You are on page 1of 19

(78) bvevt 40

1 ) Zviv cici wK welq wRvmvev` KiQ?


2 ) gnv msev` mK,
3 ) h mK Zviv gZvbK Ki|
4 ) bv, miB Zviv RvbZ cvie,
5 ) AZtci bv, mZi Zviv RvbZ cvie|
6 ) Avwg wK Kwiwb f~wgK weQvbv
7 ) Ges ceZgvjvK ciK?
8 ) Avwg Zvgv`iK Rvov Rvov mw KiwQ,
9 ) Zvgv`i wb`vK KiwQ Kvw `~iKvix,
10 ) ivwK KiwQ AveiY|
11 ) w`bK KiwQ RxweKvARbi mgq,
12 ) wbgvb KiwQ Zvgv`i gv_vi Dci gReyZ m-AvKvk|
13 ) Ges GKwU Dj c`xc mw KiwQ|
14 ) Avwg Rjai gNgvjv _K cPzi ewcvZ Kwi,
15 ) hvZ Zviv Drcb Kwi km, Dw`|
16 ) I cvZvNb D`vb|
17 ) wbq wePvi w`em wbavwiZ iqQ|
18 ) hw`b wksMvq duyK `qv ne, ZLb Zvgiv `j `j mgvMZ ne|
19 ) AvKvk we`xY nq; ZvZ eny `iRv mw ne|
20 ) Ges ceZgvjv PvwjZ nq gixwPKv nq hve|
21 ) wbq Rvnvbvg cZxvq _vKe,
22 ) mxgvjsNbKvix`i Avkqjic|
23 ) Zviv Z_vq kZvxi ci kZvx Aevb Kie|
24 ) Z_vq Zviv Kvb kxZj Ges cvbxq Av^v`b Kie bv;
25 ) wK~ dzU cvwb I c~uR cve|
26 ) cwic~Y cwZdj wnme|
27 ) wbq Zviv wnmve-wbKvk Avkv KiZ bv|
28 ) Ges Avgvi AvqvZmg~n cyivcywi wg_vivc KiZ|
29 ) Avwg mewKQzB wjwce Ki msiwZ KiwQ|
30 ) AZGe, Zvgiv Av^v`b Ki, Avwg Kej Zvgv`i kvwB ew Kie|
31 ) cinhMvi`i Rb iqQ mvdj|
32 ) D`vb, Avyi,
33 ) mgeqv, c~Yhebv ZiyYx|
34 ) Ges c~Y cvbcv|

35 ) Zviv Z_vq Amvi I wg_v evK kybe bv|


36 ) GUv Avcbvi cvjbKZvi Zid _K h_vwPZ `vb,
37 ) whwb bfvgj, f~gj I GZ`yfqi gaeZx mewKQyi cvjbKZv, `qvgq, KD Zuvi mv_ K_vi AwaKvix ne bv|
38 ) hw`b in& I dikZvMY mvwiefve `uvove| `qvgq Avjvn& hvK AbygwZ w`eb, m ewZZ KD K_v ejZ
cvie bv Ges m mZK_v eje|
39 ) GB w`em mZ| AZtci hvi BQv, m Zvi cvjbKZvi KvQ wVKvbv Zix KiyK|
40 ) Avwg Zvgv`iK Avmb kvw mK mZK Kijvg, hw`b gvbyl cZ Kie hv m mvgb ciY KiQ Ges
Kvdi eje: nvq, Avdmvm-Avwg hw` gvwU nq hZvg|

(79) bvwhqvZt 46
1 ) kc_ mB dikZvMYi, hviv Wye w`q AvZvDrcvUb Ki,
2 ) kc_ Zv`i, hviv AvZvi euvab Lyj `q g`yfve;
3 ) kc_ Zv`i, hviv miY Ki `yZMwZZ,
4 ) kc_ Zv`i, hviv `yZMwZZ AMmi nq Ges
5 ) kc_ Zv`i, hviv mKj Kgwbevn Ki-KqvgZ AekB ne|
6 ) hw`b cKwZ Kie cKwZKvix,
7 ) AZtci cvZ Avme cv`Mvgx;
8 ) mw`b AbK n`q fxZ-wenej ne|
9 ) Zv`i `w bZ ne|
10 ) Zviv ej: Avgiv wK DjUv cvq cZvewZZ neB11 ) MwjZ Aw nq hvIqvi ciI?
12 ) Ze Zv G cZveZb mebvkv ne!
13 ) AZGe, GUv Zv Kej GK gnv-bv`,
14 ) ZLbB Zviv gq`vb Avwef~Z ne|
15 ) g~mvi ev Avcbvi KvQ cuQQ wK?
16 ) hLb Zvi cvjbKZv ZvK cwe Zzqv DcKvq Avnevb KiwQjb,
17 ) divDbi KvQ hvI, wbq m mxgvjsNb KiQ|
18 ) AZtci ej: Zvgvi cwe nIqvi AvMn AvQ wK?
19 ) Avwg ZvgvK Zvgvi cvjbKZvi w`K c_ `Lve, hvZ Zzwg ZvK fq Ki|
20 ) AZtci m ZvK gnv-wb`kb `Lvj|
21 ) wK~ m wg_vivc Kij Ges Agvb Kij|
22 ) AZtci m cwZKvi Pvq cvb Kij|
23 ) m mKjK mgeZ Kij Ges mRvi Avnevb Kij,
24 ) Ges ejj: AvwgB Zvgv`i miv cvjbKZv|
25 ) AZtci Avjvn& ZvK ciKvji I BnKvji kvw w`jb|
26 ) h fq Ki Zvi Rb AekB GZ wkv iqQ|

27 ) Zvgv`i mw AwaK KwVb bv AvKvki, hv wZwb wbgvY KiQb?


