Вы находитесь на странице: 1из 126

I

"
-"

2011

36.05
i; i >k 60.9
II 68

:
.. , ,
11.11. , ,
II 68

:
/ I I.A. I, .. , .. , ..
/ . .. . - : , 2011. - 140 .
ISBN 978-5-902929-85-7
" !
",
"-
" (. )
" ,
,i . i i iiirininll 1 m i " ( 0 1-311-2010.2/59).
-
I . -.......
1|| ||| (II II 1|111||, ),
1* h iiv k | .................. in .
' ............. I ........ 11||1 |. - I
I ' in iirtiMHI'li I nill in ii 4i 1111 1.11(ilt ,
(1||.|1||. I *. ........... ( .
mi............ . hi ...... . in in. ii h hi mi ill i iMi.0 ( >no
MflNMIHNt
i i-Mlllliilu lli|i ihiiiii uni ii iiiii i.' ,
141 '|1>11*| 11 . H l.ll- II II|IM|IMII|||M /II HIM
MH#t>l n u n in mu.urn 11| <ii* ii|nik i ii'ii-t
I I i l l II ........................................ ...
iMHIIliii I I iiiijiilt nil . iiiii ih i . I i in i iii. i < i ii it ii i.i i i.i ,
Ip it NN ( ih i . I *. 11 n .| i i> in 111 in nun i in i ii i in i 11-in. 11 i.ix
N fM p N H iltlH M 11|# ! !'11!1

......... .,in .

I l l //
I'.!! .I I .ill 100 . ., 2003.
IM IN /N 1 * 7

., 2011
., 2011
.., 2011
45 .., 2011

, 2011


.............................................................................................. 5
I.
1.1.
.................................. ...............................................................8
1.2. -
..................................................20
1.3.

..................................................................................23
...27
II.

2 1 .0 : , ,
, ...............................29
2.2. .................................................. 34
2.3. ........38
2.4. ,
............................................................................................47
2.5. ,
..................................................................................... 50
2.6. ...................53
2.7. ........................... 65
2 8 11-
..................................................................................72
3

2.9.
...................................................................................................... 78
2.10. -
, ................................................88
...91

III. :
, ...................93
.....................................................................................131
........................................................................................134

138.
, ,
-
.
- ,
. ,
.
, , ..
-
.
,
, ,
i , .
,
,
.
I In ,
| < .
. 1 tpiiHMi.i ( ) , , I>.i-. I ! ,
, 1| 1|1 I>11 ipyiim . . |1,( I . .
.
,
, !, , 1

.
- , , ,
.


.

, ,
, , .

.

( ,
) .
17
, 2
. 10000

. 11 ) err 30% 50% 1 , .
inn , I in n il II mil mu
,
......... " " 11. .
I

II

H l l l n p i . l r

III

1 1 1 I I 11

J I | I V I O I O

1 1 in I iii.il || I hs'ihhs. . in hi.iii <11i.in;ui11. mrroMy


ipVI Ht> i inn o(ii,i mu i n i i .

........ piio \i , '


Mi'/ ........... ' .11 I I , I in ipoi , .............. . .

.
I. - | Iin iM
1 0

1 11

,
.


.
,
, .
,
.


( ), ,
, ,
,
. I , .. -
.

I.

1.1.

/ " "?
-
?
- , ,
?

MiMiiiu-i ( ),
......... .................. .

* in...........
. I . | | mii
it ' "iiiiMiii " i iiriiMiiiiin ia, iil! in it hi an i niaiiiir pa uiit'iiii.ix
ilHi NiiiipiM iiti
i.....................in 1101 in in i :
P' i ....... . "" ( ............ ,
. );
|1( "" :
;
mi , ,
| " 11 I , -
.

" - ".
1 1 1

11,
XIX - XX . "
, - "
, :
- - ;
,
,
;
- " "
;
- , -
, ( iypy), ;
- :
,
..;
;
-
| ; , ,
,
, , .
ilium

,
...................... ( 1 ...........I.......... in, . II , "
(" .1 I | (huh I 1 | uiMMiai
\i in until ipiu / , NcrcrnciiHocTii in .
( ( ' I in
m XIX - 9

XX . ,
,
.
, |

.
- j
, ,
.

-
,
.
I
- -;
uiimcicjii.crH ?
yi .
oi :
! I ,
hi mi m.ii upcit'ii mil
IMMHVtMlMHHin 1 (', i h i h i i i .
* iiit I* .
i|\* I putt in iiiiMiincti i. t|iv mi* I m u / | m i , in I !
* *| mi lip iiII .
Min * i i pH i .. in pe n hi hi " iHliiiMi . " I Inn pi I, iiitinii ii 11mi I Miucpii, . i | ..... pi' in
hi im ii' Ii'll
I

hi iniiiiii.il-
, .

11

11

1 1

11

XX
.
,
. ,
30- . XX . 1949
I , , ,
-
.
, ,
i i .
,
.
,
,
, .

,
, , ,
(foster ) .

,
.
I


- .

. 3 12, "
- " ,
,
. 3 : - ,
.
I
,
. .
II


- " - ",
(
(
, .
8 ,
.
,
,
.

,
,
,
.

,
, .
iiMiit-iiHio
*(| it . n Mi.it . 80-
I hi iirii I
I in hi I iiHwiiiiii.ii' I ii.ii ,

|hi *'*v*ii i n n / li H ,
(
lljiii ( . mi |
i min 111111

I I I I I I I H .I M I I h |IM 11>|11(|||

mi in . I in i . lu iin o cTi.

itipyiM M ii );

...... ...
,
| I hi
;
viei ;
( .
, i.nnn.iH , ,
, 11

11

12

I .

I I'iii'iii. ,
! . .

, .

iii'iiiii ,
, .. .


,
.
,

,
.
> ""
"" . I , ,
, ,
, .

I . "" -
- I ,
cMi.HM . ,

,
i . ,
( : " - ".
1

|m i >

13


.
, , ' ,

uftti ,
| I . | lit i (4 I
in I. "", ' .
in ,
, < / in . , 11 >1 in pi -- .
mu - , ............... ...
--
HiMiH i . . 111111 I. | : IHI11 | ! *11 ,
tion i , ....... ............. ...
, i n rpi-i i.i .
I I hi I. t 1\, ih iiiim iiiii I in 11.1 i ,
|"i I * si mi inn *i m u Im i
\ | ......... .. I<11 >. i . i ui i ............ i i i * ii ........... i i i i i i i H i . i 111mu i i , i u 11| I I i h i >. in h i 111 hi ii* 11 mi
mu ii in I I i i i i | i i i m i |i 1 1 .............. . i 11.. k h h iii

i i ....... | I I., in N0 4 1 4 ...... in i i i m i n ............... h i


iii i yi
I hi iI *11 I 11111 11 in I if ii h i .... I i mi mi 11 ii - i .in in m i iii im i i. mu . mi 111 i 111 i.i < .......... ..............- I m i l l ................... ................ I I N i l ' l l I I I I.I I M , C H
.


