You are on page 1of 23

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc.

Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

CAIETE DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA STRUCTURII DE REZISTENTA DIN BETON ARMAT

CUPRINS Nota de prezentare CAIET DE SARCINI - Pentru realizarea lucrarilor de terasamente si fundatii directe CAIET DE SARCINI - Cofraje CAIET DE SARCINI - Betoane CAIET DE SARCINI Armaturi PROTECTIA MUNCII

12 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

NOTA DE PREZENTARE

Prezentele instructiuni contin principalele elemente care vor fi urmarite de constructor n procesul de executie a lucrarilor de constructii. Ele reprezinta extrase din acte normative sintetizate si prelucrate n scopul realizarii unui ghid minim de date tehnologice pentru executie. Instructiunile se refera la lucrari de connstructii rezistenta utilizand tehnologii implementate n executia lucrarilor de constructii civile, industriale si agrozootehnice n ultimile decenii n special dupa seismul din anul 1977, pentru structurile de rezistenta. Existenta acestor instructiuni la punctul de executie este obligatorie. Ele nu nlocuiesc celelalte acte normative de executie care vor trebui sa fie cunoscute si respectate n procesul de realizare a lucrarilor de executie.

13 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE SI FUNDATII DIRECTE

CUPRINS

Cap. 1.Generalitati-domeniu de utilizare Cap.2.Trasare si terasamente Cap.3.Fundatii directe

14 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

1. GENERALITATI DOMENIUL DE UTILIZARE Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice de executie, verificarile si receptia lucrarilor de trasare, terasamente si fundatii pentru realizarea constructiei ce face obiectul prezentului proiect, n conformitate cu Legea 10/1995, privind calitatea n constructii. Categoria lucrarilor de executie specifice prezentului caiet de sarcini nu necesita masuri deosebite sau suplimentare fata de cele indicate n standardele sau normativele n vigoare ce sunt obligatorii executiei. Beneficiarul si executantul lucrarii sunt obligati sa se conformeze tuturor prevederilor acestui caiet de sarcini pe parcursul executiei, precum si la verificarea lucrarilor specifice. La executie se vor respecta indicatiile studiului geotehnic ce face parte integranta din lucrare. 2. TRASARE SI TERASAMENTE

2.1 Standarde si normative de referinta STAS 9824/0-74 - Trasarea pe teren a constructiei. Prescriptii generale STAS 9824/1-87 - Trasarea pe teren a constructiei civile, industriale si agrozootehnice STAS 5091-71 - Terasamente, prescriptii generale. C83-75 - ndrumator pentru executarea trasarii de detaliu n constructii C169-88 - Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea constructiilor civile si industriale C56-02 - Caiet I, anexa I.1 C56-02 - Caiet II, cap. 1 anexele II.2.2 si II.2.3Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.

2.2. PREVEDERI SPECIFICE GENERALE Amplasarea si trasarea obiectului de constructii se va face conform planului general de situatie si trasare. Lucrarile de sapatura vor fi ncepute dupa efectuarea operatiilor de primirereceptie a amplasamentului constructiei, trasarii topometrice, stabilirea cotelor si reperelor de nivelment. Confirmarea executarii trasarii si operatiilor de nivelment se va face prin ,,procesul verbal de trasare a lucrarii, ce va fi semnat de beneficiar, constructor si proiectant. Abaterile admise la trasare si nivelment sunt cele indicate n normativul C56/02 anexa II.2.2., avand valorile de 2 cm, respectiv 1 cm. Lucrarile de sapatura se realizeaza conform planurilor de detalii, respectandu-se cu strictete indicatiile si conditiile tehnice de executie specificate n aceste planuri si n studiul geotehnic. La deschiderea sapaturilor se va chema geotehnicianul lucrarii, pentru verificarea calitatii si a caracteristicilor terenului de fundare, urmand ca numai cu acordul acestuia si al proiectantului de specialitate (rezistenta) sa se treaca la realizarea fundatiilor. Sapaturile pentru lucrarile de constructii vor fi : sapatura cu taluz cu panta 2 :1, pentru sapatura pentru fundarea diafragmelor. - sapatura cu taluz vertical, nesprijinit, pentru fundatiile echipamentului electric si de ventilatii Turnarea betoanelor sunt lucrari care se vor executa in uscat. Acolo unde semnaleaza prezenta apei, se va epuiza apa prin pompare directa din incinta sapaturii, cu prevederea unei base de colectare a apei. Se mentioneaza in mod special urmatoarele : Daca nivelul cotei de fundare a fost, din eroare, sapat mai adanc de cat este necesar, adancimea suplimentara va fi umpluta cu beton simplu clasa C2,8/3,5 (marca B 50) pe cheltuiala Antreprenorului. Atacarea sapaturilor se va face numai dupa remiterea de catre investitor a planului de retele si instalatii subterane din zona amprizei sapaturilor. Orice stricaciuni cauzate instalatiilor subterane din ampriza sapaturilor vor fi remediate si platite integral de antreprenor. nainte de nceperea executarii fundatiilor se va ncheia un proces verbal de lucrari ascunse n care se vor nscrie toate observatiile privind realizarea sapaturilor.

15 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

Diferenta intre volumul total al excavatiei pentru un obiect si volumul exterior al acestuia, considerat pana la nivelul terenului, se va umple cu materialul rezultat din sapatura, in cazul in care acesta este corespunzator, conform prevederilor proiectului. Umpluturile se vor realiza cu pamant local, rezultat din sapatura . Compactarea se va face n straturi succesive de 20 30 cm grosime, la umiditatea optima a materialului pus n opera, pentru a se prentampina producerea n timp a unor tasari de consolidare importante si a se asigura reducerea permeabilitatii rambleului la patrunderea apelor de infiltratie. Gradul de compactare ce se va asigura este de 95% abaterea admisa medie fiind de 5%, iar cea minima de 8%. Nu se accepta umpluturi executate cu : pamanturi cu umflaturi si contractii mari; maluri si argile moi; materiale cu continut de teren vegetal sau substante organice; materiale eterogene rezultate din demolari, cu resturi de lemn; materiale cu bulgari etc. Umpluturile pentru constructiile civile si industriale se vor executa in conformitate cu prevederile C 169-88 cap. 5 paragrafele 5.1. 5.17 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente, pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale (Buletinul Constructiilor nr. 5/1988). Gradul de compactare al umpluturilor va fi conform prevederilor C 56-02 caietul II cap. 1 paragrafele 1.1 1.7, inclusiv prevederile proiectului. Antreprenorul este obligat sa organizeze pe santier un laborator, echipat si incadrat cu personal instruit, cu atestare de calificare, pentru a indeplini toate testele necesare, pentru controlul dupa instructiunile actelor normative in vigoare si ale consultantului, emitand buletine de analize pe tot parcursul executarii umpluturilor. Copiile buletinelor, certificate de laborator, vor fi remise Consultantului. Umpluturile care nu indeplinesc gradul de compactare cerut vor fi inlocuite sau recompactate. Pentru orice testare a umpluturii, constructorul este responsabil si va excava in consecinta lungimea tasata pana la adancimea determinata de proiectant si va reface umplutura in straturi conform cerintelor actelor normative. Toate stricaciunile cauzate cablurilor, retelelor de cabluri, tevi etc. sau note de plata care ar putea fi adresate pentru pierderi de electricitate, apa etc. din cauza oricaror tasari ale umpluturilor, vor cadea in seama Antreprenorului si el va plati toate cheltuielile sau notele de plata in legatura cu aceste pagube. 3. FUNDATII DIRECTE 3.1 Standarde si normative de referinta NP 112-04 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa NE0121999 Normativ privind executarea lucrarilor din beton armat. C 56 02 - Anexa I.1 + caiet I. C 56 02 - Caiet I cap. 1 anexa IV. 1.1.; Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

