Вы находитесь на странице: 1из 2

meye´ kesÀ Deeuee ojpeele: ™n ke¿er efme]He¿ele

meye´ ef]HeÀuueen ?????? :- yegjeF&³eeB íesæ[ves kesÀ efueS meeefyele ]keÀoce nes peevee pewmes mes
Petþ yeesuevee, yeoer keÀjvee, ueeue®e keÀjvee, Deewj oeriej yegjeF³eeB pewmes Deveveer³ele, cegveeef]HeÀ]keÀle,
nmeo Deewj Gve ®eer]peeW mes Fpeefleveeye keÀjvee efpevemes ueieeJe nes ³ee HegjkeÀefMeMe nes, njece c³etef]pekeÀ, meye´
veecee]pes Meye kesÀ efueS veeRo keÀes íesæ[ osvee SeflekeÀele ceW jnkeÀj KeeveeKeevee oewjeves le]peefkeÀS ve]HeÀme~
³en pe]peyee Kegoe keÀer jen ceW DeHeveer Kego Hemevoer keÀe FvekeÀej nw ³en oewj Gve ueesieeW keÀe neslee nw peye npejlee Deueer (De.me.) mes F&ceeve kesÀ yeejs ceW oj³ee]HeÀle efkeÀ³ee ie³ee lees GvneWves peJeeye efo³ee
efpevnW DenueuemeguetkeÀ Kegoe keÀer jen kesÀ cegmeeef]HeÀj keÀne peelee nw~ ``F&ceeve keÀer Fceejle Fve ®eej megletveeW Hej Keæ[er~ 1. meye´, 2. ³ekeÀerve, 3.
2. meye¥ ceDeuueen :- Deoue, 4.pesneo~ce]peero ]HeÀjcee³ee efkeÀ meye´ ®eej ®eer]peeW Hej cegMeleefceue nw~ 1. peuoer,
Deiej ]Kegoe keÀer jen ceW SkeÀ Me]Kme Keguetmes efoue mes yeæ{lee nw DeHeveer Fyeeole Deewj cesnvele 2. ]Keew]HeÀ, 3. le]keÀJee, 4. Deeies Deeves Jeeues Je]keÌle keÀes peeve uesvee~ lees pees Yeer peVele
kesÀ æpeefjS lees Jen SkeÀ Ssmee ceg]keÀece neefmeue keÀjlee nw lees Gmes ]Kegoe mes kegÀye&le keÀe Denmeeme yeej-yeej keÀe cegleceVeer nw Jen yegjs ]Ke³eeueele keÀes leke&À keÀj osiee, pees Yeer penVegce keÀer Deeie mes
neslee nw lees Ssmes Me]Kme kesÀ efoueerve]pej mes KegoeF& efme]HeÀele ceglejMMeesn nesles nQ uesefkeÀve Fve efme]HeÀele kesÀ [jlee nw Jen yegjeF&³eeW mes otj jnsiee, pees Yeer le]keÀJee FefKle³eej keÀjsiee Jen Deemeeveer mes
yeeJepeto Gme Me]Kme keÀes meye´ kesÀ keÀece uesvee ®eeefnS leeefkeÀ GmeceW KegoHemevoer Je iegªj ve Hewoe nesves Fme ogefve³ee keÀer cegMeefkeÀueele keÀes Pesue uesiee Deewj pees Yeer ceewle kesÀ yeejs ceW peevesiee Jen
HeeS Deewj GmekesÀ ojpeele yeguebo lej nesles peeS~ ceewle kesÀ Deeves mes Henues De®ís keÀece keÀjsiee~
(Deue Deceeroer iegmeªue efnkeÀece Je ogDeeªue keÀueerce noerme 2897)
3. meye¥ Deveuueen
³es Jen ce]keÀece nw peneB Kegoe kesÀ Jen yevos efpevnesves Kegoe keÀer ueecen³eto ceesnyyele keÀer SkeÀ meye´ keÀer pe]pee:-