.
,

, ,
!


. , ^

-
,
.
,
,
,
,
, , .
II
. iy .
,
I I I \ < nitcpiiii-iiiiojKTiicro,
,. hi..... . . ( , III.ill
Iiik o ii ).
( "
" . . , , I . ,
.
",
". .
- -
,
.
14- ,
.

U M H IM I I I I H I . I l l l l l l l I . I II H I . I I I I 1114(11.

""
-
,
.
65 P<J
( " " :

.
").

.
'
- ,
.
'
,
,
.
,
,

.
,
, ,
.
.
, "
" , , -|.
. - .

. 256- "
,
", 2006 . 2007 .,
-
( 250 . ., 2008 .
16

I 271
.

. .)

<\. mi ) ,
.

,'007

2016

. (

13).

IHIIIIIH - ,
\ . . tu n (

2).

I | I 11. 11
.. | , 1 ).
I -
in

I... mu Mm .: , ,
| m u .
lO p iic ii.i , ,
............. I
II. hi

mi

- . -

........... in 11. . II 1111 -,


iip rni.li

62

. - ,

in I% .
| iiiiiiii.il - I . I11 iiin .ir , ........ . I I " -

, . " ......... him


i.iM

" *

I |i \ | in in h i pm I 1 ( ) ".
in i mi iiitniM in

, -

in 11 11111 I' i1iiii i .hi mi i/hr i . I inti*

.M inin " /11

I hi v I cm .

||| ||| | IIH|I!|M I I IMHI I llll IIIIHI'IIMlnCII.


iih |h *
h h h iii

' him

i id.i 11\11111.i juM iiiim n p o -

i in It iiiMiit'i i

i ii

............. .. .h i................ ni,i


I I............................................

Ill,

................................. ...

INK VMM fii.im i


(

I-. . I I II..IIIIMHHIIIII ll|in n ( 11 ( ' |

m i

in i pH inpn

m.nlM HIMMMIO i< ic iii.i'I .

5
. 4 6 , !
, !
. !
- |
, , ,
.
- , ,
.
!
, "
".
-
(
).
,
( 4
12).
,
, ,
. , (1), , ,
.

-
opmin.i ,
i'i ( ,
). of

,
.
, ,
, -
.
.
18

:
1 , , ,
mi.ii, ,
'
| | 50 .
2 (
.......
- in , ,
| .
I ()
h i h i m ,
. ,
, . iiii 11 I
mi, ,
| - .
I I I .
......... . , , "" (
\iinlii I ), ,
..... .
. ..........(.
MitipiiH .
I I in I
, ,
....... .. .
( ,
| . , , ( .
HiMipiK'OH .
1 1

-1

1 1

19

<>( ,
hi ........... , " "
I <11I I 20 1989 . ,
44 / 2 S)1.
| in . 19 , ........... , . in in , ||1 ,
|<, I , ........ ,
HMiOiiih , .
I in , ,
| hoi i ,
. ............. , i Hi'iiiiH , , ,
I | ( iiKiiM. | , , HIM I ,1'fllloll ,
I mi....... ill........ "

>'|"
\ ! IHHKI in mi Iin I .
1.2. -

I
if
I
v

in
11 11 Ki mi ............. ,

/
.
.........
hioIm.ii in ,

loHiiiiMi / in ......
11> .inilt
mu it ! ......

5. , ,
. |
- !
, .
:
.
6.
, , !
,
, *
, ,
, ,
.
npaj
.
,

,
() [ 50]'.

.
,
, "
" (1948 .) " " (1959 .),
.

I .. -* (. m u 11(, . , | in ! pi hi n iii e iii 11 -

...... mi I ........... .......... 111|111i i i |11 . 1 ....... ............... . (I in (Mi .),


||\ I iki it 111111 I . | 4 (I iiiii.il , of iet ..
............................ p i I i i i . i i K. i M m m i p y i i t M i . . ,

1 . ? VtiH4*iii no. 11hii mo ( 37).


//:
l'ii Iin)...... I
mu . ......... . 13
REGNUM. http: //spbcr.ru/commercial_news/viktoriya_shmidt_kakie_fornii_ 1
I
tfilll
|
N
..
|<|
ustrojstva detej_v_semyu_ehffektivni_analiz_ustrojstva_detej_v_semyu.html. 1
20

21

39 " " roq


- ,
j
,
, ,
,
, . <
, <
, .
"
, , ..

. , ,
, , !
]
21 :
- "
";
- "
";
- " :
";
- ;
-
.
, ,
, , ,
.
^
:
;
(). ]
-
, , ]
, .. , ]
.
22

11< it 1 . II - I .

( in ,
HiliMitiii.uoli ,
, .
11. ,
I in .
I mi,,
....... , in ' . ,
. i.m in Itii< (k , co
in 11ii< I ,
hi I . , . 80%
n il I I , -
". Iin I.
", .. .
111*10

I *

III1114 >
I H . I.KKTAX

I 1< or
1 .... . ,
i t | I ,
in m n iu io i , .......... I in , ,
in | in I , IlitI .
.... I . Ihi' ii in | || uiKi III m n ib |
....
I I .
1

11

23

, :
-
,
;
- :
;
- -
.


, 24 2008 .
48- " " 24 1999 . 120"06
".

. 56

, .. , :

. ,
,
, ,
.- ,
, ;
- ^
;
- ,
, ;
-
,
, .
24

, I**...... ...
( . , \<. , ,
Ii| mu | ,
........ , (
I , -
I 11, ..),
> , . I ,
(- ||| ini in , , MlHMi I ), ,
,
.
<>< itII :
,
i|i\ ill , ;
, , ;
,
MHI ;
inn un i , ( ()
" ", 19.07. 2000 . 52).
< i n tui :
-
in sI* I ,
Hi MH'Miiolt ;
in ......... , ce
nt ;
11

111

25

, :
-
,
;
-
;
- -
.


, 24 2008 .
48- " " 24 1999 . 120-1
"
".

. 56

, .. , <

. ,
,
, ,
.

4

- ,
, ;
-
;
- ,
, ;
-
,
, .
24

, I I 11. , ........, . , ,
( ,
* , (
. , -
I* , ..),
I in |) , I > , ,
(- Htuii I . , , HHiMi I ), ,
,
Iii | .
< II 11| :
. ,
>11 , ;
, HIH I , ;
,
1

-1

It) ,

, ( |( ()
", 19.07. 2000 . 52).
( It 1)1 hi :
mi -
. ........ ,
HioHiiull ;
in ........ , ce
nt ;
25

-
, |( tlM
, ..... ........... ( J .......... ....................
,
() ! , ..............
*,, ( ).
" - ", *
........ )(|| - 19 2000 . 5 3 |
.......
,, . - ......... ................, , , !
....... |, ,
^ ................ ......... .. (, )
; , || I in ,
, ( ) ............ , ; in \ 1 * in .
, ;

'
;
I ( -
(WMM?
,
Iuimu
27 2000 . 896).
?

