ce-la-ria!!! _ kancelaria xom saWiroa, Tqve RvTis glaxav, Tqvena? _ saWiroa, ho! dResac saWiroa, xvalac, zeg ki rogorme saWiro aRar iqneba. ai, amas winaT miTxres... _ mTeli wlis jamagirs xom mogcemen! Toma xarT, urwmuno Toma! xanSiSesulobis gamo sxva adgilas dagdeben pativs... _ jamagiri? jamagiri davxarje, qurdebi movlen,
139

fuls waiReben; me ki rZali myavs, rZali, gesmis? rZali! koWo... _ rZali! kaci xarT... _ kaci; me kaci var, Sen ki nakiTxi, suleli, gesmis, koWo, koWi xar, ai ra! me SensaviT ar vmasxrob, ara! erTi iseTi adgilia, aiRebs da mospobs adgils. demidic, demid vasilieviCic ambobs, moispoba adgili... _ eh, demid, demid! Se uzneo, aki... _ hoda, morCa, uadgilod darCebi; mere uyare kakali... _ bolos da bolos, an styuiT, anda sul gagiJdiT! ubralod gviTxariT, Tu asea. gamotydiT! amaSi samarcxvino araferia! gagiJdi, Zmao, xom? _ gagiJda! Wkuaze SeiSala! _ gaisma irgvliv da yvelani sasowarkveTilebiT xelebs imtvrevdnen, diasaxlisi ki ukve orTave xeliT Cafrenoda mark ivanoviCs, eSinoda, semion ivanoviCi ar gaglijoso. _ warmarTi xar, Se warmarTo sulo, Sena, brZeni xar, senia! _ evedreboda zimoveikini. _ uwyinari, lamazi, Tavaziani! ubralo, saTno!.. gesmis? yvelaferi saTnoebiT mogdis; Tavze xelaRebuli da suleli ki me var, me, maTxovari; ai, keTilma adamianma ar mimatova; pativi mca; misi da diasaxlisis madlobeli var; xom xedav, mdablad Tavs vukrav, diax, diax. vals vixdi, vals, diasaxliso! _ am dros zimoveikinma marTlac raRac metismeti RirsebiT yvelas mdablad Tavi daukra. amis Semdeg semion ivanoviCma isev moindoma laparaki, magram ar daanebes. yvela evedreboda, arwmunebda da bolos imas miaRwies, rom semion ivanoviCs Sercxva da susti xmiT moindoma Tavisi azri gamoeTqva. _ hoda, Zalian kargi, _ Tqva man, _ rom lamazic
140

vyofilvar, mSvidic, masTan saTnoc, erTgulic da saimedoc; sisxlis, ici, sisxlis ukanasknel wveTs, gesmis, lawirako, kiko... dae darCes adgili; me xom Raribi var; magram rom adgebian, kiko Sena, _ da waiReben, axla gaCumdi da mismine, rom adgebian da... waiReben, morCa... aris da aRaraa, Cemo Zmao... gesmis? me ki, Zmao, gudaakidebulma unda viaro, gesmis? _ senka! _ aRrialda gaSmagebuli zimoveikini da Tanac iseTi xmiT, rom amjerad amtydari xmauri dafara. _ Tavisuflad moazrovne xar! axlave dagasmen! vin xar? ra xar? SfoTisTavi, Se CerCeto, Sena! SfoTisTavsa da sulels, gesmis, gagagdeben, vina xar?! _ swored eg aris da... _ ra aris?! aba ra unda uyo amas... _ vin amas?.. _ ager es Tavisufali kacia, mec Tavisufali var; magram rom wevxar, wevxar... ai... _ ra ai? _ Tavisufali moazrovne xdebi... _ Ta-vi-su-fa-li mo-az-r ov-ne! Tavisufali moazrovne TviTon xar, senka!.. _ sdeq!.. _ daiZaxa batonma proxarCinma, xeli Caiqnia da atexili aurzauri CaaxSo. _ gaige, gaige, briyvo: mSvidi var, dRes var mSvidi, xval var mSvidi, zeg ki aRar viqnebi mSvidi, tlanqad moviqcevi, qamris balTas gdruzav da mere naxe Tavisufali moazrovne!.. _ bolos da bolos, ra ambavSi xarT? _ daigrgvina mark ivanoviCma, wamoxta skamidan, romelzedac dasasveneblad Camojda, sawols mivarda da aRSfoTebulma, gacofebulma, sibrazisa da wyenisagan akankalebulma semion ivanoviCs mimarTa, _ ra ambavSi xarT? briyvo! Ratako!
141

