Вы находитесь на странице: 1из 9

enHCaTIbnÞal;d¾Gs©arürbs;PikçúsgÇmYyGgÁenARbeTsPUma

Edl)ansøab; ehIyrs;eLIgvijpøas;ERbTaMgRsug

eday Athet Pyan Shinthaw Paulu ¬Gak;eft BIy:an; sIunefa BUlU¦


esckIþepþIm Introduction . Read Testimony in English here

erOgxageRkamenHKWCakarbkERbecjBITIbnÞal;mYytamExSGat; (a taped testimony) GMBIbursmñak;EdlmanerOgd¾Gs©arümYy


eFIV[CIvitrbs;Kat; )anpøas;ERbTaMgRsug . erOgenHminEmnCabTsmÖasn¾ b¤ CaCIvRbvtþieT bu:EnþCaBaküeBcn_pÞal;rbs;bursrUbenaH .
mnusSmñamanRbtikmμxus²KñaeBleK)anB¤erOgenH . GñkxøHmankarb:HBal;citþCaxøaMg GñkxøHsgS½y ehIymanmnusStictYcesIccMGk
xøH xwgeRkv eRkaFedayKitfaBaküTaMgenH KWCakarrevIrvayrbs;mnusSqáÜtmñak; b¤ CaesckIþe)akbeBaätmYyy:agbiunRbsb; bu:EnþmnusSmYYy
cMnYn)anERbcitþ ehIyTTYleCOdl; RBHeys‘URKisþCaRBHGm©as; nigCaRBHseRgÁaHrbs;xøÜn (to receive Jesus Christ as their personal
Lord and Savior) .

mundMbUg eyIg)andwgerOgenHtamry³GñkdwknaMRKisþbris½TmYycMnYn enARbeTsPUmaEdl)anEckcayerOgenHR)ab;eyIg BYkGñkdwknaMTaMg


enH)anRsavRCavBIerOgenH ehIyeK)aneXIjfa erOgenHminEmnCakarRbDitbeBaäat b¤ CaerOgPUtPreLIy ehIyedaykrNIenHehIyeTIb
eyIgxMJúsMerccitþfa RtUvEtbnþpSBVpSayerOgenH[mnusSRKb;Kña)andwg . eyIgeFIVdUecñHminEmnedIm,IerOgluykak b¤ rkekrþ¾eQμaH[
mnusSNamñak;enaHeTKWeyIgRKan;Etcg;[erOgenHpÞal; )ansEmþgR)ab;[mnusSelakdwg ehIysVaKmn_dl;GñkeCOCaRKisþbris½TBicarNa
emIlerOgenHeTAtambTKm<Ir (Scripture b¤ Bible)cuH . RbsinebIRBHCam©as; cg;[EpñkNamYy énerOgenHsRmab;CasirIrug erOgrbs;
RBHGgÁ b¤ edIm,IelIkTwkcitþdl;RbCaraRsþrbs;RBHGgÁenaH eyIgGFisæan sUm[RBHviBaØaNRBHGgÁ eFIVkarenAkñúgcitþrbs;Gñksþab; ehIyCa
meFüaymYy edIm,ICYyseRgÁaHRBlwgmnusS[rYcBI sßanrk (If God wants any part of it to be intended for His glory or to
encourage His people, then we pray His Spirit will work in the hearts of the readers in those ways.) .

GñkxøH)anR)ab;eyIgfa PikçúsgÇenAkñúgerOgenH eKKitfaKat;minEmnsøab;eT KWKat;RKan;EtPWøkElgdwgxøÜn ehIyehtukarN_Edl


Kat;)aneXIj nig)anB¤ KWCaEpñkmYyénkarrevIrvayedaysarEtekþAxøaMgeBk . eTaHCaelakGñkKity:agNak¾edaycuH EtehtukarN_
-1-
BiténerOgenH )anpøas;ERbbursrUbenHTaMgRsug rhUtdl;CIvitrbs;Kat;xusBImun 180GgSa (180-degree) . eRkayBIRBitiþkarEdl)an
ekIteLIg dUc)anerobrab;xageRkam Kat;)anerobrab;erOgrbs;Kat;R)ab;eKedaykøahan KμanxøacrEGgRbfuyCIvit nwgeRKaHfñak;rab;TaMgkar
Cab;KukeTotpg (He has fearlessly and boldly told his story at great personal cost, including imprisonment.) . Kat;)an
TTYlkarRbmafemIlgay BIbgb¥ÚnBImitþP½kiþ BImitþrYmCMnan; ehIyRbQrmuxnwgkarKMramkMEhg dl;CIvit edayeRBaHEtminRBmQb;Rbkas
BIbTBiesaFn_CIvitEdlKat;)anCYbRbTH (He has been scorned by his relatives, friends and colleagues, and faced death
threats for his unwillingness to compromise his message.) . etIkarGIVEdlCRmuj[burs enHsuxcitþRbfuyCIvitral;]bsKÁ

dUecñH? eTaHCaeyIgeCOKat; b¤ mineCOKat;k¾edayerOgrbs;Kat;mnusSRKb;KñaKYrEtsþab; ehIyBicarNacuH .