I II" , , I. I'HiuiHtiH.u- ?

I II t ( , ( ! I'Hhimmhi.ix 27 < . in I ?
2000. 896)
I
:
( ?
, <!
<i -
:
hi ?
- !
I I
,
I .?
;
-
I iiiu o K
, ]
I { : / .
( (> II 11, .. . , 2006.
, ^
11 . . . , -] I. ( " - "). ., 2000.
29 2002 . 25).
11

11

111

26

27

3. : I
. ., 2003.
4. ( ):
/ . .. .. . ., 200|
5. / iui
. .. . ., 1997.
6. .., .. I
// : ,
, - . ., 1993

II.
I >

I I II w 11 : ,
II >11111. II \ 111,1
,
................ill .. "
. '" , ",
Iiimi 1 , , ,
' " 11
- /IV ., . II <hi 11 , I , I ' .

0(* , .
Iliii . , . my I in <| I .
it-Hi ,
hi...... ' .
I iiiinihii
in .
<i.i
., I i.i M m v i n i . i l , 1

I I

*I *....... . A 11 // , , . .,
I
28

29

, , ,
.
-
( ),
. () t i


.
,
,
. .
|
. , ,
:
1) ,

- ;
2)
,
,
, -
;
*
3) ,
. - , i
.

- '
.

( ,
) , . ! i
(
) -
. ,
,
, .
30

lint , .......... I , ,
| \ I . ,
1 mu , 41 .......... ,
|
| i ,
, II hi * .
| ,
* , , <1 h i m
I
ini ........... .
Si I .) , - * ........ ,
( , .
"" " " ..
|)'||| I) , , , ,
| ; 2)
lit , 3) , .
iK ., () '" II
H i d I, , , (- , ), ,
iKHi1, .
:
) ( ,
||( | . , - , ,
, );
) in ( , 4IIHH );
)
( | 11)
1

1-1

11

1 1

31

) ( , |1" <-ini ( 1 " h'Oi nu );


t \in | ( );
|
!**
| ........ ,
) ( , ,
).
>|
....... | );
4 | * > n.iypiii.iii ( -
dV" ' I , , ,
> ......... I nut' - - .
. it tMMMwiul , , |iHi 0Mt hi );
<| ........ |iiik .
.. 4.

.
:
/ , - -
18 ;
1| ! 1|1
- -
HIIHI I' 'in iiHiiHiiiM ;
;
- - - it
, , < i i* i i- i ;
,
, 18- , , , >>4
, , ;
*;
mu ,
- - !
......... ;
, , ,
in (
.
11 HiiMiiHiii ;
iiiipn , !
iiiiv

;
, (
I
10-15%,
, ' (, ) - 60%;
nut ,
, <
.
" ".
II :

......... ,
, :
1) - ( m i ..... , . , I , | I , , ,
4 / . H .I - .
1 1

. ., 1997.

32

33

2 .2 .

- !
,
2,5 ,
5 , . .

.
'
,
(, !
).

: :
,
.

, .

.
)
, , , ;
. , , - *
, ,
""
!

, , ,
,
.
.

,
- (, , , ,
, , ,
, , , , , npi

. . . ,
);
I . ( ,
iM . , (MMHMHIH I.
HiititiiM (|>, * apyi , | . , *>Hoi | in );
< it ( , ,
I**II ,
I I tii | , itmiiiiMii ,
t|HHiv * in );
( , iiii ....., * );
.
| ( ,

!|(| lull ,
................inn , 'Hi-
1

1 1

|1 ||1 1 |||)

11| I ,
. in , , -
lull ,
HiiMoiH.HO .
I. ""
I !| II .
i.ko ,
' hi |mi ,
lo t i | i n j |H I ii I ;
.
11

35


- , ..
,
.
.
,
. .
!

. ,
, -


:
.
- , . .
, , ,
..

* h* iiiiii|mii in | - ' m I | milt .I , *


, no
li
1 ' "
0"1 in " " >11 i*i- ) IM i.i .
.1 , ||1|| ..... .
hi ____________
in ,
HU*. ......_____
" it ' Min . , I hi ......... , ,
||* III fill l |ll.inu",
It m u in ( :
11 *111 I -, , .
, in |iMI in I. mix) ..i t *..... |11 . , ,
2. " "
I | |"| || iM...... ,
, . hiu ....... hi . ,
| .I " "
, , hi in in ,
. niQ |.|.)1 hi , -
, oi
Mill I , , ,
, , q t tiiM,
.
|. in .. |, .
! 11. him. ', , , ,
, HINi/MUimniM .
. .. , , ...............Iii.imi.i. , . || . ...
, .
(
,
( ( I ( , i| hi | :
. )
I) ,
2 - 24 - .
I. (, , , 4

h i

36

h i

37

, ,
..) (, ,
..);
2) , (
(, ,
..);
3) , !
.
,
,
.
, !
:
- ;
- ;
- ;
- (1
);
- .
2.3. !


5.
,
, , , ,
, ,
. ,
!
>
,
,
5 ., ..
// : , , -
. ., 1993

38

Ml if....... , , << . " mi | , .


V /' I I MVMi , .
( |
> in ....... , -

- |"|(. || , .
: "-

...............

"

)|i in, ,
( 1 .
, , ,
H im . " 11|.1": , , , ............. . ,
, ,
mMIhhuhi no-, , :
H'Mi' , "" , , ilMMi , ......... hi , , . *. mi , "

".
.
1111
, .
11| ,
II...... ..
: - iiHihhiiII. 1, , ,
IJQNm Iiuimmmx , ,
|1" | , , |1 M I I I I M 1

I li or . " ( , ................ . , , , -

. ()
, ,
, - (

) .
- , , , (
), ( ).
/
, .
,
, ;
, ,
'
,
. , *
, ,
: , .
,
. , , ,
. , , . , *
;
, . , ]
,
,
, . ,
, |
,
.

,
,
,
hci
, , " ".
, .
40

I h i h o i m i i . , , . .
iniili , , , II II | ill . I Iif , ........ .
IHI . . , , I I ,
I ,
( , , .

Mi . I

h ii mull .
..............
,
, itla , V|nihiMM , i|i '| -
(., . V" , .
I .
)li ini' ii. , mii.hi' I . II h i h i I ,
\ I . ,
irf1*4i in .
I Mill :
I , |||| || .
I li himi. iiMi.ic , ,
I ......... ,
......... , ^ .
iHOHiiiHHU i ito ,
i t..... , "1111.1

111

111

11

11

41

", -|
, , , |
.