rao, Tqvens meti aRaravin aris am qveyanaze? es qveyana marto TqvenTvis xom ar gauCeniaT? napoleoni xom ar brZandebiT? vin xarT? napoleoni, ha? napoleoni xarT, Tu ara? brZaneT, batono, brZaneT, napoleoni xarT Tu ara?.. magram baton proxarCins aRar upasuxia. is ki ara, TiTqos Sercxva. rom napoleonia, an SeeSinda Tavs edo aseTi pasuxismgebloba, ara, mas aRar SeeZlo aRarc dava da aRarc saqmeze laparaki... amas avadmyofuri krizisi mohyva. uecrad aRgznebuli nacrisferi Tvalebidan kurcxali gadmohyara. gamdnari, gaZvaltyavebuli xelebi saxeze aifara, sawolze wamoiwia da slukun-slukuniT daiwyo laparaki, rom sruliad Raribi, ubeduri, ubralo, kacia, suleli da gaunaTlebeli. amitom keTilma adamianebma unda apation, Seinaxon, daifaron, aWamon, asvan da am ubedurebis Jams ar miatovon. RmerTma uwyis, kidev ras ar moTqvamda semion ivanoviCi. moTqmis dros Semzaravi SiSiT acecebda Tvalebs, TiTqos eloda, sacaa Weri Camoiqceva anda iataki Caingrevao. yvelas Seecoda sabralo da yvelas guli moulba. diasaxlisma, soflis dedaberiviT rom qviTinebda da Tavis upatronobaze moTqvamda, Tavisi xeliT Caawvina avadmyofi loginSi. mark ivanoviCic, romelmac dainaxa, napoleonis xseneba sruliad usargeblo iyo, maSinve molba da isic sxvebs mieSvela. danarCenebma, Tavis mxrivac rom raime gaekeTebinaT, Tqves, Jolos nayeni davalevinoTo, imwamsve yvelafers Svelis, Tanac avadmyofs esiamovnebao; magram zimoveikinma es winadadeba myisve uaryo, aseT dros raime nayeni sjobs, Tundac gvirilis, rom Seaxuroso. rac Seexeba zinovi prokofieviCs, misTvis Cveuli gulkeTilobiT qviTinebda da cremls afrqvevda, nanobda, semion ivanoviCs sxvadasx142

va mogonili ambiT ratom vaSinebdio. xolo avadmyofis ukanaskneli sityvis mniSvnelobas rom Caswvda, Raribi var da maWameT rameo, maSinve Seudga xelmoweriT fulis Segrovebas jerjerobiT mxolod ustinia feodorovnas mdgmurebs Soris. yvela oxravda da viSviSebda, yvela wuxda, magram, miuxedavad amisa, ukvirdaT, ase ram SeaSina es kacio? mesmis, did adgilze emsaxura, coli, bavSvebi hyoloda, anda raime saqmisTvis pasuxisgebaSi miecaT; Torem erTi ubeduri kacia, germanuli boqlomiT daketili erTi skivri gaaCnia, oci weliwadia Tejirs ukan wevs, dums; arc sixaruli da arc mwuxareba ar unaxavs, Zunwobda da wuwuraqobda da ucbad viRacis uxamsi, suleluri sityvebis Semdeg tvini gadmoutrialda, SiSma Seipyro, amqveynad gaWirda cxovrebao... is ki ar ufiqria, rom yvelas uWirs!... es rom efiqra, _ ambobda SemdegSi okeanovi, _ yvelas uWirso, Tavs gaufrTxildeboda, sisuleleebs ar ahyveboda da cxovrebas saiTac saWiroa, rogorme iqiT warmarTavda. mTeli dRe mxolod semion ivanoviCze laparakobdnen. akiTxavdnen, rogor xaro, anugeSebdnen, magram saRamoTi ukve nugeSis Tavi ar hqonda baton proxarCins, sicxem auwia, bodavda, goneba dakarga, kinaRam eqimi ar moiyvanes. mdgmurebi SeTanxmdnen da erTmaneTs sityva misces, mTeli Rame rigrigobiT Tavs dasdgomodnen da moevloT semion ivanoviCisTvis da, Tu ram moxdeboda, sxvebi maSinve gaeRviZebinaT. im mizniT, rom ar dasZinebodaT, banqos Causxdnen, avadmyofi ki loT megobars Caabares, romelic mTel dRes masTan darCa da Ramis gaTevac ki iTxova. radgan ufulod TamaSobdnen da es metismetad uintereso iyo, male moiwyines. TamaSs Tavi daanebes, Semdeg raRacaze kamaTi daiwyes, axmaurdnen da bolos Tav-TavianT kuTxes miaSures, sadac kidev didxans
143