qñaMdMbUgrbs;xMJú My Early Year

xageRkamenHCaBakürbs;PikçúsgÇrUbenH
sYsþI xMJúeQμaH Athet Pyan Shinthaw Paulu ¬Gak;eft BIy:an; sIunefa BUlU¦ xMJúenARbeTsPUma (Myanmar mIy:anm:a BImun
EdleKehAfa Burma b½rm:a) xMJúsUmerobrab;BITIbnÞal; (testimony) rbs;xMJúR)ab;elakGñkBIehtukarN¾Edl)anekIteLIgdl;xMJú bu:EnþCabzm
xMJúsUmCRmabCUnBIsavtarbs;xMJúxøH² edaysegçbdUcteTA ³ xMJúekItenAqñaM 1958 enARkug Bogale ¬bUehÁl¦ enAtMbn; Irrawaddy Delta
¬G‘ar:avv:aDI edlta¦ PaKxagt,ÚgénRbeTsPUma . »Bukmþayrbs;xMJúCaBuT§sasnikd¾esμaHRtg; dUcCamnusSPaK eRcInenA RbeTsPUmaEdr
ehIyKat;)an[eQμaHxMJúfa Thitpin ¬FIbBIn eQμaHenHmann½yfa edImeQI¦ CIvitrbs;eyIgrs;enACa samBaØaFmμta . eBlxMJúmanGayu
13qñaMxMJú)anQb;eronehIycab;epIþmrksIuCaGñkensaTRtItamTUk . eyIgensaT)anRtI ehIyCYnkalk¾)anbgÁarEdr enAtamTenø nigswÞg

mYycMnYnenAtMbn; Irrawaddy Delta ¬G‘ar:avv:aDI edlta¦ eBlmanGayu 16qñaMxMJú)ankøayCaGñkdwknaMRkumenAkñúg TUkensaT . enAeBl


enaHxMJú)anrs;enAkñúgekaH Upper Mainmahlagyon ¬Gab;P½r em:nm:aT,ahÁiIy:n; EdlERbfa ekaHRsI s¥at¦ KWenAPaKxageCIgRkug Bogale
¬bUehÁl¦ CaRsukkMeNItrbs;xMJú . TIkEnøgenHenARbEhl 100ém:l_ (100 miles = 160 km) nIrtIRkug Rangoon ¬r:g;hÁÚn sBVéf¶enH
ehAfa Yangon ya:ghÁn¦ CardæFanIénRbeTsrbs;eyIg . éf¶mYyeBlxMJúmanGayu 17qñaM sMNaj;rbs;eyIgCab;)anRtIeRcInEmnETn
ehIyedayeRBaHEtsb,ay nwgCab;)anRtIeRcInRkeBImYyFM)ancUlmkrkeyIgva)anedjtameyIg ehIyBüayamvayRbharmkelIeyIg .
eyIgP½yNas; dUecñHeyIgk¾EcvTUky:agelOnTaMgsøn;esøarsMedAeTArkmat;RcaMg . RkeBIrenaH)anedjtameyIg ehIy)anvat;knÞúy
rbs;vabM)ak;TUkrbs;eyIg . eTaHCaKμannrNasøab; enA kñúg]b,tiþehtu enHk¾ edayk¾karvayRbharrbs;RkeBIenaHman\Ti§BlmkelI
CIvitxMJúy:agxøaMg . xMJúElgcg;rksIuensaTRtIeTotehIy ehIyTUkd¾tUcrbs;eyIg)anliceTAkñúgTwkedayeRBaHEtRkeBIvaybM)ak; .
eyIgRtUvvilRtLb;eTAPUmirbs;eyIgvijenAyb;enaHtamTUkrt;QñÜl .
eRkaymkminyUrb:unμan BYkefAEkrbs;«BukxMJú)anpøas;«BukxMJúeTATIRkug Rangoon ¬r:g;hÁÚn¦ . eBlxMJúmanGayu 18qñaM«Buk
mþayxMJú)anbMbYsxMJúCaelakenn . «BukmþayPaKeRcInenARbeTsPUmaEtgBüayambBa¢ÚnkUn[eTAbYsy:agehacNas; k¾ry³eBlNa
mYyEdredayKitfa kareFIVdUecñHKW)ansgKuNdl;«Bukmþay . eyIg)ankan;tamRbéBNI dUecñHGs;ry³eBlrab;ryqñaMmkehIy .
sav½kRBHBuT§d¾sVahab;mñak; A Zealous Disciple of Buddha
sgÇmYyGg;EdlsVHEsVgrkesckþIBit
-2-
eBlxMJúcUldl;Gayu 19qñaM 3Ex ¬enHenAqñaM 1977¦ xMJú)ankøayCaPikçú . RBHecAGFikarenAvtþrbs;xMJú )andak;eQμaHmYyfIμdl;xMJú
tameQμaHRBHBuT§sasna EdlCaRbéBNIenAkñúgRbeTsrbs;eyIg . eQμaHfμIrbs;xMJúenAeBlenaHKW U Nata Pannita Ashinthuriya
¬G‘uyNata )a:nnIta GaksIunFYrIy:a¦ enAeBleyIgbYsCasgÇ eyIgElgeRbIeQμaHkMeNItEdl«Bukmþaydak;[enaHeTotehIy . vtþ
EdlxMJúbYsenaH eQμaH Mandalay Kyaikasan Kyaing ¬m:an;daeT, xüaGIukasan xüaGIug ¦ RBHecAGFikareQμaH U Zadila Kyar Ni Kan
Sayadaw ¬G‘uyhSaDIT,a xüanIkan; ésy:aeda¦ ¬U Zadila G‘uyhSaDIT,a CadMENgrbs; elak ) . RKaenaHelakCaRBHsgÇd¾l,I

l,ajelIsCageKTaMgGs;enARbeTsPUmaRKb;KñasuT§EtsÁal;elak ehIymnusSTaMgGs;[témønigeKarBelakkñúgzan³CaRKUFMmYyrUb .
xMJúniyaydUecñHeRBaHenAqñaM1983 elak)ansuKtPøam mYyrMeBcenAeBlmaneRKaHfñak;cracrN¾tamrfynþ ehIykarsuKtrbs;elakeFIV[
RKb;KñamankarPJak;epI¥lCaxøaMg . enAeBlenaHxMJúbYs)an 6vsSaehIy xMJú)anBüayameFIVCasgÇl¥bMput ehIyxMRbwgRbtibtiþtamRKb;TaMg
Fm’vin½y (precepts) TaMgbu:nμan EdlRBHBuT§)ansEmþgmk . kñúgdMNak;kalmYy xMJú)ancUleTArs;enAÉTIsμsan (cemetery) mYyedIm,I
bnþPavnaFm’ . RBHsgÇxøHEdlBitCacg;sÁal; esckIþBitrbs;RBHBuT§suT§Et)aneFIVdUcxMJú xøHcUleTAkñúgéRBeRCACakEnøgEdleKrs;enACa
CIvitEdllHbg;xøÜnÉgQb;KitBIxøÜnÉg ehIyeFIVxøÜnCaRketaky:ak . xMJú)ansVHEsVgrkedIm,IlHbg;KMnitGatμaniym nigesckIþ b:gR)afña
rbs;xMJúedIm,IeKcecjBIkielseraKaBüaFi nig edIm,Ipþac;cMNgecjBI valvdþsgSar vilekItvilsøab; rbs;elakiyenH (I sought to deny
my selfish thoughts and desires, to escape from sickness and suffering and to break free from the cycle of this world.) .