"
:
, ,
, .

.
-

.

- . , (
'
!
( Herman (1988), 67%
*
26% )6.
.. 7:
- " ", ^
, ,

, , , ;
- " ", '
, ]
,

. , -
.
6 .. , ,
( ) //,
.. : . ., 1997.
7 .., ..
. ., 1995.

42

^ in.li atm. , ,) .......i ....... .


|' IM , , . gj | | .,. .. . in1 , n* t\ i hi , . , . , t jf Wlftt iiiii.ii* -. I) , | ....11. "", (
........... ) iMHMiHiii 8.
IIt. , '* k ........ >i.i 1||1 , .. -
, ||| | i|iv iiiiiei , , , tMMUiii h i i|niKi ,
t*nvi" ....... ,
"i . (
41" Kirropbix <1 Ill pH. hi
, ",
........ . .
, . 11.(1 I I MHiiiill I I el , " ". iHiiimoh . pi . 11 mu , , MIH III .. III ""
1% >\ .I . "",
. p. HHiiiioeiii .
I I 11. , , ,, ...... in ( .
>.,!< .......... , , .
>.
in :
I in 3 , ,
I

I I'

I InpnvM I 11 . ., 1994.
43

, ,
, ;
- - , , (
, , , ,
; , ,
, , ;
- -
, :
, , , , ,
; !
, , , "!
" ,
;
- 9 -13 - ,
, , ;
,
,
;
- 1 3 -1 8 - , , ,
, , ' 1
, ptu|
, ;
, , ,
,
.
!
, (
, ),
.
.
, ,
,

, .
, ,

> ' . Ittill m i- * 1> it " .

.......

HiHipHi ,
| ,
......
, ,
npyi .
% * * iu'ci , , .. , "1

Vr I hi. , 4 - 5 ||111'1 ,
(.! . . -.
it- N ||iiih .
| in . , IM , 1 h i m , . it
ii.iiih.iII " ".
| | 1 MUINM * I pii in i> I - 10 .

I him .
HMMImiiih ,
I; * I hi..... pul 1 11 | ,
( . IHV Ml....... I' I I
M i l l npi iy " " - 14.11 , ^ .
Hj^flMHi .... I pi "" ,
M |^ l* i , II II | |1 ) , " ||" I 111 ipriim i , .

45

- !
" ".
: , ,
..
, , !
4
..
. " ", .. ||
10.

,
, . 1
, , )
.
,
.
,
.
, ,
.

,
;

, "
, -,
, -
, -
.

9 .. ,
, . ., 19
10 .., .. :
. ., 1991.

46

Him m i< i
I ( i i i i M m M i n . :
, ,
,

,

,
, ,

It mi :
, ,

,
,

,


| (( ( -)
,
, ,
1

I I S \V\K I I 11 ,
.......... I I 1
llii
............. uni , :
p i 1 !* I I*. iiiiiii, , - .
. - 47

, !
, ,
.

;
- . ,
,
, , . !
, ;
, ,
. !
, , ,
.
.
, , !
, ;
- , .
, :
,
, "" ;
- . , iii
,
, .
-
, , '
- . :
, ,
, , , . : " !
, - , , , -
, ,
, ;
- .
, ;
. .
, ,
,
48

IK |imMil i " ",


|1 Hf |i;npeiiiHT ;

HptftMi <' ,
| . ;
.<< . 1*1, '||.| ,
...... I
|*| <Mi ,
( (, , ). (fiiiHii.iimi .
;
...... . "" M l I h* in. ,
|!| , ||| ( .
*"" . I ( , , \ .
I) <* >, ,
HBMhmi.iii.k' in , - ;
.
........ .
111

Mi 11

nii . 1.11 * ,
|| Mi . , IM >** . |( |( (|)
* ..... I ;
. t # )I id ( .
| | | pH*1,1 ....... , -
. I (I ( | in hoi , .
*" tnii|., 41X1 "".
1

,
. , , ""
,
, ..
, ;
- . , |
,
.
;
- .
- , BHHMat
;

- .
"" (
) , '
.
, ,
;
-
.

2.5. ,

|
( ) ( :
, , :
-
(,
,
);
-
(
/ ,
);
50

1 ,

/ I in ;
II < 1 " ' ,
1 hi / in., / *t

,
............ ..

I liWfMIVHiiiiMi
1 11hi
MNIMmm' hh'Mhi.u- , | ' ii , .)
* /innhih in (< );
11||'1 ( ),
I I );
|' ( in 1* ( , -

I I.IIII.)
AM^HIMih " *, 1-1 Mill | "Project Harmony" (1998 .), 11 ........ . if111
", "II # 11 (1|111 "11:

, :

I Mi 1(,
m i , tirtiii | h i ;

h i *i|tiiiiKI ;
| 1| 1411 mu .
t'HliniMi Hill vi , :

HMV \ I i pax , , ;
miHin , ;
in * ;
|1||11(|| (
. ).
I ||iiM|iHH|iiiiiii mu ( ): iiini | ii' A lii .. . ., 2005.
IIimimi hi ill 11 lill|i://slicool-sektor.relarn.ru

51


:
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
, )(
:
- , |
, , ,

:
- ;
- ;
- ;
- !
- ;
-
().
,
- ,
;
- ;
-
.
, :
- ;
- ( -
);
- ,
.
52

|( | in nicy , :
m in . iyirr ;
, ;
hi . , |) | / | , , ,
;
I |'1 .
1

in ,
do '
:
|>|), ;
- ;
;
v I ;
, (
, ;
|..... . , .
.1

I*

MMI

III

, .

HjUMH ..... !
*
II ,., fni ,
- .
|||||' |
t kith i
.................. .
.........' ! I - , i < ||| .
14

11

53

,
, ))
, , ..
.


, ..
-
, ,
, , .. |
, , .

( *
).
, . ,
, ,
, (
,
) .
(
, ,
-

, h i .
.


.
:
1) , |
-;
2) ,
- !
.

:
54

I ) I ;
11 ;

11 ;
1 i'Mi .
1

llitMlliui * .
| . , .
| |

I Inn I I
|| 1 in , .
........in
" ........ 1 . -

tn- .
* I ( ||(.
I , (
toH|Hiin>) , \ >>........ ce
ll IfclMiti"'
m i . i i I |<>1 IIKII

., 1 1

L Hi........I omi.ii ,
I * "" .
- -

m in ..... ..

-,

ityNHii I I iMi.ii
* "I .
- ,..... -

1*- ,
N V|HHipyoii . -
1 '" 'Mi.hi ,
'1""' , ,
-

IfcNt | , 1 ,. . ., 2005.