28 ) wZwb GK DP KiQb I myweb KiQb|
29 ) wZwb Gi ivwK KiQb AKvivQb Ges Gi m~hvjvK cKvk KiQb|
30 ) cw_exK Gi ci weZ KiQb|
31 ) wZwb Gi ga _K Gi cvwb I Nvg wbMZ KiQb,
32 ) ceZK wZwb `pfve cwZwZ KiQb,
33 ) Zvgv`i I Zvgv`i PZzc` R~`i DcKviv_|
34 ) AZtci hLb gnvmsKU Gm hve|
35 ) A_vr hw`b gvbyl Zvi KZKg miY Kie
36 ) Ges `kK`i Rb Rvnvbvg cKvk Kiv ne,
37 ) ZLb h ew mxgvjsNb KiQ;
38 ) Ges cvw_e RxebK AMvwaKvi w`qQ,
39 ) Zvi wVKvbv ne Rvnvbvg|
40 ) cvi h ew Zvi cvjbKZvi mvgb `vqgvb nIqvK fq KiQ Ges Lqvj-Lykx _K wbRK wbe
iLQ,
41 ) Zvi wVKvbv ne RvbvZ|
42 ) Zviv AvcbvK wRvmv Ki, KqvgZ KLb ne?
43 ) Gi eYbvi mv_ Avcbvi wK mK ?
44 ) Gi Pig vb Avcbvi cvjbKZvi KvQ|
45 ) h GK fq Ki, Avcwb Zv Kej ZvKB mZK Kieb|

(80) Avevmvt 42
1 ) wZwb KzwZ Kijb Ges gyL wdwiq wbjb|
2 ) KviY, Zuvi KvQ GK A AvMgb Kij|
3 ) Avcwb wK Rvbb, m nqZv cwiky nZ,
4 ) A_ev Dc`k MnY KiZv Ges Dc`k Zvi DcKvi nZ|
5 ) ci~ h ecivqv,
6 ) Avcwb Zvi wPvq gkMyj|
7 ) m ky bv nj Avcbvi Kvb `vl bB|
8 ) h Avcbvi KvQ `o Avmjv
9 ) GgZvevq h, m fq Ki,
10 ) Avcwb ZvK Aev Kijb|
11 ) KLbI Gic Kieb bv, GUv Dc`kevbx|
12 ) AZGe, h BQv Kie, m GK MnY Kie|
13 ) GUv wjwLZ AvQ mvwbZ,
14 ) DP cwe cmg~n,

15 ) wjwcKvii n,
16 ) hviv gnr, c~Z Pwi|
17 ) gvbyl asm nvK, m KZAKZ!
18 ) wZwb ZvK wK e~ _K mw KiQb?
19 ) ky _K ZvK mw KiQb, AZtci ZvK mycwiwgZ KiQb|
20 ) AZtci Zvi c_ mnR KiQb,
21 ) AZtci Zvi gZz NUvb I Kei Kib ZvK|
22 ) Gici hLb BQv Kieb ZLb ZvK cybiyxweZ Kieb|
23 ) m KLbI KZ nqwb, wZwb ZvK hv Av`k KiQb, m Zv c~Y Kiwb|
24 ) gvbyl Zvi Lv`i cwZ j KiyK,
25 ) Avwg Avh Dcvq cvwb elY KiwQ,
26 ) Gici Avwg f~wgK we`xY KiwQ,
27 ) AZtci ZvZ Drcb KiwQ km,
28 ) Avyi, kvK-mw,
29 ) hqZzb, LR~i,
30 ) Nb D`vb,
31 ) dj Ges Nvm
32 ) Zvgv`iI Zvgv`i PZzc` R~`i DcvKviv_|
33 ) AZtci hw`b KYwe`viK bv` Avme,
34 ) mw`b cjvqb Kie gvbyl Zvi vZvi KvQ _K,
35 ) Zvi gvZv, Zvi wcZv,
36 ) Zvi cZx I Zvi mvb`i KvQ _K|
37 ) mw`b cZKiB wbRi GK wPv _vKe, hv ZvK ewZe Ki ivLe|
38 ) AbK gyLgj mw`b ne Dj,
39 ) mnvm I cdzj|
40 ) Ges AbK gyLgj mw`b ne aywj a~mwiZ|
41 ) Zv`iK Kvwjgv AvQb Ki ivLe|
42 ) ZvivB Kvdi cvwci `j|

(81) ZvKwfit 29
1 ) hLb m~h Avjvnxb nq hve,
2 ) hLb b gwjb nq hve,
3 ) hLb ceZgvjv AcmvwiZ ne,
4 ) hLb `k gvmi MfeZx Dxmg~n DcwZ ne;
5 ) hLb eb ckyiv GKwZ nq hve,

6 ) hLb mgy`K Dvj Ki Zvjv ne,


7 ) hLb AvZvmg~nK hyMj Kiv ne,
8 ) hLb Rxe cvw_Z KbvK wRm Kiv ne,
9 ) wK Aciva ZvK nZ Kiv nj?
10 ) hLb Avgjbvgv Lvjv ne,
11 ) hLb AvKvki AveiY AcmvwiZ ne,
12 ) hLb Rvnvbvgi AwM cRwjZ Kiv ne
13 ) Ges hLb RvvZ mwbKUeZx ne,
14 ) ZLb cZKB Rb wbe m wK DcwZ KiQ|
15 ) Avwg kc_ Kwi hme bMyjv cvZ mi hvq|
16 ) Pjgvb nq I A`k nq,
17 ) kc_ wbkvemvb I
18 ) cfvZ AvMgb Kvji,
19 ) wbq KviAvb mvwbZ im~ji AvbxZ evYx,
20 ) whwb kwkvjx, Aviki gvwjKi wbKU ghv`vkvjx,
21 ) mevi gvbei, mLvbKvi wekvmfvRb|
22 ) Ges Zvgv`i mv_x cvMj bb|
23 ) wZwb mB dikZvK cKvk w`M `LQb|
24 ) wZwb A`k welq ejZ KcbZv Kib bv|
25 ) GUv weZvwoZ kqZvbi Dw bq|
26 ) AZGe, Zvgiv Kv_vq hvQ?
27 ) GUv Zv Kej wekvevmx`i Rb Dc`k,
28 ) Zvi Rb, h Zvgv`i ga mvRv PjZ Pvq|
29 ) Zvgiv Avjvn& iveyj Avjvgxbi Awfcvqi evBi Ab wKQyB BQv KiZ cvi bv|

