You are on page 1of 13

BIDANG KEMAHIRAN

Empat Kemahiran Subjek Bahasa Melayu

Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran menulis

Setiap kemahiran mempunyai Pernyataan Jangkaan Pembelajaran yang berdasarkan Sukatan Pelajaran.

Pernyataan Jangkaan Pembelajaran

Pernyataan terbuka tentang apa yang diketahui oleh pelajar dan apa yang dapat dilakukan oleh pelajar.

KEMAHIRAN BERTUTUR
Pernyataan Pelajar menggunakan pelbagai kemahiran bertutur untuk melahirkan pendapat dan perasaan serta menyampaikan maklumat dengan berkesan. Ini terbukti apabila:

a b c d

Bertutur dengan lancar dan penuh perasaan. Menggunakan ayat yang gramatis dalam komunikasi. Memberikan respons yang wajar terhadap apa yang didengar Menggunakan kelancaran, nada (dari segi tekanan suara) serta penyebutan yang terang untuk menyampaikan pesanan dan menerangkan kejadian dengan tepat dan jelas. e Menunjukkan kesedaran terhadap khalayak, tujuan dan latar apabila melahirkan pendapat dan memberikan komen. f Mengemukakan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan.

Contoh:
Peringkat : Unit 9 : Pernyataan:

KEMAHIRAN BERTUTUR
Menengah 1 Ekspres YangG Baik Jadi Teladan (JENDELA 1B /Ekspres) Pelajar menggunakan pelbagai kemahiran bertutur untuk melahirkan pendapat dan menyampaikan perasan serta maklumat dengan berkesan.

Bukti: d. Menggunakan kelancaran, nada (dari segi tekanan suara) serta penyebutan yang terang untuk menyampaikan
pesanan dan menerangkan keajdian dengan tepat, jelas

dan berkesan.
Matlamat Pelajaran: Pada akhir pelajaran, pelajar dapat
a. Menyampai pesanan dengan lancar, tepat dan jelas

RUBRIK PEMARKAHAN UMUM - KEMAHIRAN BERTUTUR


Pernyataan: Pelajar menggunakan pelbagai kemahiran bertutur untuk melahirkan pendapat dan perasaan serta menyampaikan maklumat dengan berkesan. Ini terbukti apabila pelajar:

menggunakan kelancaran, nada (dari segi tekanan suara) serta penyebutan yang terang untuk menyampaikan pesanan dan menerangkan kejadian dengan tepat, jelas dan berkesan. TAHAP 1
Kurang lancar menyampaikan pesanan dan menerangkan kejadian.

KRITERIA
Menyampaikan pesanan

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

Menyampaikan Menyampaikan Menyampaikan pesanan pesanan dan pesanan dan dengan lancar. menerangkan menerangkan kejadian kejadian dengan lancar, dengan lancar, tepat dan tepat, jelas jelas. dan berkesan.

RUBRIK PEMARKAHAN UMUM (PENILAIAN KENDIRI) Pada akhir pelajaran ini, saya
KRITERIA Menyampaikan pesanan TAHAP 1 Kurang lancar menyampaikan pesanan dan menerangkan kejadian. TAHAP 2 Menyampaikan pesanan dengan lancar. TAHAP 3 Menyampaikan pesanan dan menerangkan kejadian dengan lancar, tepat dan jelas. TAHAP 4 Menyampaikan pesanan dan menerangkan kejadian dengan lancar, tepat, jelas dan berkesan.

Nama Rakan : ______________________ Dinilai oleh : ______________________

Tarikh _____________

Apa itu SAIL?


Strategi pengajaran yang menekankan pernyataan terbuka mengenai jangkaan pembelajaran pembelajaran yang berpusat kepada pelajar penilaian formatif

Matlamat Kurikulum

PELAJAR

Pengajaran

Penilaian

Prinsip SAIL

Aspek penting dalam SAIL


Perancangan pengajaran

Alat-alat sokongan
Penilaian & Maklum Balas

CONTOH RUBRIK
PERNYATAAN JANGKAAN PEMBELAJARAN RUBRIK PEMARKAHAN

(PENILAIAN GURU)

Pada akhir pengajaran bertutur, pelajar:

KRITERIA c Menceritakan mengikut urutan.

TAHAP 1 Menceritakan dan menerangkan kira-kira 25% cerita/kejadian yang mudah mengikut urutan.

TAHAP 2 Menceritakan dan menerangkan kira-kira 50% cerita/ kejadian yang mudah mengikut urutan.

TAHAP 3 Menceritakan dan menerangkan kira-kira 75% cerita/ kejadian yang mudah mengikut urutan.

TAHAP 4 Menceritakan dan menerangkan cerita/ kejadian yang mudah mengikut urutan dengan lengkap.

Nama Pelajar: ______________________ Dinilai oleh: _____________________ Tarikh: _________________

JENIS RUBRIK
Rubrik umum
Untuk menilai kemahiran atau subkemahiran yang umum. Contohnya, a) Bertutur dengan jelas dan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Rubrik khusus
Untuk menilai subkemahiran yang terkecil. Contohnya, Bertutur dengan menggunakan sebutan baku yang betul.

UNTUK APAKAH RUBRIK?


Gunakan Rubrik untuk melihat tahap pencapaian pelajar bagi kriteria (objektif) yang diharapkan