55

, .

.
- (
. ,
. |

, .

- ,
. ,

, , , '
.

, [
cenapai

.
!

. " ",
.
.
, !
,
, .
,

- ),
, ..
.
,
. !
, , " - "
.

I I . . I , ,, , , ,
.
I
.
:
I i ,
.- ;
' : , , ..;
, ... || (), (
' >11) " ";
:|(. , ,
,
IM

1.1

,
in >(|) , ;;*! ;
-
: , ;
If |i m i i m i -
11 .
.., -
I m ( .

I M i l l . ,
(, ) ,
| ,1<' I ell. " .
1

57

<^
, .. -
- lj
"" . !
( )
" " ( *
), .

:
- ,
- ,
- (
, ),
- ( ),
- , , " " (
),
- , -
.
-
. ,
, ,

,
.
-

, .. .


, , W

4.

- , , \
; ,
,
60

- -
, hi ( . I in.( . > '< . , | I .
,
|| N Mli|" .
". , .
| /- ce
l l ' . ||| | || , " , |; ^ . ..... .
.
I' 1-2 . || ...... . 2
| (^(
| 1
, ,
I *|| i ni ,
|||| .
!* ,
Ml | 1 . 0 .
I1 . IMMIImhi 1

11

11

1 , III I

mmi.nh, N ("")
*-'' in 18 .
||*
ce
ll ,
. ,
f itytVt * .
> .
1

, .
"" -
( 11 24 ),
.
( + 2 - 3 ) ""
"", !
<
. "" "",
.
.
, .
, .
,
. ( .
) .
J
, .
- .

-
.
, |
,
,
.
. ^
,
. , .
.
,
, .
:
1. !
, . !

-:
1

64

1 1"" ( - 2 );
1 1""

( -

*<1 ) ;

11 "'" ( /|*| 8-10 ) " hIImi "


>IH iyn 2-3 :
11 "/' ( - 11 ),

I "(|4 -" ( , AI, 41( 1 ) ;


11 " " ( | ).
I < hi | (- - "" | wmi II *( . , ,
..... ||| .
t 1. cl , ..
i - .
II U II
\ I M ill

I - || , 111ii 0* I . -
pin I-1ii.i I , |( .
liMiH.iiiniK
( ' . ,
II |||* |

( ' . // .............. in ( ) / . .. .
)1*
65

1. - - ,
,
,
.
, , *
, .., ,
, ,
:
. 28 35
, .
"
5 , ,
. ,
,
, . ~
.
, ,
.. .
,
, 6
. with
:
.
, , - ,
,
, ,
, , /
.
- .
.
, ,
.
2. !
,
.
,
,
.

II/m </,
**' h(/ . 3- , I /. . '
/. .
.
I / -
\ . . -
, , . <<''
I Ii/'t' ,. 14

* , - .

,

I ', , - <>(> , -.
.! ,
mi I
I I <) ,
...... I .
, . I ,
11|
| ., , , , .. ,
. ,
tl WtHti , , , ,
, < ,
I mi (
tiw . li. ), :
HfWMf , , , .. ..

,
. , ::
, ^

, .
^
, , , ,i
. .
. , \
.

, " " . *

{

, "
-
, ,
. ,
, .., -,
, -
,
,
, (
.
, ,
,
.
,
, , ,
, ,
,
, , , :
.
,
: (, , ,
..) (,
, ..);
1

68

2. , ,
,
* >1 , , ,

I
l/ni .
, ,
<i /.
| *<I. it I, it . H'MtiiM. I. WHIH* ii
* ( , ,
|4|/(), .
it <//>, , . 1 , , MOi4i ..
.
.,, , , ,

1 .

11|1
.

| 1 ,
I , d ' .\ 1, .
11
, HI 1, i i ii II ,
hi - . -
|||||||||. , ' .
I , , III > ,
|1 .
. .1 MiHli I .
69


.
, ,
, .
1
, !
: ,
, i
.

.
,
( )
, '
. 1
]
, :
. :
- : ; ;
; ; () ; I
; ; *
;
- : ; Koiif
;
; ,
; ;
; ,
.

:
- onntfl
- , I
;
- .

,
, , , <i
, II

tot

-, , , .
I :
II *. , , , (
| h i );
|) ill I ,
* , , , I .
I 1 . | ,
,
1

| | | ( 3-
* ( ,
), (,
( | , , , :

I ) ... -

18

I | , , , , -

(' . , IMi (,
), . , -I ............. " ", .
f (I | .
till | , , ||||||| . . 1. i.uwkc ,
I ' h h i i , 0 in . I , ,11

1 11

71

. , 4

.
, |
. , )
,
.
- ,
.
, , ""
,
, , , , )
. |
, (1
.
, -

. |

,
.
: " !". <
,
i
.
2.8. - !


- pu t
1
.
(|

)
72

* | .

.. . ,
IH-Mui 14.
I mmim , .
( , i h i . i t )
. | > .
MIC
, III .... . '|| , , 1 -.
|) MiwKcr IHiiiii.iH.ix ,
.

| imiH.ie
(>1 -
. I' *1*<, . , . , . ,
I I . . |,
. I i
in , . 1

t-|<Mii<KiM .., .. i*in inn ( // Ni.l ( .79-90.

73

. :
, ".

. ,
-
. ,
(!
,
.
. , . , ,
, , <
,
. . . .
|
.
, ,
, ,
.
- " ",
.
" "
), ,
.
,
.
,
, ,

. ,
, .

,
-
.
, i
,
74

.
, .. | ,
. , I (. )
in , |). (
.
11 IIV
i 11 .
' . | | I ,
IIHhi ik

t pi 3 . , 1|1 ,
^i|in liiie ( 1.1 .
.....in || >|| |) B |H iiiii 4 , ,
, . , )| " , (, H Im'hihi.imii ), *..... (11|1111 .
4ft

|| |
(1. I \ :
|ih.it. iiiniiiuiu, .. - -...... | ;
| ........ .. in ||||1' in , ;

3) -
,
;
I
4) -

.
. 3. ,-.

t
.

.
(
- JI.C.
-
.

,
. !

, .. J1.C.
() -
, .
<
. J1.C.

30- .
.
" - ,
,
, ...
,
... .
76

, , ' > in . | | :
. I, MI -'.
"",

I
| .

II " "
[ . , *..... t .
I II
* ,
...... .. , .. , .. - || in .
, I
IVII II ,
. ,
mi - iM .
I |i|itiyci.16

1

| ' - ,
*'| .
1

I //
*... I , /
. 1924. i . e . 112-120.
|| I*' . ., 1988.

77

3) - !
,
;
4) - <
)!
.
. 3. ,

|
<
-.
|
#
.

.
- .. Bbirorfl
-
. J
;!
,
.