PeuekeÀ osKeves kesÀ yeeo GvnW efHeÀj DeHeves ceeooer HewkeÀj keÀer lejæHeÀ Heueì peevee Heæ[lee nw Deewj Kegoe mes íþs Fceece ves ]HeÀjcee³ee efkeÀ
³en otjer GvnW meye´ mes yeoe&Mle keÀjvee Heæ[leer nw~ ³en meyemes keÀefþve Deewj me]Kle ce]keÀece neslee nw Deewj ``pees Yeer ceesefceve HejsMeeefve³eeW keÀes meye´ mes Pesue ueslee nw Gmes SkeÀ n]peej
meye´ kesÀ Fme opex keÀe ef]pe¬eÀ n]pejle Deueer (De.me.) ves ogDeeS kegÀcewue ceW Fme lejn efkeÀ³ee nw ``Ss cesjs MegnoeDe kesÀ yejeyej meJeeye efceuesiee'' DeuekegÀ³eeveerS DeuekeÀe]HeÀer ìJeme.2 yeeyetue meye´
Kegoe Ss cesjs ceeefuekeÀ Deewj cesjs Dee]keÀe! Deiej ceQ efkeÀmeer lejn me]pee keÀes yeoe&Mle keÀj mekeÀlee neslee noerme ª 17 Fceece meeefokeÀ (De.me.) ]HeÀjceeles nQ efkeÀ ``peye SkeÀ ceesefceve keÀye´ ceW
ef]HeÀj Yeer lesjer KegoeF& keÀes kewÀmes yeoe&Mle keÀjlee? peelee nw lees meJeeye Gme kesÀ oeefnves neLe Hej Deewj ]pekeÀele GmekesÀ yeeSb neLe keÀer lej]HeÀ
Deewj vesefkeÀ³ee GmekesÀ HeeSbleer Deewj meye´ Gmes DeHeveer DeeieesMe ceW ues ueslee nw peye meJeeue
4. meye¥ efyeuueen Je peJeeye kesÀ efueS oes ]HeÀefjMles Deeles nQ lees meye´, meueele, ]pekeÀele Deewj De®íeF³eeW mes
³en Jeeuee Deeuee ce]keÀece nw efpemeceW Fbmeeve Kegoe keÀes kegÀye&le ceW ner jnlee nw ye]keÀeS keÀnlee nw kesÀ DeHeves meeLeer keÀe ]K³eeue jKevee Deewj Deiej legce Ssmee ve keÀj HeeS lees ceQ
efyeuueen Deuueen kesÀ efueS ef]pevoieer Fme opex ceW yevoe DeHeves keÀes Kegoe keÀer cepeea ceW {eue ueslee nw ]Kego GmekeÀe ]K³eeue jKetbiee~
le]KeuuegkeÀ efyeue F]Kueeef]keÀue ueen ³en Gve kesÀ efueS neslee nw efpevekeÀes Kegoe ves þnjeDeeW Deewj Fjeos (Fefyeo noerme ª 8)
keÀer ce]peyetleer Delee keÀer nesleer nw pees efkeÀ meye´ mes neefmeue neslee nw~
``Ss ueesieeW ceQves legce ueesieeW keÀes Deeoceer Deewj Deewjle yevee³ee, yeewj legce ueesieeW keÀes ]keÀewce-]keÀceeruee meye´ Heeves kesÀ efueS SkeÀ meueen:
yevee³ee leeefkeÀ legce ueesie SkeÀ otmejs keÀes peevees, Deuueen keÀer efveieen ceW legcemeW mes meyemes ]p³eeoe ³en ogefve³ee ceesefceve kesÀ efueS kewÀo Keevee nw DeHeveer meejer lee]keÀle FkeÀùe keÀjkesÀ meye´esMeg¬eÀ