Cxubobdnen da erTmaneTs elaparakebodnen. da radgan aman yvelani gaagulisa, morigeoba aRar moindomes da daiZines. male iseTi siCume Camovarda, rogoric cariel sardafSia xolme, miT umetes, rom saSinlad cioda. yvelaze bolos okeanovma daiZina. `ar vici, _ ambobda is Semdeg. _ cxadad Tu sizmarSi, gariJraJze momeCvena, TiTqos Cem gverdiT ori kaci laparakobda~. okeanovi ambobda, zimoveikini vicanio. zimoveikinma mis gverdiT mwoliare Zveli megobari remnevi gaaRviZa da didxans CurCulebdnen: Semdeg zimoveikini gavida. okeanovs moesma, rogor cdilobda igi gasaRebiT gaeRo samzareulos kari. gasaRebi ki, _ rogorc SemdegSi diasaxlisi irwmuneboda, _ TavqveS medo da swored im Rames daikargao. bolos, _ ganagrZobda isev okeanovi, _ momesma, TiTqos avadmyofTan Sevidnen Tejirs ukan da sanTeli aanTes. amis meti araferi vici, Tvalebi damexuWa, gaRviZebiT ki yvelasTan erTad gameRviZa, roca yvelani uklebliv wamocvivdnen loginebidan, radgan Tejirs uknidan iseTi yvirili moisma, mkvdarsac ki fexze wamoayenebdao. _ am dros bevrs ise moeCvena, TiTqos sanTeli, Tejirs ukan rom enTo, Caqra. atyda aliaqoTi, yvelas SeeSinda, rogorc iyvnen, yvela ise gacvivda iqiT, saiTac yvirili moisma. magram Tejirs ukan facifuci, yvirili, gineba da Cxubi atyda. am dros sinaTle rom aanTes, dainaxes, zimoveikini da remnevi eCxubebodnen erTmaneTs, orTaveni iginebodnen da raRacaSi amtyunebdnen urTierTs; rogorc ki sinaTle mianaTes, erTma daiyvira: `me ki ara, ai am yaCaRma!~ meorem ki, swored zimoveikinma, daiZaxa: `xeli ar maxloT, udanaSaulo var; Tu gind axlave davificeb!~ arc erTs adamianis feri ar edo; magram pirvel wuTebSi maTTvis viRas ecala; avadmyofi Tavis Zvel adgilas, Tejirs ukan aRar iyo. moCxu144

brebi gaaSveles, sawols moaciles da dainaxes, rom batoni proxarCini sawolqveS egdo, albaT sruliad ugonod, Cavardnis dros sabani da baliSic Tan CaeTria, ase rom loginze mxolod carieli, Zveli, gaqonili leibi iyo (zewari arasodes uxmaria). semion ivanoviCi amoaTries, leibze dades, magram maSinve Seatyves, didi davidaraba saWiro aRar iyo, kvdeboda; xelebi ucivdeboda da TviTonac Zlivs edga pirSi suli. Tavze daadgnen: is jer kidev odnav caxcaxebda da mTeli sxeuliT TrToda, raRaca swadda gaekeTebina xelebiT, enas veRar abrunebda, Tvalebs ki ise axamxamebda, rogorc axamxamebs xolme Tbili, cocxali Tavi, romelic jalaTma es-es aris najaxiT tans moaSora. bolos TandaTan damSvidda; Sewyda sulTmobrZavis TrTolva da krunCxvebic; batonma proxarCinma fexi gaWima da Tavis keTil saqmeebsa da codvebs gamoudga. raRacis SeeSinda semion ivanoviCs Tu sizmari naxa aseTi, rogorc SemdegSi remnevi irwmuneboda, an sxva ram codva datrialda _ aravin icis; saqme is iyo, rom axla Tundac ekzekutori mosuliyo mis binaSi da Tavisufali azrovnebis, CxubisTavobisa da loTobisTvis piradad abSidi gamoecxadebina semion ivanoviCisTivs, Tundac misi rZlis saxiT meore karidan Semosuliyo maTxovari Worikana dedakaci, Tundac TviT semion ivanoviCi orasi maneTiT daesaCuqrebinaT, dabolos, saxls cecxli wahkideboda da semion ivanoviCsac mosdeboda, SeiZleba TiTic ar gaenZria aseTi ambebis gagebisas. vidre pirvelma gaocebam gaiara, vidre damswreT ena amoidges, sxvadasxva azrisa da eWvis gamoTqma daiwyes da aurzauri atexes, vidre ustinia feodorovna sawolqvemodan skivrs eqaCeboda, aCqarebiT baliSisa da leibis qveS xelebs afaTurebda da
145

semion ivanoviCis CeqmaSic iqeqeboda, vidre remnevis da zimoveikinis dakiTxvas awarmoebdnen, mdgmurma okeanovma, aqamde rom arcTu didi Wkuis patron, wynar da Cum mdgmurad iTvleboda, uecrad mxneoba moikriba, Tavisi niWi da unari gamoiCina, quds wamoavlo xeli da amtydar xmaurSi binidan gaZvra. roca uTavobam da areulobam ukanasknel wertils miaRwia aqamde mSvid, axla ki aforiaqebul binaSi, kari gaiRo da uecrad mexiviT Tavs daecaT jer keTilSobiluri garegnobis vaJbatoni, mkacri, magram ukmayofilo saxiT, mas ukan mohyva iaroslav iliCi, iaroslav iliCs mosdevda mTeli misi mrevli da yvela, vinc am dros saWiroa. yvelaze bolos ki _ darcxvenili okeanovi. mkacri, magram keTilSobiluri garegnobis vaJbatoni pirdapir semion ivanoviCTan mivida, maja gausinja, daiRrija, mxrebi aiCeCa da ganacxada yovlad cnobili ambavi, saxeldobr, rom gansvenebuli ukve mkvdaria da daumata, am dReebSi aseTi ram daemarTa erT sapatio, did batons, romelic aseve ZilSi miicvalao. Semdeg keTilSobiluri garegnobis, magram ukmayofilo saxis mqone vaJbatoni sawols moSorda, Tqva, tyuilad SegiwuxebivarTo, da wavida, misi adgili maSinve iaroslav iliCma daikava (amasobaSi remnevi da zimoveikini Caabares, visac jer ars). iaroslav iliCma gamohkiTxa zogierTebs, marjved daeufla skivrs, romlis gaxsnasac diasaxlisi ukve cdilobda, Ceqma Zvel adgilas daawyo, Tanac Tqva, gacveTili da sruliad uvargisiao. baliSi ukan moatanina, okeanovi miixmo, skivris gasaRebi mosTxova, romelic loTi megobris jibeSi aRmoCnda da didis ambiT, imaTi TandaswrebiT, vinc saWiro iyo, gaxsna semion ivanoviCis avladideba. yvelaferi adgilze aRmoCnda: ori Cvari, erTi wyvili winda, patara Tavsaxvevi, Zveli Sla146