, .. ..
() - !
, .
(1
. .. |
!
30- .
.
" - , i im)
, |
, ... |
,
... .

', , ) ' . :
^ . |, 1*1....... .
-1


^' -

.
'! ( " "
. , I | " .
II
HMi ,
. .. , .. , .. * .... - (* |..... .
- ,
,
. ,
- Mt NiiionM .
I I ||*14

*,1

* |1 I - j ( in ,
.
| II ( //
' fent Iilium , /

I ............ 1924. 1. . 112-120.


|| |

. ., 1988.

77

:
,
:

1) ,
;
2) , , -
;
3) o6pat
.

2.9.

,
"*
". | |
, - , , (
, ( , I
""), , )
( - (
).
.
oJ
, 17.

:
I , ^
,
, .
, , *
.
,
;
17
" 52143-2003 ,
1 2004 .

I ;
, i.i .
Mi
, , . . i i i . i m , ,
", ,
,

II ,
<

I . . , ,
.... , II .
|| ' , . III i i i o i i o i
.
*'
<
, I . ,
! .
I 'lom.
.
h i | 30 | ........

,

1 1

11

.


.

:
-
;
- 1
;
- ;
- :
- .


, .
cnei

:
- ,
,

;
- .
.

:
,
,
.

, ,
.

82

-

- IMM - I - 18.
.
, 11 . I |
,., 1 I |> ( 1- 3 -) ( ( , I" | ) -
* ), (
iypa) (
Ml1
I' | " " |)
) ) .
1|' opi - ....... , -
| | | | - , 11>t mi.hi .
!*. :
M NtH ;
NHViiutiOT , , ;
||' , ;
|| || tu t ;
Mint ( , / );
| -
((11 in ill i " ( m i . c " 52885-2007, 1 -

83

, , , , ,
, ..;
- -
, , ,
, .
,
- ;
- ;
- ;
-
- ;
-
().
, (
- ,
;
- ;
-
.
, <
- ( -
);
- , et
;
- :
, ;
- , #
, :
, ,
:
- .
- ;
-
- .
:
-
(, , ..);

, I () - , -
& |||| .
:
;
;
( ,
linn :
(;
;
* ;
in I ( 11

)\

(
);
trtti I - (, }|1 ' . ) , , ).
.Sri ( () :
... , ;
>*\ , ;
;
;
, , ' ,
.
,
( . 6| ' . , .
, ^ . "" - ,
1

85

,
- , , :i
!
- .

.
- -
, ,
, .
., .

,
(
, ).
!
.

, ,
.
.
, ,
,
.
:
; ; paccMi
; .: , /

N" , .
#1 -
fcnuut , 19.
""1 , | N1|' II' -20 , , ' .
- - ,
, :
* , ( , )
| | ;
* I
I, ;
, | hi ( , );
Hii'diiioiiKH , |1 III ,
;
> , ||"!.|\
| |
Kl in " ,
I , , IihII mu .
............ . (, ) iiill . - ,
, ,
|"'< I

87

2 .10 . - (
, H A CH J

, -
,
, 1
, mil
(
- ,
, .. .
, .. 1^
: "
, I
,
, .. "
", . . :
" ".
, , i
, , |
- . i
" " -
( , |
) . 1
( ),
.
!
,
!
"
, |
".

, i
1

21 .. :
, //
1 10 1

4 . . 153-166.

' I ,
(""). ,

hi "-".
M him "" - ' ( , , ),
inis i . , , ifltH : )
| ,
( "11 , ", " "); )
I , , ( >, , ); ) , (). ||tfii
1 ulipu'i ; 2) ; 3) (
)
lb- ,
-
" , :HV|"* - . - , 1

| , - *'...... .. , : , M'Mnmi , , '1 I , |(, inn 1


( | ,1 IIII . ,
, - , , 1

1.1

89

:
; ; npo<j
;
, :
; .

. . :
1. , :
)
) .
2.
,
.
3. ( , ~
). "" "
4. "":
) ( "
, ");
) ,
.
5. .
( " - ")
.
6.
.
7. <
, .
:
1. - ,
, .
2. :
- |
(
-
, ,
;

I ce
nt#, I I " :
, ;
"' , / / ;
, "" Ji.ihi ; ""
Hi I, "" ;

;

;
||)
;
, -

|1;

\ ;
( ;

t .
| i.i
tit ,
?
jfuKiiiiM ?

, ?
, ||( ?

I 1
11

91

7. !,
?
8. -
?
9.
?
10. -< I
, ?

1. JI. : , ,
2001 .
2. . :
. ., 2001.
3. . . ., 1995.
4. .. -
, i
/ . 2005, 3-4.
5. .. :
, /I,
. 2003. 4. . 153-166.
6. .., ..
/ . .1. .--., 1996. .52-64.

III.
:
,I (. , i . , , , " ".
t .
. : I . ........
.
\ IluMiiuiie,
IMtiii'i'iuiiK- , \ 1\** , ,
* '' .
^ . 1. , .
| I iuii, , -
^, ,
Btyini in , " ,
>) .
I > in WHn , ||
in
,
^ 1.

|9

1 1

hi

93

7. ,
.
.
8. , . !
, , |
.
, !
.
9.
. e m J
, . |1|
,
, .
10. |
,
.
11. , ,
.
.
, . , ||(
-i
, , . . , J
12. - <!
. ,
13.

, .
14. ,
.
15. .
" ".
,
J
, .
16. , , , |
, , . ,
,
, ,
94

17. ,
,
1|.

I. .
,
() .
).
.
.
!
, I - .
I , ,
in ,

I I , , , |( .
| -
.
( ,: , , .
. ,
, .
I I I H . I , .
I .
1


fcHfli' :
Im Iune ( ? ...... I ? |

it

I.

..I (, , * , ..);
95

3) c c m i
(, , , , ..);
4) (, pa6dj
..);
*
5) (
? , ? !
? ..);
V
6) ( |
? - , (
?
. ?
,

.
, : ,
? - .
; ..);
7) ( - *
? ? I
- .


1.
? (? ?)
2. ?
3. ,
?
4. '
5. ,
?
6. ?
7. ?
8. !
?
961. ?
2. ?
3. ?
4.
, ?
5. ?
6. ?
7. ? ?
8.
?
-
" "
-

,
.
:
4 . - "
". I (. ) ,
.

, :
- 1) , ;
, ;
" " ,
;
, ;
, ;
;
, , - ;
;
;
.

:
- ? , jr t
, :
?
, :
1 . .
. I
: 1) nj
2) ;
i
...
. .
.
, .
? ( ).
"". : |
3 .
I " , ..,'
II - " , ...".
III - " , ..
.
I : "
, ... ".
, |
.
15 .
- 3-4 . -
: 1- 11|
, 2- , , 3-.

