You are on page 1of 11

ETIKA PERGAULAN DALAM ISLAM

Source : Website Syamsu Hilal (2011), diakses pada tanggal 27 Maret 2013

By : megantara

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al-Hujurat: 13).

Muqaddimah

1. 2. 3.

Misi Ibadah (QS Adz-Dzariyat: 56) Memakmurkan Bumi (QS Hud: 61) Mengemban Misi Sosial (litaaarafu bainal insaan)

1. Interaksi Sosial 2. Silaturahmi 3. Melakukan Kerjasama

Tujuan Manusia

Interaksi Interaksi

sosial itu hubungan yang bersifat dinamis. sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama (Gillin, Cultural Sociology, 1954).

Interaksi Sosial

interaksi

sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. (Bonner dalam bukunya Social Psychology (1953)) buruk timbul dampak baik dan dampak

Dapat

Interaksi Sosial

Interaksi Agar Bila

sosial akan bermakna apabila ditambah interaksi dakwah tercapai sebuah keharmonisan hidup. diatur oleh nilai-nilai Islam, maka akan menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna.

Interaksi Sosial dalam Islam

Interaksi Prasarat Dan

Sosial = Dakwah / Tadzkirah (Terminologi Islam) dan penyempurna misi ibadah. tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku (QS Adz-Dzariyat: 5556).

Interaksi Sosial dalam Islam

Bila anda menginginkan interaksi sosial yang baik, maka hadapilah teman dan orang-orang yang membenci anda dengan wajah ridha tanpa menghinakan diri dan takut kepada mereka, menghormati tanpa sombong, dan tawadhu tanpa kehinaan. (Syeikh Said Hawwa dalam kitab AlMustakhlash fii Tazkiyatil Anfus)

Interaksi Sosial dalam Islam

Jangan Jangan Jangan

menarik jenggot memasukkan jari ke lubang hidung banyak menguap dengan teratur pembicaraan orang lain dengan baik

Bebicara

Dengarkan Jangan Beri

banyak bercanda/ senda gurau

salam, bersikap tawadhu dan menghormati orang yang lebih tua (dalam majelis) pandangan yang maruf, mencegah munkar orang yang butuh pertolongan

Menundukan Menolong

Memerintahkan tidak

meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan anda. menggunjing dan mendusta. bahasa.

Jangan

Menghaluskan

Etika Pergaulan (Syeikh Said Hawwa)

Nabi

Saw. lalu bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia lantaran menghindari keburukannya" (HR Bukhari dan Muslim). atsar (perkataan shahabat, tabiin, tabiit tabiin, ulama salaf) menyebutkan, "Akrabilah manusia dengan amal perbuatan kalian, dan jauhilah mereka dengan hatimu."

Sebuah

Etika Pergaulan

WALLAHU A'LAM BISHSHAWAB TERIMA KASIH