Вы находитесь на странице: 1из 4

RECIDIVIZAM I KRIMINOLOKO-PENOLOKI ZNAAJ RECIDIVIZMA

92.

Recidivizam ili povra !i" vo #e $rivi%!o delo $o#e deli$ve! po!ovo izvr"i& 'i !i elem! i recidivizma ()* - ra!i#a o()da+ - po!avl#a!#e $rivi%!o, dela+ - i!de! i%!o( po-)da za !ovo delo i - vreme!($a di( a!ca ime.) ra!i#e, i !ovo, dela Krivinopravna teorija ) ipolo,i#i povra a polazi od* 1. prirode krivinih dela; 2. vremenskog intervala izmeu izvrenih dela i 3. broja izvrenih delikata Prema prirodi $rivi%!i/ dela razli$)#) (e*

- opti i - specijalni povrat Pod optim (e podraz)meva bilo koje krivino delo $o#e po!ovo izvr"i
isti izvrilac po(le izdr0a!e o()de+ a Pod specijalnim 1 izvr"e!#e i( ovr(!o, $rivi%!o, dela& Kriminoloki pristup: Pored $rivi%!o, dela ) o-zir )zima i li%!o( deli$ve! a& Krimi!olo"$a de2i!ica#a (e od!o(i na novo krivino delo $o#e izvr"i lice+ $o#e #e ra!i#e po%i!ilo $rivi%!i deli$ + bez obzira !a o 1 da li je za krivino delo bio osuivan. Na III Kongresu kriminologa u Londonu 9!!. godine za)ze #e ( av da "utinu recidivizma %i!e eleme! i (lede3e, (adr0a#a*
4& da !e$o lice $o#e #e izvr"ilo za$o!om ) vr.e!o $rivi%!o delo i za i( o

-ilo o().e!o ili !a !e$i dr),i !a%i! re ira!o 1 od ( ra!e dr)" va+ izvri novo krivino delo 1 povratnik stricto sensu(genetski inilac5
6& da !e$o lice $o#e #e izvr"ilo za$o!om ) vr.e!o $rivi%!o delo ili -ilo

i( o o().e!o ili !a dr),i !a%i! (l)0-e!o re ira!o 1 po!ovo pred)zme $rimi!al!i dela !o( zbog svog #opasnog stanja 1 povratnik largo sensu 7proireno shvatanje5
4

$enoloka de%inicija - pod recidivizmom podraz)meva da pravo(!a0!o o().e!o lice ponovo izdr0ava $az!) ) $az!e!o-poprav!o# ili !e$o# dr),o# )( a!ovi za izvr"e!#e $rivi%!i/ (a!$ci#a&
KRIMINOLOKO-PENOLOKI ZNAAJ RECIDIVIZMA

Pro-lem recidivizma ) $rimi!olo"$om i pe!olo"$om (mi(l) #e z!a%a#a! #e i z-o, obima i vrste $rimi!ali e a& 4& N#e,ov obim ) $rimi!ali e ) )op" e (e $re3e !a o$o 68 do 98:- " o ,ovori o z!a%a#) ove po#ave; 6& <$az)#e (vo#om pri() !o"3) ) !e$im o-licima 7imovinski privredni i organizovani kriminalitet5 !a za( )pl#e!o( pro2e(io!al!o( i ) $rimi!al!o# ori#e! aci#i deli$ve! !e pop)laci#e; =& i!icira po#edi!e ( r)%!e za$l#)%$e o )zro%!o( i po#edi!i/ o-li$a deli$ve!ci#e 7kao to su se!ualni delikti saobra"ajna delikvencija i sl.#
9&

'i a! #e i !#e,ov penoloki znaaj #er ukazuje na od,ovara#)3) $az!e!) poli i$) i me ode preva(pi a!#a ) proce() re(oci#alizaci#e ili 2e!ome!olo"$om (mi(l)&

$ %enomenolokom (mi(l) - recidivizam #e $ara$ eri( i%a! za deli$ e


izra0e!i#e, ( epe!a pro2e(io!alizaci#e 1 $ao " o () imovi!($i deli$ i+ deli$ i or,a!izova!o, $rimi!ali e a i prevare+ do$ ) etiolokom - )$az)#e na elemente uzronosti + $ao !aprimer 1 $od (e$()al!i/ deli$a a i malole !i%$e deli$ve!ci#e&