(82) BbwdZvit 19
1 ) hLb AvKvk we`xY ne,
2 ) hLb bmg~n Si coe,
3 ) hLb mgy`K Dvj Ki Zvjv ne,
4 ) Ges hLb Keimg~n DvwPZ ne,
5 ) ZLb cZK Rb wbe m wK AM ciY KiQ Ges wK cvZ Qo GmQ|
6 ) n gvbyl, wKm ZvgvK Zvgvi gnvgwng cvjbKZv mK wev Kij?
7 ) whwb ZvgvK mw KiQb, AZtci ZvgvK myweb KiQb Ges mylg KiQb|
8 ) whwb ZvgvK Zuvi BQvgZ AvKwZZ MVb KiQb|
9 ) KLbI wev nqv bv; eis Zvgiv `vb-cwZ`vbK wg_v gb Ki|

10 ) AekB Zvgv`i Dci ZveavqK wbhy AvQ|


11 ) mvwbZ Avgj jLKe`|
12 ) Zviv Rvb hv Zvgiv Ki|
13 ) mrKgkxjMY _vKe RvbvZ|
14 ) Ges `yKgxiv _vKe Rvnvbvg;
15 ) Zviv wePvi w`em Z_vq cek Kie|
16 ) Zviv mLvb _K c_K ne bv|
17 ) Avcwb Rvbb, wePvi w`em wK?
18 ) AZtci Avcwb Rvbb, wePvi w`em wK?
19 ) hw`b KD KviI Kvb DcKvi KiZ cvie bv Ges mw`b me KZZ ne Avjvn&i|

(83) gyZvdwddxbt 36
1 ) hviv gvc Kg Ki, Zv`i Rb `yfvM,
2 ) hviv jvKi KvQ _K hLb gc bq, ZLb c~Y gvvq bq
3 ) Ges hLb jvK`iK gc `q wKsev IRb Ki `q, ZLb Kg Ki `q|
4 ) Zviv wK wPv Ki bv h, Zviv cybiywZ ne|
5 ) mB gnvw`em,
6 ) hw`b gvbyl `uvove wek cvjbKZvi mvgb|
7 ) GUv wKQyZB DwPZ bq, wbq cvcvPvix`i Avgjbvgv wmxb AvQ|
8 ) Avcwb Rvbb, wmxb wK?
9 ) GUv wjwce LvZv|
10 ) mw`b `yfvM wg_vivcKvix`i,
11 ) hviv cwZdj w`emK wg_vivc Ki|
12 ) cZK mxgvjsNbKvix cvwcB Kej GK wg_vivc Ki|
13 ) Zvi KvQ Avgvi AvqvZmg~n cvV Kiv nj m ej: cyivKvji DcK_v|
14 ) KLbI bv, eis Zviv hv Ki, ZvB Zv`i n`q gwiPv awiq w`qQ|
15 ) KLbI bv, Zviv mw`b Zv`i cvjbKZvi _K c`vi Aivj _vKe|
16 ) AZtci Zviv Rvnvbvg cek Kie|
17 ) Gici ejv ne: GKB Zv Zvgiv wg_vivc KiZ|
18 ) KLbI bv, wbq mrjvK`i Avgjbvgv AvQ Bwjqxb|
19 ) Avcwb Rvbb Bwjqxb wK?
20 ) GUv wjwce LvZv|
21 ) Avjvn&i bKUcv dikZvMY GK cZ Ki|
22 ) wbq mrjvKMY _vKe cig Avivg,
23 ) wmsnvmb em AejvKb Kie|

24 ) Avcwb Zv`i gyLgj ^vQ`i mRxeZv `LZ cveb|


25 ) Zv`iK gvni Kiv weky cvbxq cvb Kivbv ne|
26 ) Zvi gvni ne K~ix| G welq cwZhvMx`i cwZhvwMZv Kiv DwPZ|
27 ) Zvi wgkY ne Zmbxgi cvwb|
28 ) GUv GKUv SiYv, hvi cvwb cvb Kie bKUkxjMY|
29 ) hviv Acivax, Zviv wekvmx`iK Dcnvm KiZ|
30 ) Ges Zviv hLb Zv`i KvQ w`q Mgb KiZ ZLb cici PvL wUc Bkviv KiZ|
31 ) Zviv hLb Zv`i cwievi-cwiRbi KvQ wdiZ, ZLbI nvmvnvwm Ki wdiZ|
32 ) Avi hLb Zviv wekvmx`iK `LZ, ZLb ejZ: wbq Giv wev|
33 ) A_P Zviv wekvmx`i ZveavqKic cwiZ nqwb|
34 ) AvR hviv wekvmx, Zviv Kvdi`iK Dcnvm KiQ|
35 ) wmsnvmb em, Zv`iK AejvKb KiQ,
36 ) Kvdiiv hv KiZ, Zvi cwZdj cqQ Zv?