pa, ramdenime Rili, Zveli lanCebi da Ceqmis yelebi, _ erTi sityviT, yovelgvari xaraxura da nayarnuyari, romelsac daZvelebuli saqonlis suni asdioda; mxolod germanuli klite vargoda. dauZaxes okeanovs, mkacrad dahkiTxes, magram okeanovi mzad iyo xatze daefica. baliSi moiTxoves, kargad gasinjes: Zalze WuWyiani iyo, Torem sxva mxriv savsebiT hgavda baliSs. leibs miadgnen, aweva moindomes, magram SeCerdnen, dafiqrdnen, uecrad, sruliad moulodnelad, raRac mZime sagani wkrialiT gagorda iatakze. daikuznen, xelebi moafaTures da qaRaldSi gaxveuli Sekvra ipoves, qaRaldi gaxsnes da Sig gaxveuli aTiode maneTiani naxes. `ohoho!~ _ Tqva iaroslav iliCma da Tan leibis gaxeul adgilze miaTiTa, saidanac Zua da bamba moCanda. gaxeuli adgili gasinjes da darwmundnen, es-es aris daniT iyo naxevar arSinze gaWrili; xeli Seyves da gamoiRes, albaT, facifucSi CarCenili dana, romliTac leibi gaeWraT. iaroslav iliCma ver moaswro gaWrili adgilidan dana gamoeRo da kidev eTqva: `ohoho!~ rom maSinve meore Sekvra gadmovarda, _ mas ki ori aTaTSauriani mohyva, Semdeg xuTSauriani, raRac xurdebi da Zveleburi veeba Sauriani. yvelaferi es myisve akrifes. aqve ifiqres, rom sjobda, leibi mTlianad gaerRviaT makratliT da makrateli moiTxoves... amasobaSi mTlad mileuli qonis sanTlis Suqi meTvalyurisTvis metad saintereso scenas anaTebda. ucnaur tansacmelSi gamowyobil aTiode dauvarcxnel, gauparsav, pirdaubanel, gamouZinebel mdgmurs im saxiT, rogoric iyvnen daZinebis win, Tavi moeyara sawolTan. zogi metismetad gafiTrebuliyo, zogs Subli gaoflianeboda, zogs aciebda, zogs acxelebda. mTlad gamoTayvanebuli diasaxlisi Cumad idga, xelebi daekrifa da iaroslav
147

iliCis wyalobas eloda. Rumlidan SeSinebuli cnobismoyvareobiT icqirebodnen mosamsaxure avdotia da diasaxlisis sayvareli kata; garSemo eyara daglejili da damsxvreuli Tejiris nawilebi; Tavaxdil skivrs mTeli Tavisi ubadruki Signeuli gamoefina. aqve egdo leibidan gadmocvenili bambis naglejebiT dafaruli sabani da baliSi, xolo xis samfexa magidaze brWyviali gahqonda vercxlisa da sxvadasxva monetebis grovas, romelic TandaTan izrdeboda. mxolod semion ivanoviCma SeinarCuna gulgriloba. is mSvidad iwva sawolze da gegonebodaT, srulebiT ver grZnobda Tavis gaRatakebaso. roca makrateli moitanes da iaroslav iliCis TanaSemwem, urrosis saameblad, cota ar iyos, mouTmenlad aswia leibi, raTa misi patronisTvis gamoeclia igi, semion ivanoviCma, zrdilobis gamo, jer patara adgili dauTmo, mere ki gverdze gadagorda da mZebnelebs zurgi Seaqcia; meore biZgis Semdeg guldaRma dawva, bolos kidev gaiwia da, radgan sawols ukanaskneli gverdiTi ficari aklda, uecrad, sruliad moulodnelad, Tavqve Cavarda Sig. axla sawolidan moCanda mxolod misi ori gaZvaltyavebuli, gamxdari, galurjebuli fexi, damwvar xis or tots rom hgavda. radgan batonma proxarCinma am diliT ukve orjer Cahyo Tavi sawolqveS, xalxs eWvi Seepara da zinovi prokofieviCis meTaurobiT isinic SeZvrnen, raTa enaxaT, xom araferia iqac damalulio. magram mZebnelebma mxolod amaod miartyes erTmaneTs Sublebi. xolo roca iaroslav iliCma Seuyvira da ubrZana, axlave amoeyvanaT semion ivanoviCi bilwi adgilidan, ori ukeTilgonieresi pirovneba orTav xeliT CaeWida cal-cal fexSi micvalebuls, moulodneli kapitalisti sawols qvemodan amoaTries da zed gardigardmo dades. amasobaSi irgvliv Zu148