&od povratnitva () mo,)3e dve vrste uzroni& %aktora*


4& neadekvatnoj drutvenoj reakciji 1 !eprimere!om izboru krivine sankcije ili 1 !eade$va !om tretmanu prevaspitanja ili 1 !e)(pe"!im procesima resocijalizacije &#& !eod,ova a#)3em re ma!) ) $az!e!o i va(pi !o-poprav!im )( a!ova!a ) $o#ima () izdr0avali $rivi%!e (a!$ci#e& 6& Jeda! od pe!olo"$i/ 2a$ ora recidivizma #e neadekvatan postpenalni tretman+ &#& < oganienim mogu"nostima ukljuenja dekvenata u drutvenu sredinu+ od!o(!o o,ra!i%e!e mo,)3!o( i !#i/ove i! e,raci#e ) dr)" vo&
6

>IPOLO?IJA RECIDIVI@>A

9'.

I( ra0iva!#a po$az)#) da !a#ve3i -ro# povra !i$a 0ivi ) ,rad) i da a$o.e !a#ve3i -ro# po i%e (a (ela& Ve3i!a povra !i$a recidivi( a ima ili #e (ivela ) !epovol#!im porodi%!im prili$ama i od!o(ima ) porodici& 'edovoljno ili nepotpuno obrazovanje ili nezaposlenost+ ili rana i dugotrajna malole !i%$a $rimi!al!a karijera %i!e -i !a socijalna obele(ja recidivizma& Po(e-!o a$ )el!a po#ava #e recidivizam malole !i$a& Po#avl#)#) (e u delima protiv imovine+ vr"e3i dela $ra.e i e"$e $ra.e& >ipolo,i#a deli$ve!a a recidivi( a mo,)3a #e po*
- o-#e$ iv!im $ri eri#)mima $rivi%!o-prav!e !a)$e; - po $rimi!olo"$im $ri eri#)mima vr( e deli$a a ) $o#ima (e !a#%e"3e po#avl#)#); i - po $ri eri#)mima ($lo!o( i&

$ kriminolokom smislu !a#-i !i#a #e i !a#pri() !i#a sklonost i o!a


deli$ve! e recidivi( e deli !a* deli$ve! e iz !avi$e+ pro2e(io!al!e deli$ve! e i deli$ve! e po e!de!ci#i
4&

(elikventi iz navike 1 () recidivi( i a(oci#al!e prirode+ $od $o#i/ (e


po( epe!im ponavljanjem predstupnikog ponaanja+ ( vara kriminalna navika& O!i (e $rimi!al) oda#) #o" ) ranoj mladosti& @oci#al!o () !eprila,o.e!i i p(i/opa ($e prirode 7nesposobni za resocijalizaciju5+ emocio!al!o !e( a-il!i+ prosene i ispodprosene inteligencije+ !i0e, !ivoa o-razova!#a i !i($o, pra,a 2r)( racio!e olera!ci#e&

6&

Pro%esionalni delikventi - () izvr"ioci $rivi%!i/ dela $o#i () po !e$im


o(o-i!ama slini deli$ve! ima iz navike ali (a odli%!om racio!al!om ori#e! aci#om+ od!o(!o iz-orom vr"e!#a $rivi%!i/ dela kao pro%esije zanimanja i motivom koristoljubive prirode $o#i $od deli$ve!a a iz !avi$e !i() )ve$ izra0e!i&
=

=&

(elikventi po tendenciji - (e !aziva#) i deli$ve! ima iz ( ra( i& >o )


o(o-e %i#a #e $rimi!al!a $ari#era vie uzrokovana subjektivnim iniocima linosti+ nego socijalnim %aktorima 1 -ilo da () ) pi a!#) 2a$ ori poreme3a#a -iolo"$o,+ p(i/olo"$o, ili p(i/opa olo"$o, $ara$ era& Kod ove $a e,ori#e deli$ve!a a (e !a#%e"3e+ )z o(!ov!e $rivi%!e (a!$ci#e 1 izriu i mere -ez-ed!o( i %)va!#a+ le%e!#a i po(e-!e erape) ($e mere ) pe!al!om re ma!) o().e!i$a&