,
.
"". : , I
"". |<
: " , ...", "
...", " , ...
98

,
. : |>. "" ""? ( , , : . HI l l- : , .
, I .).
:
V (, , I , . (
| , . ,
22.
I.IIJ I
, .
*)' / .
9

I'lWiiue.
/1 .
/ "".
</ .
, .
' */ ,
bimopoe .
/ .
n/h I .
/ .

iiimiHHbie ,

, (
). I . ,
m .
I ( , . : -

/ . . ., 2004.
99

, -^
"" . d l l
(
"", "" "" (.
. ).
"": , , , I
, , , , *
, , , , ,
, , , , ,
"": , , , VI
, , , |41
, , , , ]
, , , romirt
"": -, ,
, , ,
, , , , , (
, -, , .
.
: ) , W
, ,
.

(.. .. )
23 ,
, iff|

.
|
, *
,
, |*
23 J1.B., ... |>|
, , //
//www.dv.project!I
- /.

100

,
1.

It ^ .
It , " ",
. . co
mmie ,
"" . > "", , , . - IIII (). II (: .. .. ).
Hi " " "
". ,
mi |. ,
in or , 11 . ..... . I, -
, | | , - .
I I. '
(., .. , .. , ..
.. ).
I . I -
II 11). , ||| ||||||, .
11

11

101


, ^
. ,
, ... " , .
... " ...".
.
(
), .
, ""

.
;
: " !".
(. , .. ):
-
et -
.
-
^
. : ", ,

, , "
,
".


,
. '

. (. , .
. , . .)
, . new
(. , . .),
(. , . .), *
, -, NLP .
102

, ,
i .
.. ..
-
, ,
,
(610).
( " ").
(' , -
,
.

: ) (
, ); )
(, , ...); ) .
,
.
I
.
, :
)
, ,
;
)
( )
; )
; )
, ,
.

, ,
, . ,
, ,
, ; H .I,

103

, ,

, *
.
" "24.
,
( .
;
; " "), >
(
.. , , ,
), , - <>
, .

. -
, "
" ,
HI
"" - ,
, ( , >
), ,
. !
,

.
. , . , . ,
,
.
, ;
, ; , |
, .

: ,
. -
24 / . .. . ., 2002
.329-332.

, ,


- , , . 25.


, .
, , ,
, | .

.

, . - Ii.i .
() (
),
, . / ,
. ,
, ,
.
, I . , I , -
. ,
, , , ..,
.

.

, , ,
,
1

2S . . ., 2002.
105

. ,
"",
, ,
" ",
.

.
-
, ,
.
. *


.
:
1) , ,
"",
;
2) : )
; ) ; )
; ) ; )
; )
; ) , , .
,
. , "
",
,

, .
,
"", ;

, .
. , . , . , JI. .,

, -
.
.. 26 -I ,
:
1) "" (-, "",
" ",
, . );
2) "" ( "" ,
;
-, .. :
(
it ),
);
3) " " (
, ;
(
, ,
. ).
.. , .. , ..
', .. , .. , .. , .. , .. , ..
" "

( ) .
.. , "

,
"",
,
".
1

26
/ . . . . ., 2002.

107. , !
, , , ,
, , ,
, ,
, " ", " ", "
", - .

(, )
, , B.C. 27,
: "
- ".

, :
)
, -
;
) , >
, , <
. ?


, *
pin
.
>
, ,
.
,
, , , : "
", "(
- " ..
.
27 B.C. : , ,
: . . ., 1999.(

)

,
, .

"".

,
, . .

- .

,
, , .

,
, , - -
. . X. -

t .

" "
, , ..
. . . "-

" .

,
, - - .

',
.

()
, ..

in' , .


,
. 109

,
, -,

, . "*

"
, ,
, .

, , |1

. \


. ,
.

- ,
, - , .

,
, , .

"" , <
,

,
.. - \


,
.
: ,
, .
110

, ,


" "
. , , .
, ,
loro, ,
.
, .
. ,
,
.
. ,
. .
, , - .
- ? - , - * .
- , - , - ,
...
1 1.1

" ",

. , ,
, . :
) I ;
)
.
:
- ,
?
- -
?
111


.

.
. , #
.
-, , -
- , , ...


( .. )
: ,
"+" " -".
1. : ,
2. ,
3. , , >
.
4.
.
5. , .. ;
.
6.
.
7. *
8. \
, .
9. ,
.
10. .
11. : , ,
.
12. .
13.
.
14. , .
112

15. ,
", , .
16. .
17. , , , ,
.
18. .
19. , .
20. - .
21. ,
- .
22.
.
23. , , .
24.
.
25.
.

: :
1 - (3); 6 - (3); 11 - (7); 16 - (3); 21 - (4).
: :
2 - (9); 7 - (8); 12 - (10); 17 - (10); 22 - (8).
: :
3 - (1); 8 - (1); 1 3 - (1); 18-(1); 23 - (1).
:
- , | , : ,
, .
, ..
-
.
: 4 - (2); 9 - (2); 14 - (2); 19 - (2); 24 - (2).

: 5 - (5); 10 - (5); 15 - (5); 20 - (4); 25 - (1).
113

20
45
5
10
20

[ 14]

"" ( )
: . -
, .


.
, , i
,
. , , ofn
. .
,
, - , - ,
114

,
.

, ,
.
,
.
-
,
. .
.

, ,
, ,
,
, , m m
,
, , ,
. , .
,
, , ,
, .
,
.
, ,
- .
,
, .
,
, .
""
: : I - , II - ,
III - , IV - .

115

,
.

I - , II - , III - , IV - .
, *
. ,
,
I - :
, ,
, i
.
II - :
, ,
, .
, .
III - : pa t
, , ,
.
,
.
IV - : ,
,
,
. .
.

:
- II, . - ,
. - . -
. - ,
. -
, . - ,
. - ,

. -
. - ,
, .
1

"" ()
:
, - .


.
,
.
, ,
-
, .
.
117

, ,
, , ,
.
, ,
.
, , m
. *
,
, ,
,
,
.

,
, ,
. ,
,
, i
.
, ,
.
,
, , *
( ).
, ,
. ,
,
. , ,
.
,

, , , or
, .

118

" "
: , .


, ,
.
, , -
.

, .
, mmmopm
,
. I 1 lie i neivr,
. ..
- , , ,

. , -m
, ,
, .
,
. - , ,
, ,
,
.
119

, : , ||
, CJI)
. ,
.
- .
, .
,
. , , 4
, !
- .
- .
- |>
, .
- .
,

" "
: , *
. IM
- , >
.


,
II ( .
:
, - , -
.
.
, , ,
. , , *
, .
I ,
, , ,
| , .
I , ,
, - ,
. .
I , , ,
( ,
VI . , , HI I , ,
( .
, .
.
I ,
I *(. ,
.
,
. , .
1 ,
I ( . ,
m MIi ,
I

.1 I

121

""
: .