(84) BbwkKvKt 25
1 ) hLb AvKvk we`xY ne,
2 ) I Zvi cvjbKZvi Av`k cvjb Kie Ges AvKvk GiB Dchy
3 ) Ges hLb cw_exK mmvwiZ Kiv ne|
4 ) Ges cw_ex Zvi MfwZ mewKQy evBi wbc Kie I kybMf nq hve|
5 ) Ges Zvi cvjbKZvi Av`k cvjb Kie Ges cw_ex GiB Dchy|
6 ) n gvbyl, ZvgvK Zvgiv cvjbKZv ch cuQZ K ^xKvi KiZ ne, AZtci Zvi mvvr NUe|
7 ) hvK Zvi Avgjbvgv Wvb nvZ `qv ne
8 ) Zvi wnmve-wbKvk mnR nq hve
9 ) Ges m Zvi cwievi-cwiRbi KvQ nwP wdi hve
10 ) Ges hvK Zvi Avgjbvgv wcVi cvwK _K `qv, ne,
11 ) m gZzK Avnevb Kie,
12 ) Ges Rvnvbvg cek Kie|
13 ) m Zvi cwievi-cwiRbi ga Avbw`Z wQj|
14 ) m gb KiZ h, m KLbI wdi hve bv|
15 ) Kb hve bv, Zvi cvjbKZv Zv ZvK `LZb|
16 ) Avwg kc_ Kwi mvKvjxb jvj Avfvi
17 ) Ges ivwi, Ges ZvZ hvi mgvek NU
18 ) Ges P`i, hLb Zv c~Yic jvf Ki,
19 ) wbq Zvgiv GK wmuwo _K AviK wmuwoZ AvivnY Kie|
20 ) AZGe, Zv`i wK nj h, Zviv Cgvb Avb bv?

21 ) hLb Zv`i KvQ KviAvb cvV Kiv nq, ZLb mR`v Ki bv|
22 ) eis Kvdiiv Gi cwZ wg_vivc Ki|
23 ) Zviv hv msiY Ki, Avjvn& Zv Rvbb|
24 ) AZGe, Zv`iK hYv`vqK kvwi mymsev` w`b|
25 ) wK~ hviv wekvm vcb Ki I mrKg Ki, Zv`i Rb iqQ Adzi cyivi|

(85) eyiRt 22
1 ) kc_ Mn-b kvwfZ AvKvki,
2 ) Ges cwZkyZ w`emi,
3 ) Ges mB w`emi, h DcwZ nq I hvZ DcwZ nq
4 ) Awfk nqQ MZ Iqvjviv A_vr,
5 ) AbK Bbi AwMmshvMKvixiv;
6 ) hLb Zviv Zvi wKbvivq emwQj|
7 ) Ges Zviv wekvmx`i mv_ hv KiwQj, Zv wbixY KiwQj|
8 ) Zviv Zv`iK kvw w`qwQj kyay G KviY h, Zviv ckswmZ, civv Avjvn&i cwZ wekvm vcb KiwQj,
9 ) whwb bfvgj I f~gji gZvi gvwjK, Avjvn&i mvgb iqQ mewKQy|
10 ) hviv gywgb cyiyl I bvixK wbcxob KiQ, AZtci ZIev Kiwb, Zv`i Rb AvQ Rvnvbvgi kvw, Avi AvQ
`nb hYv,
11 ) hviv Cgvb Avb I mrKg Ki Zv`i Rb AvQ RvbvZ, hvi Zj`k cevwnZ nq wbSwiYxmg~n| GUvB gnvmvdj|
12 ) wbq Zvgvi cvjbKZvi cvKovI AZ KwVb|
13 ) wZwbB c_gevi AwZ `vb Kib Ges cybivq RxweZ Kib|
14 ) wZwb gvkxj, cggq;
15 ) gnvb Aviki AwaKvix|
16 ) wZwb hv Pvb, ZvB Kib|
17 ) Avcbvi KvQ mbevwnbxi BwZe cuQQ wK?
18 ) divDbi Ges mvgy`i?
19 ) eis hviv Kvdi, Zviv wg_vivc iZ AvQ|
20 ) Avjvn& Zv`iK PZzw`K _K cwieb Ki iLQb|
21 ) eis GUv gnvb KviAvb,
22 ) jIn gvndzh wjwce|

(86) ZvwiKt 17
1 ) kc_ AvKvki Ges ivwZ AvMgbKvixi|
2 ) Avcwb Rvbb, h ivwZ Avm mUv wK?
3 ) mUv GK Dj b|

4 ) cZKi Dci GKRb ZveavqK iqQ|


5 ) AZGe, gvbyli `Lv DwPZ wK e~ _K m mwRZ nqQ|
6 ) m mwRZ nqQ meM LwjZ cvwb _K|
7 ) GUv wbMZ nq giy` I ecvRii ga _K|
8 ) wbq wZwb ZvK wdwiq wbZ mg|
9 ) hw`b Mvcb welqvw` cixwZ ne,
10 ) mw`b Zvi Kvb kw _vKe bv Ges mvnvhKvixI _vKe bv|
11 ) kc_ Pkxj AvKvki
12 ) Ges we`vibkxj cw_exi
13 ) wbq KviAvb mZ-wg_vi dqmvjv|
14 ) Ges GUv Dcnvm bq|
15 ) Zviv fxlY Pv Ki,
16 ) Avi AvwgI Kkj Kwi|
17 ) AZGe, Kvdi`iK AeKvk w`b, Zv`iK AeKvk w`b-wKQy w`bi Rb|

(87) Avjv t 19
1 ) Avcwb Avcbvi gnvb cvjbKZvi bvgi cweZv eYbv Kiyb
2 ) whwb mw KiQb I myweb KiQb|
3 ) Ges whwb mycwiwgZ KiQb I c_ c`kb KiQb
4 ) Ges whwb ZYvw` Drcb KiQb,
5 ) AZtci KiQb ZvK Kvj AveRbv|
6 ) Avwg AvcbvK cvV KivZ _vKe, dj Avcwb weZ neb bv
7 ) Avjvn& hv BQv Kib Zv eZxZ| wbq wZwb Rvbb cKvk I Mvcb welq|
8 ) Avwg Avcbvi Rb mnR kixqZ mnRZi Ki `ev|
9 ) Dc`k djcm~ nj Dc`k `vb Kiyb,
10 ) h fq Ki, m Dc`k MnY Kie,
11 ) Avi h, nZfvMv, m Zv Dcv Kie,
12 ) m gnv-AwMZ cek Kie|
13 ) AZtci mLvb m gieI bv, RxweZI _vKe bv|
14 ) wbq mvdj jvf Kie m, h ky nq
15 ) Ges Zvi cvjbKZvi bvg miY Ki, AZtci bvgvh Av`vq Ki|
16 ) e~Zt Zvgiv cvw_e RxebK AMvwaKvi `vI,
17 ) A_P ciKvji Rxeb DrK I vqx|
18 ) GUv wjwLZ iqQ c~eeZx wKZvemg~n;
19 ) Beivnxg I g~mvi wKZvemg~n|

