You are on page 1of 4

MOSTOVI SU VETAKI OBJEKTI KOJI SLUE ZA PRELAZ PREKO PRIRODNIH ILI VETAKIH PREPREKA: REKA, DOLINA, ...

MOST JE DISKONTUNALNI DEO TRASE, GDE SE GORNJI STROJ ELEZNICE ODVAJA OD NEPOSREDNOG DODIRA SA TERENOM VIE NOGO TO SE TO MOE REITI NASIPOM. MOST MORA DA ISPUNI ZADATAK BEZBEDNGO I UDOBNOG PREVOENJA SAOBRAAJA PREKO NEKE PREPREKE. MOST KAO VELIKI VETAKI OBJEKAT U PRIRODI MORA ISPUNITI ESTETSKE I EKOLOKE USLOVE.

PREMA MATERIJALU: PREMA NAMENI: 1. DRVENI 1. DRUMSKI 2. KAMENI 2. ELEZNIKI 3. METALNI 3. MOSTOVI ZA MEOVIT 4. BETONSKI SAOBRAAJ 4. PEAKI 5. GASOVODI

1. 2. 3.

DELOVI MOSTA SU: STUBOVI LEITE PUTNA KONSTRUKCIJA MOSTO MOE IMATI JEDAN ILI VIE OTVORA. POLOAJ MOSTA NA RENOM KORITU TREBA BIRATI TAMO GDE JE VODOTOK USTALJEN. IZBEGAVATI MESTA NA RECI GDE IMA KRIVINA, JER NA TIM MESTIMA DOLAZI DO PODLOKAVANJA RENIH STUBOVA.