ebisa da bambis naglejebis korianteli dadga, vercxlis grova ufro da ufro izrdeboda da _ RmerTo Cemo! ras ar naxavda aq kaci... keTilSobil maneTianebs, darbaislur maneTnaxevrianebs, lamaz aTSaurian monetebs, mdabiur xuTSaurianebs, abazianebs, moxuci dedabris naqon orSaurianebs da vercxlis Saurianebs _ koxtad da wesierad gaxveuls cal-calke qaRaldebSi. iSviaTi rameebic iyo: raRac ori Jetoni, erTi napoleondori, erTi cunobi, magram metad iSviaTi patara moneta... zogierTi maneTianic aseve uZveles dros ekuTvnoda; iyo elisabedis droindeli gacveTili monetebi, germanuli jvriani fulebi, petresa da ekaterines dros moWrilebic; iyo, magaliTad, sruliad gaqeqili, magram amJamad metad iSviaTi Zveli samSaurianebi, sayureebad rom daexvritaT, magram kanoniT dawesebuli yvela wertili SerCenodaT, iyo spilenZis fulic oRond ukve gamwvanebuli da daJanguli... erTi wiTeli qaRaldic aRmoCnda, magram mxolod erTi _ meti ara. bolos, roca leibis anatomia damTavrda, misi piri mravaljer daferTxes da gaiges rom aRaraferi wkrialebda, fuli mTlianad magidaze dades da daTvlas Seudgnen. erTi SexedviT kaci advilad SeiZleba motyuebuliyo da efiqra, milioniao! magram milioni ar iyo, Tumca Tanxa metismetad didi aRmoCnda, _ zustad ori aTas oTxas oTxmocdaCvidmeti maneTi da aTi Sauri, xolo guSin zinovi prokofieviCs rom xelmowera Caetarebina, SeiZleba sulac ori aTas xuTasi maneTi yofiliyo asignaciebiT. fuli waiRes, micvalebulis skivri daluqes, diasaxlisis Civili moismines da uTxres, sad da rodis unda waredgina cnoba gardacvlilis valis Taobaze. visac saWiro iyo, xelwerili CamoarTves, rZalic axsenes, magram raki darwmundnen, rom rZali, ase
149

vTqvaT, miTi iyo, ese igi semion ivanoviCis warmosaxvis naklovanebis Sedegi, rasac, rogorc gamokiTxviT gaiges, mravaljer usayvedurebdnen gansvenebuls, maSin miatoves es idea, rogorc usargeblo, mavne da baton proxarCinis keTili saxelis SembRalavi; saqme amiT damTavrda. roca pirvelma SiSma gaiara, roca moisazres da gaiges, vinc iyo micvalebuli, damSviddnen, miCumdnen da raRac undoblobiT dauwyes erTmaneTs cqera. zogma metad axlos miitana gulTan semion ivanoviCis saqcieli da TiTqos ewyinaT kidec... Turme ra kapitali Seugrovebia am kacs! mark ivanoviCma simSvide SeinarCuna, ar daibna da daiwyo amis axsna, Tu ram SeakrTo da SeaSina ase uecrad semion ivanoviCi; magram ukve yurs aravin ugdebda. zinovi prokofieviCi ratomRac metismetad Cafiqrebuli iyo, okeanovma cota gadahkra, danarCenebi moikuntnen, patara kacuna kantariovi, cxviri beRuras niskarts rom miugavda, saRamoTi sxva binaze gadavida. wasvlis win gulmodgined dagmana yvela Tavisi skivri, Sekra fuTebi da civad auxsna cnobismoyvareebs, mZime dro da aq cxovreba Zviri mijdebao. diasaxlisi ki gauCerebliv gahkioda da wyevlida semion ivanoviCs, CemisTana upatrono qals awyeninao. hkiTxes mark ivanoviCs, gansvenebuli fuls ratom lombardSi ar inaxavdao? _ Wkua ar eyo, _ upasuxa mark ivanoviCma. _ Tqvenc kai briyvi yofilxarT, _ Caulaparaka okeanovma diasaxliss, _ oci weli TqvenTan idga kaci erTma wkipurtma waaqcia, Tqven ki am dros SCis xarSavdiT da ver moicaleT!.. eh!.. _ eh, is sacodavi, isa! _ ganagrZobda diasaxlisi, _ lombardi rad undoda! cota ram rom moeca CemTvis da eTqva: miiRe, ustiniuSka, ai es wyaloba, Seminaxe, vidre
150

