You are on page 1of 4

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT KINETOTERAPIE I DISCIPLINE TEORETICE EDUCAIE FIZIC I SPORT LICEN EDUCAIE FIZIC I SPORTIV / Profesor de educaie fizic

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei METODE DE CERCETARE N EDUCAIE FIZIC I SPORT 2.2 Titularul activitilor de curs Conf.univ.dr. CIOCOI-POP DIMITRU RARE 2.3 Titularul activitilor de seminar / LP Conf.univ.dr. CIOCOI-POP DIMITRU RARE 2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DC

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/LP 3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/LP Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: 3.7 Total ore studiu individual 77 3.8 Total ore pe semestru 56 3.9 Numrul de credite 5

1 14 ore 32 19 12 8 4 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie Sala de seminar

6. Competenele specifice acumulate


Competene profesionale

C1. Proiectarea modular (Educaie fizic i sportiv, Sport i performan motric, Kinetoterapie i motricitate special) i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar C2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent interdisciplinar

Competene transversale

CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i desfurarea activitilor sportive CT3. Operarea cu programe digitale , documentarea i comunicarea ntr-o limb de circulaie internaional

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea unui sistem de cunotine referitoare la cercetarea tiinific din domeniu. nsuirea cunotinelor necesare pentru organizarea i finalizarea unor cercetri tiinifice, a prelucrrii ststistico-matematice a datelor; cunotine necesare pentru documentare i studiul bibliografiei. Probleme generale ale metodologiei cercetrii tiinifice. Principalele noiuni privitoare la cercetarea tiinific. Raportul dintre metodologia general i metodologiile particulare ale tiinelor. Rolul ipotezei n cercetarea tiinific. Rolul msurii n cercetarea tiinific. Metodologia particular a educaiei fizice. Obiectul cercetrii n tiina activitilor corporale. Metode i procedee de cercetare n EFS. Studiul activitilor i actelor motrice. Pregtirea cercetrii i finalizare ei. Metoda statistic matematic aplicat n EFS. Educarea capacitii de a folosi un limbaj de specialitate corect.

7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1 Curs Probleme generale ale metodologiei cercetrii tiinifice Principalele noiuni privitoare la cercetarea tiinific Raportul dintre metodologia general i metodologiile particulare ale tiinelor. Rolul ipotezei n cercetarea tiinific. Rolul msurii n cercetarea tiinific. Metodologia particular a educaiei fizice. Obiectul Metode de predare Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Observaii 2 ore 4 ore 2 ore

Curs interactiv

4 ore

Curs interactiv

2 ore

cercetrii n EFS Metode i procedee de cercetare n EFS Studiul activitilor i actelor motrice. Pregtirea cercetrii i finalizare ei.

Curs interactiv Curs interactiv

10 ore 4 ore

Total 28 ore Bibliografie Epuran M., Marolicaru M., 2000, Metodologia cercetrii n educaie fizic i sport, Cluj-Napoca: Risoprint; Epuran M., 2005, Metodologia cercetrii activitilor corporale. Bucureti: FEST; Bernal, J.D., 1964, tiina n istoria societii, Bucureti: Editura Politic; Enchescu C., 2005, Tratat de teoria cercetrii tiinifice. Iai: Polirom; Pantin, C.A., 1972, Raporturile dintre tiine. Bucureti: Editura Enciclopedic Romn; Savinov, A.,V., 1961, Legile logice ale gndirii. Bucureti: Editura tiinific Ciocoi-Pop D.,R., 2010, Metologia cercetrii in stiina activitilor corporale. Suport de curs, FEFS, UBB Cluj-Napoca 8.2 Seminar / LP 1. Metodologia alctuirii unui referat tiinific 2. Tabele i reprezentri grafice 3. Valorile centrale 4. Indicii de abatere 5. Corelaia 6. Limite de ncredere 7. Teste de semnificaie Metode de predare Explicaie, efectuarea de exerciii Explicaie, efectuarea de exerciii Explicaie, efectuarea de exerciii Explicaie, efectuarea de exerciii Explicaie, efectuarea de exerciii Explicaie, efectuarea de exerciii Explicaie, efectuarea de exerciii Observaii 2 ore 2ore 2ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore Total 14 ore Bibliografie Epuran M., Marolicaru M., 2000, Metodologia cercetrii n educaie fizic i sport, Cluj-Napoca: Risoprint; Epuran M., 2005, Metodologia cercetrii activitilor corporale. Bucureti: FEST; Bernal, J.D., 1964, tiina n istoria societii, Bucureti: Editura Politic; Enchescu C., 2005, Tratat de teoria cercetrii tiinifice. Iai: Polirom; Pantin, C.A., 1972, Raporturile dintre tiine. Bucureti: Editura Enciclopedic Romn; Savinov, A.,V., 1961, Legile logice ale gndirii. Bucureti: Editura tiinific Ciocoi-Pop D.,R., 2010, Metologia cercetrii in stiina activitilor corporale. Suport de curs, FEFS, UBB Cluj-Napoca

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei este coroborat cu ateptrile reprezentanilor comunitii, a asociaiilor profesionale i angajatorilor.

10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Explicarea corect a conEvaluare scris ceptelor i noiunilor spe10.4 Curs cifice cercetrii tiinifice Cunoaterea i prezentarea Evaluare scris 40% principalelor metode de cercetare. 10.5 Seminar/LP Execuia corect n Evaluare practic 20% practic a tehnicilor de calcul statistic nsuite 10.6 Standard minim de performan Pentru a promova examenul studenii trebuie s obin minium nota 5 att la verificarea cunotiintelor dobndite la curs ct i a celor de la seminar.

10.3 Pondere din nota final 40%

Data completrii 25.09.2012

Semntura titularului de curs Conf.univ.dr. CIOCOI-POP D. RARE

Semntura titularului de seminar Conf.univ. CIOCOI-POP D. RARE

Data avizrii n departament 27.09.2012

Semntura directorului de departament Conf.univ.dr. CIOCOI-POP D. RARE