Вы находитесь на странице: 1из 2

.

p pooB
I{otlpoattt.
- A.atlau oopll| ]tltt 3l.
. Mt,l y.lo ,r.tlo'tr 2 tr.r.
. Bp HoBo ]\{apa 20 .
. aptl oB l 7 ,
- aatl .o 3 '

- paIp|BaH

. au ool tta 5lllt.


. Mo l1o l.lt 3 tt.
- Bp ltooo Nlal]-!a o pBllo oc|c 3 ,
. oo l] TN't.liat,r a 3 tt.tI
- irattll 2 ttt.

Nl

po raottl.r t aBl|ioB

. Mo lIo .Io. 2
- o tIa t,t p-a (pa, tlllaHa;I p.) ao ltcol l5

tl.

25

- la;otl o tpallt t to
. l(l poIll,l B Jl aa o 3 t.

,llt-

5, lru HlI li\lil l ll (| t|lIl !llHll


. Mo"a o 't-ltolt 3 tt,
- ()oUlH a o l.l- pa tpp.aa (prIoa' [l|]l]ajlHa ]ip.)

-lolpl'5\Il|,

6.

o]\lat| lp p'l 5 t.

o ol]pl( L(It alrii )N'|Ilil Ulo.


l. ttp.a ar.a

t.r.

- ) ottpo-zr paoa;l0 '


- ) aatt a oilt 2 l,t.

2. po Hall.

N'lottBa ttoii , o

.I

pat tl
- ]!1,o (p(])
. a

lo-ot,l po'

cKcoI ll|l BoooB

- I1
- at

CMI AMoAHAA PooB


L'la l
,)lOl.
|]o l]tlH llpjtI}'\'l. T()I. p
}.poa B \l, . p'l a
l .v1lo? T t t poa.1
2. a ocoo, altt to tto pli Il-rlaritjol]a|l allHoo ypo.
, l{lr :r..al,l paJII,l H ypo, pr:a'lt]. B0IlI]aT-|]I. l]BBa? I-lI '.Irt
ott.tll l,l Ball]!IoB? art jn l -lltllt.l a '.t.I.llt ooor. lla?
,1, Ptloalto tr t a]lpJtHo pi\l, oBHl]O llll |] at pa.l JIo' Jtll cB:]
o pa?
5. llaa " aIIo. BHllo Ha por j
6, Itao coall}i N,{ooB o pa pp|. oBoo Nla[a1
7, o at{ (lop .r t'rt tpa, pal Hool.o l\{Tpaa I|ol\'11
8, I{-oao pr]I]oHllOIo Oo:La I{ tig''"'.,''., a o tltr.B"tl.1
9, l{ l opI.aHoi t{olll.po l]oH ltalri.i. 1'ttr alO? B t,t opla Mlo/l

<plttlr.

> Ha Ol

il"?

0. ooBa Ha p r a. pBa o,,


l l, a c.to oa paotoHl. tlIliOJ|lloB t| lloT)lill|.{ Bo pa. a ttl
I|0,1,lp)l(aHo aopl llojlorc arop 0ulHll.]
l2. a - o,qHo p.jlo B aIl-laHl]pottttl a? ;ttl r l(a"!O',o M.]
l

I{ r' ;l aH py

ojl]!Irl

- |llpLlBH fu \|l|l|

tl p tl

. a) a lr ,1,o, 3

llall

l,

4, p IIptlM|IH l.tllaH, N{H. ItaB|Itol],


- aL uo .'lto 2llt.
- r o t[lpl-llpoat,i ]a,la- Ir.par.5 ltl.
- ao.o BlO]llttllt J;l]lxl] tto ) oo,l rI 0 llrtt.
. lt po l] :]aaHll l| ,:lON| E N|H.

par. '.Ia'1 32 .
- o.aoa pt l]opooB

(a )

p ltl Tlo-otl aBHoo


- . N'tJ],| |l ]l M.aoLlH |'J l
. po|itHllo co cIaH
. oTl.l cJIyaH

2. o tlt rt

3.