3.2 Prevederi specifice generale Lucrarile de fundatii vor fi ncepute numai dupa verificarea si receptia ca ,,faza de lucru a naturii terenului de fundare a sapaturilor si dupa retrasarea generala a axelor fundatiilor si a tuturor elementelor geometrice ale fundatiilor. Dupa atingerea cotei de fundare se va trece imediat la turnarea betonului simplu pentru evitarea umezirii terenului. Abaterile privind precizia amplasamentului si a cotelor de nivel sunt: - pozitia n plan orizontal a axelor fundatiilor 10 mm, - pozitia n plan vertical a cotelor de nivel 10 mm. Abaterile dimensionale ale cofrajului elementelor de fundare se vor ncadra n cadrul abaterilor limita, indicate de normativul C 56-02- anexa IV.1.1

16 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

Lucrarile aferente fundatiilor se vor realiza conform planurilor, respectandu-se cu strictete indicatiile si conditiile tehnice de executie, specificate n aceste planuri. Fazele proceselor de executie a elementelor fundatiilor din beton si beton armat, constituie n majoritate lucrari care devin ascunse, astfel ncat verificarea calitatii acestora trebuie, n mod obligatoriu, sa fie consemnata n procese verbale de lucrari ascunse. Nu se admite trecerea la o noua faza de executie nainte de ntocmirea proceselor verbale de receptie pentru faza precedenta (executata), daca aceasta urmeaza sa fie ascunsa. Procesele verbale de receptie calitativa (locale) se vor ntocmi, n general, ntre constructor si beneficiar, rezultatul consemnarilor aducandu-se la cunostinta proiectantului. Este obligatorie verificarea calitatii lucrarilor n urmatoarele faze de executie: - la terminarea executarii cofrajelor; - dupa montarea armaturilor n cofraje; - la decofrarea cofrajelor. Sunt admise defecte privind aspectul si integritatea elementelor de fundatie din beton armat, dupa cum urmeaza: - defecte de suprafata (pori, segregari superficiale) avand adancimea de maxim 10 mm, pe o 2 suprafata de maxim 400 cm /defect, cu o pondere de maxim 10% din suprafata fetei respectivului element pe care sunt situate; - defecte n stratul de acoperire a armaturilor, avand adancimea de maxim 20 mm, pe o lungime de maxim 50 mm, cu o pondere de maxim 5% din lungimea elementului respectiv. Defectele ce se ncadreaza n aceste limite nu se vor consemna n procesele verbale. Pentru defecte ce depasesc aceste limite se vor stabili masuri de remediere, conform normativ C149/87. Receptia lucrarilor de fundatii se va face naintea realizarii peretilor de nchidere si compartimentare, fiind consemnata n procese verbale de receptie (pe parti de constructie) ncheiate ntre beneficiar, constructor si proiectant. Aceasta receptie are la baza examinarea directa efectuata de catre cei doi factori a urmatoarelor: Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind: - natura terenului de fundare; - sapatura; - cofrajul si armarea fundatiilor; - aspectul elementelor dupa decofrare; - aprecierea calitatii betoanelor puse n opera. Existenta si continutul certificatelor de calitate a betonului livrat de statiile de betoane, inclusiv respectarea conditiilor tehnice de calitate privind materialele utilizate (beton, otel beton, confectii metalice, etc.). Constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre beneficiar, proiectant, verificator de executie sau alte organe de control. Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel, precum si dimensiunile diferitelor elemente n raport cu prevederile din proiect. ncadrarea n abaterile prescrise sau, n lipsa, ncadrarea acestor abateri n cele cuprinse de normativele NE 012-1999 si NP 112-04. Verificarile efectuate si constatarile rezultate se consemneaza n procesele verbale, precizandu-se daca receptia se atesta sau se respinge. n cazul n care se constata deficiente de executie, se vor propune masuri de remediere si se va proceda la o noua receptie.

17 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

CAIET DE SARCINI COFRAJE

CUPRINS 1. Generaliti 2. Standarde i normative de referin 3. Condiii de montaj 4. Condiii de exploatare 5. Abateri i tolerane 6. Controlul i recepiia lucrrilor de cofraje 7.Masuratori si decontari

18 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

1. Generaliti 1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de realizare a cofrajelor pentru elementele structurale . Cofrajele se vor realiza astfel incat forma si dimensiunile elementelor de beton sa respecte planurile de detaliile din proiect. 1.2. Cofrajele se vor confeciona din lemn, produse pe baza de lemn sau metal. Materialul utilizat la confecionarea cofrajului i grosimea acestuia trebuie s asigure realizarea unei suprafee de beton plane i de calitatea cerut. 1.3. Cofrajele i susinerile lor vor fi astfel alctuite nct s ndeplineasc urmtoarele condiii : - s asigure obinerea unor elemente cu forma i dimensiunile prevzute n proiect; - sub aciunea presiunii betonului proaspt i a ncrcrilor care apar n procesul de execuie s nu permit deformri care s depeasc abaterile admise pentru elementele care se toarn. 2. Standarde i normative de referin 2.1. Standarde : - STAS 7009 - 79 - STAS 8600 - 79 - STAS 10265 - 75 - STAS 12400/1 - 85 - STAS 10107/0 - 90 2.2. Normative - NE 012-99 3. Condiii de montaj 3.1. nainte de montarea cofrajelor pentru f undaii stlpi i perei se va proceda la: - verificarea i recepionarea armturilor montate; - pregtirea rostului de betonare, respectiv a suprafeei de beton vechi care urmeaz s vin n contact cu betonul nou, prin spriuire i suflare cu aer comprimat, sau splare cu jet de apa. 3.2. nchiderea cofrajelor pentru stlpi se va face cu cel mult 24 ore nainte de betonare i dup acceptarea de ctre dirigintele de antier a modului de pregtire a rostului de turnare. 3.3. La montarea cofrajelor se vor respecta urmtoarele condiii : - pozitionarea n plan conform proiectului; - asigurarea respectrii dimensiunilor seciunilor care se betoneaz; - asigurarea grosimii prevzute n proiect pentru stratul de acoperire a armturilor; - poziionarea conform proiectului a golurilor i pieselor nglobate. 4. Condiii de exploatare 4.1. Pe parcursul betonrii se va urmri meninerea etaneitii i poziiei iniiale a cofrajelor, ntrerupndu-se betonarea i adoptndu-se msuri urgente de remediere n cazurile n care acestea se impun. 4.2. Dup decofrare, panourile i piesele de susinere sau sprijinire vor fi curate ndeprtndu-se laptele de ciment sau betonul aderent. Se interzice montarea de panouri de cofraj necurate i neunse cu substante de decofrare.

Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Tol erane i asamblari n construcii. Terminologie Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Tolerane i asamblri n construcii. Sistem de tolerante. Tolerane n construcii. Calitatea suprafeelor finisate. Termeni i noiuni de baz. Construcii civile i industriale. Performante n construcii. Noiuni i principii generale. Construcii civile i industriale. Calculul i alctuirea elementelor din beton, beton armat i beton precomprimat. Cod de practic pentru executarea lucrrilor de beton i beton armat.

19 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

4.3. Pentru reducerea aderenei ntre beton i cofraj n vederea obinerii unor suprafee de beton corespunztoare, panourile de cofraj vor fi unse n prealabil utilizrii lor cu substante de decofrare. 5. Abateri i tolerane Abaterile admisibile sunt cele precizate prin anexa II.1. din normativul NE 012-99. 6. Controlul i recepiia lucrrilor de cofraje 6.1. La terminarea executrii cofrajelor se va verifica : - alctuirea elementelor de susinere i sprijinire; - ncheierea corect a elementelor cofrajelor i asigurarea etaneitii acestora; - dimensiunile n plan i ale seciunilor transversale ; - poziia cofrajelor n raport cu cea a elementelor corespunztoare situate la nivelurile inferioare. 6.2. nainte de turnarea betonului n cofraje se va verifica : - corespondena cotelor cofrajelor, att n plan ct i ca nivel, cu cele din proiect; - orizontalitatea i planeitatea cofrajelor grinzilor; - verticalitatea cofrajelor stlpilor; - existenta msurilor pentru meninerea formei cofrajelor i pentru asigurarea etaneitii lor; - msurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de susinere; - rezistena i stabilirea elementelor de susinere, existena i corecta montare a contravnturilor pe cele doua direcii, corecta rezemare i fixare a susinelor, existena penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a tlpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren, etc.; - existena n numr suficient a distanierilor si caprelor; - montarea, conform proiectului, a pieselor care vor rmne nglobate in beton, sau care servesc pentru crearea de goluri. n cazul n care se constat nepotriviri fa de proiect, sau se apreciaza c neasigurata rezistent i stabilitatea susinerilor, se vor adopta msurile de remediere corespunzatoare. n urma efecturii verificrilor i execitarii eventualelor remedieri, se va proceda la consemnarea celor constatate ntr-un proces verbal de lucrri ascunse. Dac pn la nceputul betonrii intervin unele evenimente de natur s modifice situaia constatat, se va proceda la o nou verificare conform prevederilor menionate i la ncheierea unui nou proces verbal. 6.3. n cursul operaiunilor de decofrare se vor respecta urmtoarele : - desfurarea operaiei va fi supravegheat direct de conductorul lucrrii; - susinerile cofrajelor se desfac ncepnd din zona central a deschiderii elementelor i continund simetric ctre reazeme; - slbirea pieselor de fixare (pene, vincluri, etc.), se va face treptat, fr ocuri; - decofrarea se va face astfel nct s se evite preluarea brusc a ncrcrilor din greutatea proprie a elementului care se decofreaz. 7. Msurtori i decontri Cofrajele i susinerile acestora se msoara i se pltesc la mp.

20 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

CAIET DE SARCINI BETOANE

CUPRINS 1. Generaliti 2. Standarde i normative de referin 3. Materiale folosite la prepararea betoanelor 4. Condiii tehnice 5. Compoziia betonului 6. Prepararea betonului 7. Transportul betonului 8. Controlul calittii betonului 9. Turnarea betonului 10. Compactarea betonului 11. Rosturi de turnare 12. Decofrarea 13. Abateri i tolerane 14. Controlul calitii lucrrilor de beton armat 15..Masuratori si decontari

21 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

1. Generaliti Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de betonare a elementelor structurii cladirii, executate in conformitate proiectul tehnic aferent. Forma si dimensiunile elementelor de beton vor respecta planurile de detalii. Betoanele folosite n realizarea construciilor care fac obiectul prezentului proiect sunt de clase curent folosite la noi n ar. Cerinele de calitate impuse de legislaia tehnic n vigoare, stabilesc anumite exigente privind calitatea materialelor ce intra n componena betonului realizat, modul de punere n opera i urmrirea lucrrilor de execuie. 2. Standarde i normative de referin 2.1. Standarde - STAS 10107/0 - 90 - STAS 8600 - 79 - STAS 10265 - 75 - STAS 4606-80 -SR 3011 :1996 Construcii civile i industriale. Calculul i alctuirea elementelor din beton, beton armat i beton precomprimat Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Tolerane i asamblari n construcii. Sistem de tolerane. Tolerane n construcii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni i noiuni de baz Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.Metode de incercare Cimenturi cu caldura de hidratare limitata si cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati Oeluri pentru armarea betonului. Oeluri sudabile pentru beton armat. Generaliti

-SR EN 10080:2005

1.2. Normative - NE 012-99 Cod de practic privind executarea lucrrilor din beton i beton armat.

3. Materiale folosite la prepararea betoanelor 3.1. Cimentul 3.1.1. Cimenturile folosite la prepararea betoanelor vor fi cimenturi portland i portland cu adaosuri ale cror condiii tehnice de recepie i livrare sunt reglementate prin prevederile normativului NE 012-99. 3.1.2. Depozitarea cimentului la staia de betoane se va face n silozuri. Se va ine obligatoriu evidena silozurilor n care a fost depozitat fiecare transport de ciment. 3.1.3. Durata depozitrii n silozurile staiei de betoane nu va depi 30 de zile de la data expedierii de la furnizor. Dac n mod excepional se depeste aceast durat de depozitare, cimentul n cauz va putea fi utilizat numai cu acordul proiectantului i beneficiarului i n funcie de rezistenele mecanice obinute conform normativului NE 012-99 , la vrsta de 2 zile, pe probe prelevate (la evacuarea din siloz) cu cel mult 5 zile nainte de acceptarea utilizrii. 3.1.4. Verificarea calitii cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din normativ NE 012-99. Darea n consum a fiecrui transport de ciment se va face numai cu avizul laboratorului i n baza rezultatelor ncercrilor privind priza, constanta de volum i rezistenele mecanice la vrsta de 2 zile. 3.2. Agregate