am miwaze daviarebio, _ RmerTi gamiwyres, vaWmevdi, vasmevdi, movuvlidi. ah, is urcxvi, matyuara isa! momatyua me ubeduri!... isev semion ivanoviCis loginTan mividnen. axla rogorc wesi da rigia, ise iwva, ecva Tavisi saukeTeso, Tumca erTaderTi tansacmeli. gayinuli nikapi, cota ar iyos, uxeirod Sekrul halstuxSi Caemala. iyo gabanili da Tmadavarcxnili, Tumca gauparsavi, imitom, rom samarTebeli aravis aRmoaCnda: erTaderTi, romelic zinovi prokofieviCis sakuTrebas Seadgenda, jer kidev SarSan dablagvda da xelsayrel fasSi gayides Zvelmanebis bazarSi; danarCenebi ki sadalaqoSi dadiodnen. oTaxis dalageba jer ver moeswroT. damsxvreuli Tejiri isev ise iatakze egdo da semion ivanoviCis ganmartoebuli kuTxe gaeSiSvlebina, TiTqosda imis niSnad, rom sikvdili fardas xdis yvela Cvens saidumloebas, intrigebsa da xrikebs. leibis Siganic grova-grovad eyara irgvliv. mTel am ase erTbaSad gacivebul kuTxes poeti advilad Seadarebda `meojaxe~ mercxlis dangreul budes: qariSxals yvelaferi daumsxvrevia da dauglejia, bartyebic mouklavs dedasTan erTad da maT garSemo mimoufantavs bumbulis, frTebisa da bambisgan naxelavi Tbili sawoli. Tumca semion ivanoviCi ufro beber, TavkerZa da qurd beRurasaviT gamoiyureboda. dadumebuli iwva, TiTqos sulganabuli, viTom damnaSavec ki ar iyo, viTom TviTon ar moewyo oini, rom usircxvilod, unamusod da uzrdelad moetyuebina keTili adamianebi. mas ukve aRar esmoda daoblebuli da ganawyenebuli diasaxlisis moTqma da tirili. piriqiT, gamocdili da gaqnili kapitalistiviT, kuboSic ki rom ar surs wuTiTac usaqmod iwves, TiTqos raRac spekulaciur angariSze fiqrs moecva. saxeze raRac Rrma azri
151

aRbeWdvoda, tuCebi ise mravlismetyvelad moekuma, rom kaci ver warmoidgenda, sicocxleSi Tu semion ivanoviCs aseTi gamometyveleba SeiZleba hqonoda. TiTqos dadinjebuliyo kidec. marjvena Tvali eSmakurad moeWuta, gegonebodaT, raRac surda eTqva, raRac metad saWiro ambavi euwyebina, aexsna, Tanac axlave, saswrafod, dros daukargavad, imitom rom bevri saqme hqonda da ar ecala. TiTqos ismoda: `aba, ras sCadi, geyofa, gesmis, Se sulelo dedakaco, Sena! nu fSlukuneb! gamofxizldi, geTayva, gesmis, gamofxizldi! me movkvdi, axla saWiro aRar aris; rac marTalia, marTalia! kargia ase wola... me, ese igi, gesmis, imaze ar vambob; Se kiko, Se kiko! dedakaco, unda gaigo; ai me movkvdi; magram vTqvaT da, ase ar iyos, vTqvaT da ar movkvdi _ vTqvaT da avdge, maSin ra iqneba, ha?!~

152

saSobao moTxroba
me romanisti var da mgoni, erTi `istoria~ gamovigone. ratom vwer, `mgoni~-meTqi, xom namdvilad vici, rom SevTxze, magram gamudmebiT meCveneba, rom es sadRac da odesRac moxda, saxeldobr _ swored Sobis wina dRes, romeliRac uzarmazar qalaqsa da saSinel yinvaSi. meCveneba, rom sardafSi biWuna iyo, jer kidev Zalian patara, eqvsiode wlis an ufro patarac. am biWma diliT nestiansa da civ sardafSi gaiRviZa. raRac xalaTi ecva da kankalebda. misi sunTqva TeTr orTqlad iqceoda, da is, kuTxeSi skivrze mjdomi, mowyenilobisgan gangeb uSvebda am orTqls piridan da misi cqeriT erToboda. mas Zalze undoda eWama. dilidan ramdenjerme mivida taxtTan, sadac bliniviT Txel safenze da TavqveS baliSis magivrad raRac boxCiT avadmyofi deda iwva. rogor aRmoCnda igi aq? albaT, Tavis biWTan erTad ucxo qalaqidan Camovida da moulodnelad avad gaxda. saxlis patroni jer kidev ori dRis win daakava policiam; mdgmurebi daifantnen, uqmes wina saRamoa, erTaderTi darCenili moqirave ki ukve ramdenime dRe iyo galeSili iwva, ise, rom dResaswaulisTvis arc daucdia. oTaxis meore kuTxeSi revmatizmisagan kvnesoda viRac oTxmoci wlis dedaberi, romelic sadRac da odesRac ZiZad iyo, axla ki martoobaSi levda suls, oxravda, buzRunebda da biWs ise uRrenda, rom mas ukve iqiT gaxedvisac eSinoda. sadRac winkarSi wyurvili moikla, qerqebs ki versad miagno da ukve meaTed mainc scada dedis gaRviZeba. bolos sibneleSi SiSma aitana: didi xania mosaRamovda, cecxli ki aravis daunTia. dedas xeli mousva saxeze da gaukvirda, rom igi arc ganZreula da kedeliviT gacivebuliyo. `aq Zalian
153