enAÉTIsμsan xMJúminxøacexμaceT xMJúxMBüayamrk[)anesckIþs¶b;enAkñúgcitþ (inner peace) nigkarRtas;dwgedayxøÜnÉg(self-realization)


EdlsUm,IEtenAeBlmUsTMelIédrbs;xMJú xMJúminrvl;nwge)asvaecjpg xMJúTuk[vaxaMCBa¢ak; QamtamcitþcuH .
Gs;ry³eBlCaeRcInqñaM xMJú)anxMRbwgeFIVCasgÇl¥bMput ehIymin)aneFIV)abdl;stVmanCIvitesaHeLIy . xMJú)ansikSaFm’vin½y
EdlRBHBuT§)anbeRgon dUcCabuBVburs (forefathers)TaMgGs;rbs;xMJú Edl)anqøgkat;karTaMgenHmunxMJúEdr . CIvitrbs;xMJú)anbnþ rs;enACa
sgÇEbbenaHrhUtdl;xMJú)anFøak;xøÜnQWCaTm¶n; . eBlenaHxMJúenAkñúgvtþ Mandalay ¬m:an;daeT,¦ ehIyeKk¾)anykxMJúeTABüa)alenAmnÞIr
eBTü . BYkRKUeBTü)anBinitüemIlCm¶Wrbs;xMJú ehIyR)ab;xMJúfa xMJúmanCm¶WRKunelOgpg RKuncaj;pg (I had both *Yellow Fever and
malaria at the same time!) . bnÞab;BI)anBüa)alenAkñúg mnIÞreBTüry³eBlRbEhlCa 1Exmk CmW¶xMJúkan;Et F¶n;eLIg² . BYkRKU

eBTü)anR)ab;xMJúfa Cm¶WxMJúKμan»kas nwgCaeLIgvij)aneT ehIyeK[xMJúecjBImnIÞreBTü edIm,IeRtomerobcMsRmab;karsøab;vij (The doctors


told me there was no chance for me to recover and discharged me to make arrangements to die.) .

(* Yellow Fever fatal infectious disease: an infectious, often fatal viral disease of warm climates, transmitted by
mosquitoes and marked by high fever, hemorrhaging, vomiting of blood, liver damage, and jaundice).

enHCakarBN’nasegçb GMBIGtItkalrbs;xMJú ehIybnÞab;eTAenH xMJúsUmCRmabCUnelakGñkBIkard¾Gs©arüxøH²Edl)anekIteLIg


dl;xMJú bnÞab;BIeBlenaH ³
nimitþehtuGs©arümYyEdl)anbMpøas;bMERbCIvitrbs;xMJúCaerogrhUt
A Vision that Changed My Life Forever
eRkayeBleK[xMJúecjBImnÞIreBTü eK)anykxMJúeTAvtþvij edIm,I[sgÇÉeTot² )anemIlEfxMJú . xMJúkan;EtexSayeTA² ehIyk¾
PøwkElgdwgxøÜn . eRkaymkxMJú)andwgfa xMJúBitCa)ansøab;Gs;ry³eBl 3éf¶ (I learned later that I actually died for three days.) .
-3-
saksBrbs;xMJú)anrlYy FMuxøins¥úy ehIyebHdUgrbs;xMJúQb;keRmIkehIy . saksBrbs;xMJú RtUv)aneKerobcMedIm,IeFIVBiFIQabnkic© ¬KW
erobcMdut¦ ehIymunnwgdak;eTAkñúgmQUs eK)aneFIVBiFIcMGasTwk KWlagsMGatsBtamRbéBNIRBHBuT§sasna . eTaHCarUbkayxMJú
RtLb;CasaksBs¥úyrlYyk¾edayEtxMJúcaMfa RBlwgnigviBaØaNrbs;xMJúenAdwgTaMgGs; (my mind and spirit were fully alert.) . RBlwg
rbs;xMJúkMBugsißtenAkñúgBüúHsgÇramYyy:agxøaMg ehIyBüúHmYyy:agFMbk;e)akBRgabTIenaHTaMgmUl rhUtTal;EtKμanedImeQI b¤ rukçCatiNa
mYyGacenACab;)an TIbMputk¾køayeTACaTIvalmYyenATeTKμanGIVesaH . xMJú)anedIrya:gelOnkat;valenaH Gs;ry³eBlmYyy:agyUr
ehIymineXIjmanmnusS enATINaesaHmanEtxMJúmñak;Ég . mYysnÞúHeRkaymk xMJúk¾)anqøgkat;sÞwgmYy . enAeRtIy mçagénsÞwgenaH
xMJú)aneXIjbwgePøIgmYyd¾KYr[P½yxøac (I saw a terrible, terrible lake of fire) nigtk;søútCaxøaMg . enAkñúgRBHBuT§sasnaminmansEmþg
R)ab;TIkEnøgdUecñHeT . CadMbUgxMJúmankaryl;RcLM ehIymindwgfakEnøgenaHCasßannrk (hell)eT rhUtdl;xMJú)aneXIj YAMA Caesþc
nrk (the king of hell) ¬y:am:aenH CaeQμaH EdleK)anerobrab;GMBIesþcnrk enAkñúgvb,Fm’CaeRcInenAbNþaRbeTsGasIu¦ muxvaemIleTA
dUcCamuxstVeta ehIyxøÜnk¾dUcCastVetaEdr bu:EnþeCIgva dUcCaeCIgstVnaKraC . k,alvamanEsñgeRcagRcag muxvakacsahavNas;
ehIyxMJúmankartk;søútCaTIbMput . xMJú)ansYrvaTaMgP½yBaJ½rfa etIelakeQμaHGIV? vaeqIøyeLIgfa {GjCaesþcnrk CaembMpøaj } (“I am
the king of hell, the Destroyer.”) .