- .
, ,
(),
, nmfWIt
(
. ib t
.
,
), , '
, , i mimMi
. , , |
. I
, II
.
, .

, ,
, .
|<1*
, (), I *
.
*|'|
(, , !
. , *


.
,
hi I , .
.
,
N , ( ), II .
- " "
()
:
, .


, .
|U MtHiui, ,
, . ,
"", ,
lu ,
, ,
.
1 'mi
*,
1

123

, ,
. ,
. , cdl#,
,
- .
,
, , .
.
,
. ,
, b i . i i
. , *|
, .
,
, |||
. .
. , ||||
, .
,
, . (
, . |
, |
.

,
,
1 1

" "
: , >|


,
.
, ,
|' , ,
. .
, , ,
\ . .
,
h , - . 11 , ,
. . , , , .
- , | ( ).
, , .
| , , , .
| , ,
1^ hi . 0 , .
,
.
,

I I , , | * , ,
> - .
liuty, , Hi mu .
, ,
I"| ,
MlMf .
, .
1

11

11

,
, ,
.
"" ()
: . \
. ,
.

,
, , >
.
, , cm
.
, , , erf
. ,
:
, .
, ,
, ui
. ,
, , , , , <
.1

, -
.
, ,
,
. - ,
, .
,
, , ,
, ,
, . ,
.
(, ,
), , ,
.
, ,
, .,
.
,

( --
"" .
)
, , ,
. , M o iyr
, .

.
:
" ", "
", " ,
,
".
, .
(,
127

). ,
, "" .
--
"" .
) ,
:
- ;
;
- , *
, ;
-
;
- , ,
, ;
- -
( ).
, ;
- , ,
- ,
- , , ,
, , - , ;
- ,
. ,
. - ,
, - ,

.
-
,
1.
.
,
(
, , , ,
, , *
, ).

128

2. , 3/4 ,
,
. ,
, ,
.
3. ,
,
. .
, ,
.
4. ,
, .
.
5. , , , ,
, .
6. ,
.
7.
.
8. ,
, .
9.
.
10.
.
11. , - , .
12. ,
.
13. , - ,
. ,
, .
14. . .

129

,
-
,
,
,
,
:
- ;
- ,
.


:
- ,
, .
; ,
;
- ()
,
,
. ,
;
- , ,
,
;
-
,
(,
, ,
, ,
, ,
..);
- , ,
;
- ,
, ,
.
130,
,
,
, ,
, . ,
- ,
.

,

,
" ".
,
, ,
,
, .
, (
), ,
^
, . ,
[0 *
, .
... , - .
... , , , ,
*

- - - .., . , " "

131

... , -
, ,
.
... ,
, , .
... ,
.
... , , , *
.
... ,
, .
... ,
.
... , - , !
... , ,
, .
... , ,
.
... , .
... , .
.. .
... , - - ,
-.
, ...
... , , ]>oi ,
.
... , , ,
.
...
.
... pni
.
... , .
...
.
132

... , .
... .
.. . .
... , ,
.
... .
... ,
"" .
... .
... - ,
- .
... .
... ,
, ,
.
... ,
, .
...
, ,
, .
... ,
.
... , !

133


1. . :
// : . ., 2002. . 11-27.
2. . // :
. ., 1997.
3. ..
- //-:
/ . .. . ., 1998. .35-4
4. . , . , !
. ., 1992.
5. . //
. 2000. 1. . 136-156.
6. .
// . 1994. 1. .92-9,
7. . . .4. ,
1956. .272.
8. : .
. ., 1997.
9. : / . ..
., 2005.
10. : / . 11
, .. . , 2006.
11. .. , ,
( ) //
. , . ., 1997.
12. . :
. ., 2001.
13. . : !!
// . ., 1988. .3-30;
14. 3. : 100 . ., 2003
15. . . . . , 1992. .3-7.
16. .. // upon <
. ., 1983. .251-261.

17. .. . ., 2002.
18. .. : .... - . . ., 1998.
19. . . ., 1995.
20. B.C. . ., 1985.
21. . ., .
, . ., 1998
22. . . .
. . ( " - "). ., 2000. 4.1.
23. : . .,
2003.
24. . : . . ., 1994.
25. .. - ,
, /
. 2005, 3-4.
26. .. - //
, , /
. .. . .2. , 2000. .245-246.
27. .., ..
//
. 2001. . .79-90.
28. .. : , //
. 2001. 3. .8-96.
29. ..
// :
" ". 2001. 31. .
30. .. :
,
// : -
. ., 2002. .296-310.
31. ( ):
/ . .. .. . ., 2005.
32. /. .. . .,
2001 ( ).
33.
/ . . .
1>. ., 2005.
34. / .
U.K. . ., 1997.
35. .., ..
// : , ,
- . ., 1993

36. .. : /
. 1995. 3. . 139-149.
37. .., ..
. ., 1995.
38. ., ., . i
. ., 1999.
39. . . ., 1991.
40. . : -
. ., 2001.
41. .. :
// / . ..
, .. . . 2. ., 1999. .49-53.
42. .. . ., 2003.
43. .. :
., 1997.
44. ..
. ., 1997.
45. . . ., 2001.
46. .., ..
. ., 1999.
47. .. : //http www
admblag.ru/press /publishing/violencein family_as_ social_ problem/.
48. .., E.C. ><
, , //
//www.dv.projectharmony
- /.
49. .
? //:
REGNUM. http: //spbcr.ru/commercial_news/vikloriya shmidi
kakie_ formi_ustrojstva_detej_v_semyu_ehffektivni_analiz_ustrojstvji
detej_v_semyu.html.
50. Gil E. Outgrowing the Pain: A Book for and about Aduldts Abused it*
Children. 1986.

136______________________
.______
____________________
(, )
( )
(, , ), (
).306 ().
______________ ()

, ,
( ),
,
.
______________ ()
,
, ,
..
______________ ()
137


, .
:
, ,
,
.
3. !
:
- , (
. , ,
,

- -
,
- - ,
;
- ,

- ( 1
) - ,
, ,
; Koir'
-
, ..; - .

, "
" |

. ,
t
, * t
, , , -*.
.
<:
i >|
|<
58

Win
| I (, ).
IIimihko - - *1
(
| " ").
* |.
| I In .
) 1. ,
I ,
}
. , (||*<' -
||)'. HH.no .
||1 ,
, I ,
. ( ), ..
" " ( **> .... mi I ).
1...... ..

||(< '
I | *.I\ |> .
( ) Hit'it i " , Hi Hhm .
|4....I "in,, -, m i .
, ..... ) . ' .
1 1

1. 1

1 1

1 1 1 1 111

59