civa~, _ gaifiqra man, cota xans moicada, xeli uneburad micvalebulis mxarze darCa, Semdeg TiTebze daibera gasaTbobad, taxtze xelis cecebiT Tavisi patara qudi moCxrika da nela gavida sardafidan. gareT aqamdec gavidoda, magram zemoT, kibeze, didi ZaRlis eSinoda, mTeli dRe mezoblebis karebTan rom Rmuoda. qofaki aRarsad iyo da isic swrafad gavida quCaSi. RmerTo, ra qalaqia! msgavsi arasodes araferi unaxavs. iq, saidanac Camovida, RamRamobiT, saSineli wyvdiadia, mTel quCas mxolod erTi farani anaTebs. xis dabali qoxebi darabebiT iketeba; odnav dabinddeba da - quCebic carieldeba, yvela saxlSi iyuJeba, mTeli Rame mawanwala ZaRlebi ymuian da yefen, asobiT da aTasobiT. magram samagierod iq Tbiloda da aWmevdnen kidec, aq ki _ RmerTo, netav danayrdes! ra grgvinva da raxraxia irgvliv, sinaTle da xalxi, cxenebi da karetebi, da yinva, yinva! gayinuli orTqli asdis qancgawyvetil cxenebs, maT mxurvale drunCebs; fxvier TovlSi qvebze nalebi wkrialeben, yvela xels ikvrevineba, da RmerTo, rogor Sia, erTi lukma mainc rom hqondes da uceb TiTebic atkivda. gverdze wesrigis damcvelma Cauara da biWi rom ar SeemCnia, zurgi Seaqcia. ai, isev quCa, _ oh, rogori farToa! aq albaT namdvilad gagsresen; gahyvirian, midi-modian, mirbian, sinaTle ki, sinaTle! es raRaa? uh, ramxela SuSaa, SuSis miRma ki _ oTaxi, xolo oTaxSi xe Wers swvdeba; es naZvis xea, naZvis xeze ki uamravi sanTelia, uamravi oqros qaRaldi da vaSli, iqve garSemo ki Tojinebi, patara cxenebi; oTaxSi bavSvebi darbian, morTul-mokazmulebi, gakrialebulni, icinian da TamaSoben, da Wamen, da svamen raRacas. ai, am gogonam biWTan cekva daiwyo, ra kargi
154

gogoa! ai musikac, minaSic ki atans. gaocebuli Sehyurebs biWi, ecineba kidec, mas ki ukve fexis TiTebic stkiva, xelebze ki mTlad gauwiTlda, veRar xris da ganZrevac ki tkivils ayenebs. da uceb gaaxsenda biWs, rom TiTebi ase stkiva, wamoitira da gaiqca, da ai isev xedavs oTaxs, sxva SuSis miRma, aqac xeebia, magidaze ki - Rvezelebi, yovelgvari _ nuSis, wiTeli, yviTeli, da iq oTxi mdidari batoni zis, xolo stumrebs Rvezels sTavazoben, karic wamdauwum iReba, maTTan quCidan bevri batoni Sedis. biWi miipara, uceb gaaRo kari da Sevida. uh, rogor uyvires da mouReres! erTi qalbatoni saswrafod mivida masTan, xelSi kapikiani SeaCeCa da quCis kari gauRo. rogor SeeSinda! kapikiani maSinve gauvarda da safexurebze daiwkriala: man ver SeZlo Tavisi wiTeli TiTebi moexara da moneta daeWira. biWuna gamoiqca da swrafad ganagrZo gza, sad midioda, TviTonac ar icoda. isev tirili unda, magram eSinia, da mirbis, mirbis da xelebs iorTqlavs. dardi da SiSi eZaleba, imitom, rom isev marto darCa, da uceb, RmerTo! es raRaa? xalxi Segrovila da gaocebulni iyurebian: fanjaraSi SuSis miRma sami Tojinaa, patarebi, wiTelsa da mwvane kabebSi gamowyobilni da mTlad cocxlebiviT! viRac moxuci zis da TiTqos did violinoze ukravs, ori sxva iqve dgas da patara violinoebze ukraven, da taqtSi arxeven Tavebs, da erTmaneTs Sehyureben, da tuCebs amoZraveben, laparakoben, TiTqos laparakoben, _ oRond SuSis gamo araferi ismis. biWs isini jer cocxlebi egona, magram roca mixvda, rom Tojinebi iyvnen, _ uceb gaecina. aseTi Tojinebi arasodes enaxa da arc icoda, aseTebic Tu arsebobda! tirili unda, magram es Tojinebi Zalian sasaciloni arian. uceb moeCvena, rom uknidan viRac xalaTze waepotina: didi
155