22 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

3.2.1. Sorturile de agregate trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice prevzute n normativul NE 012-99. Se vor utiliza sorturile : 0 - 3; 3 - 7; 7 - 20; 20 - 31, cu specificaiile respective pentru diferite clase de beton. 3.2.2. Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admis numai cu acordul prealabil al proiectantului i beneficiarului. 3.2.3. Din punct de vedere al granulozitii, sorturile de agregate trebuie s respecte urmtoarele condiii : - rest pe ciurul inferior care delimiteaz sortul maxim 10 % - trecere prin ciurul superior care delimiteaz sortul minim 90 % - pentru sortul 0 - 3 mm trecerea prin site de 1 mm trebuie s fie cuprins ntre 35-75 %. n cazurile n care se constat c sorturile aprovizionate nu respect condiiile menionate, laboratorul va reanaliza proporia dintre diferitele sorturi astfel nct agregatul total s se nscrie n limitele acceptate prin prezentul caiet de sarcini. n asemenea situaii laboratorul va urmri meninerea constant a coninutului de agregate mai mari de 3 mm. determinarea se va face prin cernerea pe ciurul de 3 mm sub jet de ap a unei cantitai de 10 kg beton proaspt i cntrirea n stare umed a agregatelor rmase pe ciur. Dac ntre dou determinri succesive efectuate la intervalul de 3 - 4 ore diferen este mai mare de 10 % se va corecta proporia ntre sorturi. 3.2.4. Sorturile de agregate trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii, n ceea ce privete coninutul de impuritti : - corpuri straine (animale i vegetale) nu se admit - pelicula de argil sau alt material aderent de granulele agregatului nu se admit - argila n buci nu se admit - coninut de mic max. 2,0 % - coninut de carbune max. 0,5 % 3.2.5. Coninutul de pri levigabile nu va depi - pentru nisip max. 2,0 % - pentru pietri max. 0,5 % - pentru total agregat max. 1,0 % 3.2.6. Respectarea coninutului limita de parte levigabil este strict obligatorie la sursa de aprovizionare. n msura n care este necesar se va recurge la splarea agregatului, reciuruire, etc. 3.2.7. Humusul determinat cu soluie NaOH va da o soluie incolor sau galben deschis. 3.2.8. Pietriul i criblura trebuie s indeplineasc n ceea ce priveste forma granulelor urmtoarele condiii minime : b/a = 0,66; c/a = 0,33 3.2.9. Metodele de verificare a calitii agregatelor sunt cele stabilite prin prevederile STAS 4606 - 80. 3.2.10. Pentru cantitatea livrat n cadrul unui transport, furnizorul este obligat ca odat cu documentul de expediie, s trimit i certificatul de calitate cu rezultatele determinrilor efectuate. Laboratorul executantului este obligat s examineze datele nscrise n certificatul de calitate. Dac acestea garanteaz calitatea agregatului, laboratorul va proceda n continuare la verificrile prevzute n anexa I. Dac nu garanteaz calitatea agregatului, transportul va fi refuzat. 3.2.11. n timpul transportului de la furnizor, precum i al depozitrii la staia de betoane, agregatele trebuie ferite de impurificri i trebuie evitat amestecarea sorturilor. 3.2.12. Depozitele la staia de betoane se vor realiza pe platforme betonate avnd asigurat evacuarea rapid a apei rezultate din precipitaii sau stropirea agregatelor. 3.2.13. Laboratorul fabricantului de betoane are obligaia de a efectua verificarea condiiilor de calitate pentru fiecare sort de agregate la aprovizionarea acestuia. Se vor face verificri pentru : - corpuri strine; - argil n buci; - parte levigabil; - granulozitate; - forma granulelor (pentru pietri i criblur). Deteminarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat, dar cel puin cte o prob pentru 3 fiecare 200 m . Dac rezultatele se nscriu n condiiile prevzute, agregatul se va da n consum, dac nu, se va interzice utilizarea lui. In termen de 48 de ore se va sesiza furnizorul i beneficiarul.

23 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

3.2.14. ntrate n utilizare i pe parcursul utilizrii la staia de betoane, laboratorul va verifica granulozitatea sorturilor i umiditatea, odat pe schimb i de cte ori se consider necesar, ca urmare a modificrii acestor caracteristici. Rezultatele modificrilor vor fi folosite la corectarea reetelor de betoane. 3.2.15. Laboratorul va ine evidena verificrii calitii agregatelor astfel : - ntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor; - ntr-un registru - caiet de agregate vor fi menionate toate rezultatele determinrilor efectuate de laborator, la aprovizionarea agregatelor; - ntr-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toate rezultatele determinrilor efectuate de laborator n cursul utilizrii agregatelor. 3.3. Apa 3.3.1. Apa folosit la prepararea betonului va proveni din reeaua public de alimentare. 3.4. Aditivi 3.4.1. Pentru mbuntirea lucrabilitii betonului proaspt de clasa minim Bc15, se poate utiliza aditivul complex ADCOM, n conformitate cu prevederile instruciunilor tehnice C 237 - 92 si NE 012-99 anexa V.3.2. 3.4.2. Utilizarea altor tipuri de aditivi este admis numai cu acordul prealabil al proiectantului. 4. Condiii tehnice 4.1. Pentru asigurarea condiiilor de rezisten i durabilitate, compoztiile diferitelor tipuri de betoane trebuie s respecte parametrii specificai n normativul NE 012-99 n cazul n care nu se folosesc aditivi plastifiani. 4.2. Granulozitatea agregatului total se va nscrie n limitele prescrise prin normativul NE 01299 att pentru betoanele care se vor turna n infrastructur, ct i pentru betoanele care se vor turna n suprastructur. 5. Compoziia betonului 5.1. Stabilirea compoziiei betoanelor se va face pe baza ncercrilor preliminare de laborator. Pentru fiecare clas de beton se va ntocmi un program de ncercri care va lua n consideraie urmtoarele : - asigurarea lucrabilitii impuse prin normativul NE 012-99 i stabilirea cantitilor necesare de ap de amestecare; - ncadrarea granulozitii agregatului n limitele prevederilor normativului NE 012-99; - adoptarea dozajului optim de ciment; - adoptarea procentului optim de aditiv (dac se utilizeaz); - urmrirea rezistenelor n primele 7 zile de la turnare; - obinerea unei rezistene medii la vrsta de 28 de zile care s depeasc marca cu 10 - 15 %. 5.2. Dup stabilirea reetelor, acestea se vor transmite staiei de betoane, fiind considerate compoziii de baza. Adaptarea reetelor se va face conform precizrilor din anexa II. 5.3. Compozitia Mortar - Betonului Grosier (MBG) 1 parte ciment Portland ; 2.5 pri nisip grunos (ca zahrul) - max. 3 mm ; max. 1,5 mrgritar de min. 5- max. 10mm ; 0,1 pri var de fluidificare ; AP suficient pentru a obine un amestec cu aspectul de sup de mazre, 6. Prepararea betonului 6.1. Staia de betoane trebuie s fie atestat conform normativului NE 012-99, executantului revenindu-i obligaia de a nu introduce n oper dect betoane preparate la o staie atestata. 6.2. Dozarea materialelor componente ale betoanelor se va face gravimetric, admindu-se urmtoarele abateri : - ciment - 1 % - agregate dozate individual - 2 % - agregate dozate cumulat - 1 % - ap - 1 % - aditiv (dac se folosete - 0,1 litru/litru).