bwgePøIgd¾KYr[xøacbMput The terrible, terrible lake of fire

esþcnrk b¤ eKeRcInehAfa emymraC )anR)ab;xMJú[emIleTAkñúgbwgePIøg . xMJúk¾)anemIlehIyeXIjs,g;BN’elOg² EdlRBHsgÇBak;


enARbeTsPUma . luHxMJúemIlkan;EtCit xMJúeXIjbursmñak;mank,alekarsk; ehIyeBlxMJúemIleTAmuxbursenaHeTIbxMJúdwgfaCaRBHsgÇd¾
l,Il,ajmñak; Edl)ansøab;edayeRKaHfñak;LanenAqñaM 1983 eQμaH U Zadila Kyar Ni Kan Sayadaw ¬G‘uy hSaDIT,a xüanIkan; ésy:a
eda¦ xMJú)ansYreTAemymraCenaHfa ehtuGIV)anCasemþcRBHRKUcas;rbs;xMJú )anCab;enAkñúgbwgePøIgenHdUecñH? ehtuGIV)anCaelakenAkñúgbwg
ePIøgenH? elakCaRKUmñak;l¥Nas; elak)aneTsnaenAkñúgkaEsStExSGat;eQμaH {etIGñkCamnusS b¤ CaEqá} Fm’eTsnaenH)anCYymnusS
rab;Ban;nak;[yl;fa eKCamnusSmantémøRbesIrelIsCagstVtiricäanq¶ayNas; . esþcnrk)aneqøIyfa {Emn Kat;CaRKUmñak;d¾l¥b:uEnþ
Kat;min)aneCOdl;RBHeys‘URKisþ edayehtuenHehIy )anCaKat;enAkñúgnrkdUecñH} ("Yes, he was a good teacher but he did not
believe in Jesus Christ. That's why he is in hell.") .

bnÞab;mkxMJú)anTTYlbgÁab;[emIleTAmnusSmñak;eTot EdlkMBugEtenAkñúgePøIg . xMJú)aneXIjbursmñak; mansk;Evg cgeRsab


sMyakcuHmkxageqVg elakk¾Bak;s,g;cIBrEdr . xMJú)ansYremymraCenaHfa {etIenHCanrNa?} emymraCeqøIyfa³ {enHKWCamñak;Edl
ÉgfVaybgÁM: eQμaH Gautama ¬hÁÚttam:a eKatmsm<úT§¦ [Buddha b‘Udda KWCa RBHBuT§]} xMJúRsgakcitþEmnETn edayeXIj Gautama
¬eKatmsm<úT§¦ enAkñúgsßannrk . xMJú)anRbEkktva:fa {eT Gautama ¬eKatmsm<úT§¦ RbkbedayFm’GhwgSamancriyasm,tiþl¥Rtwm
RtUvNas; ehtuGIV)anCaelakkMBugrgTukç enAkñúgbwgePIøgenHdUecñH? emymraC)aneqIøyfa {minfaeLIyKat;l¥y:agNaeT Kat;mkkEnøgenH
BIeRBaHKat;min)aneCOdl; RBHEdlKg;enAGs;kl,Canic©} ("It doesn't matter how good he was. He is in this place because
he did not believe in the Eternal God.") .
bnÞab;mkxMJúeXIjbursmñak;eTot emIleTAdUcCaKat;esøókBak;ÉksNæanTahan Kat;manrbYsenAedImRTUgy:agFM xMJúk¾sYrfa {etI
bursenHCanrNa?} esþcnrkeqøIyfa³ {enHKWCa Aung San ¬Gugsan¦ emT½Bbdivtþi RbeTsPUma} . xMJú)anB¤sMeLgR)ab;fa {Aung
-4-
San ¬Gugsan¦ enATIenH eRBaHKat;)anebotebon ehIysmøab;RKisþbris½T bu:EnþEdlelIsCagGIVTaMgGs; edayeRBaHKat;min)aneCO dl;
RBHeys‘URKisþ} ("Aung San is here because he persecuted and killed Christians, but mostly because he didn't
believe in Jesus Christ.") . enARbeTsPUmamansuPasitmYyeBalfa {TahanminecHsøab;eT eKrs;enACaGmt³ }bu:EnþmansMeLg
mYyR)ab;xMJúfakgT½Bsßannrk k¾mansuPasitmYyEdreBalfa {TahanminecHsøab;Emn bu:EnþeKcuHmk sßannrkCaGmt³} .
xMúJemIleTAehIyeXIjbursmñak;eTotenAkñúgbwgePIøg Kat;manmaDFMx<s; ehIymanBak;GaveRkaH mankan;dav nigExlenAéd ehIy
Kat;manrbYsy:ageRCAenAf¶as . Kat;manmaDx<s; CagmnusSNaTaMgGs; minEdleXIjmannrNadUcKat;eLIy eBlKat;latsn§wgéd
rbs;Kat; eXIjmanRbEvg 6htß nig 1cMGam . esþcnrkR)ab;fa³ {bursenHeQμaH kulIy:at (Goliath) vaenAkñúgsßannrk enH BIeRBaHva
)anRbmafemIlgay dl;RBHd¾Kg;enAGs;kl, nig davID (David) GñkbMerIRTg;} ("This man's name is Goliath. He is in hell
because he blasphemed the Eternal God and His servant David.") . xMJúminyl;esaH eRBaHxMJúmindwgfa kulIy:at (Goliath)
CanrNa? ehIy davID (David) CanrNa? . emymraCR)ab;xMJúfa {kulIy:at (Goliath) mankt;TukenAkñúgKm<IrRKisþbris½T (Christian
Bible or Holy Bible Km<IrbrisuT§) GñkminsÁal;Kat;eTenAeBlenH bu:EnþenAeBlGñkkøayeTACaRKisþbris½T (Christian) Gñknwgdwgfa Kat;Ca

