Вы находитесь на странице: 1из 1

KOMERCIJALNA BANKA Sistem kvaliteta: Obrasci

ifra: PI-24-01/4

(naziv klijenta) (mesto-sedite i adresa) (matini broj) (broj tekueg rauna u Banci) (PIB)

MENINO OVLAENJE

Ovim ovlaujemo Komercijalnu banku a.d. Beograd, Svetog Save br. 14 , matini broj 07737068 , PIB 100001931 , broj rauna 908-20501-70 , da moe , kao poverilac popuniti iznos , datum dospea i sve druge bitne menine elemente i da moe realizovati tri blanko sopstvene menice , koje smo dali uz Ugovor o otvaranju i vodjenju rauna klijenta kod Komercijalne banke a. d.Beograd , broj od , odnosno uz Aneks I Ugovora , broj od , a radi naplate naknade za usluge domaeg platnog prometa po svim tekuim raunima , koje smo otvorili u Komercijalnoj banci a.d. Beograd . Banka je ovlaena da realizuje menice bez protesta sa svih dinarskih i deviznih rauna koje imamo u Komercijalnoj banci a.d. Beograd , kao i u svim drugim bankama. Serijski brojevi menica su:

M.P.
Mesto i datum Potpis zakonskog zastupnika

Vai od:01.08.2007.god

Izdanje: 2