You are on page 1of 6

Co to jest REBIRTHING?

Sztuka rebirthingu to osobisty proces, posugujcy si technik oddechow w celu neutralizacji fizycznych, umysowych i emocjonalnych blokw i napi, szczeglnie tych, ktre powstay w trakcie narodzin i dowiadcze pierwszych lat ycia. Korzenie wikszoci ludzkich trudnoci w zachowaniu tkwi w dowiadczeniach wczesnego dziecistwa. Oywiajc przesze traumatyczne dowiadczenia, stumione w gbszej warstwie wiadomoci i delikatnie je uwalniajc, osigamy stan integracji, ktry wzmaga nasz zdolno do peniejszego cieszenia si wasnym yciem i yciem z innymi. TECHNIKA ta zwana jest REBIRTHINGIEM (odradzaniem) z dwch powodw: 1. Proces daje uczestniczcej w nim osobie odczucie nowego startu w yciu, z wiksz wiadomoci celu, gebsz radoci i wspczuciem. 2. Proces tworzy naturalne poczucie relaksu i radoci, rozszerza wiadomo. Obejmuje wspomnienia przeszych dowiadcze i pomaga uwalnia ich traum. Mog mu te towarzyszy wspomnienia wasnych narodzin.

CO TO S STUMIENIA?
Stumienia to nagromadzenie stresu i napicia, ktre powstaje gdy w umyle trwa konflikt. Konflikt rodzi si wwczas, gdy usiujemy unikn lub wyprze tzw. traumatyczne dowiadczenia, poniewa uznajemy je za ze, bolesne czy nieprzyjemne. Nasze ego (wyuczone nawykowe uwarunkowanie) dziaa jak wbudowany w system mechanizm bezpieczestwa zabezpieczajc tylko dobre samopoczucie, utrzymuje nasz wiadomo z dala od prb zrozumienia (a tym samym integrowania) negatywnych wspomnie. Tak naprawd niczego jednak nie da si unikn. Jeli bdziemy prbowa, stumimy jedynie doznanie, a to stumienie bdzie dziaao na nasz naturalny przepyw energii : mioci, radoci i wewntrznego pokoju. Utworzy tym samym energetyczny blok.

Gboko wewntrz banku pamici naszego mzgu znajduj si wspomnienia wszystkich dowiadcze ycia. Te z nich, ktre uznalimy za nieprzyjemne lub traumatyczne byy czsto tumione po to, by w danym momencie poradzi sobie z sytuacj. Lecz stumi cokolwiek znaczy zakazywa sobie czego, trzyma w ryzach, odcina si od wszystkiego co ze sob niesie. Utrzymywanie stumienia wzmaga stres w ciele i umyle. Wymaga take staego dostarczania energii, co prowadzi do zmczenia, choroby, a czasem, w sytuacjach trwajcych latami nawet mierci. Napinajc muskuy rki i utrzymujc tam napicie spalamy pewn energi. To samo dotyczy blokad i stumie w organizmie. Aby je utrzyma, poytkujemy due iloci energii. To stay ubytek subtelnej energii, dwadziecia cztery godziny na dob, siedem dni w tygodniu, rok po roku. Sen i normalny wypoczynek nie rozluniaj tych napi i wikszo ludzi przeywa swoje ycie z tym dodatkowym brzemieniem, ktre drenuje ich yciowe energie.

