You are on page 1of 1

Umetnost u rimskim provincijama na tlu Srbije Literatura i izvori podataka:

Opta obavezna literatura: * Srejovi, D., A. Cermanovi-Kuzmanovi. 1987. Rimska skulptura u Srbiji. Beograd. * Dautova-Ruevljan, V. 1983. Rimska kamena plastika u jugoislovenskom delu provincije Donje Panonije. Novi Sad. * Zotovi, R. 1995. Rimski nadgrobni spomenici u istonom delu provincije Dalmacije . Uice. * Cermanovi-Kuzmanovi, A. 1991. Rimsko staklo. Beograd. * Popovi, I. 1989. Rimske kameje u Narodnom muzeju u Beogradu. Beograd. * Manojlovi-Marijanski, M. 1987. Rimska nekropola kod Beke u Sremu. Novi Sad. * Kora, M. 1993. Late Roman Tomb Frescoes from Viminacium. Starinar XLIV: 107 122. * Vujovi, M. 1997. Prilog prouavanju antikog zidnog slikarstva i tuko-dekoracije na tlu Singidunuma. Singidunum I: 169179. Opta dopunska literatura: * ed.Srejovi, D. 1993. Rimski gradovi i palate u Srbiji. Beograd. * ed. Bori-Brekovi, B. 1994. Antiko srebro u Srbiji. Beograd. * Brukner, O. 1978. Rezultati arheolokih istraivanja prilikom konzervacije podnih mozaika u carskoj palati u Sirmijumu. Materijali XVIII (Bitola).