24 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

6.3. Se va verifica sptmnal i ori de cte ori se consider necesar, funcionarea corect a mijloacelor de dozare, folosindu-se greuti etalonate cel puin pn la 200 kg (de exemplu 8 greuti a 25 kg fiecare). Este interzis prepararea betonului n instalaii care nu asigur respectarea abaterilor prevzute la punctul 1.4.6.2. n acest sens se va avea n vedere respectarea prevederilor regulamentului privind asigurarea activitatii metrologice n construcii, aprobat prin HGR nr. 766/1997. 6.4. Dozarea aditivului se va face cu dozatoare corespunztoare care s permit o msurare ct mai exact a cantitilor. 6.5. Ordinea de introducere a materialelor componente n betonier se va face conform crii tehnice a utilajului respectiv. n cazul folosirii aditivului ADCOM se introduc initial componente solide i circa jumtate din cantitatea de ap, doar dup o malaxare de circa 30 sec. se introduce restul de ap n care se include i cantitatea corespunztoare de aditiv. Se continua malaxarea minim 90 de secunde. Durata de malaxare fra aditiv va fi de minim 60 secunde. 6.6. n perioada de timp friguros executantul trebuie s ia toate msurile, astfel nct 0 temperatura betonului proaspt s nu fie mai mic de + 7 C. Aceste msuri vor include : - ndeprtarea gheii i a bulgrilor de agregate ngheate; - acoperirea cu prelate i nclzirea lor cu abur sau cu aer circulant prin registre de evi; - utilizarea apei calde, etc. 0 Agregatele nu se vor nclzi la temperaturi mai mari de + 30 C. 0 Dac la prepararea betoanelor se utilizeaz apa cald cu temperatur mai mare de + 40 C, se va evita contactul direct al apei cu cimentul. n acest caz se va amestec mai nti apa cu 0 agregatele i numai dup ce temperatura amestecului a cobort sub +40 C se va aduga i cimentul. 0 6.7. n perioada de timp clduros (temperaturi mai mari de + 25 C) dac se execut elemente cu grosimi mai mari de 1,00 m, executantul va lua toate msurile necesare producerii betonului sub temepratura de + 250 C. Aceste msuri vor cuprinde stropirea depozitului de agregate cu ap rece, folosirea apei reci la prepararea betoanelor, sau betonarea n perioade cu temperaturi mai sczute. 7. Transportul betonului 7.1. Transportul betonului de la staia de betoane la locul de punere n opera se va face cu autoagitatoare. Transportul local al betonului se va face cu pompe, bene, akipuri, tomberoane i alte mijloace. 7.2. Fiecare transport de beton, va fi insoit de un bon (fi) de transport (livrare) n care vor fi menionate : - numrul bonului i data ntocmirii; - staia la care s-a preparat betonul; - tipul de beton i volumul; - destinaia betonului, obiectul; - ora plecrii din staie; - ora nceperii i terminrii descrcrii la antier. Datele referitoare la staia de betoane vor fi completate de eful staiei, iar datele din antier vor fi completate de maistrul lucrrii. Bonul de transport se va ntocmi n dublu exemplar, un exemplar va rmne la antier, iar cellalt se va introduce la staie. 7.3. Durata de transport, care se consider din momentul plecrii de la staie, pn la sosirea la antier, nu va depi 45 minute.

8. Controlul calittii betonului 8.1. Regulile care trebuie respectate n cadrul activitii de control i asigurare a calitii betoanelor, sunt precizate n detaliu, n normativul NE 012-99. 8.2. Rezultatele ncercrilor efectuate pe serii de ctre trei epruvete, la vrsta de 28 zile trebuie s satisfac condiiile de la punctele 1.4.8.3. si 1.4.8.4. 8.3. Conform metodologiei prescrise de normativul NE 012-99, laboratorul, autorizat va ntocmi o sintez a rezultatelor nregistrate pe probele de beton, de clasa mai mare de C 12/15, ncercate n cursul fiecrui trimestru.

25 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

8.4. Rezultatele ncercrilor efectuate pe probele recoltate la antier trebuie s respecte condiiile impuse de normativul NE 012-99. Pentru stabilirea operativ a realizrii clasei betonului pus n oper, ca prim indiciu, se va satisface condiia ca oricare rezultat al ncercrii la rezisten pe cub sa fie cel putin egal cu rezistena minim admisibil. Aceast condiie este echivalent cu condiia I din anexa X.6. din normativul NE 012-99. Clasa betonului nu se consider realizat dac nu sunt satisfcute toate condiiile din respectiva anexa. 9. Turnarea betonului 9.1. Pentru fiecare categorie de elemente, fundaii, stlpi, planee, etc., se va elabora de ctre executant fia tehnologic de betonare care va fi n prealabil prezentat beneficiarului spre acceptare. Fia tehnologic va cuprinde : - ordinea i ritmul de betonare; - utilaje de transport i punere n oper a betonului i corelarea capacitii acestora cu ritmul de betonare stabilit; - msurile preconizate pentru asigurarea calitii lucrrilor. 9.2. nainte de turnarea betonului n cofraje se va face controlul i recepia lucrrilor de cofraje conform punct 1.5.6. i a armturilor conform pct. 1.6.1.4. 9.3. Betonarea va fi supravegheat permanent de un inginer numit de conducerea unitii executate. Acesta va ntocmi o fi de betonare n care se va consemna : - data i ora nceperii i terminarea betonrii; - volumul de beton pus n lucrare; - indicativele seriilor de probe prelevate; - masurile adoptate n cazul unor dificulti aprute n cursul betonrii (intemperii, ntreruperi de betonare, defeciuni ale cofrajelor, etc.). 9.4. Reguli generale de betonare 9.4.1. Punerea n oper a betonului se va face n maxim 1, 1/2 ore din momentul plecrii betonului din staie. 9.4.2. nlimea de cdere liber a betonului s nu fie mai mare de 1,50 m. 9.4.3. Betonul trebuie s fie rspndit uniform n lungul elementului. 9.4.4. Turnarea noului strat se va face nainte de nceperea prizei betonului din stratul turnat anterior. 9.4.5. Turnarea se va face continuu pn la rosturile tehnologice de lucru. 9.4.6. Durata maxim a ntreruperilor de betoane, pentru care nu este necesar luarea de msuri speciale la reluarea turnrii nu trebuie s depeasc timpul de ncepere a prizei betonului. 9.4.7. Pentru alte reguli generale se vor respecta prevederile cuprinse n normativul NE 01299. 9.5. Turnarea fundaiilor din beton armat 9.5.1. Turnarea betonului se va face continuu i n straturi de maxim 50 cm. grosime. Acoperirea cu un nou strat de beton se va face dupa un interval de maxim 2 ore. 9.5.2. Vor fi prevzute msuri de dirijare a apelor provenite din precipitaii pentru a nu se acumula n zonele unde se betoneaz. 9.5.3. Pentru alte reguli de turnare a betonului n fundaii se vor avea n vedere reglementrile prevzute n normativul NE 012-99. 9.6. Turnarea betonului n suprastructur se va face n conformitate cu regulile prescrise n normativul NE 012-99. 9.7. Turnarea betonului pe timp friguros 9.7.1. n condiiile n care temperatura aerului este mai mic sau egala cu +5 C sau exist posibilitatea ca n intervalul de 24 ore s scad sub limita amintita, se recomand ca temperatura 0 0betonului proaspt s fie 15 - 20 C. 9.7.2. La turnarea betonului pe timp friguros se vor lua msurile necesare pentru curirea suprafeei de betonare de zpad i ghea. Este interzis folosirea clorurii de calciu ca agent de dezgheare.
0

