Вы находитесь на странице: 1из 27

sun,

Rowland Abiodun
sogbo sun Ikro Ekiti, Ibadan y Ijm Kwara ,
,
, ris
() sun. ,
, , .
, sun sogbo
, , ,
. sun, ,
.
, :
, ; , abb, sun ,
, ,
( ),
ris.
oriki:
sun, Sgsi
Oly iyn
Adagbadb Onimol Od
Eltt dib k
Obinrin gbdm, Obinrin gbdm
Obinrin ti k se lgb mu
:
,
,

k ( )

.

,
, .
, Ori (ori-inu), ,
.
. , , ,
Ori, , , ,
. ,
, .
, , , sun,
, , , ris,
.
If, ,
, ,
11-12 .
, - ,
, sun,
. , ww,
Olkun
, Fsik Alay Ikrin 1976 .

, Yeye Olris
w , ,
Igg ronsn, ,
Olw Rnrngenjn, w. Yeye Olris,
,
, ,
.

,
Igg,
(eye). , se ( )
, . - ,
Yeye Olris; , . ,
,
.
Yeye Olris.
. , Olw, w,
, ronsn.
, ,

. Olw , ,
Oba () w.

sun w, , sun
ronsn ris, Igg,
sun. , Olw
, . ,
w blkn, ,
, , ,
ris, sun.
, ,
.
Olw sun.
, .
Igg, ,
. blkn

agogo, ,
Olw .
, blkn, ,
:
Okun rgbrigbi

kt-il bori gh ml
, , w
gd so t-t
, .
, w
, ronsn . ,
, sun,
, , . ,
, ,
sun.
, , ,
Igg sun.
blkn Igg,
igb od, ,

. blkn
.
, ikin, 16 , 16
, , olri-ikin (
ikin). olri-ikin sun, ,
.
sun ( ris)
,
, , ,
.
A dif fn won Od Mtdiolgn
Tiwn otikl run b w sikl ay
Obinrin lse iketdiolgn won
Nigb wn dl ay

Wn lagb Or
Or w nin won
Wn lagb Opa
Opa mbe mbe
Wn lagb Egn
Wn tgbl fEgn
Wn w sefn sun
Sgsi Oly iyn
w ni un ma w
Bi won se se ti e e e da
E fi sil o jre
ti ori jiogb, yk mji
Iwri mji, di Mji, Irsn mji,
wnrin mji, br mji, knrn mji,
gnd, s, rngn mji ti bb lo
Won b m sun lo sde m
Ni un n b si dk
Ni b osise r
Ori ni m a odi
w ni y kan
Won mo p j ni
Nigb wn ti otrun b
LOldmar ti yan gbogbo won ire
si w yan altl won
yi un si ni obinrin
Obinrin gbogbo l lj
Won w m sun

Wn se gbogbo nkan k gn
Wn w lagb Egn
Wn ni Egn j gn o
Iwo lo j ki igun ay merrin gn
J gn o
Wn w lo si dgb jm
yi ni Or
Iwo nikan ni o dr ba ik dr brn
Bni l won loo o
isn k ni san
Yi w b regede
Wn w lo sd s
K je kj r
jo r
Wn w lo sd sun
sun ki won dradra
si se wn llej
Itij k j ki wn le fin han sun
Ti wn ti fow ti tir shin
Wn w koj si rn
di d Oldmar
Wn ni ki ld?
Wn ni Oldmar l fn won
Nigb ti wn o lo
Nigb ti wn dl ay
Wn se , gbogbo dra lo
Ni gbogbo nnkan w yi

K si bamu m
Wn b bi wn p
Eyin ml l w?
Wn ni won mrindinlgn ni
Wn ni igb o lo ni jun
yin ml le lo?
Wn ni won mtdinlgn ni
Olrun w ni onirikisi ni yin
Ikan te yo shin un
T ba l p w
r yin k ni se se
Bi e se ma o se
Ti yi ma bj n n un
Wn w lo sd sun
Wn ni Iy Oly Iyn
won dodo Eld byii l wi
s ara sun ni wn ti yo gbogbo Od
Iy ni yio je yin
Ti e k b m ti sun se
Ni wn b d Ode Ay
Awon Od ti k f ma m sun lo sode
sun ni un ni ma b won lo sode
ni oyn ti mbe nikn un
Ni yio ma b won lo sode
ni tun b bimo
Ti b j oknrin
Oknrin na ni yio ma

Bayin lo sde
Ti b si je obinrin
un yio yo ti un si hin
ni gbogbo ohun ti wn je ni uo m
Ori aj, rko ti wn ti je ni uo m
Nigb ti sun f fohn, s l fow b lnu
won Od yk w o bb p
Ki sun bi omoknrin
Wn wa o b
Nigb ti sun y bimo
bi oknrin
Wn si so ni se-tr
:
Or
Or
Opa
Opa
Egn
Egn
sun
Sgsi,


sun
jiogb, yk mji
Iwri mji, di Mji, Irsn mji,
wnrin mji, br mji, knrn mji,
gnd, s, rngn mji
sun
, j
j
- , sun
, ,
Egn

Egn,

dgb jm
Or
,
,


s

sun
sun

sun

Oldmar
,
,
,
,

Oldmar : ?
:
: , ?
:
Oldmar :
,

,

sun :
,

, (sun)