INTEGRACJA
Gwnym zadaniem rebirthingu jest integracja. Definiujemy j jako poczenie i zgodne dziaanie trzech funkcji: Intelektu, Emocji i Fizycznoci. Gdy w organizmie istniej bloki, te trzy funkcje dziaaj niezalenie od siebie, a jedna z nich dominuje nad innymi tworzc dysharmoni. To zaburzenie rwnowagi oddziauje na wszystkie obszary ycia czowieka. Kiedy te trzy funkcje s zintegrowane, wszystkie ograniczenia znikaj, przynoszc w efekcie podtrzymanie ywotnoci i odczucia przyjemnoci we wszystkich czciach ciaa. Taki jest dugoterminowy cel rebirthingu. Na krtk met dymy do usunicia biecych stumie, co wielu rebirtherw rwnie nazywa INTEGRACJ. Wikszo rebirtherw woli uywa terminu INTEGRACJA ni terminu uwolnienie; poniewa uwolnienie sugeruje pozbywanie si czego zego. Faktem jest, e nie ma niczego, co naleaoby usun. Wiara, e istnieje cokolwiek, co trzeba usun, byo pierwotn przyczyn wszystkich stumie. Wszystko zaley od tego, jak postrzegamy rzeczywisto. Jeli oceniamy co jako ze lub niesuszne i wierzymy, e to prawda, wtedy reagujemy zazwyczaj odrzuceniem albo wycofaniem wiadomoci z tego obszaru ktry ze obejmuje. Ta forma odrzucenia i braku akceptacji jest gwn przyczyn stumienia. Tak naprawd dowiadczylimy czego, co pocztkowo byo doskonae i naturalne, a nastpnie dopiero zdecydowalimy(osadzili), e jest to ze lub niewaciwe.

Integracja jest procesem, w ktrym pozwalamy, by to, co raz uznalimy za niesuszne, stao si waciwe i akceptowalne, przez uwiadomienie sobie sensu wolnoci i doskonaoci. Naszym zadaniem jest kocha w sobie wszystko.

STUMIENIE I INTEGRACJA
Sowo stumienie w uywanym tu kontekcie oznacza powstrzymywanie, hamowanie, ukrywanie i kontrol. Poniewa integracja jest celem rebirthingu, jest wic tym samym przeciwiestwem stumienia. Cokolwiek istnieje, moe by postrzegane jako dostarczajce przyjemnoci lub nieprzyjemne, dobre lub ze, kochane lub nienawidzone. Mniej to ma wsplnego z ow rzecz sam w sobie ni z nasz decyzj o tym. Wiara, e co jest ze czy nie w porzdku, tworzy dualizm i oddzielenie od prawdy. Nie ma niczego zego lub niewaciwego w istniejcej rzeczywistoci, podzia istnieje tylko w naszej percepcji, w tym jak decydujemy si widzie rzeczy. Przykadem moe by wyjedajca na piknik rodzina, sfrustrowana i za z powodu padajcego od rana deszczu, tego samego, ktrym ciesz si farmerzy, gdy nawadnia ich pastwiska i zbiory. Przykad ten pokazuje, e nie ma dobra i za, lecz jedynie rne punkty widzenia i rne wybory, jakich dokonuj ludzie oceniajcy te sytuacje. Prawda jest doskonaa. Wszystko jest prawdziwe i dlatego doskonae. Jeli dostrzegamy co (co jest doskonae) i podejmujemy decyzj, e takie nie jest, czynimy to czym zym. Lecz to nie dziaanie czy uczucie jest niewaciwe, a kryjca si za tym myl. Jedyn niekorzystn rzecz we wszechwiecie s punkty widzenia. Nasz ograniczony sposb postrzegania spraw, ktry zawsze wynika z konstrukcji ego i jest uwarunkowan(zaprogramowan), odruchow reakcj. Wemy inny przykad: jeli z jakichkolwiek powodw zdecydowalimy, e nie lubimy jabecznika, to tym samym podjlimy decyzj, by mie nieprzyjemne fizyczne uczucie za kadym razem, gdy go jemy, czy nawet mylimy o nim. Jabecznik jest taki sam, czy lubimy go czy nie. On po prostu JEST. Gdybymy kiedy zjedli go troch i zdecydowali, e nam smakuje, oznaczaoby to zmian naszej decyzji o tym, jaki on naprawd jest. Ten sam mechanizm dziaa w odniesieniu do naszych upodoba w muzyce i sympatii w rodzinnych waniach, decyduje o przynalenoci do partii politycznych, o odczuwaniu blu

