You are on page 1of 1

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH) DUNIA MUZIK

Mata Pelajaran dan Kelas


Tajuk/Tema

Dunia Muzik 1 Bunga Raya Tempo 30 mini 1!1!" Pa#a ak$i% pem&e'a(a%an mu%i# #apa ) 1! Menyanyi *agu +e'ama Pagi mengiku empo! 1! Mu%i# men#enga% 'agu +e'ama Pagi ,am&i' menepuk #e ik #engan &im&ingan gu%u! -D1 T%a.k 01! /! Menye&u 'i%ik 'agu +e'ama Pagi #engan ,e&u an yang &e u' #engan &im&ingan gu%u! 3! Menyanyi 'agu +e'ama Pagi mengiku empo #engan &im&ingan gu%u! -D 1 T%a.k 01 "! Menyanyi 'agu +e'ama Pagi mengiku empo! -D 1 T%a.k 0/ 0! Menyanyi 'agu +e'ama Pagi mengiku empo ,am&i' menepuk #e ik 'agu! -D / T%a.k 01 a au T%a.k 0/

Masa Standard Pembelajaran Objekt ! Pembelajaran Akt " t Pen#ajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kur kulum $EMK% &a'an &antu &elajar Pen la an (en#ajaran dan (embelajaran Re!leks

K%ea i1i i -D 1 T%a.k 01 #an 0/ (+e'ama Pagi) Menyanyi mengiku empo 1! 203 (34 o%ang) mu%i# #apa menyanyikan 'agu mengiku empo! /! 103 (" o%ang) mu%i# ma,i$ pe%'u #i &e%i 'a i$an menyanyi mengiku empo Tin#akan +u,u'an Penguku$an a,pek empo mene%u,i ak i1i i ge%akan #an pe%mainan a'a muzik #a'am penga(a%an #an pem&e'a(a%an akan #a ang!