Вы находитесь на странице: 1из 1

Avis akvsas ka Avis, jasmin varn na ast, dadarka akvams, tam, vgham garum vaghantam, tam, bhram magham,

, tam, manum ku bharantam. Avis akvabhjams vavakat: kard aghnutai mai vidanti manum akvams agantam. Akvsas vavakant: krudhi avai, kard aghnutai vividvant-svas: manus patis varnm avisms karnauti svabhjam gharmam vastram avibhjams ka varn na asti. Tat kukruvants avis agram bhugat.

Оценить