26 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

9.7.3. Dac temperatura suprafeei care urmeaz s fie acoperit cu beton este mai mic de + 50 C betonarea nu va ncepe. 9.7.4. Pentru alte reglementri privind turnarea betonului pe timp friguros, a se vedea normativul NE 012-99. 9.8. Turnarea betonului pe timp clduros 9.8.1. La turnarea betonului pe timp clduros, executantul va lua msurile necesare protejrii corespunztoare a betonului mpotriva evaporrii rapide a apei din beton. Se recomand betonarea n timpul nopii, dac n cursul zilei se nregistreaz temperaturi mai mari de + 250 C. 9.9. Tratarea betonului dup turnare 9.9.1. n condiii normale de temperatur : - betonul va fi inut permanent umed timp de minim 7 zile; - meninerea n stare de umiditate se va realiza fie prin stropire permanent, fie prin acoperirea cu prelate, rogojini sau pnz de sac, meninute permanent umede. 9.9.2. n condiii de timp friguros : - msurile de protecie pe timp friguros se vor lua cnd temperatura mediului ambiant (msurata la ora 8 dimineaa) este mai mic de + 50 C; - se vor asigura condiii normale de priz i ntrire; - se va asi gura o rezistent suficient pentru a evita deteriorarea prin aciunea ngheului i dezgheului; - evitarea de fisuri cauzate de contractarea prin rcire brusc a stratului superficial de beton; - protecia se va asigura prin acoperirea cu saltele executate din rogojini cuprinse ntre dou folii de polietilen; - protecia se va menine pe o durat de minim 7 zile de la turnarea betonului; - n cazul elementelor cu grosimi mai mari de 1,00 m nlturarea proteciei este admis numai 0 dac diferena dintre temperatura suprafeei betonului i cea a mediului este mai mic de 12 . 9.9.3. n condiii de timp clduros : - toate suprafeele vor fi meninute umede fie prin stropire continu, fie prin acoperire cu materialele menionate la punctul 1.4.9.9.1. i stropire manual; - durata de tratare va fi de minim 14 zile. 10. Compactarea betonului 10.1. Compactarea betonului se va face cu vibratoare interne (pervibratoare cu lance) sau de cofraj 10.2. Se vor crea la intervale de maxim 3,00 m spaii libere ntre armturile de la partea superioar care s permit ptrunderea liber a betonului sau a furtunurilor prin care se descarc betonul. 10.3. Crearea spaiilor necesare ptrunderii vibratorului la intervale de maxim 5 ori grosimea elementului. 10.4. Personalul care efectueaz vibrarea va fi instruit n prealabil pentru a respecta urmtoarele reguli : - introducerera vibratorului se va face ct mai vertical fr a atinge armturile i pentru a ptrunde n stratul turnat anterior pe o adncime de 10 - 15cm; - durata de vibraie pe o poziie va fi de 10 - 30 sec., aceasta prelungindu-se dac suprafaa betonului nu este orizontal, sau continu s se degajeze bule de aer din masa betonului; - extragerera vibratorului se va face lent, pentru a se evita formarea de goluri; - poziia urmtoare de introducere a vibratorului nu va depai distana de 1,00 m. 11. Rosturi de turnare 11.1. Rosturile de betonare vor fi dispuse n poziiile recomandate de normativul NE 012-99 articolele 6.36; 6.38; 6.39. 11.2. Reluarea betonrii se va face la intervalul prevzut n proiect i dup ndeprtarea laptelui de ciment i a eventualului beton necompactat. 11.3. La rosturile de turnare ale fundaiilor se va asigura un spor de armare longitudinal, astfel nct procentul de armare n seciunea transversal n care se face ntreruperea s fie de

27 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

aproximativ 0,5 %. Locul acestora i modul de dispunerea a armturilor suplimentare se stabilete la propunerea executantului i cu acordul proiectantului. 11.4. Pentru alte reguli privind tratarea rosturilor de turnare se vor respecta cele prevzute n normativul NE 012-99. 12. Decofrarea 12.1. Dac prin proiect nu se fac alte precizri termenele minime pentru decofrare vor fi cele prevzute n tabelul de mai jos : Operaiunea de decofrare Termenul minim de decofrare n zile pentru temperatura mediului de : +50 C+100- +150C peste +150C +90C 4 3 2 10 8 6

Planee i grinzi, cu deschiderea de max. 6,00 m. Grinzi cu deschi14 12 8 deri mai mari de 6,00 m Planee i grinzi cu deschiderea de 24 18 12 max. 6,00 m. Grinzi cu deschide 32 24 16 ri mai mari de 6,00 m Temperatura mediului se consider temperatura minim pe intervalul de meninere a cofrajului, msurat la ora 8 dimineaa. 12.2. n cursul operaiei de decofrare se vor respecta indicaiile de la 1.5.6.3. 12.3. Pentru alte reguli se vor respecta cerinele impuse de normativul NE 012-99.

Decofrarea parilor laterale Decofrarea feelor inferioare ale cofra jelor cu meninerea popilor de siguran ndeprtarea popilor de siguran

13. Abateri i tolerane Abaterile maxime admise la executarea lucrrilor de beton i beton armat monolit sunt artate n anexa III.1. din normativul NE 012-99. 14. Controlul calitii lucrrilor de beton armat 14.1. Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie n majoritatea lor lucrri ascunse, astfel nct verificarea i controlul calitii acestora trebuie s fie consemnate n Registrul de procese verbale de lucrri ascunse. 14.2. Procesele verbale de lucrri ascunse vor fi ncheiate ntre reprezentanii beneficiarului i executantului i vor fi aduse la cunotina proiectantului. 14.3. n procesele verbale de lucrri ascunse se vor preciza : - elementul sau lucrarea supus verificrii ; - verificrile efectuate; - constatrile rezultate; - acordul pentru trecerea la executarea fazei urmatoare. 14.4. Dac se constata neconcordane fa de proiect sau caietul de sarcini, se vor preciza msurile necesare de remediere, care vor fi supuse spre acceptare proiectantului. Dup executarea remedierilor se va proceda la ncheierea unui nou proces verbal de lucrari ascunse. 14.5. n cazurile n care, pe parcursul execuiei se constat abateri fa de proiect, caietul de sarcini sau de reglementrile tehnice n vigoare, reprezentantul beneficiarului va dispune ntreruperea execuiei lucrrii n cauz i va ntocmi o nota de constatare, ntr-un registru special. n asemenea situaii, reprezentantul beneficiarului va ncunotiina n mod operativ proiectantul, care va stabili i consemna msurile care se impun a fi luate, nainte de continuarea lucrrilor de construcii. 14.6. Pentru principalele faze de execuie, reprezentantul benericiarului va verifica : 14.6.1. Calitatea lucrrilor de cofraje. 14.6.2. Calitatea lucrrilor de montare a armaturilor.