. alIJI cl1l.
. prrHll tlpet
- (J.r]]o p]ll)

ut1l po.

l'

. (N,lOBii pN'|)

B I

o H.l. pa

oatltr?

a 2
t'

- ottt op,10tt,ltt,
. aa t 2 ir't,

oprt pIlrl .rl"r }to' ytll


lt.lpaI.tt TIl-ol.t oop BHOo
- p aa

- pooHHtr po
- (](a-Ip-B B "l.))

. (a)
. paoa B N{aI a (aBu1pN'l)
pattl Hoo o-]i|ilt,lI lo.lBoo outt
- o; ttpot
. <ltpo(lo>
. :]I(oHtlHHI Iljlo)!t!

l. ot Tttl.ypa oa
otta aca Oa: o N''TO l] 'T]\{ poB O ]\1' oIloBHI Ntol!'}ll.l
.t.pa tt oopllll l(2DI(oo ].aa poa,
vpoa. ooa BNtI]}l, lt ocIlollI
(l.t.tl o l.looal l B]\'lti H po

2. tl HoIlo t(T.to Jl o2r


Bto-rt poa popaMNll. ooTIloUJ Nlapa. rol Ha polt, aOo
Ha a]\{oo.r aor, opHa BopI. BIl]!IaHtt, llHaB'l"HoIo Hpa. opa
IlBljoo a N{aTI]aa. Bpa aTBit I.l. oBa paa poaN''N'l,
atl HaHl\{. opo al - pIlrtl| roa. rl1]Hl,loBaHHl aaltl|' l]IlooB
0ptlHpO}lI HopN'I ollrlIo Ho. llltl B popa]\'IN{a.
3. au yoa
a!l lt ol,BJ|HlI) oHBt]l N,|lTI|l Orpa. pooH
tlHI Tpllllor, pBll oltaBallO ao.oTIIoT olloBaT"jlt{ocT, ayHo

ll| |lll) paNlo. pollol il|Hll.

,l. r otl01Il lIl oB l|a

IIpl1 Ha'IIo,t,l, o:]Ita,Hol aI(TI1BlIoll plr )l11. ll }Ill,loB. i1oclllHoT


ool.HoTll' I{aHoc Bl]lt o pLtroii, oHo

AN,lItA Ilo o.O.t.ots tt P()

ol-l,1l1Iol}l. t.ITI\{illllloc
l

IaIlli ,

5. Nlr ott

M1lt t]H|{ HoBoo apaa. al|jlH lt la 1'tt HeBlot]' I(HpJl'


ooI||B \!IoJoB ttt ttapr,lHHol u1 .Jt'lkoIi ,ilI. lld' roto
pN'l.ta, aBl]NloT Ipa ltB oI| o aTaHo oHtl]Ho. ot,

6. Br.ll I ' po
O-]ottlt Boa,Hl BoN{OiI(r|o plta llo \laTpLl. (loptpalt
]!1pot]o3pH, c:] )ItLlIll. Botll,t.a jlopooBTHo oTHotU Tp. oHIo.
tlo:]ot]Il!l BorIloli ']illo)lio ouHIi. BO.laHo BoItl,tTB 'Ilo vJt
7. . litt o
o' Jl |toIttlOB' l JIIlo I.t Ha p. oHTa.l. acj\4'
l,lIljlt]a-lll Olt cHLlaNl, Hal,l p]\{1.a, vtlHHo.l. l]\l. BHtxHlI BJ1 ) llT]l

8. I' ylt'l lla poe


o)ott ).tll ypoy. liB|lO. Ha anlll{I Taa a, B/ll .tH()l.,
-pa p' l.ll,lHa, o.lIorH N'l., TJli JlHaN'|l oTooolt' N'|o]\4ll'1.l
aBI a.I,l1loT, HI,DI( paooooo, tl IlptlI. pll oNlllpoa|to i\lllrt
y
9. trltt o tl li
lt. o oItHt{o.. N'leJl. ltl pl,it| ao"o)I(|I. paltlt lja o

.'lH, Ill)ll |{'.|)liIl|(..lH|


jlllHzlN|

\JpJliI(|) poB.lHl| lttrtttltii.