boroti biWi idga gverdiT da uceb TavSi sTxliSa, qudi moglija da wixli amoartya. biWi miwaze gagorda, viRacam daiyvira, is gairinda, wamoxta da ukanmouxedavad gaiqca, da uceb TviTonac ver mixvda, sad amohyo Tavi, Robis Ziras, ucxo ezoSi, _ SeSis ukan Camojda: `aq ver momagneben, bnela kidec~. Camojda da moibuza, SiSisagan sulSegubebuli da uceb, moulodnelad Zalze kargad igrZno Tavi: xel-fexis tkivili gauqra da ise dacxa, rogorc buxarze; mTeli taniT acaxcaxda: oh, mas xom CaeZina! ra kargia aq Zili: `cota xans vijdebi da isev Tojinebs movinaxuleb, _ gaifiqra biWma da maT gaxsenebaze Caecina, _ mTlad cocxlebiviT arian!..~ da uceb dedis simRera moesma. `deda, me mZinavs, oh, ra kargia aq Zili!~ _ wavideT CemTan naZvis xeze, biWuna, _ wynari xmiT CasCurCula viRacam. mas jer deda egona, magram ara, is ar aris; ver xedavs, vin dauZaxa, sibneleSi viRac daixara misken da moexvia, man ki misken gaiwoda xeli da... da uecrad, _ oh, ra sinaTlea! oh, rogori naxvis xea! es naZvis xec ar aris, aseTi xeebi jer arc unaxavs! sad aris axla: yvelaferi brwyinavs, yvelaferi kaSkaSebs da irgvliv sul Tojinebia, _ magram ara, eseni sul biWunebi da gogonebi arian, mxolod iseTi naTeli, mis gverdiT bzrialeben, dafrinaven, yvela mas kocnis, Tan dahyavT, da isic dafrinavs, da xedavs: uyurebs deda da sixaruliT icinis. _ deda! deda! oh, ra kargia aq, deda! _ yviris biWuna da isev bavSvebs kocnis, da unda saswrafod uambos maT im Tojinebze SuSis miRma. _ vin xarT Tqven, biWebo? vin xarT, gogonebo? _ kiTxulobs igi, siciliTa da siyvaruliT.
156

_ es `qristes naZvis xea~, _ pasuxoben isini. _ qristes am dRes yovelTvis aqvs naZvis xe patara bavSvebisTvis, romlebsac TavianTi naZvis xe ar gaaCniaT... _ da Seityo man, rom es biWunebi da gogonebi misnairi bavSvebi iyvnen, magram zogi jer kidev TavianT kalaTebSi gaiyina, rodesac isini peterburgel Cinovnikebs miugdes karebTan, sxvebi ZiZebs Caakvdnen xelSi, upatrono bavSvTa TavSesafrebSi, zogs mesame klasis vagonebSi simyralisgan SeexuTa suli, da axla yvelani aq arian, angelozebiviT, yvelani qristesTan, da isic maT Sorisaa, maTken iwvdis xelebs, locavs maT da maT codvil dedebs... am bavSvebis dedebi ki iqve dganan, gverdiT, da tirian; yvela cnobs Tavis biWsa da gogonas, isini ki maTTan mifrinaven da kocnian, TavianTi patara xelebiT wmenden cremlebs da evedrebian ar itiron, radgan isini aq Zalze kargad grZnoben Tavs... qvemoT ki, diliT, meezoveebma SeSis ukan gayinuli biWunas gvami ipoves, moZebnes dedamisic... igi masze adre mokvda; isini caSi ufalTan Sexvdnen erTmaneTs. da mainc, ratom SevTxze aseTi istoria, romelic ar esadageba Cveulebriv gonivrul dRiurs, da Tanac mwerlisas? arada namdvil movlenebze vapirebdi moTxrobebis Seqmnas! magram swored isaa saqme, gamudmebiT meCveneba da mezmaneba, rom marTla SeiZleboda es momxdariyo, _ anu is, rac sardafSi da SuSis miRma moxda, xolo iq qristes naZvis xis Sesaxeb _ arc vici, rogor giTxraT, SeiZleboda momxdariyo Tu ara? romanistic xom imitom var, rom gamovigono.

157

ukve gamovida: tomi 1 _ ernest heminguei tomi 2 _ Stefan cvaigi tomi 3 _ prosper merime

158

sarCevi
Tvinieri ......................................................................... 3 ugvano anekdoti ..................................................... 49 batoni proxarCini .............................................. 114 saSobao moTxroba ............................................... 153

`msoflios rCeuli moTxrobebi~


tomi 4
Jurnal `reitingis~ biblioTeka 159

`msoflios rCeuli moTxrobebi~

male gamova:

tomi 5 _ riunoske akutagava tomi 6 _ jek londoni tomi 7 _ herbert uelsi

Jurnal `reitingis~ biblioTeka gamomcemloba palitra L, 2012 160

Оценить