F]dp]pele oej Jener nw efpemekeÀe efkeÀjoej De®íe nw'', 49 ª mes Gme keÀer F®íeF& Deewj yegjeF& keÀes yejoeMle keÀjes, Deewj efnccele Deewj FmleskeÀueeue kesÀ meeLe FmekeÀeW
íìs Fceece mes jJee³ele nw efkeÀ ]HeÀjcee³ee jmetueuueen ves ``pees Me]Kme DeHeves efoue ceW jeF& keÀes leyeefo³eeW cegMeefkeÀueele ceW [ìs jneW DeHeve keÀes ³en ³eeo keÀjeDeeW kesÀ legcnejs Devoj ígHee ngDee iegmmee
yejeyej Demeefye³ee lej]HeÀoejer ®eens Jen efkeÀmeer metjle ceW pewmes ]keÀyeeruee Hejmleer ]peele Hejmleer Jeleve Hejmleer Deewj ooexiece DeHeveer yesFppeleer keÀes íesæ[keÀj yeskeÀej nw leyeefn³eeW Deewj yeyee&efo³eeW kesÀ meeceves Kegoe mes
lees ]Kegoe Gmes ]keÀ³eecele kesÀ jes]pe De³³eeceW peeefnueer³eele kesÀ yeÎgDees kesÀ meeLe GþeSiee DeuebkegÀue³eeveer KegMe jnes Deewj otmejs ueesieeW mes GmekesÀ ]efpejS efkeÀS ieS Fueener HewÀmeues Deewj Feqcleneve keÀe efMekeÀJee
DeuekeÀe]HeÀer ìJeme 2 yeeyegue Demeeefye³ee 308 noerme ª 3 cele keÀjes~ DeHeveer HejsMeeefve³eeW ceW efmeHe&À ]Kegoe keÀes ³eeo keÀjes Deewj efHeÀj legce cenmetme keÀjesies GmekeÀe
Demej Fme ogefve³ee ceW legcneje efoue Flevee Flevee kegÀMeeoe nes peeSiee efkeÀ Jen Kegoe keÀer ngketÀcele keÀe
Deceerjer Deewj Fleefceveeve keÀe legcnejs efoue keÀes kegÀMeeoe keÀj osiee leeefkeÀ legcnW Fme ogefve³ee mes pegæ[er nj
®eer]pe yesJe]keÀle ueiesieer~ meye´ Deewj yeoe&Mle Deeueer cegkeÀece efoueJeeleer nw De®íeF&³eeb Deewj yengle ]p³eeoe Fme ]peneve ceW keÀece Fuceer keÀer Jepen mes pees Fyeeole nce Fyeeole keÀjles nQ GmekesÀ yeeSme otmejer Deeves
pe]pee Deewj Ketyemetjle ceesnefmeve Deiej ye]pe&Ke keÀer ceb]eEpeuees ceW legcnW Kegoe Hej F&ceeve nw Deewj Fme yeele Jeeueer ef]pevoieer ceW GmekeÀe veleerpee ke̳ee efceuesiee~ Fmemes ]ieeef]HeÀue nesles nQ leDeeDele keÀe celeueye nw
Hej ³e]keÀerve jKeles nes efkeÀ nj Dece´efceve peeefveefyeuueen Debpeece Heeles nQ lees legce keÀYeer Kegoe mes DeHeveer pewmee keÀn efo³ee peeS yeme meejs lemeueerce ]Kelce nes peeS~
HejsMeeefve³eeW Deewj yeo]peeefle³eeW keÀe efMekeÀJee veneR keÀjesies~ yeefukeÀ legce Gmes efoue mes kegÀyetue keÀjesiess Deewj peye SkeÀ Fbmeeve Fme yeele Hej ³e]keÀerve keÀeefceue jKelee nw pees kegÀí Gmes otmejs peneve ceW