nrNaehIy} .
bnÞab;mkxMJúRtUv)annaMeTAkEnøgmYyeTot enATIenaHxMJúeXIjTaMg GñkmanTaMgGñkRkkMBugerobcMbriePaKGaharl¶ac xMJúk¾sYrfa {etI
nrNacMGinmðÚbGahar[mnusSTaMgenH?} esþcnrkeqIøyfa {BYkGñkRkRtUverobcMGaharedayxøÜnÉg bu:EnþBYkGñkman [GñkdéTcMGin[} .
eBlGaharRtUv)anerobcMrYcsRmab;BYkGñkman eK)anGgÁúycuH edIm,IbriePaK . enAeBleKcab;epþImPøam manEpSgy:ag Rkas;huyeLIg
. BYkGñkmanTaMgenaH eKxMbriePaKy:agrh½sbMput edIm,IkMu[Qøk; BYkeKBi)akdkdegðImCaxøaMgedayeRBaHEtEpSg BYkeKRtUvbriePaK
y:agelOn eRBaHeKxøac)at;luy d,itluyKWCa RBHrbs;eK (They had to eat fast because they were fearful of losing their
money. Their money is their god.) .
bnÞab;mkmanemymraCmYyeTot )anedIrmkrkxMJúehIyxMJúk¾eXIjstVmYy mankargarCaGñkrujbBaäÜlePøIg BIeRkambwgePøIgenaH
edIm,I[ePIøgenAeqHekþACab;rhUt . stVenaH)ansYrxMJúfa {etIGñkRtUvcuHeTAkñúgbwgePIøgenHEdrb¤? xMJúeqIøyfa {eT xMJúmkTIenHRKan;Etsegát
emIlb:ueNÑaH¡} Gakar³rbs;stVenaH EdlkMBugEtdutbBaäÜlePIøgKYr[xøacNas; . stVenaHmanEsñg10 enAelIk,al ehIymanlMEBg
mYyenAéd ehIyenAcuglMEBgenaH manEpø 7 suT§Etmut² . stVenaHR)ab;xMJúfa³ {GñkniyayRtUvehIy KWGñkmkTIenHRKan;EtsegátemIl
b:ueNÑaH eRBaHenATIenHxMJúrkeQμaHGñkmineXIjesaH dUecñHGñkmktamNacUreTAvij tamenaHvijcuH} . stVenaH)ancg¥úl eTAvalesaH
keRkaH EdlxMJú)anedIrkat;BIdMbUgmkmun eBlEdlxMJú)anmkdl;bwgePIøgenH .
pøÚvénkarseRmccitþ The Road of Decision

xMJú)an)anedIry:agyUr rhUtdl;eCIgxMJúecjQam xMJúQWcab;ehIyekþACaxøaMg . TIbMputeRkayBI)anedIrGs;ry³eBlRbEhlCa


3em:agmk xMJú)anmkdl;pøÚvmYyy:agFM . xMJú)anedIrtampøÚvenaHGs;eBlmYyyUrERkl rhUtdl;)anmkdl;pøÚvbMEbkmYy ehIymanpøÚv
mYyEbkeTAxageqVgFMNas; k¾manpøÚvmYytUc bt;eTAxagsþaM . enAedImpøÚvbMEbkenaH manbegÁalsBaØadak;fa pøÚvbt;eTAeqVgKWsRmab;
Gs;Gñk EdlmineCOdl;RBHGm©as;eys‘URKisþ (the Lord Jesus Christ) ÉpøÚvtUcbt;eTAxagsþaM KWsRmab;GñkeCOdl;RBHGm©as;eys‘URKisþ
.
-5-
xMJúmancitþcg;dwgfa etIpøÚvFMTUlayenaHnaMeq<aHeTAÉNa dUecñHxMJúk¾edIreTAtampøÚvenaHsakemIl . xMJúeXIjmanmnusSBIrnak;kMBug
edIrenAmuxxMJú cMgayRbmaNCa 300y:at (274Em:Rt) . xMJúxMedIr[Tan; edIm,I)anedIrCamYyEdr bu:EnþxMJúedIrminTan;eKesaH eTaHbICaxMJúxMedIr
elOny:agNak¾eday dUecñHxMJúk¾vilmkeRkaymkrkpøÚvbMEbkenaHvij . xMJúbnþtamemIlbursBIrnak;enaH kñúgkalEdleKkMBugedIrXøatBIxMJú
enAtampøÚvFMenaH . eBlGñkTaMgBIr)aneTAdl;cugpøÚvenaH Rsab;EtmaneKcak;smøab;PøammYyrMeBc . bursTaMgenaH)anERskeLIgTaMg
QWcab;CaxøaMg ehIyxMJúk¾yMEdr eBlxMJúeXIjehtukarN_Edl)anekIteLIgdl;BYkeK . eBlenaH xMJúyl;)anfapøÚvd¾FMenaH bBa©b;edayeRKaH
fñak;y:agFM dl;Gs;GñkEdledIrtampøÚvenaH .
karemIleTAÉsßansYK’ Looking into Heaven

xMJúk¾)ancab;epþImedIrtampøÚvtUcCMnYsvij KWCapøÚvrbs;GñkeCORBHeys‘URKisþ . eRkayBIeFIVdMeNIrGs;ry³eBl 1em:agmkRsab;