(88) Mvwkqvt 26
1 ) Avcbvi KvQ AvQbKvix KqvgZi ev cuQQ wK?
2 ) AbK gyLgj mw`b ne jvwZ,
3 ) wK, Kv|
4 ) Zviv Rj AvMyb cwZZ ne|
5 ) Zv`iK dzU bni _K cvb Kivbv ne|
6 ) KUKc~Y Svo eZxZ Zv`i Rb Kvb Lv` bB|
7 ) GUv Zv`iK cy Kie bv Ges zavqI DcKvi Kie bv|
8 ) AbK gyLgj mw`b ne, mRxe,
9 ) Zv`i Kgi KviY m~|
10 ) Zviv _vKe, myDP RvbvZ|
11 ) Z_vq kybe bv Kvb Amvi K_vevZv|
12 ) Z_vq _vKe cevwnZ SiYv|
13 ) Z_vq _vKe DbZ mymwZ Avmb|
14 ) Ges msiwZ cvbcv
15 ) Ges mvwi mvwi MvwjPv
16 ) Ges weZ weQvbv KvcU|
17 ) Zviv wK Di cwZ j Ki bv h, Zv wKfve mw Kiv nqQ?
18 ) Ges AvKvki cwZ j Ki bv h, Zv wKfve DP Kiv nqQ?
19 ) Ges cvnvoi w`K h, Zv wKfve vcb Kiv nqQ?
20 ) Ges cw_exi w`K h, Zv wKfve mgZj weQvbv nqQ?
21 ) AZGe, Avcwb Dc`k w`b, Avcwb Zv Kej GKRb Dc`k`vZv,
22 ) Avcwb Zv`i kvmK bb,
23 ) wK~ h gyL wdwiq bq I Kvdi nq hvq,
24 ) Avjvn& ZvK gnv Avhve `eb|
25 ) wbq Zv`i cZveZb AvgviB wbKU,
26 ) AZtci Zv`i wnmve-wbKvk AvgviB `vwqZ|

(89) dvRit 30
1 ) kc_ dRii,
2 ) kc_ `k ivwi, kc_ Zvi,
3 ) hv Rvo I hv weRvo
4 ) Ges kc_ ivwi hLb Zv MZ nZ _vK
5 ) Gi ga AvQ kc_ vbx ewi Rb|

6 ) Avcwb wK j Kibwb, Avcbvi cvjbKZv Av` eski Bivg Mvi mv_ wK AvPiY KiwQjb,
7 ) hv`i `wnK MVb I LyuwUi bvq `xN wQj Ges
8 ) hv`i mgvb kw I ejexh mviv weki knimg~n Kvb jvK mwRZ nqwb
9 ) Ges mvgy` Mvi mv_, hviv DcZKvq cv_i KU Mn wbgvY KiwQj|
10 ) Ges eny KxjKi AwacwZ divDbi mv_
11 ) hviv `k mxgvjNb KiwQj|
12 ) AZtci mLvb wei Akvw mw KiwQj|
13 ) AZtci Avcbvi cvjbKZv Zv`iK kvwi KkvNvZ Kijb|
14 ) wbq Avcbvi cvjKZv mZK `w ivLb|
15 ) gvbyl Gic h, hLb Zvi cvjbKZv ZvK cixv Kib, AZtci mvb I AbyMn `vb Kib, ZLb ej: Avgvi
cvjbKZv AvgvK mvb `vb KiQb|
16 ) Ges hLb ZvK cixv Kib, AZtci wiwhK msKzwPZ Ki `b, ZLb ej: Avgvi cvjbKZv AvgvK nq
KiQb|
17 ) GUv Ag~jK, eis Zvgiv GZxgK mvb Ki bv|
18 ) Ges wgmKxbK Ab`vb ciciK DrmvwnZ Ki bv|
19 ) Ges Zvgiv gZi ZvR mw m~Yic Kzw MZ Ki dj
20 ) Ges Zvgiv ab-m`K cvYfi fvjevm|
21 ) GUv AbywPZ| hLb cw_ex PzY-wePzY ne
22 ) Ges Avcbvi cvjbKZv I dikZvMY mvwiefve DcwZ neb,
23 ) Ges mw`b RvnvbvgK Avbv ne, mw`b gvbyl miY Kie, wK~ GB miY Zvi wK KvR Avme?
24 ) m eje: nvq, G Rxebi Rb Avwg hw` wKQz AM ciY KiZvg!
25 ) mw`b Zvi kvwi gZ kvw KD w`e bv|
26 ) Ges Zvi ebi gZ eb KD w`e bv|
27 ) n ckv gb,
28 ) Zzwg Zvgvi cvjbKZvi wbKU wdi hvI m~ I mvlfvRb nq|
29 ) AZtci Avgvi ev`v`i Afy nq hvI|
30 ) Ges Avgvi RvbvZ cek Ki|

(90) evjv`t 20
1 ) Avwg GB bMixi kc_ Kwi
2 ) Ges GB bMixZ Avcbvi Dci Kvb cwZeKZv bB|
3 ) kc_ RbKi I hv Rb `q|
4 ) wbq Avwg gvbylK kgwbfiic mw KiwQ|
5 ) m wK gb Ki h, Zvi Dci KD gZvevb ne bv ?
6 ) m ej: Avwg cPzi ab-m` eq KiwQ|
7 ) m wK gb Ki h, ZvK KD `Lwb?