28 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

14.6.3. nainte de nceperea lucrrilor de betonare se va verifica dac sunt pregatite n mod corespunztor suprafeele de beton turnate anterior i care urmeaz s vin n contact cu betonul nou i n mod deosebit dac : - s-a ndeprtat stratul de lapte de ciment; s-au ndeprtat zonele de beton necompactat; - suprafetele de contact prezint rugozitatea necesar asigurrii unei bune aderene ntre betonul nou i cel vechi. 14.7. Calitatea betonului livrat se va verifica trimestrial prin prelucrarea statistic a rezultatelor ncercrilor efectuate pe probele prelevate la staia de betoane. 14.8. Calitatea betonului pus n lucrare pentru fiecare element de structur, se precizeaz innd seama de : - constatrile examinrii vizuale a elementelor de construcie; - analizarea rezultatelor ncercrilor efectuate pe epruvete confecionate la antier. 14.9. Calitatea betonului pus n lucrare se consider corespunztoare dac : - nu se constat defecte de turnare sau compactare (goluri, segregri, discontinuiti, etc.); - rezultatele ncercrilor efectuate pe cuburile de prob s ndeplineasc condiiile impuse de normativ. 14.10. Pentru alte exigene se vor respecta prevederile normativului NE 012-99. 14.11. n cazurile n care rezult o calitate necorespunztoare a betonului pus n lucrare, proiectantul va analiza i stabili msurile care se impun. 15. Msurtori i decontri - Betonul preparat n staiile centralizate se msoar i se pltete la mc. - Punerea n oper a betonului se msoara i se pltete la mc.

29 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

CAIET DE SARCINI ARMTURI

CUPRINS 1. Generaliti 2. Standarde i normative de referin 3. Materiale folosite 4. Aprovizionare i livrare 5. Depozitare 6. Controlul calitii armturilor de oel beton 7. Fasonarea barelor 8. Montarea armturilor 9. Tolerane i abateri 10. Prevederi constructive 11. Stratul de acoperire cu beton 12. nndirea barelor 13. nlocuirea armturilor prevzute n proiect 14. Condiii de recepie ale armturilor 15..Masuratori si decontari

30 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

1. Generaliti Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de armare necesare pentru executia elementelor structurii din beton armat . Armaturile se vor fasona si monta conform planurilor de detalii. Tipurile de armturi folosite, conform proiectului, pentru realizarea structurii de rezistent din beton armat, sunt curent folosite la noi n ar. n prezentul caiet de sarcini sunt incluse unele prevederi legate de aprovizionarea, fasonarea i montarea armturilor, n vederea realizrii unei caliti a lucrrilor de construcii - montaj corespunztoare exigentelor normelor tehnice n vigoare pentru zone seismice. 2. Standarde i normative de referin 2.1.Standarde : STAS 438/1 - 89 Produse de oel pentru armarea betonului. Oel beton laminat la cald. Mrci i condiii tehnice de calitate. - STAS 438/2 - 91 Srm tras pentru beton armat. - STAS 438/3 - 89 Produse din oel pentru armarea betonului. Plase sudate - SR EN 10080:2005 Oeluri pentru armarea betonului. Oeluri sudabile pentru beton armat. Generaliti - STAS 7009 - 79 Construcii civile, industriale i agrozootehnice. Tolerane si asamblari n construcii. Terminologie - STAS 8600 - 79 Construcii civile, industrializale i agrozootehnice Tolerane i asamblari n construcii. Sistem de tolerane. - STAS 10107/0-90 Construcii civile i industriale. Calculul i alctuirea elementelor din beton, beton armat si beton precomprimat 2.3.Normative -NE 012-99 Cod de practic pentru executarea lucrarilor de beton i beton armat. 3. Materiale folosite Oelurile folosite pentru armarea betonului trebuie s respecte condiiile tehnice prevazute n STAS 438/1 - 89; STAS 438/2 - 91 i STAS 438/3 - 89. 4. Aprovizionare i livrare 4.1. Fiecare lot aprovizionat trebuie s fie nsoit de certificatul de calitate eliberat anterior. 4.2. La aprovizionare se va proceda la : - constatarea existenei certificatului de calitate; - verificarea prin ndoirea la rece; - verificarea prin ncercarea la traciune. Cel puin o prob la 50 t. 5. Depozitare Pentru depozitare se vor respecta prevederile cuprinse n normativul NE 012-99. 6. Controlul calitii armturilor de oel beton Controlul calitii armturilor de oel se va face conform prevederilor cuprinse n normativul NE 012-99 i anexa II. 7. Fasonarea barelor 7.1. Fasonarea barelor se va face n strict conformitate cu prevederile cuprinse n detaliile de execuie. 7.2. Barele tiate i fasonate vor fi depozitate n pachete etichetate n aa fel nct s se evite confundarea lor i s se asigure pstrarea formei i cureniei lor pn n momentul montrii. 0 0 7.3. Etrierii se vor confeciona cu ciocuri la 45 (135 ), lungimea acestora pe poriunea dreapt fiind de minim 10 cm sau 10 diametre. 7.4. Pentru alte cerine se vor respecta cele prezentate n normativul NE 012-99.