EtépÞrabenAelIpøÚvenaH )anERbeTACamassuT§ . pøÚvmasenHCamassuT§l¥Nas;rhUtdl;qøúHeXIjrUbrbs;xMJú)any:agc,as;enAeBlxMJúeQ¶ak
muxmkeRkam . bnÞab;mkmanbursmñak; esøókBak;s (a white robe) QrenAmuxxMJú ehIyxMJúk¾)anB¤eKeRcogceRmogBieraHEmnETn BieraH
Gs©arüNas; brisuT§Nas;BieraHKμanGIVeRbob¡ ceRmogenaHBieraH ehIymann½yelIsCagceRmog EdleyIgeRcogfVaybgÁMenAkñúgRBHvihar
elIEpndIenHeTAeTot . bursesøókBak;senaH )anbbYlxMJú[edIrCamYyKat; . xMJúk¾sYr etIelakeQμaHGIV? bu:Enþelakmin)aneqIøytbxMJú
eT . eRkayBIxMJú)ansYreQμaHKat; 6dgbursenaHk¾eqøIyfa {xMJúCaGñkkan;kUnesarsßansYK’ (I am the one who holds the key to
heaven) . sßansYK’KWCakEnøgmYyl¥viessNas; (Heaven is a very, very beautiful place) \LÚvenHGñkminGaceTATIenaH)aneT

bu:EnþebIGñkedIrtamRBHeys‘URKisþ GñkGaceTA)an eRkayBICIvitrbs;Gñk)anbBa©b;enAelIEpndI} . bursenaH eQμaH eBRtus (The man's


name was Peter.) .

bnÞab;mkelakeBRtus )ansMu[xMJúGgÁúycuH ehIyKat;)anbgðaj[xMJúeXIjkEnøgmYyenATisxageCIg . elakeBRtusmanRb


sasn_fa³ {sUmemIleTAxageCIg ehIyBinitüemIlRBHbegáItmnusSeTA (Look to the north and see God create man) . xMJú)an eXIj
RBHd¾Kg;enAGs;kl,BIcm¶ay (the Eternal God from a distance) RBHmanbnÞÚleTAkan;eTvta (angel)mYyfa³ {cUreyIgbegáItmnusS}
(“let us make man.”) . eTvtaenaH)anGgVrRBHfa {sUmkMubegIátmnusSmkGI eRBaHeKnwgeFIVxus ehIyeKnwgeFIV[RBHGgÁRBYy ¬kñúgPa

saPUma mann½yRtg;fa {eKnwgeFIV[RBHGgÁ)ak;mux to make you lose face¦ bu:EnþRBHCam©as;enAEtbegáItmnusSmk dEdl . RBHCa
m©as;)anpøMúxül;eTAelImnusS ehIymnusSk¾manCIvitrs;eLIg (God blew on the man and the man came to life.) RBHGgÁ[eQμaH
bursenaHmkfa {G½dam} (God gave him the name “Adam”.) ERbfa {burs{ .
[Adam ]

rs;mkvijmaneQμaHfμI Sent Back with a New Name

bnÞab;mkelakeBRtusmanRbsasn_fa³ {)anehIycUreRkakeLIg ehIyRtLb;eTATIkEnøgrbs;GñkvijcuH sUmniyayR)ab;mnusS


EdlfVaybgÁMRBHBuT§ nigGñkEdlfVaybgÁMrUbsMNak[eKdwg sUmR)ab;eKfa eKnwgeTAnrkminxan RbsinebIeKminRBmpøas;ERb . Gs;Gñk
Edlsg;GKarFM² sRmab;dak;rUbsMNak nigGñkEdleFIVrUbsMNak k¾nwgRtUveTAnrkEdr . Gs;GñkEdlxMRbwgeFVIbuNüsag kuslmin
sÁal;RBH BYkfVaybg;MrUbsMNak BYkGñkEdlGgÁúysμwgsμaF Pavnarksc©£Fm’edayxøÜnÉg xøÜnTIBwgxøÜn BiessKWcMeBaHGs;GñkEdlmineCO
dl;RBHeys‘URKisþ enaHnwgRtUveTAnrkR)akdNas; (Speak to the people who worship Buddha and who worship idols. Tell
-6-
them they must go to hell if they don't change. Those who build temples and idols will also have to go to hell.
Those who give offerings to the monks to earn merit for themselves with go to hell. All those who pray to the
monks and call them 'Pra' [respectful title for monks] will go to hell. Those who chant and 'give life' to idols will
go to hell. All those who don't believe in Jesus Christ will go to hell.") . elakeBRtusR)ab;xMJúfa {GñkRtUvEtniyayeday
nUveQμaHfIμrbs;GñkBIeBlenHteTA GñkRtUv)aneKehAfa Athet Pyan Shinthaw Paulu ¬Gak;eft BIy:an; sIunefa BUlU¦ ¬CabU:ulEdl
)anrs;BIsøab; eLIgvij¦ .
xMJú)antbfa³ {xMJúmincg;RtLb;eRkayeT xMJúcg;eTAsßansYK’} . BYkeTvta)anebIkbBa¢IrkemIl dMbUgBYkelakrkemIleQμaHxMJúkal
BIekμgKWeQμaH Thitpin ¬FIbBIn¦ enAkñúgbBaI¢ EtBYkelakrkmineXIjesaH . bnÞab;mkBYkeTvtaTaMgenaH rkemIleQμaHxMJúEdleK)andak;
[kalxMJúenAbYsCasgÇKW U Nata Pannita Ashinthuriya ¬G‘uyNata )a:nnIta GaksIunFYrIy:a¦ b:uEnþk¾Kμankt;TukenAkñúgesovePAenaHEdr
. bnÞab;mkelakeBRtus)anR)ab;xMJúfa {eQμaHGñkminmankt;TukenATIenHeT GñkRtUvEtRtLb;eTAvij ehIyeFVIbnÞal;GMBIRBHeys‘UR)ab;
dl;Gs;GñkEdlmineCO .
xMJú)anedIrRtLb;mktampøÚvmasdEdlenaHvij ehIyxMJú)anB¤ceRmogd¾BieraHmþgeTot KWRbePTénceRmogEdlxMJúminEdl)anB¤BImun
mkesaH . elakeBRtus)anCUndMeNIrxMJúrhUtdl;eBlEdlxMJúmkdl;EpndIvij . elak)anbgðaj[xMJúeXIjCeNþIrmYy cuHBIsßansYK’
mkdl;RtwmkNþalGakas CeNIþrenaHmin)andak;cuHdl;dIeT KWenAQb;RtwmkNþallMhGakas . enAelICeNIþenaH xMJúeXIjBYkeTvtaCa
eRcIn xøHeLIgeTAsßansYK’ ehIyxøHeTotkMBugcuHtamCeNIþr . BYkeTvtaTaMgenaHrvl;Nas; xMJú)ansYrelakeBRtusfa³ {etIeTvtaTaMg
enaHCanrNa?} elakeBRtusR)ab;fa³ {BYkelakCaGñknaMsarrbs;RBH BYkelakkMBugraykarN¾eTAsßansYK’ GMBIeQμaHGs;GñkEdl)an
eCOdl;RBHeys‘URKisþ nigeQμaHrbs;Gs;GñkEdlmineCO} (Peter answered, "They are messengers of God. They are reporting to
heaven the names of all those who believe in Jesus Christ and the names of those who don't believe.") . bnÞab;mkelak