8 ) Avwg wK ZvK `Bwb Pzq,


9 ) wRnev I Iq ?
10 ) e~Zt Avwg ZvK `y'wU c_ c`kb KiwQ|
11 ) AZtci m agi NuvwUZ cek Kiwb|
12 ) Avcwb Rvbb, m NuvwU wK?
13 ) Zv nQ `vmgyw
14 ) A_ev `ywfi w`b Ab`vb|
15 ) GZxg AvZxqK
16 ) A_ev aywj-aymwiZ wgmKxbK
17 ) AZtci Zv`i Afy nIqv, hviv Cgvb Avb Ges ciciK Dc`k `q meii I Dc`k `q `qvi|
18 ) ZvivB mfvMkvjx|
19 ) Avi hviv Avgvi AvqvZmg~n A^xKvi Ki ZvivB nZfvMv|
20 ) Zviv AwMcwiewZ Aevq e`x _vKe|

(91) kvgmt 15
1 ) kc_ m~hi I Zvi wKiYi,
2 ) kc_ P`i hLb Zv m~hi cvZ Avm,
3 ) kc_ w`emi hLb m m~hK cLifve cKvk Ki,
4 ) kc_ ivwi hLb m m~hK AvQvw`Z Ki,
5 ) kc_ AvKvki Ges whwb Zv wbgvY KiQb, Zuvi|
6 ) kc_ cw_exi Ges whwb Zv weZ KiQb, Zuvi,
7 ) kc_ cvYi Ges whwb Zv myweb KiQb, Zuvi,
8 ) AZtci ZvK Zvi AmrKg I mrKgi vb `vb KiQb,
9 ) h wbRK ky Ki, mB mdjKvg nq|
10 ) Ges h wbRK KjywlZ Ki, m e_ gbvi_ nq|
11 ) mvgy` m`vq AevaZvekZt wg_vivc KiwQj|
12 ) hLb Zv`i mevwaK nZfvM ew Zrci nq DVwQj|
13 ) AZtci Avjvn&i im~j Zv`iK ejwQjb: Avjvn&i Dx I ZvK cvwb cvb Kivbvi evcvi mZK _vK|
14 ) AZtci Iiv Zvi cwZ wg_vivc KiwQj Ges Dwxi cv KZb KiwQj| Zv`i cvci KviY Zv`i cvjbKZv
Zv`i Dci asm bvwhj Ki GKvKvi Ki w`jb|
15 ) Avjvn& Zv'Avjv GB asmi Kvb weic cwiYwZi AvksKv Kib bv|

(92) jvqjt 21
1 ) kc_ ivwi, hLb m AvQb Ki,
2 ) kc_ w`bi, hLb m AvjvwKZ nq

3 ) Ges Zuvi, whwb bi I bvix mw KiQb,


4 ) wbq Zvgv`i Kg cPv wewfb aibi|
5 ) AZGe, h `vb Ki Ges Lv`vfxiy nq,
6 ) Ges Dg welqK mZ gb Ki,
7 ) Avwg ZvK myLi welqi Rb mnR c_ `vb Kie|
8 ) Avi h KcYZv Ki I eciIqv nq
9 ) Ges Dg welqK wg_v gb Ki,
10 ) Avwg ZvK Ki welqi Rb mnR c_ `vb Kie|
11 ) hLb m Aa:cwZZ ne, ZLb Zvi m` Zvi KvbB KvR Avme bv|
12 ) Avgvi `vwqZ c_ c`kb Kiv|
13 ) Avi Avwg gvwjK BnKvji I ciKvji|
14 ) AZGe, Avwg Zvgv`iK cRwjZ AwM mK mZK Ki w`qwQ|
15 ) GZ wbZv nZfvM ewB cek Kie,
16 ) h wg_vivc Ki I gyL wdwiq bq|
17 ) G _K `~i ivLv ne Lv`vfxiy ewK,
18 ) h AvZkywi Rb Zvi ab-m` `vb Ki|
19 ) Ges Zvi Dci KviI Kvb cwZ`vbhvM AbyMn _vK bv|
20 ) Zvi gnvb cvjbKZvi m~w AblY eZxZ|
21 ) m mZiB m~w jvf Kie|

(93) `ynvt 11
1 ) kc_ c~evni,
2 ) kc_ ivwi hLb Zv Mfxi nq,
3 ) Avcbvi cvjbKZv AvcbvK ZvM Kiwb Ges Avcbvi cwZ weicI nbwb|
4 ) Avcbvi Rb ciKvj BnKvj Acv kq|
5 ) Avcbvi cvjbKZv mZiB AvcbvK `vb Kieb, AZtci Avcwb m~ neb|
6 ) wZwb wK AvcbvK GZxgic cvbwb? AZtci wZwb Avkq w`qQb|
7 ) wZwb AvcbvK cqQb c_nviv, AZtci c_c`kb KiQb|
8 ) wZwb AvcbvK cqQb wbt ^, AZtci Afvegy KiQb|
9 ) myZivs Avcwb GZxgi cwZ KVvi neb bv;
10 ) mIqvjKvixK agK `eb bv|
11 ) Ges Avcbvi cvjbKZvi bqvgZi K_v cKvk Kiyb|

(94) Bbwkivnt 8
1 ) Avwg wK Avcbvi e Dy Ki `Bwb?

2 ) Avwg jvNe KiwQ Avcbvi evSv,


3 ) hv wQj Avcbvi Rb AwZkq `ytmn|
4 ) Avwg Avcbvi AvjvPbvK mgyP KiwQ|
5 ) wbq Ki mv_ ^w iqQ|
6 ) wbq Ki mv_ ^w iqQ|
7 ) AZGe, hLb Aemi cvb cwikg Kiyb|
8 ) Ges Avcbvi cvjbKZvi cwZ gbvwbek Kiyb|

(95) Zxbt 8
1 ) kc_ Avxi (Wygyi) I hqZzbi,
2 ) Ges wmbvB cvi Z~i ceZi,
3 ) Ges GB wbivc` bMixi|
4 ) Avwg mw KiwQ gvbylK my`iZi Aeqe|
5 ) AZtci ZvK wdwiq w`qwQ bxP _K bxP|
6 ) wK~ hviv wekvm vcb KiQ I mrKg KiQ, Zv`i Rb iqQ Akl cyivi|
7 ) AZtci Kb Zzwg Awekvm KiQ KqvgZK?
8 ) Avjvn& wK wePviK`i ga kZg wePviK bb?