31 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

8. Montarea armturilor 8.1. Montarea va ncepe dup recepia calitativ a cofrajelor. 8.2. Armturile vor fi montate n poziia prevzut n proiect i In detaliile de armare. Meninerea la poziie trebuie asigurat n tot timpul turnrii betonului. 8.3. Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton a armaturilor, se vor utiliza distanieri confecionai din mase plastice sau prisme din mortar de ciment prevzute cu o srm pentru a fi legate de armturi. Se interzice folosirea cupoanelor din oel beton. 8.4. Dac prin proiect nu se specific altfel, legarea armturilor se va face cu dou fire de srm neagr de 1,5 mm diametru, la fiecare ncruciare de bare. 8.5. Executantul va lua toate msurile necesare amplasrii tuturor pieselor nglobate n conformitate cu detaliile din proiectul de execuie. La montarea pieselor nglobate, se vor lua msurile necesare pentru fixarea lor, astfel nct s se asigure meninerea poziiei corecte a acestora n tot timpul turnrii betonului. La montarea pieselor nglobate se vor respecta toleranele prevzute n proiect. 8.6. Pentru alte cerine se vor aplica cele prevzute n normativul NE 012-99. 8.7. La rosturile (ntreruperile) de turnare ale fundaiilor se va asigura un spor de armare longitudinal, astfel nct procentul de armare n seciunea transversal n care se face ntreruperea s fie de aproximativ 0,5 %. Locul i modul de dispunere a armturilor suplimentare se stabilesc la propunerea executantului i cu acordul proiectantului. 9. Tolerane i abateri Abaterile limit admise la fasonarea i montarea armturilor sunt cele indicate prin anexa II. din normativul NE 012-99. 10. Prevederi constructive Prevederile constructive care trebuie respectate la armarea elementelor de beton armat sunt cele indicate n anexa II. din normatovul NE 012-99. 11. Stratul de acoperire cu beton Dac pri n proiect nu s-au prevzut alte acoperiri, se vor respecta cele prevzute prin anexa II. din normativul NE 012-99. 12. nndirea barelor 12.1. Se vor respecta prevederile din proiect i din normativele i standardele care stabilesc aceste reguli (STAS 10107/0 - 90 pct. 6.3.). 12.2. Referitor la nndirea barelor ce depesc lungimea de 12,00 m pentru diametre mai mari de 12 mm se precizeaz ca acestea se vor face n seciuni decalate cu minim 50 de diametre, iar n aceiai seciune se vor jonta maxim 1/3 din seciunea total de armare. Pentru aceste situaii se va obine n mod obligatoriu acordul scris al proiectului. 13. nlocuirea armturilor prevzute n proiect n cazul n care nu se dispune de sortimentul i diametrele prevzute n proiect, se poate proceda la nlocuirea acestora, numai cu acordul proiectantului i cu respectarea regulilor prevazute n normativul NE 012-99. 14. Condiii de recepie ale armturilor La terminarea montrii armturilor, beneficiarul, prin reprezentantul sau, va verifica : - numrul, diametrul i poziia armturilor n diferite sectiuni transversale ale elementelor structurii; - distana dintre etrieri, diametrul acestora i modul lor de fixare; - lungimea poriunilor de bare care depesc reazemele sau care urmeaz a fi nglobate n elemente care se toarn ulterior; - lungimile de petrecere la nndiri; - calitatea sudurilor; - numrul si calitatea legturilor ntre bare; - dispozitivele de meninere a armturilor n timpul betonrii; - modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire; - pozitia, modul de fixare i dimensiunile pieselor inglobate.

32 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

15. Masurtori i decontri Fasonarea i montarea armturilor de oel beton se msoar i se pltesc la kg.

PROTECTIA MUNCII A. Generalitati Avand n vedere sarcinile ce decurg din Legea nr.90/1996 a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale precum si Regulamentul privind protectia si igiena muncii n constructii - 1993 elaborat de M.L.P.A.T., n scopul executarii lucrarilor n deplina siguranta de securitate a muncii si prevenirii incendiilor, se impun masuri de protectie pe santierul de executie a lucrarilor de constructiimontaj. In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca executantul are urmatoarele obligatii: - sa solicite Inspectoratului de Stat Teritorial Pentru Protectia Muncii, autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia; - sa stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de mediu; - sa stabileasca pentru salariati atributiile si raspunderile ce le revin n domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate; - sa adopte echipamente tehnice la elaborarea tehnologiilor de fabricatie; sa adopte solutii conform normelor de protectia muncii, prin a caror aplicare sa fie eliminate riscurile de accidentare si de mbolnavire profesionala a salariatilor; - sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor n care se desfasoara activitatea la locul de munca; - sa asigure informarea fiecarei persoane, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare; - sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite; - sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de protectia muncii n timpul controlului; - sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat ; - sa imprejmuiasca toate zonele de lucru cu plasa de protectie . Toate echipamentele si utilajele tehnice utilizate n timpul proceselor de constructii montaj, trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de securitate si sanatate, transpuse total n standardele si normele de protectia muncii. Conducatorii santierelor si punctelor de lucru sunt obligati sa organizeze instructajele pe linie N.T.S. si P.S.I., n conformitate cu reglementarile n vigoare, prin organizarea de cabinete de tehnica securitatii muncii si paza contra incendiilor. Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul N.T.S. si P.S.I. facut si nsusit . Obligatia efectuarii instructajului N.T.S. si P.C.I. o au cei care organizeaza, controleaza si conduc procesele de munca, pentru care raspund n fata legilor si disciplinar, material si penal n functie de gravitatea abaterii savarsite. Instructajul se va efectua n 3 etape: - instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari n fisa de instructaj); - instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul respectiv, durata fiind de cel putin 8 ore si verificat de seful ierarhic;

33 | P a g e

S.C. ASTROMUELLER S.R.L. CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI P+E, HALA DEPOZITARE P AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, loc. Oradea, calea Borsului (parc Industrial), nr. cad. 170370, jud. Bihor.

- instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o data pe luna de conducatorul locului de munca, care se va consemna n mod obligatoriu n fisa individuala la instructaj. Conform normelor specifice de protectia muncii, se vor respecta n cadrul executiei, urmatoarele capitole de norme specifice de protectie a muncii: - organizarea santierului; - executarea transporturilor; - electrosecuritatea ; - scule si dispozitive; - sudare; - lucrari de terasamente; - lucrari de zidarie; - schele si esafodaje; - lucrari de preparare a betoanelor si materialelor; - lucrari de beton armat; - lucrul la naltime. Se mentioneaza ca aceasta enumerare a capitolelor ce trebuiesc nsusite nu este limitativa, constructorul si beneficiarul avand obligatia de a le completa si cu alte masuri specifice conditiilor locale de executie sau exploatare pe care le vor considera necesare. Se face cu deosebita atentie prelucrarea P.S.I. si a instructiunilor de prevenire si combatere a incendiilor precum si n mod cu totul special si insistent sa se acorde o deosebita atentie lucrarilor de sudura si eliberarea perimetrului de foc la locurile de munca cu materiale inflamabile. Se atrage atentia ca prevederile de mai sus sunt absolut obligatorii, ele nsa nu au caracter limitativ, n sensul ca executantul n plus va trebui sa tina seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor n vigoare, precum si sa ia masuri pe care le gaseste necesare n vederea asigurarii securitatii muncii atata timp cat acestea nu contravin normativelor in vigoare.

B. Acte normative si instructiuni - Regulamentul privind protectia si igiena muncii n constructii - M.L.P.A.T. 1993 Buletinul Constructiilor 5,6,7,8 din 1993. - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - completare la N.G. 1977 Ordin 381/1219 M.C. al M.I. si M.L.P.A.T. 1994. - P118 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constr. privind protectia la actiunea focului - HG nr.51/1992 - Hotarare privind unele masuri pentru mbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.

Intocmit: ing. Cristea Calin

34 | P a g e