fizycznego, strachu itd. Kluczem jest nasza decyzja o reagowaniu, a nie rzeczy same w sobie. Decyzja o mioci jest zawsze decyzj o radowaniu si, a wybr naley do nas. PROCES TUMIENIA to decyzja uznania czego za ze czy nieprzyjemne, a nastpnie wycofanie z tego wiadomoci, by dziki temu poczu si lepiej. PROCES INTEGRACJI jest pozwoleniem na pene zrozumienie i uwiadomienie sobie tego, czego kiedy uniknlimy przez stumienie, a co teraz zdecydowalimy si zaakceptowa i polubi. Kada myl tworzy w ciele podobny wzr energetyczny, ktry w kocu kiedy ujawni si w yciu. Jeli kto podtrzymuje myl Ludzie mnie rani, wywouje ona lk w jego ciele, a w yciu negatywn reakcj innych ludzi. Jeli stumi strach, ktrego dowiadcza, myl stanie si rzeczywistoci. Lk stanie si niewiadomym napiciem, a reakcja ludzi wzmocni jego przekonanie, powodujc coraz gbsze wycofanie si od nich i od ycia. Lecz mona w kadej chwili zmieni ten wzorzec przez podjcie nowej decyzji, lub przez zintegrowanie strachu w trakcie sesji rebirthingowej. Bez wzgldu na to, czy stumienie dotyczy strachu czy czegokolwiek innego, kadorazowo tumiona jest take negatywna myl skryta za przewiadczeniem dotyczcym danego dowiadczenia. Kiedy jaki pogld czy przekonanie zostaje stumione, trafia do podwiadomoci i nie jest ju duej jedynie przekonaniem, lecz dowiadczane jest jako rzeczywisto tej osoby. Cz jej wiatopogldu i osobowoci. Twarda rzeczywisto i walka, jak wedug niektrych ludzi jest ycie, wyraa sposb, w jaki oni to ycie postrzegaj i pokazuje, w jakim stopniu tumi oni swoje negatywne dowiadczenia. To tak, jakby kto wyglda przez znieksztacon szyb, dajc obraz zamazanego wiata i by przekonany, e tak wyglda rzeczywisto. Moemy rwnie opisa stumienie w kategoriach zwizku pomidzy ciaem fizycznym a energi ycia wewntrz nas. Energia ta jest form wiadomoci, ktr najlepiej mona okreli jako SAMOWIADOMO lub wysz wiadomo. Samowiadomo jest zdolnoci do bycia wiadomym trzech elementw: Intelektu, Emocji i Fizycznoci, jak rwnie wiata zewntrznego, w tej samej chwili. Taki stan wiadomoci zwykle jest poza zasigiem wikszoci ludzi, poniewa jedynie nieliczni s wystarczajco zintegrowani by dowiadcza tego fenomenu. Taki stan moe by dowiadczany w gbokiej medytacji, a czsto take w trakcie rebirthingu. Jest to proces, w ktrym wiadomo ulega rozszerzeniu w chwili oczyszczenia ciaa z blokw