(sun)
,
sun
sun
, ,
sun
sun , ,

sun
s

sun

sun
se-tr.
se-tr Babalwo ( ), , , s
, ris.
, s provocateur par
excellence, .
, s
oriki ris
(a stn ssi li ni tiju).
,
s,
. ,
oriki s,

sun Ori (ori-in). s


, sun
.
, , ,
sun, ,
. sun ,
, , .
ris se, sun
ris. , se ris
, (se ris)
(se ris),
.
, sun,
ris , ,
. , , ,
. ,
, ow r, ,
. , ,
. ,
, , , , ,
,
. se-tr, :
ini obinrin k se dk lsn
, , -
Bi a dk lsn, enu ni i yo ni

Nini ej, ini rn
,
ni k lbinrin
,
t k kw lori sokn gba oj lo

Ki is rn sej

rn ses k
.
,
, sun .
.
, , sun, j,
eye, .
, (won
iya wa srng). j
. , ,

, . -
Ila-Orangun, Oba William Adetona Ayeni,
, : .
, , ,
,
, . ,
Oddw, , ,
, . Oddw
, sun ris,
,
.
Oddw Idnr Ond,
Ils sun, 20 .

Idnr, ,
. ,

. William Fagg :
, ,

, ,
(Fagg 1980:12)
Ils ad forisokn Owri,
Ijesha, sun
. Ijs, Ow ,

. forisokn
Oddw. , .
Oddw ad forisokn os, ,
, .
, os
,
. , ,
os.
(ibj), ,
Idnr Ils. , ,
, , , ris (), iboju ad
forisokn , Idnr . Owri

, , .
, .
, , .

, .
. oba ()
, .
oba - :
Kbiysi
,
Alse
, se
keji-ris
, ris
Ik
,
Bb-Yy
-.
se,
, , ,
, .
, sun oba. se sun

. sun, ,
.
, Il-If ( ),
, .
, Ita Yem 1957 , ,
,
, . ,
. ,
, bb ().
, ,
. , , ,
. ,
, Yeye Olris w,
If.
.
, .
Ond, , 45
- Il-If, Olbn Oba Obinrin (
),
, semw ( ) Ond.
,
.
, ,
.
, , Ond. ,
Olbn ,
. Igb aj ( )
Olbn
. Olbn 1980 ,
p-aj
( ), .
.

Olbn

Igb aj
Ond ,
Ppp. , Olbn ,

Ond. semw
, Olbn , Robert Adekolurejo, Ond.
, , ,
Olbn Ond ,
. ,
,
, , , .
, ,
Egn, . Egn
. Pierre Verger , Egn
. ,
. , ,
-. ,
, (ato),
,
Egn.
sun
, , ris
. , sun j.
oriki :


.
, sun ,
. , sun,
r (,
/ ). ,
, . ,
, Ori (le),
. ,
r, , , ,
:
Bi ooru b m

Abb ni i b

Bi in b j koko

Omi l fi i pa
,
gr in m ol omi lo

gr

Bi in b o l omi

Ti k pad lyin omi


r pt

gr in m o l omi lo
,
Ss

In k gbod l ss

K lee won od
.
, , sun
, ,
sun. ,
, ,
. oriki
:
, ,
,
, .
,
, ,
sun.
, , .
, , ,
, .
ni gbogbo ohun ti ni b o se

Ti k b fi ti obinrin kn un

ni k l se se


ni ki wn ma fi ib fn obinrin
,
ni ti wn b ti fi ib fn obinrin

Il ay yi ma tr
.

, ris:
Wn dif fn Iyami sorng
Iyami sorng
Ti wn o tikl run b w sil ay

Wn lni ti k b fi twn se
, -
wn ma b je

wn ma k ifun ni

wn ma je oj ni

Nwn si ni gbhn enikkan
.
,
, , ,
.
. , ,
, sun , ,
.

ris, sun,
,
. ,
irk ( ). Irk
: , ,
. ,
Ori, ,
, ,
. , ,
iknl-abiyamo ( )
, , Ori.
ris , ,
, se, .
, , ,
, .
, ,
, , Sng sun. , agere If
ibri If, Sng sun, arugb, ,
, , ris.
Arugb ,
. Agere If ikin,
, . ,
, ikin , ,
. , agere If
olmye, , , ris. ,
, ,
ris.
, Elfn Epa - ,
,
tnpr niyi Elfn (tnpr, Elfn). ,
, , .
tnpr , , ,
. (ww) ,
, .
,
.
:
Funfun niyi eyin

gn ggg niyi orn


m sikisikisiki niyi obinrin
.
sun, Sgsi,
, oriki,
ris,
. sun
,
ris, ,
:
ni on ftn gbmo j
,
un fsi gbmo pn

un a trn bosn
( )
Klmb yeyeye
un a si j woj
,
Klmb yeyeye
un o diri ww
ww
Klmb yeyeye
yeye klmb
un a si msin gn
( )
Klmb yeyeye
yeye klmb.
, , sun .
ris, Ori, rnmil s,

, ris. , iwa tutu


( ) Oldmar ( ), sun
ris. ,
. sun - , - ,
Ori, ris
, - . rngun, : ,
, .
.
sun , od ( ris),
, ,
, se (), . sun,
ikin ,
. sun olri-ikin,
rnmil Igbd ( ).
sun setr ( s),
,
, . s, ,
, - ris,

. ,
sun, ris. , s
sun, ,
-, . ,
omi tutu ( ) s,
, sun,
, , ,
.
, , , sun
ris.
: Asrtete k ry je, aringbre ni i my dl
: , , ,
, , ,
. ris, sun
- ,
, ,
.
,
. , Odn
yabo, , ,
, .
, sun,

,
, ,
.