(96) AvjvKt 19
1 ) cvV Kiyb Avcbvi cvjbKZvi bvg whwb mw KiQb
2 ) mw KiQb gvbylK RgvU i _K|
3 ) cvV Kiyb, Avcbvi cvjbKZv gnv `qvjy,
4 ) whwb Kjgi mvnvh wkv w`qQb,
5 ) wkv w`qQb gvbylK hv m RvbZ bv|
6 ) mwZ mwZ gvbyl mxgvjsNb Ki,
7 ) G KviY h, m wbRK Afvegy gb Ki|
8 ) wbq Avcbvi cvjbKZvi w`KB cZveZb ne|
9 ) Avcwb wK ZvK `LQb, h wbla Ki
10 ) GK ev`vK hLb m bvgvh co?
11 ) Avcwb wK `LQb hw` m mrc_ _vK|
12 ) A_ev Lv`vfxwZ wkv `q|
13 ) Avcwb wK `LQb, hw` m wg_vivc Ki I gyL wdwiq bq|
14 ) m wK Rvb bv h, Avjvn& `Lb?
15 ) KLbB bq, hw` m weiZ bv nq, Ze Avwg gKi mvgbi KkMyQ ai nuPoveB16 ) wg_vPvix, cvcxi KkMyQ|

17 ) AZGe, m Zvi mfvm``iK Avnevb KiyK|


18 ) AvwgI Avnevb Kie Rvnvbvgi cnix`iK
19 ) KLbB bq, Avcwb Zvi AvbyMZ Kieb bv| Avcwb mR`v Kiyb I Avgvi bKU ARb Kiyb|

(97) Kv`it 5
1 ) Avwg GK bvwhj KiwQ ke-K`i|
2 ) ke-K`i mg Avcwb wK Rvbb?
3 ) ke-K`i nj GK nvRvi gvm Acv k|
4 ) GZ cZK KvRi Rb dikZvMY I in AeZxY nq Zv`i cvjbKZvi wb`kg|
5 ) GUv wbivcv hv dRii D`q ch AevnZ _vK|

(98) evwqbvt 8
1 ) Avnj-wKZve I gykiK`i ga hviv Kvdi wQj, Zviv cZveZb KiZ bv hZY bv Zv`i KvQ myc cgvY
AvmZ|
2 ) A_vr Avjvn&i GKRb im~j, whwb Avew KiZb cwe mnxdv,
3 ) hvZ AvQ, mwVK welqe~|
4 ) Aci wKZve cviv h wev nqQ Zv nqQ, Zv`i KvQ myc cgvY Avmvi ciB|
5 ) Zv`iK GQvov Kvb wb`k Kiv nqwb h, Zviv LuvwU gb GKwbfve Avjvn&i Gev`Z Kie, bvgvh Kvqg Kie
Ges hvKvZ `e| GUvB mwVK ag|
6 ) Avnj-wKZve I gykiK`i ga hviv Kvdi, Zviv Rvnvbvgi AvMyb vqxfve _vKe| ZvivB mwi Aag|
7 ) hviv Cgvb Avb I mrKg Ki, ZvivB mwi miv|
8 ) Zv`i cvjbKZvi KvQ iqQ Zv`i cwZ`vb wPiKvj emevmi RvbvZ, hvi Zj`k wbSwiYx cevwnZ| Zviv
mLvb _vKe AbKvj| Avjvn& Zv`i cwZ m~ Ges Zviv Avjvn&i cwZ m~| GUv Zvi Rb, h Zvi cvjbKZvK
fq Ki|

(99) whjhvjt 8
1 ) hLb cw_ex Zvi Kb cKwZ ne,
2 ) hLb m Zvi evSv ei Ki `e|
3 ) Ges gvbyl eje, Gi wK nj ?
4 ) mw`b m Zvi ev eYbv Kie,
5 ) KviY, Avcbvi cvjbKZv ZvK Av`k Kieb|
6 ) mw`b gvbyl wewfb `j cKvk cve, hvZ Zv`iK Zv`i KZKg `Lvbv nq|
7 ) AZtci KD AYy cwigvY mrKg Kij Zv `LZ cve
8 ) Ges KD AYy cwigvY AmrKg Kij ZvI `LZ cve|

(100) Avw`qvZt 11
1 ) kc_ Dakvm Pjgvb Akmg~ni,
2 ) AZtci zivNvZ AwMweQyiK Akmg~ni
3 ) AZtci cfvZKvj AvgYKvix Akmg~ni
4 ) I hviv m mgq aywj Drw Ki
5 ) AZtci hviv k`ji Afi XyK co6 ) wbq gvbyl Zvi cvjbKZvi cwZ AKZ|
7 ) Ges m Aek G welq AewnZ
8 ) Ges m wbwZB ab-m`i fvjevmvq g|
9 ) m wK Rvb bv, hLb Kei hv AvQ, Zv DwZ ne
10 ) Ges Ai hv AvQ, ZvARb Kiv ne?
11 ) mw`b Zv`i wK ne, m mK Zv`i cvjbKZv mwekl vZ|

(101) KvwiAvt 11
1 ) KivNvZKvix,
2 ) KivNvZKvix wK?
3 ) KivNvZKvix mK Avcwb wK Rvbb ?
4 ) hw`b gvbyl ne wew cZsMi gZ
5 ) Ges ceZgvjv ne aywbZ ixb ckgi gZ|
6 ) AZGe hvi cvjv fvix ne,
7 ) m myLxRxeb hvcb Kie|
8 ) Avi hvi cvjv nvjKv ne,
9 ) Zvi wVKvbv ne nvweqv|
10 ) Avcwb Rvbb Zv wK?
11 ) cwjZ AwM|