l|l l|llI|\ \(Llllii llil

o olt]oHooT l]a po,

l, Mro aHoo poil t] Tl\l. p. p? t' (] pl]l\ tul|]\I \oa]\{l,l.1


2. al,t ooo ltaa rltlr Tlll LI atIllpoBa poa']
. ']airll tlrlpoBao pI a r'l l ootl.rao rop a?
4, l '-.lo Iop T.l.I tta ?
5. l o'- tp coI(all. opl l oIr (';Il,l po)?
6, I{tl Jtol]l]'l (tto-rap-HI. H](. N'lopa"Ho-oJlotl|i. ]Tct{
lr ptt) t:l o:.zttlt Ila po? I.laolr tltt l.toct.l-tl tIIo pirr?
7, utlr,;tlt oHH o.l.aH p? 1'? I{ tll't? I{ .t tt pli?
8' att tl;t.l oll}lBa Tal.l pl.l PI l,l o aa? H trl Jl pp
l

o?
9, l{ IBI a vl

N,to)itllo cIt.r o p'lT.l.aNt

pKai

ra 4
l . OapapaT a
2. IIaa N,l a, },a l,t,o Tl\| l.lp oo l.l ]\'
3' O.t,l.t. yoBH .o)liHoT ) il.t l\'lI lpllo /a aHlIOI.o aOa
4. IIaa' pl.tltl ll{: )'pol{, o|oztBI] oHt|lIlM aoNl, lIoJlytlHHINl |] ol,l
oBHlt pa (lr pr)
5, Bta c*o MII o T poa o ooBlI ll']leT|tl(o l]jl
6. II:)l poa oaa, al't opo t" ptI .at](]r a,a Il alltol\'l

7, pao o.pBa cooai]I B lta )'oli N|lo]ll otl, ooBl.B[l


oo opatta THc al' cooaBB o c lloj|HI|li\t
!}. ||, ]\I . |(f, I Bo\1 tllHll }.|\

N'loN| a,l.pa
p

8.Orrp;I l,,l HaHI ]\'ll.a o


9. lta, t lo oaBLi

Ilo

polt.oIlo opl,l' N!apl]a-| 1ltlt, rL' } poe ]\'1 poot] Ilo 1.]\''.
]\'{O Tpzrp o ti\l poa,
Io l-2 pa. lllBIl BaIItN{)/, tta rtllp.r. 1,plta, pao
ual. eo opao par. ytlT": t]opO|, a.Ii' tt] )'
vHOB. ol.t]TI, oT11oltl|-i I pao, L|llTl{)' ll ]lpy. BIOI|ll aq poa.
}'l|ol- B3lol B aNIOl.Jl par.. plra BailloB llo|]o]\'1oo BaN{ oa
plllill]!I l,l IloJllIll,lill,
4'
oltpr ll poa, Tpryp oHoBHI TaI,
5,
olt,l. o pajta .al,l pLU,Io.
6.
Papo.t, Oil)ltI| pa- op N{apa Il OprJl'l. Nl.ojll p]\4|
lt,l H )lt,lo]\l ] p- opI Bopol l,l aaH. a,
pora praatlt]oHtlI ]pp xj]Jl 1'tl BNl It |](] aI poa.
7.
llOlp l|pitoB.lIl paI Bll..(o plt . O)l(HOI() I|JlO}ltoo
8.
N4aTpl,1-q' lipaBl O0'|OltIHl] N4)l(y pao'to o/,l vol]oTBoNt yr11g | aI|Ho
po al.
-T I|o Bol\,1o)i{Ho,t tlN{| u pao|. aIt ]JI]\'ITI
9.
]!1

.oo t t.

l0.

q)llY
1

l,

Bt.lt,l' ' |t)')ItHo" pa'(IlH


l.l

Il ,

Pap

Op)I{aH|\{ pir t.

'ta 3

ur

l,
2.
3-

),Ho l]p\{ H

:]l{N,la."Ho

0.I.Hl l.l

paa, a.rll,l

poa B

O0,l},l.t]l.l

l'lpI.

IlN4

l]

|2. llI.1l.,,T t,taIt aTepa po,'l.o. p1 tT NlIo ll


|lo
\'Iojl},Io},lIo(llttl.(lpllttrtaYHoBBl..pa"aTirII(it
()tlpirrl pall IIaIJ.l(oH poa,
l'
14.

Оценить