eBRtusR)ab;xMJúfa³ {\LÚvenHdl;eBlRtLb;eTAvijehIy} .
etICaexμacb¤? It is a ghost?

karbnÞab;EdlxMJú)andwg KWCasMeLgmnusSyM . xMJú)anB¤sMeLgmþayxMJúERskyMfa³ {kUnmþay² ehtuGIV)anCakUneTAecalmþay ?}


xMJúk¾B¤sMeLgmnusSCaeRcIneTotyMpgEdr . xMJúdwg)anfa xMJúkMBugedkenAkñúgkþarmQUs . xMJú)ancab;epIþmkeRmIk xøÜneBlenaHRsab;Et
mþay«Bukrbs;xMJú ERskeLIgfa³ {kUnxMJúrs;ehIy¡ kUnxMJúrs;ehIy¡} mnusSÉeTot²EdlenAq¶aybniþc mineCOBakü«Bukmþayrbs;xMJúeT .
bnÞab;mkxMJúk¾e)aHéddak;elImat;kþarmQUs ehIyeRkakGgÁúy . mnusSCaeRcInERsksøn;esøafa³ { exμaclg ²¡ } ehIynaMKñart;y:ag
elOnykrYcxøÜn .
GñkeRkABIenaH P½ysøútenARTWgeTANaminrYc TaMg\tniyaysIþ . xMJú)andwgxøÜnfa xMJúenAkñúgsaksBEdl)anecjTwk ehIyman
kiøns¥úy . Twks¥úydk;kñúgkþamQUsenaHRbEhlCa 3EBgknøH enHKWCaTwkEdlecjBIeBaHxMJú nigBIxagkñúgxøÜnxMJú eBlEdlsaksBrbs;xMJú
edkenAkñúgkþamQUs . edayeRBaHEty:agenHehIy mnusSmñasuT§Etdwgfa xMJú)ansøab;BitEmn . enAB½T§BIxagkñúgmQUs eKdak;
RkdaspøasiÞkbiTCab;eTAnwgkþar edIm,IkMu[TwkEdlecjBIsaksBFøayecjmk eRBaHCaFmμtasaksB CaeRcInEtgEtecjTwkdUcCakrNI
xMJúenHEdr .

-7-
eRkaymkxMJú)andwgfa xMJúenAsl;eBlEtbniþceTotbu:eNÑaH eRBaHeKbRmugnwgelIkmQUssBrbs;xMJúdak;cUleTA kñúgePIøgedIm,IbUCa
. rMeBcenaHxMJúk¾)ancab;epIþmniyayerobrab;BI ehtukarN_TaMgbu:nμanEdlxMJú)aneXIj nig)anB¤R)ab;eK ehIymnusSmñamankarPJak;ep¥Il
CaxøaMg . xMJú)anR)ab;eKGMBImnusSEdlxMJú)aneXIjenAkñúgbwgePIøg (the lake of fire) ehIyR)ab;eKfamanEtRKisþbris½TeT EdlsÁal;esckþI
BitenaH ehIybuBVbursrbs;eyIg RBmTaMgeyIgral;Kña min)andwgBIerOgenH k¾Xøatq¶ayBIesckIþBi Gs;ry³eBlrab;Ban;qñaMmkehIy . xMJú
)anR)ab;eKfa GVI²TaMgbu:nμanEdleyIg)aneCOknøgmkCaesckIþPUtPeT . mnusSmñamankarPJak;ep¥IlNas; eRBaHeKRKb;KñasuT§Et)andwg
fa xMJúCasgÇkan;tamFm’vin½yd¾RtwmRtUvmYyrUb ehIymanesckIþ]sSah_xñHExñgNas;enAkñúgRBHBuT§sasna .
enARbeTsPUmaeBlmnusSsøab;eKsresreQμaH nigGayurbs;buKÁlenaHenABIxagkþarmQUs . enAeBlelaksgÇsuKtTaMg
eQμaHTaMgGayu ehIynwgqñaMEdl)anbYsk¾dUecñaHEdr KWRtUv)aneKsresrdak;enABIxagkþamQUs . eQμaHxMJúRtUv)aneKsresrCab; nwgkþar
mQUs faCamnusSsøab;rYceTAehIy b:uEnþelakGñkeXIjRsab; \LÚvenHxMJúenAmanCIvitrs; (I had already been recorded as dead but
as you can see, now I am alive!) .

