You are on page 1of 1

To fulfil desire Om namo MahaShabari Shakti Mam arishtam nivaray nivaray Mam amuk karya siddham kuru kuru

swaha To destroy enemy Om krim kalikaye namah om kapalinnyei namah Om hrim bharav bhairav thayakrhar maam raksha krasha hum fut swaha Kala kalavaa chaushath veer Mera kalavaa bhaag teer Jaha ko bheju vaha ko jave Paas mujhe kochho ki aave Aavana mara aap hi aap hi khhave Chalet vaad maru vahi ki Chhati itana kaam mera na kare To tujhe teri ma ka dudh haraam After that say anything mera aur isaka pyaar ho jaye

Om kleeng kamdevay namah