(102) ZvKvQzit 8
1 ) cvPzhi jvjmv Zvgv`iK Mvdj ivL,
2 ) GgbwK, Zvgiv Keivb cuQ hvI|
3 ) GUv KLbI DwPZ bq| Zvgiv miB Rb be|
4 ) AZtci GUv KLbI DwPZ bq| Zvgiv miB Rb be|
5 ) KLbB bq; hw` Zvgiv wbwZ RvbZ|
6 ) Zvgiv AekB Rvnvbvg `Le,

7 ) AZtci Zvgiv Zv AekB `Le w`e-cZq,


8 ) Gici AekB mw`b Zvgiv bqvgZ mK wRvwmZ ne|

(103) Avmit 3
1 ) Kmg hyMi,
2 ) wbq gvbyl wZM;
3 ) wK~ Zviv bq, hviv wekvm vcb Ki I mrKg Ki Ges ciciK ZvKx` Ki mZi Ges ZvKx` Ki meii|

(104) gvhvt 9
1 ) cZK cvZ I myL ciwb`vKvixi `yfvM,
2 ) h A_ mwZ Ki I MYbv Ki
3 ) m gb Ki h, Zvi A_ wPiKvj Zvi mv_ _vKe!
4 ) KLbI bv, m AekB wbw ne wcKvixi ga|
5 ) Avcwb wK Rvbb, wcKvix wK?
6 ) GUv Avjvn&i cwjZ AwM,
7 ) hv n`q ch cuQe|
8 ) GZ Zv`iK eua `qv ne,
9 ) jv jv LuywUZ|

(105) dxjt 5
1 ) Avcwb wK `Lbwb Avcbvi cvjbKZv nxevwnbxi mv_ wKic eenvi KiQb?
2 ) wZwb wK Zv`i Pv bmvr Ki `bwb?
3 ) wZwb Zv`i Dci ciY KiQb SuvK SuvK cvLx,
4 ) hviv Zv`i Dci cv_ii KsKi wbc KiwQj|
5 ) AZtci wZwb Zv`iK fwZ ZYm`k Ki `b|

(106) Kzivqkt 4
1 ) KvivBki Avmwi KviY,
2 ) Avmwi KviY Zv`i kxZ I MxgKvjxb mdii|
3 ) AZGe Zviv hb Gev`Z Ki GB Nii cvjbKZvi
4 ) whwb Zv`iK zavq Avnvi w`qQb Ges hyfxwZ _K Zv`iK wbivc` KiQb|

(107) gvDbt 7
1 ) Avcwb wK `LQb ZvK, h wePviw`emK wg_v ej?
2 ) m mB ew, h GZxgK Mjv avv `q
3 ) Ges wgmKxbK Ab w`Z DrmvwnZ Ki bv|
4 ) AZGe `yfvM mme bvgvhxi,
5 ) hviv Zv`i bvgvh m e-Lei;
6 ) hviv Zv jvK-`Lvbvi Rb Ki
7 ) Ges wbZ eenvh e~ AbK `q bv|

(108) KvIQvit 3
1 ) wbq Avwg AvcbvK KvImvi `vb KiwQ|
2 ) AZGe Avcbvi cvjbKZvi Dk bvgvh coyb Ges Kvievbx Kiyb|
3 ) h Avcbvi ky, mB Zv jRKvUv, wbesk|

(109) Kvwdibt 6
1 ) ejyb, n KvdiK~j,
2 ) Avwg Gev`Z Kwibv, Zvgiv hvi Gev`Z Ki|
3 ) Ges ZvgivI Gev`ZKvix bI, hvi Gev`Z Avwg Kwi
4 ) Ges Avwg Gev`ZKvix bB, hvi Gev`Z Zvgiv Ki|
5 ) Zvgiv Gev`ZKvix bI, hvi Gev`Z Avwg Kwi|
6 ) Zvgv`i Kg I Kgdj Zvgv`i Rb Ges Avgvi Kg I Kgdj Avgvi Rb|

(110) bvmit 3
1 ) hLb Avme Avjvni mvnvh I weRq
2 ) Ges Avcwb gvbylK `j `j Avjvn&i xb cek KiZ `Leb,
3 ) ZLb Avcwb Avcbvi cvjbKZvi cweZv eYbv Kiyb Ges Zuvi KvQ gv cv_bv Kiyb| wbq wZwb gvKvix|

(111) jvnvet 5
1 ) Avey jvnvei nq asm nvK Ges asm nvK m wbR,
2 ) Kvb KvR Avmwb Zvi ab-m` I hv m DcvRb KiQ|
3 ) mZiB m cek Kie jwjnvb AwMZ
4 ) Ges Zvi xI-h Bb enb Ki,
5 ) Zvi Mj`k LRyii iwk wbq|

(112) BLjvmt 4
1 ) ejyb, wZwb Avjvn&, GK,
2 ) Avjvn& AgyLvcx,
3 ) wZwb KvDK Rb `bwb Ges KD ZvK Rb `qwb
4 ) Ges Zvi mgZzj KD bB|

(113) dvjvKt 5
1 ) ejyb, Avwg Avkq MnY KiwQ cfvZi cvjbKZvi,
2 ) wZwb hv mw KiQb, Zvi Awb _K,
3 ) AKvi ivwi Awb _K, hLb Zv mgvMZ nq,
4 ) MwZ duyrKvi w`q Rv`yKvwibx`i Awb _K
5 ) Ges wnsmyKi Awb _K hLb m wnsmv Ki|

(114) bvmt 6
1 ) ejyb, Avwg Avkq MnY KwiZwQ gvbyli cvjbKZvi,
2 ) gvbyli AwacwZi,
3 ) gvbyli gv'ey`i
4 ) Zvi Awb _K, h KzgYv `q I AvZMvcb Ki,
5 ) h KzgYv `q gvbyli Ai
6 ) wRbi ga _K A_ev gvbyli ga _K|