You are on page 1of 2

TEHNOLOKI PROCES PROIZVODNJE GIPS-KARTONSKIH PLOA

KARAKTERISTIKE I OZNAKE RAZLIITIH VRSTA GKP

Gips-kartonske ploe su velikoformatne gipsane ploe koje se proizvode prema Evropskim normama i podleu stalnoj kontroli spoljanjeg i unutranjeg nadzora. Kompletna proizvodnja ploa je automatizovana. U protonoj mealici se od mlevenog i peenog gipsa, vode i dodataka stvara tena gipsana kaa koja se ravnomerno raspore uje po prednjem kartonskom sloju, na pokretnoj traci. !re trake za o"likovanje na njega se lepi zadnji karton kojim se izra uje zavrni omot oko gipsanog jezgra ploa. #a gornje strane gipsane ploe prolaze kroz valjke za formiranje, koji odre uju de"ljinu ploe. $akon toga se ploa o"eleava natpisom, see na za%tevanu duinu ure ajima za rezanje, okre&e, sui u suari gde se izdvaja viak vode iz gipsane mase i pakuje na palete. 'a razna podruja primene proizvode se razliite ploe koje se razlikuju po spoljanjem kartonu i dodacima u gipsanom jezgru. Vrste gips-k rt!"ski# p$!% St "& r&"e gips- k rt!"ske p$!%e GK' proizvode se sa jezgrom od gra evinskog gipsa. #a o"e strane jezgra ploe nalazi se specijalni vieslojni karton.#tandardna ploa je puna i o"ostrano ravna sa uzdunim zao"ljenim ivicama. #tandardne gra evinske ploe GK(-koriste se za izradu pregradni% zidova,za o"laganje zidova i plafona na potkonstrukciji kao suvi malter i za ure enje potkrovlja.)znaka je plavi otisak na pole ini. *imenzije GK( ploa )znaka de"ljina +,,../mm +,/ ,/.00mm duina ..0--.0m ..0--.0m irina ,..0m ,..0m teina ,0.10kg2m. ,../0kg2m.

I(preg"ir "e )*$ g!!tp!r"e + p$!%e GK'I su gipsane ploe ija su jezgra pose"no impregnirana protiv upijanja vlage pa su zato pose"no pogodne za primenu u vlanim prostorijama, u kupatilima i ku%injama i kao podloga za keramike ploice.)znaka je zeleni karton sa o"e strane i plavi natpis na pole ini 3 4impragnier4 5. *imenzije GK(6 ploa )znaka de"ljina 7,,../mm 7,/ ,/.00mm duina ..0--.0m ..0 m ,../0m irina ,..0m ,..0m teina ,0.10kg2m. ,../0kg2m.

P!, r"!!tp!r"e p$!%e GK- su gipsane ploe ija su jezgra ojaana sa min. 0.. 8 te. stakleni% vlakana duine - 9 -0 mm kako "i se pove&ala vrsto&a materijala u sluaju uticaja vatre. !oarnootporne ploe koriste se za o"loge zidova i plafona na potkonstrukciji, za o"loge a%tova, za izradu pregradni% zidova sa za%tevima zatite od poara i za ure enje potkrovlja.)znaka je crveni otisak na pole ini. *imenzije GK: ploa )znaka de"ljina :,,../mm :,/ ,/.00mm duina ..0--.0m ..0-..;/m irina ,..0m ,..0m teina ,0.10kg2m. ,../0kg2m.

P!, r"!!tp!r"e i(preg"ir "e p$!%e GK-I su poarnootporne ploe ija su jezgra pose"no impregnirana protiv upijanja vlage. )znaka je crveni natpis na pole ini, a prednji i zadnji karton je zelen. !ose"no su pogodne za primenu u vlanim prostorijama, u kupatilima i ku%injama. *imenzije GK:6 ploa )znaka de"ljina duina :7,..00m ,..;/m ,../mm :7,/ ..00m,../0m ,/.00mm irina ,..0m ,..0m teina ,0.10kg2m. ,../0kg2m.

Ter(!p$!%e, odnosno izolacione ploe !# ili <: su elementi od gipsani% ploa i izolacionog sloja od stiropora-!# ili mineralne vune-<:.!rimenjuju se za po"oljanje toplotne izolacije. *imenzije termoploa od stiropora-!# 2 polistirol )znaka *e". izol. duina +,- .0-=0mm ..=0m,..;/m *imenzije termoploa od mineralne vune-<: )znaka *e". duina izol. +,- .0-=0mm ..=0,..;/m irina ,..0m irina ,..0m teina ,0.;-,,.-kg2m. teina ,..;-,;.-0kg2m.

Gips. /er p$!%e Vi&i0 $$ su gipsane ploe koje su ojaane celuloznim vlaknima. !ovrina je impregnirana protiv upijanja vlage. )znaka je plavi natpis na pole ini. !odruje primene je kao i kod poarnootporni% impregnirani% ploa. *imenzije gips-fazer ploa de"ljina duina ,0.00mm ..0--.0m ,../0mm ..0--.0m ,/.00mm ..0--.0m irina ,..0m ,..0m ,..0m teina ,,./0kg2m. ,1.;0kg2m. ,;.;0kg2m.

Gips regulie vlanost vazdu%a u zatvorenim prostorijama. Gipsana ploa sadri mnotvo si&uni% pora, koje po potre"i preuzimaju viak vlage iz okolnog vazdu%a, i koje tu istu vlagu opet predaju okolini kada se vazdu% u prostoriji prekomerno osui. $a taj nain gips neprestano regulie vlanost vazdu%a i tako znaajno doprinosi udo"nosti stanovanja. Gipskartonske ploe su negorive i ve& male de"ljine o"loge pruaju do"ru zatitu od poara sa zvunom zatitom. #a gipskartonskim ploama se izra uju ravne i glatke povrine na zidovima, plafonima i podovima "ez pojave pukotina. >ime se stvaraju sigurne podloge za premaze, maltere, lakove i keramike o"loge.