DeHeves ]HeÀ]pe& keÀes yepee ueeDeesies Deewj GvekeÀer vescele Hej Meg¬eÀie§ej neWies~ efceuesiee Jen Gmeer kesÀ Deeceeue keÀe efmeuee nesiee lees Gmes HejsMeeefve³eeW kesÀ oewj mes ieg]pejles Je]keÌle keÀesF&
(Deue-kegÀue³eeveer noerme ª 40 yeeye 76 meye´) efMekeÀJee veneR nesiee yeefukeÀ Ssmee Me]Kme DeHeves HeÀ]pe& keÀes Debpeece lekeÀ Hengb®eeves ceW Heæ[ves Jeeueer Fve
HejsMeeefve³eeW mes p³eeoe veneR nesiee~ GmekeÀer KegMeer Gme Deeoceer kesÀ iece mes p³eeoe nesieer pees Fve
HejsMeeefve³eeW mes iegpejles Je]keÌle oo& mes Yeje nesiee~ GveHejsMeeefve³eeW kesÀ oewj ceW Gmes ]Kegoe mes kegÀye&le
veleerpee :
ceewuee Deueer keÀe ]HeÀjceeve nw, neefmeue nesieer~ Fme kegÀye&le keÀe vecetvee nce Fceeces ngmewve (De.me.) Deewj GvekesÀ meeefLe³eeW keÀer
``Jen pees meye´ mes keÀece ueslee nw Jen ]keÀece³eeyeer mes cenªce veneR jn mekeÀlee, MeKmeefme³eleeW ceW osKe mekeÀles nQ~
®eens FmeceW Je]keÌle ke̳eeW ve ueie peeS'' Fceeces j]pee (De.me.) ]HeÀjceeles nQ : Deyet keÀerlele mes jmetueuueen ves ueesieeW kesÀ ojefce³eeve
(venpegue yeuee]iee ]keÀewue ª 153) ]HeÀjceee
meye´ keÀer leejer]HeÀ:- ``Deiej legce Kegoe keÀer KegMevetoer kesÀ efueS keÀesF& keÀece ³e]keÀerve mes keÀj mekeÀles nes
ceMentj Deeefuece veeefmeªue Deueoerve Deueletmeer ]HeÀjceeles nQ efkeÀ, lees keÀjes, Deiej Ssmee ve keÀj mekeÀes lees meye´ mes keÀece uees. HejsMeeveer ceW ke̳eeWefkeÀ Fmemes
``DeHeves iegmmes Hej keÀeyet jKevee peye cegefMkeÀueeW keÀe meecevee nes~'' legcnW yesMegceej ogDeeSb efceuesieer~''
ceMentj DeeefjHeÀ KJeepee Deyoguueen Deue Devemeejer HeÀjceeles nQ. (Deuecepeefuemeer efyene©ue DeveJeej ìJeme 82, 136 noerme ª 21)
``meye´ keÀe celeueye nw DeHeves ve]HeÀme Hej ]keÀeyet jKevee leekesÀ efkeÀmeer HeesMeeroe, oo&
kesÀ efueS efMekeÀJee mes yee]pe Deevee~''
meye´ keÀe veleerpee
meye´ kesÀ keÀF& De®ís veleerpes nQ pewmes kesÀ ªneveer leefjye³ee Deewj yee]keÀe³eoieer~ Deiej SkeÀ
meye´ kesÀ lejer]kesÀ Deewj opex: Me]Kme meye´ kesÀ meeLe leyeeefn³eeW Deewj HejsMeeefve³eeW mes ieg]pejlee nw Deewj SnkeÀeces Mejer³ee keÀes yepee ueeves
meye´ kesÀ keÀF& lejer]kesÀ opex nw. pewmes efkeÀ noerme ceW nw pe]pee Deewj ]HeÀJeeso Deueie-Deueie opex ceW ogMeJeeefj³eeb Gþe³ee keÀjlee nw efpevnW MejDee ves cevee efkeÀ³ee nw~ Deiej ³en meye Kegoe keÀer KegMevetoer