energetycznych. Wraz z nagym wzrostem nieblokowanego ju przepywu energii, nasza wiadomo rozszerza si. W tym ujciu stumienie jest wycofaniem wiadomoci z tej czci fizycznego ciaa, w ktrej dowiadczylimy czego, czego zdecydowalimy si w przyszoci unika. (Blu, urazu, wstydu) Takie wycofanie wiadomoci z nieprzyjemnego dowiadczenia jest w rzeczywistoci wycofaniem siy ycia z czci ciaa. Nieprzyjemny wzorzec energii nie zostaje zintegrowany, a nie mogc si nigdzie indziej przemieci i rozpuci zatrzymuje si w miniach i w postaci napicia pozostaje w ciele. Zwykle jednak nie jestemy tego wiadomi. Najbardziej chorzy s ci ludzie, ktrzy maj mas napi, lecz s tak znieczuleni, e nie czuj ju niczego i nie podejmuj prb ich rozadowania. wiadomo i podwiadomo organizuj energi, ktra przyjmuje form fizycznego ciaa. Kiedy wycofujemy wiadomo z jakiejkolwiek czci ciaa, mylc e co jest nieprzyjemne, powodujemy blokad dopywu yciodajnej energii do tego obszaru ciaa. W rezultacie komrki trac dopyw energii, starzej si i choruj. Te pola zablokowanej energii koniec kocw wpywaj na cao ciaa, powodujc tworzenie dalszych blokw, w przylegych obszarach i w rezultacie stan trwaej ograniczonej wraliwoci i zawenia wiadomoci. Siy witalne gasn. mier jest zatem tylko kocowym rezultatem tego procesu, cakowitym stumieniem i wyganiciem. Wydaje si, e wikszo ludzi rozpoczyna proces tumienia ju podczas narodzin. Jeli nie pamitasz swoich narodzin prawdopodobnie rozpocze tumienie od tego momentu. AKTYWIZACJA to termin, ktry dotyczy stawania si wiadomym stumionych wzorcw energii, tych uznawanych za ze w przeszoci. Nie to jest jednak kluczowe, by cofa si do pierwotnego dowiadczenia, podczas ktrego osdzilimy e co jest ze ani nawet by je pamita. Od czasu do czasu, na skutek aktywizacji, wspomnienia przeszoci mog si spontanicznie pojawia na powierzchni, najczciej jednak tak si nie zdarza. Wspomnienia same w sobie nie s tak wane. Co jest istotne to pene uwiadomienie sobie ponownego przepywu odblokowanej w trakcie sesji rebirthingu energii przez ciao i umys. Zauwaenie jej, uwiadomienie sobie emocji ktre z ni pyn i rozpoznanie wasnych wzorcw ktre na tej bazie tworzylimy. atwiej jest zintegrowa kade dowiadczenie ni je stumi. Jeli trzymamy piro mocno w doni, spalamy energi. Wszystko, czego potrzeba, by je uwolni, to przesta napina minie doni, a wwczas piro samo upadnie. Wszystko, co trzeba zrobi, by zintegrowa cokolwiek, to: przesta ocenia to jako ze.

Dotyczy to wszystkiego w naszym yciu. Paradoksalnie atwiej jest odnie w yciu sukces ni ponie porak. atwiej jest by szczliwym ni nieszczliwym. atwiej jest kocha ni nienawidzie. Nie musimy robi niczego by y, kocha i dobrze si bawi. Musimy jednak zrobi co, by nie cieszy si yciem i tym czym jest odcicie si od naturalnoci i prawdy w kadym z nas. Zatem teoretycznie zintegrowanie czego, co kiedy zostao dowiadczone, jest niezwykle atwe. Praktycznie nie jest to jednak a tak proste. Dlaczego? Poniewa jestemy mistrzami tumienia i przypuszczalnie praktykowalimy je przez tak dugi czas, e nawyk wypierania uznanych za ze dowiadcze jest w nas dobrze utrwalony. Caa trudno ley wanie w tych gboko zakorzenionych wzorcach i nawykach. Jestemy na wskro mechaniczni w dziaaniu a kontroluje nas zaprogramowana podwiadomo. To wanie podwiadomo pomaga w podtrzymywaniu stanu stumienia przechowuje nasze niegdysiejsze decyzje i wnioski z minionych dowiadcze, podjte w chwilach emocji i blu. Nie pozwala na podjcie prby ponownego ich zrozumienia i uwiadomienia. Rebirthing jest procesem pomagajcym powrci im w wiato wiadomoci i ostatecznie zintegrowa, tak by mogy wzbogaci nasza osobowo i pomc dojrze jako wiadomym istotom. Na bazie fragmentw : Sisson Colin P. Rebirthing Klucz do samopoznania.