You are on page 1of 6

KERTAS KERJA UNIT KO-KURIKULUM SK LKTP KRAU 1 27600 RAUB

TAJUK PROJEK LOKASI TAPAK DISEDIAKAN OLEH TARIKH

: GELANGGANG SERBA GUNA : TAPAK GELANGGANG SEDIA ADA

: HISHAMUDIN BIN MOHAMMED GPK KO KURIKULUM : 13 SEPTEMBER 2013

LATAR BELAKANG

Setiap tahun SK LKTP Krau 1 menghantar penyertaan Kejohanan Sepak Takraw Peringkat MSSD (Raub) yang melibatkan penyertaan di peringkat ekolah rendah! "alau bagaimana pun etiap kali latihan# pihak ekolah terpak a membuat latihan di gelanggang yang edia ada memandangkan SK LKTP Krau 1 tidak mempunyai gelanggang epak takraw yang empurna dan amat perlu dinaik tara$! Ketiadaan kemudahan pra arana yang empurna juga menyebabkan pelajar%pelajar tidak dapat memperkembangkan poten i diri dalam permainan ini! &leh ebab itu 'nit Kokurikulum SK LKTP Krau 1 bera(am untuk menaik tara$ gelanggang edia ada di mana gelanggang erba guna ini bukan ahaja boleh digunakan untuk permainan epak takraw tetapi juga permainan bola tampar dan bola jaring Diharapkan dengan kewujudan gelanggang erbaguna ini akan memberi man$aat kepada pelajar dan e)ara tidak lang ung melahirkan bakat%bakat baru dalam permainan ter ebut!

MATLAMAT

Menyediakan pra arana yang e uai dan ele a untuk kemudahan pelajar beriadah Menyediakan kemudahan untuk akti*iti kokurikulum lain Program jangka panjang bagi melahirkan bakat%bakat baru Memperkembangkan permainan! poten i diri pelajar dalam pelbagai bidang

Memenuhi ha rat Kementerian Pelajaran Malay ia dalam penekanan terhadap akti*iti Kokurikulum

OBJEKTI0

Objek !" k#$%$%: Meningkatkan ke)emerlangan kurikulum melalui kemudahan pra arana% +kti*iti P,K Meningkatkan ke)emerlangan ko%kurikulum SK LKTP Krau 1 Menjadi pemangkin kepada penglibatan pelajar dalam ukan - permainan Mewujudkan hubungan muhibbah antara pelajar Melahirkan bakat baru yang berkualiti Melahirkan pelajar yang ihat dan eimbang dari egi ja mani# emo i# rohani dan intelek elara dengan $al a$ah Pendidikan .egara!

PERLAKSANAAN PROJEK 1& L'k(%! D! k()(%(* +(,(*-& Loka i yang trategik / 0 Dengan iapnya gelanggang ini nanti akan mewujudkan pra arana kemudahan ukan e)ara berpu at di mana kemudahan Kokurikulum yang telah ada di ekitar kawa an ter ebut!

2& P.'%e% Pe/b!*((* Pembinaan bergantung kepada bajet yang diterima untuk pembelian bahan%bahan binaan! ( Sila lihat lampiran bajet) Pembinaan melibatkan bahan a a eperti imen# batu kerikil#pa ir #*r)# penyewaan ,12 dan upah kerja! Kadar kelua an 345 6 785

3& J(*-k(/(%( %!(+ / 41 bulan 1& S$/be. Ke)(*-(* ,angkaan Sumber kewangan % 'nit Kokurikulum ,P.P % Sumbangan orang per eorangan

PENUTUP Pihak ekolah khu u nya 'nit Kokurikulum berharap emoga projek ini akan menjadi kenyataan kerana dengan pembinaan gelanggang erba guna akan dapat menyele aikan ma alah kekurangan gelanggang dan memberikan man$aat kepada pembangunan diri pelajar! 0al ini merupakan atu kemudahan kepada pelajar dan diharapkan menjadi perang ang kepada pelajar untuk lebih ber aing dalam apa jua kejohanan baik di peringkat ekolah dan daerah eteru nya ke peringkat negeri elara penekanan yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran terhadap akti*iti dan penglibatan Pelajar dalam Kokurikulum!

LAMPIRAN 1! Lampiran 2ajet

DISEDIAKAN OLEH:

DISAHKAN OLEH :

2H!%#(/$,!* b!* M'#(//e,3 GPK K'-k$.!k$5$/ SK LKTP K.($ 1 27600 R($b

2T$(* H(j! I44$,!* b!* M( I%(3 G$.$ Be%(. SK LKTP K.($ 1 27600 R($b

LAMPIRAN BAJET

BIL 1 8 < = 3 > Simen Pa ir

ITEM

KUANTITI 34 beg 9 RM 13!44 4: Lori 9 RM 1:4!44 41 Lori 9 RM =<>!44 8> Keping 9 RM <3!44 3 ,am 9 RM =4!44

RM :34!44 11;4!44 =<>!44 ;14!44 844!44 1>44!44

6ATATAN

2atu Kerikil ?R1 =5975 Sewa ,12 'pah Kerja

JUMLAH

7876&00