kesÀ nesles nQ~ kesÀ efueS keÀjlee nw lees GmekesÀ efueS ogMeJeefj³eeB Deemeeve nes peeleer nw~ Gme Me]Kme keÀer ªneveer Henues
cewuee Deueer ]HeÀjceeles nQ efkeÀ keÀer DeemeeFMeeW keÀes leke&À keÀj osleer nw Deewj Jen SkeÀ vetjeveer ]ketÀJeles yeoe&Mle Hee peeleer nw pees Gmes meye´
``Kegoe keÀes jmetue keÀe ]HeÀjceeve nw'' meye´ leerve lejn keÀe neslee nw. cegmeeryele kesÀ keÀer cebef]peue cegkeÀece lekeÀ Hengb®ee osleer nw meye´ keÀjvee De®íeF& kesÀ meeLe Deewj yegjeF& keÀes leke&À keÀjkesÀ
Je]keÌle meye´ FleeDele kesÀ efueS meye´ Gotpe ngkeÌceer kesÀ efueS meye´~ leermeje Henues oesveeW mes ``Dece´efyeue ceeª]HeÀ ven³es Deefveue cegvekeÀj'' efkeÀmeer Yeer keÀkeÀmes cegmlenkeÀce Deewj ce]peyeto yevee oslee nw~
De]æHeÀ]peue nw'' DeHeves ³e]keÀerve Hej.
(kegÀue³eeveer DeuekeÀe]HeÀer me. 2 yeeyegue meye´ noerme ª 15) kegÀojleer Dee]HeÀele DeceJeele Deewj vegkeÀmeeveele ceW efpemce keÀer njkeÀeleeW mekeÀveele mes yes®ewveer
ceewuee Deueer ]HeÀjceeles nQ, keÀe F]penej keÀcepeesj ªnkeÀer efveMeeveer nw efkeÀmeer Yeer Me]Kme kesÀ yes]keÀej yego&yeejer pewmes MeKmeer efme]HeÀele
``meye´ oes ef]keÀmce keÀe neslee nw:- Jen meye´ pees veeHemevo nesves Hej Yeer efkeÀ³ee keÀes keÀce keÀj osleer nw Fmemes GmekesÀ ketÀJeles HesÀmeuee keÀer keÀceer Deewj keÀce De]keÀueer keÀe Fpenej neslee Ssmes
peeS, Deewj Jen pees Hemevo Hej efkeÀ³ee peeS~'' nmmeeme ce]keÀece Hej meye´ kegÀyee&veer osves Deewj Devoªveer KegMeer keÀer kegÀvpeer nw~ meye´ ]ketÀJeles Fjeoer keÀes
(ceer]peeve Deue efnkeÌcee, noerme ª 10099) ce]peyetle keÀjlee nw lepeef]peS keÀer meueeefn³ele Delee keÀjlee nw veecegmeeFo neueele ceW Yeer De]keÀuees-FojekeÀ
kesÀ ]peefjS HesÀmeuee keÀjves keÀer meueeefn³ele Delee keÀjlee nw~
meye´ Deewj ceej]HeÀles Fueener ceW leDeuuegkeÀ iegveeneW kesÀ efmeefmeues ceW meye´ peye Yeer keÀj mekeÀlee nes ]KeewHesÀ Fueener keÀe ]peefj³ee nw yeuesnepes
peye lekeÀ Fbmeeve DeHeveer yeoef]keÀmceleer Deewj yeyee&oer Hej lees GmekeÀer ªn SkeÀ Deewj ceg]keÀece leedle Kego mes ceesnyyele mes meye´ efj]peeS Kegoe Jevo GmekeÀer ceMeer³ele Deewj SnkeÀeceele kesÀ meeceves je]peer
neefmeue keÀj uesleer nw~ nes peevee nw~
yegjeF³eeW mes Fpeeleer veeJe Deewj ]HeÀpe& keÀer Debpeece ner kesÀ efueS leeDele meye´ keÀe celeueye nw