esckIþbBa©b; Epilogue

edaysarelak Paulu ¬BUlU¦ Edlrs;BIsøab;eLIgvij )anCYbRbTHerOgra:vdUc)anerobrab;mkenH Kat;)anbnþeFIVTIbnÞal;R)ab;


mnusSy:agesμaHRtg;Cab;Canic© GMBIRBHGm©as;RBHeys‘URKisþ . BYkRKUKgValRbeTsPUma)anR)ab;eyIg[dwgfa Kat;)annaMRBHsgÇÉeTot
² rab;rynak;[TTYleCOdl;RBHeys‘URKisþ ehIykareFIVbnÞal;rbs;Kat;manPaBmutmaM ehIydac;xatCanic©\tsRmaleLIy . eday
eRBaHEtesckIþEdlKat;Rbkasfa RBHGm©as;eys‘URKisþ CapøÚvEtmYyKt;eTAsßansYK’ KμanpøÚvÉNaeTotesaH )aneFIV[mnusSCaeRcInTas;
citþ eRBaHeKminGacTTYlyk)an . eTaHebImankarRbqaMgy:agxøaMgk¾eday k¾CMenOrbs;Kat;minEdlregIÁresaH eLIyeRBaHbTBiesaFn_
rbs;Kat; EdlekIteLIgdl;Kat;BitNas; . bnÞab;BI)anbYsCasgÇGs;ry³eBl CaeRcInqñaMkñúgPaBCaGñkkan;tamFm’ vin½yrbs;RBHBuT§
y:aghWμgm:at; Paulu ¬BUlU¦ )anRbkasdMNwgl¥Pøam eRkayBIKat;)anrs;BIsøab;eLIgvijTaMg)andas;etOnsgÇÉeTot² [ERbcitþmk
TTYlRBHeys‘URKisþGs;GMBIcitþ . muneBlKat;Føak;xøÜnQW rhUtdl;søab;enaH Paulu ¬BUlU¦ minEdlsÁal;GIVGMBICMenORKisþbris½TTal;Et
esaH . ehtukarTaMgbu:nμan EdlKat;)aneronkñúgry³eBl 3éf¶enAkñúgnrkenaH KWCaerOgfIμRsLagsRmab;Kat .
edIm,Ibnþ[raCsarrbs;Kat;)anB dl;mnusSCaeRcIntamEdlGaceFIVeTA)an LasaCMnan;fIμ (‘modern-day Lazarus’) enH)an
cab;epIþmEckpSay CakaEstExSGat;sMeLg CavIedGUrUbPaBEdlniyayGMBIerOgrbs;Kat;enAkñúgenaH . BYkb:UlIs nigGaCJaFrFmμkarenA
RbeTsPUma)ancat;viFankarRbmUlExSGatTaMgenaHykeTAbMpøajecal . TIbnÞal;EdlelakGñkeTIbnwg)ansþab;enH )anbkERbecjBI
kaEsStExSGat;mYykñúgcMeNamkaEsStExSGat;nanarbs;Kat; . maneKR)ab;eyIgfa sRmab;RbCaBlrdæPUmaGñkNamankaEstExSGat;
TaMgenH suT§EtRbfuynwgeRKaHfñak; .
Paulu ¬BUlU¦RtUv)aneKdak;Kukmþg enAeBlBYkGaCJaFrbMbiTmat;Kat;min)an . kal)anecjmkehIy Paulu ¬BUlU¦)anbnþeFIV

bnÞal; GMBIkarTaMgb:unμanEdlKat;)aneXIj nig)anB¤\tQb; . sBVéf¶EdlKat;enATINaenaH KμannrNadwgc,as;eLIy . manCnCati


PUmamñak;)anR)ab;eyIgfa Paulu ¬BUlU¦ Cab;enAkñúgKuk ehIyfaGacRtUv)aneKsmøab;pgk¾mindwg EtdMNwgxøHeTotfa \LÚvsBVéf¶enH Kat;
)anrYcBIKukehIy ehIykMBugEtbnþB½n§kic©rbs;Kat; .

-8-
RbsinebIelakGñkcg;)anBt’manBisþarbEnßm sUmTak;TgtamGas½ydæandUcmanCUnxageRkam³
Asian Minorities Outreach
P.O. Box 901
Palestine, Texas 75802
U.S.A.

b¤elakGñkGacrkemIl b¤ GanCaPasaGg;eKøsenAkñúg website: www.bibleprobe.com/backfromthedead.htm


rUbPaBxagelIenHecjBI www.armo.info/paul.html
edIm,I)anyl;c,as;GMBI GgÁNaCaRBHBuT§ GgÁNaCaRBHGaTikr b¤GaTieTB sUmGanemIlesovePAvcnanuRkmExμr Edleroberog
edaysemþcRBHsgÇraC CYnNat eCatBaØaeNa TMB½r 1729 e)aHBum<pSayrbs;BuT§sasnabNÐitü B>s 2511 K>s 1967 eRkamBaküfa
{GaTi b¤ GaT× } .
_________________________________________- cb; -_________________________________________
In other various websites by the exact same article & see below:

Athet Pyan Shinthaw Paulu

A picture of “Athet Pyan Shinthaw Paulu” → http://www.armo.info/paul.html

English

1- http://www.bibleprobe.com/backfromthedead.htm
2- http://www.hissheep.org/messages/back_from_the_dead_and_budha.html
3- http://www.mayimhayim.org/Rabbi%20Mike/Remarkable%20Testimony/Back%20from%20the%20dead.htm
4- http://web.archive.org/web/20000510155156/http://www.antioch.com.sg/mission/asianmo/bmonk.html
5- http://www.christian-forum.net/lofiversion/index.php/t4405.html
*** http://www.christian-forum.net/index.php?showtopic=4405
6- http:// www.testimonies.com.au/topics/accidents_1.htm#top

Finnish http://www.onewaymission.fi/henkilo/burma.php3

Indonesian http://perthindonesianchurch.netfirms.com/Rahib%20Budha.html
_______________________________________________________________________________________
Visit us at: CambodiaforJesus.com

Do you want more information about the Lord Jesus?


Contact me at: JohnKy@BibleProbe.com

________________________________________________________________________________
DID YOU KNOW THAT BUDDHA MADE A PROPHECY ABOUT JESUS?

Read in Khmer here: http://bibleprobe.com/buddhaspokeofjesusinkhmer.htm


Read in English here: http://bibleprobe.com/buddhatoldofjesus2.htm

-9-